Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

OTS SA
OTS SAOTS SA
O.T.S. FORUM 2012

    Προοπτική των Επιχειρησιακών
   δραστηριοτήτων των ΟΤΑ και Νομικών
        τους Προσώπων


Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS
Προοπτική των Επιχειρησιακών δραστηριοτήτων
    των ΟΤΑ και Νομικών τους Προσώπων


•  Η προοπτική των Επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ και
   Νομικών τους Προσώπων στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης.

•  Η επίτευξη των στόχων και η ευόδωση των σκοπών των
   δραστηριοτήτων της Αυτοδιοίκησης , προϋπόθεση για την
   αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και βασικός πυλώνας για
   την ανάπτυξη.

•  Η προσπάθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους αποτελεί
   μονόδρομο και για την ομαλή συνέχιση της άσκησης των
   αρμοδιοτήτων τους και για την επιβεβαίωση του ρόλου της Τοπικής
   Αυτοδιοίκησης .
Ο ρόλος των ΤΠΕ

πολύτιμο εργαλείο, ώστε

 η ευόδωση των σκοπών και η επίτευξη
 των στόχων να καταστεί πραγματικότητα

 η εκπλήρωση της αποστολής τους να γίνει
 πράξη.
Στόχοι και ζητούμενα


• Παροχή Υπηρεσιών – Κοινωνικό Έργο στην τοπική κοινωνία.

• Οργάνωση και λειτουργία των Επιχειρήσεων, των Νομικών
 Προσώπων και των επιχειρησιακών μονάδων, ώστε
  – Να είναι εφικτή η παροχή των «κάθετων υπηρεσιών» στους
   Πολίτες, άμεσα και αποτελεσματικά
  – Η καθημερινή λειτουργία σε όλες τις επιχειρησιακές περιοχές να
   γίνεται με διαφάνεια και έλεγχο
  – ώστε να είναι δυνατός ο εξορθολογισμός των Δαπανών και η
   βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τους σκοπούς
   της παροχής των κάθετων υπηρεσιών
Τομείς άσκησης δραστηριοτήτων

  «Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες αφορούν στην οργάνωση των
  λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, αλλά και την παροχή υπηρεσιών
  σε τομείς που σχετίζονται με την Αυτοδιοίκηση»
•  Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη
•  Παιδεία
•  Αθλητισμό
•  Πολιτισμό
•  Περιβάλλον
•  Δημοτική Συγκοινωνία
•  Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης
•  Προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας
•  Ύδρευση – Αποχέτευση
•  Ενημέρωση
•  ................
Η οργάνωση των Φορέων της Αυτοδιοίκησης για την παροχή των
          υπηρεσιών προς τους Πολίτες:

• Υπηρεσίες των Δήμων (Διευθύνσεις, Τμήματα)
• Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ Δημοσίου Δικαίου
• Σχολικές Επιτροπές
• Κοινωφελείς επιχειρήσεις
• Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
• Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
• Δημοτική Ραδιοφωνία (ειδικού σκοπού) (υπό τις προϋποθέσεις που
 ορίζονται στο ν.3852)
• Ανώνυμη Εταιρία του άρθρου 266 του Δ.Κ.Κ (υπό τις προϋποθέσεις
 που ορίζονται στο ν.3852)
• .............
Αν επικεντρώσουμε στις αρμοδιότητες της Τοπικής
    Αυτοδιοίκησης που παρέχονται μέσω:

– Άσκησης των αρμοδιοτήτων από δημοτικές
 υπηρεσίες
– Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ Δημοσίου Δικαίου (ένα και
 υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως εξαιρετικές
 στο ν.3852/2010, δύο ανά Δήμο)
– Κοινωφελείς Επιχειρήσεις (μία ανά Δήμο, εκτός αν
 υπάρχουν ειδικές συνθήκες όπως προσδιορίζονται
 στο ν.3852/2010)
• Και αφορούν :
 – Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη
 – Παιδεία
 – Αθλητισμό
 – Πολιτισμό
 – Περιβάλλον
Θα διαπιστώσουμε ότι :
• αφορούν ένα μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δράσης του κάθε
 ΟΤΑ στην Τοπική Κοινωνία

• Και από ποσοτική άποψη, αν δούμε το ποσοστό των εν λόγω
 δραστηριοτήτων, λειτουργιών και υπηρεσιών σε σχέση με το σύνολο
 που παρέχουν οι ΟΤΑ

• Αλλά και από ποιοτική άποψη, δηλαδή από τα αποτελέσματα που
 συνεπάγεται η παροχή τους στην τοπική κοινωνία και στους πολίτες
 και επιχειρήσεις γενικότερα.
Επίσης, μπορούμε να συμπεράνουμε ασφαλώς ότι θα υπάρξουν
 συνέπειες, ειδικά στις συνθήκες του σήμερα

• οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές, αν η παροχή είναι πλημμελής.

