x¡ IL**

UNIKJIRSIDAÉE FED "RAI, DE I/ IJRÀS

RENATO RESENDE RIBEIRO DE OLIVEIRA

PROGRAMAÇÃO GENÉTICA APLICADA A
GERAÇÃO...
:a E T u  
I_ _ _I J '~ J

' I

 __ frOqfoçm. Çk CSO Gig_ ('~<Ju. .ç-«; _ i3, ; 
z V J

owtçiaà/ ox 

_C/ u mgglmvawfrp...
e TASgTN/ MT 
AI iw_ › aJX/ .IIÍQ ' : 94x39?” RNÃWOÀVRIINMN 
f; ALQÀÇÇ (gíkfgíííiíg. : , ÉOÍ-: Êíz 1 Ç 1 _L_ ÍÁALIIL...
^ / /

 

3. v h “m fi
fx  Q v_ _ , gx o _
1«f3~'*Kví»w2nLí *Qalomoáo
AIM
II ' 'Os . q; V' A
 I . Í QÃOS  ACO 

S; ...
_.  mu. . . -Sama 36:13¡ @QJÀVIÂILIDI ya b o” isa 9a «a 
i l ' s, f I

í 'r' _ . . v '~ V
P 'x/ JCJQ SJ¡ _o T zih-Al,...
_LJ_ a@m@am@rx

CIVIL' 'A' "C n. .. AAI'V : O ~' ' n' »FG
Q 42 eu' ~u q; c-! ZvTÊ-I-*QVI “W
ÓQO¡JU›J“"Q› ISV» ~OàMÍQ4II...
Nñáãxñí » EV - M

x R Q_~%-P<X% NÍMQÕ_ _ V __
    k *É "
 É* I°*“'Q'ÀÍ'ÂLTÇFI*À^§~'- A 1° iÊkí-zzrí . _up íxm CVQ-'S...
_L4_ am@@a@@”

4m a oo Apldbem mm ; IV : r » “xana N” 413m “wxitwcíc
 . . y . M. Í 'a
N, mg R) 1 g 'l (Q9173 ¡kgfhm ...
^ Í. :-¡ÍÍÍ_ÊÍ~Í. L”ÍÍÍZE'A'Ç*ÍíÊÉàLÍ f / n

_j QJCLJSVCÍMÍWQ; c;  _dia íícaggg, . _Í_W____^___íz m_ _
. z . .IAMÃLJI...
.I

I / 
-A ¡'_H 'v : 
$>~É3JLI¡: 1!Qx. ;¡: Qnví; ÃE. :rH5áhHh_mq . .

Lmcf * _. À . 
. Âjwmàw x/ _o romü : ro . -_: =_...
W * v r
» z ' - , - r' Â * *
sã” 7"” TJ' Inri* dh IFNN 
_%Í 9*_ _u ¡______ _j_ ' L%. ._ ___<__›r

/ 

 A_ 51, M_ Q C Ís ? ...
/~mmmmm@M

¡ImEIIllUIl! !WWW
IIMIEIMIIIÍIII
IIIEHIIIMIIII

 

>
ÇRoN©GRAMA
í / Mil  ›r

61h

/ 

/
À» M53 ; Tãr ' ›~
_l , JÍJÀÍÍÊÀÍÍÊEÉWÊÊÍÊTWÍ

5 Í; gwgk 

Qr-ÊÊVÍÂO âm5à>tê 
&RVÀÉ 4xÂqg % Nwâírwàí 
› *w ___“: Q›Í"'_,...
T ! F33 Éêãjliíú! I

Ç . [àiízâíbi-Kn/ V-'ÃÓ : X542 LV

G) TT  E _ÂEEÀTERÉANCIXGÍÇI Tí _ M5

V  : XÇÍCÀ/ XNÂÍÃYÍELÀX...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Projeto Otávio Lara

515 visualizações

Publicada em

Projeto manuscrito para a disciplina de metodologia científica da UFLA

Publicada em: Ciências
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Projeto Otávio Lara

