Leg11

Мөнх- Очир
Мөнх- ОчирДаТС Оюутны Зөвлөл
Leg11
Сэтгэхүй - бодит ертөнцийн юмс болон үзэгдлийн холбоо
уялдааг тусгах сэтгэцийн танин мэдэхүйн процесс.
“Сэтгэхүй - хүний гадаад ертөнцөд болон мөн өөртөө дээд
зэргээр баримжаалах хэрэглүүр мөн”
И.П.Павлов
СЭТГЭХҮЙ
ЯВАГДАХ ОНЦЛОГ СЭТГЭХҮЙН ХӨГЖЛИЙН
ОНЦЛОГ
ДАМ ШИНЖ Харж үйлдэх сэтгэхүй
МЭДЛЭГТ ТУЛГУУРЛАХ
Аливаа зүйл дээр ажиллах
Юмсын шинжийг нэгтгэн дүгнэх
‘‘Идэвхтэй бясал галаар’’
хязгаарлагдахгүй
Бодит шинж
Сэтгэхүйн процессын өөрчлөн
байгуулалтХолбоо уялдааны үгэн хэлбэрийн
тусгал
Чиг зорилготой сэтгэх үйл ажиллагаа
Хүний практик үйл ажиллагаатай
холбоотой Хийсвэр- логикийн сэтгэхүйн чадвар
Сэтгэхүйн өвөрмөц онцлог
Сэтгэхүйн процесс дараах онцлогуудаар тодорхойлдог:
1. Сэтгэхүй дам шинжээр тодорхойлогддог. Бодит ертөнцийн юмс
үзэгдлийн хоорондын холбоо уялдааг тодорхойлохдоо шууд
сэрж, хүртэхээс гадна ой тогтоолтонд хадгалагдсан
хуримтлуулагдсан туршлага дээр тулгуурладаг.
2. Хүн сэтгэхдээ байгаль, нийгмийн ерөнхий хуулиудын талаарх
мэдлэгт тулгууралдаг. Сэтгэх процессын явцад хүн гадаад
ертөнцийн нийтлэг холбоо, зүй тогтлолыг тусгах ерөнхий
мэдлэг, туршлагад тулгуурладаг байна
3. Сэтгэхүй нь ‘‘идэвхтэй бясалгалаас ’’ эхлэх боловч түүгээр
хязгаарлагдахгүй. Юмс үзэгдлийн холбоо, хамаарлыг тухайн
үзэгдлийн хувьд бус түүнтэй төстэй үзэгдлүүдтэй
хамааралтайгаар нэгтгэн дүгнэж, хийсвэрлэн сэтгэдэг.
4. Сэтгэхүй бол юмсын хоорондын холбоо уялдааны үгэн
хэлбэрийн тусгал юм. Сэтгэхүй, хэл яриа салшгүй холбоотой.
Иймээс сэтгэхүй хэл ярианд тулгуурласнаар хийсвэрлэх,
нэгтгэн дүгнэх боломжтойн зэрэгцээгээр үг нь өөрийн мөн
чанараар өвөрмөц цочроогч байж бодит ертөнцийн нэгтгэн
дүгнэсэн хэлбэрийн дохио болдог.
5. Хүний сэтгэхүй практик үйл ажиллагаатай салшгүй
холбоотой. Агуулгын хувьд хүний нийгмийн практик туршлагад
тулгуурладаг. Сэтгэхүй бол гадаад ертөнцийн тухай энгийн
бясалгал биш, гадаад ертөнцийг өөрчлөхөд чиглэгдсэн
хөдөлмөрийн болон бусад үйл ажиллагааны явцад үүсэх
зорилтыг тодорхойлох тусгал юм.
Анализ
Синтез
Харьцуулах
Хийсвэрлэх
Нэгтгэн дүгнэх
Тодруулах
Ухагдахуун
Бодомж
Оюун дүгнэлт
Адилтгал
Харж үйлдэх
Дүрийн
Хийсвэр
Индукци
Дедукци
Сэтгэхүйн үйлдлүүд
Сэтгэхүйн хэлбэр
Сэтгэхүйн төрөл анги
Сэтгэхүйн арга барил
С
Э
Т
Г
Э
Х
Ү
Й
Сэтгэхүйн тодорхой үйлдлүүд байдаг.
Анализ – обектийг бүтцийн бүрэлдүүлэх хэсгүүдэд
сэтгэлгээгээр задлах үйлдэл.
Синтез – тодорхой хэсгээс бүхэлд шилжих сэтгэхүйн анализ-
синтез процесс дахь сэтгэлгээний үйл.
Харьцуулах – юмс, үзэгдэл болон түүний шинжүүдийн төстэй
ба ялгаатай байдлыг тодорхойлоход чиглэсэн сэтгэхүйн үйлдэл.
Хийсвэрлэл – юмс үзэгдлийг тодорхойлох гол, чухал шинжийг
чухал биш шинжүүдээс хийсвэрлэн тодорхойлох сэтгэлгээний
үйлдэл.
Дүгнэн цэгцлэх үйлдэл – ерөнхий шинжээр нь юмс, үзэгдлийг
нэгтгэх үйлдэл.
Тодруулах үйлдэл – сэтгэлгээний ерөнхийгөөс тодорхой руу
хөдөлгөөн.
Сэтгэхүйн дараах хэлбэрүүд байдаг.
Ухагдахуун – юмс болон үзэгдлийн ерөнхий ба онцгой шинжийн
хүний ухамсар дахь тусгал.
Бодомж – бодит орчины юмс болон үзэгдлийн хоорондын холбоо
батлагдах эсвэл тусгагдах процесс дахь сэтгэхүйн үндсэн хэлбэр.
Оюун дүгнэлт – нэг болон хэд хэдэн бодомжоос шинэ бодомж
хийх нь юм.
Адилтгал – бусад нөхцлүүдийг үл харгалзан үзэгдлүүдийн төстэй
байдалд тулгуурлан оюун дүгнэлтийг хэлдэг.
Сэтгэхүй тодорхой төрөлд хуваагддаг.
Харж үйлдэх сэтгэхүй – үйл ажиллагаанд илрэх сэтгэхүй.
Дүрийн сэтгэхүй – өмнө нь хүртэгдсэн дүр, төсөөлөл дээр
явагдах сэтгэхүй.
Хийсвэр сэтгэхүй – дүрээр биш хийсвэр ухагдахуунд
тулгуурлах сэтгэхүй.
