#treinamentos #19c #ogg #oracle oracle database treinamento 12c 10g 11g oradata #goldengate #oradata grd database install 18c oracle oracle oradata backup rman 12c treinamento restore
Ver mais