 1. 1. x¡ IL** UNIKJIRSIDAÉE FED "RAI, DE I/ IJRÀS RENATO RESENDE RIBEIRO DE OLIVEIRA PROGRAMAÇÃO GENÉTICA APLICADA A GERAÇÃO AUTOMATIZADA DE APLICAÇÕES PARA REDES DE SENSORES SEM FIO LAVRAS - MG 2014 @Iori/ TO IV L7, V LO fo_
 2. 2. :a E T u I_ _ _I J '~ J ' I __ frOqfoçm. Çk CSO Gig_ ('~<Ju. .ç-«; _ i3, ; z V J owtçiaà/ ox _C/ u mgglmvawfrp , _ C _w L G- *Zn : ÊQi/ í* Ivgim, i um e “ r . I ü o AALÇ-eíggànígdg _Sigo v? , ni PPI? ? EO) 904g) @QI ÃO - , _Qyogvogu 35,60 ÊSLnQ/ /IÃ nq Q. V'O)Ç_Q_Ç_á fx¡ ! iai P. i; ' x L0- _mm LITOrUxIx/ iígk _gQ ¡ _tm 5'* u: IgM¡ * p* l «Q (f) 2 n.2,¡ ' tj 'L *$3.41 *v @Ti c? manga' «W005 Íiirg u Mann ; Estr/ x r'- &Lsso EMM» 39mm” àL Lisa" ' “ . *FAIL u ~ 5;? «2/ f / Ki N' '. .. i e ' I ' W', / _ › LS__Q; J,*~. LíI; a-Ií r a_ o-. _;rn _ñ NTUL; p¡ Y / Úg , Qd fo: 9 gsm». A x0 f VÀHKJLf” _QG LÇSQLJ_ “ÉISLIÇI z-í ; g #QL 'z cn â, r“; ,“'ãñ_. ~~ê m? ” gv à @Ei-Info / ' Ã S, . s* ' ” Tí* @A53 ç¡ / rfsxxrkvdx moço_ v: ;mw _( NHL¡ c( Bggçd - . WA . CN : egmíío , Q-SÂÍÂÍQÀCI _ü
 3. 3. e TASgTN/ MT AI iw_ › aJX/ .IIÍQ ' : 94x39?” RNÃWOÀVRIINMN f; ALQÀÇÇ (gíkfgíííiíg. : , ÉOÍ-: Êíz 1 Ç 1 _L_ ÍÁALIILQLWQLLVQS , Ide çàiíêmjíãi_, _fzí__›é: i E732, . i5 ; ís~-«i~'~' i: __rr. ¡rggn_, vg¡g: V¡ MV _E "sí : vjf/ i-"Ç. ÍJZA 4;* , ;gli . VWXI'XWCEKKSWÇ"I 4 Qui. ; a. : xâk: 7 Ling: .. e -i ~* é i l _XT : lí àzívíyã3í Qi 5_ R¡ ff _l J' . l. . . . Lgfii S*~Ã~: J›; OLÂJ; ~Í9 h _ . xl P , f_ a fl_ , o ; R : ___7”_ÊZL'J¡ " . .É . 37,¡ r A-; gr Iww- »w > O. ” f¡ ¡ ' rphóewirã. «x m, Em : ÀCÁL JVSIÉ I O a f** “Çgv *V5 9,9 HÁ IC' 'PWQXVU éwhlvyla) V. YTWS. *MMN 'POOKV síuüxaà »IA e @fair-S , gaFor e” "É l_ YOÊÔIMIMIÚ ñaí Ir/ »Ià V m. .- ; Íagx : i vv ; LIVE/ III A *L7 v A” v ~ Ç I x1, v. m' #Ç _à_ m7¡ A57” . / N: “x '"3,Í": À,' íJVTIVVJ í múfçuq / ÚIÍAQKÊL_~'L; Ç_ÂI_OXIA. _Ç›ÀJ PQ, ..X PHS ~ - já? , “ É ! Fiji/ FJ J V* r ' / r w w "f, n. ,a '- É_ _ r , ¡"_, › r . y , . . r ¡ v . v; . ' SMAS a of_ Ps1 xr? , . ÍtÊDÉIV s _ÊÀ--iagfií 3* *VT* à” O 1'* H4 Ex 'iv , ,sr ~ _ I É _l N j' _ &Qxã/ Qr @Qd _ M. ÍY%ÇÃVV›É: QVÉÊ. ZÉA›SV^ “P IMA) w N IML Q › 'XOLQXÊIS M. .or «emma t «SiPüWâf LÊEÉQMIA . ALMM "a - l , .. _ . __ «_ . “ #Jim í-: NLLIA: , çIÊr/ àv Em( Ia, '”QbP«S›~IzS, . NÂLÀLA o» à? ” Q91- ^Í~°“°' "A ' r : :ITIL ? kâSr-ÚY= ¡YY E) &MKNÍ . :Í', :^; s“Il'-êír à - 1'" S” e */ .. / _
 4. 4. ^ / / 3. v h “m fi fx Q v_ _ , gx o _ 1«f3~'*Kví»w2nLí *Qalomoáo AIM II ' 'Os . q; V' A I . Í QÃOS ACO S; R( T : à “CAOS M) E O gm fàxcoxg 'Í Í
 5. 5. _. mu. . . -Sama 36:13¡ @QJÀVIÂILIDI ya b o” isa 9a «a i l ' s, f I í 'r' _ . . v '~ V P 'x/ JCJQ SJ¡ _o T zih-Al, _f_, ,q› ok mmXxnlm Çc S” / O o: '-10 s ug r › k cx 'WQS u; x23 _ssàñmVigacLÀuLiüI/ «Ie *fàvro/ 0 NS ZLMTÕ __. íiÇlISiÍ; SI O Ni »IISÉÍVIÉLIZQÇÀEO : E » a És; ?a A q_ _ç P. . igor 12"¡ 'S704 n IKYIK" ' @à _g3 V_ x; f? : fa ~ _Fx . - " z 'IN Cn . A. . ~. .. ; - . Ç S)1 5'§QCÍ)IIB$. ;Wi J F-»Iz/ LJfIÀL- '. '2¡' › a x' tupi_ › f. f) - I w _r_ a4_ , T ILKÀ' KLZIÀQ' _ Sa: &É; S ~rze. zxmc. ».s; QI) Sia/ LUA( IfOv ; S350 §SJÍ*VVLLíS; &ÊÍ›, JGÍ; _. _g . F53 L. ; . -- s-; L0#- -” "O í¡ . › rf. f: r : _. ai: (Mmdwyü r=6 O / '~ . , n l , Ç . K - ~ A 'v A _ . Qg*SJ'9›_j5*s'x 1 W s . _ _ : na _ , . j 7 . Z mÇO (L u : lui: a¡ _ «D v'. 3 p 4 ›- J X q , n; . M , ~ r I . su* . ii. " 1 A -. _ _ . , m_ r . ,.. __ . V x HALLXZ» : S: Ci IJ ' 1?. ; iii' “Í IKD/ nx NI "' ; › _ O QI 54 EÓCÇC/ V** IQ Ç. Í 'Y f' E . E¡ u' O Simao i m, . _. ~ L m IL. ; ÇÍ, _»4LL, _ s-_S ; I . 5 i Oii à Iàir o. EL_Ú_Í; :L: L;; ;I. ~, V* : q: J_' _ _G (Cri r, ~_. ,__¡. . QL *Vi i Ç¡- _Q Q_P__/ _›I i""
 6. 6. _LJ_ a@m@am@rx CIVIL' 'A' "C n. .. AAI'V : O ~' ' n' »FG Q 42 eu' ~u q; c-! ZvTÊ-I-*QVI “W ÓQO¡JU›J“"Q› ISV» ~OàMÍQ4II~ / h .
 7. 7. Nñáãxñí » EV - M x R Q_~%-P<X% NÍMQÕ_ _ V __ k *É " É* I°*“'Q'ÀÍ'ÂLTÇFI*À^§~'- A 1° iÊkí-zzrí . _up íxm CVQ-'SCSQÚX/ Vâzjü a Míííyíàví ; as @QT/ w 3 ' _ . y A “ Í ' o5*gçr“-í“ôfo~>j ¡'”É›“V. -¡ÍÍ3Q, J~Í. ".' . ' ("TK í m . Ã. A _ _ V _ r_ " ” * ” V à - . . . .mamy &Jeqíoro , Êagxuqzn . - . . ' V T” T 4 'T Qm~MÇf/ %wi» 1.5.» V. ; x0 Wc _r , . x a ” . _. ' ? ou _V/ “~((, _ RC b/ Q »A - s _I "OJ-MW *› MVQÀÍÚÍW/ ü- . ç 9'¡ ~ gmbwmâ_ __ __ “ x . N _ . 