Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.

UNITAT 13
La genètica mendeliana             1
Què estudiarem?
1.  La reproducció i l’herència
2.  La genètica mendeliana
3.  La teoria cromosòmica de l’herència
4.  El lligament i els mapes cromosòmics
5.  La determinació del sexe
6.  L’herència lligada al sexe
7.  La genètica humana

                      2
1. La reproducció i l’herència
• La paraula ‘genètica’ prové del grec que significa
 ‘origen’. La genètica és la ciència que estudia la
 herència i la variació en els éssers vius.
• La teoria genètica de la mescla considerava que els
 descendents amb característiques intermèdies dels dos
 progenitors.
• La selecció artificial es basa en la selecció d’individus
 amb característiques desitjades.
• Gregor Mendel va intentar descobrir com es
 transmetien els caràcters entre una generació i una altra
 amb experiments amb una planta de pèsol.


                             3
1.1. Conceptes de genètica
• Caràcter: qualitats, atributs o funcions que es deriven
 d'un gen o d'un grup de gens concrets.
• Gen: Segment de DNA que té informació específica per
 un determinat caràcter. Són les unitats bàsiques de
 l’herència
• Locus: Localització concreta d’un gen a un cromosoma
 (el plural de locus es loci).
• Al·lel: Cada una de les variants que pot presentar un
 gen.
• Cromosoma: Cromatina (DNA + histones) condensada.
 Hi ha els autosomes i els heterocromosomes (sexuals).
• Joc de cromosomes: nombre total de cromosomes
 d’una cèl·lula.
                            4
Locus  Al·lel

         5
• Haploide: Cèl·lula u organisme que té una única dotació
 de cromosomes. Els gàmetes humans tenen 23
 cromosomes, n=23.
• Diploide: Cèl·lula u organisme amb un nombre doble de
 cromosomes. Les cèl·lules somàtiques humanes tenen
 23 parells de cromosomes, 2n=46.
• Cromosoma homòleg: cadascun del parell de
 cromosomes que té un organisme eucariota diploide, i
 que aparella entre si durant la meiosi.
• Gens homòlegs: Aquells gens que controlen un mateix
 caràcter.
• Genotip: La dotació de gens o al·lels que presenta un
 individu.
• Fenotip: La expressió del genotip (genotip + ambient).

                            6
Haploide i diploide  Genotip
                7
• Homozigot: Quan un organisme diploide té dues còpies
 idèntiques d’un determinat gen. N’hi ha de dos tipus:
  – Dominant (AA).
  – Recessiu (aa)
• Heterozigot (híbrid): Individu diploide que per un gen
 determinat, té, en cada un dels dos cromosomes
 homòlegs un al·lel diferent (Aa). N’hi ha de dos tipus:
  – Monohíbrid (Aa), només es considera un caràcter.
  – Polihíbrid (AaBb), es consideren dos o més caràcters.
• Herència dominant: Un fenotip que s'expressa de la
 mateixa manera tant en l'homozigot com a l'heterozigot.
 Qualsevol fenotip que s'expressi en heterozigots es
 classifica com a dominant. En gairebé totes les malalties
 dominants el fenotip es més greu a l'homozigot.

                               8
9
• Herència intermitja: Aquell tipus d’herència en
 que els dos al·lels tenen la mateixa força. La
 manifestació dels dos al·lels dona un fenotip
 diferent a aquests.
• Herència   codominant:   Els  heterozigots
 manifesten una barreja dels dos al·lels a la
 vegada.
• Retroencreuament o entrecreuament prova:
 Entrecreuament entre individu amb fenotip
 dominant i individu amb fenotip (i genotip)
 recessiu. Ens permet esbrinar si l’individu
 ‘problema’ presenta heterozigosi u Homozigosi.

                         10
Herència intermitja
Herència codominant

            11
1.2. Cronologia sobre genètica
•  1859. Charles Darwin publica L'origen de les espècies.
•  1865. Es publica el treball de Gregor Mendel.
•  1902. Es descobreix la implicació dels cromosomes en l'herència (Sutton i
  Boveri).
•  1910. Thomas Hunt Morgan demostra que els gens resideixen als
  cromosomes.
•  1913. Alfred Sturtevant crea el primer mapa genètic d'un cromosoma.
•  1931. Es determina que l'entrecreuament és la causa de la recombinació.
•  1989. Francis Collins i Lap-Chee Tsuiseqüencien un gen humà per primera
  vegada. El gen codifica la proteïna CFTR, la manca de la qual causa fibrosi
  quística.
•  1990. Es funda el Projecte Genoma Humà per part del Departament
  d'Energia i els Instituts de Salut dels EUA.
•  2003. Es completa amb èxit el Projecte Genoma Humà amb el 99% del
  genoma seqüenciat amb una precisió del 99,99%.


                                       12
1.3. Gregor Mendel (1822-1884)
• Monjo agustià que va realitzar experiments amb la
 planta de pèsol (Pisum sativum) a mitjans del segle XIX.
• Va realitzar experiments d'hibridació cultivant pèsols,
 fent encreuaments per pol·linització artificial.
• Descrigué la transmissió de caràcters d'una generació a
 una altra en algunes espècies i varietats del pèsol.
                             13
2. La genètica mendeliana

• Caràcters estudiats per Mendel.
                  14
2.1. Llei de la uniformitat del híbrids
         de la F1
• Es va centrar en la forma de la llavor: llisa o rugosa.
• A partir de races pures de plantes amb llavors llises o rugoses va
 obtenir la primera generació filial.
• Quan s’entrecreuen dues races pures per a un caràcter, tots els
 descendents són iguals entre si respecte a aquest caràcter.

