trajtimi ekologjik i mbeturinave

ornela rama
ornela ramaStudent em Polytechnic University of Tirana
‘’TRAJTIMI EKOLOGJIK I MBETURINAVE
NE MJEDISIN QE ME RRETHON’’
Permbajtja e projektit:
 C’jane mbeturinat?
 Llojet e mbeturinave .
 Cilat jane pasojat qe ato sjellin ?
 Si mund te trajtohen ato ne menyre ekologjike
?
 Shoqeria shqiptare dhe mbeturinat.
 Perfundimi i projektit
Mbeturinat.
 Mbeturinat jane sasia e mbetur nga
dicka e që nuk ka ndonjë vlerë të
caktuar. Zakonisht krijohen gjatë
përpunimit dhe transformimit të
materieve dhe formave të energjisë.
Në jetën e përditshme dallohen dy
lloj mbeturinash ato industriale dhe
të punishteve. Edhe pse viteve te
fundit jane ndermarre nje sere
iniciativash per te perballuar kete
problem, duket qarte se asgje nuk
ka ndryshuar. Ky problem ne vend te
zgjidhej, po behet me teper
alarmant.
Llojet e mbeturinave.
Mbeturinat ose plehrat klasifikohen si më
poshtë:
 1. Plehrat e shtëpisë (leter ambalazhi
dhe kartona,mbeturina
kuzhine,qelqe,lende
plastike,hekurishte,tekstile,drure etj.)
 2. Mbeturinat nga ndërmarrjet,industria
dhe fusha e mjeksisë (sasi te medha
tallashi,materiale paketimi,mbeturina
nga ndertimet,mbeturina te
spitaleve,etj.)
 3. Lëndët problematike dhe mbeturinat e
veçanta (llak,lende ngjitese,detergjente
pastrimi,medikamente te
Pasojat qe vijne nga
mbeturinat.
 Disa nga pasojat më të
rëndësishme të ndotjes së
mjedisit janë:
 -Dëmtimi i ekosistemeve (era
dhe pamja ndikojnë jo vetëm
në tokë por edhe në ambient
në përgjithësi, në ajër e ujë).
 -Ndikimi te shëndeti i
njeriut(nëpërmjet krijimit të
nxitësve të sëmundjeve).
 -Kostoja ekonomike.
 - Mbeturinat mund të jenë të rrezikshme
sepse janë vende të përshtatshme për
zhvillimin e baktereve, për tërheqjen e
brejtësve dhe insekteve; si dhe mund të
jenë të ndezshme.
 - Disa mbeturina si psh. qelqi apo
shiringë medicinal, mund të jenë të
rrezikshme për fëmijë dhe kafshe të
ndryshme.
 - Koshat e stërmbushur gjithashtu
ndikojnë në ndotjen e mjedisit sepse nga
ato mbeturinat shpërndahen nëpër tokë
prandaj edhe për këtë duhet të kemi
kujdes të veçantë.
 - Qeveritë lokale shpenzojnë shumë para
për pastrimin e rrugëve, parqeve, lumenjve
nga mbeturinat të cilat hidhen nga njerëzit
e pandërgjegjshëm prandaj të ndihmojmë
edhe ne që këto projekte të dobishme për
qytetarë të jenë të suksesshme.Prandaj
për t’iu shmangur këtyre dukurive negative
Individi dhe mbeturinat.
 Jetë pa mbeturina nuk ka. Aty ku
njerëzit jetojnë dhe punojnë
gjithmonë tepron diçka. Për të
gjithë ne mbeturiat ose plehrat
janë bërë një shqetësim i ditës
dhe një problem mjaft i vështirë
për t’u zgjidhur,për faktin se
ne,vetë njerëzit sillemi në mënyrë
jo të drejtë me mjedisin. Nuk
duhet thjesht t’i lemë në natyrë,por
t’i mënjanojmë në mënyrë të
organizuar.
Çfarë bën natyra me mbeturinat e
saj?
 Që prej miliona vitesh natyra ka
prodhuar dhe prodhon
mbeturina të cilat ajo i përdor
sërish. Mbetjet bimore dhe ato të
kafshëve (degët e thara,gjethet
e rrëzuara,kafshët e ngordhura)
shdërrohen nga kafshët e
ndryshme të tokës në humus.
Cfare ben njeriu me mbeturinat e
tij?
 Njeriu nëpërmjet përdorimit të
mënyrës të pakufizuar të
“energjisë”dhe “hapësirës
natyrore” nuk respekton parimet
ekologjike për qarkullime të
ndryshme ashtu siç vepron
natyra,duke prishur në këtë
mënyrë zinxhirët ushqimorë në
natyrë. Në gjysmën e dytë të
shekullit të kaluar këto probleme
u bënë më të mëdha dhe më të
dukshmeTani problemet janë
bërë më të mprehta dhe më të
Asnjëherë nuk duhet menduar se
problemet mjedisore janë pa zgjidhje.
Mundësitë për të mbrojtur mjedisin
ekzistojnë. Përdorimi i filtrave dhe
impianteve të pastrimit, si dhe rifutja në
përdorim e mbeturinave, mund të
shmangë ndotjen e mjedisit. Kjo
mbrojtje kërkon zbatimin e politikave
mjedisore moderne. Gjatë
dhjetëvjeçarëve të fundit shumë qeveri,
organizata ndërkombëtare dhe
shoqata qytetare kanë marrë masa të
frytshme për mbrojtjen e mjedisit, duke
siguruar mbështetje ligjore si dhe
Trajtimi ekologjik I mbeturinave.
 Mbeturinat nuk janё vetёm gjёra
tё cilat ne nuk na nevojiten mё. Ato
janё edhe gjёra me tё cilat ne mund
të përfitojmë. Eliminimi i mbeturinave
urbane përbën një hallkë jetikeTë
gjithë prodhojnë mbetje. Sasia e
përgjithshme e tyre rritet çdo vit me
3%. Parandalimi I mbeturinave do të
jetë një element kyç i një politike të
integruar. Masa të forta fillimisht
nevojiten për të nxitur ripёrdorimin
zvogëlimin dhe riciklimin dhe
përpunimin e mbetjeve, e cila quhet
Metodat ekologjike të trajtimit të
mbeturinave urbane sot në botë.
 Sot në botë aplikohen disa metoda për trajtimin e
mbetjeve të ngurta urbane të cilat ndahen në 2
grupe të medha:
Trajtimi
ekologjiko‐ekonom
ik
Trajtimi industrial
1. Reduktim
2. Riperdorim
3. Riciklim
Permes furrave
termike dhe
pirolizes.
Reduktimi Riperdorimi Riciklimi
Reduktim i mbetjeve do të
thotë që të mos lejojmë
lindjen e mbeturinave, qe
do te thote:
1. Blejrjen në mënyrë të
ndërgjegjëshme për
mjedisin.
2. Prodhimin e vet produkte
.
3. Zgjedhjen e paketimit të
ricikluar.
4. Kursimin e energjisë, ujit,
kimikatet.
5. Mos flakjen e artikujve.
6. Zgjedhjen e produkteve
me paketim minimal.
7. Reduktimin e qeseve
plastike për të hedhur tutje,
duke e zevendesuar me
çantë pazari shumë