• θετικές όμως αν παράσχονται με συνέπεια και μάλιστα θα μπορούν
 να αποτελούν σημεία στήριξης για το παρόν και στοιχεία υποδομής
 για το μέλλον.
Ενδεικτική παράθεση δραστηριοτήτων στα πλαίσια της
         υλοποίησης των αρμοδιοτήτων

Παιδεία
Προσχολική αγωγή, Δια βίου Μάθηση, Ιατρική Στήριξη ……

Πολιτισμός
Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Πινακοθήκες, Ωδεία και Φιλαρμονικές, διοργάνωση και υλοποίηση
  πολιτιστικών εκδηλώσεων, παροχή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στους πολίτες (σχολές
  χορού εικαστικών και άλλα),

Αθλητισμός
Εγκαταστάσεις και υποδομές, αθλητικά προγράμματα και αθλητικές εκδηλώσεις

Προστασία τρίτης ηλικίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
ΚΑΠΗ, γενικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας, προγράμματα ειδικά για ευπαθείς
  κοινωνικές ομάδες …

Περιβάλλον
Σχεδιασμός δράσεων, εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων για την περιβαλλοντική
  προστασία κ.α
Το εξωτερικό περιβάλλον και η οικονομική κρίση, τα
          εμπόδια και οι κίνδυνοι

  Από την εισηγητική έκθεση του σν για το Μεσοπρόθεσμο 2013-2016,
                 (ενδεικτικά)
«Σ’ αυτό το πλαίσιο, η δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης Εθνικής
   Ευθύνης, που αποτυπώνεται στο ΜΠΔΣ 2013-2016, βασίζεται:
•  στην υιοθέτηση και υλοποίηση των αναγκαίων θεσμικών αλλαγών που θα
   συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των δομών του δημόσιου τομέα,
•  στη δημιουργία ενός απλού, σταθερού, αποτελεσματικού και δίκαιου
   φορολογικού συστήματος,
•  στην αναδιάρθρωση των δομών της Κεντρικής Διοίκησης και της
   Αυτοδιοίκησης,
•  στην αναδιάρθρωση και τη μείωση, μέσω καταργήσεων και συγχωνεύσεων,
   των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
•  στον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης και στην επέκταση του
   ενιαίου μισθολογίου,
Το εξωτερικό περιβάλλον και η οικονομική κρίση,
      τα εμπόδια και οι κίνδυνοι
• στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και των
 υπηρεσιών υγείας,

• στην στοχευμένη κατεύθυνση των κοινωνικών δαπανών,
 διατηρώντας όμως το ουσιαστικό επίπεδο κοινωνικής προστασίας,

• στη μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων και προμηθειών, με
 στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την εξοικονόμηση δαπανών,

• στις αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος ώστε να διασφαλιστεί η
 μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των Οργανισμών Κοινωνικής
 Ασφάλισης (ΟΚΑ) και

• στον εξορθολογισμό των αμυντικών δαπανών, χωρίς να πλήττονται
 οι αμυντικές δυνατότητες της χώρας.»
Το εξωτερικό περιβάλλον και η οικονομική κρίση,
      τα εμπόδια και οι κίνδυνοι
Επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη

• οι περιορισμοί από το θεσμικό περιβάλλον και ειδικότερα όσα
 προβλέπονται για τους όρους λύσης,

• σε συνδυασμό με το γεγονός της αδυναμίας μεγάλου μέρους του
 πληθυσμού που θα δυσκολεύεται να συμμετάσχει οικονομικά
 στηρίζοντας τις δραστηριότητες
Παραδοχές
Σε αυτό το περιβάλλον
•  Η επίτευξη των στόχων και η ευόδωση των σκοπών των δραστηριοτήτων
  της Αυτοδιοίκησης , αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των
  συνεπειών της κρίσης και βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη.

•  Η προσπάθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους αποτελεί
  μονόδρομο
   – για την ομαλή συνέχιση της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους
   – για την επιβεβαίωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και
    των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεών της.
Παραδοχές
Οι αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής, οι
 δυνατότητες της κοινωνίας της γνώσης, της
 κοινωνίας της πληροφορίας και η συνδρομή του
 τομέα των ΤΠΕ αποτελεί αποφασιστικό
 παράγοντα για να μετατραπεί ο κίνδυνος σε
 ευκαιρία και η διάγνωση της δυσκολίας σε
 πρόκληση.
Πεδία αξιοποίησης των τεχνολογιών αιχμής
         σήμερα

Στόχος
• Να είναι εφικτή η παροχή των «κάθετων
 υπηρεσιών» στους Πολίτες, άμεσα και
 αποτελεσματικά και να αναβαθμίζεται
 ποιοτικά το επίπεδο παροχής των
 υπηρεσιών
Αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται κατά την
 άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων
            ΟΤΑ

Ενδεικτικές παρεμβάσεις
• Ψηφιοποίηση όσων δεδομένων παράγονται από τη δια ζώσης
 επικοινωνία με τους δικαιούχους (άνεργοι, δημότες, ευπαθείς
 ομάδες κλπ)
• Διαχείριση όσων παράγονται πρωτογενώς σε ψηφιακά διαχειρίσιμη
 μορφή (Η/Υ, τηλέφωνο κλπ).
• Δημιουργία μητρώων συναλλασομένων και δικαιούμενων
 υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής από τον ΟΤΑ
• Αξιοποίηση των παραπάνω, μέσω στοχευμένων δράσεων
 ενημέρωσης, ώστε να γνωρίσουν οι Πολίτες τη δράση και την
 πολιτική του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και
 δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες.
• Αξιοποίηση Εφαρμογών Λογισμικού ώστε να είναι αποτελεσματική
 η παροχή των υπηρεσιών (πχ διαχείριση τροφείων, διαχείριση
 βοήθειας στο σπίτι, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων )
• ……………….
Διαχείριση επιχειρησιακής περιοχής των Εσόδων

Στόχος:
Η διασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων, ώστε να είναι
  εφικτή η λειτουργία των Φορέων (ΝΠΔΔ ΟΤΑ και Κοινωφελών) και η
  εκτέλεση του έργου τους.