Эцэст нь сэтгэхүйн арга барилуудыг ялган тодорхойлдог.
Индукци – тодорхой баримтаас ерөнхий дүгнэлт хийж оюун
дүгнэлт гаргах сэтгэхүйн арга барил.
Дедукци – индукцийн эсрэг явагдах сэтгэхүйн арга барил.
Сэтгэхүйн мэдэрлийн эсийн
тохируулга
Мэдэрлийн
эсийн
код
Сэтгэхүйн
үйлдлийн
тохируулга
Сэтгэцийн үйл
ажиллагааны
тогтолцооны зохион
байгуулалт
СЭТГЭХҮЙ
Асуудлыг шийдвэрлэх
төшин
Асуудлыг
шийдвэрлэх
чадавх
Шийдвэр гаргахын сэтгэц физиологийн механизм
Сэтгэхүйн процесс нь физиологийн талаасаа их тархины
гадрын нарийн, нийлмэл анализ- синтез үйл ажиллагаа юм. Их
тархины гадрын бүх л хэсэг сэтгэхүйн процесс явагдахад
оролцдог.
Сэтгэхүйн процесст задлан ялгагчийн тархины төвүүдийн
хооронд үүссэн нарийн, нийлмэл мэдрэлийн түр холбоос чухал
үүрэгтэй.
Их тархины гадрын тодорхой хэсгийн үйл ажиллагаа гадаад
цочроогчдын нөлөөнд идэвхждэг боловч нэгэн зэргийн
цочроогчдийн нөлөөгөөр үүсэх мэдрэлийн түр холбоос гадаад
ертөнцийн юмс, үзэгдлийн бодит холбоо уялдааг тусгадаг.
‘‘Сэтгэхүйг гадаад юмстай холбоотой энгийн нийлэмж,
цаашлаад гинжин холбооноос өөрөөр төсөөлж болохгүй.
Иймээс жижиг ч гэсэн анхдагч нийлэмж бодол санааны үүсгэл
байдаг. ’’
И.П.Павлов
Гадаад цочроогчтой уялдаатай үүсэх холбоос /нийлэмж/ нь
сэтгэхүйн физиологи үндсийг бүрэлдүүлдэг.
Үүний зэрэгцээгээр сэтгэхүй үүргийн хувьд их тархины
гадрын мэдрэлийн эсүүдийн тогтолцоонд сэтгэлгээний
тодорхой үйлдлийг хэрэгжүүлдэг ба өөрийн тодорхойлогдох
онцлог болоод кодтой байдаг.
СЭТГЭХҮЙН ТӨРӨЛ
ХЭЛБЭР
ШИЙДВЭРЛЭХ
ЗОРИЛТООС
ЭРГЭЦҮҮЛЭХ
ТӨВШНӨӨС
ШИНЭ БА
ӨВӨРМӨЦ
ТӨВШНӨӨС
Харж үйлдэх
Харж дүрслэх
Хийсвэр логик
Онолын
Практик
Дискурсив
Интуитив
Бүтээлч биш
Бүтээлч
Бүтээлч сэтгэхүй – онолын эргэцүүлэл, оюун дүгнэлтэд
тулгуурлан үүсэх сэтгэхүй.
Практик сэтгэхүй – практик зорилтыг шийдвэрлэх бодомж,
оюун дүгнэлтэд үндэслэгдсэн сэтгэхүй.
Дискурсив сэтгэхүй – хүртэхүйн бус эргэцүүллийн логик
сэтгэхүй.
Интуитив – гадаад бодит ертөнцийн юмс, үзэгдлийн шууд
мэдрэмжийн хүртэхүй ба шууд тусгалд тулгуурлан үүсэх
сэтгэхүй.
Бүтээлч биш сэтгэхүй – тодорхой эх үүсвэрээс гарагх дүр,
төсөөлөлд тулгуурласан сэтгэхүй.
Бүтээлч сэтгэхүй – бүтээлч зохион бодоход тулгуурласан
сэтгэхүй.
‘‘Би зөн совин, онгодод дуртай. Мэдлэг хязгаарлагдмал байдаг
учир зохион бодох мэдлэгээс чухал бөгөөд зохион бодох нь
орчлонгийн бүх зүйлийг хамарч дэвшлийг өрнүүлэн, хувьсалын
эх үүсвэр болдог. ’’
А.Эйнштейн
Хэл яриа
Хэл ярианы онцлог
Уран яруу Нөлөөлөх Ойлгомжтой Агуулгатай
Сургах Сургамжлах
Хүсэх Тушаах Зааварчлах Зөвлөх
Хэл ярианы үүрэг
Илэрхийлэх Нөлөөлөх НэрлэхСолилцох
Хэл ярианы төрөл
Аман ДотоодБичгийн
Хандсан Харилцан
Хэл яриа гэдэг нь бусад хүмүүстэй харилцах зорилгоор хэлийг
хэрэглэх нь юм.
Хэл нь хэл ярианаас хүмүүсийн харилцааны хэрэглүүр
байдгаар ялгаатай.
Хэл яриа нь дараах онцлогтой:
Хэл яриа тодорхой утга санаа, догдлол, тэмүүлэл илэрхийлэх
агуулгатай байдаг.
Хэл яриа нь үг найруулгын хувьд зөв байж зогсож, өргөлтийг
хэрэглэхэд ойлгомжтой болдог.
Хэл яриа сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй уялдаатайгаар уран яруу
болдог. Хэл яриа хурц, тод, сул, бүдэг байж болно.
Хэл яриагаар бусдийн бодол, санаа, зориг, итгэл, зан байдалд
нөлөөлж болно.
Хэл яриа нь хэд хэдэн үүрэгтэй байдаг:
Хэл яриагаар хүн өөрийн бодол санаа, сэтгэлийн догдлолыг
илэрхийлдэг ба нөгөө талаас харилцааны боломжийг тэлдэг.
Бусдыг үйл хөдөлгөөнд хэл ярианы тусламжтайгаар нөлөөлөн
өдөөж болно.
Гадаад орчины юмс, үзэгдлийг нэрээр нь нэрлэж илэрхийлэх
үүрэгтэй.
Үг, хэллэгийн тусламжтайгаар хүмүүс бодол санаагаа
