Anúncio

Oppivelvollisuuden pidentäminen – historiaa ja syitä

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
9 de Oct de 2019
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

Último(20)

Anúncio

Oppivelvollisuuden pidentäminen – historiaa ja syitä

 1. Oppivelvollisuuden pidentäminen – historiaa ja syitä
 2. Miksi oppivelvollisuuden pidentäminen nähdään tarpeellisena • Pedagoginen näkökulma – Pakottaa resursoimaan siihen, että kaikille muodostuu edellytykset oppia • Osaamistason lasku – Vaikuttaa talouskasvuun ja tuottavuuteen • Osaamistarpeen kasvu – Ilman toisen asteen tutkintoa ei työllisty • Arvokysymys - Yhteiskunnan ei tule sallia kouluttautumattomuutta • Täsmätoimien riittämättömyys – nykyrakenteet syrjäyttävät • Väestörakenteen kehitys – Yhteiskunnan kantokyky vaarassa
 3. Oppivelvollisuudenhistoria
 4. Historiallinen näkökulma – Yleinen oppivelvollisuus • Yleinen oppivelvollisuus tuli Suomeen 1921. Suomeen laki oppivelvollisuudesta tuli eurooppalaisessa lainsäätämisympäristössä varsin myöhään, ja vain Belgiassa saatiin asiaa käsittelevä laki vielä Suomenkin jälkeen. • Tällöin 63 % lapsista kävi koulua. Tänä päivänä suunnilleen sama prosenttiosuus lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. Suomeen perustettiin noin 145 uutta koulua vuodessa. • Muutosta vastustettiin, sillä sen pelättiin heikentävän vanhempien kasvatusroolia ja osa ajatteli, ettei kasvatusta voi antaa yhteiskunnan tehtäväksi. Osa piti myös yleisen oikeudentajun vastaisena velvoittaa lasta koulunkäyntiin. Muutosta pidettiin lisäksi kalliina ja sen toimeenpanoa viivytettiin kustannusten vuoksi. Vuosisadan edetessä koulutukseen osallistumisesta tuli yhä useampia ikäluokkia velvoittava oikeus. • Oppivelvollisuus toteutettiin pitkällä siirtymäajalla – vuonna 1937 oppivelvollisuus ulottui koko maahan. Tunturi-Lapissa viimeiset syrjäkylät saatiin kouluverkon piiriin vasta 1950-luvulla.
 5. Historiallinen näkökulma – Maksuton yhdeksänvuotinen peruskoulu tasa-arvoisti oppimisen • Peruskoulu yhdisti kansa- ja oppikoulun. Siirtyminen uuteen järjestelmään toteutettiin vuosina 1972–1977. Samalla oppivelvollisuus piteni yhdeksänvuotiseksi. • Peruskoulu oli osa hyvinvointivaltioprojektia. Kaikki saivat käydä ilmaista koulua. • Peruskoulua vastustettiin tuloksia tasapäistävänä, mutta se osoittautuikin kaikkien tuloksia nostavaksi. • Peruskoulu-uudistuksen seurauksena lukiota käyvien osuus ikäluokasta kasvoi voimakkaasti ja 1970-luvun lopulla jo puolet ikäluokasta aloitti lukion.
 6. Onko osaamistason nousu hiipumassa? Lähde: Piiac (2013) Siirtymä peruskouluun
 7. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on pienentynyt.
 8. Iso määrä jokaisesta ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa JOPA VIISI PROSENTTIA jokaisesta ikäluokasta jää toisen asteen yhteishaussa kokonaan ilman opiskelupaikkaa. Monella toisen asteen opinnot keskeytyvät puutteellisten opiskelutaitojen, väärien alavalintojen tai hyvinvointiin liittyvien ongelmien vuoksi. Yksilöllistä tukea ja apua oman suunnan ja kiinnostuksen kohteiden löytämiseen ja opintojen loppuun saattamiseen ei ole tarjolla läheskään joka kunnassa. 9.10.201 9 9
 9. Hyötyvätkö kaikki koulutuksesta? • Koulutuksen ulkopuolelle jääneet eroavat koulutuksessa jatkaneista mm. aikaisemman opintomenestyksen suhteen. • Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoissa on numeron ero. • Kaikista alle 18-vuotiaana koulutuksen ulkopuolella olleista, jopa noin 30 prosenttia on valmistunut peruskoulusta yli seitsemän keskiarvolla. • yhteisvalinnassa juuri ja juuri sisäänpääsyrajan alle jääneet suorittavat pienemmällä todennäköisyydellä toisen asteen tutkintoja, työllistyvät heikommin ja ansaitsevat vähemmän kuin viimeisinä valituksi tulleet. • Kun vertaillaan saman keskiarvotason oppilaita keskenään havaitaan, että juuri heikoimmat oppilaat, jotka jäävät todennäköisimmin koulutuksen ulkopuolelle, hyötyisivät koulutuksen jatkamisesta eniten. Koulutukseen osallistuminen ja vuosiansiot samanlaisilla arvosanoilla peruskoulun päättäneillä
