O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

критерії оцінювання переказу

Образование

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja o primeiro a comentar

критерії оцінювання переказу

  1. 1. ОЦІНІОВАННЯ ПЕРЕКАЗУ За переказ, за допомогою якого перевіряється загальний рівень мовленнєвої підготовки випускників, виставляється в атестат про середню освіту оцінка з української мови. Якість змісту та мовного оформлення (грамотність) визна- чаються за наведеними нижче критеріями: Грамотність Припустима Припустима рі в хдмтеїїшсїшш змісту кількість кількість лексич- вень алн . . “дмшадш 90607" орфографічних них, граматичних і пунктуацій- і стилістичних них помилок помилок Побудованому учнем (ученицею) висловлен- ню бракує зв'язності й цілісності; лексичне та граматичне оформ- лення роботи потребу- ють урізноманітнення. Побудовано учнем (уче- 13-14 ницею) висловлення ха- рактернзується фраг- ментарністю; думки ви- кладаються на елемен- тарному рівні; лекси- ка і граматична будова мовлення потребують З збагачення й урізнома- 9-10 нітнення. висловлення не є за- 1142 вершеним текстом; учень (учениця) слаб- ко дотримується послі- довності й чіткості під час викладення влас- них думок; уміння до- тримуватися змістової та стилістичної єдності вироблені недостатньо; лексика і граматична будова висловлення по- требують збагачення та урізноманітнення.
  2. 2. Припустима Припустима рівень вади Хдрдітіііютдш ЗШСТУ кількість кількість лексич- 'Шшддддд Роби" орфографічних них, граматичвих і пунктуацій- і стилістичних них помилок помилок висловлення учня (учениці) за обсягом становить дещо біль- ше половини від нор- ми і характеризується певною завершеністю, зв'язністю; розкриття теми має бути повні- шим, ґрунтовнішим і послідовнішим; чіткі- ше мають розрізнюва- тися основна та дРУРо- рядна інформація; по- требує урізноманіт- нення добір слів, під час переказу більше має використовувати- ся авторська лексика. За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, у цілому є завершеною; тему знач- ною мірою розкрито, проте вона потребує глибшого висвітлення; має бути увиразнена основна думка, посиле- на єдність стилю, уріз- номанітнене мовне оформлення. За обсягом висловлення учня (учениці) сягає норми, його тема роз- крита, виклад загалом зґязний, але вміння самостійно формулюва- ти судження, належно їх аргументувати, точ- ніше добирати слова та синтаксичні конструк- потребує вдоскона- лення. П Середній
  3. 3. Рівень Бали Характеристика змісту виконаної роботи ІІІ достатній ч: Учень (учениця) само- стійно створює зв'яз- ний, з елементами само- стійних суджень текст (з урахуванням виду переказу). Вдало доби- рає лексичні засоби (використовує автор- ські засоби виразнос- ті, образності мовлен- ня), але вміння чітко висвітлювати тему, послідовно ії виклада- ти, належно аргумен- тувати основну думку потребує вдосконален- ня. Учень (учениця) само- стійно будує повне (з урахуванням виду пе- реказу). осмислене ви- словлення; у цілому ґрунтовно висвітлює тему, добирає перекон- ливі аргументи на ко- ристь власної позиції, однак словник, грама- тичне і стилістичне оформлення роботи потребують урізнома- нітнення. Припустима кількість орфографічних і пувктуацій- них помилок Грамотиість Учень (учениця) само- стійно будує послідов- ний, повний, логічно викладений текст (з урахуванням виду пе- реказу); у цілому роз- криває тему, вислов- лює основну думку (авторську позицію); вдало добирає лексич- ні засоби (викорис- Припустима кількість лексич- них, грама-нічних і стилістичних помилок 5-6
  4. 4. Характеристика змісту виконаної роботи орфографічиих Грамотиістъ Припустима кількість Припустима кількість лексич- них, граматичвих і стилістичних помилок і пунктуацій- них помилок Рівень Бали 10 1 1 = = і 2 О о Н Щ > 0-1 товує авторські засоби виразності, образності мовлення), однак умін- ня виразво висловлю- вати особисту позицію і належно її аргумен- тувати потребує вдос- коналення. Учень (учениця) само- стійно будує послідов- ний, повний (з ураху- ванням виду переказу) текст (зіставляє свою позицію з авторською); робота відзначається ба- гатством словника, гра- матичною правильніс- тю, дотриманням сти- льової єдності й вираз- ності тексту. Учень (учениця) само- стійно будує послі- довний, повний текст (з урахуванням виду пе- реказу); ураховує ко- мунікативне завдання; аргументовано й чітко висловлює власну дум- ку (ураховує авторсь- ку позицію) робота відзначається багат- ством словника, точ- ністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різнома- нітністю. 1 (негруба)