солилцох үүрэгтэй.
Хэл ярианы дараах төрлүүд байдаг.
Аман яриа - хүмүүс бусдад дуулдахаар өөр хоорондоо санал
бодлоо солилцон ярилцах нь юм.
Хандсан яриа - нэг хүнээс өөрийн бодол санааг харьцангуй
удаан хугцаанд илэрхийлэх байдал.
Харилцан яриа - хоёроос дээш тооны хүмүүсийн хоорондын
яриа.
Бичгийн хэл яриа - бичгийн дохиогоор явагдах хэл яриа.
Дотоод хэл яриа - харилцааны бус үүрэгтэйгээр зөвхөн тухайн
хүний сэтгэхүйн процесс явагдахад оролцдог.
Хэл ярианд оролцох захын тогтолцоо:
-энергийн -генераторийн
- цууриатуулах
Дохионы IIтогтолцоо
Хэл яриа
Хэл ярианы тархины төв
Тархины зүүн тал бөмбөл гийн
хэл ярианы үүрэг
Синтагматик
Парадигматик механизм
Хэл яриаг хүртэх
механизм
Хэл ярианы з/б
механизм
хэл яриаг явагдахад оролцох захын тогтолцоонд:
Дуу авиа гаргахад зайлшгүй шаардлагатай амьсгалын
эрхтэний энергийн тогтолцоо, уушиг ба атьсгалын гол булчин
өрц оролцдог.
Генераторын тогтолцоо - төвөнхийн дууны хөвч түүний
хэлбэлзэлд үүсэх дууны долгион;
Цууриатуулах тогтолцоо - нартай, гавлын яс, төвөнх,
цээжний хөндий.
Дохионы хоёрдугаар тогтолцоо. И.П.Павловын
тодорхойлсноор, хүнд дохионы хоёр тогтолцоо байдаг: дохионы
нэгдүгээр тогтолцоо бол гадаад болон дотоод орчны цочроолын
бидний мэдрэхүйн эрхтэнд үзүүлэх шууд үйлдэл /амьтанд
энэхүү тогтолцоо хамааралтай/. Харин дохионы хоёрдугаар
тогтолцоо нь үгээс үүсдэг.
Үгүүдийн багахан хэсэг нь л хүнд сэрж, мэдрэх нөлөөг
үзүүлдэг байна. Дохионы хоёрдугаар тогтолцооны үүрэг нь
үгийн дохионд анализ, синтез хийх, нэгтгэн дүгнэхэд оршино.
Хэл ярианы тархины төв. Хүний хэл ярианд анализ,
синтез хийх чадвар нь тархины дараах хэсгүүдтэй холбоотой
болох нь тусгай судалгаагаар тогтоогдсон байна:
Тархины зүүн тал бөмбөлөг;
Тархины гадрын чамархайн хойд атрианд байрлах хэлний
сонсголын Верникийн төв;
Тархины гадрын духны гуравдугаар атирааны доод хэсэгт байрлах
Брокийн төв.
Түүнээс гадна хэл яриа нь физиологийн зарим механизмын
оролцоотой явагддаг.
Хэл ярианы синтагматик ба парадигматикийн механизм.
Синтагматик механизм нь хэл ярианы хөдөлгөөний зохион
байгуулалт, их тархины гадрын физиологийн үйлийг зохицуулдаг.
Парадигматик механизм бол зүүн тал бөмбөлгийн
арын хэсгүүд ба хэл ярианы кодны хоорондын холбоо уялдааг
/фонемын, авиа бүтээх, утга зүйн талын г.м./ зохицуулдаг.
Хэл яриаг хүртэх механизм. Хэл яриаг хэлний дохиог
хувиргасны дараа л ухааран ойлгох боломжтой. Хэл ярианы
дохио нь хүлээн авсан мэдээллийн тархины кодчилол, авиан
задлалын үндсэн дээр хэрэгждэг.
Үүнээс үзэхэд, мэдрэлийн эс нь дуу авианы төрөл бүрийн
цочроогчид мэдрэмтгий бөгөөд үгийг таних тодорхой загварт
тулгуурладаг байна.
Хэл яриан хариултыг зохион байгуулах механизм.
Хэлтэй том хүний тухайд хэлийг хүртэн, ярих нь физиологийн
дотоод кодод тулгуурлан үгийн авианы болон авиа бүтэх, утга
зүйн анализаар хэрэгждэг. Дурдсан бүх л код үйлдэл нь
тархины тодорхой хэсгүүдэд байрладаг.
Хэл яриа нь нөхцөлт рефлексийн нарийн тогтолцоо юм. Дуу
авиа ба түүний бичгэн илэрхийлэл эхэн үедээ тухайн хүний
хувьд ялгалгүй цочроогчийн хэлбэртэй байдаг ба дахин
давтагдан нэгдүгээр дохионы цочроогчтой хослон өгөгдсөн
процессын явцад тухайн юмс ба үзэгдлийн сэрж хүртэх
мэдрэмжийг үүсгэх хэл ярианы нөхцөлт цочроогч болдог.
Ингэснээр утгыг илэрхийлж, шууд цочроолын адил
агуулгатай болдог. Хэлний цочроогчийн давталтаар үүссэн
мэдрэлийн түр холбоос батжин хоёрдмол шинжтэй болдог.
Энэ нь нэгдүгээрт, аливаа зүйлийг хүртэх нь түүний нэрийг
сэргээдэг бол нөгөө талаас сонссон, харсан зүйл тухайн
зүйлийн төсөөллийг сэргээдэг
1 de 28

