Anúncio

Taloustutkimus: Opettajien arvostus on entisestään vahvistunut korona-aikana

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
23 de Feb de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Taloustutkimus: Opettajien arvostus on entisestään vahvistunut korona-aikana(20)

Anúncio

Mais de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

Anúncio

Taloustutkimus: Opettajien arvostus on entisestään vahvistunut korona-aikana

 1. Mitä Suomi ajattelee opettajien työstä ja sen merkityksestä? TUTKIMUSRAPORTTI 23.2.2022 Taloustutkimus Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 2. 3 Johdanto Taloustutkimuksen tutkimustuloksiin 5 Johtopäätökset ja yhteenveto 11 Tutkimusgrafiikka 35 Taloustutkimuksen tutkimuksen vastaajarakenne 38 Taloustutkimuksen liitteet 43 OAJ:n Fiilismittari selvitti opettajien kokemuksia työn arvostuksesta Sisällysluettelo: Tietoa opettajien arvostuksesta ja arvostuksen välittymisestä
 3. Johdanto • Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajan ammatin arvostus suomalaisten keskuudessa. • Tutkimus on toteutettu osana viikoittaista Telebus –kuluttajatutkimusta. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset kuluttajat Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla Bisnoden Ihmiset- palvelusta. Tutkimus tehtiin atk-avusteisina puhelinhaastatteluina (CATI). • Tutkimukseen vastasi kahdella Telebus-kierroksella yhteensä 1004 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin kohderyhmää edustavaksi. Otoksen painottamaton ja painotettu rakenne on selvitetty raportin atk-taulukoiden jälkeen (”Absoluuttiset luvut”). Taulukoissa painottamaton n-luku kertoo haastateltujen määrän eri taustaryhmissä ja painotettu N-luku vastaavan populaation tuhansina (.000) henkilöinä. • Haastattelut tehtiin 20. – 23.12.2021 ja 27.12.2021 - 4.1.2022 keskitetysti Taloustutkimuksen valvotusta puhelinhaastattelukeskuksesta Helsingistä. Haastattelutyöhön osallistui tutkimuksen ensimmäisessä osassa 58 ja toisessa osassa 69 Taloustutkimuksen kouluttamaa haastattelijaa. • Tulostuksessa on käytetty T-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. • Tämän projektin laatu varmistetaan käsittelemällä kaikkia tutkimukseen liittyviä aineistoja ja syntyneitä tietoja ehdottoman luottamuksellisesti sekä noudattamalla markkinatutkimusalan ISO 20252 -standardia sekä ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan perussääntöjä. • Tutkimuksen toteutuksesta Taloustutkimuksessa vastaa Anne Kosonen p. +358(0)10 7585 264, anne.kosonen@taloustutkimus.fi T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus
 4. Näitä asioita tutkimuksessa selvitettiin • Mitkä ovat 1-3 Suomen kannalta tärkeintä ammattia, avoin • Arvosana opettajan ammatille arvostuksen mukaan, asteikko 4-10, jossa 10=arvonta erittäin paljon ja 4=en arvosta lainkaan • Mikä tekee opettajan työstä tärkeää ja merkityksellistä, avoin • Opettajiin liittyvien väittämien arviointi asteikolla 5-1, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä, arvioitavat väittämät: • Opettajan työ on arvokasta koko yhteiskunnalle • Opettajilla on liian pieni palkka • Opettajan työ on vastuullista • Opettajilla on liian suuri palkka • Opettajan työ on vaativaa • Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoituksen pitäisi Suomessa olla vähintään samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa. • Eri asioiden vaikutus mielikuvaan opettajan työstä, vaihtoehdot: 1) vaikuttaa positiivisesti 2) ei vaikuta positiivisesti eikä negatiivisesti 3) vaikuttaa negatiivisesti 4) ei koske minua, arvioitavat asiat: • Omat kokemukseni ja muistoni opinnoista • Läheisten, kuten ystävieni tai sukulaisteni opinnot • Omat kokemukseni opettajan työstä • Sanomalehdet • Iltapäivälehdet • Televisio • Radio • Sosiaalinen media • Opettajan ammatin merkitykseen liittyvät mainoskampanjat T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus
 5. Johtopäätökset T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus
 6. Johtopäätökset: Arvostus on vuodessa vahvistunut • Opettajia pidetään suomalaisten keskuudessa toiseksi tärkeimpänä Suomen tulevaisuuden kannalta. Tärkeimpänä pidetään lääkärin ammattia. Kun lasketaan mukaan opettajien lisäksi myös tutkijat, on opettajien ja tutkijoiden osuus vastauksista lähes yhtä suuri kuin lääkäreiden. • Opettajan ammatti on erittäin arvostettu suomalaisten keskuudessa, arvostusindeksi on korkea. Arvostus on keskimääräistä suurempaa pk-seudulla sekä kohderyhmissä naiset, 25-34-vuotiaat, opiskelijat/koululaiset ja lapsiperheet. • Verrattuna vuodentakaiseen arvostuskeskiarvo on noussut hieman (9,03 -> 9,09). Arvosanan 10 antaneiden osuus on kasvanut vuodessa (35%->41%). • Opettajan ammattia pidetään merkityksellisenä erityisesti opetuksen, kasvatuksen ja tulevaisuuteen vaikuttamisen takia. • Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että opettajan työ on arvokasta yhteiskunnalle ja että se on vastuullista sekä vaativaa. Enemmistö suomalaisista on myös sitä mieltä, että koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoituksen pitäisi Suomessa olla vähintään samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa. Noin puolet suomalaisista on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että opettajien palkka on liian pieni – erimielisiä on vain 12 %. • Omat ja läheisten kokemukset opinnoista ovat yli puolella suomalaista vaikuttaneet myönteisesti mielikuvaan opettajan työstä. Noin viidennes suomalaisista arvioi sosiaalisen median ja iltapäivälehtien vaikuttavan mielikuvaan negatiivisesti. • Pieniä eroja löytyy taustaryhmittäin tarkasteltuna: Lapsiperheitä edustavat mainitsevat opettajan ammatin selvästi useammin tärkeimpien ammattien joukkoon kuin aikuistalouksissa asuvat. Opettajan ammatti mainitaan tärkeimpien ammattien joukkoon useammin alakouluikäisten kuin yläkouluikäisten vanhempien keskuudessa. Eri puolueiden kannattajista Vihreät mainitsevat opettajan ammatin useimmin tärkeimpien ammattien joukkoon ja Perussuomalaiset keskimääräistä harvemmin. Alueellisesti tarkasteltuna opettajien ammatti nousee tärkeimpien ammattien joukkoon useimmin pk-seudulla.