  5. 5. Припустима Припустима Карате-юристам змісту кількість кількість лексич- ВШЮПШЮ' робот" орфографічиих них, граматичиих і пувктуацій- і стилістичних вих помилок помилок Учень (учениця) само- стійно створює яскра- ве, оригінальне за думкою та оформлен- ням висловлення від- повідно до мовленнєвої ситуації; повно, вн- черпво висвітлює те- му; аналізує різні по- гляди на той самий предмет; робота від- значається багатством слововживання, гра- матичною правильніс- тю і різноманітністю, стилістичною довер- шеністю. Примітка. У письмових висловленнях ураховують наявність: 1) орфографічних і пунктуаційних помилок, які підра- ховуються сумарно, без диференціації (перша позиція); 2) лексичних, граматичних і стилістичних помилок (друга позиція). Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу, додається кіль- кість балів за мовне оформлення (грамотність) і їх сума ділить- ся на два. При цьому якщо частка не є цілим числом, то вона заокруглюється в бік більшого числа. У цілому підрахунок здійснюється так: Зм. -2(9б. )МО-З;5(8б. ); (9+8):2=9б. Це означає, що за змістом (Зм. ) учнівська робота має недо- ліки за двома показниками, а в мовному оформленні (МО) учень зробив З орфографічні та пунктуаційні (сумарно) помишси, 5 лек- сичних, граматичних і стилістичних (сумарно) помилок. Це дає змогу за зміст поставити 9 балів, а за мовне оформлення (гра- мотність) 8 балів (згідно з поданими вище критеріями). Сума цих балів ділиться на 2, і оскільки частка не є цілим числом (17 : 2 = 8,5), то вона заокруглюється в бік більшого числа (9 б. ). У процесі оцінювання переказу враховується також харак- тер помилок. Серед них слід виділяти негрубі (тобто такі, що
  6. 6. не мають істотного значення для характеристики грамотнос- ті), повторювані та однотипні. До негрубих помилок, зокрема, належать такі: о у винятках з усіх правил; о у написанні великої букви в складних власних наймену- ваннях; о у випадках написання разом і окремо префіксів у при- слівниках, утворених від іменників з прийменниками; о у випадках, коли замість одного знака поставлено ін- ший; о у випадках, які вимагають розрізнення не і ні (у сполу- ченнях не хто інший, янь. ; не що інше, як. ..; ніхто ін- ший не. ..; ніщо інше не. ..); о пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх послідовності; о заміна українських букв російськими. Під час підрахування помилок: о дві негрубі вважаються за одну помилку; о повторювані орфографічні помилки (в одному й тому са- мому слові, яке вживається кілька разів, або в одноко- реневих словах) вважаються за одну помилку (скільки їх не було б); о однотипні помилки (помилки на одне правило, але в різ- них словах) вважаються різними помилками; о п'ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки. Слід зазначити, що складений учнями план під час вистав- лення оцінки не враховується. Крім того, коли йдеться про оцінювання атестаційної робо- ти, слід мати на увазі, що об'єктивна оцінка творчих робіт учнів може бути результатом не лише уважної перевірки, під- рахунку помилок, правильної їх класифікації, а й гнучкого підходу вчителя. звертається увага на різноманітність словника й граматич- ної будови мовлення. Якщо учень доречно вживає лексичні та граматичні синоніми, добираючи саме ті засоби, що сприяють не тільки правильності, а й особливій точності, виразності мовлення, якщо синтаксична будова тексту неоднотипна (ви- користано складні речення, прості ускладнені речення, різні способи передачі чужого мовлення тощо), то така робота може бути високо оцінена навіть за наявності деяких недоліків (така сама кількість недоліків у роботі, що не вирізняється різноманітністю словника й граматичної будови, може при- звести до зниження оцінки на бал).
  7. 7. Переказ перевіряється не більше трьох днів. Під час перевірки та оцінювання роботи вчитель може звер- нутнся до чернетки, якщо вважає, що помилкові написання в чистовому варіанті викликані стомленістю учня, а не серйоз- нішими причинами.

×