51x03_ SVS-VÍÀÀÍLCKÀS_À_VQLÓ__SÊ. MJ§ cp Q . grpàm , x0 qvk íêímx -ÕínC70~: .S_. xx. ..~. ;a _QQ_ í z - , d_ , i . _ _~ - . . “ ” L “fvfj-j ~ › _.53 Ar ' _r. _~¡ O f ~ 9 . qáL , 1- v . à àí E T* (44 (4 X »m mçfxo. : _-. 7 VM apra¡ ' ç JK' v' V J Kit', A ( 1' ' . ~ › 3 (30. . iíisàçx, rlíl"ãi~«i_J, _,L/ l« "A V, mr' ao / .V . . f, 5341¡ _ , v V .4¡ ' _ x _ › ' ----__. - 'U" ' Ç J J”'3í(' 'QO 9M( -ÍíÍ-. Xíbào r " - P_ / '5 1 4' ~ 'a ~, a , _ , f › 4 * * v5' v '-^ G-v --M 7 ; z e; ír. -.a: _~. ;r7._^0j . Co m0 QKÊVÃC›AJÍE! _VWc~JÍÍKÚ. V; ÃÔNÍG¡'ÍÍ_: :'§LQ f); xx, lrm_. â$ríír_à#l _ rw. : 7:4 E › . 1 _ V V _ J V: 'q _É »Juh h¡» v1», M: h-. V __ ; 0 A/ ¡zgygfv , q . y_ _ ^_ _. A m I A l ; - x v . Y A» v í l é f a
 8. 8. _L4_ am@@a@@” 4m a oo Apldbem mm ; IV : r » “xana N” 413m “wxitwcíc . . y . M. Í 'a N, mg R) 1 g 'l (Q9173 ¡kgfhm , Q W( g n( Fly( Í? ' 5a if ›. fa n N “7éízxxx“íí"mxtxx %'x; :ãí”: í:$&íJbTs id x ~ @MX/ SMF LGÊ ! $595 ug É? ” “WÍJVEV MH Àjí . e mas- M033; «vfvxg «AP rLLí 'w u' OJ. »ç , mu; ,g1 SLWxwLÀxSÊOSÍÍÍ Vcs* “msg , s 3g -oo fOAJÉLJ/ fw” CV ^ Mani¡ aÂQLPm ; Aguas ; IQ 395 Égua/ nada j rn$sr§5.*. «;a“~¡ m. Nr ó unà 0À9f1°> ? q f; ku E CrLLFv m JÉÍ um: L4'2›: a»_3 mai; Qgg_jaãr%_gc M¡ É _Nüqpp , ihxü Í_¡, __ _W , “IOM _í àLxY-. íü “i CQWÂÓVWXHVWyCYDTJVAÍÇD *a ; ngm/ ms ghVaxioxgçío ; enmihmgnn ; com 5x' &Jymgigwzsü @gar - »PÃO CQQQ. w í Mim, ' M49; ; x mugàavuu? .wàuj o vçgApÍ“JÍaÀov~Qg T " t “O10 apago; -àgyÇoLmwgç-gÍual m' (E8. Muíojfrñaâàêx @v e. : ij$. °i"k<› V; .. «%4.~L»3'*›: _.9vo o ía 17o e_ @Q i'm LJ v! “ÕO . QQ, -X , K/Scràqgwm Xzmgjuv &É;
