Joku roti YS-aika VESO TESO jäsenille.pptx

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Opetusalan Ammattijärjestö OAJOpetusalan Ammattijärjestö OAJ
Yhteissuunnittelutyöaika
Vesot
Tesot
Yleissivistävä opetus
Kunta (OVTES), yksityinen opetusala ja harjoittelukoulut (Sivista)
Opettajien työajasta
• Tämän kalvosarjan avulla avataan mahdollisimman kattavasti
yleissivistävässä opetuksessa toimivien opettajien
yhteissuunnittelutyöaikaa ja opettajatyöpäiviä eli veso/teso-
koulutuspäiviä.
• Kalvosarja toimii ohjeena seuraaville sopimusaloille:
• kunta OVTES
• yksityiset oppilaitokset Sivista
• harjoittelukoulut Sivista
Opetusvelvollisuustyöaika yksinkertaistettuna
Työaikalajit opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä:
Oppitunnit (+ niiden valmistelu- ja jälkityö)
Opettajatyöpäivät eli vesot / tesot
Yhteissuunnittelutyöaika (enimmäistuntimäärä vaihtelee sopimuksittain)
Erikseen korvattavat tehtävät (esim. AV-välineiden tai musiikkiesitysten
hoitotyö, luokanvalvojan tehtävä, lukioresurssista korvatut tehtävät)
Kaiken opettajan tekemän työn pitää sopia tähän jaotteluun.
Opetusvelvollisuustyöaika yksinkertaistettuna
Oppitunnit
Oman
oppitunnin
valmistelu ja
jälkityö
Vesot / Tesot
Yhteissuunnittelutyöaika
Erikseen korvattavat tehtävät
(esim. kokoelmien hoitotyö,
luokanvalvojan tehtävä,
lukioresurssista korvattavat
tehtävät)
Tätä työaikaa ei ole määritelty ajallisesti,
mutta opettaja päättää mitä tekee, kuinka
paljon, milloin ja missä.
Kunnan peruskoulut (OVTES):
Yhteissuunnittelutyöaika
Mihin ys-aika tarkoitettu käytettäväksi?
Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien
lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa opetuksen
yhteissuunnitteluun, aine- ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin,
kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen
suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien
tehtävien tekemiseen.
Kunnan peruskoulut (OVTES):
Yhteissuunnittelutyöaika
Kuinka paljon ys-aikaa on käytettävissä?
Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on
enintään 120 tuntia. Yhteissuunnittelutyöaika ei voi lisätä lukuvuoden
opettajatyöpäivien määrää. Maksimituntimäärän ylitys on
sopimusrikkomus, alitus ei ole. Siksi työaikasuunnitelmassa pitää olla
väljyyttä.
Jos opettajalla on palkanmaksunperusteena olevia tunteja alle
opetusvelvollisuuden, ositetaan ys-ajan määrä samassa suhteessa.
Sivutoimisella tuntiopettajalla ei ole yhteissuunnitteluvelvoitetta.
Kunnan peruskoulut (OVTES):
Yhteissuunnittelutyöaika
Yhteissuunnitteluajan käytöstä tulee tehdä suunnitelma
• Jotta ys-aika jakautuu mahdollisimman tasaisesti lukuvuodelle ja
varmistetaan että se riittää kaikkiin tehtäviin, tulee ajankäytöstä
tehdä suunnitelma.
• Ohjeita ja apuvälineitä suunnitteluun ja suunnitelman
toteutumisen seurantaan löydät OAJ:n verkkosivuilta.
Kunnan lukiot (OVTES):
Yhteissuunnittelutyöaika
Mihin ys-aika tarkoitettu käytettäväksi?
Aineenopettajan yhteissuunnittelutyöaikaan kuuluu
osallistuminen opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja
neuvotteluihin.
Kunnan lukiot (OVTES):
Yhteissuunnittelutyöaika
Kuinka paljon ys-aikaa on käytettävissä?
Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on
enintään 101 tuntia. Yhteissuunnittelutyöaika ei voi lisätä
lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää. Maksimi tuntimäärän
ylitys on sopimusrikkomus, alitus ei ole. Siksi
työaikasuunnitelmassa pitää olla väljyyttä.
Jos opettajalla on palkanmaksunperusteena olevia tunteja alle
opetusvelvollisuuden, ositetaan ys-ajan määrä samassa suhteessa.
Sivutoimisella tuntiopettajalla ei ole yhteissuunnitteluvelvoitetta.
Yksityiset peruskoulut ja lukiot (Sivista):
Koulutus ja suunnittelutyö
Mihin tarkoitettu?
Opettajalle määräytyvien opetus- ja muiden tehtävien lisäksi
opettajan tulee osallistua koulussa opetuksen
yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin
neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä
opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen
liittyvien tehtävien tekemiseen.
Yksityiset peruskoulut ja lukiot (Sivista):
Koulutus ja suunnittelutyö
Kuinka paljon ys-aikaa on käytettävissä?
Koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 45-100 tuntia
lukuvuodessa. Työajan käyttö suunnitellaan ja sitä seurataan.
Harjoittelukoulut (Sivista):
Opinto- ja suunnittelutyö
Mihin tarkoitettu?
Työvelvollisuuteen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi
koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen opettajan tulee osallistua
opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin.
Harjoittelukoulut (Sivista):
Opinto- ja suunnittelutyö
Kuinka paljon ys-aikaa on käytettävissä?
Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä oppilastyöpäivien
aikana on 69-107 tuntia. Yhteissuunnittelutyöajan käyttö
suunnitellaan vuosittain eikä työaika voi lisätä lukuvuoden
opettajatyöpäivien määrää.
