O fim do poder da televisão aberta

196 visualizações

Publicada em

Apresentação feita para estudantes de Comunicação, sob a proposta de falar sobre Telejornalismo Baiano, em 3 de novembro de 2014, teatro Eva Herz, Livraria Cultura.

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
196
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

O fim do poder da televisão aberta

 1. 1. JJaammeess BBllaacckk JJrr XX KKaassppaarroovv
 2. 2. MMaarrcceelloo TTaass XX ““SSeeuu”” PPaauulloo
 3. 3. ““A audiência só vai cair ddaaqquuii ppaarraa aa ffrreennttee.. EE nnããoo éé ppaarraa ssee aassssuussttaarr,, ee ssiimm eenntteennddeerr oo nnoovvoo ppaappeell ddaa TTVV aabbeerrttaa..”” MMaarrcceelloo TTaass,, eemm oouuttuubbrroo ddee 22001144 ““AA tteelleevviissããoo eessttáá eessppeecciiaalliissttaa eemm mmee ddiizzeerr oo qquuee eeuu jjáá sseeii..”” SSeeuu PPaauulloo,, eemm mmaarrççoo ddee 22001144
 4. 4. TTeemmppoorraall mmaaiiss rrááppiiddoo qquuee oo JJOORRNNAALLIISSMMOO
 5. 5. AA aauuddiiêênncciiaa sseemmpprree eesstteevvee eemm uumm lluuggaarr oonnddee nnããoo ppooddeerriiaa aallccaannççaarr aa pprrooggrraammaaççããoo ddaa tteelleevviissããoo
 6. 6. OO ffiimm ddaa tteelleevviissããoo aabbeerrttaa,, ccoommoo nnóóss ccoonnhheecceemmooss
 7. 7. AA sseedduuççããoo ddaass nnoovviiddaaddeess ssiimmuullttâânneeaass
 8. 8. AA ccaaddaa 66 mmeesseess,, oo ffuuttuurroo ffiiccaa 22 aannooss mmaaiiss pprróóxxiimmoo
 9. 9. EEvvoolluuççããoo nnaa ffaaiixxaa ddee mmeeiioo ddiiaa 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2008 2014 Tvs ligadas Tv aberta
 10. 10. QQuuaall NNoovvoo JJoorrnnaalliissmmoo??
 11. 11. ppaabblloorreeiiss@@ggmmaaiill..ccoomm ttwwiitttteerr..ccoomm//ooppaabblloorreeiiss

×