Drejtshkrimi i gjuhes shqipe

O
DREJTSHKRIMI I GJUHES SHQIPE
SHKOLLA PUBLIKE
‘’LUSH KOLA’’
PUNOI:OLGERT NUHI,ANDIS
GJADRI,FLORENTINA NDOCI,KRISTINA
TANUSHI,ERGEN LINI.
BARBULLUSH,SHKODER 2016
KLASA/VI
PARIME TE PERGJITHSHME
1. DREJTSHKRIMI I NJËSUAR I GJUHËS SHQIPE ËSHTË
SHPREHJE E KRISTALIZIMIT TË NORMËS LETRARE
KOMBËTARE NË TË GJITHA HALLKAT KRYESORE TË
STRUKTURËS FONETIKE, GRAMATIKORE,
FJALËFORMUESE E LEKSIKORE. AI PASQYRON
GJENDJEN E SOTME DHE PRIRJET E PËRGJITHSHME TË
ZHVILLIMIT TE GJUHËS SONE LETRARE, E CILA
MBËSHTETET GJERËSISHT NË GJUHËN E FOLUR TË
POPULLIT. DUKE NGRITUR NË NJË SHKALLË MË TË
LARTË TRADITËN E SHKRIMIT TË SHQIPES,
DREJTSHKRIMI I SOTËM SYNON NJËSIMIN E
MËTEJSHËM TË NORMËS SË GJUHËS LETRARE
KOMBËTARE MBI BAZÉN E TRAJTAVE TÊ
PËRBASHKËTA QË JANË PËRVETËSUAR E
PËRVETBEHEN PREJ SAJ.
2. PARIMI THEMELOR I DREJTSHKRIMIT TË SHQIPES
ËSHTË PARIMI FONETIK: NË PËRGJITHËSI FJALËT DHE
PJESËT E TYRE TË KUPTIMSHME SHKRUHEN ASHTU
SIC SHQIPTOHEN NË LIGJËRIMIN LETRAR. THELBI I
PARIMIT FONETIK NË DREJTSHKRIMIN E SHQIPES, QË
MBËSHTETET NË NJË SISTEM GRAFIK KU KA NJË
LIDHJE TË DREJTPËRDREJTË MIDIS SHKRONJÊS DHE
TINGULLIT-FONEMË, ËSHTË ASPEKTI FONOLOGJIK,
DOMETHËNË PRËRDORIMI SOCIAL I TINGUJVE TË
GJUHËS NË PROCESIN E MARRËDHËNIEVE MIDIS
NJERËZVE. PARIMI FONETIK SYNON VENDOSJEN E NJË
TIDHJEJE SA MË TË NGUSHTË MIDIS TRAJTËS SË
SHKRUAR DHE TRAJTËS SË FOLUR TË GJUHËS
LETRARE. PRANDAJ KUR NË SHQIP LETRAR KA
VARIANTE TÊ LEJUARA NGA NORMA E SOTME,
DREJTSHKRIMI MBËBHTETET TEK AJO TRAJTÈ QË
ËSHTË MË E PËRGJITHSHME DHE QË PAJTOHET ME
PRIRJEN E ZHVILLIMIT TË SISTEMIT FONETIK TÉ
3. KRAHAS PARIMIT FONETIK, DREJTSHKRIMI I NJËSUAR I
SHQIPES MBËSHTETET GJERËSISHT EDHE NË PARIMIN
MORFOLOGJIK, I CILI KËRKON QË FJALËT DHE PJESËT E
TYRE PËRBËRËSE TË SISTEMIT TRAJTËFORMUES E
FJALËFORMUES TË SHKRUHEN NJËSOJ, PAVARËSISHT NGA
NDRYSHIMET TINGULLORE TÊ SHKAKTUARA PREJ LIGJEVE
FONETIKE QË VEPROJNË SOT NË GJUHËN TONË. PARIMI
MORFOLOGJIK ZBATOHET KRYESISHT NË ATO RASTE,
KUR ZBATIMI I VEÇUAR I PARIMIT FONETIK DO TË
ÇONTE NË ERRËSIMIN A NË PRISHJEN E STRUKTURËS
MORFOIOGJIKE E FJALËFORMUESE TË FJALËVE. AI
NDIHMON KÉSHTU PËR TA RUAJTUR SA MË TË QARTË NÊ
SHKRIM KËTË STRUKTURË, SI EDHE NJËSINË E TRAJTAVE.
DUKE PASUR SI BAZË ANALOGJITË MORFOLOGJIKE,
PARIMI MORFOLOGJIK LEJON RRAFSHIMIN E THJESHTIMIN
SA MË TË MADH TË RREGULLAVE DREJTSHKRIMORE TË
SHQIPES DHE NDIHMON QË KËTO RREGULLA TË
PASQVROJNË NË MËNYRËN SA MË ORGANIKE ZHVILLIMIN
E BASHKËLIDHUR TË STRUKTURËS FONETIKE,
MORFOLOGJIKE E FJALËFORMUESE TË GJUHËS SONË
LETRARE KOMBËTARE.
4. GËRSHETIMI I PARIMIT FONETIK ME PARIMIN
MORFOLOGJIK NË DREJTSHKRIMIN E SHQIPES
PLOTËSOHET EDHE NGA ZBATIMI I DISA
PARIMEVE TË TJERA SIC JANË PARIMI LEKSIKOR-
KUPTIMOR, AI HISTORIK-TRADICIONAL ETJ.
FUSHAT E ZBATIMIT TË KËTYRE PARIMEVE JANË
MË TË NGUSHTA DHE PËRFSHIJNË ANË TË
VEÇANTA TË DREJTSHKRIMIT.
5. DREJTSHKRIMI I NJËSUAR I GJUHÊS SHQIPE
KURORËZON NJË ETAPË TË GJATË PËRPJEKJESH
PËR FORMIMIN E NJË GJUHE LETRARE TË VETME E
TË PËRBASHKËT PËR GJITHË POPULLIN SHQIPTAR
DHE ÇEL RRUGËN PËR TA PËRMIRËSUAR MË TEJ
NORMËN DREJTSHKRIMORE TË KËSAJ GJUHE NË
PAJTIM ME ZHVILLIMIN E MËTEJSHËM TÊ GJUHËS
E TË KULTURËS SONË KOMBËTARE.
II. DREJTSHKRIMI I
BASHKTINGLLOREVE
BASHKËTINGËLLORET E ZËSHME B, D, H, G, GJ, T,
R,H, Z, ZH SHKRUHEN SI TË TILLA, ASHTU SIÇ