përdorëmshe në
supermarket.
Është rikthimi i mbeturinave
nëpërmjet qarkullimit në
lëndë të parë natyrore.
1.Përdorimi i tullave të një
godine të shembur për të
ndërtuar dekoracione ose
ndonjë godinë më të vogël.
2.Riperdorimi I shisheve
dhe I kavanozeve te qelqit.
3. Industria e automobilave
është shembulli më konkret,
ku pjesë të përdorura të një
makinerie përdoren për të
riprodhuar pjesë të një
makinerie tjetër.
Riciklimi është një seri
aktivitetesh, që përfshijnë:
grumbullimin, ndarjen,dhe
procesin e kthimit për
përdorim të mbetjeve si
lëndë e parë në procesin e
prodhimit të produkteve te
dobishme, duke kursyer
energji. Perfitimet nga
riciklimi:
‐ Zvogëlon nevojën për
hapësira të vendit te
groposjes;
∙ Kursen taksat;
∙ Kursen harxhimin e
energjinë me 2/3;
∙ Zvogëlon ndotjen;
∙ Mbron burimet tona të
pamjaftueshme;
∙ E bën botën një vënd të
këndshëm për të jetuar.
Klasifikimi I materialeve te
riciklueshme
Kategoria I Kategoria II Kategoria III Kategoria IV
Konsiston ne
elemente qe
ndodhen me
shumice dhe ne sasi
te pakufizuar ne
produktet e
konsumit.Materialet
te kesaj kategorie te
riciklueshme
shkarkohen ne
natyre dhe ricikloen
permes projekteve
natyrore .
Elemente qe nuk
jane me pakice por
te perdorur ne forma
te ndryshme
pengojne
riciklimin.Shembull
tipik eshte druri dhe
letra.
Elemente,kryesisht
metalet , rezervat
boterore te te cilave
jane te vogla.
Jane pjese dhe
aparate ,si p.sh
pjese makinerishe.
Riciklimi I letres.
 Me riciklimin e letrës zvogëlohet edhe
sipërfaqja e deponive, kursejmë
pasurinë e maleve tona, sepse për
prodhimin e vetëm disa fletoreve dhe
librave duhet të premë një trup drunor
të cilit i nevojiten së paku 30 vite që të
rritet, ndërsa ky dru për një vit mund
të pastroj 30 kg. ndotësish të
ndryshëm nga ajri. Për prodhimin e
letrës së ricikluar shfrytëzohen dyfish
më pak ujë dhe energji se sa kur
prodhojmë letrën nga druri.
Riciklimi i plastikes.
 Koha e zbërthimit natyrorë të
plastikës është 100 deri në 1.000 vjet.
 Nga plastika e ricikluar mund të
prodhohen materiale sintetike të cilat
përdoren për prodhimin e
veshmbathjes, në industrinë e
gomave, për prodhimin e shisheve të
reja të plastikës, prodhimin e lodrave
të ndryshme, etj.
Riciklimi i qelqit.
 Me riciklimin e qelqit kursejmë
energjinë dhe e ruajmë mjedisin
tonë, sepse koha e zbërthimit
natyral të qelqit është shumë e
gjatë, diku rreth 4.000 vjet. Pas
riciklimit të qelqit fitohen prodhime të
reja nga qelqi të cilat pas
ripërdorimit prapë mund të
riciklohen dhe prapë të fitohen
prodhime të reja. Në këtë mënyrë
vazhdon pandërprerë cikli rrethor i
riciklimit të qelqit
Shqiptaret dhe mbeturinat.
 Shpesh degjojme e lexojme artikuj ku ankohet e protestohet
per mbeturinat qe jane te shperndara ne te gjithe Shqiperine,
dhe i hidhet faji X apo Y qeverie. Po qytetaret a jane pa faj
valle ne kete mes? JO, ata jane shkaktaret kryesore te kesaj
gjendje, dhe sigurisht qe nje faktor i madh eshte edhe
mungesa e informacionit dhe injoranca. Ekzistojne rreth 80
biznese ricikluese ne Shqiperi, me shumicen e tyre te
perqendruara anes autostrades Tirane-Durres. Ne keto
biznese mund te riciklosh: leter, karton, plastike, metale,
pajisje elektronike, tekstile, qelq, tonera printeri, dru, mobilje,
tulla, bateri makinash e shume e shume gjera te tjera. Dhe
megjithese shumica nuk jane ambientaliste, thjesht incentiva
ekonomike duhet t'i shtyje drejt riciklimit. Cdo kg material qe
con ne keto firma ricikluese, paguhet. Te gjithe i kemi pare
firmat qe mbledhin mobilje e orendi te perdorura ne kembim
te pageses. Nuk i kushton asgje asnje personi, te marre ne
telefon keto firma e ne vend qe te hedhe orendite ne trotuare
Ligji per importin e mbeturinave
.
Konkluzioni
Shqiperi Bashkimi europian
Cfare mund te bejme ne ?
 A e dini se sa kohë nevojitet për zbërthimin natyror
të disa hedhurinave?
 Për zbërthimin e qelqit nevojiten 4000 vjet,
 Qeseve plastike 1000 deri 10000 vjet,
 Shisheve të plastikës 100 deri 1000 vjet,
 Kanaqet zbërthehen për 10 deri 100 vjet,
 Gazetat 6 deri 12 muaj,
 Copat e mollës prej 3 deri në 6 muaj .
Ne mund të zvogëlojmë ndotjen dhe të mbrojmë mjedisin!
- Mjedisi dhe mbrojtja e tij eshte gjeja e fundit qe
permendet ne Shqiperi dhe bile njerezve u duket si
nje perralle qe e tregojne ca ambientaliste. Te gjthe
shqiptaret te denoncojme e te protestojme me fjale e
pamje kunder shkaterrimit, masakrimit, dhe ndotjes
se mjedisit ne Shqiperi.
- Ti themi mjaft shkaterrimit!
 Jane vete qytetaret te cilet
ankohen dita dites per
ndotjen e mjedisit.Dhe jane
po te njejtet qytetare qe
mbeturinat I hedhin ne rruge
dhe jo ne vendin e
caktuar.Pra,gjithsecili prej
nesh duhet te jete nismetar I
mbrojtjes se ambjentit dhe
me pas te kerkohet nga
shteti,qofte edhe me ane te
protestave te marre masa per
mbrojtjen e mjedisit qe na
Cfare duhet te bejme ?
 Duhet nisur nga gjerat elementare :
 -Ndarja e mbeturinave qe ne shtepi.
 -Hedhja e mbeturinave ne vendin e caktuar.
 -Te mos djegim mbeturinat ne koshin e pleherave.
 -Te blejme sa me pak produkte te ambalazhuara.
 -Kur eshte e mundur,disa produkte ti perdorim disa
here,jo ti hedhim ato.
 -Te perdorim burime te ndryshme alternative.
 -Te marrim pjese ne aksione publike per mbrojtjen e
mjedisit.
1 de 24