Yleistä työajan suunnittelusta ja
käytöstä
Yhteissuunnittelutyöaika on tarkoitettu
käytettäväksi sellaiseen opettajien väliseen
yhteistyöhön ja koulun kehittämistoimintaan,
joka paikallisesti koulussa tai oppilaitoksessa
on tärkeää ja tarpeellista.
Miten työaika saadaan riittämään?
Ys-ajan käyttö tulee suunnitella virka- ja työehtoehtosopimusten
mukaisesti, jotta se jakautuu mahdollisimman tasaisesti lukuvuoden
ajalle ja voidaan varmistaa, että työaikaa riittää kaikkiin tehtäviin.
Rehtori suunnittelee ja varaa työajasta koulun yhteisiin tehtäviin
tarvittavan aikaresurssin ja opettaja suunnittelee jäljelle jäävän
ajankäytön.
Mikäli näyttää siltä, ettei aika suunnitelmassa riitä kaikkeen, pitää
rehtorin kanssa sopia mitä tehtävistä jätetään pois tai mihin
käytetään vähemmän aikaa. Suunnitelmiin pitäisi jättää myös
kohdentamatonta aikaa, koska kaikkea ei voi ennakoida.
Mistä liikkeelle, jos homma ei toimi?
• Ole yhteydessä rehtoriin ja ota puheeksi yhteissuunnitteluresurssin käytön
suunnittelu yhteistyössä rehtorin ja opettajien kanssa. Suunnitelman tulisi
olla valmis jo lukuvuoden alussa, jotta työtehtävät saadaan jakautumaan
tasaisemmin työyhteisössä ja varmistetaan ajan riittäminen kaikkiin
tehtäviin.
• Yhteissuunnittelutyön painopisteet, resursointi ja toteuttaminen päätetään
yhdessä opettajien kanssa koulun toimintasuunnitelmaa laadittaessa.
• Viikoittain tai joka toinen viikko pidettävät kaikkia koskevat yhteiskokoukset
eivät ole järjestelmän tarkoitus, koska silloin ei jää aikaa muiden
yhteissuunnitteluun kuuluvien tehtävien hoitamiseen.
• Vaikka yhteissuunnittelun tarkoituksena on koulun yhteisvastuullinen
kehittäminen, niin opettaja voi ko. työajan puitteissa tehdä yksinäänkin töitä.
• Työajan käyttöä kannattaa seurata järkevällä, yhteisesti sovitulla tavalla
koko lukuvuoden ajan, koska muuten mahdollisesta työajan ylittymistä ei ole
näyttöä.
Ys-aikaa on: Koulun ja kodin yhteistyö
• yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajien kanssa
• vanhempainillat, niiden suunnittelu ja toteutus
• arviointikeskustelut, kun huoltajat ovat läsnä
• vanhempainvartit, vanhempaintapaamiset
• moniammatillinen yhteistyö ja neuvottelut, palaverit
• tiedotteet, kirjeet, puhelut, Wilma-viestintä
• muu yhteistyö huoltajien kanssa
• perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määrätään, että koulun on oltava
yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että he voivat tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja
koulunkäyntiä
• kodin ja koulun välisen yhteistyön tulisi korostua erityisesti esiopetuksen, vuosiluokkien 1–6
ja erityisopetuksen opettajien yhteissuunnittelutyössä
Ys-aikaa on: Asia- ja aineryhmittäiset
neuvonpidot
• luokanvalvojien yhteispalaverit
• luokkataso- tai ainekohtaiset palaverit
• tiimipalaverit
• avustajapalaverit
• moniammatillinen yhteistyö oppilasasioissa
• perehdyttäminen
• keskustelut esimiehen kanssa
• kehityskeskustelut ja niihin valmistautuminen
• projektit ja kyselyt, joita ei korvata erikseen
Ys-aikaa on: Opetuksen yhteissuunnittelu
• kahden tai useamman opettajan yhteistyönä tapahtuva opetuksen
yhteissuunnittelu siltä osin kun suunnittelulle on varattu ys-ajasta
työaikaa (ei kuitenkaan oman opetuksen tai yksittäisen oppitunnin
toteutuksen suunnittelu), paitsi jos opettaja määrätään
suunnittelemaan opetusta tietyssä paikassa tiettynä aikana yksin tai
yhdessä koulun tapahtumien
• juhlien yms. suunnittelu
• koulun muun toiminnan suunnittelu
• aineryhmä- ja luokkatasopalaverit
• nivelvaiheenpalaverit
• samanaikaisopetuksen suunnittelu
• pedagogisten asiakirjojen laatiminen ja päivittäminen
Ys-aikaa on: Muu opetuksen suunnittelu ja
koulun toiminnan kehittäminen
• yhteistoimintapalaverit (mm. opettajain kokoukset) ja niihin
valmistautuminen
• koulun kasvatustyön ja koulun toimintaan liittyvien
tapahtumien, juhlien, retkien yms. suunnittelu
• yhteydenpito muihin kouluihin ja oppilaitoksiin
• moniammatillinen yhteistyö
• yhteydenpito viranomaisiin ja muihin tahoihin
• opetusmenetelmien ja työtapojen kehittäminen
• työsähköpostien lukeminen ja kirjoittaminen
Ys-aikaa ei ole (mm.):
• omien oppituntien suunnittelu, valmistelu ja jälkityöt
• mikäli opettajat haluavat tehdä näitä töitä omaehtoisesti yhdessä, se ei
edelleenkään ole ys-aikaa, vaan oppituntiin kuuluvaa etukäteissuunnittelua
• muiden erikseen korvattavien tehtävien tekeminen (esim.
luokanvalvojan tehtävät, kirjasto, välineiden huoltaminen)
• opettajatyöpäivät (eli veso/teso-päivät)
• sellaisten tehtävien tekeminen, joita varten opettaja on vapautettu
tavanomaisesta opetustyöstään
• koulutus
• HUOM! Välitunti on osa oppituntia, joten välituntien aikana
tehtyä työtä ei voida lukea ys-aikaan kuuluvaksi
Lisähuomioita yhteissuunnittelutyöajasta
• Ys-aika on osin sidottua, osin sitomatonta työaikaa.