SHQIPTOHEN KUR JANË PÉRPARA NJË ZANOREJE,
EDHE KUR GJENDEN NË FUND TË FJALËS OSE NË
TRUP TË SAJ PÊRPARA NJÊ BASHKËTINGËLLOREJE
TË SHURDHËT A PËRPARA BASHKËTINGËLLORES
B:
ELB (ELBI), GJEMB (GJEMBI), U KALB (U KALBA),
KORB (KORBI), LAB (LABI), ROB (ROBI);FUND
(FUNDI), KËND (KËNDI), MUND (MUNDI), QIND
(QINDI), STANDARD (STANDARDI), SHKUND
(SHKUNDA), VEND (VENDI); BREDH (BREDHI),
DREDH (DRODHA), GARDH, (GARDHI), LIDH
(LIDHËM), LIVADH (LIVADHI), NDODH
(NDODHET), NDRYDH (NDRYDHET), ZBARDH
(ZBARDHA); BREG (BREGU), BURG (BURGU), LARG
(I LARGËT), LËNG (LËNGU), I LIG (I LIGU).
S H Ë N I M 1. EMRAT KËNDES (KËNDESI), MES
(MESI), MËNGJES (MËNGJESI) SHKRUHEN ME S
FUNDORE PO KËSHTU EDHE FORMIMET PREJ
TYRE SI MESATAR, MËNGJESORE ETJ.
S H Ë N I M 2. SHKRUHEN ME -S NDAJFOLJET E
FORMUARA ME PRAPASHTESËN -AS: BARAS,
BARKAS, BEFAS, DJATHTAS, FSHEHTAS, HAPTAS,
KËMBADORAS, KRAHAS, MAJTAS, RISHTAS (POR:
BARAZI, BARKAZI, FSHEHTAZI,
HAPTAZI,RISHTAZI, ETJ).
RREGULLAT E
DREJTSHKRIMIT
 RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT TË
MBËSHTETEN SA ME GJERË NË TRAJTAT E
PËRBASHKËTA TË GJUHËS KOMBËTARE
SHQIPE. PARIM THEMELOR I RREGULLAVE TË
DREJTSHKRIMIT TË SHQIPES TË JETË PARIMI
FONETIK. KY PARIM DO TË ZBATOHET NË TË
GJITHA RASTET KUR SHQIPTIMI LETRAR
PARAQITET I NJËSUAR; NË KËTË MËNYRË DO
TË VENDOSET NJË LIDHJE E NGUSHTË MIDIS
FORMËS SË SHKRUAR DHE FORMËS SË FOLUR
TË GJUHËS LETRARE. KUR NË SHQIPTIMIN
LETRAR KA VARIANTE NORMATIVE,
DREJTSHKRIMI DO TË MBËSHTETET TEK AJO
TRAJTË QË ËSHTË MË E PËRGJITHSHME, DHE
QË PAJTOHET ME PRIRJEN E ZHVILLIMIT TË
SISTEMIT FONETIK TË GJUHËS LETRARE.
 MEQENËSE SHKRIMI PASQYRON JO VETËM
STRUKTURËN FONETIKE, POR EDHE VEÇORITË
E STRUKTURËS GRAMATIKORE, LEKSIKORE E
FJALËFORMUESE TË GJUHËS, RREGULLAT E
DREJTSHKRIMIT DO TË MBËSHTETEN EDHE NË
PARIMIN MORFOLOGJIK, I CILI KËRKON QË
FJALËT DHE PJESËT E TYRE PËRBËRËSE TË
SISTEMIT TRAJTËFORMUES E FJALËFORMUES
TË SHKRUHEN NJËSOJ, PAVARËSISHT NGA
NDRYSHIMET TINGULLORE QË SHKAKTOHEN
NGA LIGJET E GJALLA FONETIKE QË VEPROJNË
NË GJUHËN TONË. PARIMI MORFOLOGJIK DO
TË ZBATOHET NË ATO RASTE KUR PARIMI
FONETIK DO TË ÇONTE NË ERRËSIMIN E NË
PRISHJEN E STRUKTURËS SË SOTME
MORFOLOGJIKE E FJALËFORMUESE TË FJALËS.
PARIMI HISTORIK-TRADICIONAL
DO TË PRANOHET NË PAK
RASTE, KUR NË GJUHËN
LETRARE KA NJË TRADITË
SHKRIMI TË VJETËR, TË
NGULITUR PREJ KOHËSH.
 RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT
TË JENË SA MË NJËSUESE: TË
PAKËSOHEN NË MASËN MË TË
SKAJSHME ZGJIDHJET E
DYFISHTA.
 DUKE MARRË PARASYSH GJENDJEN
E SOTME TË NORMËS
GRAMATIKORE, PËR T'IU
PËRGJEGJUR NEVOJAVE TË
PRAKTIKËS, NË "RREGULLAT E
DREJTSHKRIMIT" TË PËRFSHIHET
NJË KAPITULL, KU TË TRAJTOHEN
ÇËSHTJE GRAMATIKORE QË LIDHEN
NGUSHTË ME DREJTSHKRIMIN.
 RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT
TË ZANOREVE E TË
BASHKËTINGËLLOREVE TË
NDËRTOHEN E TË RENDITEN
SIPAS ÇËSHTJEVE FONETIKE
ZANORJA E E PATHEKSUAR
TEK EMRAT FEMËRORË, TË CILËT KANË NJË -E
FUNDORE TË PATHEKSUAR NË TRAJTËN E
PASHQUAR TË NJËJËSIT, NË EMËROREN E
SHQUAR BIE -E-JA, NDËRSA NË RASAT E TJERA
AJO SHKRUHET:
ARTISTE - ARTISTJA, ARTISTEJE; FITORE -
FITORJA, FITOREJE; LULE - LULJA, LULEJE;
LULISHTE - LULISHTJA, LULISHTEJE; MËSUESE -
MËSUESJA, MËSUESEJE; NXËNËSE - NXËNËSJA,
NXËNËSEJE; PERDE - PERDJA, PERDEJE;
STUDENTE - STUDENTJA, STUDENTEJE; SHISHE -
SHISHJA, SHISHEJE; ANIJE - ANIJA, ANIJEJE;