Recomendados

Ndotja e Mjedisit por
Ndotja e MjedisitNdotja e Mjedisit
Ndotja e MjedisitAnida Ago
156.5K visualizações80 slides
Mjedisi dhe njeriu por
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriuKlarisa Klara
29.2K visualizações5 slides
Ndotja e ujit por
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujitArDit Mani
54.3K visualizações10 slides
Mjedisi pune projekt qytetari por
Mjedisi pune projekt qytetari Mjedisi pune projekt qytetari
Mjedisi pune projekt qytetari kostantina ibrushi
23.7K visualizações9 slides
Mjedisi por
MjedisiMjedisi
MjedisiKlarisa Klara
57.8K visualizações18 slides
Mbeturinat dhe riciklimi por
Mbeturinat dhe riciklimiMbeturinat dhe riciklimi
Mbeturinat dhe riciklimiMenderezEmini1
2K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Uji eshte jete por
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jetesonja prendi
45.4K visualizações10 slides
Tema:Lufta kunder duhanit por
Tema:Lufta kunder duhanitTema:Lufta kunder duhanit
Tema:Lufta kunder duhanitJetmira Sula
10.9K visualizações25 slides
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE por
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONEEdlira Ekmekciu
21.9K visualizações5 slides
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis por
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisMarinela Abedini
33.3K visualizações36 slides
Mjedisi yne-lokal por
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokalolinuhi
22.5K visualizações17 slides
HEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJ por
HEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJHEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJ
HEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJirlindi
10.6K visualizações11 slides

Mais procurados(20)