 7. Yhteenveto tuloksista T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus
 8. PÄÄTULOKSET: Opettajien arvostus ja työn merkitys T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus SUOMEN TULEVAISUUDEN KANNALTA 1-3 TÄRKEINTÄ AMMATTIA Useimmin mainitut 32 % Lääkäri 26% Sairaanhoitajat ja lähihoitajat 31 % Opettajat ja tutkijat 1 2 3 KUINKA PALJON OPETTAJAN AMMATTIA ARVOSTETAAN: Asteikko 4-10, jossa 10=erittäin paljon ja 4 ei lainkaan) 83 AI= arvostusindeksi Keskiarvo 4-10: 9,09 Ei hyvä eikä huono (7) 3 % Huono / Erittäin huono (4-6) 2 % Erittäin hyvä / Hyvä (8-10) 95 % Opettajien arvostus MIKÄ TEKEE OPETTAJAN TYÖSTÄ TÄRKEÄÄ JA MERKITYKSELLISTÄ Useimmin mainitut 33 % Koulutus ja uusien asioiden opettaminen 24 % Kasvatustyö ja oppijoiden kehitykseen vaikuttaminen 21 % Tulevaisuuden aikuisten ja tulevaisuuden Suomen tekeminen 12 % Yleissivistys
 9. PÄÄTULOKSET: Työn luonne ja rahoitus T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus LIIAN PIENI PALKKA VASTUULLISUUS . VAATIVUUS RAHOITUS LIIAN SUURI PALKKA MERKITYKSELLISYYS Opettajan työ on arvokasta koko yhteiskunnalle. Opettajan työ on vastuullista. Opettajan työ on vaativaa. Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen pitäisi Suomessa olla vähintään samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa. Opettajilla on liian suuri palkka. Opettajilla on liian pieni palkka. KESKIARVO 1-5 (1=TÄYSIN ERI MIELTÄ, 5=TÄYSIN SAMAA MIELTÄ) TÄYSIN+MELKO SAMAA MIELTÄ % TÄYSIN+MELKO ERI MIELTÄ % 97 % 96 % 91 % 49 % 4 % 88 % 1 % 0 % 0 % 12 % 73 % 2 % 4,77 4,71 4,48 3,61 1,82 4,58 Työn luonne Resurssit ja palkka
 10. MIKÄ MERKITYS ERI ASIOILLA ON MIELIKUVAAN OPETTAJAN TYÖSTÄ PÄÄTULOKSET: Miten eri asiat vaikuttavat mielikuviin opettajien työstä? T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus . Omat kokemukseni ja muistoni opinnoista Omat kokemukseni opettajan työstä Radio Sanomalehdet Sosiaalinen media Iltapäivälehdet Läheisten, kuten lapseni, ystävieni tai sukulaisteni, opinnot Televisio Opettajan ammatin merkitykseen liittyvät mainoskampanjat VAIKUTTAA… POSITIIVISESTI NEGATIIVISESTI EI POSITIIVISESTI EIKÄ NEGATIIVISESTI 70 % 59 % 42 % 31 % 23 % 21 % 19 % 9 % 19 % 24 % 15 % 46 % 54 % 53 % 43 % 49 % 9 % 6 % 5 % 9 % 8 % 4 % 17 % 22 % 20 % 44 % 6 %
 11. Tutkimusgrafiikka T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus
 12. Mitkä ovat Suomen kannalta 1-3 tärkeintä ammattia tulevaisuudessa Avoin kysymys
 13. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Suomen tulevaisuuden kannalta 1-3 tärkeintä ammattia 2022 Opettajat/tutkijat 1(2) 14 16 11 13 14 22 9 12 20 16 7 12 18 19 16 19 16 15 14 9 17 20 15 15 17 22 16 16 23 16 13 15 23 20 26 23 19 15 17 17 31 36 26 27 31 44 25 28 42 33 20 27 41 40 42 42 35 30 31 26 0 10 20 30 40 50 60 Kaikki, n=1004 SUKUPUOLI Nainen, n=497 Mies, n=507 IKÄRYHMÄ 15-24 vuotta, n=113 25-34 vuotta, n=188 35-49 vuotta, n=237 50-79 vuotta, n=466 AMMATTI Työntekijä, n=215 Toimihlö/asiantunt./yrittäjä/johtava as., n=361 Opiskelija/koululainen, n=98 Muu, n=328 TALOUDEN TYYPPI Aikuistalous, n=745 Talous, jossa lapsia, n=259 KOTONA OLEVIEN LASTEN IKÄ 0-6 vuotta, n=105 7-10 vuotta, n=94 11-17 vuotta, n=162 SUURALUE Helsinki-Uusimaa, n=314 Etelä-Suomi, n=222 Länsi-Suomi, n=241 Pohjois-ja Itä-Suomi, n=227 % Ensin mainittu Muut maininnat n=kaikki vastaajat Korostuu: § Naiset § Alle 35-49-vuotiaat § Toimihenkilöt/yrittäjä/ johtava asema, opiskelija/koululainen § Lapsiperheet § Pk-seutu
 14. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Suomen tulevaisuuden kannalta 1-3 tärkeintä ammattia 2022 Opettaja/koulutusala/tutkijat 2(2) 14 14 16 6 7 31 18 17 23 19 25 12 26 17 31 37 35 31 19 57 35 0 10 20 30 40 50 60 Kaikki, n=1004 ÄÄNESTÄISI EDUSKUNTAVAALEISSA SDP, n=125 Kokoomus, n=165 Keskusta, n=83 PS, n=109 Vihreät, n=84 Muut, n=106 % Ensin mainittu Muut maininnat n=kaikki vastaajat Korostuu: Vihreät Keskimääräistä harvemmin maininneet: Perussuomalaiset
 15. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Suomen tulevaisuuden kannalta 1-3 tärkeintä ammattia 2021 ja 2022 10 9 14 11 16 16 17 19 26 25 31 30 0 10 20 30 40 50 Opettaja/koulutusala 2022, n=1004 2021, n=1005 Opettaja/koulutusala/tutkijat 2022, n=1004 2021, n=1005 % Ensin mainittu Muut maininnat n=kaikki vastaajat Opettajat ja/tai tutkijat mainittiin tärkeimpien ammattien joukossa hieman useammin kuin edellisvuonna.