ARDHJE - ARDHJA, ARDHJEJE; ÇËSHTJE -
ÇËSHTJA, ÇËSHTJEJE; FAMILJE - FAMILJA,
FAMILJEJE; KORRJE - KORRJA, KORRJEJE; NISJE -
NISJA, NISJEJE; PYETJE - PYETJA, PYETJEJE;
RROKJE - RROKJA, RROKJEJE; ULJE - ULJA, ULJEJE
ETJ.
ZANORJA E E THEKSUAR
1. SHKRUHEN ME E (DHE JO ME Ë) FJALËT KU KJO
ZANORE ËSHTÊ E THEKSUAR DHE NDIQET OSE
KA QENË NDJEKUR NË TË KALUARËN NGA NJË
BASHKËTINGËILORE HUNDORE (M, N, NJ). ME E
SHKRUHEN GJITHASHTU FJALËT E PREJARDHURA
OSE TË PËRBÊRA TË FORMUARA PREJ TYRE,
PAVARËSISHT NGA LËVIZJA E THEKSIT:
(MË) DHEMB, DHEMBJE, EMËR, EMËROR, FEMËR,
FEMËRORE, GJEMB, GJEMBAÇ,SHEMBULL,
SHEMBULLOR, I PASHEMBULLT, SHTREMËR, I
SHTREMBËR, SHTREMBËROJ ETJ.; ARGJEND,
ARGJENDAR, BRENDA, BRENDI, I BRENDSHËM
,MEND, MENDJE, MENDOJ, MENDIM, PËRMEND,
PËRMENDORE, MENDËR, PARMENDË,
PENDË,QENDËR, QENDROR, (KAM) QENË, QENIE,
QENËSI ETJ.; E ENJTE, GËSHTENJË, NDENJA, (Î, E)
NDENJUR, PENI-TË,SHENJË ETJ
ZANORJA Ë E THEKSUAR
SHKRUHEN ME Ë TÉ GJITHA FJATËT TE TË CILAT
KJO ZANORE E THEKSUAR I PËRGJIGJET
HISTORIKISHT NJË A-JE TË NDJEKUR NGA NJË
BASHKËTINGËLLORE HUNDORE. ME Ë SHKRUHEN
EDHE TË GJITHA FJALET E PREJARDHURA OSE TE
PËRBËRA, TË FORMUARA PREJ TYRE, PAVARËSISHT
NGA LËVIZJA E THEKSIT:
BËJ, DËM, DËMTOJ, DHËMB, DHËMBALLË,
DHËNDËR, (KAM) DHËNË, DHËNIE, E ËMA, (I, E)
ËMBËL, ËMBËLSI, ËNDËRR, ËNDJE, FRËNGJISHT,
GËRSHËRË, GOJËDHËNË, GJË, GJËMË, GJËNDËR,
HËNË, KËMBË, KËMBËSOR, KËND, KËNDSHËM,
KËNGË, KËNGËTAR,LËND, LËMË, LËNDË, LËNG,
MBRËMJE, MËNGË, NËNTË, NËNTOR, (KAM)
NGRËNË, NXËNËS, NJË, (I, E) NJËJTË, NJËRI, NJËRA,
NJËRI - TJETRI, NJËSI, PËRZË, (I, E) RËNDË, RËNDOJ,
(KAM) RËNË, RRËNJË, RRËZË, SHKËMB, SHTATZËNË,
SHULLË,TËRË, TËRËSI, TËRSHËRË,ETJ..
TAKIME
BASHKETINGËLIORESH
TAKIMI I T-SË ME SH-NË
TE MBIEMRAT E FORMUAR ME
PRAPASHTESEN -SHËM DHE TE TRAJTAT E
DËSHIRORES, KUR SH-JA E PRAPASHTESA
TAKOHET ME -T-NË E TEMÊS, SHKRUHEN
QË TË DYJA KËTO BASHKËTINGËLLORE (PA
U ASIMILUAR NÊ Ç): I BEGATSHËM, I
ÇUDITSHËM, I MËRZITSHËM, NDRITSHËM, I
PËRBOTSHËM, I PËRDITSHËM,
PËRSHPIRTSHËM, I PËRSHTATSHËM, ETJ.
SHËNIM. NË PAJTIM ME SHKRUHEN ME Ç: I
MOÇËM; TË MIJA (PAS) DHJETË VJETESH.
ME DISA TIPA FJALESH ME
PREJARDHJE TE HUAJ DHE
EMRASH TË PERVEÇ TE HUAJ
FJALËT ME PREJARDHJE TË HUAJ, QË KANË
HYRË NË GJUHËN TONË KRYESISHT PAS
SHPALLJES SË PAVARËSISË, NË PËRGJITHESI
NÊPÊRMJET GJUHÊS SË SHKRUAR, DHE QË I
TAKOJNË SIDOMOS TERMINOLOGJISË
TEKNIKO-SHKENCORE, SHKRUHEN
KËSHTU:
A) FJALËT QË KANË: -IA-, -IE-, -IO-, -IU-,
ME I TË PATHEKSUAR NË TRUP TË TYRE,
SHKRUHEN ME -IA-, -IE-, -IO-, -IU- DHE
JO ME -JA-, -JE-, -JO-, -JU-
TANI DO TE SHOHIM DISA
GABIME DREJTSHKRIMORE:
NËSE ËSHTË FJALA PËR VITIN E RI SHQIPTAR (TË SHQIPTARËVE), PËRSËRI
FJALA SHQIPTAR NUK SHKRUHET ME "Ë" SEPSE KJO E KTHEN NË SHUMËS, E
QË NË RASTIN E PËRDORIMIT, FJALA SHQIPTAR ËSHTË SI MBIEMËR, GJË QË
NUK SHKON ME Ë, E NËSE KA DASHUR T’UA UROJË VITIN E RI SHQIPTARËVE,
NË FORMËN “URIME VITIN E RI SHQIPTARË”, ATËHERË PJESA E FUNDIT E
FJALISË "DHE BALLKANI" E BËN PËRSËRI KËTË FJALI TË PAKUPTIMTË.
FORMA SI ËSHTË SHKRUAR KY MBISHKRIM, NUK KA KUPTIM SEMANTIK DHE
KËTË GABIM E BËN MË TË RËNDË FAKTI QË KJO ËSHTË NJË KONFERENCË JO E
ÇFARËDOSHME, POR KU PO MERR PJESË KRYEMINISTRI I SHQIPËRISË.
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
JU FALEMINDERIT PER
VÉMÉNDJEN !
PUNUAN:
O.NUHI
A.GJADRI
K.TANUSHI
F.NDOCI
1 de 37