Uji eshte jete por sonja prendi
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jete
sonja prendi45.4K visualizações
Tema:Lufta kunder duhanit por Jetmira Sula
Tema:Lufta kunder duhanitTema:Lufta kunder duhanit
Tema:Lufta kunder duhanit
Jetmira Sula10.9K visualizações
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE por Edlira Ekmekciu
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
Edlira Ekmekciu21.9K visualizações
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis por Marinela Abedini
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Marinela Abedini33.3K visualizações
Mjedisi yne-lokal por olinuhi
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi22.5K visualizações
HEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJ por irlindi
HEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJHEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJ
HEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJ
irlindi10.6K visualizações
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.3K visualizações
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme por sidorelahalilaj113
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
sidorelahalilaj11353K visualizações
Tema:Mjedisi por alban1shabani
Tema:MjedisiTema:Mjedisi
Tema:Mjedisi
alban1shabani11.5K visualizações
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. por ronela hasanaj
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj24.8K visualizações
Projekt Matematike por S Gashi
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
S Gashi56K visualizações
Trashegimia natyrore kombetare por Klevis Balla
Trashegimia natyrore kombetareTrashegimia natyrore kombetare
Trashegimia natyrore kombetare
Klevis Balla23.7K visualizações
Projekt: Riciklimi por Aldrin Pashku
Projekt: RiciklimiProjekt: Riciklimi
Projekt: Riciklimi
Aldrin Pashku2.1K visualizações
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone por Jugerta Poçi
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi32K visualizações
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10) por CleaInanis24
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
CleaInanis2450.7K visualizações
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet por Darla Evangjeli
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Darla Evangjeli105.5K visualizações
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore por Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku109.9K visualizações
Alumini dhe komponimet e tij por Erhan Luma
Alumini dhe komponimet e tijAlumini dhe komponimet e tij
Alumini dhe komponimet e tij
Erhan Luma19.2K visualizações
Te drejtat e femijeve por 22062002
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
2206200241.2K visualizações
Te drejtat e njeriut por Donart Geci
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
Donart Geci64K visualizações

Destaque

Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ... por
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...Vilma Hoxha
53.3K visualizações9 slides
Riciklimi i mbeturinave por
Riciklimi i mbeturinaveRiciklimi i mbeturinave
Riciklimi i mbeturinaveQendresa Lleshi
7.6K visualizações7 slides
Riciklimi por
Riciklimi Riciklimi
Riciklimi Inna Mata
6.5K visualizações15 slides
Riciklmi por
RiciklmiRiciklmi
RiciklmiEsmer Alda
10.4K visualizações10 slides
Materialet e riciklueshme por
Materialet e riciklueshme Materialet e riciklueshme
Materialet e riciklueshme Diana Lamaj
9.6K visualizações31 slides
Riciklimi I mbetjeve teknologjike ne mbrojtje te diversitetit dhe mjedisit. por
Riciklimi I mbetjeve teknologjike ne mbrojtje te diversitetit dhe mjedisit.Riciklimi I mbetjeve teknologjike ne mbrojtje te diversitetit dhe mjedisit.
Riciklimi I mbetjeve teknologjike ne mbrojtje te diversitetit dhe mjedisit.Klaudia D. Klau
2.5K visualizações13 slides

Destaque(20)

Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ... por Vilma Hoxha
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre                    ...
Mbeturinat urbane dhe riciklimi i tyre ...
Vilma Hoxha53.3K visualizações
Riciklimi i mbeturinave por Qendresa Lleshi
Riciklimi i mbeturinaveRiciklimi i mbeturinave
Riciklimi i mbeturinave
Qendresa Lleshi7.6K visualizações
Riciklimi por Inna Mata
Riciklimi Riciklimi
Riciklimi
Inna Mata6.5K visualizações
Riciklmi por Esmer Alda
RiciklmiRiciklmi
Riciklmi
Esmer Alda10.4K visualizações
Materialet e riciklueshme por Diana Lamaj
Materialet e riciklueshme Materialet e riciklueshme
Materialet e riciklueshme
Diana Lamaj9.6K visualizações
Riciklimi I mbetjeve teknologjike ne mbrojtje te diversitetit dhe mjedisit. por Klaudia D. Klau
Riciklimi I mbetjeve teknologjike ne mbrojtje te diversitetit dhe mjedisit.Riciklimi I mbetjeve teknologjike ne mbrojtje te diversitetit dhe mjedisit.
Riciklimi I mbetjeve teknologjike ne mbrojtje te diversitetit dhe mjedisit.
Klaudia D. Klau2.5K visualizações
Trajtimi i mbetjeve te ngurta urbane por Klotilda Gjoci
Trajtimi i mbetjeve te ngurta urbaneTrajtimi i mbetjeve te ngurta urbane
Trajtimi i mbetjeve te ngurta urbane
Klotilda Gjoci2.2K visualizações
Une ricikloj por Anisa Kreka
Une riciklojUne ricikloj
Une ricikloj
Anisa Kreka2.1K visualizações
Prezantimi Higjiena Personale 2015 - KKSH dega Tirane por Cristian Cura
Prezantimi Higjiena Personale 2015 - KKSH dega TiranePrezantimi Higjiena Personale 2015 - KKSH dega Tirane
Prezantimi Higjiena Personale 2015 - KKSH dega Tirane
Cristian Cura15.3K visualizações
Ndotja akustike ne Shqiperi por Ervis Leçi
Ndotja akustike ne ShqiperiNdotja akustike ne Shqiperi
Ndotja akustike ne Shqiperi
Ervis Leçi24.8K visualizações
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE por roni45
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALENDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
roni4527.6K visualizações
Projekt ngrohja globale por Matilda Gremi
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globale
Matilda Gremi88.4K visualizações
Mjedisi por Megi Collaku
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Megi Collaku171.3K visualizações
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN por ornela rama
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMENSHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
ornela rama3.9K visualizações
Ndotja e ujit por ornela rama
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
ornela rama103.4K visualizações
Rregullore nr.6 dt.30.11.2007; per administrimin e mbetjeve spitalore por erkamborici
Rregullore nr.6 dt.30.11.2007; per administrimin e mbetjeve spitaloreRregullore nr.6 dt.30.11.2007; per administrimin e mbetjeve spitalore
Rregullore nr.6 dt.30.11.2007; per administrimin e mbetjeve spitalore
erkamborici1.4K visualizações
Teknologji XII por Denis Lezo
Teknologji XIITeknologji XII
Teknologji XII
Denis Lezo1.8K visualizações
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01 por Arbi Shkozari
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Arbi Shkozari2.5K visualizações
Waste Management Riciklimi i Masave Plastike - Plastmasave por Ardian Bytyqi
Waste Management Riciklimi i Masave Plastike - PlastmasaveWaste Management Riciklimi i Masave Plastike - Plastmasave
Waste Management Riciklimi i Masave Plastike - Plastmasave
Ardian Bytyqi11.6K visualizações
Aspekti Politik I Globalizimit por ha 15753
Aspekti Politik I GlobalizimitAspekti Politik I Globalizimit
Aspekti Politik I Globalizimit
ha 1575311.3K visualizações