 16. Opettajien arvostus T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus
 17. Opettajien arvostus ja tulosten tulkinta • Arvostusta kysyttiin asteikolla 4-10, jossa 10=arvostan erittäin paljon ja 4=en arvosta lainkaan. • Keskiarvon lisäksi arvosanoista on laskettu ammatille myös AI-ARVOSTUSINDEKSI. • Indeksi on laskettu seuraavan kaavan mukaan: positiivisten arvosanojen osuus miinus negatiivisten arvosanojen osuus. Arvosanan ”hyvä” painoarvoa on laskettu jakamalla sen osuus kahdella. Neutraali arvosana ”ei hyvä eikä huono” jätetään huomioimatta. • Indeksi voi sijoittua välille -100 ja +100. Merkitsevä ero indeksien välillä (esim. vuosimuutoksessa) on 4 indeksipisteen ero. • Erittäin hyvä (9-10) positiivinen • Hyvä (8) positiivinen • Ei hyvä eikä huono (7) • Huono (6) negatiivinen • Erittäin huono (4-5) negatiivinen • Esim. Ammatti X AI = 27 20 % vastaajista on antanut erittäin hyvän arvosanan (10-9), 31 % hyvän arvosanan (8), 6 % huonon arvosanan (6) ja 3 % erittäin huonon arvosanan (5-4). Neutraali arvosana ”ei hyvä eikä huono” (7) jätetään huomioimatta. (20+(31/2))-(6+3) = tarkoilla arvoilla laskettuna 27.
 18. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Opettajien arvostus 2022 1(2) 75 83 68 79 80 78 71 73 79 84 70 73 79 82 79 77 78 71 74 76 20 15 24 17 17 18 23 20 18 14 23 21 17 14 16 20 20 20 21 18 3 1 4 2 3 1 4 4 1 2 5 3 1 1 1 2 0 5 3 3 1 0 3 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 3 0 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 83 89 77 85 88 85 80 79 87 89 80 82 86 85 83 86 88 77 83 82 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki, n=1004 SUKUPUOLI Nainen, n=497 Mies, n=507 IKÄRYHMÄ 15-24 vuotta, n=113 25-34 vuotta, n=188 35-49 vuotta, n=237 50-79 vuotta, n=466 AMMATTI Työntekijä, n=215 Toimihlö/asiantunt./yrittäjä/johtava as., n=361 Opiskelija/koululainen, n=98 Muu, n=328 TALOUDEN TYYPPI Aikuistalous, n=745 Talous, jossa lapsia, n=259 KOTONA OLEVIEN LASTEN IKÄ 0-6 vuotta, n=105 7-10 vuotta, n=94 11-17 vuotta, n=162 SUURALUE Helsinki-Uusimaa, n=314 Etelä-Suomi, n=222 Länsi-Suomi, n=241 Pohjois-ja Itä-Suomi, n=227 % Erittäin hyvä Hyvä Ei hyvä eikä huono Huono Erittäin huono Ei osaa sanoa AI n=kaikki vastaajat Opettajia arvostetaan Suomessa. Arvostusindeksi on 83 Arvostus on keskimääräistä korkeampaa ryhmissä: § Naiset § 25-34-vuotiaat § Opiskelija/koululainen § Lapsiperheet § Pk-seutu
 19. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Opettajien arvostus 2022 2(2) 75 80 80 78 61 90 79 20 16 19 17 31 8 17 3 3 1 3 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 83 87 89 84 73 94 84 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki, n=1004 ÄÄNESTÄISI EDUSKUNTAVAALEISSA SDP, n=125 Kokoomus, n=165 Keskusta, n=83 PS, n=109 Vihreät, n=84 Muut, n=106 % Erittäin hyvä Hyvä Ei hyvä eikä huono Huono Erittäin huono Ei osaa sanoa AI n=kaikki vastaajat Arvostus on keskimääräistä korkeampaa ryhmissä: § Vihreät § Kokoomus § SDP
 20. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Opettajien arvostus 2021 ja 2022 Arvosanojen jakauma 41 35 34 41 20 19 3 4 1 1 1 0 0 0 0 9,09 9,03 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2022, n=1004 2021, n=1005 % 10=Arvostan erittäin paljon 9 8 7 6 5 4=En arvosta lainkaan Ei osaa sanoa Keskiarvo n=kaikki vastaajat Arvosanan 10 antaneiden osuus on kasvanut selvästi vuodesta 2021. Arvosanojen 4-10 keskiarvo on 9,09
 21. Mikä tekee opettajan työstä tärkeää ja merkityksellistä Avoin kysymys
 22. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Mikä tekee opettajan työstä tärkeää ja merkityksellistä 2022 33 24 21 12 9 7 7 7 6 6 5 4 4 3 3 2 1 1 3 3 0 10 20 30 40 50 Koulutus/uusien asioiden opettaminen/tiedon jakaminen Kasvatustyö/lasten kehitykseen vaikuttaminen Lasten ja maan tulevaisuus/tulevaisuuden aikuiset Yleissivistys Pohja/perusta lapsen tai nuoren elämälle/elämäntaidot Ammatinvalintaan/työelämään/jatkokoulutukseen valmistaminen Yhteiskunnan kulmakivi/yhteiskuntakelpoisten ihmisten kasvatus Opettaja on esimerkki/roolimalli/arvot/turvallinen ihminen Työ monipuolista/haastavaa/vastuullista Pystyy vaikuttamaan/näkee työnsä tulokset Nuorten/lasten tukeminen/auttaminen/neuvominen/ohjaus Innostaa/kannustaa oppimaan ja hankkimaan tietoa Laadukas opetus/koulujärjestelmä/opettajat ammattitaitoisia Kaikilla oppilailla samat lähtökohdat/tasapuolisuus Sosiaalisten taitojen/vuorovaikutuksen opettaminen Opettajan kanssa vietetään paljon aikaa/kaikissa ikäluokissa Kutsumusammatti/tekee töitä sydämellään Työskentely lasten/nuorten parissa Muu Ei osaa sanoa/ei vastausta % Kaikki vastaajat, n=1004 Opettajien työ on tärkeää opetuksen, kasvatuksen ja tulevaisuuden kannalta
