Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a ปฐมนิเทศ 2555 ประถม(20)

Anúncio

Mais de Orange Wongwaiwit(20)

Último(20)

Anúncio

ปฐมนิเทศ 2555 ประถม

 1. ปฐมนิเทศ ขอต้อนรับเข้าสู่ ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเพลินพัฒนา
 2. วิสยทัศน์ของ ั โรงเรียน
 3. เป้าหมายเดียวกัน หลักสูตร / แผน /กิจกรรม / วิถชวต ี ีิ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทีมงมันสร้างผูเรียน ่ ุ่ ่ ้ EQ ให้บรรลุศกยภาพสูงสุด ั SQ AQ ของตนเองร่วมกัน ทักษะ เพือความสุขอย่างยังยืน ่ ่ ของชีวตและสังคม ิ MQ IQ มีความสามารถพอทีจะ ่ ตอบสนองความต้องการได้ ร่วมพัฒนา สังคม-โลก
 4. การพัฒนานักเรียนและตนเอง เป้าหมายเดียวกัน ผูถอหุน ้ ื ้ เครือข่าย ร่วมมือกัน อยูบนพืนฐาน ่ ้ สังคมทีดี ่ ในโรงเรียน ครู & นักเรียน บ้าน & ครอบครัว
 5. พัฒนาผูเรียน ้ ให้บรรลุศกยภาพสูงสุด ั
 6. INTELLIGENCE QUOTIENT : เชาว์ปญญา IQ SQ AQ SOCIAL QUOTIENT ADVERSITY QUOTIENT ความฉลาดทางสังคม ทักษะ ั ความฉลาดในการแก้ปญหา EQ MQ EMOTIONAL QUOTIENT MORAL QUOTIENT ความฉลาดทางอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม ผสมกันเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
 7. สมวัย
 8. ความรู้ คือ คาอธิบาย ปรากฏการณ์ใดๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง
 9. ความรู้ มีอายุอยูนานเท่าที่ ่ จะมีคาอธิบายใหม่...... มาแทนที่
 10. ทักษะ คือ ความสามารถ ในการทาสิงใดสิงหนึ่ง ่ ่ ด้วยวิธการ และใช้เวลา ี ทีเหมาะสม ่ โดยไม่เหนื่อยยาก
 11. การเรียนรู้ - การรับรู้
 12. ไปสูพฤติกรรมทีดขน ่ ่ ี ้ึ ความ เข้าใจ ความ สามารถ เพือ ่ พัฒนา ทัศนคติ ค่านิยม ความ คิด สะสม-ต่อยอด ประสบการณ์
 13. ทาให้ดเป็ นแบบอย่าง
 14. จัดให้พบกับ ประสบการณ์จริง
 15. ยังจาวันทีลกหัดเดินได้หรือเปล่า ู่
 16. ความหวัง – ความคาดหวัง Hope - Expectation ความ กาลังใจ กดดัน
 17. บทบาทครูเพลินพัฒนา ครู : Teacher โค้ช : Coach เป้าหมาย ผูอานวยความสะดวก : Facilitator ้
 18. การเรียนรูหลากหลายของเด็ก ้ การเรียนรูจากเครือข่าย ้ ครอบครัวเข้มแข็ง การเรียนรูจากพ่อแม่ ้ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง การเรียนรูจาก ้ วิถชวตทีบาน ี ีิ ่ ้
 19. เด็กทุกคน ต้องได้เรียนรู้ ในบรรยากาศ ทีปลอดภัย ่ ทังต่อตนเอง และ เพือนๆ ้ ่
 20. อารมณ์ เหตุผล
 21. • สนุกในวัยอนุบาล • สืบค้นในวัยประถม • ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม
 22. เรียนอย่างมีความสุข มองความสุขอย่างไร
 23. สุขกับอะไร สุขกับใคร
 24. เรียนแบบเพลินพัฒนา แล้วจะสูกบโลก ้ ั ภายนอกได้ไหวเหรอ?
 25. โลกภายนอก เป็ นอย่างไร
 26. คุณลักษณะแบบไหน จึงอยูได้อย่างมีความสุข ่ และยังยืน ่
 27. จะสร้างคุณลักษณะเช่นนัน ้ ได้อย่างไร
 28. การจัด พืนที่ ้ โอกาส ให้เด็กได้รบประสบการณ์ ั เพือฝึกฝน & เรียนรู้ ่
 29. โลกในศตวรรษที่ 21