• Työajan aikaan ja/tai paikkaan sidottu osuus ei voi olla kovin
suuri, koska silloin ei jää aikaa hoitaa esim. kodin ja koulun
välistä yhteistyötä.
• Ys-aikaa ei voi ylittää. Jos ys-aika ei riitä, kannattaa seurata sen
toteutumista ja keskustella hyvissä ajoin rehtorin kanssa miten
asia ratkaistaan.
• Yhteiset kokoukset ja niihin valmistautuminen luetaan ys-aikaan.
• Kaikkia koskevat viikoittaiset yhteistyökokoukset eivät
välttämättä ole aina tarkoituksenmukaisia, koska ys-aikaa
tarvitaan paljon myös huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.
• Ys-ajalla tehtäväksi tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niitä
tehdään muuallakin kuin koululla. Mm. tästä syystä ys-aika
ei kuulu lukujärjestykseen.
• Voi silti olla tarkoituksenmukaista, että työjärjestykseen
jätetään aikaa opettajien käytännön yhteistyölle.
Arviointikeskustelut ja ys-aika (perusopetus)
• Opetussuunnitelma ei velvoita pitämään erillisiä
arviointikeskusteluja, mutta arviointi on oleellinen aihe kodin ja
koulun välisessä yhteistyössä.
• Opettajan vastuu on huolehtia siitä, että niin oppilailla kuin
huoltajillakin on riittävästi tietoa arviointiperusteista sekä oppilaan
opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.
• Vanhempien kanssa käytävä keskustelu on osa kodin ja koulun
välistä yhteistyötä, jota perusopetuksessa tehdään
yhteissuunnittelutyöajalla.
• Vaikka mainittu keskustelu nimettäisiin ”arviointikeskusteluksi”,
on kyseessä edelleen kodin ja koulun välinen yhteistyö.
Pedagogiset asiakirjat ja ys-aika
• Pedagoginen arvio ja pedagoginen selvitys ovat hallinnollisia
päätöksiä. Niiden valmistelu ja päivitys on ys-aikaan kuuluva
tehtävä.
• Oppimissuunnitelmien laadinta yhteistyössä muiden opettajien
ja huoltajien kanssa ei ole oman opetuksen suunnittelua, vaan
yhteissuunnittelutyöaikaan kuuluva tehtävä, sillä
oppimissuunnitelmissa ei suunnitella yksittäisen oppitunnin
toteutusta.
Sivutoimisen tuntiopettajan ys-aika
• Yhteissuunnittelutyövelvollisuus ei koske sivutoimisia
tuntiopettajia eikä enintään viiden koulun työpäivän
pituisessa palvelussuhteessa olevia määräaikaisia opettajia
kuten viransijaisia.
• Mikäli sivutoimiselta tuntiopettajalta kaivataan
yhteissuunnitteluntyöpanosta, pitää häneltä ostaa siihen
erikseen työaikaa.
Osa-aikainen työnteko ja ys-aika + veso/teso
Osittaisen virkavapaan ja viranhoidon palkkaus (OVTES)
• Osa-aikatyössä peruspalkka ja muut varsinaisen palkan osat ovat
samassa suhteessa alemmat kuin viranhaltijan työaika on tämän
virka- ja työehtosopimuksen täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.
• Opetusvelvollisuustyöajassa opetusvelvollisuustuntimäärä vastaa
täyttä työaikaa. Varsinaisen palkan velvoitteiden määräämiseen
sovelletaan osa-aikaprosenttia.
• Ys-ajan ja vesojen/tesojen määrää vähennetään samassa suhteessa
kuin opetustunteja on vähennetty (Työtuomioistuimen päätös)
• Työtuomioistuimen päätöstä sovelletaan myös Sivistan
sopimusalalla
VIPU –työajanseurantatyökalu avuksi
• Ys-aika-taulukko on tarkoitettu yhteissuunnittelutyöajan
suunnittelun tueksi. Tehtävät esimerkissä on kirjoitettu
perusopetuksen näkökulmasta ja niitä pitää muokata, jos taulukkoa
halutaan käyttää lukiossa. Kunnallisessa opetusalan sopimuksessa
perusopetuksessa yhteissuunnittelutyöaikaa on enintään 120
h/lukuvuosi ja lukiossa 101 h/lukuvuosi.
• Jos vaikuttaa siltä, ettei yhteissuunnittelutyöaika riitä opettajan
virkavelvollisuuksien hoitamiseen, tulee asia ottaa välittömästi
puheeksi rehtorin kanssa ja käydä yhdessä läpi ys-ajan suunnitelma
sekä mahdollinen seuranta tilanteen korjaamiseksi.
• Taulukossa olevat otsikot ovat esimerkkejä ja niitä voi lisätä, poistaa
tai muokata tarpeen mukaan.
• VIPU Seuraa työaikaasi
Yhteissuunnittelutyöaikaa ei ole tarkoitettu
koulutukseen ja opintotoimintaan.
Siihen käytetään opettajatyöpäiviä
eli veso-/teso-koulutuksia.