                                  15
• Posteriorment va entrecreuar les plantes de la F1 (Aa) i
 va obtenir ¾ d’individus amb llavors llises i ¼ amb
 llavors rugoses.
• D’aquest experiment va deduir que ‘el factor’ que
 controlava aquest caràcter es trobava duplicat: un era
 dominant i un recessiu.
                             16
2.2. Llei de la segregació dels caràcters
 • Disjunció o separació d’al·lels.
 • L’entrecreuament de dels individus de la F1, les
  gàmetes produïdes tindran un factor dominant (A) i un
  factor recessiu (a); per:
 • Els dos factors hereditaris d’un mateix caràcter no
  es fusionen o mesclen, sinó que es mantenen
  diferenciats durant tota la vida de l’individu i se
  separen i reparteixen en el moment de la formació
  de les gàmetes.
                            17
2.3. Llei de la independència dels
        caràcters
• Estudiant dos caràcters a la vegada va realitzar
 entrecreuaments amb dos heterozigots (F1), obtenint la
 següent proporció a la descendència:
• Els factors hereditaris no antagònics mantenen la
 independència a través de les generacions i
 s’agrupen a l’atzar en la descendència.
                            18
3. Teoria cromosòmica de l’herència
 3.1. Redescobriment de les lleis de Mendel
 • El món científic no estava preparat per admetre
  l’existència d’estructures cel·lulars invisibles.
 • Els ‘factors’ dels que parlava en Mendel es basaven en
  les proporcions matemàtiques trobades en els
  descendents de les plantes de pèsol.
 • Darwin havia basat tota la seva teoria en la selecció
  natural i en la variabilitat de la descendència, però
  curiosament mai va conèixer els treballs d’en Mendel.
 • De Vries, Correns i Tschermak van arribar a les
  mateixes conclusions que en Mendel, però casi 40 anys
  més tard!
                            19
3.2. Gens i cromosomes.
      Els factors hereditaris
• Teoria cromosòmica de l’herència (Sutton i
 Boveri):
 – Paral·lelisme entre l’herència dels factors hereditaris
  mendelians i el comportament dels cromosomes
  durant la meiosi i la fecundació.
 – Els ‘factors’ es troben en els cromosomes:
   •  Per cada caràcter hi ha un factor heretat de cada progenitor.
   •  El nombre de cromosomes dels organismes diploides es
     doble.
   •  Cada un d’aquest parell de cromosomes es diu cromosomes
     homòlegs.


                                   20
•  Durant la meiosi, els dos cromosomes del mateix parell es separen i van cada
  un a un gàmeta (igual que la idea dels factors hereditaris de Mendel).

                                       21
• William Bateson va introduir el terme
 genètica.
• Wilhelm Johannsen va proposar el terme
 gen com a substitut del concepte factor.
• Altres investigadors van descobrir que:
 – Els macles tenen un parell de cromosomes
  diferents. Els heterocromosomes, X i Y.
 – Les femelles tenen dos cromosomes X.
 – Els heterocromosomes son els cromosomes
  sexuals i la resta son els autosomes o
  cromosomes autosòmics.
                      22
3.3. Confirmació de la teoria
cromosòmica de l’herència. Gens lligats.

 • Thomas Hunt Morgan va iniciar els treballs de
  la mosca del vinagre.
 • Va trobar que hi havia quatre grups de caràcters
  que tendien a heretar-se junts.
 • Demostracions d’en Bridges:
  – Els gens tenen una disposició lineal
  – Gràcies a l'entrecreuament de les cromàtides
   homòlogues, es produeix la recombinació genètica.


                           23
Recombinació
Encreuament                     Caràcters estudiats:              genètica
 races pures                     • Cos color clar (b+)
                           • Cos color fosc (b)           b+         b
                           • Longitud normal de ales (cg+)
                           • Ales vestigials (vg)
        b+b+ vg+vg+     bb vgvg
                                               vg+         vg
    Encreuament
     prova                                     b+     b+    b     b

            b+b vg+vg     bb vgvg                   vg+   vg+      vg    vg
                                            b+     b+    b     b
   41,5 %     8,5 %       8,5 %      41,5 %
                                            vg+     vg    vg+    vg
    b+b vg+vg    b+b vgvg     bb vg+vg     bb vg+vg                                                            24
4. El lligament i els mapes
       cromosòmics
• Lligament: és la tendència que tenen els gens
 situats en un mateix cromosoma a heretar-se
 junts. Se sol definir com la desviació respecte de
 la segregació independent, observada en les
 proporcions d’un encreuament prova.

• Entrecreuaments: ens permeten estudiar
 l’ordre dels gens en els cromosomes i les
 distàncies relatives que hi ha entre ells, és a dir,
 el mapa dels cromosomes.
                           25
26
5. La determinació del sexe
• Organismes sexuats: són capaços de formar gàmetes:
  – Gàmetes mòbils (espermatozous) → mascles.
  – Gàmetes immòbils → femelles.
  – Els que produeixen gàmetes del dos tipus s'anomenen
   hermafrodites.
• Existeixen diverses maneres de determinar el sexe:
  –  Determinació cromosòmica.
  –  Determinació per haploïdia.
  –  Determinació per un parell de gens.
  –  Determinació per equilibri genètic.
  –  Determinació ambiental.
  –  Inversió sexual.
  –  Sexualitat en plantes.

                            27
5.1. Determinació cromosòmica

• En els organismes diploides, el mecanisme més
 usual és per mitjà d’una parella de cromosomes
 sexuals (heterocromosomes).
• Es distingeixen dos mecanismes d’herència de
 sexe:
 – Mascles heterogamètics: El mascle      té dos
  heterocromosomes diferents. Exemples:    espècie
  humana o alguns ortòpters (llagostes).
 – Mascles homogamètics: La femella      té dos
  heterocromosomes diferents. Exemples: els  ocells o
  alguns lepidòpters (papallones).