Recomendados

Trashegimia natyrore e shqiperise por
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperisemelissa cani
23.4K visualizações20 slides
iliada analize , Analize e Iliades por
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesssuseree34b8
106.2K visualizações23 slides
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareKe Keiss
84.2K visualizações9 slides
Trupat gjeometrik por
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrikEsmer Alda
261.3K visualizações16 slides
Matematika ne jeten e perditshme por
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeAna Ana
150.7K visualizações15 slides
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz) por
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Denisa Caushi
7.7K visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Historia e skënderbeut por
Historia e skënderbeutHistoria e skënderbeut
Historia e skënderbeutenis vladi
24.1K visualizações7 slides
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri por
Vepra Komedia Hyjnore. Dante AligeriVepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Vepra Komedia Hyjnore. Dante AligeriErgi Nushi
55.7K visualizações30 slides
Figurat letrare por
Figurat letrareFigurat letrare
Figurat letrareshkumbin muzlijaj
197.9K visualizações67 slides
Llojet e teksteve por
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e tekstevesindi21
113.8K visualizações10 slides
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo por
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoAldrin Pashku
9.8K visualizações15 slides
Ndre Mjeda - 2015 por
Ndre Mjeda - 2015Ndre Mjeda - 2015
Ndre Mjeda - 2015Riku Verri
18.2K visualizações43 slides

Mais procurados(20)

Historia e skënderbeut por enis vladi
Historia e skënderbeutHistoria e skënderbeut
Historia e skënderbeut
enis vladi24.1K visualizações
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri por Ergi Nushi
Vepra Komedia Hyjnore. Dante AligeriVepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Ergi Nushi55.7K visualizações
Figurat letrare por shkumbin muzlijaj
Figurat letrareFigurat letrare
Figurat letrare
shkumbin muzlijaj197.9K visualizações
Llojet e teksteve por sindi21
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e teksteve
sindi21113.8K visualizações
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo por Aldrin Pashku
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Aldrin Pashku9.8K visualizações
Ndre Mjeda - 2015 por Riku Verri
Ndre Mjeda - 2015Ndre Mjeda - 2015
Ndre Mjeda - 2015
Riku Verri18.2K visualizações
Syprina e paralelogramit por Adelina Fejzulla
Syprina e paralelogramitSyprina e paralelogramit
Syprina e paralelogramit
Adelina Fejzulla34.7K visualizações
Historia e numrit por jola cenollari
Historia e numritHistoria e numrit
Historia e numrit
jola cenollari57.4K visualizações
Projekt Matematike por S Gashi
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
S Gashi55.8K visualizações
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi por FlavioHabilaj
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
FlavioHabilaj67K visualizações
Huazimet ne gjuhen shqipe por businessforlife
Huazimet ne gjuhen shqipeHuazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipe
businessforlife5.3K visualizações
Figurat e rilindjes sonë kombëtare por olinuhi
Figurat e rilindjes sonë kombëtareFigurat e rilindjes sonë kombëtare
Figurat e rilindjes sonë kombëtare
olinuhi20.8K visualizações
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit por xhulia osmanllari
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari206.5K visualizações
qyteterimi i hershem ne mesopotami por Sindi Ramadani
qyteterimi i hershem ne mesopotamiqyteterimi i hershem ne mesopotami
qyteterimi i hershem ne mesopotami
Sindi Ramadani21.2K visualizações
Ngrohja globale por Kristjana Llolli
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
Kristjana Llolli51.3K visualizações
Rajonet e Europes por Kejti Cela
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
Kejti Cela51.5K visualizações
Energjia dhe Burimet e Energjisë por Klajdi Proko
Energjia dhe Burimet e EnergjisëEnergjia dhe Burimet e Energjisë
Energjia dhe Burimet e Energjisë
Klajdi Proko28K visualizações
Historia e zhvillimit te matematikes por Xhuliana Haxhiu
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
Xhuliana Haxhiu203.5K visualizações
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme por sidorelahalilaj113
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
sidorelahalilaj11353K visualizações
Mënyra dëftore - kohët por Alush Kryeziu
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët
Alush Kryeziu26.5K visualizações

Mais de olinuhi

Revista kulturore redaksia e arsimit por
Revista kulturore redaksia e arsimitRevista kulturore redaksia e arsimit
Revista kulturore redaksia e arsimitolinuhi
1.1K visualizações10 slides
Mendimi filozofik ne Antikitet por
Mendimi filozofik ne AntikitetMendimi filozofik ne Antikitet
Mendimi filozofik ne Antikitetolinuhi
2.4K visualizações45 slides
Dialektet dhe Nendialektet e Gjuhes Shqipe por
Dialektet dhe Nendialektet e Gjuhes ShqipeDialektet dhe Nendialektet e Gjuhes Shqipe
Dialektet dhe Nendialektet e Gjuhes Shqipeolinuhi
3.2K visualizações12 slides
Shqiperia dhe Bashkimi Europian por
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europianolinuhi
16.6K visualizações17 slides
Autizmi por
AutizmiAutizmi
Autizmiolinuhi
1.6K visualizações7 slides
Rendesia dhe elementet e zhurmave por
Rendesia dhe elementet e zhurmaveRendesia dhe elementet e zhurmave
Rendesia dhe elementet e zhurmaveolinuhi
2.3K visualizações6 slides