Recomendados

Лекц 6 por
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6Temuulen Baldan
27.3K visualizações31 slides
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан por
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаансэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанThistle Khongorzul
50.8K visualizações21 slides
PTON111-Хичээл-9 por
PTON111-Хичээл-9PTON111-Хичээл-9
PTON111-Хичээл-9E-Gazarchin Online University
2.6K visualizações52 slides
Лекц 2 por
Лекц 2Лекц 2
Лекц 2Temuulen Baldan
34K visualizações24 slides
лекц por
лекцлекц
лекцPsychology Psy
20K visualizações54 slides
ой тогтоолт por
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолтOyuka Oyu
11.9K visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Leg6 por
Leg6Leg6
Leg6Мөнх- Очир
12.1K visualizações27 slides
Leg8 por
Leg8Leg8
Leg8Мөнх- Очир
12.9K visualizações15 slides
сэтгэхүй ба хэл яриа por
сэтгэхүй ба хэл яриасэтгэхүй ба хэл яриа
сэтгэхүй ба хэл яриаАриунгэрэл Миз
13.8K visualizações34 slides
Бие даалтын стандарт por
Бие даалтын стандартБие даалтын стандарт
Бие даалтын стандартAdilbishiin Gelegjamts
113.6K visualizações5 slides
темперамент por
темпераменттемперамент
темпераментӨөрийнхөөрөө Бай
53.7K visualizações21 slides
Leg1 por
Leg1Leg1
Leg1Мөнх- Очир
20.9K visualizações24 slides

Mais procurados(20)

Бие даалтын стандарт por Adilbishiin Gelegjamts
Бие даалтын стандартБие даалтын стандарт
Бие даалтын стандарт
Adilbishiin Gelegjamts113.6K visualizações
Оюуны зураглал por Burnee Naran
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглал
Burnee Naran26.1K visualizações
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт por Tserendulam Gan-Erdene
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтсэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт
Tserendulam Gan-Erdene14.2K visualizações
зохион бодохуй por MaRaLaa
зохион бодохуйзохион бодохуй
зохион бодохуй
MaRaLaa6.4K visualizações
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг por Enkhtuya Batchuluun
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригсэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
Enkhtuya Batchuluun17.1K visualizações
темпрамент зан төлөв Copy por Siner AG
темпрамент зан төлөв  Copyтемпрамент зан төлөв  Copy
темпрамент зан төлөв Copy
Siner AG72.1K visualizações
7 зан төлөвийн судалгаа) por Tsuntsaga Ch
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)
Tsuntsaga Ch19.2K visualizações
дотоод шүүрлийн булчирхай por byamba-1
дотоод шүүрлийн булчирхайдотоод шүүрлийн булчирхай
дотоод шүүрлийн булчирхай
byamba-143.6K visualizações
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн por NYAM-OCHIR BOLD
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнДотоодын нийт бүтээгдэхүүн
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
NYAM-OCHIR BOLD19.3K visualizações

Destaque

Сэтгэхүй ба хэл яриа por
Сэтгэхүй ба хэл яриаСэтгэхүй ба хэл яриа
Сэтгэхүй ба хэл яриаАриунгэрэл Миз
9.8K visualizações34 slides
5 6 nas hel yaria(3) por
5 6 nas hel yaria(3)5 6 nas hel yaria(3)
5 6 nas hel yaria(3)od_baigal
17.1K visualizações14 slides
лекц №4 por
лекц №4лекц №4
лекц №4azora14
12.2K visualizações10 slides
Лекц 3 por
Лекц 3Лекц 3
Лекц 3Temuulen Baldan
25.4K visualizações44 slides
баруун зүүн тал бөмбөлөг por
баруун зүүн тал бөмбөлөг баруун зүүн тал бөмбөлөг
баруун зүүн тал бөмбөлөг tserendulamaa
4.7K visualizações2 slides
50-р сургууль гадаад хэлний багш Ц.Цэрэнсумъяа por
50-р сургууль гадаад хэлний багш Ц.Цэрэнсумъяа50-р сургууль гадаад хэлний багш Ц.Цэрэнсумъяа
50-р сургууль гадаад хэлний багш Ц.Цэрэнсумъяаsaixana
959 visualizações17 slides

Destaque(20)