Opettajatyöpäivät eli
suunnittelu- ja
koulutuspäivät
Puhekielessä veso- tai teso-päivät
Suunnittelu- ja koulutuspäivät eli
veso-päivät (OVTES)
• Peruskoulun, lukion ja aikuislukion toistaiseksi otetulla opettajalla ja vähintään
lukuvuoden työajaksi otetulla määräaikaisella opettajalla on velvollisuus osallistua
lukuvuoden aikana kolmeen kuusi tuntia (yhteensä 18 tuntia) kestävään suunnittelu- ja
koulutustyöpäivään eli ns. veso-päivään.
• Yksi päivistä voidaan jakaa pidettäväksi kahtena eri tilaisuutena, joiden yhteispituus on
kuusi tuntia.
• On myös mahdollista sopia työnantajan kanssa veso-päivän korvaamisesta muulla
vastaavalla koulutuksella.
• Jos päätoimisen opettajan palvelussuhde, esimerkiksi sijaisuus, kestää vain osan
lukuvuoden työajasta, hänellä ei ole osallistumisvelvollisuutta, ei myöskään sivutoimisella
tuntiopettajalla.
• Jos opettaja on osittaisella hoitovapaalla, osa-aikaeläkkeellä tai muuten osittaisella
virkavapaalla, veso-päiviin osallistutaan samassa suhteessa kuin työaika on täydestä
työajasta. Opetusvelvollisuus vastaa täyttä työaikaa.
• Työnantaja päättää veso-työajan sijoittumisesta ja sisällöistä.
Koulutus ja suunnittelutyö eli teso-
päivät (Sivista)
• Opettajalla on velvollisuus osallistua työnantajan kanssa sovittuun
täydennyskoulutukseen tai suunnittelutyöhön 18 tuntia lukuvuodessa. Jos
koulutus- ja suunnittelutyö toteutetaan kokonaisina työpäivinä (vähintään 6
tuntia), kaksi työpäivää voidaan sijoittaa koulun työkauden ulkopuolelle
välittömästi ennen tai jälkeen lukukauden ja enintään yksi voi olla
lauantaityöpäivä lukuvuoden työajan aikana.
• Lisäksi opettaja voidaan koulun työkauden aikana määrätä enintään kuudeksi
tunniksi opettajan omaa ammattitaitoa edistävään ja ylläpitävään koulutukseen
tai työnkykyä ja työnhyvinvointia parantavaan toimintaan.
• On myös mahdollista sopia työnantajan kanssa teso-päivän korvaamisesta
muulla vastaavalla koulutuksella.
Koulutus ja suunnittelutyö eli teso-päivät
(Sivista)
• Jos päätoimisen opettajan palvelussuhde, esimerkiksi sijaisuus, kestää
vain osan lukuvuoden työajasta, hänellä ei ole
osallistumisvelvollisuutta, ei myöskään sivutoimisella
tuntiopettajalla.
• Jos opettaja on osittaisella hoitovapaalla, osa-aikaeläkkeellä tai
muuten osittaisella virkavapaalla, teso-päiviin osallistutaan samassa
suhteessa kuin työaika on täydestä työajasta. Opetusvelvollisuus
vastaa täyttä työaikaa.
• Työnantaja päättää teso-työajan sijoittumisesta ja sisällöistä.
Opinto- ja suunnittelutyö eli teso-päivät
(harjoittelukoulut)
• Harjoittelukouluun työsuhteeseen otetulla opettajalla on velvollisuus varsinaisten
koulupäivien ja työehtosopimuksella määritellyn työvelvollisuuden lisäksi osallistua
opinto- ja suunnittelutyöhön kolmena päivänä lukuvuodessa. Näistä päivistä yksi
voidaan erityisestä syystä yliopiston luvalla pitää kahtena yhteensä vähintään 6 tuntia
kestävänä eri tilaisuutena.
• Jos opettaja on työnantajan suostumuksella osallistunut yliopiston järjestämään viisi
päivää kestäneeseen opettajille tarkoitettuun täydennyskoulutukseen, on hänellä edellä
mainittu velvollisuus viiden lukuvuoden aikana osallistua kahteen opinto- ja
suunnittelupäivään lukuvuodessa.
• Työnantaja voi määrätä, että mainitun opinto- ja suunnitteluajan lisäksi lehtori ja
tuntiopettaja osallistuu suunnittelu-, koulutus ja työyhteisön kehittämiseen varsinaisten
koulutuspäivien ja muun määrätyn työvelvollisuuden lisäksi enintään kaksi päivää
(enintään 12 tuntia) lukuvuodessa.
Opinto- ja suunnittelutyö eli teso-päivät
(harjoittelukoulut)
• Tämän määrätyn lisätyöpäivän työajan pituus on 6 tuntia ja kehittämispäivä on
ajoitettava välittömästi lukukauden työajan päättymisen / alkamisen yhteyteen. Jos
kehittämispäiviä on lukuvuodelle määrätty kaksi, toinen niistä saadaan järjestää
kahtena kolmen tunnin oppilastyöpäiville sijoitettavana tilaisuutena, jos työnantaja
katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Kehittämispäivästä opettajalle maksetaan
päiväpalkka.
• Jos opettaja on osittaisella hoitovapaalla, osa-aikaeläkkeellä tai muuten osittaisella
virkavapaalla, teso-päiviin osallistutaan samassa suhteessa kuin työaika on täydestä
työajasta. Opetusvelvollisuus vastaa täyttä työaikaa.
• Työnantaja päättää teso-työajan sijoittumisesta ja sisällöistä.
Heräsikö kysyttävää?
Ole yhteydessä omaan
luottamusmieheesi!
Luottamusmies osaa auttaa sinua muihinkin
palkkaukseen ja työaikaan liittyvissä kysymyksissä.