Πηγές χρηματοδότησης
• Χρηματοδότηση (σύμφωνα με τους περιορισμούς του ν. 3852/2010)
• Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις (ειδικότερα για
 Κοινωφελείς)
• Έσοδα από παροχή υπηρεσίας σε πολίτες (υπό τους περιορισμούς
 του σεβασμού στο χαρακτήρα της κάθε επιχειρησιακής μονάδας, για
 παράδειγμα κοινωφελούς σκοπού, καθώς και με την τήρηση της
 υποχρέωσης να τεκμηριώνεται ότι η κάθε αποζημίωση που απαιτείται είναι
 «εύλογη»)
Διαχείριση επιχειρησιακής περιοχής των Εσόδων

Οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα ώστε

•  η διαχείριση των «Εσόδων» από απλή αποτύπωση των λογιστικών
  γεγονότων σε επίπεδο ταμειακής διαχείρισης, να μετατραπούν σε πολύτιμο
  εργαλείο για τη δημιουργία και τη συνολική διαχείριση των Απαιτήσεων.

•  Η απλή προϋπολογιστική παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων, να
  μετατραπεί σε εργαλείο για την αξιολόγηση, την επιλογή και τη μέτρηση της
  κάθε δράσης και κατά το σχεδιασμό και κατά τις απολογιστικές διαδικασίες

•  Η κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία να μην είναι αποτέλεσμα απλώς νομικού
  και κανονιστικού τύπου τεκμηρίωσης, αλλά να εμπεριέχει ως συστατικό
  στοιχείο την τεκμηρίωση με βάση την αρχή της οικονομικότητας και την
  ένταξή της στο συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό.
Η ανάγκη για εξορθολογισμό των Δαπανών και για τη βέλτιστη
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τους σκοπούς της παροχής των
            κάθετων υπηρεσιών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα ακόλουθα πεδία (ενδεικτικά)
•  Αποτύπωση των λογιστικών γεγονότων και διαχείριση των δεδομένων που
  παράγονται με γνώμονα την εφαρμογή του Ενιαίου Σχεδίου Δράσης και του
  Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

•  Επικέντρωση στη διάσταση εναρμόνισης με τις απαιτήσεις και τους
  ευρύτερους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση με την
  απλή λογιστική αποτύπωση

•  Ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων εφαρμογής του Θεσμικού
  πλαισίου για την οικονομική διαχείριση, χωρίς να απαιτείται επιπλέον
  φόρτος εργασίας για τους χρήστες.

•  παραγωγή των απαιτούμενων βιβλίων και αναφορών

•  παραγωγή και αποστολή των απαιτούμενων αρχείων για τα οικονομικά
  στοιχεία που απαιτεί η Κεντρική Διοίκηση και τα εποπτικά Όργανα.
Ενδεικτικό παράδειγμα νέων αναγκών με βάση τις αλλαγές
 στο θεσμικό περιβάλλον για την Οικονομική Διαχείριση
        ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων.
• Ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης , υποχρεούνται στην τήρηση
 Μητρώου Δεσμεύσεων και στην αποστολή οικονομικών στοιχείων

• Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων δεν πρέπει να εκλαμβάνεται
 ως απλή ενημέρωση ενός ακόμη βιβλίου, αλλά συνεπάγεται την
 τήρηση διαδικασιών εκτέλεσης προϋπολογισμού.

• Με βάση τις απαιτήσεις του ν.3852/2010, αλλά και τις ανάγκες για
 επιβίωση στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον του σήμερα, έχει
 αναδειχθεί η ανάγκη τήρησης της λογιστικής αποτύπωσης και με τη
 διπλογραφική μέθοδο και από φορείς που έως τώρα εξαιρούντο

• Αν συνυπολογίσουμε και τις απαιτήσεις που απορρέουν από το
 Θεσμικό Πλαίσιο οι απαιτήσεις από ένα πληροφοριακό σύστημα
 έχουν αυξηθεί, και η ολοκληρωμένη και ενιαία προσέγγιση της
 οικονομικής διαχείρισης αποτελεί βασική προϋπόθεση.
Σας ευχαριστούμε
1 de 23