                            28
• Mecanisme XY (humans):
• Les possibilitats de ser mascle o femella són 50%.
• A la meiosi hi ha repartiment dels cromosomes
 homòlegs.
• Cada gàmeta té únicament un heterocromosoma.
                          29
• Mecanisme XO (llagostes):
• Les llagostes tenen 9 parells de cromosomes.
• Els mascles tenen 8 parells de cromosomes i un únic
 heterocromosoma.
                          30
• Mecanisme ZW (ocells):
• Els heterocromosomes dels ocells també es diuen X e Y
• Per no confondre, la nomenclatura es ZW; sent els ZZ
 homogamètics i mascles
                           31
• Mecanisme ZO (lepidòpters):
• En aquest cas, la femella només té un
 heterocromosoma; això implica que, durant la meiosi,
 una de les gàmetes no té cromosoma sexual:
  – Cèl·lules mascle: 27 parells de cromosomes.
  – Cèl·lules femella: 26 parells + 1 heterocromosoma.
                             32
5.2. Determinació per haplodiploïdia
• Mecanisme típic de les abelles.
• Els mascles tenen la meitat de cromosomes que
 les femelles.
• Produeixen espermatozous per mitosi i no per
 meiosi.
     ♀           No    ♂
          Meiosis  fecundat
     ♂
        Mitosis    Fecundació

                      ♀
                        33
5.3. Determinació per un parell de gens
 • El sexe vindrà determinat per un sol parell de
  gens.
 • Vespa (Bracon hebetor): el seu sexe ve
  determinat per haploïdia.
 • En alguns casos el sexe ve determinat per ser
  diploides homozigots per determinat locus del
  cromosoma X: • En aquests casos existeixen diferents al·lels per
  el mateix locus.
                          34
5.4. Determinació per equilibri genètic
• El sexe en les mosques de la fruita (Drosophila melanogaster) ve
 determinat per l’equilibri entre la càrrega entre feminitat i
 masculinitat.
• Tenen un gen (Slx) regulat per la raó entre la càrrega de feminitat
 (cromosomes X) la càrrega de masculinitat (autosomes).

            Càrrega X / Càrrega A

    >1 → SUPERFEMELLA
    =1 → FEMELLA
    0’5< X/A>1 → INTERSEXE
    =0’5 → MASCLE
    <0’5 → SUPERMASCLE

                                  35
5.5. Determinació ambiental
• En els cucs marins (Bonellia viridis) les larves
 que naden lliurement no tenen sexe determinat:
 – Els animals que es fixen
  sobre les roques seran
  femelles.
 – Si aquestes femelles
  atrapen larves amb la seva
  trompa, aquestes seran
  mascles.
 – Els mascles son paràsits
  de les femelles.

                         36
5.6. Inversió sexual

• Procés pel qual alguns organismes durant
 un època de la vida són d’un sexe i
 després són del sexe contrari.
• Exemple: un galliner sense mascles:
 – Els òrgans sexuals femenins d’una de les
  femelles no es desenvoluparà.
 – Per defecte sintetitzarà hormones masculines
  (genèticament serà ZW).


                        37
5.7. Sexualitat en plantes
• Plantes hermafrodites → Dos sexes a cada flor.
• Monoiques → Flors masculines i flors femenines a la
 mateixa planta.
• Dioiques → Amb individus masculins i femenins.
                          38
6. L’herència lligada al sexe
• Caràcters lligats al sexe: caràcters que, sense ser
 primaris ni secundaris, tan sols apareixen en un dels dos
 sexes o són molt freqüents en un dels dos.
• En els cromosomes sexuals
 distingim segment homòleg
 i un segment diferencial.
• Els caràcters definits pel segment
 diferencial del cromosoma X
 s'anomenen caràcters ginandres.
• Els caràcters que depenen del
 cromosoma Y caràcters holàndrics.

                             39
• Els segments homòlegs son els que
 permeten l’aparellament entre l’X i l’Y
 durant la meiosi.
• Hemizigosi: en espècies en que hi ha
 determinació cromosòmica del sexe, el
 que sigui heterogamètic (XY).
 En aquests casos els
 caràcters ginàndrics i
 els holàndrics es
 manifesten sempre.

                    40
6.1. Caràcters influïts pel sexe
• Són aquells que, per manifestar-se, depenen del sexe
 de l'individu.
• Estan determinats per gens autosòmics o bé per gens
 dels segments homòlegs dels heterocromosomes.
• Caràcters limitats a un sexe → gens que tan sols es
 manifesten en un dels dos sexes (Bos taurus).
• Dèficit de 21-hidroxilasa (cromosoma 6):
 Alteració que afecta a dones (XX), provoca
 una masculinització genital degut a un
 augment en hormones masculines (sintetitzen
 testosterona).

                           41
7. La genètica humana

• Els caràcters d’un
 individu poden venir
 donats pels
 autosomes, o pels
 heterocromosomes.
• Autosomes:
  – Color ulls.
  – Grup sanguini.
• Heterocromosomes:
  – Hemofilia.
  – Daltonisme.


                 42
7.1. Arbres genealògics
• Els arbres genealògics permeten estudiar la transmissió
 d’un determinat caràcter a través de diverses
 generacions d’individus emparentats entre si.
                            43
7.2. Grup sanguini AB0.
      Al·lelisme múltiple

• Hi ha gens que poden tenir més de dos al·lels.
• Grup sanguini: Presència o absència de
 proteïnes antigèniques a i B.
• Fenotips: A, B, AB o 0.
• A i B son codominants, mentre que 0 és
 recessiu.
• Cada individu té dos al·lels, i les combinacions
 d’aquests originen 6 grups de genotips i quatre
 possibles fenotips diferents.