Similar a trajtimi ekologjik i mbeturinave

Projekt por
Projekt Projekt
Projekt Loreta Jorgalli
3.1K visualizações21 slides
Kimia ne mbrojtje te mjedisit por
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
16.5K visualizações11 slides
Mjedisi armela-braka por
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-brakaMegi Braka
10.9K visualizações19 slides
Mjedisi armela-braka por
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-brakaMegi Braka
761 visualizações19 slides
Mbrojtja e mjedisit por
Mbrojtja e mjedisitMbrojtja e mjedisit
Mbrojtja e mjedisitInternet VloraAlb
7.8K visualizações1 slide
Bio Ne dhe Mjedisi por
Bio Ne dhe MjedisiBio Ne dhe Mjedisi
Bio Ne dhe MjedisiAnila Hasa Gashi
2.5K visualizações13 slides

Similar a trajtimi ekologjik i mbeturinave(18)

Projekt por Loreta Jorgalli
Projekt Projekt
Projekt
Loreta Jorgalli3.1K visualizações
Kimia ne mbrojtje te mjedisit por Klarisa Klara
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Klarisa Klara16.5K visualizações
Mjedisi armela-braka por Megi Braka
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-braka
Megi Braka10.9K visualizações
Mjedisi armela-braka por Megi Braka
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-braka
Megi Braka761 visualizações
Mbrojtja e mjedisit por Internet VloraAlb
Mbrojtja e mjedisitMbrojtja e mjedisit
Mbrojtja e mjedisit
Internet VloraAlb7.8K visualizações
Bio Ne dhe Mjedisi por Anila Hasa Gashi
Bio Ne dhe MjedisiBio Ne dhe Mjedisi
Bio Ne dhe Mjedisi
Anila Hasa Gashi2.5K visualizações
Ambalazhet..etika..daniela por Daniela Muhaj
Ambalazhet..etika..danielaAmbalazhet..etika..daniela
Ambalazhet..etika..daniela
Daniela Muhaj596 visualizações
Mjedisi ne rajonin tone. por kristinasweety
Mjedisi ne rajonin tone.Mjedisi ne rajonin tone.
Mjedisi ne rajonin tone.
kristinasweety14.7K visualizações
Kimi por Algita Mesiti
KimiKimi
Kimi
Algita Mesiti6.2K visualizações
Mbrojtja e natyres ne Kosove por dodona12
Mbrojtja e natyres ne KosoveMbrojtja e natyres ne Kosove
Mbrojtja e natyres ne Kosove
dodona122.9K visualizações
Te reciklojme por Aberi Kajo
Te reciklojmeTe reciklojme
Te reciklojme
Aberi Kajo374 visualizações
Biologji por EridonManuka
BiologjiBiologji
Biologji
EridonManuka80 visualizações
ndotja e mjedisit por Jonadade
ndotja e mjedisitndotja e mjedisit
ndotja e mjedisit
Jonadade2.1K visualizações
Une Ricikloj - Buletini Informativ Nr.1 por Ened Mato
Une Ricikloj - Buletini Informativ Nr.1Une Ricikloj - Buletini Informativ Nr.1
Une Ricikloj - Buletini Informativ Nr.1
Ened Mato1.5K visualizações
Mjedisi por Algita Mesiti
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Algita Mesiti8.7K visualizações
Ekologji humane energjia dhe resurset por Valon Kryeziu
Ekologji humane  energjia dhe resursetEkologji humane  energjia dhe resurset
Ekologji humane energjia dhe resurset
Valon Kryeziu2.1K visualizações
Ndotja e mjedisit semundjet por 16211903
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet
1621190323.5K visualizações
Ndotja termike por Darla Evangjeli
Ndotja termike Ndotja termike
Ndotja termike
Darla Evangjeli50.7K visualizações

