O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Open house kku library 2012

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทฯ มข.

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Open house kku library 2012

  1. 1. สานักวิทยบริการ “เปิ ดให้ บริการพิเศษ” แนะนานักศึกษาน้ องใหม่ 2555 ในวันที่ 15 มิถนายน 2555 ทางสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ุ ได้ มีการเปิ ดให้ บริการพิเศษ ตั ้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. เพื่อแนะนาบริการต่างๆที่ เปิ ดให้ นกศึกษาได้ เข้ าใช้ รวมทั ้งข้ อมูลทัวไป ที่ เกี่ยวข้ องกับทางสานักวิทยบริการ ั ่ เพื่อให้ นกศึกษาน้ องใหม่เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ของทางสานักวิทยบริการ ทั ้งนี ้ทาง ั สานักวิทยบริการยัง ได้ มีการจัด กิจกรรมต่างๆให้ นกศึกษาน้ องใหม่ได้ ร่วมทาเพื่อ ั ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้ างความสัมพันธ์ และความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาน้ องใหม่ กับทางสานักวิทยบริการ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการเป็ นที่ร้ ูจก ั ของนักศึกษาน้ องใหม่ โดยนักศึกษาน้ องใหม่ที่สนใจสามารถติดต่อด้ วยตนเองได้ ที่ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ มข. ในเวลาทาการ หรือทาง www.library.kku.ac.th นางสาวสุดารัตน์ เชิดเพชรรัตน์ 523080879-9 ผู้เขียนข่าว

×