                         44
Antígen A    Antígen B
Grup A        Grup B     Grup AB  Grup 0
                            45
7.3. Herència lligada al sexe en humans

 • El cromosoma X és de mida mitjana.
  – En el seu segment homòleg tan sols es coneix un gen.
  – En el seu segment ginàndric s'han localitzat més de 120, hi ha
   els responsables del daltonisme (incapacitat de distingir el color
   verd del vermell) i de l'hemofília (sang no coagula), distròfia
   muscular, etc.


 • En els humans el cromosoma Y és molt petit.
  – En el seu segment homòleg amb el X, tan sols s'han localitzat el
   gen d'un antigen de superfície de la membrana plasmàtica.
  – En el seu segment holàndric tan sols s'ha localitzat 4 gens.
  – La major part del cromosoma es heterocromatina.


                                    46
Segment
  Hemofilia    Malaltia de          Anèmia            Distròfia      homòleg
   Ay B       Fabry           hemolítica           muscular       amb YX


    Síndrome de                                      Albinisme
    Lesch-Nylan                         Centròmer          ictiosi           Y


                 Zona inerta          Segment homòleg
               (heterocromatina)          amb X
                                                     47
7.3.1. Herència del daltonisme
• Tipus d’herència: lligada a l’X.
• Malaltia regida per tres gens diàndres recessius:
 – Protanopia (ceguera pel vermell).
 – Deuteranopia (ceguera pel verd).
 – Tritanopia (ceguera pels dos).
• També pot haver daltònics per mutacions.
                         48
49
7.3.2. Herència de l’hemofilia
• Tipus d’herència: lligada a l’X.
• No permet que la sang coaguli.
                    50
7.4. Herència autosòmica recessiva

• Albinisme: Processos hereditaris associats a la
 absència de pigmentació.
• No només està associada a l’ésser humà.
                        51
7.5. Herència poligènica


• Deguda a l’efecte combinat de
 més d’un gen.
• A més a més els gens poden
 tenir més d’un al·lel.
• Es el tipus d’herència més
 comú.
• Segueixen un model
 quantitatiu.
• Pes, estatura, color pell, etc.
                     52
7.6. Caràcters influïts pel sexe en les
       persones
• La calvície és un cas molt característic.


Genotip       Fenotip

 C’C’     Homes i dones calbs

 CC’    Homes calbs dones normals

  CC   Homes i dones sense calvície                       53
1 de 53

Recomendados

Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic por
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genèticBiologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genèticOriol Baradad
13.9K visualizações77 slides
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme por
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. CatabolismeBiologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. CatabolismeOriol Baradad
46.1K visualizações68 slides
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes por
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismesBiologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismesOriol Baradad
37K visualizações60 slides
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica por
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genèticaOriol Baradad
14.7K visualizações71 slides
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari por
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitariBiologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitariOriol Baradad
27.7K visualizações54 slides
T1 metabolisme i enzims 2n bat (1) por
T1 metabolisme i enzims 2n bat (1)T1 metabolisme i enzims 2n bat (1)
T1 metabolisme i enzims 2n bat (1)montsejaen
8.2K visualizações53 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

67. Les mutacions gèniques por
67. Les mutacions gèniques67. Les mutacions gèniques
67. Les mutacions gèniquesDani Ribo
7.7K visualizações14 slides
Biologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme por
Biologia 2n Batxillerat. U11. AnabolismeBiologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U11. AnabolismeOriol Baradad
21.8K visualizações48 slides
Biologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitari por
Biologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitariBiologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitariOriol Baradad
15.3K visualizações58 slides
Genètica i evolució 2nbat por
Genètica i evolució 2nbatGenètica i evolució 2nbat
Genètica i evolució 2nbatmontsejaen
6.6K visualizações30 slides
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli por
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliOriol Baradad
22.1K visualizações85 slides
Biologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CAT por
Biologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CATBiologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CAT
Biologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CATMoty Martell
2.3K visualizações19 slides

Mais procurados(20)

67. Les mutacions gèniques por Dani Ribo
67. Les mutacions gèniques67. Les mutacions gèniques
67. Les mutacions gèniques
Dani Ribo7.7K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U11. AnabolismeBiologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Oriol Baradad21.8K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitari por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitariBiologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitari
Oriol Baradad15.3K visualizações
Genètica i evolució 2nbat por montsejaen
Genètica i evolució 2nbatGenètica i evolució 2nbat
Genètica i evolució 2nbat
montsejaen6.6K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Oriol Baradad22.1K visualizações
Biologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CATBiologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CAT
Biologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CAT
Moty Martell2.3K visualizações
T2 catabolisme por montsejaen
T2 catabolismeT2 catabolisme
T2 catabolisme
montsejaen2.5K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Oriol Baradad18.9K visualizações
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA por Departament d'Educació
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIAUD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
Departament d'Educació24.8K visualizações
Estudi dels factors que influeixen en la velocitat d'una reacció enzimàtica por CRP del Tarragonès
Estudi dels factors que influeixen en la velocitat d'una reacció enzimàticaEstudi dels factors que influeixen en la velocitat d'una reacció enzimàtica
Estudi dels factors que influeixen en la velocitat d'una reacció enzimàtica
CRP del Tarragonès3.1K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranososBiologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Oriol Baradad14.7K visualizações
Genètica mendeliana por Jordi Bas
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendeliana
Jordi Bas2.7K visualizações
Ud11 les mutacions, els gens i l’enginyeria genètica por Bfalco
Ud11 les mutacions, els gens i l’enginyeria genèticaUd11 les mutacions, els gens i l’enginyeria genètica
Ud11 les mutacions, els gens i l’enginyeria genètica
Bfalco18.1K visualizações
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRA por Departament d'Educació
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRACMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRA
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRA
Departament d'Educació53.2K visualizações
Immunologia por jcarmonaespinosa
ImmunologiaImmunologia
Immunologia
jcarmonaespinosa10K visualizações
T7 dinàmica dels ecosistemes por montsejaen
T7 dinàmica dels ecosistemesT7 dinàmica dels ecosistemes
T7 dinàmica dels ecosistemes
montsejaen11.8K visualizações
T7 estructura dels ecosistemes por montsejaen
T7 estructura dels ecosistemesT7 estructura dels ecosistemes
T7 estructura dels ecosistemes
montsejaen8.4K visualizações
69. Les mutacions genòmiques por Dani Ribo
69. Les mutacions genòmiques69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques
Dani Ribo4.1K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleics por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleicsBiologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleics
Biologia 2n Batxillerat. U06. Els àcids nucleics
Oriol Baradad22.4K visualizações

