Leg9

Мөнх- Очир
Мөнх- ОчирДаТС Оюутны Зөвлөл
LOGO
Сэдэв: Ой тогтоолт
Хүний уураг тархины нэгэн гайхамшигт чанар өнгөрсөн
туршлага, бодол, үйл явдал, мэдлэг чадвараа оюун ухаандаа
бататгах, үлдээн хадгалах, сэргээн санах, таних, санаандаа
буулгах, төсөөлөх, дүрслэн бодох сэтгэлийн нарийн процессыг ой
гэнэ.
Өөрөөр хэлбэл үзэгдэл юмсын ул мөр бидний тархинд
хадгалагдан үлдэх юм.
Хүний ойг хадгаламж, агуулахтай зүйрлэвэл илүү ойлгомжтой
юм. Ой нь хүний сэтгэцийн хөгжлийн тулгуур суурь бөгөөд
ойгүйгээр хүн ямарваа нэг үйл ажиллагаа хийх боломжгүй юм.
Хүн амьдралынхаа турш ой тогтоолтынхоо өчүүхэн бага
хэсэг буюу дөнгөж 10-15%-ийг ашигладаг болохыг эрдэмтэд
тогтоосон.
Хэрвээ хүн ой тогтоолтоо сайн ашиглавал 60 наслахдаа 3
дээд сургууль төгсөж, 6 гадаад хэл эзэмшихээс
гадна нэвтэрхий толь бичгийн зуун мянган өгүүллэгийг тогтоож
чадах болно гэсэн тооцоо байдаг байна.
Ой нь тухайн хүний мэргэжлийн онцлог, дасгал сургууль,
өмнөө тавьсан зорилго зэргээс ихээхэн хамаардаг байна.
Ой тогтоолт
Тогтоолт Хадгалах Сэргээн санах Таних
Дүрсэлж
үзэх
Үг -
Логикийн
Хөдөлгөөний Сэтгэл
хөдөлгөөний
Механик Логикийн
Физиологи үндэс
ПРОЦЕССУУД
Төрөл
Ой тогтоолтын физиологийн үндэс:
Ойн физиологи үндэс нь уураг тархи яаж ажиллаж байгаа,
мэдрэлийн эсүүдэд явагдаж буй өөрчлөлтийн чанар юу болох ба
хадгалагдан тогтох идэвхжих байдлын тухай ойлголт юм. И.П.
Павлов “Мэдрэлийн түр холбоо авцалдаа бол агуусны ертөнцөд
болон бидэнд байгаа физилогийн хамгийн боловсронгуй үзэгдэл
мөн” гэж тодорхойлсон.
Ой тогтоолтын физиологи үндэс бол мэдрэлийн тогтолцооны
уян хатан чанарын үр дүнд их тархины гадарт хадаглагдсан
мэдрэлийн тогтолцооны ул мөр юм.
Гадаад цочрогчоос хамаарч үүссэн мэдрэлийн процесс нь
хөөрөл,саатлын аль алинаас үл хамааран мэдрэлийн эрхтний
хувьд ул мөр үлдээлгүй арилдагүй бөгөөд түүнд бүтцийн
тодорхой өөрчлөлтийн хэлбэрээр үлдсэн ул мөр нь цочоогч
үйлдэл үзүүлсэн болоод үзүүлээгүй тохиолдолд тухайн
мэдрэлийн процесс дахин давтагдахад хялбар байх нөлөө
үзүүлдэг.
Ой тогтоолтын үндсэн процесс:
Ой тогтоолт нь хүний үйл ажиллагаа буюу хөдөлмөрийн хувьд
тодорхой нарийн процесс юм. Процесс нь хөдөлгөөнтэй,
хөгжилтэй гэх мэт олон янз байдаг.
Ойн үндсэн процесст:
Тогтоох, хадгалах, сэргээн санах, таних, мартах ажиллагаанууд
ордог.
Тогтоох - хүний хүлээн авсан мэдээлийг ухамсарт тогтоох нь
хүнд шинэ мэдлэг, зан үйлийн шинэ хэлбэр хуримтлагдахын
зайлшгүй нөхцөл болдог.
Механик тогтоолт бол хүртэгдэж буй мэдээллийг яг байгаа
хэлбэрээр нь тогтоохыг хэлдэг.
Утгын тогтоолт бол гадаад хэлбэрийг бус харин гол утгыг
тогтоох нь юм.
Үг утгын ойд дохионы 2-р систем их үүрэгтэй бөгөөд энэ төрлийн
ой амьтанд огт байхгүй юм.
Сэргээн санах нь хэзээ хэрэгцээ болоход санаж байх процесс
юм. Уураг тархины зарим хэсэг тогтоосноо хадгалж байхад зарим