Joku roti YS-aika VESO TESO jäsenille.pptx
1 de 38

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

FotosünteesFotosüntees
FotosünteesSkySight OÜ
6.6K visualizações12 slides
NärvitalitlusNärvitalitlus
NärvitalitlusKristel Mäekask
3.6K visualizações25 slides

Mais procurados(20)

20 5.1 pspn_tresc20 5.1 pspn_tresc
20 5.1 pspn_tresc
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe9.2K visualizações
FotosünteesFotosüntees
Fotosüntees
SkySight OÜ6.6K visualizações
Atlas anatomicznyAtlas anatomiczny
Atlas anatomiczny
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe2.2K visualizações
NärvitalitlusNärvitalitlus
Närvitalitlus
Kristel Mäekask3.6K visualizações
Bakterite paljunemine ja ainevahetusBakterite paljunemine ja ainevahetus
Bakterite paljunemine ja ainevahetus
Kristel Mäekask5.6K visualizações
FotosünteesFotosüntees
Fotosüntees
Kristel Mäekask5.1K visualizações
34 5.1 ppwc_tresc34 5.1 ppwc_tresc
34 5.1 ppwc_tresc
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe3.6K visualizações
Eesti kunst 20. saj alguses; Kristi KajakEesti kunst 20. saj alguses; Kristi Kajak
Eesti kunst 20. saj alguses; Kristi Kajak
jpg12b4.7K visualizações
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Työterveyslaitos1.4K visualizações
Węglowodany 2Węglowodany 2
Węglowodany 2
JOLANTA xx3.1K visualizações
Fovism ja ekspressionismFovism ja ekspressionism
Fovism ja ekspressionism
kristel841.9K visualizações
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
Työterveyslaitos492 visualizações
Pärisorjuse ja orjuse kaotaminePärisorjuse ja orjuse kaotamine
Pärisorjuse ja orjuse kaotamine
Mihhail Sorokin4.2K visualizações
KnsKns
Kns
Helina Reino2.4K visualizações
TalurahvaseadusedTalurahvaseadused
Talurahvaseadused
Natalja Dovgan19K visualizações
GenoommutatsioonidGenoommutatsioonid
Genoommutatsioonid
Kristel Mäekask4.1K visualizações
Valgu sünteesValgu süntees
Valgu süntees
Helina Reino4K visualizações
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos390 visualizações

Similar a Joku roti YS-aika VESO TESO jäsenille.pptx(20)

Perusopetusta koskeva vuosityöaikakokeiluPerusopetusta koskeva vuosityöaikakokeilu
Perusopetusta koskeva vuosityöaikakokeilu
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ1.7K visualizações
Vuosityöaikakokeiluista perusopetuksessaVuosityöaikakokeiluista perusopetuksessa
Vuosityöaikakokeiluista perusopetuksessa
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ2.2K visualizações
Vuosityöaikasopimus alakouluunVuosityöaikasopimus alakouluun
Vuosityöaikasopimus alakouluun
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ119 visualizações
Perusopetuksen vuosityöaikakokeiluPerusopetuksen vuosityöaikakokeilu
Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ2.2K visualizações
Vuosityöaikakokeilu perusopetuksessaVuosityöaikakokeilu perusopetuksessa
Vuosityöaikakokeilu perusopetuksessa
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ1K visualizações
Toiminnan Ulkoiset TekijäTToiminnan Ulkoiset TekijäT
Toiminnan Ulkoiset TekijäT
Giulietta235 visualizações
Opettajuus muutoksessaOpettajuus muutoksessa
Opettajuus muutoksessa
Heikki Ervast265 visualizações
26012016yhteisopettajuusnettikahvila26012016yhteisopettajuusnettikahvila
26012016yhteisopettajuusnettikahvila
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri915 visualizações
Opintojen kuormittavuus ja opintojen mitoittaminenOpintojen kuormittavuus ja opintojen mitoittaminen
Opintojen kuormittavuus ja opintojen mitoittaminen
Vesa Linja-aho3K visualizações
Turun lukiouudistuksen linjauksetTurun lukiouudistuksen linjaukset
Turun lukiouudistuksen linjaukset
Luostarivuoren Lyseon lukio22 visualizações
Osallistava DOP-oppimiskulttuuriOsallistava DOP-oppimiskulttuuri
Osallistava DOP-oppimiskulttuuri
Henriikka Vartiainen2.7K visualizações
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Nina Eskola-Salin429 visualizações
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
TopLaaja2.8K visualizações
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päivilleToplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Sirpa Pursiainen328 visualizações
ToimintaympäristöToimintaympäristö
Toimintaympäristö
paku1971201 visualizações
Pedacoach toiminta pedatorille 2013Pedacoach toiminta pedatorille 2013
Pedacoach toiminta pedatorille 2013
Piia Pyhäniemi570 visualizações
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Nina Eskola-Salin445 visualizações
Chem työelämäyhteistyöChem työelämäyhteistyö
Chem työelämäyhteistyö
Jari Lehto231 visualizações

Mais de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

OAJ:n selvitys: Opettajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä HOKSistaOAJ:n selvitys: Opettajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä HOKSista
OAJ:n selvitys: Opettajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä HOKSista
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ1.1K visualizações
Täydennyskoulutuskyselyn kooste medialle.pptxTäydennyskoulutuskyselyn kooste medialle.pptx
Täydennyskoulutuskyselyn kooste medialle.pptx
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ770 visualizações
Opettajan ääni -kysely: Työn autonomia, arvostus ja pedagoginen vapausOpettajan ääni -kysely: Työn autonomia, arvostus ja pedagoginen vapaus
Opettajan ääni -kysely: Työn autonomia, arvostus ja pedagoginen vapaus
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ911 visualizações
Opettajaksi opiskelevat ja työurallaan nuoret opetus-, tutkimus- ja kasvatusa...Opettajaksi opiskelevat ja työurallaan nuoret opetus-, tutkimus- ja kasvatusa...