Mais de olinuhi(19)

Revista kulturore redaksia e arsimit por olinuhi
Revista kulturore redaksia e arsimitRevista kulturore redaksia e arsimit
Revista kulturore redaksia e arsimit
olinuhi1.1K visualizações
Mendimi filozofik ne Antikitet por olinuhi
Mendimi filozofik ne AntikitetMendimi filozofik ne Antikitet
Mendimi filozofik ne Antikitet
olinuhi2.4K visualizações
Dialektet dhe Nendialektet e Gjuhes Shqipe por olinuhi
Dialektet dhe Nendialektet e Gjuhes ShqipeDialektet dhe Nendialektet e Gjuhes Shqipe
Dialektet dhe Nendialektet e Gjuhes Shqipe
olinuhi3.2K visualizações
Shqiperia dhe Bashkimi Europian por olinuhi
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi16.6K visualizações
Autizmi por olinuhi
AutizmiAutizmi
Autizmi
olinuhi1.6K visualizações
Rendesia dhe elementet e zhurmave por olinuhi
Rendesia dhe elementet e zhurmaveRendesia dhe elementet e zhurmave
Rendesia dhe elementet e zhurmave
olinuhi2.3K visualizações
Perdorimi i paisjeve me decibel te ulet por olinuhi
Perdorimi i paisjeve me decibel te uletPerdorimi i paisjeve me decibel te ulet
Perdorimi i paisjeve me decibel te ulet
olinuhi15.4K visualizações
Mikrofonat por olinuhi
MikrofonatMikrofonat
Mikrofonat
olinuhi535 visualizações
Shkaqet e ndotjes akustike por olinuhi
Shkaqet e ndotjes akustikeShkaqet e ndotjes akustike
Shkaqet e ndotjes akustike
olinuhi36.1K visualizações
Pjeset e Veshit por olinuhi
Pjeset e VeshitPjeset e Veshit
Pjeset e Veshit
olinuhi1.2K visualizações
Shqiperia Turistike por olinuhi
Shqiperia TuristikeShqiperia Turistike
Shqiperia Turistike
olinuhi3.3K visualizações
Te drejtat e femijeve por olinuhi
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
olinuhi391 visualizações
Mjedisi yne-lokal por olinuhi
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi22.5K visualizações
Robotët por olinuhi
RobotëtRobotët
Robotët
olinuhi99 visualizações
Perdorimi dhe prodhimi i sapuneve por olinuhi
Perdorimi dhe prodhimi i sapunevePerdorimi dhe prodhimi i sapuneve
Perdorimi dhe prodhimi i sapuneve
olinuhi1.5K visualizações
Trevat Shqiptare Ne Greqi por olinuhi
Trevat Shqiptare Ne GreqiTrevat Shqiptare Ne Greqi
Trevat Shqiptare Ne Greqi
olinuhi10.7K visualizações
Shqiptaret ne itali por olinuhi
Shqiptaret ne italiShqiptaret ne itali
Shqiptaret ne itali
olinuhi1.1K visualizações
Lidhja e matematikes me lendet e tjera por olinuhi
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
olinuhi44.2K visualizações
Pastrimi i gjuhes shqipe por olinuhi
Pastrimi i gjuhes shqipePastrimi i gjuhes shqipe
Pastrimi i gjuhes shqipe
olinuhi8.9K visualizações

Último

Про статут.pdf por
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdfssuser46127c
14 visualizações2 slides
Витяг з реєстру.pdf por
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdfssuser46127c
14 visualizações2 slides
Музей.pdf por
Музей.pdfМузей.pdf
Музей.pdfssuser46127c
6 visualizações4 slides
Рішення про перепрофідювання.pdf por
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdfssuser46127c
9 visualizações3 slides
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf por
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdfbandertu
29 visualizações20 slides
Ліцензія.pdf por
Ліцензія.pdfЛіцензія.pdf
Ліцензія.pdfssuser46127c
11 visualizações13 slides

Último(11)

Про статут.pdf por ssuser46127c
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdf
ssuser46127c14 visualizações
Витяг з реєстру.pdf por ssuser46127c
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdf
ssuser46127c14 visualizações
Музей.pdf por ssuser46127c
Музей.pdfМузей.pdf
Музей.pdf
ssuser46127c6 visualizações
Рішення про перепрофідювання.pdf por ssuser46127c
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdf
ssuser46127c9 visualizações
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf por bandertu
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
bandertu29 visualizações
Ліцензія.pdf por ssuser46127c
Ліцензія.pdfЛіцензія.pdf
Ліцензія.pdf
ssuser46127c11 visualizações
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf por Sean Michael Morris
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
Sean Michael Morris5 visualizações
BRUJULA.docx por AnaRiascos5
BRUJULA.docxBRUJULA.docx
BRUJULA.docx
AnaRiascos57 visualizações
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf por Demetrio Ccesa Rayme
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme12 visualizações
HISTORIANEWS.docx (2).pdf por HectorMorenoGarcia
HISTORIANEWS.docx (2).pdfHISTORIANEWS.docx (2).pdf
HISTORIANEWS.docx (2).pdf
HectorMorenoGarcia19 visualizações
Виписка з реєстру.pdf por ssuser46127c
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdf
ssuser46127c10 visualizações