Mais de ornela rama

Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme por
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme ornela rama
50.4K visualizações15 slides
PELLAZGET por
PELLAZGET PELLAZGET
PELLAZGET ornela rama
3.5K visualizações7 slides
Valet por
ValetValet
Valetornela rama
2.9K visualizações19 slides
Ushqyerja por
Ushqyerja Ushqyerja
Ushqyerja ornela rama
13K visualizações30 slides
Sfidat e be se por
Sfidat e be seSfidat e be se
Sfidat e be seornela rama
3.1K visualizações20 slides
Zvicra por
ZvicraZvicra
Zvicraornela rama
910 visualizações21 slides

Mais de ornela rama(20)

Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme por ornela rama
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
ornela rama50.4K visualizações
PELLAZGET por ornela rama
PELLAZGET PELLAZGET
PELLAZGET
ornela rama3.5K visualizações
Valet por ornela rama
ValetValet
Valet
ornela rama2.9K visualizações
Ushqyerja por ornela rama
Ushqyerja Ushqyerja
Ushqyerja
ornela rama13K visualizações
Sfidat e be se por ornela rama
Sfidat e be seSfidat e be se
Sfidat e be se
ornela rama3.1K visualizações
Zvicra por ornela rama
ZvicraZvicra
Zvicra
ornela rama910 visualizações
UK por ornela rama
UKUK
UK
ornela rama1.1K visualizações
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT por ornela rama
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITTEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
ornela rama29.6K visualizações
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevat por ornela rama
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevatNdikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
ornela rama5.9K visualizações
ZBATIMET E VALEVE por ornela rama
ZBATIMET E VALEVEZBATIMET E VALEVE
ZBATIMET E VALEVE
ornela rama5.9K visualizações
Karburantet por ornela rama
KarburantetKarburantet
Karburantet
ornela rama4.7K visualizações
Integrimi ekonomik i shqiperise por ornela rama
Integrimi ekonomik i shqiperiseIntegrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperise
ornela rama9.8K visualizações
Ideal school por ornela rama
Ideal schoolIdeal school
Ideal school
ornela rama7.2K visualizações
drejt bashkimit europian por ornela rama
drejt bashkimit europiandrejt bashkimit europian
drejt bashkimit europian
ornela rama1.2K visualizações
integrimi europian por ornela rama
integrimi europianintegrimi europian
integrimi europian
ornela rama979 visualizações
Guida turistica por ornela rama
Guida turisticaGuida turistica
Guida turistica
ornela rama360 visualizações
SHBA por ornela rama
SHBASHBA
SHBA
ornela rama4.1K visualizações
Friendship por ornela rama
FriendshipFriendship
Friendship
ornela rama378 visualizações
Fontane di roma por ornela rama
Fontane di romaFontane di roma
Fontane di roma
ornela rama411 visualizações
Fontane di roma por ornela rama
Fontane di romaFontane di roma
Fontane di roma
ornela rama498 visualizações