нь хэзээ ч хэрэглэхэд бэлэн байх зарим хэсэг нь тогтоосноо
эмхлэн цэгцлэх хасах нэмэх зэргээр өөрчилж байдаг байна.
Таних гэдэг нь бас нэгэн төрлийн сэргээн саналт юм. Энэ бол
ихэнхдээ дахин уулзах нутаг усандаа эргэн очих, өмнө сонсож
байсан дуу хоолойг сонсох зэрэгт таних процесс үүснэ.
Мартах нь ой ухаанд хадгалах, сэргээн санах дурдатгал бий
болохын эсрэг үйл боловч бас л байх ѐстой процессийн нэг юм.
мартах нь уураг тархины дээд газарт бий болох саатлын
процесстой салшгүй холбоотой юм. Энэ нь зарим үед уураг
тархийг илүү мэдээллээс чөлөөлөхөд тус болдог юм.
Хөндлөн нөлөөлөл : Хүний хүлээн авч байгаа шинэ мэдээлэл нь
хуучин мэдээлэлтэй холиолдсоноос болж ихэвчлэн марталт
үүсдэг. Хөндлөнгийн ямар нэгэн шалтгааны улмаас тогтоох гэж
байсан мэдээлэл гажих үзэгдэл юм.
Өргөн тохиолддог хоѐр төрлийн хөндлөнгийн нөлөөлөл байдаг.
• Өмнөх зүйл нь дараагийнхаа зүйлийг саатуулах нөлөөлөл
• Дараагийн зүйл нь өмнөх зүйлдээ саатуулах нөлөөлөл үзүүлэх
Хүний ойд шинээр орж ирж байгаа мэдээлэл хуучин тогтоосон
зүйлийн нөлөөгөөр сааталд орно.
Уураг тархины зарим хэсэг тогтоосноо хадгалж байхад зарим нь
хэзээ ч хэрэглэхэд бэлэн байх зарим хэсэг нь тогтоосноо эмхлэн
цэгцлэх хасах нэмэх зэргээр өөрчилж байдаг байна.
Хадгалах - хүлээн авсан мэдээллийг харьцангуй удаан хугацаанд
ой тогттоолтонд хадгалах үйл.
Дүрслэж үзэх ой- Дүрслэх ой нь юмыг хараад нүдлэх, сонсох,
амтлах, үнэрлэх, хүрэлцэх эрхтний тусламжтайгаар тогтоох ой
юм.
Үг логикийн ой- бол аливаа агуулга, түүний логик үгэн
хэлбэртэй мэдээллийн элементүүдийн хоорондын холбоонд
үүсдэг. Зарим хүн өөрийн болон бусдын хэлсэн үг яриан дээр
юмыг бусдаас илүү сайн тогтоодог. Ийм учир үг ба утгын ой нь
юмыг тодорхой хэлбэр, түүний шууд дүрсээр нь биш, харин
тэдгээрийн шинж чанарыг тусган илэрхийлсэн үг яриа ба сэтгэл
үйлийн үндсэн дээр түшиглэнэ.
Хөдөлгөөний ой- Хөдөлгөөний ой нь алхах, гишгэх, бичих,
зурах, хэмжих хөдөлмөрийн дадал дүй спортын ба бүжгийн
хөдөлгөөн юм. Энэ ой нь хүн бүрт байх бөгөөд уул хүний бие
махбодын төрөлхийн онцлог, хөдөлгөөний дасгал сургууль хийж
ирсэн байдлаас ихээхэн хамаарна.
Сэтгэлийн хөдөлгөөний ой- Сэтгэл мэдрэмж, хөдөлгөөнийг
тогтоох ой нь хүний сэтгэлийн өөрчлөлт, эерэг ба сөрөг
хөдөлгөөнийг тусган авдаг байна. Баярлах, бахдах, гайхах,
харамсах, хайрлах, дурлах, уйтгарлах, гомдох, үзэн ядах зэрэг
сэтгэлийн хөдөлгөөнийг хүн багаас нь хүлээн авч чаддаг.
Ой тогтоолтын шинжүүд
Ой тогтоолтын бүтээмж
Багтаамж
Түргэн
шинж
Зөв шинж Удаан түргэн
Бэлэн
байдал
Ой тогтоолтын бүтээмж
Хүн бүрийн ой тогтоолт нь бүхэлдээ түүний бүтээмжийг
илэрхийлэх өөрийн өвөрмөц онцлогтой
Багтаамж - хүний, мэдээллийг тогтоох ,хадгалах сэргээн санах
тоон үзүүлэлт ба боломжыг тусгах ой тогтоолт болон түүнмй
үндэс процессуудын шинж .