5 6 nas hel yaria(3) por od_baigal
5 6 nas hel yaria(3)5 6 nas hel yaria(3)
5 6 nas hel yaria(3)
od_baigal17.1K visualizações
лекц №4 por azora14
лекц №4лекц №4
лекц №4
azora1412.2K visualizações
Лекц 3 por Temuulen Baldan
Лекц 3Лекц 3
Лекц 3
Temuulen Baldan25.4K visualizações
баруун зүүн тал бөмбөлөг por tserendulamaa
баруун зүүн тал бөмбөлөг баруун зүүн тал бөмбөлөг
баруун зүүн тал бөмбөлөг
tserendulamaa4.7K visualizações
50-р сургууль гадаад хэлний багш Ц.Цэрэнсумъяа por saixana
50-р сургууль гадаад хэлний багш Ц.Цэрэнсумъяа50-р сургууль гадаад хэлний багш Ц.Цэрэнсумъяа
50-р сургууль гадаад хэлний багш Ц.Цэрэнсумъяа
saixana959 visualizações
лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora145.2K visualizações
3. deed medrel chuhual por otgonubuns
3. deed medrel chuhual3. deed medrel chuhual
3. deed medrel chuhual
otgonubuns12K visualizações
Лекц 5 por Temuulen Baldan
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5
Temuulen Baldan18.2K visualizações
хэл заслын дасгалууд1 por Bud Ochirbat
хэл заслын дасгалууд1хэл заслын дасгалууд1
хэл заслын дасгалууд1
Bud Ochirbat14.3K visualizações
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь por BMDI
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх ньАрдын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
BMDI 64.3K visualizações
цахим хэрэглэгдэхүүн энхцэцэг por ENKHTSETSEGMGL
цахим хэрэглэгдэхүүн энхцэцэгцахим хэрэглэгдэхүүн энхцэцэг
цахим хэрэглэгдэхүүн энхцэцэг
ENKHTSETSEGMGL1.5K visualizações
12 3 por gganchimeg
12 312 3
12 3
gganchimeg1K visualizações
Багш, эцэг эх, сурагчдад зориулсан сургалтууд por mnuser
Багш, эцэг эх, сурагчдад зориулсан сургалтуудБагш, эцэг эх, сурагчдад зориулсан сургалтууд
Багш, эцэг эх, сурагчдад зориулсан сургалтууд
mnuser960 visualizações
лекц 2, por Ge Go
лекц 2,лекц 2,
лекц 2,
Ge Go6.5K visualizações
лекц 1 por batsaikhan_mm
лекц 1лекц 1
лекц 1
batsaikhan_mm4.3K visualizações
Арабын хавар ба сошиал медиа por Khulan Jugder
Арабын хавар ба сошиал медиаАрабын хавар ба сошиал медиа
Арабын хавар ба сошиал медиа
Khulan Jugder1K visualizações
эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө por school14
эцэг эхэд өгөх зөвлөгөөэцэг эхэд өгөх зөвлөгөө
эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө
school142.1K visualizações

Similar a Leg11

PТОN111-Хичээл 1/1 por
PТОN111-Хичээл 1/1PТОN111-Хичээл 1/1
PТОN111-Хичээл 1/1E-Gazarchin Online University
410 visualizações32 slides
New microsoft office word document por
New microsoft office word documentNew microsoft office word document
New microsoft office word documentMinjmaa Gombosuren
309 visualizações7 slides
MHON101-хичээл-8 por
MHON101-хичээл-8MHON101-хичээл-8
MHON101-хичээл-8E-Gazarchin Online University
1.1K visualizações19 slides
PTON111-Хичээл-8 por
PTON111-Хичээл-8PTON111-Хичээл-8
PTON111-Хичээл-8E-Gazarchin Online University
689 visualizações41 slides
PТОN111-Хичээл 1/2 por
PТОN111-Хичээл 1/2PТОN111-Хичээл 1/2
PТОN111-Хичээл 1/2E-Gazarchin Online University
343 visualizações18 slides
лекц №6 por
лекц №6лекц №6
лекц №6azora14
1.9K visualizações32 slides

Similar a Leg11(20)

New microsoft office word document por Minjmaa Gombosuren
New microsoft office word documentNew microsoft office word document
New microsoft office word document
Minjmaa Gombosuren309 visualizações
лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora141.9K visualizações
лекц №1 por azora14
лекц №1лекц №1
лекц №1
azora1416.5K visualizações
сэтгэл судлал por eegii_ss22
сэтгэл судлалсэтгэл судлал
сэтгэл судлал
eegii_ss2212.1K visualizações
лекц 1 por Psychology Psy
лекц 1лекц 1
лекц 1
Psychology Psy14.3K visualizações
Legts 11 por Siner AG
Legts 11Legts 11
Legts 11
Siner AG3K visualizações
лекц№5 por azora14
лекц№5лекц№5
лекц№5
azora141.7K visualizações
логик хөтөлбөр por Dorj Otgonchimeg
логик хөтөлбөрлогик хөтөлбөр
логик хөтөлбөр
Dorj Otgonchimeg4.1K visualizações
Лекц 1 por Temuulen Baldan
Лекц 1Лекц 1
Лекц 1
Temuulen Baldan15.1K visualizações
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар por Ireedui12
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавартанин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
Ireedui121.7K visualizações
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар por Ireedui12
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавартанин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
Ireedui122.7K visualizações

Mais de Мөнх- Очир

Leg16 por
Leg16Leg16
Leg16Мөнх- Очир
5.7K visualizações80 slides
2 huchin zuiliin sydalgaa por
2 huchin zuiliin sydalgaa2 huchin zuiliin sydalgaa
2 huchin zuiliin sydalgaaМөнх- Очир
317 visualizações1 slide
2 ererbiin sydalgaa por
2 ererbiin sydalgaa2 ererbiin sydalgaa
2 ererbiin sydalgaaМөнх- Очир
693 visualizações12 slides
Leg15 por
Leg15Leg15
Leg15Мөнх- Очир
999 visualizações22 slides
Leg14 por
Leg14Leg14
Leg14Мөнх- Очир
17.6K visualizações82 slides
Leg13.2 por
Leg13.2Leg13.2
Leg13.2Мөнх- Очир
3K visualizações13 slides

Mais de Мөнх- Очир(20)

2 huchin zuiliin sydalgaa por Мөнх- Очир
2 huchin zuiliin sydalgaa2 huchin zuiliin sydalgaa
2 huchin zuiliin sydalgaa
Мөнх- Очир317 visualizações
2 ererbiin sydalgaa por Мөнх- Очир
2 ererbiin sydalgaa2 ererbiin sydalgaa
2 ererbiin sydalgaa
Мөнх- Очир693 visualizações