 30. ASEAN Economic Community ( AEC ) ปี 2558
 31. เตรียมพร้อมอย่างไร
 32. การแก้ปัญหา เนื้อหา
 33. การเป็ นผูนา ้ การทางานเป็ นทีม
 34. วินย ั ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์
 35. การคิดวิเคราะห์ ภาษาที่ 2-3-4
 36. การใช้เทคโนโลยี อย่างรูเท่าทัน
 37. การแสวงหา ความร่วมมือ
 38. เครือข่าย ครอบครัว เข้มแข็ง ทุนทางสังคม
 39. ป ัจจัยสาคัญในการพัฒนานักเรียน
 40. ความเข้าใจและ ความร่วมมือ ระหว่าง บ้าน กับโรงเรียน
 41. “ผูปกครอง”
 42. ข้อมูล + การตีความ
 43. ข้อควรระวัง : Facebook • การพูดถึงบุคคลทีสาม ่ • การตังข้อสังเกต หรือ คาถามเชิงลบ ้ • การให้ขอมูล ้ • เชิงตัดสิน • เชิงลบ • ไม่ครบถ้วน
 44. ในนามแห่งความหวังดี
 45. สังคมดีๆ •การสือสาร ตรงประเด็น-เป็ นมิตร ่ •การเคารพกฎ กติกา •การมีมารยาททางสังคม
 46. การสือสาร
 47. คาพูด ท่าทาง การกระทา สือสาร - แสดงออก ่ เข้าใจคนอื่น เข้าใจตัวเอง ความรูสก ้ ึ ความต้องการ
 48. เคารพ กฎ กติกา o ปฏิบตตามกฎ กติกา ของโรงเรียน เช่น ั ิ o การเข้าอาคารเรียนตามกาหนดเวลา o งดการขายของในโรงเรียน o การจราจรและจอดรถตามระเบียบ
 49. จัดระเบียบจราจรใหม่
 50. ช่วงเช้า 7.00-8.30 น. รถทีเข้าโรงเรียนทุกคัน ่ เมือส่งนักเรียนทีจุดส่งแล้ว ่ ่ จะเลียวซ้ายทีวงเวียน ้ ่ ไปกลับรถหน้าอาคารมัธยมใหม่
 51. ช่วงบ่าย 14.30-17.00 น. ขอความร่วมมือ งดการเข้าวนรถในลานหน้าอนุบาล ยกเว้นรถทีมารับนักเรียนอนุบาล ่
 52. มารยาททางสังคม เช่น • มารยาทในการรักษาความสะอาดและสมบัติ ส่วนรวม • มารยาทในการใช้พนทีสวนกลาง เช่น สนาม ้ื ่ ่ และโรงอาหาร : ั ่ ั่ • แบ่งปนทีนง • ไม่สงเสียงรบกวนผูอ่น ่ ้ื
 53. มารยาทในการแต่งกาย การแต่งกายให้เหมาะสม กับสถานศึกษา เป็ นแบบอย่างกับนักเรียน
 54. ยกตัวอย่าง การแต่งกาย ทีโรงเรียนเป็ นห่วง ่
 55. ขอความร่วมมือ
 56. การติดต่อกับคุณครู ขอให้นดหมายทุกครัง ั ้ เพือให้ครูจดเวลา ่ ั • ดูแลนักเรียน • เตรียมการเรียนการสอน
 57. กาหนดเวลาปิดพืนที่ ้ ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2555
 58. เด็กเล็กๆ บรรยากาศห้องเรียน ความวุ่นวายนอกห้องเรียน นาทีทองทีบาน ่ ้ ถูกเร้า วุนต่อทีบาน ่ ่ ้ ั บางคน นอนยาก ฝนร้าย
 59. เด็กโต เรียนรูวถชวตทีบาน ้ิ ี ีิ ่ ้ มีเวลาค้นพบตัวเอง ฝึกการเรียนรูดวยตนเอง ้ ้ ทางานทีได้รบมอบหมาย ่ ั
 60. ทุกคนต้องการ เวลาอยูกบ ่ ั ครอบครัว นักเรียน / ผูปกครอง ้ ครู / เจ้าหน้าที่
 61. เวลาติดต่อธุรการ 7.45 – 17.00 น. ไม่มพกกลางวัน ี ั
 62. ความปลอดภัย การมารับนักเรียน หลังเลิกเรียน ไม่ขอให้ รปภ.หรือ ครูเวร ตามเด็ก
 63. การแลกบัตรเพือเข้าบริเวณด้านใน ่ บัตรประชาชน ข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ แจ้งชือนักเรียน ่ จะได้ขอมูลว่าเด็กไปกับใคร ้
 64. ขอให้คดว่าเด็กทุกคน ิ เป็ นลูกหลานของเรา ทุกคนต่างช่วยกัน ระมัดระวังความปลอดภัย