Түргэн шинж - мэдээллийг тогтоох ,хадгалах сэргээн
санах явцад түүнийг боловсруулах , хэрэглэхэд илрэх хурдыг
тодорхойлох хүний чадвар.
Зөв шинж - хүний аливаа мэдээллийн агуулгыг чанартай,
бүтээмжтэй тогтоох ,хадгалах сэргээн санах чадвар.
Удаан, түргэн - хэрэгцээтэй мэдээллийн ухамсарт байлгах хүний
чадвар буюу ой тогтоолтыг бүхэлд нь болон түүний процессуудийг
тодорхойлох ой тогтоолтын чухал шинж. Үүнтэй холбоотойгоор ой
тогтоолтын богино хугацааны, урт удаан хурацааны шуурхай гэж
ангилдаг.
Богино хугацааны ой - мэдэээллийг нэг удаагаар болоод маш
богино хугацаанд хүртсэний дараагаар богино хугацаанд тогтоох
хадгалах нь юм.
Урт хугацааны ой - мэдээллийг олон дахин давтан хүртэхэд
ихэвчлэн үүсэх ба үүнийг урт хугацаанд хадгалах нь юм.
Шуурхай ой - шаардлагтай зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд
тухайн материалыг түр хугацаанд байдал.
Бэлэн байдал - ой тогтоолтыг тодорхойлох бас нэг чухал шинж
бөгөөд хэрэгцээтэй мэдээллийг идэвхтэй ашиглах хүний
ухамсарын тодорхой байдлыг тодорхойлдог.
Ой тогтоолтын багтаамж, түргэн, зөв, урт, богино гэсэн
шинжүүдийн илрэлийн иж бүрдэл ой тогтоолтыг бүхэлд нь болон
тухайн хүний ой тогтоолтын өвөрмөц онцлогийг тодорхойлдог.
Ой тогтоолтыг сайжруулах эдгээр олон хүчин зүйлүүдийн
дотроос мэдээллийг ойд байрлуулах /хадгалах/ ба ойгоос
мэдээллийг гаргахтай /сэргээн санах/ холбоотой зарим аргууд
байдаг.
Мэдээллийг ойд байрлуулахдаа мэдээллийг сайтар зохион
байгуулан хадгалах, тогтооход чиглэгдсэн тусгай аргууд байдаг.
Үүнийг мнемотехник гэдэг.
Хоорондоо утгын холбоогүй боловч зайлшгүй
шаардлагатай зүйлүүдийг цэгцлэн утгатай хэлбэрт оруулан
тогтоодог. Ж нь: Эгшигт долоон гийгүүлэгчийг тогтооход “Монгол
баавар” гэсэн байдаг.
Ой тогтоолтыг сайжруулах арга замууд: Хүний ой тогтоолтыг
сайжруулах олон хүчин зүйл байдаг байна. Эдгээр зүйлүүдийн
дотроос доорхи ерөнхий зүйлүүдийг дурьдаж болох юм.
• Тогтоолт түргэн хугацааны ойд хадгалагдаж байгаа
материалаас шалтгаална. Нэгж хугацаанд ойд хадгалагдах
мэдээллийн тоо (7-12) байна.
• Мэдээлэл түргэн хадгалагдах ойд байх хугацаанаас
шалтгаална. Материалыг дахин давтах замаар хадгалагдах
хугацаагий нь сунгаж болно.
• Саатуулагч хүчин зүйл нөлөөлнө. Материалыг тогтоохоор хүлээн
авахаас өмнөх болон хүлээн авсаны дараагийн 30 секундын
дотор хөндлөнгөөс үйлчилж байгаа зүйл нь саатуулах нөлөөтэй
байдаг.
• Сэдэл нөлөөлнө. Хүний сонирхол, эрэлт хэрэгцээ, сэтгэл хөдлөл
зэрэг нь тогтоолтонд нөлөөлдөг.
• Түргэн хугацааны ойд мэдээллийг оруулж хүлээн авч буй
хэлбэрээс шалгаална. Харах сонсох болон утгачлах цээжлэх
зэрэг төрөл бүрийн аргуудыг хослуулах нь үр дүнтэй байдаг.
• Тогтоолтын явцад материалыг утгын нэгж, бүлэглэлд хэрхэн
хувааж байгаагаас шалтгаална.
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа
1 de 21