Recomendados

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ por
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Gavriil Kouris
371 visualizações54 slides
Δ.Μπίρμπας por
Δ.ΜπίρμπαςΔ.Μπίρμπας
Δ.ΜπίρμπαςLeonidion
645 visualizações13 slides
Κρίσιμα Ζητήματα Θεσμικού Πλαισίου ΟΤΑ-κος Ιωάννης Θεοδώου por
Κρίσιμα Ζητήματα Θεσμικού Πλαισίου ΟΤΑ-κος Ιωάννης ΘεοδώουΚρίσιμα Ζητήματα Θεσμικού Πλαισίου ΟΤΑ-κος Ιωάννης Θεοδώου
Κρίσιμα Ζητήματα Θεσμικού Πλαισίου ΟΤΑ-κος Ιωάννης ΘεοδώουOTS SA
1.6K visualizações142 slides
Ι. Χρυσάφης OTS por
Ι. Χρυσάφης OTSΙ. Χρυσάφης OTS
Ι. Χρυσάφης OTSOTS SA
284 visualizações14 slides
Σ. Μαραγκός ΥΠΕΣ por
Σ. Μαραγκός ΥΠΕΣΣ. Μαραγκός ΥΠΕΣ
Σ. Μαραγκός ΥΠΕΣOTS SA
374 visualizações11 slides
Σ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης por
Σ. Λιαπης Οικονομολογος ΛογιστηςΣ. Λιαπης Οικονομολογος Λογιστης
Σ. Λιαπης Οικονομολογος ΛογιστηςOTS SA
614 visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Χ. Θεοχάρης Γ.Γ.Π.Σ. por
Χ. Θεοχάρης Γ.Γ.Π.Σ.Χ. Θεοχάρης Γ.Γ.Π.Σ.
Χ. Θεοχάρης Γ.Γ.Π.Σ.OTS SA
366 visualizações19 slides
Επίκαιρα Θέματα Ασφαλιστικών Φορέων-Κ. Κούρκουλος- Διευθυντής Τομέων Υγείας &... por
Επίκαιρα Θέματα Ασφαλιστικών Φορέων-Κ. Κούρκουλος- Διευθυντής Τομέων Υγείας &...Επίκαιρα Θέματα Ασφαλιστικών Φορέων-Κ. Κούρκουλος- Διευθυντής Τομέων Υγείας &...
Επίκαιρα Θέματα Ασφαλιστικών Φορέων-Κ. Κούρκουλος- Διευθυντής Τομέων Υγείας &...OTS SA
329 visualizações6 slides
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ & ΟΠΔ-Τσαμίλης Ε.-ΥΠΕΣ por
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ & ΟΠΔ-Τσαμίλης Ε.-ΥΠΕΣΠαρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ & ΟΠΔ-Τσαμίλης Ε.-ΥΠΕΣ
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ & ΟΠΔ-Τσαμίλης Ε.-ΥΠΕΣOTS SA
1.9K visualizações32 slides
H Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση por
H Διαλειτουργικότητα στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηH Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
H Διαλειτουργικότητα στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηOTS SA
267 visualizações14 slides
Εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής στην Περιφέρεια Κρήτης por
Εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής στην Περιφέρεια ΚρήτηςΕφαρμογή της Γενικής Λογιστικής στην Περιφέρεια Κρήτης
Εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής στην Περιφέρεια ΚρήτηςOTS SA
278 visualizações7 slides
Εκπλήρωση Υποχρεώσεων προς την Κεντρική Κυβέρνηση -Λιόλιου Γεωργία por
Εκπλήρωση Υποχρεώσεων προς την Κεντρική Κυβέρνηση -Λιόλιου ΓεωργίαΕκπλήρωση Υποχρεώσεων προς την Κεντρική Κυβέρνηση -Λιόλιου Γεωργία
Εκπλήρωση Υποχρεώσεων προς την Κεντρική Κυβέρνηση -Λιόλιου ΓεωργίαOTS SA
304 visualizações8 slides

Destaque(11)

Χ. Θεοχάρης Γ.Γ.Π.Σ. por OTS SA
Χ. Θεοχάρης Γ.Γ.Π.Σ.Χ. Θεοχάρης Γ.Γ.Π.Σ.
Χ. Θεοχάρης Γ.Γ.Π.Σ.
OTS SA366 visualizações
Επίκαιρα Θέματα Ασφαλιστικών Φορέων-Κ. Κούρκουλος- Διευθυντής Τομέων Υγείας &... por OTS SA
Επίκαιρα Θέματα Ασφαλιστικών Φορέων-Κ. Κούρκουλος- Διευθυντής Τομέων Υγείας &...Επίκαιρα Θέματα Ασφαλιστικών Φορέων-Κ. Κούρκουλος- Διευθυντής Τομέων Υγείας &...
Επίκαιρα Θέματα Ασφαλιστικών Φορέων-Κ. Κούρκουλος- Διευθυντής Τομέων Υγείας &...
OTS SA329 visualizações
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ & ΟΠΔ-Τσαμίλης Ε.-ΥΠΕΣ por OTS SA
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ & ΟΠΔ-Τσαμίλης Ε.-ΥΠΕΣΠαρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ & ΟΠΔ-Τσαμίλης Ε.-ΥΠΕΣ
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ & ΟΠΔ-Τσαμίλης Ε.-ΥΠΕΣ
OTS SA1.9K visualizações
H Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση por OTS SA
H Διαλειτουργικότητα στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηH Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
H Διαλειτουργικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
OTS SA267 visualizações
Εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής στην Περιφέρεια Κρήτης por OTS SA
Εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής στην Περιφέρεια ΚρήτηςΕφαρμογή της Γενικής Λογιστικής στην Περιφέρεια Κρήτης
Εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής στην Περιφέρεια Κρήτης
OTS SA278 visualizações
Εκπλήρωση Υποχρεώσεων προς την Κεντρική Κυβέρνηση -Λιόλιου Γεωργία por OTS SA
Εκπλήρωση Υποχρεώσεων προς την Κεντρική Κυβέρνηση -Λιόλιου ΓεωργίαΕκπλήρωση Υποχρεώσεων προς την Κεντρική Κυβέρνηση -Λιόλιου Γεωργία
Εκπλήρωση Υποχρεώσεων προς την Κεντρική Κυβέρνηση -Λιόλιου Γεωργία
OTS SA304 visualizações
Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δη... por OTS SA
Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δη...Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δη...
Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δη...
OTS SA371 visualizações
Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών-Βασική Προϋπόθεση για την Αναδιοργάνωση τω... por OTS SA
Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών-Βασική Προϋπόθεση για την Αναδιοργάνωση τω...Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών-Βασική Προϋπόθεση για την Αναδιοργάνωση τω...
Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών-Βασική Προϋπόθεση για την Αναδιοργάνωση τω...
OTS SA322 visualizações
Το Ελληνικό Δημόσιο Αναπτύσσει Καινοτομία; Το Παράδειγμα του Δι@ύγεια-κα Αθαν... por OTS SA
Το Ελληνικό Δημόσιο Αναπτύσσει Καινοτομία; Το Παράδειγμα του Δι@ύγεια-κα Αθαν...Το Ελληνικό Δημόσιο Αναπτύσσει Καινοτομία; Το Παράδειγμα του Δι@ύγεια-κα Αθαν...
Το Ελληνικό Δημόσιο Αναπτύσσει Καινοτομία; Το Παράδειγμα του Δι@ύγεια-κα Αθαν...
OTS SA418 visualizações
Δήμος Θέρμης, «Active Directory», Κος Γιώργος Γιργωλάς – Υπάλληλος Πληροφορικ... por OTS SA
Δήμος Θέρμης, «Active Directory», Κος Γιώργος Γιργωλάς – Υπάλληλος Πληροφορικ...Δήμος Θέρμης, «Active Directory», Κος Γιώργος Γιργωλάς – Υπάλληλος Πληροφορικ...
Δήμος Θέρμης, «Active Directory», Κος Γιώργος Γιργωλάς – Υπάλληλος Πληροφορικ...
OTS SA351 visualizações
Ι. Θεοδώρου Δήμος Καλαμαριάς por OTS SA
Ι. Θεοδώρου Δήμος ΚαλαμαριάςΙ. Θεοδώρου Δήμος Καλαμαριάς
Ι. Θεοδώρου Δήμος Καλαμαριάς
OTS SA417 visualizações