 23. Mielipiteet opettajiin ja koulutukseen liittyvistä väittämistä T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus
 24. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Opettajiin ja koulutukseen liittyvät väittämät 2022 81 77 59 67 21 1 16 19 32 21 28 3 2 3 7 7 33 18 1 1 1 1 9 29 0 0 0 1 3 44 0 0 0 4 7 5 4,77 4,71 4,48 4,58 3,61 1,82 97 96 91 88 49 4 0 20 40 60 80 100 Opettajan työ on arvokasta koko yhteiskunnalle Opettajan työ on vastuullista Opettajan työ on vaativaa Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoituksen pitäisi Suomessa olla vähintään samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa Opettajilla on liian pieni palkka Opettajilla on liian suuri palkka % 5=Täysin samaa mieltä 4 3 2 1=Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo Top2Box Kaikki vastaajat, n=1004 Valtaosa suomalaisista pitää opettajien työtä arvokkaana vastuullisena ja vaativana. Ja on myös sitä mieltä, että koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoituksen pitäisi Suomessa olla vähintään samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. 49 % suomalaisista on sitä mieltä, että opettajilla on liian pieni palkka - eri mieltä tästä on 12 %.
 25. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Opettajiin ja koulutukseen liittyvät väittämät 2021 ja 2022 81 78 77 72 59 55 67 63 21 19 1 1 16 18 19 24 32 36 21 23 28 28 3 3 2 3 3 2 7 8 7 10 33 34 18 23 1 1 1 1 1 1 1 9 9 29 28 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 44 40 0 0 0 1 0 0 4 3 7 6 5 6 4,77 4,74 4,71 4,68 4,48 4,46 4,58 4,51 3,61 3,55 1,82 1,92 97 96 96 96 91 91 88 85 49 48 4 4 0 20 40 60 80 100 Opettajan työ on arvokasta koko yhteiskunnalle 2022 2021 Opettajan työ on vastuullista 2022 2021 Opettajan työ on vaativaa 2022 2021 Koulutuksen,kasvatuksen ja tutkimuksen rahoituksen pitäisi Suomessa olla vähintään samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa 2022 2021 Opettajilla on liian pieni palkka 2022 2021 Opettajilla on liian suuri palkka 2022 2021 % 5=Täysin samaa mieltä 4 3 2 1=Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo Top2Box Kaikki vastaajat, 2021 n=1005, 2021 n=1004 Opettajien työ arvioidaan hieman useammin vaativaksi ja vastuulliseksi kuin vuosi sitten. Väittämän: ”Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoituksen pitäisi Suomessa olla vähintään samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa” kanssa ollaan hieman useammin samaa mieltä kuin 2021 tutkimuksessa.
 26. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Opettajiin ja koulutukseen liittyvät väittämät 2022 Opettajan työ on arvokasta koko yhteiskunnalle 81 86 76 79 85 81 80 76 84 84 79 80 83 84 74 83 86 78 78 79 16 14 19 20 12 18 16 20 15 15 15 16 16 14 25 17 12 16 19 19 2 0 4 1 3 1 3 2 1 1 4 3 0 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,77 4,85 4,68 4,77 4,80 4,78 4,75 4,70 4,84 4,82 4,73 4,75 4,81 4,79 4,73 4,82 4,84 4,71 4,74 4,75 97 99 95 99 97 98 96 96 99 99 95 96 99 98 99 99 98 95 97 97 0 20 40 60 80 100 Kaikki, n=1004 SUKUPUOLI Nainen, n=497 Mies, n=507 IKÄRYHMÄ 15-24 vuotta, n=113 25-34 vuotta, n=188 35-49 vuotta, n=237 50-79 vuotta, n=466 AMMATTI Työntekijä, n=215 Toimihlö/asiantunt./yrittäjä/johtava as., n=361 Opiskelija/koululainen, n=98 Muu, n=328 TALOUDEN TYYPPI Aikuistalous, n=745 Talous, jossa lapsia, n=259 KOTONA OLEVIEN LASTEN IKÄ 0-6 vuotta, n=105 7-10 vuotta, n=94 11-17 vuotta, n=162 SUURALUE Helsinki-Uusimaa, n=314 Etelä-Suomi, n=222 Länsi-Suomi, n=241 Pohjois-ja Itä-Suomi, n=227 % 5=Täysin samaa mieltä 4 3 2 1=Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo Top2Box n=kaikki vastaajat 97 % Täysin + melko samaa mieltä