trajtimi ekologjik i mbeturinave

 • 1. ‘’TRAJTIMI EKOLOGJIK I MBETURINAVE NE MJEDISIN QE ME RRETHON’’
 • 2. Permbajtja e projektit:  C’jane mbeturinat?  Llojet e mbeturinave .  Cilat jane pasojat qe ato sjellin ?  Si mund te trajtohen ato ne menyre ekologjike ?  Shoqeria shqiptare dhe mbeturinat.  Perfundimi i projektit
 • 3. Mbeturinat.  Mbeturinat jane sasia e mbetur nga dicka e që nuk ka ndonjë vlerë të caktuar. Zakonisht krijohen gjatë përpunimit dhe transformimit të materieve dhe formave të energjisë. Në jetën e përditshme dallohen dy lloj mbeturinash ato industriale dhe të punishteve. Edhe pse viteve te fundit jane ndermarre nje sere iniciativash per te perballuar kete problem, duket qarte se asgje nuk ka ndryshuar. Ky problem ne vend te zgjidhej, po behet me teper alarmant.
 • 4. Llojet e mbeturinave. Mbeturinat ose plehrat klasifikohen si më poshtë:  1. Plehrat e shtëpisë (leter ambalazhi dhe kartona,mbeturina kuzhine,qelqe,lende plastike,hekurishte,tekstile,drure etj.)  2. Mbeturinat nga ndërmarrjet,industria dhe fusha e mjeksisë (sasi te medha tallashi,materiale paketimi,mbeturina nga ndertimet,mbeturina te spitaleve,etj.)  3. Lëndët problematike dhe mbeturinat e veçanta (llak,lende ngjitese,detergjente pastrimi,medikamente te
 • 5. Pasojat qe vijne nga mbeturinat.  Disa nga pasojat më të rëndësishme të ndotjes së mjedisit janë:  -Dëmtimi i ekosistemeve (era dhe pamja ndikojnë jo vetëm në tokë por edhe në ambient në përgjithësi, në ajër e ujë).  -Ndikimi te shëndeti i njeriut(nëpërmjet krijimit të nxitësve të sëmundjeve).  -Kostoja ekonomike.
 • 6.  - Mbeturinat mund të jenë të rrezikshme sepse janë vende të përshtatshme për zhvillimin e baktereve, për tërheqjen e brejtësve dhe insekteve; si dhe mund të jenë të ndezshme.  - Disa mbeturina si psh. qelqi apo shiringë medicinal, mund të jenë të rrezikshme për fëmijë dhe kafshe të ndryshme.  - Koshat e stërmbushur gjithashtu ndikojnë në ndotjen e mjedisit sepse nga ato mbeturinat shpërndahen nëpër tokë prandaj edhe për këtë duhet të kemi kujdes të veçantë.  - Qeveritë lokale shpenzojnë shumë para për pastrimin e rrugëve, parqeve, lumenjve nga mbeturinat të cilat hidhen nga njerëzit e pandërgjegjshëm prandaj të ndihmojmë edhe ne që këto projekte të dobishme për qytetarë të jenë të suksesshme.Prandaj për t’iu shmangur këtyre dukurive negative
 • 7. Individi dhe mbeturinat.  Jetë pa mbeturina nuk ka. Aty ku njerëzit jetojnë dhe punojnë gjithmonë tepron diçka. Për të gjithë ne mbeturiat ose plehrat janë bërë një shqetësim i ditës dhe një problem mjaft i vështirë për t’u zgjidhur,për faktin se ne,vetë njerëzit sillemi në mënyrë jo të drejtë me mjedisin. Nuk duhet thjesht t’i lemë në natyrë,por t’i mënjanojmë në mënyrë të organizuar.
 • 8. Çfarë bën natyra me mbeturinat e saj?  Që prej miliona vitesh natyra ka prodhuar dhe prodhon mbeturina të cilat ajo i përdor sërish. Mbetjet bimore dhe ato të kafshëve (degët e thara,gjethet e rrëzuara,kafshët e ngordhura) shdërrohen nga kafshët e ndryshme të tokës në humus.
 • 9. Cfare ben njeriu me mbeturinat e tij?  Njeriu nëpërmjet përdorimit të mënyrës të pakufizuar të “energjisë”dhe “hapësirës natyrore” nuk respekton parimet ekologjike për qarkullime të ndryshme ashtu siç vepron natyra,duke prishur në këtë mënyrë zinxhirët ushqimorë në natyrë. Në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar këto probleme u bënë më të mëdha dhe më të dukshmeTani problemet janë bërë më të mprehta dhe më të
 • 10. Asnjëherë nuk duhet menduar se problemet mjedisore janë pa zgjidhje. Mundësitë për të mbrojtur mjedisin ekzistojnë. Përdorimi i filtrave dhe impianteve të pastrimit, si dhe rifutja në përdorim e mbeturinave, mund të shmangë ndotjen e mjedisit. Kjo mbrojtje kërkon zbatimin e politikave mjedisore moderne. Gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit shumë qeveri, organizata ndërkombëtare dhe shoqata qytetare kanë marrë masa të frytshme për mbrojtjen e mjedisit, duke siguruar mbështetje ligjore si dhe
 • 11. Trajtimi ekologjik I mbeturinave.  Mbeturinat nuk janё vetёm gjёra tё cilat ne nuk na nevojiten mё. Ato janё edhe gjёra me tё cilat ne mund të përfitojmë. Eliminimi i mbeturinave urbane përbën një hallkë jetikeTë gjithë prodhojnë mbetje. Sasia e përgjithshme e tyre rritet çdo vit me 3%. Parandalimi I mbeturinave do të jetë një element kyç i një politike të integruar. Masa të forta fillimisht nevojiten për të nxitur ripёrdorimin zvogëlimin dhe riciklimin dhe përpunimin e mbetjeve, e cila quhet
 • 12. Metodat ekologjike të trajtimit të mbeturinave urbane sot në botë.  Sot në botë aplikohen disa metoda për trajtimin e mbetjeve të ngurta urbane të cilat ndahen në 2 grupe të medha: Trajtimi ekologjiko‐ekonom ik Trajtimi industrial 1. Reduktim 2. Riperdorim 3. Riciklim Permes furrave termike dhe pirolizes.