Recomendados

Leg8 por
Leg8Leg8
Leg8Мөнх- Очир
12.9K visualizações15 slides
Leg7 por
Leg7Leg7
Leg7Мөнх- Очир
11.8K visualizações31 slides
Ой тогтоолт por
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолтBorte
28.7K visualizações21 slides
лекц por
лекцлекц
лекцPsychology Psy
20K visualizações54 slides
зохион бодохуй por
зохион бодохуйзохион бодохуй
зохион бодохуйMaRaLaa
6.4K visualizações8 slides
Leg12 por
Leg12Leg12
Leg12Мөнх- Очир
2.7K visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

хүртэхүй por
хүртэхүйхүртэхүй
хүртэхүйEnkhbat Chimed-Ochir
12.1K visualizações13 slides
Leg6 por
Leg6Leg6
Leg6Мөнх- Очир
12.1K visualizações27 slides
сэтгэл хөдлөл por
сэтгэл хөдлөлсэтгэл хөдлөл
сэтгэл хөдлөлBuyaka Buugii
17.7K visualizações10 slides
Leg11 por
Leg11Leg11
Leg11Мөнх- Очир
16K visualizações28 slides
ой тогтоолт por
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолтOyuka Oyu
11.9K visualizações12 slides
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд por
бие хүний талаар үзэл баримтлалуудбие хүний талаар үзэл баримтлалууд
бие хүний талаар үзэл баримтлалуудSiner AG
23.2K visualizações33 slides

Mais procurados(20)

сэтгэл хөдлөл por Buyaka Buugii
сэтгэл хөдлөлсэтгэл хөдлөл
сэтгэл хөдлөл
Buyaka Buugii17.7K visualizações
ой тогтоолт por Oyuka Oyu
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолт
Oyuka Oyu11.9K visualizações
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд por Siner AG
бие хүний талаар үзэл баримтлалуудбие хүний талаар үзэл баримтлалууд
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд
Siner AG23.2K visualizações
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг por Enkhtuya Batchuluun
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригсэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
Enkhtuya Batchuluun17.1K visualizações
Лекц 6 por Temuulen Baldan
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6
Temuulen Baldan27.3K visualizações
Сэтгэлийн хөдөлгөөн зохицуулах por Batbaatar Everlastinghero
Сэтгэлийн хөдөлгөөн зохицуулахСэтгэлийн хөдөлгөөн зохицуулах
Сэтгэлийн хөдөлгөөн зохицуулах
Batbaatar Everlastinghero5.7K visualizações
лекц 3 por azora14
лекц 3лекц 3
лекц 3
azora146.3K visualizações
лекц №10 por azora14
лекц №10лекц №10
лекц №10
azora1428.4K visualizações
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж por Binderya Becky
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломжсургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж
Binderya Becky35.7K visualizações
Философи гэж юу вэ por Tserensambuu Baasankhuu
Философи гэж юу вэФилософи гэж юу вэ
Философи гэж юу вэ
Tserensambuu Baasankhuu21.1K visualizações

Destaque

Ой тогтоолт por
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолтGantulga Dashdondov
2.8K visualizações31 slides
ой тогтоолт por
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолтazora14
9.5K visualizações18 slides
Ой тогтоолтоо сайжруулах por
Ой тогтоолтоо сайжруулахОй тогтоолтоо сайжруулах
Ой тогтоолтоо сайжруулахazora14
22.4K visualizações18 slides
төв мэдрэл por
төв мэдрэл төв мэдрэл
төв мэдрэл tserendulamaa
2.6K visualizações7 slides
аймшиггүй арслан монгол ардын үлгэр por
аймшиггүй арслан монгол ардын үлгэраймшиггүй арслан монгол ардын үлгэр
аймшиггүй арслан монгол ардын үлгэрdawaasuren_d
2.3K visualizações8 slides
Ой тогтоолт шалгах арга por
Ой тогтоолт шалгах аргаОй тогтоолт шалгах арга
Ой тогтоолт шалгах аргаchemistry teacher
8.7K visualizações4 slides

Destaque(20)

Ой тогтоолт por Gantulga Dashdondov
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолт
Gantulga Dashdondov2.8K visualizações
ой тогтоолт por azora14
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолт
azora149.5K visualizações
Ой тогтоолтоо сайжруулах por azora14
Ой тогтоолтоо сайжруулахОй тогтоолтоо сайжруулах
Ой тогтоолтоо сайжруулах
azora1422.4K visualizações
төв мэдрэл por tserendulamaa
төв мэдрэл төв мэдрэл
төв мэдрэл
tserendulamaa2.6K visualizações
аймшиггүй арслан монгол ардын үлгэр por dawaasuren_d
аймшиггүй арслан монгол ардын үлгэраймшиггүй арслан монгол ардын үлгэр
аймшиггүй арслан монгол ардын үлгэр
dawaasuren_d2.3K visualizações
Ой тогтоолт шалгах арга por chemistry teacher
Ой тогтоолт шалгах аргаОй тогтоолт шалгах арга
Ой тогтоолт шалгах арга
chemistry teacher8.7K visualizações
хүүхдийн судлах арга цээгийg, por Tsekee Tseegii
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
Tsekee Tseegii28.1K visualizações
9 ой тогтоолт ) por Tsuntsaga Ch
9 ой тогтоолт )9 ой тогтоолт )
9 ой тогтоолт )
Tsuntsaga Ch365 visualizações
2 гарчиг por Tsuntsaga Ch
2 гарчиг2 гарчиг
2 гарчиг
Tsuntsaga Ch103 visualizações
3 оршил) por Tsuntsaga Ch
3 оршил)3 оршил)
3 оршил)
Tsuntsaga Ch378 visualizações
9 ой тогтоолт ) por Tsuntsaga Ch
9 ой тогтоолт )9 ой тогтоолт )
9 ой тогтоолт )
Tsuntsaga Ch1.4K visualizações
1 цагт 50 үг цээжлэх аргууд por Gantulga Dashdondov
1 цагт 50 үг цээжлэх аргууд1 цагт 50 үг цээжлэх аргууд
1 цагт 50 үг цээжлэх аргууд
Gantulga Dashdondov596 visualizações
Lecture5 хүртэхүй por Seku Hurel
Lecture5 хүртэхүйLecture5 хүртэхүй
Lecture5 хүртэхүй
Seku Hurel8.2K visualizações
лекц №4 por azora14
лекц №4лекц №4
лекц №4
azora143.4K visualizações
Oi togtoolt 2 3 por Temuulen Baldan
Oi togtoolt 2 3Oi togtoolt 2 3
Oi togtoolt 2 3
Temuulen Baldan5.5K visualizações
Sonjoo por Temuulen Baldan
SonjooSonjoo
Sonjoo
Temuulen Baldan5.6K visualizações
лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora145.2K visualizações
6. medrehui por otgonubuns
6. medrehui6. medrehui
6. medrehui
otgonubuns2.2K visualizações
судалгаа por Bama740517
судалгаасудалгаа
судалгаа
Bama7405172K visualizações