 27. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Opettajiin ja koulutukseen liittyvät väittämät 2022 Opettajan työ on vastuullista 77 84 69 73 81 76 77 73 79 75 77 75 80 85 76 78 81 77 73 74 19 14 24 23 17 20 18 21 19 22 17 20 18 12 21 20 15 18 24 23 3 1 5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4,71 4,82 4,60 4,68 4,80 4,70 4,70 4,65 4,77 4,72 4,69 4,69 4,77 4,81 4,72 4,75 4,76 4,70 4,67 4,71 96 99 93 95 98 96 95 94 98 96 94 95 97 97 97 98 95 95 96 97 0 20 40 60 80 100 Kaikki, n=1004 SUKUPUOLI Nainen, n=497 Mies, n=507 IKÄRYHMÄ 15-24 vuotta, n=113 25-34 vuotta, n=188 35-49 vuotta, n=237 50-79 vuotta, n=466 AMMATTI Työntekijä, n=215 Toimihlö/asiantunt./yrittäjä/johtava as., n=361 Opiskelija/koululainen, n=98 Muu, n=328 TALOUDEN TYYPPI Aikuistalous, n=745 Talous, jossa lapsia, n=259 KOTONA OLEVIEN LASTEN IKÄ 0-6 vuotta, n=105 7-10 vuotta, n=94 11-17 vuotta, n=162 SUURALUE Helsinki-Uusimaa, n=314 Etelä-Suomi, n=222 Länsi-Suomi, n=241 Pohjois-ja Itä-Suomi, n=227 % 5=Täysin samaa mieltä 4 3 2 1=Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo Top2Box n=kaikki vastaajat 96 % Täysin + melko samaa mieltä
 28. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Opettajiin ja koulutukseen liittyvät väittämät 2022 Opettajan työ on vaativaa 59 69 49 30 59 58 69 57 61 40 67 61 56 62 53 55 63 61 56 55 32 26 37 45 35 35 25 34 33 39 25 30 35 31 36 35 30 29 33 36 7 4 11 19 5 5 6 7 4 18 7 8 7 3 7 9 6 9 9 7 1 1 2 6 1 1 0 2 1 2 0 1 2 3 4 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4,48 4,63 4,33 4,00 4,51 4,50 4,60 4,45 4,53 4,18 4,56 4,50 4,45 4,50 4,38 4,46 4,55 4,48 4,43 4,44 91 95 86 75 94 94 93 91 94 79 92 91 91 93 89 90 93 89 89 91 0 20 40 60 80 100 Kaikki, n=1004 SUKUPUOLI Nainen, n=497 Mies, n=507 IKÄRYHMÄ 15-24 vuotta, n=113 25-34 vuotta, n=188 35-49 vuotta, n=237 50-79 vuotta, n=466 AMMATTI Työntekijä, n=215 Toimihlö/asiantunt./yrittäjä/johtava as., n=361 Opiskelija/koululainen, n=98 Muu, n=328 TALOUDEN TYYPPI Aikuistalous, n=745 Talous, jossa lapsia, n=259 KOTONA OLEVIEN LASTEN IKÄ 0-6 vuotta, n=105 7-10 vuotta, n=94 11-17 vuotta, n=162 SUURALUE Helsinki-Uusimaa, n=314 Etelä-Suomi, n=222 Länsi-Suomi, n=241 Pohjois-ja Itä-Suomi, n=227 % 5=Täysin samaa mieltä 4 3 2 1=Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo Top2Box n=kaikki vastaajat 91 % Täysin + melko samaa mieltä Korostuu hieman: § Naiset § Yli 25-vuotiaat
 29. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Opettajiin ja koulutukseen liittyvät väittämät 2022 Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoituksen pitäisi Suomessa olla vähintään samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa 67 71 63 54 66 69 70 65 68 61 69 67 67 72 54 67 73 69 67 58 21 19 22 28 22 19 19 19 22 27 19 20 22 19 32 23 18 19 23 25 7 6 9 8 9 8 6 13 6 5 5 7 7 4 11 8 5 6 7 12 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 3 2 1 1 1 4 3 4 7 1 3 4 2 2 6 5 4 2 3 1 2 3 6 2 3 4,58 4,66 4,51 4,42 4,54 4,59 4,64 4,50 4,60 4,59 4,62 4,59 4,58 4,59 4,37 4,61 4,65 4,63 4,60 4,42 88 90 85 82 88 88 89 84 90 88 88 87 89 90 86 90 90 87 90 83 0 20 40 60 80 100 Kaikki, n=1004 SUKUPUOLI Nainen, n=497 Mies, n=507 IKÄRYHMÄ 15-24 vuotta, n=113 25-34 vuotta, n=188 35-49 vuotta, n=237 50-79 vuotta, n=466 AMMATTI Työntekijä, n=215 Toimihlö/asiantunt./yrittäjä/johtava as., n=361 Opiskelija/koululainen, n=98 Muu, n=328 TALOUDEN TYYPPI Aikuistalous, n=745 Talous, jossa lapsia, n=259 KOTONA OLEVIEN LASTEN IKÄ 0-6 vuotta, n=105 7-10 vuotta, n=94 11-17 vuotta, n=162 SUURALUE Helsinki-Uusimaa, n=314 Etelä-Suomi, n=222 Länsi-Suomi, n=241 Pohjois-ja Itä-Suomi, n=227 % 5=Täysin samaa mieltä 4 3 2 1=Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo Top2Box n=kaikki vastaajat 88 % Täysin + melko samaa mieltä Korostuu hieman: § Naiset § Yli 25-vuotiaat Keskimääräistä harvemmin samaa mieltä: § Työntekijät § Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat
 30. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Opettajiin ja koulutukseen liittyvät väittämät 2022 Opettajilla on liian pieni palkka 21 25 17 12 16 21 26 22 19 10 27 22 19 22 14 19 24 22 17 21 28 30 27 29 36 29 26 27 33 34 23 29 27 27 26 28 29 32 26 26 33 30 35 39 38 32 29 35 33 41 27 31 36 37 36 36 31 29 36 35 9 6 11 18 6 11 6 10 9 14 5 7 12 9 19 12 6 5 14 10 3 3 3 1 4 3 5 2 4 3 2 2 3 2 3 3 1 4 7 6 8 2 5 3 11 2 4 2 14 8 4 3 2 4 7 9 7 5 3,61 3,72 3,49 3,34 3,65 3,53 3,72 3,52 3,62 3,40 3,74 3,65 3,50 3,59 3,30 3,53 3,70 3,71 3,47 3,52 49 55 44 41 52 50 51 48 52 43 50 51 46 49 40 46 53 54 43 47 0 20 40 60 80 100 Kaikki, n=1004 SUKUPUOLI Nainen, n=497 Mies, n=507 IKÄRYHMÄ 15-24 vuotta, n=113 25-34 vuotta, n=188 35-49 vuotta, n=237 50-79 vuotta, n=466 AMMATTI Työntekijä, n=215 Toimihlö/asiantunt./yrittäjä/johtava as., n=361 Opiskelija/koululainen, n=98 Muu, n=328 TALOUDEN TYYPPI Aikuistalous, n=745 Talous, jossa lapsia, n=259 KOTONA OLEVIEN LASTEN IKÄ 0-6 vuotta, n=105 7-10 vuotta, n=94 11-17 vuotta, n=162 SUURALUE Helsinki-Uusimaa, n=314 Etelä-Suomi, n=222 Länsi-Suomi, n=241 Pohjois-ja Itä-Suomi, n=227 % 5=Täysin samaa mieltä 4 3 2 1=Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo Top2Box n=kaikki vastaajat 49 % Täysin + melko samaa mieltä Korostuu: § Naiset § Pk-seutu Keskimääräistä harvemmin samaa mieltä § Alle 25-vuotiaat § Työntekijät § Alakouluikäisten vanhemmat § Länsi-Suomessa asuvat
 31. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Opettajiin ja koulutukseen liittyvät väittämät 2022 Opettajilla on liian suuri palkka 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 2 3 3 4 4 1 2 5 5 1 3 5 4 2 3 1 1 2 4 4 4 18 16 20 16 18 17 19 21 19 14 18 19 17 17 20 17 16 19 17 21 29 24 34 32 34 33 24 27 32 33 24 28 31 29 35 32 27 26 35 27 44 51 37 45 43 45 44 46 44 48 42 43 47 48 41 46 51 42 39 42 5 5 5 1 4 2 7 1 3 2 10 6 3 1 1 3 4 7 4 4 1,82 1,71 1,94 1,83 1,77 1,79 1,86 1,90 1,77 1,71 1,87 1,85 1,76 1,81 1,85 1,74 1,68 1,87 1,88 1,91 4 4 5 5 1 3 5 7 1 3 6 5 3 5 2 2 2 5 5 6 0 20 40 60 80 100 Kaikki, n=1004 SUKUPUOLI Nainen, n=497 Mies, n=507 IKÄRYHMÄ 15-24 vuotta, n=113 25-34 vuotta, n=188 35-49 vuotta, n=237 50-79 vuotta, n=466 AMMATTI Työntekijä, n=215 Toimihlö/asiantunt./yrittäjä/johtava as., n=361 Opiskelija/koululainen, n=98 Muu, n=328 TALOUDEN TYYPPI Aikuistalous, n=745 Talous, jossa lapsia, n=259 KOTONA OLEVIEN LASTEN IKÄ 0-6 vuotta, n=105 7-10 vuotta, n=94 11-17 vuotta, n=162 SUURALUE Helsinki-Uusimaa, n=314 Etelä-Suomi, n=222 Länsi-Suomi, n=241 Pohjois-ja Itä-Suomi, n=227 % 5=Täysin samaa mieltä 4 3 2 1=Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo Top2Box n=kaikki vastaajat 4 % Täysin + melko samaa mieltä
 32. Eri asioiden vaikutus mielikuvaan opettajan työstä
 33. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Eri asioiden vaikutus mielikuvaan opettajan työstä 2022 70 59 42 31 23 21 20 19 9 19 24 15 46 54 53 44 43 49 9 6 5 9 8 4 6 17 22 3 10 38 14 15 22 31 21 21 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Omat kokemukseni ja muistoni opinnoista Läheisteni, kuten lapseni, ystävieni tai sukulaisteni, opinnot Omat kokemukseni opettajan työstä Sanomalehdet Televisio Radio Opettajan ammatin merkitykseen liittyvät mainoskampanjat Sosiaalinen media Iltapäivälehdet % Vaikuttaa positiivisesti Ei vaikuta positiivisesti eikä negatiivisesti Vaikuttaa negatiivisesti Ei koske minua Kaikki vastaajat, n=1004 Useimmin positiivisesti vaikuttaa omat kokemukset ja muistot opinnoista Yli viidennes suomalaisista arvioi, että iltapäivälehdet vaikuttavat negatiivisesti mielikuvaan opettajien työstä ja lähes viidennes, että some vaikuttaa negatiivisesti.
 34. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Eri asioiden vaikutus mielikuvaan opettajan työstä 2021 ja 2022 70 72 59 59 42 45 31 39 23 29 21 24 20 19 20 9 11 19 19 24 30 15 13 46 45 54 56 53 56 44 43 46 49 52 9 8 6 3 5 4 9 7 8 7 4 3 6 17 19 22 21 3 2 10 7 38 38 14 9 15 8 22 18 31 21 16 21 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Omat kokemukseni ja muistoni opinnoista 2022 2021 Läheisteni, kuten lapseni, ystävieni tai sukulaisteni, opinnot* 2022 2021 Omat kokemukseni opettajan työstä 2022 2021 Sanomalehdet 2022 2021 Televisio 2022 2021 Radio 2022 2021 Opettajan ammatin merkitykseen liittyvät mainoskampanjat 2022 Sosiaalinen media 2022 2021 Iltapäivälehdet 2022 2021 % Vaikuttaa positiivisesti Ei vaikuta positiivisesti eikä negatiivisesti Vaikuttaa negatiivisesti Ei koske minua Kaikki vastaajat, 2021 n=1005, 2022 n=1004 *) v. 2021: Läheisten, kuten ystävieni tai sukulaisteni, opinnot Sanomalehdet ja TV arvioidaan harvemmin positiivisesti mielikuvaan opettajien työstä vaikuttavaksi kuin vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa.