Leg11

 • 2. Сэтгэхүй - бодит ертөнцийн юмс болон үзэгдлийн холбоо уялдааг тусгах сэтгэцийн танин мэдэхүйн процесс. “Сэтгэхүй - хүний гадаад ертөнцөд болон мөн өөртөө дээд зэргээр баримжаалах хэрэглүүр мөн” И.П.Павлов
 • 3. СЭТГЭХҮЙ ЯВАГДАХ ОНЦЛОГ СЭТГЭХҮЙН ХӨГЖЛИЙН ОНЦЛОГ ДАМ ШИНЖ Харж үйлдэх сэтгэхүй МЭДЛЭГТ ТУЛГУУРЛАХ Аливаа зүйл дээр ажиллах Юмсын шинжийг нэгтгэн дүгнэх ‘‘Идэвхтэй бясал галаар’’ хязгаарлагдахгүй Бодит шинж Сэтгэхүйн процессын өөрчлөн байгуулалтХолбоо уялдааны үгэн хэлбэрийн тусгал Чиг зорилготой сэтгэх үйл ажиллагаа Хүний практик үйл ажиллагаатай холбоотой Хийсвэр- логикийн сэтгэхүйн чадвар Сэтгэхүйн өвөрмөц онцлог
 • 4. Сэтгэхүйн процесс дараах онцлогуудаар тодорхойлдог: 1. Сэтгэхүй дам шинжээр тодорхойлогддог. Бодит ертөнцийн юмс үзэгдлийн хоорондын холбоо уялдааг тодорхойлохдоо шууд сэрж, хүртэхээс гадна ой тогтоолтонд хадгалагдсан хуримтлуулагдсан туршлага дээр тулгуурладаг. 2. Хүн сэтгэхдээ байгаль, нийгмийн ерөнхий хуулиудын талаарх мэдлэгт тулгууралдаг. Сэтгэх процессын явцад хүн гадаад ертөнцийн нийтлэг холбоо, зүй тогтлолыг тусгах ерөнхий мэдлэг, туршлагад тулгуурладаг байна
 • 5. 3. Сэтгэхүй нь ‘‘идэвхтэй бясалгалаас ’’ эхлэх боловч түүгээр хязгаарлагдахгүй. Юмс үзэгдлийн холбоо, хамаарлыг тухайн үзэгдлийн хувьд бус түүнтэй төстэй үзэгдлүүдтэй хамааралтайгаар нэгтгэн дүгнэж, хийсвэрлэн сэтгэдэг. 4. Сэтгэхүй бол юмсын хоорондын холбоо уялдааны үгэн хэлбэрийн тусгал юм. Сэтгэхүй, хэл яриа салшгүй холбоотой. Иймээс сэтгэхүй хэл ярианд тулгуурласнаар хийсвэрлэх, нэгтгэн дүгнэх боломжтойн зэрэгцээгээр үг нь өөрийн мөн чанараар өвөрмөц цочроогч байж бодит ертөнцийн нэгтгэн дүгнэсэн хэлбэрийн дохио болдог.
 • 6. 5. Хүний сэтгэхүй практик үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой. Агуулгын хувьд хүний нийгмийн практик туршлагад тулгуурладаг. Сэтгэхүй бол гадаад ертөнцийн тухай энгийн бясалгал биш, гадаад ертөнцийг өөрчлөхөд чиглэгдсэн хөдөлмөрийн болон бусад үйл ажиллагааны явцад үүсэх зорилтыг тодорхойлох тусгал юм.
 • 7. Анализ Синтез Харьцуулах Хийсвэрлэх Нэгтгэн дүгнэх Тодруулах Ухагдахуун Бодомж Оюун дүгнэлт Адилтгал Харж үйлдэх Дүрийн Хийсвэр Индукци Дедукци Сэтгэхүйн үйлдлүүд Сэтгэхүйн хэлбэр Сэтгэхүйн төрөл анги Сэтгэхүйн арга барил С Э Т Г Э Х Ү Й
 • 8. Сэтгэхүйн тодорхой үйлдлүүд байдаг. Анализ – обектийг бүтцийн бүрэлдүүлэх хэсгүүдэд сэтгэлгээгээр задлах үйлдэл. Синтез – тодорхой хэсгээс бүхэлд шилжих сэтгэхүйн анализ- синтез процесс дахь сэтгэлгээний үйл. Харьцуулах – юмс, үзэгдэл болон түүний шинжүүдийн төстэй ба ялгаатай байдлыг тодорхойлоход чиглэсэн сэтгэхүйн үйлдэл. Хийсвэрлэл – юмс үзэгдлийг тодорхойлох гол, чухал шинжийг чухал биш шинжүүдээс хийсвэрлэн тодорхойлох сэтгэлгээний үйлдэл.
 • 9. Дүгнэн цэгцлэх үйлдэл – ерөнхий шинжээр нь юмс, үзэгдлийг нэгтгэх үйлдэл. Тодруулах үйлдэл – сэтгэлгээний ерөнхийгөөс тодорхой руу хөдөлгөөн. Сэтгэхүйн дараах хэлбэрүүд байдаг. Ухагдахуун – юмс болон үзэгдлийн ерөнхий ба онцгой шинжийн хүний ухамсар дахь тусгал. Бодомж – бодит орчины юмс болон үзэгдлийн хоорондын холбоо батлагдах эсвэл тусгагдах процесс дахь сэтгэхүйн үндсэн хэлбэр. Оюун дүгнэлт – нэг болон хэд хэдэн бодомжоос шинэ бодомж хийх нь юм. Адилтгал – бусад нөхцлүүдийг үл харгалзан үзэгдлүүдийн төстэй байдалд тулгуурлан оюун дүгнэлтийг хэлдэг.
 • 10. Сэтгэхүй тодорхой төрөлд хуваагддаг. Харж үйлдэх сэтгэхүй – үйл ажиллагаанд илрэх сэтгэхүй. Дүрийн сэтгэхүй – өмнө нь хүртэгдсэн дүр, төсөөлөл дээр явагдах сэтгэхүй. Хийсвэр сэтгэхүй – дүрээр биш хийсвэр ухагдахуунд тулгуурлах сэтгэхүй. Эцэст нь сэтгэхүйн арга барилуудыг ялган тодорхойлдог. Индукци – тодорхой баримтаас ерөнхий дүгнэлт хийж оюун дүгнэлт гаргах сэтгэхүйн арга барил. Дедукци – индукцийн эсрэг явагдах сэтгэхүйн арга барил.