Similar a Leg9

лекц№5 por
лекц№5лекц№5
лекц№5azora14
1.7K visualizações22 slides
Лекц 5 por
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5Temuulen Baldan
18.2K visualizações36 slides
Oi togtoolt por
Oi togtooltOi togtoolt
Oi togtooltЭнхсаруул Эрдэнэбат
60 visualizações21 slides
Сэтгэлгээний түүх №1 por
Сэтгэлгээний түүх №1 Сэтгэлгээний түүх №1
Сэтгэлгээний түүх №1 E-Gazarchin Online University
1.5K visualizações5 slides
лекц №6 por
лекц №6лекц №6
лекц №6azora14
1.9K visualizações32 slides
Communication ethics & stress management por
Communication ethics & stress management Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management Zorigoo Ch
536 visualizações79 slides

Similar a Leg9(20)

лекц№5 por azora14
лекц№5лекц№5
лекц№5
azora141.7K visualizações
Лекц 5 por Temuulen Baldan
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5
Temuulen Baldan18.2K visualizações
лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora141.9K visualizações
Communication ethics & stress management por Zorigoo Ch
Communication ethics & stress management Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management
Zorigoo Ch536 visualizações
Лекц 3 por Temuulen Baldan
Лекц 3Лекц 3
Лекц 3
Temuulen Baldan25.4K visualizações
солонго 5 р анги зөвлөмж por solongobaga
солонго 5 р анги зөвлөмжсолонго 5 р анги зөвлөмж
солонго 5 р анги зөвлөмж
solongobaga225 visualizações
ээгий зөвлөмж por eegii79
ээгий зөвлөмжээгий зөвлөмж
ээгий зөвлөмж
eegii79197 visualizações
лекц 1 por Psychology Psy
лекц 1лекц 1
лекц 1
Psychology Psy14.3K visualizações
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx por WE ME
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docxТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
WE ME161 visualizações
сэтгэл судлал por eegii_ss22
сэтгэл судлалсэтгэл судлал
сэтгэл судлал
eegii_ss2212.1K visualizações
Neurophysiology мэдрэлийн физиологи por Altanzul Bayarsaikhan
Neurophysiology мэдрэлийн физиологиNeurophysiology мэдрэлийн физиологи
Neurophysiology мэдрэлийн физиологи
Altanzul Bayarsaikhan33.3K visualizações
ухамсар, түүний мөн чанар por Siner AG
ухамсар, түүний мөн чанарухамсар, түүний мөн чанар
ухамсар, түүний мөн чанар
Siner AG18.7K visualizações
лекц №9 por azora14
лекц №9лекц №9
лекц №9
azora141.2K visualizações
М.Золзаяа - ӨНГӨ СЭТГЭЛ ЗҮЙД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ por batnasanb
М.Золзаяа - ӨНГӨ СЭТГЭЛ ЗҮЙД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛМ.Золзаяа - ӨНГӨ СЭТГЭЛ ЗҮЙД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ
М.Золзаяа - ӨНГӨ СЭТГЭЛ ЗҮЙД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ
batnasanb10.6K visualizações