 35. Vastaajarakenne T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus
 36. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Vastaajajoukon rakenne, painotettu 1(2) IKÄRYHMÄ 24 % 36 % 13 % 26 % 22 % Pohjois- ja Itä-Suomi 24 % Länsi-Suomi 31 % Helsinki- Uusimaa 23 % Etelä-Suomi Kaikki vastaajat, n=1004, N=4 334 000 SUKUPUOLI 50 % 50 % 14 16 24 25 22 0 20 40 60 80 100 15-24 vuotta 25-34 vuotta 35-49 vuotta 50-64 vuotta 65-79 vuotta % SUURALUE TALOUDEN TYYPPI 26 % YHDEN HENGEN TALOUS 33 % LAPSETON PARI 31 % TALOUS, JOSSA LAPSIA 10 % MUU AIKUISTALOUS TALOUDEN KOKO 26 38 14 14 6 3 0 20 40 60 80 100 1 henkilö 2 henkilöä 3 henkilöä 4 henkilöä 5 henkilöä 6+ henkilöä % ASUINKUNTA 14 9 5 8 24 23 18 0 20 40 60 80 100 Helsinki Espoo/Kauniainen/Vantaa Muu pääkaupunkiseutu Turku/Tampere Muu yli 50 000 as. kaupunki Muu kaupunki Muu kunta (maalaiskunta) %
 37. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Vastaajajoukon rakenne, painotettu 2(2) Kaikki vastaajat, n=1004, N=4 334 000 KOULUTUS 16 26 9 10 14 24 0 20 40 60 80 100 Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso Ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu % AMMATTI 22 6 20 10 1 12 27 3 0 20 40 60 80 100 Maanviljelijä/työntekijä Toimihenkilö Ylempi toimihenkilö/asiantuntija Yrittäjä/johtava asema Kotiäiti/-isä Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Työtön % KOTONA OLEVIEN LASTEN IKÄ 5 9 15 10 9 69 0 20 40 60 80 100 0-2 vuotta 3-6 vuotta 7-12 vuotta 13-15 vuotta 16-17 vuotta Ei lapsia kotona/ei halua vastata % TALOUDEN BRUTTOTULOT 10 17 16 12 26 3 16 0 20 40 60 80 100 Alle 20 000 euroa/vuosi 20 001-40 000 euroa/vuosi 40 001-60 000 euroa/vuosi 60 001-80 000 euroa/vuosi Yli 80 000 euroa/vuosi Ei halua vastata Ei osaa sanoa %
 38. Liitteet T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus
 39. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus Laadunvarmistus Taloustutkimuksessa § SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle ISO 20252 -toimialasertifikaatin, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu kyseisen standardin ja Suomen lakien mukaisesti. § Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. § Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä. § Taloustutkimus ei ole käyttänyt alihankkijoita tässä tutkimuksessa.
 40. Sukupuoli: 1 nainen 2 mies TELEBUS / TAUSTATIETOKYSYMYKSET 2021 Ikä: _____________ vuotta Ammatti/asema: 1 Maanviljelijä 2 Työntekijä 3 Toimihenkilö 4 Ylempi toimihenkilö/ asiantuntija 5 Yrittäjä 6 Johtava asema 7 Kotiäiti/-isä 8 Opiskelija/koululainen 9 Eläkeläinen 10 Työtön Koulutus: 1 Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu 2 Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu 3 Ylioppilas/lukio 4 Opistotaso 5 Ammattikorkeakoulu 6 Yliopisto, korkeakoulu Kuka taloudessa tekee elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset 1 Vastaaja itse 2 Vastaaja yhdessä jonkun muun kanssa 3 Joku muu kuin vastaaja Käykö vastaaja tällä hetkellä ansiotöissä koko- tai osapäiväisesti 1 Kokopäivätyössä 2 Osapäivätyössä 3 Ei ole ansiotyössä Vastaajan internetin käyttöuseus: 1 Päivittäin/lähes päivittäin 2 Vähintään kerran viikossa 3 Harvemmin 4 Ei lainkaan Maakunta: 1 Uusimaa 2 Varsinais-Suomi 4 Satakunta 5 Kanta-Häme 6 Pirkanmaa 7 Päijät-Häme 8 Kymenlaakso 9 Etelä-Karjala 10 Etelä-Savo 11 Pohjois-Savo 12 Pohjois-Karjala 13 Keski-Suomi 14 Etelä-Pohjanmaa 15 Pohjanmaa 16 Keski-Pohjanmaa 17 Pohjois-Pohjanmaa 18 Kainuu 19 Lappi Vakiojaottelu: 1 15 - 24 vuotta 2 25 - 34 vuotta 3 35 - 49 vuotta 4 50 - 79 vuotta Asuinkunta: 1 Helsinki 2 Espoo, Vantaa tai Kauniainen 3 Muu pääkaupunkiseutu 4 Turku, Tampere 5 Muu yli 50 000 asukkaan kaupunki 6 Muu kaupunki 7 Muu kunta Suuralueet: 1 Helsinki-Uusimaa 2 Etelä-Suomi 3 Länsi-Suomi 4 Pohjois- ja Itä-Suomi Talouden rakenne: 1 Yhden henkilön talous 2 Lapseton pari 3 (Muu) aikuistalous (vain yli 18-v.) 4 Talous, jossa lapsia Talouden koko: 1- 9 + henkilöä Kotona olevien lasten ikä: 0 - 17 vuotta Talouden bruttotulot: 1 Alle 10 001 eur/vuosi 2 10 001 - 15 000 eur/vuosi 3 15 001 - 20 000 eur/vuosi 4 20 001 - 25 000 eur/vuosi 5 25 001 - 30 000 eur/vuosi 6 30 001 - 35 000 eur/vuosi 7 35 001 - 40 000 eur/vuosi 8 40 001 - 45 000 eur/vuosi 9 45 001 - 50 000 eur/vuosi 10 50 001 - 55 000 eur/vuosi 11 55 001 - 60 000 eur/vuosi 12 60 001 - 70 000 eur/vuosi 13 70 001 - 80 000 eur/vuosi 14 80 001 - 90 000 eur/vuosi 15 Yli 90 000 eur/vuosi 16 Eos/Ei halua vastata AK 4.1.2021 T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus
 41. LUOTETTAVUUSRAJATAULUKKO 95 %:N TASOLLE Esimerkki 1 Jos tuhannesta vastaajasta 5 % on ostanut tuotetta, on virhemarginaali ±1,4 prosenttiyksikköä. Koko väestössä on siis 95 %:n luotettavuustason mukaan 3,6–6,4 % tuotetta ostaneita. Esimerkki 2 Oletetaan ennen tutkimusta, että tuotteen markkinaosuus on noin 15 %. Halutaan selvittää asia ±1 prosenttiyksikön tarkkuudella. Tutkimukseen tarvitaan 5000 vastaajaa. Esimerkki 3 a) Tuhannen vastaajan joukossa 15–19-vuotiaita on 150, ja näistä 10 % ilmoittaa ostavansa säännöllisesti tuotetta X. Todellinen ostajien osuus 95 %:n luotettavuustasolla on 10 % ±4,9 eli 5,1–14,9 %. b) Jos otoskoko olisi puolta pienempi eli 500, 15–19-vuotiaita vastaajia olisi 75 ja todellinen ostajien osuus olisi 10 % ±6,9 eli 3,1–16,9 %. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus
 42. KAHDESTA ERI TUTKIMUKSESTA SAATUJEN TULOSTEN VÄLISTEN EROJEN LUOTETTAVUUSTAULUKKO 95 %:N TASOLLE Näiden taulukoiden avulla voidaan arvioida eri-suuruisten otosten ja eri tutkimusten avulla saatujen prosenttilukujen erotusten merkitsevyyttä. Taulukoista valitaan aina se, jossa p (=prosenttiluku) on lähinnä saatua tulosta/osuutta. ESIMERKKI Tehtiin kaksi eri tutkimusta eri aikoina. Toisessa oli 250 vastaajaa ja toisessa 1000. Tuotteen markkina-osuus oli pienemmässä tutkimuksessa 37 % ja suuremmassa 35 %. Tarkasteluun valitaan taulukko p = 40 tai 60 %, koska saadut tulokset ovat kaikkein lähimpänä sitä. Taulukosta katsotaan luku otoskokojen 1000 ja 250 risteyskohdasta. Tässä tapauksessa tulosten eron merkitsevyyteen olisi vaadittu 6,8 prosenttiyksikön ero, joten tehtyjen tutkimusten tulosten ero (2 prosenttiyksikköä) ei ollut merkitsevä. T25677_78_OAJ_Opettajien arvostuksen mittaus
 43. OAJ:n fiilismittari vk 6–7/2022: Koen, että työtäni arvostetaan Vastauksia 2625 OAJ:n jäseneltä välillä 9.–15.2.2022
 44. FIILISMITTARI: Koen, että työtäni arvostetaan Fiilismittari: Koen, että työtäni arvostetaan (9.-15.2.2022) OAJ:n fiilismittari toimii opetusalan ilmanpuntarina 37 43 19 2625 vastausta Kyllä 37 % Ehkä 43 % Ei 19 % Viikoilla 6–7/2022 yli 2600 OAJ:n jäsentä otti Fiilismittarissa kantaa siihen, kokevatko he, että heidän työtään arvostetaan. Vastausvaihtoehtoja olivat kyllä, ehkä ja ei. Lisäksi jokainen vastaaja sai halutessaan perustella valintaansa avovastauksella. Avovastauksia kertyi yli tuhat. Edellisen kerran samaa kysyttiin 10.–16.2.2021. Silloin 44 % sanoi kyllä, 38 % ehkä ja 18 % sanoi ei. Vastaajia oli tuolloin 2125.
 45. 37 33 36 32 52 43 37 42 50 47 42 19 25 18 16 12 21 23 13 13 16 25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 K a i k k i ( n = 2 6 2 5 ) V a k a ( n = 4 0 0 ) P e r u s k o u l u ( n = 1 2 6 5 ) L u k i o ( n = 1 7 6 ) V i r a s t o / h a l l i n t o ( n = 2 5 ) A O ( n = 3 5 9 ) A M K ( n = 1 4 5 ) Y l i o p i s t o ( n = 4 8 ) A i k . k o u l . k e s k ( n = 3 0 ) M u s . o p ( n = 5 5 ) K a n s a n / k a n s a l . o p . ( n = 3 6 ) Kyllä % Ei % Vaaleammalla värillä merkityissä ryhmissä vastaajia (n) oli alle 50. Koen, että työtäni arvostetaan: kyllä- ja ei-vastaukset työpaikkakohtaisesti jaoteltuna
 46. • 37 % vastaajista kokee että heidän työtään arvostetaan. Perustelua: Arvostuksen tunnetta luovat positiivinen palaute sekä positiiviset kohtaamiset arjessa. Työkaverit arvostavat. Mielipidettä kysytään ja niitä kuunnellaan. Esihenkilöiltä saadaan kiitosta ja kehuja. Oppilaat ja vanhemmat kiittävät. Yhteiskunnan taholta työtä arvostetaan. • 43 % vastaajista kokee että heidän työtään ehkä arvostetaan. Palautetta kaivataan enemmän. On tunne että pitäisi tehdä enemmän. Määräaikaiset työsuhteet eivät tuo tunnetta arvostuksesta. Osa vanhemmista suhtautuu negatiivisesti työtä kohtaan. Työn arvostus ei näy palkassa tai työoloissa. Yhteiskunnan taholta ei tule riittävästi arvostusta. • 19 % vastaajista kokee että heidän työtään ei arvosteta. Palkkaus laahaa. Positiivista palautetta saa liian vähän. Resurssit ovat liian vähäiset. Työ on liian kuormittavaa. Koen, että työtäni arvostetaan: Kooste viikon kysymykseen tulleista avovastauksista ja perusteluista (9.–15.2.2022)
 47. • Fiilismittari on digitaalinen palvelu, jota OAJ käyttää opettajien ja alan esimiesten mielipiteiden keräämiseen ja osallistamiseen. Fiilismittarin käyttäjät saavat viikoittain väittämän, johon vastataan sopivaa vastausta painamalla sekä halutessa myös avoimella kommentilla. • Fiilismittari on ollut käytössä lukuvuodesta 2019– 2020 lähtien, ja se kokoaa viikoittain tuhansia vastauksia ja signaaleja OAJ:n jäsenten näkemyksistä. Fiilismittarin lisäksi OAJ:ssä seurataan opetusalan työoloja myös Opetusalan työolobarometrin avulla. Barometri tehdään joka toinen vuosi. • Lue lisää Fiilismittarista: oaj.fi/fiilismittari • Tutustu työolobarometrin tuloksiin: oaj.fi/tyoolobarometri Mikä ihmeen Fiilismittari?
Anúncio