Drejtshkrimi i gjuhes shqipe

 • 2. SHKOLLA PUBLIKE ‘’LUSH KOLA’’ PUNOI:OLGERT NUHI,ANDIS GJADRI,FLORENTINA NDOCI,KRISTINA TANUSHI,ERGEN LINI. BARBULLUSH,SHKODER 2016 KLASA/VI
 • 4. 1. DREJTSHKRIMI I NJËSUAR I GJUHËS SHQIPE ËSHTË SHPREHJE E KRISTALIZIMIT TË NORMËS LETRARE KOMBËTARE NË TË GJITHA HALLKAT KRYESORE TË STRUKTURËS FONETIKE, GRAMATIKORE, FJALËFORMUESE E LEKSIKORE. AI PASQYRON GJENDJEN E SOTME DHE PRIRJET E PËRGJITHSHME TË ZHVILLIMIT TE GJUHËS SONE LETRARE, E CILA MBËSHTETET GJERËSISHT NË GJUHËN E FOLUR TË POPULLIT. DUKE NGRITUR NË NJË SHKALLË MË TË LARTË TRADITËN E SHKRIMIT TË SHQIPES, DREJTSHKRIMI I SOTËM SYNON NJËSIMIN E MËTEJSHËM TË NORMËS SË GJUHËS LETRARE KOMBËTARE MBI BAZÉN E TRAJTAVE TÊ PËRBASHKËTA QË JANË PËRVETËSUAR E PËRVETBEHEN PREJ SAJ.
 • 5. 2. PARIMI THEMELOR I DREJTSHKRIMIT TË SHQIPES ËSHTË PARIMI FONETIK: NË PËRGJITHËSI FJALËT DHE PJESËT E TYRE TË KUPTIMSHME SHKRUHEN ASHTU SIC SHQIPTOHEN NË LIGJËRIMIN LETRAR. THELBI I PARIMIT FONETIK NË DREJTSHKRIMIN E SHQIPES, QË MBËSHTETET NË NJË SISTEM GRAFIK KU KA NJË LIDHJE TË DREJTPËRDREJTË MIDIS SHKRONJÊS DHE TINGULLIT-FONEMË, ËSHTË ASPEKTI FONOLOGJIK, DOMETHËNË PRËRDORIMI SOCIAL I TINGUJVE TË GJUHËS NË PROCESIN E MARRËDHËNIEVE MIDIS NJERËZVE. PARIMI FONETIK SYNON VENDOSJEN E NJË TIDHJEJE SA MË TË NGUSHTË MIDIS TRAJTËS SË SHKRUAR DHE TRAJTËS SË FOLUR TË GJUHËS LETRARE. PRANDAJ KUR NË SHQIP LETRAR KA VARIANTE TÊ LEJUARA NGA NORMA E SOTME, DREJTSHKRIMI MBËBHTETET TEK AJO TRAJTÈ QË ËSHTË MË E PËRGJITHSHME DHE QË PAJTOHET ME PRIRJEN E ZHVILLIMIT TË SISTEMIT FONETIK TÉ
 • 6. 3. KRAHAS PARIMIT FONETIK, DREJTSHKRIMI I NJËSUAR I SHQIPES MBËSHTETET GJERËSISHT EDHE NË PARIMIN MORFOLOGJIK, I CILI KËRKON QË FJALËT DHE PJESËT E TYRE PËRBËRËSE TË SISTEMIT TRAJTËFORMUES E FJALËFORMUES TË SHKRUHEN NJËSOJ, PAVARËSISHT NGA NDRYSHIMET TINGULLORE TÊ SHKAKTUARA PREJ LIGJEVE FONETIKE QË VEPROJNË SOT NË GJUHËN TONË. PARIMI MORFOLOGJIK ZBATOHET KRYESISHT NË ATO RASTE, KUR ZBATIMI I VEÇUAR I PARIMIT FONETIK DO TË ÇONTE NË ERRËSIMIN A NË PRISHJEN E STRUKTURËS MORFOIOGJIKE E FJALËFORMUESE TË FJALËVE. AI NDIHMON KÉSHTU PËR TA RUAJTUR SA MË TË QARTË NÊ SHKRIM KËTË STRUKTURË, SI EDHE NJËSINË E TRAJTAVE. DUKE PASUR SI BAZË ANALOGJITË MORFOLOGJIKE, PARIMI MORFOLOGJIK LEJON RRAFSHIMIN E THJESHTIMIN SA MË TË MADH TË RREGULLAVE DREJTSHKRIMORE TË SHQIPES DHE NDIHMON QË KËTO RREGULLA TË PASQVROJNË NË MËNYRËN SA MË ORGANIKE ZHVILLIMIN E BASHKËLIDHUR TË STRUKTURËS FONETIKE, MORFOLOGJIKE E FJALËFORMUESE TË GJUHËS SONË LETRARE KOMBËTARE.
 • 7. 4. GËRSHETIMI I PARIMIT FONETIK ME PARIMIN MORFOLOGJIK NË DREJTSHKRIMIN E SHQIPES PLOTËSOHET EDHE NGA ZBATIMI I DISA PARIMEVE TË TJERA SIC JANË PARIMI LEKSIKOR- KUPTIMOR, AI HISTORIK-TRADICIONAL ETJ. FUSHAT E ZBATIMIT TË KËTYRE PARIMEVE JANË MË TË NGUSHTA DHE PËRFSHIJNË ANË TË VEÇANTA TË DREJTSHKRIMIT.
 • 8. 5. DREJTSHKRIMI I NJËSUAR I GJUHÊS SHQIPE KURORËZON NJË ETAPË TË GJATË PËRPJEKJESH PËR FORMIMIN E NJË GJUHE LETRARE TË VETME E TË PËRBASHKËT PËR GJITHË POPULLIN SHQIPTAR DHE ÇEL RRUGËN PËR TA PËRMIRËSUAR MË TEJ NORMËN DREJTSHKRIMORE TË KËSAJ GJUHE NË PAJTIM ME ZHVILLIMIN E MËTEJSHËM TÊ GJUHËS E TË KULTURËS SONË KOMBËTARE.