 • 13. Reduktimi Riperdorimi Riciklimi Reduktim i mbetjeve do të thotë që të mos lejojmë lindjen e mbeturinave, qe do te thote: 1. Blejrjen në mënyrë të ndërgjegjëshme për mjedisin. 2. Prodhimin e vet produkte . 3. Zgjedhjen e paketimit të ricikluar. 4. Kursimin e energjisë, ujit, kimikatet. 5. Mos flakjen e artikujve. 6. Zgjedhjen e produkteve me paketim minimal. 7. Reduktimin e qeseve plastike për të hedhur tutje, duke e zevendesuar me çantë pazari shumë përdorëmshe në supermarket. Është rikthimi i mbeturinave nëpërmjet qarkullimit në lëndë të parë natyrore. 1.Përdorimi i tullave të një godine të shembur për të ndërtuar dekoracione ose ndonjë godinë më të vogël. 2.Riperdorimi I shisheve dhe I kavanozeve te qelqit. 3. Industria e automobilave është shembulli më konkret, ku pjesë të përdorura të një makinerie përdoren për të riprodhuar pjesë të një makinerie tjetër. Riciklimi është një seri aktivitetesh, që përfshijnë: grumbullimin, ndarjen,dhe procesin e kthimit për përdorim të mbetjeve si lëndë e parë në procesin e prodhimit të produkteve te dobishme, duke kursyer energji. Perfitimet nga riciklimi: ‐ Zvogëlon nevojën për hapësira të vendit te groposjes; ∙ Kursen taksat; ∙ Kursen harxhimin e energjinë me 2/3; ∙ Zvogëlon ndotjen; ∙ Mbron burimet tona të pamjaftueshme; ∙ E bën botën një vënd të këndshëm për të jetuar.
 • 14. Klasifikimi I materialeve te riciklueshme Kategoria I Kategoria II Kategoria III Kategoria IV Konsiston ne elemente qe ndodhen me shumice dhe ne sasi te pakufizuar ne produktet e konsumit.Materialet te kesaj kategorie te riciklueshme shkarkohen ne natyre dhe ricikloen permes projekteve natyrore . Elemente qe nuk jane me pakice por te perdorur ne forma te ndryshme pengojne riciklimin.Shembull tipik eshte druri dhe letra. Elemente,kryesisht metalet , rezervat boterore te te cilave jane te vogla. Jane pjese dhe aparate ,si p.sh pjese makinerishe.
 • 15. Riciklimi I letres.  Me riciklimin e letrës zvogëlohet edhe sipërfaqja e deponive, kursejmë pasurinë e maleve tona, sepse për prodhimin e vetëm disa fletoreve dhe librave duhet të premë një trup drunor të cilit i nevojiten së paku 30 vite që të rritet, ndërsa ky dru për një vit mund të pastroj 30 kg. ndotësish të ndryshëm nga ajri. Për prodhimin e letrës së ricikluar shfrytëzohen dyfish më pak ujë dhe energji se sa kur prodhojmë letrën nga druri.
 • 16. Riciklimi i plastikes.  Koha e zbërthimit natyrorë të plastikës është 100 deri në 1.000 vjet.  Nga plastika e ricikluar mund të prodhohen materiale sintetike të cilat përdoren për prodhimin e veshmbathjes, në industrinë e gomave, për prodhimin e shisheve të reja të plastikës, prodhimin e lodrave të ndryshme, etj.
 • 17. Riciklimi i qelqit.  Me riciklimin e qelqit kursejmë energjinë dhe e ruajmë mjedisin tonë, sepse koha e zbërthimit natyral të qelqit është shumë e gjatë, diku rreth 4.000 vjet. Pas riciklimit të qelqit fitohen prodhime të reja nga qelqi të cilat pas ripërdorimit prapë mund të riciklohen dhe prapë të fitohen prodhime të reja. Në këtë mënyrë vazhdon pandërprerë cikli rrethor i riciklimit të qelqit
 • 18. Shqiptaret dhe mbeturinat.  Shpesh degjojme e lexojme artikuj ku ankohet e protestohet per mbeturinat qe jane te shperndara ne te gjithe Shqiperine, dhe i hidhet faji X apo Y qeverie. Po qytetaret a jane pa faj valle ne kete mes? JO, ata jane shkaktaret kryesore te kesaj gjendje, dhe sigurisht qe nje faktor i madh eshte edhe mungesa e informacionit dhe injoranca. Ekzistojne rreth 80 biznese ricikluese ne Shqiperi, me shumicen e tyre te perqendruara anes autostrades Tirane-Durres. Ne keto biznese mund te riciklosh: leter, karton, plastike, metale, pajisje elektronike, tekstile, qelq, tonera printeri, dru, mobilje, tulla, bateri makinash e shume e shume gjera te tjera. Dhe megjithese shumica nuk jane ambientaliste, thjesht incentiva ekonomike duhet t'i shtyje drejt riciklimit. Cdo kg material qe con ne keto firma ricikluese, paguhet. Te gjithe i kemi pare firmat qe mbledhin mobilje e orendi te perdorura ne kembim te pageses. Nuk i kushton asgje asnje personi, te marre ne telefon keto firma e ne vend qe te hedhe orendite ne trotuare
 • 19. Ligji per importin e mbeturinave .
 • 21. Cfare mund te bejme ne ?  A e dini se sa kohë nevojitet për zbërthimin natyror të disa hedhurinave?  Për zbërthimin e qelqit nevojiten 4000 vjet,  Qeseve plastike 1000 deri 10000 vjet,  Shisheve të plastikës 100 deri 1000 vjet,  Kanaqet zbërthehen për 10 deri 100 vjet,  Gazetat 6 deri 12 muaj,  Copat e mollës prej 3 deri në 6 muaj .
 • 22. Ne mund të zvogëlojmë ndotjen dhe të mbrojmë mjedisin! - Mjedisi dhe mbrojtja e tij eshte gjeja e fundit qe permendet ne Shqiperi dhe bile njerezve u duket si nje perralle qe e tregojne ca ambientaliste. Te gjthe shqiptaret te denoncojme e te protestojme me fjale e pamje kunder shkaterrimit, masakrimit, dhe ndotjes se mjedisit ne Shqiperi. - Ti themi mjaft shkaterrimit!
 • 23.  Jane vete qytetaret te cilet ankohen dita dites per ndotjen e mjedisit.Dhe jane po te njejtet qytetare qe mbeturinat I hedhin ne rruge dhe jo ne vendin e caktuar.Pra,gjithsecili prej nesh duhet te jete nismetar I mbrojtjes se ambjentit dhe me pas te kerkohet nga shteti,qofte edhe me ane te protestave te marre masa per mbrojtjen e mjedisit qe na
 • 24. Cfare duhet te bejme ?  Duhet nisur nga gjerat elementare :  -Ndarja e mbeturinave qe ne shtepi.  -Hedhja e mbeturinave ne vendin e caktuar.  -Te mos djegim mbeturinat ne koshin e pleherave.  -Te blejme sa me pak produkte te ambalazhuara.  -Kur eshte e mundur,disa produkte ti perdorim disa here,jo ti hedhim ato.  -Te perdorim burime te ndryshme alternative.  -Te marrim pjese ne aksione publike per mbrojtjen e mjedisit.