Mais de Мөнх- Очир

Leg16 por
Leg16Leg16
Leg16Мөнх- Очир
5.7K visualizações80 slides
2 huchin zuiliin sydalgaa por
2 huchin zuiliin sydalgaa2 huchin zuiliin sydalgaa
2 huchin zuiliin sydalgaaМөнх- Очир
317 visualizações1 slide
2 ererbiin sydalgaa por
2 ererbiin sydalgaa2 ererbiin sydalgaa
2 ererbiin sydalgaaМөнх- Очир
693 visualizações12 slides
Leg15 por
Leg15Leg15
Leg15Мөнх- Очир
999 visualizações22 slides
Leg14 por
Leg14Leg14
Leg14Мөнх- Очир
17.7K visualizações82 slides
Leg13.2 por
Leg13.2Leg13.2
Leg13.2Мөнх- Очир
3K visualizações13 slides

Mais de Мөнх- Очир(20)

2 huchin zuiliin sydalgaa por Мөнх- Очир
2 huchin zuiliin sydalgaa2 huchin zuiliin sydalgaa
2 huchin zuiliin sydalgaa
Мөнх- Очир317 visualizações
2 ererbiin sydalgaa por Мөнх- Очир
2 ererbiin sydalgaa2 ererbiin sydalgaa
2 ererbiin sydalgaa
Мөнх- Очир693 visualizações