Opettajaksi opiskelevat ja työurallaan nuoret opetus-, tutkimus- ja kasvatusa...
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ445 visualizações
Päättäjätutkimuksen tuloksiaPäättäjätutkimuksen tuloksia
Päättäjätutkimuksen tuloksia
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ469 visualizações
Koulutuksen rahoitusta on vahvistettava seuraavalla hallituskaudella Koulutuksen rahoitusta on vahvistettava seuraavalla hallituskaudella
Koulutuksen rahoitusta on vahvistettava seuraavalla hallituskaudella
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ281 visualizações
Ryhmäkoot ja integroidutRyhmäkoot ja integroidut
Ryhmäkoot ja integroidut
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ1.8K visualizações
Puolueilta vahva tuki: Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuspaikkoja lisättäväPuolueilta vahva tuki: Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuspaikkoja lisättävä
Puolueilta vahva tuki: Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuspaikkoja lisättävä
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ849 visualizações
Toimiiko oppimisen tuki peruskouluissa? OAJ selvitti!Toimiiko oppimisen tuki peruskouluissa? OAJ selvitti!
Toimiiko oppimisen tuki peruskouluissa? OAJ selvitti!
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ2.6K visualizações
Miten kohtaat kriisin keskeltä tulevan oppijan?Miten kohtaat kriisin keskeltä tulevan oppijan?
Miten kohtaat kriisin keskeltä tulevan oppijan?
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ775 visualizações
Taloustutkimus: Opettajien arvostus on entisestään vahvistunut korona-aikanaTaloustutkimus: Opettajien arvostus on entisestään vahvistunut korona-aikana
Taloustutkimus: Opettajien arvostus on entisestään vahvistunut korona-aikana
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ1.3K visualizações
OAJ:n työhyvinvointirahasto 2022 – tarjolla tukea hyvinvointiinOAJ:n työhyvinvointirahasto 2022 – tarjolla tukea hyvinvointiin
OAJ:n työhyvinvointirahasto 2022 – tarjolla tukea hyvinvointiin
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ7K visualizações
Kiitos opettaja kampanjamittaus 12-2021Kiitos opettaja kampanjamittaus 12-2021
Kiitos opettaja kampanjamittaus 12-2021
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ422 visualizações
OAJ:n kysely opettajille oppivelvollisuuden laajentamisesta, lokakuu 2021OAJ:n kysely opettajille oppivelvollisuuden laajentamisesta, lokakuu 2021
OAJ:n kysely opettajille oppivelvollisuuden laajentamisesta, lokakuu 2021
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ219 visualizações
OAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoaOAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa
OAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ13.1K visualizações
Tilannekuvakysely kevät 2021 tuloksetTilannekuvakysely kevät 2021 tulokset
Tilannekuvakysely kevät 2021 tulokset
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ2.3K visualizações
Tehdään tulevaisuuksia / Sitoutunut-kampanjan raportti 05-2021Tehdään tulevaisuuksia / Sitoutunut-kampanjan raportti 05-2021
Tehdään tulevaisuuksia / Sitoutunut-kampanjan raportti 05-2021
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ366 visualizações
Kuntavaalit 2021 mediainfon 3.3. tiivistelmaKuntavaalit 2021 mediainfon 3.3. tiivistelma
Kuntavaalit 2021 mediainfon 3.3. tiivistelma
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ15K visualizações
Tarjolla OAJ:n tukea tyohyvinvointiinTarjolla OAJ:n tukea tyohyvinvointiin
Tarjolla OAJ:n tukea tyohyvinvointiin
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ10.3K visualizações
Oppivelvollisuus-liven diaesitys / Ammatillinen ja lukioOppivelvollisuus-liven diaesitys / Ammatillinen ja lukio
Oppivelvollisuus-liven diaesitys / Ammatillinen ja lukio
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ1.1K visualizações

Joku roti YS-aika VESO TESO jäsenille.pptx

 • 1. Yhteissuunnittelutyöaika Vesot Tesot Yleissivistävä opetus Kunta (OVTES), yksityinen opetusala ja harjoittelukoulut (Sivista)
 • 2. Opettajien työajasta • Tämän kalvosarjan avulla avataan mahdollisimman kattavasti yleissivistävässä opetuksessa toimivien opettajien yhteissuunnittelutyöaikaa ja opettajatyöpäiviä eli veso/teso- koulutuspäiviä. • Kalvosarja toimii ohjeena seuraaville sopimusaloille: • kunta OVTES • yksityiset oppilaitokset Sivista • harjoittelukoulut Sivista
 • 3. Opetusvelvollisuustyöaika yksinkertaistettuna Työaikalajit opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä: Oppitunnit (+ niiden valmistelu- ja jälkityö) Opettajatyöpäivät eli vesot / tesot Yhteissuunnittelutyöaika (enimmäistuntimäärä vaihtelee sopimuksittain) Erikseen korvattavat tehtävät (esim. AV-välineiden tai musiikkiesitysten hoitotyö, luokanvalvojan tehtävä, lukioresurssista korvatut tehtävät) Kaiken opettajan tekemän työn pitää sopia tähän jaotteluun.
 • 4. Opetusvelvollisuustyöaika yksinkertaistettuna Oppitunnit Oman oppitunnin valmistelu ja jälkityö Vesot / Tesot Yhteissuunnittelutyöaika Erikseen korvattavat tehtävät (esim. kokoelmien hoitotyö, luokanvalvojan tehtävä, lukioresurssista korvattavat tehtävät) Tätä työaikaa ei ole määritelty ajallisesti, mutta opettaja päättää mitä tekee, kuinka paljon, milloin ja missä.
