O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY
KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
NEOMEZENÁ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
2
NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY
KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Oznámení o zakázce
Zadavatel zahajuje výbě...
3
NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY
KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Oznámení o veřejné zakázce musí minimálně ...
4
NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY
KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Zadavatel musí v první řadě popsat předmět...
5
NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY
KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Pokud hodnota zakázky je rovna či překraču...
6
NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY
KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Vádium
Zadavatel požaduje od zhotovitelů s...
7
NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY
KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Otevírání nabídek
Každý, kdo má zájem, se ...
8
NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY
KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Zdroj:
Portál Úřadu pro veřejné zakázky ve...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

3 neomezená veřejná zakázka

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

3 neomezená veřejná zakázka

  1. 1. 1 BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
  2. 2. 2 NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Oznámení o zakázce Zadavatel zahajuje výběrové řízení způsobem neomezené veřejné zakázky tím, že umístí oznámení o zakázce ve veřejně přístupném místě svého sídla a také na internetové straně. Pokud je hodnota zakázky nižší než unijní prahy, zadavatel umisťuje ohlášení o zakázce v Buletinu veřejných zakázek (BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych). Pokud je hodnota zakázky rovna či překračuje hodnoty unijních prahů, zadavatel posílá oznámení o zakázce Úřadu publikací Evropského společenství. Zadavatel může zveřejnit oznámení o zakázce také jiným způsobem a to konkrétně v novinách či časopise celostátního rozsahu. Oznámení o zakázce (jakýmkoli způsobem): - nesmí být zveřejněno přede dnem jeho umístění v Buletinu veřejných zakázek či přede dnem jeho poslání Úřadu publikací Evropského společenství; - nesmí zahrnovat jiné informace, než které jsou umístěné v Buletinu veřejných zakázek či v oznámení za- slané Úřadu publikací Evropského společenství; - zahrnuje informace o datu jeho umístění v Buletinu veřejných zakázek či o datu poslání Úřadu publikací Evropského společenství. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice” Neomezená veřejná zakázka je společně s omezenou veřejnou zakázkou jedním ze základních způsobů udělování veřejných zakázek. Neomezená veřejná zakázka je způsob udělování veřejné zakázky, ve které mohou předkládat nabídky všichni za- interesovaní zájemci.
  3. 3. 3 NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Oznámení o veřejné zakázce musí minimálně zahrnovat: 1) název (firmy) a adresu zadavatele; 2) popis způsobu udělení zakázky; 3) adresa internetové strany, na které bude umístěna specifikace podmínek zakázky; 4) popis předmětu zakázky a velikosti rozsahu zakázky spolu s informacemi o možnosti předkládání dílčích nabídek; 5) informace o možnosti předkládání obměněné zakázky; 6) termín splnění zakázky; 7) podmínky účasti ve výběrovém řízeni a také popis způsobu hodnocení splnění těchto podmínek; 8) informace o vádiu; 9) kritéria hodnocení nabídek a jejich význam; 10) místo a termín předkládání zakázek; 11) termín sepsání smlouvy; 12) informace o záměru uzavření rámcové smlouvy; 13) informace o záměru zavedení dynamického nákupního systému spolu s internetovou adresou, na které budou umístěny dodatečné informace týkající se dynamického nákupního systému; 14) informace o předpokládané volbě nejvýhodnější nabídky s využitím elektronické aukce a spolu s internetovou adresou, na které bude elektronická aukce probíhat; 15) informace o předpokládaných doplňujících zakázkách. Zadavatel po umístění oznámení o zakázce v Buletinu veřejných zakázek či po zaslání oznámení Úřadu pu- blikací Evropského společenství, může okamžitě informovat o zahájení výběrového řízení jemu známé zhotovitele, kteří v rámci své hospodářské činnosti poskytují dodávky, služby či stavební práce, které jsou předmětem zakázky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