Leg9

 • 2. Хүний уураг тархины нэгэн гайхамшигт чанар өнгөрсөн туршлага, бодол, үйл явдал, мэдлэг чадвараа оюун ухаандаа бататгах, үлдээн хадгалах, сэргээн санах, таних, санаандаа буулгах, төсөөлөх, дүрслэн бодох сэтгэлийн нарийн процессыг ой гэнэ. Өөрөөр хэлбэл үзэгдэл юмсын ул мөр бидний тархинд хадгалагдан үлдэх юм. Хүний ойг хадгаламж, агуулахтай зүйрлэвэл илүү ойлгомжтой юм. Ой нь хүний сэтгэцийн хөгжлийн тулгуур суурь бөгөөд ойгүйгээр хүн ямарваа нэг үйл ажиллагаа хийх боломжгүй юм.
 • 3. Хүн амьдралынхаа турш ой тогтоолтынхоо өчүүхэн бага хэсэг буюу дөнгөж 10-15%-ийг ашигладаг болохыг эрдэмтэд тогтоосон. Хэрвээ хүн ой тогтоолтоо сайн ашиглавал 60 наслахдаа 3 дээд сургууль төгсөж, 6 гадаад хэл эзэмшихээс гадна нэвтэрхий толь бичгийн зуун мянган өгүүллэгийг тогтоож чадах болно гэсэн тооцоо байдаг байна. Ой нь тухайн хүний мэргэжлийн онцлог, дасгал сургууль, өмнөө тавьсан зорилго зэргээс ихээхэн хамаардаг байна.
 • 4. Ой тогтоолт Тогтоолт Хадгалах Сэргээн санах Таних Дүрсэлж үзэх Үг - Логикийн Хөдөлгөөний Сэтгэл хөдөлгөөний Механик Логикийн Физиологи үндэс ПРОЦЕССУУД Төрөл
 • 5. Ой тогтоолтын физиологийн үндэс: Ойн физиологи үндэс нь уураг тархи яаж ажиллаж байгаа, мэдрэлийн эсүүдэд явагдаж буй өөрчлөлтийн чанар юу болох ба хадгалагдан тогтох идэвхжих байдлын тухай ойлголт юм. И.П. Павлов “Мэдрэлийн түр холбоо авцалдаа бол агуусны ертөнцөд болон бидэнд байгаа физилогийн хамгийн боловсронгуй үзэгдэл мөн” гэж тодорхойлсон. Ой тогтоолтын физиологи үндэс бол мэдрэлийн тогтолцооны уян хатан чанарын үр дүнд их тархины гадарт хадаглагдсан мэдрэлийн тогтолцооны ул мөр юм.
 • 6. Гадаад цочрогчоос хамаарч үүссэн мэдрэлийн процесс нь хөөрөл,саатлын аль алинаас үл хамааран мэдрэлийн эрхтний хувьд ул мөр үлдээлгүй арилдагүй бөгөөд түүнд бүтцийн тодорхой өөрчлөлтийн хэлбэрээр үлдсэн ул мөр нь цочоогч үйлдэл үзүүлсэн болоод үзүүлээгүй тохиолдолд тухайн мэдрэлийн процесс дахин давтагдахад хялбар байх нөлөө үзүүлдэг. Ой тогтоолтын үндсэн процесс: Ой тогтоолт нь хүний үйл ажиллагаа буюу хөдөлмөрийн хувьд тодорхой нарийн процесс юм. Процесс нь хөдөлгөөнтэй, хөгжилтэй гэх мэт олон янз байдаг.
 • 7. Ойн үндсэн процесст: Тогтоох, хадгалах, сэргээн санах, таних, мартах ажиллагаанууд ордог. Тогтоох - хүний хүлээн авсан мэдээлийг ухамсарт тогтоох нь хүнд шинэ мэдлэг, зан үйлийн шинэ хэлбэр хуримтлагдахын зайлшгүй нөхцөл болдог. Механик тогтоолт бол хүртэгдэж буй мэдээллийг яг байгаа хэлбэрээр нь тогтоохыг хэлдэг. Утгын тогтоолт бол гадаад хэлбэрийг бус харин гол утгыг тогтоох нь юм.
 • 8. Үг утгын ойд дохионы 2-р систем их үүрэгтэй бөгөөд энэ төрлийн ой амьтанд огт байхгүй юм. Сэргээн санах нь хэзээ хэрэгцээ болоход санаж байх процесс юм. Уураг тархины зарим хэсэг тогтоосноо хадгалж байхад зарим нь хэзээ ч хэрэглэхэд бэлэн байх зарим хэсэг нь тогтоосноо эмхлэн цэгцлэх хасах нэмэх зэргээр өөрчилж байдаг байна.
 • 9. Таних гэдэг нь бас нэгэн төрлийн сэргээн саналт юм. Энэ бол ихэнхдээ дахин уулзах нутаг усандаа эргэн очих, өмнө сонсож байсан дуу хоолойг сонсох зэрэгт таних процесс үүснэ. Мартах нь ой ухаанд хадгалах, сэргээн санах дурдатгал бий болохын эсрэг үйл боловч бас л байх ѐстой процессийн нэг юм. мартах нь уураг тархины дээд газарт бий болох саатлын процесстой салшгүй холбоотой юм. Энэ нь зарим үед уураг тархийг илүү мэдээллээс чөлөөлөхөд тус болдог юм.
 • 10. Хөндлөн нөлөөлөл : Хүний хүлээн авч байгаа шинэ мэдээлэл нь хуучин мэдээлэлтэй холиолдсоноос болж ихэвчлэн марталт үүсдэг. Хөндлөнгийн ямар нэгэн шалтгааны улмаас тогтоох гэж байсан мэдээлэл гажих үзэгдэл юм. Өргөн тохиолддог хоѐр төрлийн хөндлөнгийн нөлөөлөл байдаг. • Өмнөх зүйл нь дараагийнхаа зүйлийг саатуулах нөлөөлөл • Дараагийн зүйл нь өмнөх зүйлдээ саатуулах нөлөөлөл үзүүлэх Хүний ойд шинээр орж ирж байгаа мэдээлэл хуучин тогтоосон зүйлийн нөлөөгөөр сааталд орно.
 • 11. Уураг тархины зарим хэсэг тогтоосноо хадгалж байхад зарим нь хэзээ ч хэрэглэхэд бэлэн байх зарим хэсэг нь тогтоосноо эмхлэн цэгцлэх хасах нэмэх зэргээр өөрчилж байдаг байна. Хадгалах - хүлээн авсан мэдээллийг харьцангуй удаан хугацаанд ой тогттоолтонд хадгалах үйл.
