Anúncio
Anúncio

Av technika 3

  1. AKUSTIKA Základy audiotechniky a videotechniky Ing. Josef Bartoněk Olomouc 2012
  2. Akustické pole Akustický signál se od zdrojů zvuku šíří ve formě vlnoploch, jejichž tvar je odvislý od rozměrů zdroje. Huygensův princip: Vlnění se šíří prostorem tak, že všechny body, do nichž vlnění dospěje, se stávají bodovými zdroji elementárního vlnění Rovinná vlna – když body, které mají ve stejný časový okamžik stejný akustický stav, v prostoru, vytvářejí rovinu. Je šířena z plošného zdroje nebo z bodového zdroje, který je v dostatečné vzdálenosti (l  ) Kulová vlna – postupná vlna, která se šíří z bodového zdroje všemi směry určitou rychlostí.
  3. Ozvěna – je-li doba, za kterou se zvuk vrátí od překážky  0,1 s. Dozvuk – při vícenásobném odrazu zvukových vln v uzavřeném prostoru - trvání dozvuku se měří do poklesu zvuku o 60 dB Lom zvukové vlny – vzniká při přechodu z jednoho prostředí do druhého Interference zvukových vln –skládáním okamžitých hodnot dvou nebo více postupných vln stojaté vlnění – složení přímé a odražené zvukové vlny (stejné frekvence) zázněje – skládáním zvukových vln, při málo odlišných frekvencích vzniká amplitudově modulovaný signál tzv. tremolo.
  4. Sluchový orgán – (ucho) , dochází k za v něm k zachycení a zpracování Zvukových signálů a jejich přeměně na nervové vzruchy v rozsahu 20 Hz až 20 kHz. Zvuk je slyšitelný překročí-li intenzita prahovou hodnotu, práh slyšitelnosti, která je frekvenčně závislá Práh bolesti je intenzita zvuku, kdy dochází k pocitu bolesti Ucho se skládá ze tří základních částí: - vnější ucho - střední ucho - vnitřní ucho
  5. Vnější ucho - slouží k přívodu zvuku do středního ucha, zabezpečuje směrové slyšení a umožňuje (vylepšuje) slyšení ve větru Střední ucho -slouží k optimálnímu převodu zvukové energie ze vzduchu do kapaliny vnitřního ucha -vyrovnává rozdíly akustického tlaku mezi vnějším plynem a vnitřním tekutým prostředím. Vnitřní ucho – převádí akustický tlak na elektrický signál zpracovávaný v mozku. Je tvořen dvěma analyzátory - vestibulárním (vnímání polohy a pohybu) a sluchovým (je tvořené hlemýžděm). Rozlišovací schopnost sluchu - je nejmenší postřehnutelná změna Maskování zvuku – překrytí jednoho tónu s nižší hlasitostí tónem s vyšší hlasitostí, vznikne dojem, že méně hlasitý tón není slyšet Zkreslení tónu – vzniká při vyšších intenzitách zvuku v samotném uchu
  6. Směrové slyšení – schopnost určit směr zdroje zvuku. Při nižších frekvencích ( 2 kHz) je určující časový rozdíl mezi zvukem zachycený pravým a levým uchem. Při vyšších frekvencích ( 2 kHz) je rozhodující rozdíl tlaku. Křivky konstantní hlasitosti – udávají, jaký akustický tlak způsobí stejný subjektivní vjem hlasitosti v závislosti na frekvenci
  7. Akustika uzavřených prostor V uzavřeném prostoru dochází k odrazu akustické energie od stěn, stropu a podlahy zpět směrem ke zdroji. To má za následek zvýšení hladiny akustického tlaku v porovnání se stavem ve volném prostoru. Základní požadavky na poslechový prostor - zachováni kvality zvuku -absorpce zvuku v místnosti by měla být stejná pro všechny frekvence, důležitá je volba materiálů v místnosti - stejná intenzita zvuku v sále -je nutno využít také zvuk odražený. U odraženého zvuku nesmí docházet k příliš intenzivnímu doznívání. - minimální rušení cizími zvuky -vnější zvuk procházející materiálem stěny. Ideální je snížení úrovně rušivého zvuku pod práh slyšitelnosti. Požadované klidové úrovně: filmové a rozhlasové ateliéry: 6 – 10 dB školy, kostely, divadla: 10 – 20 dB kanceláře: 20-30 dB
Anúncio