Destaque

4 t3c4 por
4 t3c44 t3c4
4 t3c4Esteve Miràngels Feixas
479 visualizações12 slides
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic por
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científicBiologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científicOriol Baradad
4.1K visualizações7 slides
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids por
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípidsBiologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípidsOriol Baradad
30.3K visualizações74 slides
T6 biodiversitat por
T6 biodiversitatT6 biodiversitat
T6 biodiversitatmontsejaen
5.3K visualizações27 slides
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals por
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals mineralsBiologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals mineralsOriol Baradad
13.6K visualizações47 slides
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses por
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranosesBiologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranosesOriol Baradad
8.2K visualizações61 slides

Destaque(10)

Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científicBiologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Oriol Baradad4.1K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípidsBiologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Oriol Baradad30.3K visualizações
T6 biodiversitat por montsejaen
T6 biodiversitatT6 biodiversitat
T6 biodiversitat
montsejaen5.3K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals mineralsBiologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Oriol Baradad13.6K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranosesBiologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Oriol Baradad8.2K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnesBiologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Oriol Baradad15.4K visualizações
Classificació d'essers vius por Encarna Alcacer Tomas
Classificació d'essers vius Classificació d'essers vius
Classificació d'essers vius
Encarna Alcacer Tomas31.6K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcidsBiologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
Oriol Baradad33.6K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lularBiologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Oriol Baradad15.7K visualizações

Similar a Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.

Genètica ppt por
Genètica pptGenètica ppt
Genètica pptNúria Guixa Boixereu
1.1K visualizações42 slides
Genetica por
GeneticaGenetica
GeneticaAnna Giro
2.6K visualizações54 slides
Herència i genètica por
Herència i genèticaHerència i genètica
Herència i genèticaGerard Diestre Castro
328 visualizações31 slides
La genètica por
La genèticaLa genètica
La genèticavikitoria90
220 visualizações33 slides
2 gentica mendeliana por
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendelianabertachico
1.7K visualizações65 slides
3 cromosomes por
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomesbertachico
5.1K visualizações51 slides

Similar a Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.(20)

Genetica por Anna Giro
GeneticaGenetica
Genetica
Anna Giro2.6K visualizações
La genètica por vikitoria90
La genèticaLa genètica
La genètica
vikitoria90220 visualizações
2 gentica mendeliana por bertachico
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
bertachico1.7K visualizações
3 cromosomes por bertachico
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomes
bertachico5.1K visualizações
Ud7 por bioblogjoana
Ud7Ud7
Ud7
bioblogjoana396 visualizações
Genètica mendeliana 2 por Jordi Bas
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2
Jordi Bas1.4K visualizações
Genètica (teoria) por CC NN
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN675 visualizações
Genètica Mendeliana (2) por tiotavio
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)
tiotavio1.6K visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
tiotavio1.1K visualizações
Biología por emma_cq
BiologíaBiología
Biología
emma_cq138 visualizações
La revolucio genetica por montsejaen
La revolucio geneticaLa revolucio genetica
La revolucio genetica
montsejaen2.1K visualizações
La revolució genètica por Maria del Mar lago
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
Maria del Mar lago300 visualizações
Unitat 10 por Patricia Abadín
Unitat 10Unitat 10
Unitat 10
Patricia Abadín411 visualizações
1 herència caràcters biològics por bertachico
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològics
bertachico2.6K visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
tiotavio1.3K visualizações
Herència genètica por Sofía García
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Sofía García10.2K visualizações

Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.