 • 12. Дүрслэж үзэх ой- Дүрслэх ой нь юмыг хараад нүдлэх, сонсох, амтлах, үнэрлэх, хүрэлцэх эрхтний тусламжтайгаар тогтоох ой юм. Үг логикийн ой- бол аливаа агуулга, түүний логик үгэн хэлбэртэй мэдээллийн элементүүдийн хоорондын холбоонд үүсдэг. Зарим хүн өөрийн болон бусдын хэлсэн үг яриан дээр юмыг бусдаас илүү сайн тогтоодог. Ийм учир үг ба утгын ой нь юмыг тодорхой хэлбэр, түүний шууд дүрсээр нь биш, харин тэдгээрийн шинж чанарыг тусган илэрхийлсэн үг яриа ба сэтгэл үйлийн үндсэн дээр түшиглэнэ.
 • 13. Хөдөлгөөний ой- Хөдөлгөөний ой нь алхах, гишгэх, бичих, зурах, хэмжих хөдөлмөрийн дадал дүй спортын ба бүжгийн хөдөлгөөн юм. Энэ ой нь хүн бүрт байх бөгөөд уул хүний бие махбодын төрөлхийн онцлог, хөдөлгөөний дасгал сургууль хийж ирсэн байдлаас ихээхэн хамаарна. Сэтгэлийн хөдөлгөөний ой- Сэтгэл мэдрэмж, хөдөлгөөнийг тогтоох ой нь хүний сэтгэлийн өөрчлөлт, эерэг ба сөрөг хөдөлгөөнийг тусган авдаг байна. Баярлах, бахдах, гайхах, харамсах, хайрлах, дурлах, уйтгарлах, гомдох, үзэн ядах зэрэг сэтгэлийн хөдөлгөөнийг хүн багаас нь хүлээн авч чаддаг.
 • 14. Ой тогтоолтын шинжүүд Ой тогтоолтын бүтээмж Багтаамж Түргэн шинж Зөв шинж Удаан түргэн Бэлэн байдал Ой тогтоолтын бүтээмж
 • 15. Хүн бүрийн ой тогтоолт нь бүхэлдээ түүний бүтээмжийг илэрхийлэх өөрийн өвөрмөц онцлогтой Багтаамж - хүний, мэдээллийг тогтоох ,хадгалах сэргээн санах тоон үзүүлэлт ба боломжыг тусгах ой тогтоолт болон түүнмй үндэс процессуудын шинж . Түргэн шинж - мэдээллийг тогтоох ,хадгалах сэргээн санах явцад түүнийг боловсруулах , хэрэглэхэд илрэх хурдыг тодорхойлох хүний чадвар. Зөв шинж - хүний аливаа мэдээллийн агуулгыг чанартай, бүтээмжтэй тогтоох ,хадгалах сэргээн санах чадвар.
 • 16. Удаан, түргэн - хэрэгцээтэй мэдээллийн ухамсарт байлгах хүний чадвар буюу ой тогтоолтыг бүхэлд нь болон түүний процессуудийг тодорхойлох ой тогтоолтын чухал шинж. Үүнтэй холбоотойгоор ой тогтоолтын богино хугацааны, урт удаан хурацааны шуурхай гэж ангилдаг. Богино хугацааны ой - мэдэээллийг нэг удаагаар болоод маш богино хугацаанд хүртсэний дараагаар богино хугацаанд тогтоох хадгалах нь юм. Урт хугацааны ой - мэдээллийг олон дахин давтан хүртэхэд ихэвчлэн үүсэх ба үүнийг урт хугацаанд хадгалах нь юм.
 • 17. Шуурхай ой - шаардлагтай зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд тухайн материалыг түр хугацаанд байдал. Бэлэн байдал - ой тогтоолтыг тодорхойлох бас нэг чухал шинж бөгөөд хэрэгцээтэй мэдээллийг идэвхтэй ашиглах хүний ухамсарын тодорхой байдлыг тодорхойлдог. Ой тогтоолтын багтаамж, түргэн, зөв, урт, богино гэсэн шинжүүдийн илрэлийн иж бүрдэл ой тогтоолтыг бүхэлд нь болон тухайн хүний ой тогтоолтын өвөрмөц онцлогийг тодорхойлдог.
 • 18. Ой тогтоолтыг сайжруулах эдгээр олон хүчин зүйлүүдийн дотроос мэдээллийг ойд байрлуулах /хадгалах/ ба ойгоос мэдээллийг гаргахтай /сэргээн санах/ холбоотой зарим аргууд байдаг. Мэдээллийг ойд байрлуулахдаа мэдээллийг сайтар зохион байгуулан хадгалах, тогтооход чиглэгдсэн тусгай аргууд байдаг. Үүнийг мнемотехник гэдэг. Хоорондоо утгын холбоогүй боловч зайлшгүй шаардлагатай зүйлүүдийг цэгцлэн утгатай хэлбэрт оруулан тогтоодог. Ж нь: Эгшигт долоон гийгүүлэгчийг тогтооход “Монгол баавар” гэсэн байдаг.
 • 19. Ой тогтоолтыг сайжруулах арга замууд: Хүний ой тогтоолтыг сайжруулах олон хүчин зүйл байдаг байна. Эдгээр зүйлүүдийн дотроос доорхи ерөнхий зүйлүүдийг дурьдаж болох юм. • Тогтоолт түргэн хугацааны ойд хадгалагдаж байгаа материалаас шалтгаална. Нэгж хугацаанд ойд хадгалагдах мэдээллийн тоо (7-12) байна. • Мэдээлэл түргэн хадгалагдах ойд байх хугацаанаас шалтгаална. Материалыг дахин давтах замаар хадгалагдах хугацаагий нь сунгаж болно.
 • 20. • Саатуулагч хүчин зүйл нөлөөлнө. Материалыг тогтоохоор хүлээн авахаас өмнөх болон хүлээн авсаны дараагийн 30 секундын дотор хөндлөнгөөс үйлчилж байгаа зүйл нь саатуулах нөлөөтэй байдаг. • Сэдэл нөлөөлнө. Хүний сонирхол, эрэлт хэрэгцээ, сэтгэл хөдлөл зэрэг нь тогтоолтонд нөлөөлдөг. • Түргэн хугацааны ойд мэдээллийг оруулж хүлээн авч буй хэлбэрээс шалгаална. Харах сонсох болон утгачлах цээжлэх зэрэг төрөл бүрийн аргуудыг хослуулах нь үр дүнтэй байдаг. • Тогтоолтын явцад материалыг утгын нэгж, бүлэглэлд хэрхэн хувааж байгаагаас шалтгаална.