 • 11. Сэтгэхүйн мэдэрлийн эсийн тохируулга Мэдэрлийн эсийн код Сэтгэхүйн үйлдлийн тохируулга Сэтгэцийн үйл ажиллагааны тогтолцооны зохион байгуулалт СЭТГЭХҮЙ Асуудлыг шийдвэрлэх төшин Асуудлыг шийдвэрлэх чадавх Шийдвэр гаргахын сэтгэц физиологийн механизм
 • 12. Сэтгэхүйн процесс нь физиологийн талаасаа их тархины гадрын нарийн, нийлмэл анализ- синтез үйл ажиллагаа юм. Их тархины гадрын бүх л хэсэг сэтгэхүйн процесс явагдахад оролцдог. Сэтгэхүйн процесст задлан ялгагчийн тархины төвүүдийн хооронд үүссэн нарийн, нийлмэл мэдрэлийн түр холбоос чухал үүрэгтэй. Их тархины гадрын тодорхой хэсгийн үйл ажиллагаа гадаад цочроогчдын нөлөөнд идэвхждэг боловч нэгэн зэргийн цочроогчдийн нөлөөгөөр үүсэх мэдрэлийн түр холбоос гадаад ертөнцийн юмс, үзэгдлийн бодит холбоо уялдааг тусгадаг.
 • 13. ‘‘Сэтгэхүйг гадаад юмстай холбоотой энгийн нийлэмж, цаашлаад гинжин холбооноос өөрөөр төсөөлж болохгүй. Иймээс жижиг ч гэсэн анхдагч нийлэмж бодол санааны үүсгэл байдаг. ’’ И.П.Павлов Гадаад цочроогчтой уялдаатай үүсэх холбоос /нийлэмж/ нь сэтгэхүйн физиологи үндсийг бүрэлдүүлдэг. Үүний зэрэгцээгээр сэтгэхүй үүргийн хувьд их тархины гадрын мэдрэлийн эсүүдийн тогтолцоонд сэтгэлгээний тодорхой үйлдлийг хэрэгжүүлдэг ба өөрийн тодорхойлогдох онцлог болоод кодтой байдаг.
 • 14. СЭТГЭХҮЙН ТӨРӨЛ ХЭЛБЭР ШИЙДВЭРЛЭХ ЗОРИЛТООС ЭРГЭЦҮҮЛЭХ ТӨВШНӨӨС ШИНЭ БА ӨВӨРМӨЦ ТӨВШНӨӨС Харж үйлдэх Харж дүрслэх Хийсвэр логик Онолын Практик Дискурсив Интуитив Бүтээлч биш Бүтээлч
 • 15. Бүтээлч сэтгэхүй – онолын эргэцүүлэл, оюун дүгнэлтэд тулгуурлан үүсэх сэтгэхүй. Практик сэтгэхүй – практик зорилтыг шийдвэрлэх бодомж, оюун дүгнэлтэд үндэслэгдсэн сэтгэхүй. Дискурсив сэтгэхүй – хүртэхүйн бус эргэцүүллийн логик сэтгэхүй. Интуитив – гадаад бодит ертөнцийн юмс, үзэгдлийн шууд мэдрэмжийн хүртэхүй ба шууд тусгалд тулгуурлан үүсэх сэтгэхүй.
 • 16. Бүтээлч биш сэтгэхүй – тодорхой эх үүсвэрээс гарагх дүр, төсөөлөлд тулгуурласан сэтгэхүй. Бүтээлч сэтгэхүй – бүтээлч зохион бодоход тулгуурласан сэтгэхүй. ‘‘Би зөн совин, онгодод дуртай. Мэдлэг хязгаарлагдмал байдаг учир зохион бодох мэдлэгээс чухал бөгөөд зохион бодох нь орчлонгийн бүх зүйлийг хамарч дэвшлийг өрнүүлэн, хувьсалын эх үүсвэр болдог. ’’ А.Эйнштейн
 • 17. Хэл яриа Хэл ярианы онцлог Уран яруу Нөлөөлөх Ойлгомжтой Агуулгатай Сургах Сургамжлах Хүсэх Тушаах Зааварчлах Зөвлөх
 • 18. Хэл ярианы үүрэг Илэрхийлэх Нөлөөлөх НэрлэхСолилцох Хэл ярианы төрөл Аман ДотоодБичгийн Хандсан Харилцан
 • 19. Хэл яриа гэдэг нь бусад хүмүүстэй харилцах зорилгоор хэлийг хэрэглэх нь юм. Хэл нь хэл ярианаас хүмүүсийн харилцааны хэрэглүүр байдгаар ялгаатай. Хэл яриа нь дараах онцлогтой: Хэл яриа тодорхой утга санаа, догдлол, тэмүүлэл илэрхийлэх агуулгатай байдаг. Хэл яриа нь үг найруулгын хувьд зөв байж зогсож, өргөлтийг хэрэглэхэд ойлгомжтой болдог. Хэл яриа сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй уялдаатайгаар уран яруу болдог. Хэл яриа хурц, тод, сул, бүдэг байж болно.
 • 20. Хэл яриагаар бусдийн бодол, санаа, зориг, итгэл, зан байдалд нөлөөлж болно. Хэл яриа нь хэд хэдэн үүрэгтэй байдаг: Хэл яриагаар хүн өөрийн бодол санаа, сэтгэлийн догдлолыг илэрхийлдэг ба нөгөө талаас харилцааны боломжийг тэлдэг. Бусдыг үйл хөдөлгөөнд хэл ярианы тусламжтайгаар нөлөөлөн өдөөж болно. Гадаад орчины юмс, үзэгдлийг нэрээр нь нэрлэж илэрхийлэх үүрэгтэй. Үг, хэллэгийн тусламжтайгаар хүмүүс бодол санаагаа солилцох үүрэгтэй. Хэл ярианы дараах төрлүүд байдаг.