Similar a Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση por
¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηYannis Charalabidis
759 visualizações9 slides
Nea Apxh programme por
Nea Apxh programmeNea Apxh programme
Nea Apxh programmeKonstantin Tsimas
299 visualizações29 slides
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταPolisConference
437 visualizações16 slides
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας por
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίαςΕισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίαςSyros Koskovolis
159 visualizações21 slides
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου por
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου ioannouyian
188 visualizações20 slides
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης por
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςΜ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςMaria Tsimpita
197 visualizações11 slides

Similar a Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS (20)

¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση por Yannis Charalabidis
¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Yannis Charalabidis759 visualizações
Nea Apxh programme por Konstantin Tsimas
Nea Apxh programmeNea Apxh programme
Nea Apxh programme
Konstantin Tsimas299 visualizações
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por PolisConference
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
PolisConference437 visualizações
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας por Syros Koskovolis
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίαςΕισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας
Syros Koskovolis159 visualizações
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου por ioannouyian
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
ioannouyian188 visualizações
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης por Maria Tsimpita
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςΜ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικονομική Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Maria Tsimpita197 visualizações
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης por OTS SA
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςΜ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
OTS SA137 visualizações
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης por Maria Tsimpita
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας ΚρήτηςΜ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Μ.Ραπτάκη Οικ. Διευθύντρια Περιφέρειας Κρήτης
Maria Tsimpita346 visualizações
Ekthesi sinepeion rithmisis por Piazza del Popolo
Ekthesi sinepeion rithmisisEkthesi sinepeion rithmisis
Ekthesi sinepeion rithmisis
Piazza del Popolo326 visualizações
Social media και δημόσια διοίκηση por Georgios Karamanolis
Social media και δημόσια διοίκησηSocial media και δημόσια διοίκηση
Social media και δημόσια διοίκηση
Georgios Karamanolis4.7K visualizações
O ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥ ACTION LINE PARTNER por ACTIONLINE, HIGH FIDELITY
O ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥ ACTION LINE PARTNER O ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥ ACTION LINE PARTNER
O ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥ ACTION LINE PARTNER
ACTIONLINE, HIGH FIDELITY390 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ por lylafyow
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
lylafyow1.3K visualizações
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ... por PolisConference
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...
PolisConference1.1K visualizações
01 03 por lylafyow
01 0301 03
01 03
lylafyow107 visualizações
01 - 03 por lylafyow
01 - 0301 - 03
01 - 03
lylafyow188 visualizações

Mais de OTS SA

Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο... por
Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...
Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...OTS SA
665 visualizações41 slides
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι... por
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...OTS SA
264 visualizações16 slides
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος por
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας ΝικόλαοςΕνέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας ΝικόλαοςOTS SA
329 visualizações36 slides
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ... por
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...OTS SA
242 visualizações18 slides
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ... por
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...OTS SA
431 visualizações20 slides
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος por
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος OTS SA
782 visualizações47 slides

Mais de OTS SA(20)

Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο... por OTS SA
Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...
Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...
OTS SA665 visualizações
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι... por OTS SA
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
OTS SA264 visualizações
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος por OTS SA
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας ΝικόλαοςΕνέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος
OTS SA329 visualizações
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ... por OTS SA
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...
OTS SA242 visualizações
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ... por OTS SA
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...
OTS SA431 visualizações
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος por OTS SA
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος
OTS SA782 visualizações
Δυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Ιωάννης Παλιόκας por OTS SA
Δυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Ιωάννης ΠαλιόκαςΔυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Ιωάννης Παλιόκας
Δυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Ιωάννης Παλιόκας
OTS SA157 visualizações
Οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων por OTS SA
Οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδωνΟργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων
Οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων
OTS SA204 visualizações
«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου por OTS SA
«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου
«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου
OTS SA107 visualizações
CS Aware-Cyber Security Awareness, Καθ. Χρήστος Ηλιούδης por OTS SA
CS Aware-Cyber Security Awareness, Καθ. Χρήστος ΗλιούδηςCS Aware-Cyber Security Awareness, Καθ. Χρήστος Ηλιούδης
CS Aware-Cyber Security Awareness, Καθ. Χρήστος Ηλιούδης
OTS SA89 visualizações
Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στο Δή... por OTS SA
Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στο Δή...Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στο Δή...
Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στο Δή...
OTS SA365 visualizações
Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, Γιάννα Χ... por OTS SA
Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, Γιάννα Χ...Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, Γιάννα Χ...
Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, Γιάννα Χ...
OTS SA47 visualizações
Έργο Μηχανοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ... por OTS SA
Έργο Μηχανοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ...Έργο Μηχανοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ...
Έργο Μηχανοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ...
OTS SA153 visualizações
Οργάνωση διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων... por OTS SA
Οργάνωση διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων...Οργάνωση διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων...
Οργάνωση διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων...
OTS SA148 visualizações
«Ψηφιοποίηση | Πρόκληση & Ευκαιρία» - Κωνσταντίνος Ντάλλας por OTS SA
«Ψηφιοποίηση | Πρόκληση & Ευκαιρία» - Κωνσταντίνος Ντάλλας«Ψηφιοποίηση | Πρόκληση & Ευκαιρία» - Κωνσταντίνος Ντάλλας
«Ψηφιοποίηση | Πρόκληση & Ευκαιρία» - Κωνσταντίνος Ντάλλας
OTS SA67 visualizações
LegisCodex: To Εξειδικευμένο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής για τη Διοίκηση Ανθ... por OTS SA
LegisCodex: To Εξειδικευμένο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής για τη Διοίκηση Ανθ...LegisCodex: To Εξειδικευμένο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής για τη Διοίκηση Ανθ...
LegisCodex: To Εξειδικευμένο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής για τη Διοίκηση Ανθ...
OTS SA94 visualizações
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη por OTS SA
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη ΦουσκοκολάκηΧρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη
OTS SA69 visualizações
Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων» por OTS SA
Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων»Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων»
Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων»
OTS SA48 visualizações
Το επόμενο βήμα στην «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», Παναγιώτης Γρατσάνης por OTS SA
Το επόμενο βήμα στην «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», Παναγιώτης ΓρατσάνηςΤο επόμενο βήμα στην «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», Παναγιώτης Γρατσάνης
Το επόμενο βήμα στην «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», Παναγιώτης Γρατσάνης
OTS SA56 visualizações
«GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», Μαριλένα Σιδη... por OTS SA
«GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», Μαριλένα Σιδη...«GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», Μαριλένα Σιδη...
«GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», Μαριλένα Σιδη...
OTS SA271 visualizações

Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

 • 1. O.T.S. FORUM 2012 Προοπτική των Επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ και Νομικών τους Προσώπων Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS
 • 2. Προοπτική των Επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ και Νομικών τους Προσώπων • Η προοπτική των Επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ και Νομικών τους Προσώπων στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. • Η επίτευξη των στόχων και η ευόδωση των σκοπών των δραστηριοτήτων της Αυτοδιοίκησης , προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη. • Η προσπάθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους αποτελεί μονόδρομο και για την ομαλή συνέχιση της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και για την επιβεβαίωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
 • 3. Ο ρόλος των ΤΠΕ πολύτιμο εργαλείο, ώστε  η ευόδωση των σκοπών και η επίτευξη των στόχων να καταστεί πραγματικότητα  η εκπλήρωση της αποστολής τους να γίνει πράξη.
 • 4. Στόχοι και ζητούμενα • Παροχή Υπηρεσιών – Κοινωνικό Έργο στην τοπική κοινωνία. • Οργάνωση και λειτουργία των Επιχειρήσεων, των Νομικών Προσώπων και των επιχειρησιακών μονάδων, ώστε – Να είναι εφικτή η παροχή των «κάθετων υπηρεσιών» στους Πολίτες, άμεσα και αποτελεσματικά – Η καθημερινή λειτουργία σε όλες τις επιχειρησιακές περιοχές να γίνεται με διαφάνεια και έλεγχο – ώστε να είναι δυνατός ο εξορθολογισμός των Δαπανών και η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τους σκοπούς της παροχής των κάθετων υπηρεσιών
 • 5. Τομείς άσκησης δραστηριοτήτων «Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες αφορούν στην οργάνωση των λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, αλλά και την παροχή υπηρεσιών σε τομείς που σχετίζονται με την Αυτοδιοίκηση» • Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη • Παιδεία • Αθλητισμό • Πολιτισμό • Περιβάλλον • Δημοτική Συγκοινωνία • Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης • Προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας • Ύδρευση – Αποχέτευση • Ενημέρωση • ................
 • 6. Η οργάνωση των Φορέων της Αυτοδιοίκησης για την παροχή των υπηρεσιών προς τους Πολίτες: • Υπηρεσίες των Δήμων (Διευθύνσεις, Τμήματα) • Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ Δημοσίου Δικαίου • Σχολικές Επιτροπές • Κοινωφελείς επιχειρήσεις • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης • Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία • Δημοτική Ραδιοφωνία (ειδικού σκοπού) (υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ν.3852) • Ανώνυμη Εταιρία του άρθρου 266 του Δ.Κ.Κ (υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ν.3852) • .............
 • 7. Αν επικεντρώσουμε στις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παρέχονται μέσω: – Άσκησης των αρμοδιοτήτων από δημοτικές υπηρεσίες – Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ Δημοσίου Δικαίου (ένα και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως εξαιρετικές στο ν.3852/2010, δύο ανά Δήμο) – Κοινωφελείς Επιχειρήσεις (μία ανά Δήμο, εκτός αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες όπως προσδιορίζονται στο ν.3852/2010)
 • 8. • Και αφορούν : – Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη – Παιδεία – Αθλητισμό – Πολιτισμό – Περιβάλλον
 • 9. Θα διαπιστώσουμε ότι : • αφορούν ένα μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δράσης του κάθε ΟΤΑ στην Τοπική Κοινωνία • Και από ποσοτική άποψη, αν δούμε το ποσοστό των εν λόγω δραστηριοτήτων, λειτουργιών και υπηρεσιών σε σχέση με το σύνολο που παρέχουν οι ΟΤΑ • Αλλά και από ποιοτική άποψη, δηλαδή από τα αποτελέσματα που συνεπάγεται η παροχή τους στην τοπική κοινωνία και στους πολίτες και επιχειρήσεις γενικότερα.
 • 10. Επίσης, μπορούμε να συμπεράνουμε ασφαλώς ότι θα υπάρξουν συνέπειες, ειδικά στις συνθήκες του σήμερα • οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές, αν η παροχή είναι πλημμελής. • θετικές όμως αν παράσχονται με συνέπεια και μάλιστα θα μπορούν να αποτελούν σημεία στήριξης για το παρόν και στοιχεία υποδομής για το μέλλον.
 • 11. Ενδεικτική παράθεση δραστηριοτήτων στα πλαίσια της υλοποίησης των αρμοδιοτήτων Παιδεία Προσχολική αγωγή, Δια βίου Μάθηση, Ιατρική Στήριξη …… Πολιτισμός Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Πινακοθήκες, Ωδεία και Φιλαρμονικές, διοργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, παροχή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στους πολίτες (σχολές χορού εικαστικών και άλλα), Αθλητισμός Εγκαταστάσεις και υποδομές, αθλητικά προγράμματα και αθλητικές εκδηλώσεις Προστασία τρίτης ηλικίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων ΚΑΠΗ, γενικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας, προγράμματα ειδικά για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες … Περιβάλλον Σχεδιασμός δράσεων, εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων για την περιβαλλοντική προστασία κ.α
 • 12. Το εξωτερικό περιβάλλον και η οικονομική κρίση, τα εμπόδια και οι κίνδυνοι Από την εισηγητική έκθεση του σν για το Μεσοπρόθεσμο 2013-2016, (ενδεικτικά) «Σ’ αυτό το πλαίσιο, η δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης, που αποτυπώνεται στο ΜΠΔΣ 2013-2016, βασίζεται: • στην υιοθέτηση και υλοποίηση των αναγκαίων θεσμικών αλλαγών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των δομών του δημόσιου τομέα, • στη δημιουργία ενός απλού, σταθερού, αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, • στην αναδιάρθρωση των δομών της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, • στην αναδιάρθρωση και τη μείωση, μέσω καταργήσεων και συγχωνεύσεων, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, • στον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης και στην επέκταση του ενιαίου μισθολογίου,