 • 10. BASHKËTINGËLLORET E ZËSHME B, D, H, G, GJ, T, R,H, Z, ZH SHKRUHEN SI TË TILLA, ASHTU SIÇ SHQIPTOHEN KUR JANË PÉRPARA NJË ZANOREJE, EDHE KUR GJENDEN NË FUND TË FJALËS OSE NË TRUP TË SAJ PÊRPARA NJÊ BASHKËTINGËLLOREJE TË SHURDHËT A PËRPARA BASHKËTINGËLLORES B: ELB (ELBI), GJEMB (GJEMBI), U KALB (U KALBA), KORB (KORBI), LAB (LABI), ROB (ROBI);FUND (FUNDI), KËND (KËNDI), MUND (MUNDI), QIND (QINDI), STANDARD (STANDARDI), SHKUND (SHKUNDA), VEND (VENDI); BREDH (BREDHI), DREDH (DRODHA), GARDH, (GARDHI), LIDH (LIDHËM), LIVADH (LIVADHI), NDODH (NDODHET), NDRYDH (NDRYDHET), ZBARDH (ZBARDHA); BREG (BREGU), BURG (BURGU), LARG (I LARGËT), LËNG (LËNGU), I LIG (I LIGU).
 • 11. S H Ë N I M 1. EMRAT KËNDES (KËNDESI), MES (MESI), MËNGJES (MËNGJESI) SHKRUHEN ME S FUNDORE PO KËSHTU EDHE FORMIMET PREJ TYRE SI MESATAR, MËNGJESORE ETJ. S H Ë N I M 2. SHKRUHEN ME -S NDAJFOLJET E FORMUARA ME PRAPASHTESËN -AS: BARAS, BARKAS, BEFAS, DJATHTAS, FSHEHTAS, HAPTAS, KËMBADORAS, KRAHAS, MAJTAS, RISHTAS (POR: BARAZI, BARKAZI, FSHEHTAZI, HAPTAZI,RISHTAZI, ETJ).
 • 13.  RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT TË MBËSHTETEN SA ME GJERË NË TRAJTAT E PËRBASHKËTA TË GJUHËS KOMBËTARE SHQIPE. PARIM THEMELOR I RREGULLAVE TË DREJTSHKRIMIT TË SHQIPES TË JETË PARIMI FONETIK. KY PARIM DO TË ZBATOHET NË TË GJITHA RASTET KUR SHQIPTIMI LETRAR PARAQITET I NJËSUAR; NË KËTË MËNYRË DO TË VENDOSET NJË LIDHJE E NGUSHTË MIDIS FORMËS SË SHKRUAR DHE FORMËS SË FOLUR TË GJUHËS LETRARE. KUR NË SHQIPTIMIN LETRAR KA VARIANTE NORMATIVE, DREJTSHKRIMI DO TË MBËSHTETET TEK AJO TRAJTË QË ËSHTË MË E PËRGJITHSHME, DHE QË PAJTOHET ME PRIRJEN E ZHVILLIMIT TË SISTEMIT FONETIK TË GJUHËS LETRARE.
 • 14.  MEQENËSE SHKRIMI PASQYRON JO VETËM STRUKTURËN FONETIKE, POR EDHE VEÇORITË E STRUKTURËS GRAMATIKORE, LEKSIKORE E FJALËFORMUESE TË GJUHËS, RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT DO TË MBËSHTETEN EDHE NË PARIMIN MORFOLOGJIK, I CILI KËRKON QË FJALËT DHE PJESËT E TYRE PËRBËRËSE TË SISTEMIT TRAJTËFORMUES E FJALËFORMUES TË SHKRUHEN NJËSOJ, PAVARËSISHT NGA NDRYSHIMET TINGULLORE QË SHKAKTOHEN NGA LIGJET E GJALLA FONETIKE QË VEPROJNË NË GJUHËN TONË. PARIMI MORFOLOGJIK DO TË ZBATOHET NË ATO RASTE KUR PARIMI FONETIK DO TË ÇONTE NË ERRËSIMIN E NË PRISHJEN E STRUKTURËS SË SOTME MORFOLOGJIKE E FJALËFORMUESE TË FJALËS.
 • 15. PARIMI HISTORIK-TRADICIONAL DO TË PRANOHET NË PAK RASTE, KUR NË GJUHËN LETRARE KA NJË TRADITË SHKRIMI TË VJETËR, TË NGULITUR PREJ KOHËSH.
 • 16.  RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT TË JENË SA MË NJËSUESE: TË PAKËSOHEN NË MASËN MË TË SKAJSHME ZGJIDHJET E DYFISHTA.
 • 17.  DUKE MARRË PARASYSH GJENDJEN E SOTME TË NORMËS GRAMATIKORE, PËR T'IU PËRGJEGJUR NEVOJAVE TË PRAKTIKËS, NË "RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT" TË PËRFSHIHET NJË KAPITULL, KU TË TRAJTOHEN ÇËSHTJE GRAMATIKORE QË LIDHEN NGUSHTË ME DREJTSHKRIMIN.
 • 18.  RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT TË ZANOREVE E TË BASHKËTINGËLLOREVE TË NDËRTOHEN E TË RENDITEN SIPAS ÇËSHTJEVE FONETIKE
 • 19. ZANORJA E E PATHEKSUAR
 • 20. TEK EMRAT FEMËRORË, TË CILËT KANË NJË -E FUNDORE TË PATHEKSUAR NË TRAJTËN E PASHQUAR TË NJËJËSIT, NË EMËROREN E SHQUAR BIE -E-JA, NDËRSA NË RASAT E TJERA AJO SHKRUHET: ARTISTE - ARTISTJA, ARTISTEJE; FITORE - FITORJA, FITOREJE; LULE - LULJA, LULEJE; LULISHTE - LULISHTJA, LULISHTEJE; MËSUESE - MËSUESJA, MËSUESEJE; NXËNËSE - NXËNËSJA, NXËNËSEJE; PERDE - PERDJA, PERDEJE; STUDENTE - STUDENTJA, STUDENTEJE; SHISHE - SHISHJA, SHISHEJE; ANIJE - ANIJA, ANIJEJE; ARDHJE - ARDHJA, ARDHJEJE; ÇËSHTJE - ÇËSHTJA, ÇËSHTJEJE; FAMILJE - FAMILJA, FAMILJEJE; KORRJE - KORRJA, KORRJEJE; NISJE - NISJA, NISJEJE; PYETJE - PYETJA, PYETJEJE; RROKJE - RROKJA, RROKJEJE; ULJE - ULJA, ULJEJE ETJ.