 10. 9.10.201 9 11 Kuvio: PISA- tutkimuksessa suoritustasolle 1 tai sen alle jääneiden oppilaiden osuus vuosina 2006 - 2015. Lähde: OECD, PISA- tutkimus. Heikkojen osaajien määrä on moninkertaistunut – millaisilla taidoilla ulos peruskoulusta?
 11. 9.10.201 9 12 Koulutukseen osallistuminen on vahvasti yhteydessä nuorten myöhempään menestykseen. Koulutukseen osallistuminen hyödyttää myös niitä nuoria, joilla on heikot opiskelutaidot tai alhainen motivaatio. Alle 18-vuotiaista koulupudokkaista 80 % on myös työelämän ulkopuolella. Toisen asteen koulutus pidentää työuraa
 12. Syntyneiden ja kuolleiden määrä 1970–2017 ja ennustettu määrä 2018–2060 (Lähde ja kuva: tilastokeskus) Yhteiskunnan kantokyky vaarassa – kaikkien osaaminen pitää saada käyttöön
 13. Mitä vaihtoehtoja nuorella on? Toisen asteen tutkintoon tähtäävät opinnot • Erilaisia ammatillisia perustutkintoja on 43 • Tutkintojen sisällä suuntautumisvaihtoehtoja ja eri ammattinimikkeittä • Jokaiselle laaditaan HOKS eli Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma • Mahdollisuus oppisopimus- tai koulutussopimus sekä oppilaitosmuotoiseen opiskeluun ja niiden joustavaan yhdistelyyn • Oppilaitosmuotoisessa opiskelussa osallistutaan aina myös työpaikalla järjestettävään koulutukseen. • Lisäksi Suomessa toimii 11 ammatillista erityisoppilaitosta vaativan erityisen tuen opiskelijoille • Lukiossa suoritetaan 150 op. edestä opintoja • Niistä n. 100 op on pakollisia kursseja, loppu valinnaisia opintoja. • Valtakunnallisen erityistehtävän saaneita lukioita on 75 (musiikkilukiosta laskettelulukioihin). Niissä voi poiketa tuntijaosta, jolloin pakollisia kursseja on vähemmän. • Nuori voi suorittaa opintojaan myös aikuislukiossa, jossa opintopisteitä pitää suorittaa vähintään 96. Aikuislukioissa on tyypillisesti paljon ilta-, monimuoto- ja verkko-opiskeluvaihtoehtoja. • Lukio- ja ammatilliset opinnot voi yhdistää kaksois- tai kolmoistutkinnoksi.
 14. Mitä vaihtoehtoja nuorella on? Muut opinnot • Perusopetuksen lisäopetus (ns. 10-luokka) • Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus – VALMA • Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille – LUVA • Vapaan sivistystyön koulutuskokonaisuudet • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus - TELMA • Työpajatoiminta • Kuntouttava toiminta
 15. Oppivelvollisuuden pidentäminen herättää OAJ:n jäsenistössä paljon kysymyksiä, joihin ei ole vielä valmiita vastauksia • Kellä vastuu varmistaa että nuori saa opiskelupaikan? • Kuka vastaa siitä, että nuori oikeasti käy koulua? • Miten turvataan, että jokainen oikeasti oppii, saa opetusta ja tarvitsemansa tuen? • Miten maksuttomat matkat, oppimateriaalit, asuminen määritellään tai rajataan? • Riittääkö uudistukseen varattu rahoitus vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin?
 16. Opettajien huolena on, että... • Toisella asteella opiskelee enemmän oppilaita, joilla ei ole siihen edellytyksiä tai motivaatiota • Opettajille asetetaan lisää velvoitteita huolehtia pudokkaista ilman että työtä korvataan • Entistä useampi nuori saatetaan toisen asteen läpi ilman että hän saavuttaa riittävää osaamista • Maksuttomuutta määrittelevä lainsäädäntö tehdään erittäin kalliiksi toteuttaa • Rahoituksen riittämättömyys johtaa opetuksen vähentämiseen • Oppimateriaalien tuottaminen ja koordinointi valuu opettajien harteille • Opettajien autonomiaa oppimateriaalien valinnassa kavennetaan
 17. Kiitos!
Anúncio