 • 13. Το εξωτερικό περιβάλλον και η οικονομική κρίση, τα εμπόδια και οι κίνδυνοι • στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και των υπηρεσιών υγείας, • στην στοχευμένη κατεύθυνση των κοινωνικών δαπανών, διατηρώντας όμως το ουσιαστικό επίπεδο κοινωνικής προστασίας, • στη μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων και προμηθειών, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την εξοικονόμηση δαπανών, • στις αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) και • στον εξορθολογισμό των αμυντικών δαπανών, χωρίς να πλήττονται οι αμυντικές δυνατότητες της χώρας.»
 • 14. Το εξωτερικό περιβάλλον και η οικονομική κρίση, τα εμπόδια και οι κίνδυνοι Επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη • οι περιορισμοί από το θεσμικό περιβάλλον και ειδικότερα όσα προβλέπονται για τους όρους λύσης, • σε συνδυασμό με το γεγονός της αδυναμίας μεγάλου μέρους του πληθυσμού που θα δυσκολεύεται να συμμετάσχει οικονομικά στηρίζοντας τις δραστηριότητες
 • 15. Παραδοχές Σε αυτό το περιβάλλον • Η επίτευξη των στόχων και η ευόδωση των σκοπών των δραστηριοτήτων της Αυτοδιοίκησης , αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη. • Η προσπάθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους αποτελεί μονόδρομο – για την ομαλή συνέχιση της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους – για την επιβεβαίωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεών της.
 • 16. Παραδοχές Οι αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής, οι δυνατότητες της κοινωνίας της γνώσης, της κοινωνίας της πληροφορίας και η συνδρομή του τομέα των ΤΠΕ αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για να μετατραπεί ο κίνδυνος σε ευκαιρία και η διάγνωση της δυσκολίας σε πρόκληση.
 • 17. Πεδία αξιοποίησης των τεχνολογιών αιχμής σήμερα Στόχος • Να είναι εφικτή η παροχή των «κάθετων υπηρεσιών» στους Πολίτες, άμεσα και αποτελεσματικά και να αναβαθμίζεται ποιοτικά το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών
 • 18. Αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων ΟΤΑ Ενδεικτικές παρεμβάσεις • Ψηφιοποίηση όσων δεδομένων παράγονται από τη δια ζώσης επικοινωνία με τους δικαιούχους (άνεργοι, δημότες, ευπαθείς ομάδες κλπ) • Διαχείριση όσων παράγονται πρωτογενώς σε ψηφιακά διαχειρίσιμη μορφή (Η/Υ, τηλέφωνο κλπ). • Δημιουργία μητρώων συναλλασομένων και δικαιούμενων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής από τον ΟΤΑ • Αξιοποίηση των παραπάνω, μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης, ώστε να γνωρίσουν οι Πολίτες τη δράση και την πολιτική του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες. • Αξιοποίηση Εφαρμογών Λογισμικού ώστε να είναι αποτελεσματική η παροχή των υπηρεσιών (πχ διαχείριση τροφείων, διαχείριση βοήθειας στο σπίτι, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων ) • ……………….
 • 19. Διαχείριση επιχειρησιακής περιοχής των Εσόδων Στόχος: Η διασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων, ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία των Φορέων (ΝΠΔΔ ΟΤΑ και Κοινωφελών) και η εκτέλεση του έργου τους. Πηγές χρηματοδότησης • Χρηματοδότηση (σύμφωνα με τους περιορισμούς του ν. 3852/2010) • Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις (ειδικότερα για Κοινωφελείς) • Έσοδα από παροχή υπηρεσίας σε πολίτες (υπό τους περιορισμούς του σεβασμού στο χαρακτήρα της κάθε επιχειρησιακής μονάδας, για παράδειγμα κοινωφελούς σκοπού, καθώς και με την τήρηση της υποχρέωσης να τεκμηριώνεται ότι η κάθε αποζημίωση που απαιτείται είναι «εύλογη»)
 • 20. Διαχείριση επιχειρησιακής περιοχής των Εσόδων Οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα ώστε • η διαχείριση των «Εσόδων» από απλή αποτύπωση των λογιστικών γεγονότων σε επίπεδο ταμειακής διαχείρισης, να μετατραπούν σε πολύτιμο εργαλείο για τη δημιουργία και τη συνολική διαχείριση των Απαιτήσεων. • Η απλή προϋπολογιστική παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων, να μετατραπεί σε εργαλείο για την αξιολόγηση, την επιλογή και τη μέτρηση της κάθε δράσης και κατά το σχεδιασμό και κατά τις απολογιστικές διαδικασίες • Η κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία να μην είναι αποτέλεσμα απλώς νομικού και κανονιστικού τύπου τεκμηρίωσης, αλλά να εμπεριέχει ως συστατικό στοιχείο την τεκμηρίωση με βάση την αρχή της οικονομικότητας και την ένταξή της στο συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό.
 • 21. Η ανάγκη για εξορθολογισμό των Δαπανών και για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τους σκοπούς της παροχής των κάθετων υπηρεσιών Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα ακόλουθα πεδία (ενδεικτικά) • Αποτύπωση των λογιστικών γεγονότων και διαχείριση των δεδομένων που παράγονται με γνώμονα την εφαρμογή του Ενιαίου Σχεδίου Δράσης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. • Επικέντρωση στη διάσταση εναρμόνισης με τις απαιτήσεις και τους ευρύτερους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση με την απλή λογιστική αποτύπωση • Ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων εφαρμογής του Θεσμικού πλαισίου για την οικονομική διαχείριση, χωρίς να απαιτείται επιπλέον φόρτος εργασίας για τους χρήστες. • παραγωγή των απαιτούμενων βιβλίων και αναφορών • παραγωγή και αποστολή των απαιτούμενων αρχείων για τα οικονομικά στοιχεία που απαιτεί η Κεντρική Διοίκηση και τα εποπτικά Όργανα.
 • 22. Ενδεικτικό παράδειγμα νέων αναγκών με βάση τις αλλαγές στο θεσμικό περιβάλλον για την Οικονομική Διαχείριση ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων. • Ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης , υποχρεούνται στην τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων και στην αποστολή οικονομικών στοιχείων • Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απλή ενημέρωση ενός ακόμη βιβλίου, αλλά συνεπάγεται την τήρηση διαδικασιών εκτέλεσης προϋπολογισμού. • Με βάση τις απαιτήσεις του ν.3852/2010, αλλά και τις ανάγκες για επιβίωση στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον του σήμερα, έχει αναδειχθεί η ανάγκη τήρησης της λογιστικής αποτύπωσης και με τη διπλογραφική μέθοδο και από φορείς που έως τώρα εξαιρούντο • Αν συνυπολογίσουμε και τις απαιτήσεις που απορρέουν από το Θεσμικό Πλαίσιο οι απαιτήσεις από ένα πληροφοριακό σύστημα έχουν αυξηθεί, και η ολοκληρωμένη και ενιαία προσέγγιση της οικονομικής διαχείρισης αποτελεί βασική προϋπόθεση.