 • 21. ZANORJA E E THEKSUAR
 • 22. 1. SHKRUHEN ME E (DHE JO ME Ë) FJALËT KU KJO ZANORE ËSHTÊ E THEKSUAR DHE NDIQET OSE KA QENË NDJEKUR NË TË KALUARËN NGA NJË BASHKËTINGËILORE HUNDORE (M, N, NJ). ME E SHKRUHEN GJITHASHTU FJALËT E PREJARDHURA OSE TË PËRBÊRA TË FORMUARA PREJ TYRE, PAVARËSISHT NGA LËVIZJA E THEKSIT: (MË) DHEMB, DHEMBJE, EMËR, EMËROR, FEMËR, FEMËRORE, GJEMB, GJEMBAÇ,SHEMBULL, SHEMBULLOR, I PASHEMBULLT, SHTREMËR, I SHTREMBËR, SHTREMBËROJ ETJ.; ARGJEND, ARGJENDAR, BRENDA, BRENDI, I BRENDSHËM ,MEND, MENDJE, MENDOJ, MENDIM, PËRMEND, PËRMENDORE, MENDËR, PARMENDË, PENDË,QENDËR, QENDROR, (KAM) QENË, QENIE, QENËSI ETJ.; E ENJTE, GËSHTENJË, NDENJA, (Î, E) NDENJUR, PENI-TË,SHENJË ETJ
 • 23. ZANORJA Ë E THEKSUAR
 • 24. SHKRUHEN ME Ë TÉ GJITHA FJATËT TE TË CILAT KJO ZANORE E THEKSUAR I PËRGJIGJET HISTORIKISHT NJË A-JE TË NDJEKUR NGA NJË BASHKËTINGËLLORE HUNDORE. ME Ë SHKRUHEN EDHE TË GJITHA FJALET E PREJARDHURA OSE TE PËRBËRA, TË FORMUARA PREJ TYRE, PAVARËSISHT NGA LËVIZJA E THEKSIT: BËJ, DËM, DËMTOJ, DHËMB, DHËMBALLË, DHËNDËR, (KAM) DHËNË, DHËNIE, E ËMA, (I, E) ËMBËL, ËMBËLSI, ËNDËRR, ËNDJE, FRËNGJISHT, GËRSHËRË, GOJËDHËNË, GJË, GJËMË, GJËNDËR, HËNË, KËMBË, KËMBËSOR, KËND, KËNDSHËM, KËNGË, KËNGËTAR,LËND, LËMË, LËNDË, LËNG, MBRËMJE, MËNGË, NËNTË, NËNTOR, (KAM) NGRËNË, NXËNËS, NJË, (I, E) NJËJTË, NJËRI, NJËRA, NJËRI - TJETRI, NJËSI, PËRZË, (I, E) RËNDË, RËNDOJ, (KAM) RËNË, RRËNJË, RRËZË, SHKËMB, SHTATZËNË, SHULLË,TËRË, TËRËSI, TËRSHËRË,ETJ..
 • 26. TE MBIEMRAT E FORMUAR ME PRAPASHTESEN -SHËM DHE TE TRAJTAT E DËSHIRORES, KUR SH-JA E PRAPASHTESA TAKOHET ME -T-NË E TEMÊS, SHKRUHEN QË TË DYJA KËTO BASHKËTINGËLLORE (PA U ASIMILUAR NÊ Ç): I BEGATSHËM, I ÇUDITSHËM, I MËRZITSHËM, NDRITSHËM, I PËRBOTSHËM, I PËRDITSHËM, PËRSHPIRTSHËM, I PËRSHTATSHËM, ETJ. SHËNIM. NË PAJTIM ME SHKRUHEN ME Ç: I MOÇËM; TË MIJA (PAS) DHJETË VJETESH.
 • 27. ME DISA TIPA FJALESH ME PREJARDHJE TE HUAJ DHE EMRASH TË PERVEÇ TE HUAJ
 • 28. FJALËT ME PREJARDHJE TË HUAJ, QË KANË HYRË NË GJUHËN TONË KRYESISHT PAS SHPALLJES SË PAVARËSISË, NË PËRGJITHESI NÊPÊRMJET GJUHÊS SË SHKRUAR, DHE QË I TAKOJNË SIDOMOS TERMINOLOGJISË TEKNIKO-SHKENCORE, SHKRUHEN KËSHTU: A) FJALËT QË KANË: -IA-, -IE-, -IO-, -IU-, ME I TË PATHEKSUAR NË TRUP TË TYRE, SHKRUHEN ME -IA-, -IE-, -IO-, -IU- DHE JO ME -JA-, -JE-, -JO-, -JU-
 • 29. TANI DO TE SHOHIM DISA GABIME DREJTSHKRIMORE:
 • 30. NËSE ËSHTË FJALA PËR VITIN E RI SHQIPTAR (TË SHQIPTARËVE), PËRSËRI FJALA SHQIPTAR NUK SHKRUHET ME "Ë" SEPSE KJO E KTHEN NË SHUMËS, E QË NË RASTIN E PËRDORIMIT, FJALA SHQIPTAR ËSHTË SI MBIEMËR, GJË QË NUK SHKON ME Ë, E NËSE KA DASHUR T’UA UROJË VITIN E RI SHQIPTARËVE, NË FORMËN “URIME VITIN E RI SHQIPTARË”, ATËHERË PJESA E FUNDIT E FJALISË "DHE BALLKANI" E BËN PËRSËRI KËTË FJALI TË PAKUPTIMTË. FORMA SI ËSHTË SHKRUAR KY MBISHKRIM, NUK KA KUPTIM SEMANTIK DHE KËTË GABIM E BËN MË TË RËNDË FAKTI QË KJO ËSHTË NJË KONFERENCË JO E ÇFARËDOSHME, POR KU PO MERR PJESË KRYEMINISTRI I SHQIPËRISË.
 • 37. JU FALEMINDERIT PER VÉMÉNDJEN ! PUNUAN: O.NUHI A.GJADRI K.TANUSHI F.NDOCI