 65. สาธารณะสมบัติ การขุดสนาม สนามเป็ นหลุมทาให้ เด็กสะดุด-เอ็นขาด ช่วยกันเตือนนักเรียนทีขด ุ่ เมตตากับเด็กทีจะตกหลุม ่
 66. ความสะอาด เริมโครงการคัดแยกขยะแบบเบาๆ ่ ขอให้พอแม่ชวยพาลูก ่ ่ ทิงขยะเป็ นทีและคัดแยก ้ ่ เพือช่วยกันรักษาโลกของเรา ่
 67. ไม่ลางเท้า-รองเท้า ้ ในห้องน้า เพราะจะทาให้เลอะเทอะและท่อตัน ขอให้ลางเท้าทีบริเวณข้างอาคาร ้ ่
 68. การเปลียนแปลง ่ ด้านกายภาพ ปีการศึกษา 2555
 69. เพิมพืนทีสเี ขียว โดยลงต้นไม้ใหญ่เพิมขึน ่ ้ ่ ่ ้
 70. ขอเวลาให้รากหยังลงดิน ่ รอวันเปิดใช้สนาม 1 มิถุนายน 2555
 71. เลื่อนการเปิดใช้อาคารมัธยม
 72. การเปลียนแปลง ่ ด้านวิถชวต ี ีิ
 73. ปรับความร่วมมือ และการสร้างบรรยากาศทีดในโรงเรียน ่ ี ให้ชดเจนขึน ั ้
 74. สังคมดีๆ ไม่มขาย ี อยากได้ตองช่วยกันสร้าง ้
 75. บทบาทพ่อแม่เพลินพัฒนา ร่วมมือกับครูและโรงเรียน
 76. แลกเปลียนข้อมูล ่ พัฒนาการ ภูมหลัง ิ สุขภาพ วัฒนธรรมทีบาน ่ ้ ฯลฯ
 77. ผูปกครองและครู ้ ต้องแสดงความไว้วางใจ ซึงกันและกัน ่ ให้เด็กสัมผัสได้
 78. ช่องทางการสือสาร ่ ระหว่างบ้าน & โรงเรียน
 79. คาถาม ความกังวล และ ข้อเสนอแนะ • เรืองของลูกหลาน ่ • เรืองของห้องเรียน ่ • เรืองของส่วนรวม ่
 80. สือสารตรงกับครูประจาชัน ่ ้ / หัวหน้าช่วงชัน ้ เรืองของลูกหลาน ่
 81. เครืองมือสือสาร ่ ่ กล่องสือสาร ่ กล่องรับความคิดเห็น Email SMS (โรงเรียนถึงผูปกครอง) ้
 82. โรงเรียนพ่อแม่ ห้องเรียนพ่อแม่ เสวนา-บรรยาย สือ-เอกสาร ่ ฯลฯ
 83. กิจกรรมเรียนรูรวมกันของผู้ปกครองทีโรงเรียนจัดให้ ้ ่ ่ Positive Parenting สติและพลังคิดเชิงบวก การสือสารอย่างสันติ ่ วินยกับความสุขอย่างยังยืน ั ่ เข้าใจตนเองและคนรอบข้าง
 84. คูมอเล่มนี้ ่ ื จัดทาเพือตอบรับรายงานวิจยของ ่ ั องค์การสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2549 (2006 World Report on Violence against Children)
 85. ฝึกแก้ปญหา สะสมสาเร็จทีละขัน ้ เห็นคุณค่าในตนเอง และผูอ่น ้ื เป็ นรากฐานของ ความสุขทียงยืน ่ ั่
 86. เพราะเด็กๆ มีประสบการณ์ และทางเลือกน้อย ในการเผชิญกับ สถานะการณ์ต่างๆ
 87. ไปเลนเกมอืน ่ ่ ทาง ตกลงกัน ขอโทษ บอกให้หยุด เลือก ผลัดกัน ไมสนใจ ่ บอกผู้ใหญ่ สงบอารมณ ์ เดินหนี
 88. ข้อสังเกตอาการทีสงผลต่อการเรียนรู้ ่่ จังหวะ ดัง-ค่อย บกพร่องเมื่อเทียบกับคนอื่น การอ่าน มีอาการต่อเนื่อง ฯลฯ ช้า-เร็ว พูดสับสน สมาธิ ความเข้าใจเรืองเวลา ่ LD วางแผน-จัดระบบ ความจา ระยะสัน-ยาว ้ 10-20% สายตา-กล้ามเนื้อ สี ขนาด รูปร่าง ทิศทาง ซ้าย-ขวา คิดแบบนามธรรม
 89. ครูมโอกาสเห็นเด็กพร้อมๆ กัน ี สถานที่ เวลา และการทางานเดียวกัน สังเกต เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ความเข้าใจ – ร่วมมือ ระหว่าง บ้าน - โรงเรียน ผ่อนหนัก เป็ นเบา ตังแต่อายุยงน้อยๆ ้ ั
 90. เฝ้าระวัง จับผิด ต่างกันทีเจตนา ่
 91. สุข และ ทุกข ์ ของเด็ก อยูในมือ ่ ผูใหญทุกคนทีเกียวของ ้ ่ ่ ่ ้
 92. ขอบคุณค่ะ
Anúncio