 • 5. Kunnan peruskoulut (OVTES): Yhteissuunnittelutyöaika Mihin ys-aika tarkoitettu käytettäväksi? Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa opetuksen yhteissuunnitteluun, aine- ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen.
 • 6. Kunnan peruskoulut (OVTES): Yhteissuunnittelutyöaika Kuinka paljon ys-aikaa on käytettävissä? Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on enintään 120 tuntia. Yhteissuunnittelutyöaika ei voi lisätä lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää. Maksimituntimäärän ylitys on sopimusrikkomus, alitus ei ole. Siksi työaikasuunnitelmassa pitää olla väljyyttä. Jos opettajalla on palkanmaksunperusteena olevia tunteja alle opetusvelvollisuuden, ositetaan ys-ajan määrä samassa suhteessa. Sivutoimisella tuntiopettajalla ei ole yhteissuunnitteluvelvoitetta.
 • 7. Kunnan peruskoulut (OVTES): Yhteissuunnittelutyöaika Yhteissuunnitteluajan käytöstä tulee tehdä suunnitelma • Jotta ys-aika jakautuu mahdollisimman tasaisesti lukuvuodelle ja varmistetaan että se riittää kaikkiin tehtäviin, tulee ajankäytöstä tehdä suunnitelma. • Ohjeita ja apuvälineitä suunnitteluun ja suunnitelman toteutumisen seurantaan löydät OAJ:n verkkosivuilta.
 • 8. Kunnan lukiot (OVTES): Yhteissuunnittelutyöaika Mihin ys-aika tarkoitettu käytettäväksi? Aineenopettajan yhteissuunnittelutyöaikaan kuuluu osallistuminen opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin.
 • 9. Kunnan lukiot (OVTES): Yhteissuunnittelutyöaika Kuinka paljon ys-aikaa on käytettävissä? Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on enintään 101 tuntia. Yhteissuunnittelutyöaika ei voi lisätä lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää. Maksimi tuntimäärän ylitys on sopimusrikkomus, alitus ei ole. Siksi työaikasuunnitelmassa pitää olla väljyyttä. Jos opettajalla on palkanmaksunperusteena olevia tunteja alle opetusvelvollisuuden, ositetaan ys-ajan määrä samassa suhteessa. Sivutoimisella tuntiopettajalla ei ole yhteissuunnitteluvelvoitetta.
 • 10. Yksityiset peruskoulut ja lukiot (Sivista): Koulutus ja suunnittelutyö Mihin tarkoitettu? Opettajalle määräytyvien opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen.
 • 11. Yksityiset peruskoulut ja lukiot (Sivista): Koulutus ja suunnittelutyö Kuinka paljon ys-aikaa on käytettävissä? Koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 45-100 tuntia lukuvuodessa. Työajan käyttö suunnitellaan ja sitä seurataan.
 • 12. Harjoittelukoulut (Sivista): Opinto- ja suunnittelutyö Mihin tarkoitettu? Työvelvollisuuteen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen opettajan tulee osallistua opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin.
 • 13. Harjoittelukoulut (Sivista): Opinto- ja suunnittelutyö Kuinka paljon ys-aikaa on käytettävissä? Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä oppilastyöpäivien aikana on 69-107 tuntia. Yhteissuunnittelutyöajan käyttö suunnitellaan vuosittain eikä työaika voi lisätä lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää.
 • 15. Yhteissuunnittelutyöaika on tarkoitettu käytettäväksi sellaiseen opettajien väliseen yhteistyöhön ja koulun kehittämistoimintaan, joka paikallisesti koulussa tai oppilaitoksessa on tärkeää ja tarpeellista.
 • 16. Miten työaika saadaan riittämään? Ys-ajan käyttö tulee suunnitella virka- ja työehtoehtosopimusten mukaisesti, jotta se jakautuu mahdollisimman tasaisesti lukuvuoden ajalle ja voidaan varmistaa, että työaikaa riittää kaikkiin tehtäviin. Rehtori suunnittelee ja varaa työajasta koulun yhteisiin tehtäviin tarvittavan aikaresurssin ja opettaja suunnittelee jäljelle jäävän ajankäytön. Mikäli näyttää siltä, ettei aika suunnitelmassa riitä kaikkeen, pitää rehtorin kanssa sopia mitä tehtävistä jätetään pois tai mihin käytetään vähemmän aikaa. Suunnitelmiin pitäisi jättää myös kohdentamatonta aikaa, koska kaikkea ei voi ennakoida.
 • 17. Mistä liikkeelle, jos homma ei toimi? • Ole yhteydessä rehtoriin ja ota puheeksi yhteissuunnitteluresurssin käytön suunnittelu yhteistyössä rehtorin ja opettajien kanssa. Suunnitelman tulisi olla valmis jo lukuvuoden alussa, jotta työtehtävät saadaan jakautumaan tasaisemmin työyhteisössä ja varmistetaan ajan riittäminen kaikkiin tehtäviin. • Yhteissuunnittelutyön painopisteet, resursointi ja toteuttaminen päätetään yhdessä opettajien kanssa koulun toimintasuunnitelmaa laadittaessa. • Viikoittain tai joka toinen viikko pidettävät kaikkia koskevat yhteiskokoukset eivät ole järjestelmän tarkoitus, koska silloin ei jää aikaa muiden yhteissuunnitteluun kuuluvien tehtävien hoitamiseen. • Vaikka yhteissuunnittelun tarkoituksena on koulun yhteisvastuullinen kehittäminen, niin opettaja voi ko. työajan puitteissa tehdä yksinäänkin töitä. • Työajan käyttöä kannattaa seurata järkevällä, yhteisesti sovitulla tavalla koko lukuvuoden ajan, koska muuten mahdollisesta työajan ylittymistä ei ole näyttöä.