 9. 9. ^ Í. :-¡ÍÍÍ_ÊÍ~Í. L”ÍÍÍZE'A'Ç*ÍíÊÉàLÍ f / n _j QJCLJSVCÍMÍWQ; c; _dia íícaggg, . _Í_W____^___íz m_ _ . z . .IAMÃLJIBQs f<i¡. ›. ae_v5&>: '_; ,.. u, _LLQÁÂLMÍ a T &Qàêg : a 1 . ;ííí§>í2›:1$1m›ií 9x ua gáLksçoàk. ›«fgza gov "ÚÀÊÔXJÊÇÍ, :Lm_*QQJfTgLQ/ §ÊSJ__©%'À-§í)___ . COÉLSQÂÃÍLfJÊN ; pag a WM«MmuluMmLàsLssfTww g ! ao ; ía : iv-r ~L. c. É @mg íüzgéígg. _ , _ A N , V» r§éy-~1Í›C-a_KÇQÃÂÍVXÍÍ, L.& Q . .gí; c*§o_ ; JJ . xr ñ. , , _;-_: ;,¡; QÍX§: ›W , _ . . ' u¡ _nv E f# ; OJ L0 9 CUmTx; «Àllg _o , ;J gf; ~1_r_: ír_, í;; .rügg _ . _Àxgà_ 1V]Y? “L, :çOÇ. V“. ÊÍ*ÍÃQ, ,Ç V_ Kg, a ; u , gk/ Zíz, _g 4; 53-_ _a _ j? x A _v . J X _ F , ..¡. _~ l “j f: «É . w *(45,4 77'* q: í:4.= ;,,4,, _J-Je› O. Ô)Q ¡xxsgsz f; M; :g: _í 1m ; J_«A_; ;.= gm 'Xifçxv 3 j ; ÍJXÂÀS 5ma®m@wA Í “Í” »T4311 &Ski; 53:0.; *QM . _Âfxm *ÇOXQ g "qua. *Egg Qu; ;of Qííg , _Q_§Í4UÀO_S3QYâ/ @______ __ AQI *ãi-EzMÃ/ &Qggz Taàxcg »O5 Qfüzwkêàij-Âo Í* 'ram v. Kris». ' / i , w r" Não 13 r- *íñ (7 x/ Vzy M. . í ; w «à» _wVluu usmçfjum_ Y. ... _"_H^f_§í' . mx_ , k . g n . m0 _ l : :x a ; gekgç¡_ux§çà_› T , % . LW >Q: _ÇJ_1:I“. _;§_Í_çj'Ewmd: q_/ v° wxsjztà¡ ; grs ›, L!Le)<1a. ›.. .§3 @uma ~ -. ÁÀÀÉ m í Vw» áagCd Fu 'Ààxwavç @Jáóàçxlüõ 'X wxjsü'ló'(§ií, C^*ñ° / WÔCU . , , %, 12;. 1 _*_ñ__, g.-. v_<: § _ , .y, é;x1xi. v «mww . Pagu U . C. _JÍÍíJ, ,/ Â'Q*+Q= -›44L&'Iu› . Covõbu e. , . à &É; .v 0 f n; í' OJ? i›, __fí'z-a)ío_g__v, ~,gí›, gxakà V mímogicm »ÉS . .tg . gcf/ f-íy S30 _f-¡YÍD8,Q, W. FÊ qm( @__§(; L33x. z__§VÀ_A, .ÊÀmx. (à A i0 KÀ( ON; ç^%¡/ _ó__-Á§__fã; . ___ K 5 'V' «; ;'. ÇÍ-. o Ixm *R$42 : ~*/3'í“'(: ~.7Í1c^â. $. k ra ; ›_^~g-V_L; ;y, /,_§$524-. ._V_L_, _v_-.1;. §;1o__§_;3.í_g m. ; _r o _, <›[ . n11» , . o Ç ç -~ ' . r - . . _ , -f -3 __ _Lupanvxmííw o 3.to3.nm_ÇxÇ4oj. Nxmç0MXXX q_gg; dxüxgim; ~_s_.4.. .xl«Mxr^/ Q
 10. 10. .I I / -A ¡'_H 'v : $>~É3JLI¡: 1!Qx. ;¡: Qnví; ÃE. :rH5áhHh_mq . . Lmcf * _. À . . Âjwmàw x/ _o romü : ro . -_: =_ QL( PVC/ O L QQ M ÀSÍL ? ÊÉQV Mm 'S / ÍU. çarôkâYdw/ YQÍÇQG xrwemguw V. , _Q / " A ° Éwwwso vwwx qu O f: b *f* “V” cow "Qgvfaí-fçmvvâm @S a (A03 ÀQzKarçlx/ Iglq à l l f V! A í QôngsSigàwgzg _Misa m” *ghívwm (^ A da co; Am $ y _ _ N a¡ j WAÃSx/ í/ gvâ 'x(“~. _,_>; _hp1 _ Q “A6, 4* › s . VY _JL QQ *4ç, n¡~<õ; .x. N›_Y si'. ,E _N : vma-T h Q _ QT n( d 53x