 • 1. UNITAT 13 La genètica mendeliana 1
 • 2. Què estudiarem? 1. La reproducció i l’herència 2. La genètica mendeliana 3. La teoria cromosòmica de l’herència 4. El lligament i els mapes cromosòmics 5. La determinació del sexe 6. L’herència lligada al sexe 7. La genètica humana 2
 • 3. 1. La reproducció i l’herència • La paraula ‘genètica’ prové del grec que significa ‘origen’. La genètica és la ciència que estudia la herència i la variació en els éssers vius. • La teoria genètica de la mescla considerava que els descendents amb característiques intermèdies dels dos progenitors. • La selecció artificial es basa en la selecció d’individus amb característiques desitjades. • Gregor Mendel va intentar descobrir com es transmetien els caràcters entre una generació i una altra amb experiments amb una planta de pèsol. 3
 • 4. 1.1. Conceptes de genètica • Caràcter: qualitats, atributs o funcions que es deriven d'un gen o d'un grup de gens concrets. • Gen: Segment de DNA que té informació específica per un determinat caràcter. Són les unitats bàsiques de l’herència • Locus: Localització concreta d’un gen a un cromosoma (el plural de locus es loci). • Al·lel: Cada una de les variants que pot presentar un gen. • Cromosoma: Cromatina (DNA + histones) condensada. Hi ha els autosomes i els heterocromosomes (sexuals). • Joc de cromosomes: nombre total de cromosomes d’una cèl·lula. 4
 • 5. Locus Al·lel 5
 • 6. • Haploide: Cèl·lula u organisme que té una única dotació de cromosomes. Els gàmetes humans tenen 23 cromosomes, n=23. • Diploide: Cèl·lula u organisme amb un nombre doble de cromosomes. Les cèl·lules somàtiques humanes tenen 23 parells de cromosomes, 2n=46. • Cromosoma homòleg: cadascun del parell de cromosomes que té un organisme eucariota diploide, i que aparella entre si durant la meiosi. • Gens homòlegs: Aquells gens que controlen un mateix caràcter. • Genotip: La dotació de gens o al·lels que presenta un individu. • Fenotip: La expressió del genotip (genotip + ambient). 6
 • 8. • Homozigot: Quan un organisme diploide té dues còpies idèntiques d’un determinat gen. N’hi ha de dos tipus: – Dominant (AA). – Recessiu (aa) • Heterozigot (híbrid): Individu diploide que per un gen determinat, té, en cada un dels dos cromosomes homòlegs un al·lel diferent (Aa). N’hi ha de dos tipus: – Monohíbrid (Aa), només es considera un caràcter. – Polihíbrid (AaBb), es consideren dos o més caràcters. • Herència dominant: Un fenotip que s'expressa de la mateixa manera tant en l'homozigot com a l'heterozigot. Qualsevol fenotip que s'expressi en heterozigots es classifica com a dominant. En gairebé totes les malalties dominants el fenotip es més greu a l'homozigot. 8
 • 9. 9
 • 10. • Herència intermitja: Aquell tipus d’herència en que els dos al·lels tenen la mateixa força. La manifestació dels dos al·lels dona un fenotip diferent a aquests. • Herència codominant: Els heterozigots manifesten una barreja dels dos al·lels a la vegada. • Retroencreuament o entrecreuament prova: Entrecreuament entre individu amb fenotip dominant i individu amb fenotip (i genotip) recessiu. Ens permet esbrinar si l’individu ‘problema’ presenta heterozigosi u Homozigosi. 10
 • 12. 1.2. Cronologia sobre genètica • 1859. Charles Darwin publica L'origen de les espècies. • 1865. Es publica el treball de Gregor Mendel. • 1902. Es descobreix la implicació dels cromosomes en l'herència (Sutton i Boveri). • 1910. Thomas Hunt Morgan demostra que els gens resideixen als cromosomes. • 1913. Alfred Sturtevant crea el primer mapa genètic d'un cromosoma. • 1931. Es determina que l'entrecreuament és la causa de la recombinació. • 1989. Francis Collins i Lap-Chee Tsuiseqüencien un gen humà per primera vegada. El gen codifica la proteïna CFTR, la manca de la qual causa fibrosi quística. • 1990. Es funda el Projecte Genoma Humà per part del Departament d'Energia i els Instituts de Salut dels EUA. • 2003. Es completa amb èxit el Projecte Genoma Humà amb el 99% del genoma seqüenciat amb una precisió del 99,99%. 12
 • 13. 1.3. Gregor Mendel (1822-1884) • Monjo agustià que va realitzar experiments amb la planta de pèsol (Pisum sativum) a mitjans del segle XIX. • Va realitzar experiments d'hibridació cultivant pèsols, fent encreuaments per pol·linització artificial. • Descrigué la transmissió de caràcters d'una generació a una altra en algunes espècies i varietats del pèsol. 13
 • 14. 2. La genètica mendeliana • Caràcters estudiats per Mendel. 14
 • 15. 2.1. Llei de la uniformitat del híbrids de la F1 • Es va centrar en la forma de la llavor: llisa o rugosa. • A partir de races pures de plantes amb llavors llises o rugoses va obtenir la primera generació filial. • Quan s’entrecreuen dues races pures per a un caràcter, tots els descendents són iguals entre si respecte a aquest caràcter. 15
 • 16. • Posteriorment va entrecreuar les plantes de la F1 (Aa) i va obtenir ¾ d’individus amb llavors llises i ¼ amb llavors rugoses. • D’aquest experiment va deduir que ‘el factor’ que controlava aquest caràcter es trobava duplicat: un era dominant i un recessiu. 16
 • 17. 2.2. Llei de la segregació dels caràcters • Disjunció o separació d’al·lels. • L’entrecreuament de dels individus de la F1, les gàmetes produïdes tindran un factor dominant (A) i un factor recessiu (a); per: • Els dos factors hereditaris d’un mateix caràcter no es fusionen o mesclen, sinó que es mantenen diferenciats durant tota la vida de l’individu i se separen i reparteixen en el moment de la formació de les gàmetes. 17