 • 21. Аман яриа - хүмүүс бусдад дуулдахаар өөр хоорондоо санал бодлоо солилцон ярилцах нь юм. Хандсан яриа - нэг хүнээс өөрийн бодол санааг харьцангуй удаан хугцаанд илэрхийлэх байдал. Харилцан яриа - хоёроос дээш тооны хүмүүсийн хоорондын яриа. Бичгийн хэл яриа - бичгийн дохиогоор явагдах хэл яриа. Дотоод хэл яриа - харилцааны бус үүрэгтэйгээр зөвхөн тухайн хүний сэтгэхүйн процесс явагдахад оролцдог.
 • 22. Хэл ярианд оролцох захын тогтолцоо: -энергийн -генераторийн - цууриатуулах Дохионы IIтогтолцоо Хэл яриа Хэл ярианы тархины төв Тархины зүүн тал бөмбөл гийн хэл ярианы үүрэг Синтагматик Парадигматик механизм Хэл яриаг хүртэх механизм Хэл ярианы з/б механизм
 • 23. хэл яриаг явагдахад оролцох захын тогтолцоонд: Дуу авиа гаргахад зайлшгүй шаардлагатай амьсгалын эрхтэний энергийн тогтолцоо, уушиг ба атьсгалын гол булчин өрц оролцдог. Генераторын тогтолцоо - төвөнхийн дууны хөвч түүний хэлбэлзэлд үүсэх дууны долгион; Цууриатуулах тогтолцоо - нартай, гавлын яс, төвөнх, цээжний хөндий.
 • 24. Дохионы хоёрдугаар тогтолцоо. И.П.Павловын тодорхойлсноор, хүнд дохионы хоёр тогтолцоо байдаг: дохионы нэгдүгээр тогтолцоо бол гадаад болон дотоод орчны цочроолын бидний мэдрэхүйн эрхтэнд үзүүлэх шууд үйлдэл /амьтанд энэхүү тогтолцоо хамааралтай/. Харин дохионы хоёрдугаар тогтолцоо нь үгээс үүсдэг. Үгүүдийн багахан хэсэг нь л хүнд сэрж, мэдрэх нөлөөг үзүүлдэг байна. Дохионы хоёрдугаар тогтолцооны үүрэг нь үгийн дохионд анализ, синтез хийх, нэгтгэн дүгнэхэд оршино. Хэл ярианы тархины төв. Хүний хэл ярианд анализ, синтез хийх чадвар нь тархины дараах хэсгүүдтэй холбоотой болох нь тусгай судалгаагаар тогтоогдсон байна:
 • 25. Тархины зүүн тал бөмбөлөг; Тархины гадрын чамархайн хойд атрианд байрлах хэлний сонсголын Верникийн төв; Тархины гадрын духны гуравдугаар атирааны доод хэсэгт байрлах Брокийн төв. Түүнээс гадна хэл яриа нь физиологийн зарим механизмын оролцоотой явагддаг. Хэл ярианы синтагматик ба парадигматикийн механизм. Синтагматик механизм нь хэл ярианы хөдөлгөөний зохион байгуулалт, их тархины гадрын физиологийн үйлийг зохицуулдаг. Парадигматик механизм бол зүүн тал бөмбөлгийн арын хэсгүүд ба хэл ярианы кодны хоорондын холбоо уялдааг /фонемын, авиа бүтээх, утга зүйн талын г.м./ зохицуулдаг.
 • 26. Хэл яриаг хүртэх механизм. Хэл яриаг хэлний дохиог хувиргасны дараа л ухааран ойлгох боломжтой. Хэл ярианы дохио нь хүлээн авсан мэдээллийн тархины кодчилол, авиан задлалын үндсэн дээр хэрэгждэг. Үүнээс үзэхэд, мэдрэлийн эс нь дуу авианы төрөл бүрийн цочроогчид мэдрэмтгий бөгөөд үгийг таних тодорхой загварт тулгуурладаг байна.
 • 27. Хэл яриан хариултыг зохион байгуулах механизм. Хэлтэй том хүний тухайд хэлийг хүртэн, ярих нь физиологийн дотоод кодод тулгуурлан үгийн авианы болон авиа бүтэх, утга зүйн анализаар хэрэгждэг. Дурдсан бүх л код үйлдэл нь тархины тодорхой хэсгүүдэд байрладаг. Хэл яриа нь нөхцөлт рефлексийн нарийн тогтолцоо юм. Дуу авиа ба түүний бичгэн илэрхийлэл эхэн үедээ тухайн хүний хувьд ялгалгүй цочроогчийн хэлбэртэй байдаг ба дахин давтагдан нэгдүгээр дохионы цочроогчтой хослон өгөгдсөн процессын явцад тухайн юмс ба үзэгдлийн сэрж хүртэх мэдрэмжийг үүсгэх хэл ярианы нөхцөлт цочроогч болдог.
 • 28. Ингэснээр утгыг илэрхийлж, шууд цочроолын адил агуулгатай болдог. Хэлний цочроогчийн давталтаар үүссэн мэдрэлийн түр холбоос батжин хоёрдмол шинжтэй болдог. Энэ нь нэгдүгээрт, аливаа зүйлийг хүртэх нь түүний нэрийг сэргээдэг бол нөгөө талаас сонссон, харсан зүйл тухайн зүйлийн төсөөллийг сэргээдэг