ÊÊÔCHM MLNT f); ¡Míwg ; õgvígjs E ümw M13 QQÉEQ Kva C _X , ~ Q f' ~ . -àa &w; &n; @gv gm o &LWMJWWÀ ML C »X j . ..CQ/ ?Yxj muco! ÀJKW f' l. m k Qn V0 dg; ÇõQà ' ~-A4 . Kid, - *~ M' ° ÔCQw/ ñh (ALM V rm n ' j . ã , u V K É a. ÂSLLJM' Langqg g . É " , _ vo or _x . ..XÉQÍNAQ ; LLQÂAFÉW Vg1.i_u“(. ( / "T Àx wxumTg CS, . . * , , , 'rh LLJNQJM . uma vi; ÊWÀVO x ÉÃSOL _ x . CQÃÍQÀ VQQQQ h Á __ . ~ ' Q ÊOFÚÍQW” “à MJ” @Vtítãm 52x: *rx o às) - . ~. mn , _ , . 9 A a ) ú í x “D “ x “w M °= '”v<lx ? Me / M. , x * QC _. a¡ n xt , Q É QT Q C QÀG #um xvxL. y w m5 s] Jul-ç_ ' JÀQ^ “WMÍYQ e . ; F , L _ &mu; &sqàg QVQKXQJ A n'
 11. 11. W * v r » z ' - , - r' Â * * sã” 7"” TJ' Inri* dh IFNN _%Í 9*_ _u ¡______ _j_ ' L%. ._ ___<__›r / A_ 51, M_ Q C Ís ? OxàvMg Jww açMgox- s w Da* u» sm : um gx* -V-Jxlk. &Emb/ aí; Àox *Mm Ix/ Ó( OLRÊRÍ-OXP 9.» ”* 'y &ig; QUE. ;ííõvk A › í à . nx o» 37x x) f: D , r>/ l« &NÍÃCÃO à? x5 §Q&ÂL#__4_. Ô: v~ _, , _> xi¡; l“~ív»no~. 7) ; . 7 x O_ J_v^-^»9 - _xiii , ~ -A: ›¡ 7 -XÍ " PA ! PMOTLMF ? r . ;,_')('9? . a _ . ... _.#. _~§__. _,__ / - JM; á &uma; a ÀN s” T9 g~ígu5ÀcuJAf@x/ unçg : L S42 Wxpgyaxkjv» -Q §V“&. _f§7:uu Úúkgugxqrxx - xi ___' , r v4# n", _éãríúg É Í @nT vii <: >-íc~ : à __. _r__. __~í. »:__ . J _ , ç
 12. 12. /~mmmmm@M ¡ImEIIllUIl! !WWW IIMIEIMIIIÍIII IIIEHIIIMIIII > ÇRoN©GRAMA í / Mil ›r 61h / /
 13. 13. À» M53 ; Tãr ' ›~ _l , JÍJÀÍÍÊÀÍÍÊEÉWÊÊÍÊTWÍ 5 Í; gwgk Qr-ÊÊVÍÂO âm5à>tê &RVÀÉ 4xÂqg % Nwâírwàí › *w ___“: Q›Í"'_, ~». A ~ ki? ' ~ 'J 'r 3
 14. 14. T ! F33 Éêãjliíú! I Ç . [àiízâíbi-Kn/ V-'ÃÓ : X542 LV G) TT E _ÂEEÀTERÉANCIXGÍÇI Tí _ M5 V : XÇÍCÀ/ XNÂÍÃYÍELÀX -Fo ›r&7v héí wayíãs; . *9 v , 'v 353- 251 jp DOA» Lxeowã r w É 7 ' _ < HT P : // w w. w 51cm gxwvkâgí, Â P / HF I . &SÃLÍÍS/ ÍLYMEÂQ 08 QÀÉÀKZ , É O( d; ,Ú . Cooggj Í; ¡ r I: ;_: _:__+Q_AILÂ__LÊ%›L YEALKHJÇÊnQJTvÍf= ;"›yx, NTTgw_AT, Í“/ C2_Lr__g : É ' ~ ' V* 7 __ _. ,_ p ~_ j_ LL. : ' Qi; __ * " _af/ Q 3 ; Í __, _,_x __; __ . ;A Íx x 54:) m - * 30 n. j_ N” . ,< J f: '“"“'“ *t* *. ' ' ' 2'” ' .

×