 • 18. 2.3. Llei de la independència dels caràcters • Estudiant dos caràcters a la vegada va realitzar entrecreuaments amb dos heterozigots (F1), obtenint la següent proporció a la descendència: • Els factors hereditaris no antagònics mantenen la independència a través de les generacions i s’agrupen a l’atzar en la descendència. 18
 • 19. 3. Teoria cromosòmica de l’herència 3.1. Redescobriment de les lleis de Mendel • El món científic no estava preparat per admetre l’existència d’estructures cel·lulars invisibles. • Els ‘factors’ dels que parlava en Mendel es basaven en les proporcions matemàtiques trobades en els descendents de les plantes de pèsol. • Darwin havia basat tota la seva teoria en la selecció natural i en la variabilitat de la descendència, però curiosament mai va conèixer els treballs d’en Mendel. • De Vries, Correns i Tschermak van arribar a les mateixes conclusions que en Mendel, però casi 40 anys més tard! 19
 • 20. 3.2. Gens i cromosomes. Els factors hereditaris • Teoria cromosòmica de l’herència (Sutton i Boveri): – Paral·lelisme entre l’herència dels factors hereditaris mendelians i el comportament dels cromosomes durant la meiosi i la fecundació. – Els ‘factors’ es troben en els cromosomes: • Per cada caràcter hi ha un factor heretat de cada progenitor. • El nombre de cromosomes dels organismes diploides es doble. • Cada un d’aquest parell de cromosomes es diu cromosomes homòlegs. 20
 • 21. Durant la meiosi, els dos cromosomes del mateix parell es separen i van cada un a un gàmeta (igual que la idea dels factors hereditaris de Mendel). 21
 • 22. • William Bateson va introduir el terme genètica. • Wilhelm Johannsen va proposar el terme gen com a substitut del concepte factor. • Altres investigadors van descobrir que: – Els macles tenen un parell de cromosomes diferents. Els heterocromosomes, X i Y. – Les femelles tenen dos cromosomes X. – Els heterocromosomes son els cromosomes sexuals i la resta son els autosomes o cromosomes autosòmics. 22
 • 23. 3.3. Confirmació de la teoria cromosòmica de l’herència. Gens lligats. • Thomas Hunt Morgan va iniciar els treballs de la mosca del vinagre. • Va trobar que hi havia quatre grups de caràcters que tendien a heretar-se junts. • Demostracions d’en Bridges: – Els gens tenen una disposició lineal – Gràcies a l'entrecreuament de les cromàtides homòlogues, es produeix la recombinació genètica. 23
 • 24. Recombinació Encreuament Caràcters estudiats: genètica races pures • Cos color clar (b+) • Cos color fosc (b) b+ b • Longitud normal de ales (cg+) • Ales vestigials (vg) b+b+ vg+vg+ bb vgvg vg+ vg Encreuament prova b+ b+ b b b+b vg+vg bb vgvg vg+ vg+ vg vg b+ b+ b b 41,5 % 8,5 % 8,5 % 41,5 % vg+ vg vg+ vg b+b vg+vg b+b vgvg bb vg+vg bb vg+vg 24
 • 25. 4. El lligament i els mapes cromosòmics • Lligament: és la tendència que tenen els gens situats en un mateix cromosoma a heretar-se junts. Se sol definir com la desviació respecte de la segregació independent, observada en les proporcions d’un encreuament prova. • Entrecreuaments: ens permeten estudiar l’ordre dels gens en els cromosomes i les distàncies relatives que hi ha entre ells, és a dir, el mapa dels cromosomes. 25
 • 26. 26
 • 27. 5. La determinació del sexe • Organismes sexuats: són capaços de formar gàmetes: – Gàmetes mòbils (espermatozous) → mascles. – Gàmetes immòbils → femelles. – Els que produeixen gàmetes del dos tipus s'anomenen hermafrodites. • Existeixen diverses maneres de determinar el sexe: – Determinació cromosòmica. – Determinació per haploïdia. – Determinació per un parell de gens. – Determinació per equilibri genètic. – Determinació ambiental. – Inversió sexual. – Sexualitat en plantes. 27
 • 28. 5.1. Determinació cromosòmica • En els organismes diploides, el mecanisme més usual és per mitjà d’una parella de cromosomes sexuals (heterocromosomes). • Es distingeixen dos mecanismes d’herència de sexe: – Mascles heterogamètics: El mascle té dos heterocromosomes diferents. Exemples: espècie humana o alguns ortòpters (llagostes). – Mascles homogamètics: La femella té dos heterocromosomes diferents. Exemples: els ocells o alguns lepidòpters (papallones). 28
 • 29. • Mecanisme XY (humans): • Les possibilitats de ser mascle o femella són 50%. • A la meiosi hi ha repartiment dels cromosomes homòlegs. • Cada gàmeta té únicament un heterocromosoma. 29
 • 30. • Mecanisme XO (llagostes): • Les llagostes tenen 9 parells de cromosomes. • Els mascles tenen 8 parells de cromosomes i un únic heterocromosoma. 30
 • 31. • Mecanisme ZW (ocells): • Els heterocromosomes dels ocells també es diuen X e Y • Per no confondre, la nomenclatura es ZW; sent els ZZ homogamètics i mascles 31
 • 32. • Mecanisme ZO (lepidòpters): • En aquest cas, la femella només té un heterocromosoma; això implica que, durant la meiosi, una de les gàmetes no té cromosoma sexual: – Cèl·lules mascle: 27 parells de cromosomes. – Cèl·lules femella: 26 parells + 1 heterocromosoma. 32
 • 33. 5.2. Determinació per haplodiploïdia • Mecanisme típic de les abelles. • Els mascles tenen la meitat de cromosomes que les femelles. • Produeixen espermatozous per mitosi i no per meiosi. ♀ No ♂ Meiosis fecundat ♂ Mitosis Fecundació ♀ 33