  4. 4. 4 NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Zadavatel musí v první řadě popsat předmět zakázky. Popis zboží, služby či stavební práce, kterou zadava- tel chce získat, musí být popsán jednoznačným a vyčerpávajícím způsobem za pomoci dostatečně přesných a srozumitelných popisů a za použití kódů CPV. Zadavatel nesmí popisovat podmínky účasti v řízení takovým způsobem, který by mohl narušovat poctivou konkurenci v soutěži. Zhotovitel předkládá spolu s nabídkou potvrzení o splnění podmínek účasti v řízení, a pokud zadavatel požaduje dokumenty potvrzující splnění těchto podmínek, potom i tyto dokumenty. Dokument Specifikace podmínek zakázky Dokument specifikace podmínek zakázky se umisťuje na internetové straně a to ode dne zveřejnění oznámení o zakázce do uplynutí termínu předkládání nabídek. Na žádost zhotovitele zadavatel poskytne dokument specifikace podmínek zakázky v termínu do 5 dní. Po- platek, jaký může být za poskytnutí těchto informací žádán, smí pokrývat maximálně náklady na tisk a náklady na její zaslání. Termín předkládání nabídek Pokud je hodnota zakázky nižší než hodnoty unijních prahů, zadavatel určuje termín pro předkládání nabídek s ohledem na nezbytný čas k přípravě a předložení nabídky s tím, že: - v případě dodávek či služeb termín nesmí být kratší než 7 dní ode dne zveřejnění zakázky, - v případě stavebních prací tento termín nesmí být kratší než 14 dní. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice” Popis předmětu zakázky a podmínek účasti ve výběrovém řízení
  5. 5. 5 NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Pokud hodnota zakázky je rovna či překračuje hodnoty unijních prahů, termín k předložení nabídky nesmí být kratší než: - 40 dní ode dne poslání oznámení o zakázce Úřadu publikací Evropského společenství elektronickou ce- stou, - 47 dní ode dne poslání oznámení o zakázce Úřadu publikací Evropského společenství jiným způsobem než elektronicky. V případě zakázek, jejichž hodnota je rovna či překračuje unijní prahy, zadavatel může uplatnit kratší termín pro předkládání nabídek, pokud využil možnosti uveřejnění úvodního informačního oznámení. Pokud úvodní informační oznámení obsahovalo veškeré informace, které jsou v takovém oznámení požadovány a v rozsahu, v jakém jsou tyto informace dostupné v momentu uveřejnění tohoto oznámení a bylo zasláno k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie či uveřejněn v profilu odběratele po dobu nejméně 52 dní a ne déle než 12 měsíců před datem odeslání oznámení o zakázce, termín pro předkládání nabídek může být stanoven na dobu: – 22 dní ode dne zaslání oznámení o zakázce do Úřadu publikací Evropského společenství elektronickou cestou; – 29 dní ode dne poslání oznámení o zakázce Úřadu publikací Evropského společenství jiným způsobem než elektronicky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
  6. 6. 6 NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Vádium Zadavatel požaduje od zhotovitelů složení vádia, pokud je hodnota zakázky rovna či překračuje částky unijních prahů. Pokud je hodnota nižší, zadavatel nemusí, avšak může toto vádium žádat. Vádium je zhotovitel povinen složit před uplynutím termínu pro předkládání nabídek. Zadavatel určí hodnotu vádia ve výši maximálně 3% hodnoty zakázky. Pokud zadavatel umožňuje předkládání dílčích nabídek, určí hodnotu vádia pro každou z částí. Vádium muže být složeno v různých formách: - v penězích; - bankovním ručením či ručení družstevních záložen; - v bankovních garancích; - v pojistných garancích; Zadavatel vrací vádium všem zhotovitelů okamžitě po výběru nejvýhodnější nabídky či zrušení výběrového řízení s výjimkou zhotovitele, jehož nabídka byla vybrána. Tomu zhotovitel vrací vádium okamžitě po uzavření smlouvy. Zadavatel rovněž vrací vádium těm zhotovitelům, kteří stáhli své nabídky před uply- nutím termínu pro předkládání nabídek. Zadavatel si vádium spolu s úroky ponechává, pokud zhotovitel, jehož nabídka byla vybrána odstoupil od podpisu smlouvy, nepředložil požadované záruky pro náležité vykonání smlouvy či uzavření smlouvy neby- lo možné z příčin na straně zhotovitele. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
  7. 7. 7 NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Otevírání nabídek Každý, kdo má zájem, se může účastnit otevírání předložených nabídek. Otevření nabídek musí proběhno- ut v den uplynutí termín pro předkládání nabídek. Před otevřením první nabídky zadavatel uvede částky, které hodlá určit na realizaci zakázky. Zadavatel vybírá nejvýhodnější nabídku na základě kritérií hodnocení nabídek popsaných ve specifikaci podmínek zakázky. Těmi může být jak cena, tak i jiná kritéria týkající se předmětu zakázky (kvalita, funkčnost, technické parametry, doba vykonání zakázky či servis). Odmítnutí nabídky Zadavatel odmítá nabídku pokud: - není v souladu se zákony, - její obsah neodpovídá obsahu specifikace podmínek zakázky, - její předložení je činem nečestné konkurence ve smyslu nepoctivé soutěže, - obsahuje nápadně nízkou cenu v souvislosti s předmětem zakázky, - byla předložena zhotovitelem vyloučeného z účasti ve výběrovém řízení, - obsahuje chyby ve výpočtu ceny, - zhotovitel v termínu 3 dní ode dne doručení oznámení nesouhlasil s opravou chyb (v souladu s odst. 87 Zákona o veřejných zakázkách) - je neplatná na základě zvláštních předpisů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”
  8. 8. 8 NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Zdroj: Portál Úřadu pro veřejné zakázky ve Varšavě: http://www.uzp.gov.pl Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přehraniční spolupráce Česka republika – Polska republika a z prostředků státního rozpočtu ČR. „Překračujeme hranice”

×