 • 34. 5.3. Determinació per un parell de gens • El sexe vindrà determinat per un sol parell de gens. • Vespa (Bracon hebetor): el seu sexe ve determinat per haploïdia. • En alguns casos el sexe ve determinat per ser diploides homozigots per determinat locus del cromosoma X: • En aquests casos existeixen diferents al·lels per el mateix locus. 34
 • 35. 5.4. Determinació per equilibri genètic • El sexe en les mosques de la fruita (Drosophila melanogaster) ve determinat per l’equilibri entre la càrrega entre feminitat i masculinitat. • Tenen un gen (Slx) regulat per la raó entre la càrrega de feminitat (cromosomes X) la càrrega de masculinitat (autosomes). Càrrega X / Càrrega A >1 → SUPERFEMELLA =1 → FEMELLA 0’5< X/A>1 → INTERSEXE =0’5 → MASCLE <0’5 → SUPERMASCLE 35
 • 36. 5.5. Determinació ambiental • En els cucs marins (Bonellia viridis) les larves que naden lliurement no tenen sexe determinat: – Els animals que es fixen sobre les roques seran femelles. – Si aquestes femelles atrapen larves amb la seva trompa, aquestes seran mascles. – Els mascles son paràsits de les femelles. 36
 • 37. 5.6. Inversió sexual • Procés pel qual alguns organismes durant un època de la vida són d’un sexe i després són del sexe contrari. • Exemple: un galliner sense mascles: – Els òrgans sexuals femenins d’una de les femelles no es desenvoluparà. – Per defecte sintetitzarà hormones masculines (genèticament serà ZW). 37
 • 38. 5.7. Sexualitat en plantes • Plantes hermafrodites → Dos sexes a cada flor. • Monoiques → Flors masculines i flors femenines a la mateixa planta. • Dioiques → Amb individus masculins i femenins. 38
 • 39. 6. L’herència lligada al sexe • Caràcters lligats al sexe: caràcters que, sense ser primaris ni secundaris, tan sols apareixen en un dels dos sexes o són molt freqüents en un dels dos. • En els cromosomes sexuals distingim segment homòleg i un segment diferencial. • Els caràcters definits pel segment diferencial del cromosoma X s'anomenen caràcters ginandres. • Els caràcters que depenen del cromosoma Y caràcters holàndrics. 39
 • 40. • Els segments homòlegs son els que permeten l’aparellament entre l’X i l’Y durant la meiosi. • Hemizigosi: en espècies en que hi ha determinació cromosòmica del sexe, el que sigui heterogamètic (XY). En aquests casos els caràcters ginàndrics i els holàndrics es manifesten sempre. 40
 • 41. 6.1. Caràcters influïts pel sexe • Són aquells que, per manifestar-se, depenen del sexe de l'individu. • Estan determinats per gens autosòmics o bé per gens dels segments homòlegs dels heterocromosomes. • Caràcters limitats a un sexe → gens que tan sols es manifesten en un dels dos sexes (Bos taurus). • Dèficit de 21-hidroxilasa (cromosoma 6): Alteració que afecta a dones (XX), provoca una masculinització genital degut a un augment en hormones masculines (sintetitzen testosterona). 41
 • 42. 7. La genètica humana • Els caràcters d’un individu poden venir donats pels autosomes, o pels heterocromosomes. • Autosomes: – Color ulls. – Grup sanguini. • Heterocromosomes: – Hemofilia. – Daltonisme. 42
 • 43. 7.1. Arbres genealògics • Els arbres genealògics permeten estudiar la transmissió d’un determinat caràcter a través de diverses generacions d’individus emparentats entre si. 43
 • 44. 7.2. Grup sanguini AB0. Al·lelisme múltiple • Hi ha gens que poden tenir més de dos al·lels. • Grup sanguini: Presència o absència de proteïnes antigèniques a i B. • Fenotips: A, B, AB o 0. • A i B son codominants, mentre que 0 és recessiu. • Cada individu té dos al·lels, i les combinacions d’aquests originen 6 grups de genotips i quatre possibles fenotips diferents. 44
 • 45. Antígen A Antígen B Grup A Grup B Grup AB Grup 0 45
 • 46. 7.3. Herència lligada al sexe en humans • El cromosoma X és de mida mitjana. – En el seu segment homòleg tan sols es coneix un gen. – En el seu segment ginàndric s'han localitzat més de 120, hi ha els responsables del daltonisme (incapacitat de distingir el color verd del vermell) i de l'hemofília (sang no coagula), distròfia muscular, etc. • En els humans el cromosoma Y és molt petit. – En el seu segment homòleg amb el X, tan sols s'han localitzat el gen d'un antigen de superfície de la membrana plasmàtica. – En el seu segment holàndric tan sols s'ha localitzat 4 gens. – La major part del cromosoma es heterocromatina. 46
 • 47. Segment Hemofilia Malaltia de Anèmia Distròfia homòleg Ay B Fabry hemolítica muscular amb Y X Síndrome de Albinisme Lesch-Nylan Centròmer ictiosi Y Zona inerta Segment homòleg (heterocromatina) amb X 47
 • 48. 7.3.1. Herència del daltonisme • Tipus d’herència: lligada a l’X. • Malaltia regida per tres gens diàndres recessius: – Protanopia (ceguera pel vermell). – Deuteranopia (ceguera pel verd). – Tritanopia (ceguera pels dos). • També pot haver daltònics per mutacions. 48
 • 49. 49
 • 50. 7.3.2. Herència de l’hemofilia • Tipus d’herència: lligada a l’X. • No permet que la sang coaguli. 50
 • 51. 7.4. Herència autosòmica recessiva • Albinisme: Processos hereditaris associats a la absència de pigmentació. • No només està associada a l’ésser humà. 51
 • 52. 7.5. Herència poligènica • Deguda a l’efecte combinat de més d’un gen. • A més a més els gens poden tenir més d’un al·lel. • Es el tipus d’herència més comú. • Segueixen un model quantitatiu. • Pes, estatura, color pell, etc. 52
 • 53. 7.6. Caràcters influïts pel sexe en les persones • La calvície és un cas molt característic. Genotip Fenotip C’C’ Homes i dones calbs CC’ Homes calbs dones normals CC Homes i dones sense calvície 53