 • 18. Ys-aikaa on: Koulun ja kodin yhteistyö • yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajien kanssa • vanhempainillat, niiden suunnittelu ja toteutus • arviointikeskustelut, kun huoltajat ovat läsnä • vanhempainvartit, vanhempaintapaamiset • moniammatillinen yhteistyö ja neuvottelut, palaverit • tiedotteet, kirjeet, puhelut, Wilma-viestintä • muu yhteistyö huoltajien kanssa • perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määrätään, että koulun on oltava yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että he voivat tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä • kodin ja koulun välisen yhteistyön tulisi korostua erityisesti esiopetuksen, vuosiluokkien 1–6 ja erityisopetuksen opettajien yhteissuunnittelutyössä
 • 19. Ys-aikaa on: Asia- ja aineryhmittäiset neuvonpidot • luokanvalvojien yhteispalaverit • luokkataso- tai ainekohtaiset palaverit • tiimipalaverit • avustajapalaverit • moniammatillinen yhteistyö oppilasasioissa • perehdyttäminen • keskustelut esimiehen kanssa • kehityskeskustelut ja niihin valmistautuminen • projektit ja kyselyt, joita ei korvata erikseen
 • 20. Ys-aikaa on: Opetuksen yhteissuunnittelu • kahden tai useamman opettajan yhteistyönä tapahtuva opetuksen yhteissuunnittelu siltä osin kun suunnittelulle on varattu ys-ajasta työaikaa (ei kuitenkaan oman opetuksen tai yksittäisen oppitunnin toteutuksen suunnittelu), paitsi jos opettaja määrätään suunnittelemaan opetusta tietyssä paikassa tiettynä aikana yksin tai yhdessä koulun tapahtumien • juhlien yms. suunnittelu • koulun muun toiminnan suunnittelu • aineryhmä- ja luokkatasopalaverit • nivelvaiheenpalaverit • samanaikaisopetuksen suunnittelu • pedagogisten asiakirjojen laatiminen ja päivittäminen
 • 21. Ys-aikaa on: Muu opetuksen suunnittelu ja koulun toiminnan kehittäminen • yhteistoimintapalaverit (mm. opettajain kokoukset) ja niihin valmistautuminen • koulun kasvatustyön ja koulun toimintaan liittyvien tapahtumien, juhlien, retkien yms. suunnittelu • yhteydenpito muihin kouluihin ja oppilaitoksiin • moniammatillinen yhteistyö • yhteydenpito viranomaisiin ja muihin tahoihin • opetusmenetelmien ja työtapojen kehittäminen • työsähköpostien lukeminen ja kirjoittaminen
 • 22. Ys-aikaa ei ole (mm.): • omien oppituntien suunnittelu, valmistelu ja jälkityöt • mikäli opettajat haluavat tehdä näitä töitä omaehtoisesti yhdessä, se ei edelleenkään ole ys-aikaa, vaan oppituntiin kuuluvaa etukäteissuunnittelua • muiden erikseen korvattavien tehtävien tekeminen (esim. luokanvalvojan tehtävät, kirjasto, välineiden huoltaminen) • opettajatyöpäivät (eli veso/teso-päivät) • sellaisten tehtävien tekeminen, joita varten opettaja on vapautettu tavanomaisesta opetustyöstään • koulutus • HUOM! Välitunti on osa oppituntia, joten välituntien aikana tehtyä työtä ei voida lukea ys-aikaan kuuluvaksi
 • 23. Lisähuomioita yhteissuunnittelutyöajasta • Ys-aika on osin sidottua, osin sitomatonta työaikaa. • Työajan aikaan ja/tai paikkaan sidottu osuus ei voi olla kovin suuri, koska silloin ei jää aikaa hoitaa esim. kodin ja koulun välistä yhteistyötä. • Ys-aikaa ei voi ylittää. Jos ys-aika ei riitä, kannattaa seurata sen toteutumista ja keskustella hyvissä ajoin rehtorin kanssa miten asia ratkaistaan. • Yhteiset kokoukset ja niihin valmistautuminen luetaan ys-aikaan. • Kaikkia koskevat viikoittaiset yhteistyökokoukset eivät välttämättä ole aina tarkoituksenmukaisia, koska ys-aikaa tarvitaan paljon myös huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.
 • 24. • Ys-ajalla tehtäväksi tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niitä tehdään muuallakin kuin koululla. Mm. tästä syystä ys-aika ei kuulu lukujärjestykseen. • Voi silti olla tarkoituksenmukaista, että työjärjestykseen jätetään aikaa opettajien käytännön yhteistyölle.
 • 25. Arviointikeskustelut ja ys-aika (perusopetus) • Opetussuunnitelma ei velvoita pitämään erillisiä arviointikeskusteluja, mutta arviointi on oleellinen aihe kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. • Opettajan vastuu on huolehtia siitä, että niin oppilailla kuin huoltajillakin on riittävästi tietoa arviointiperusteista sekä oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. • Vanhempien kanssa käytävä keskustelu on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä, jota perusopetuksessa tehdään yhteissuunnittelutyöajalla. • Vaikka mainittu keskustelu nimettäisiin ”arviointikeskusteluksi”, on kyseessä edelleen kodin ja koulun välinen yhteistyö.
 • 26. Pedagogiset asiakirjat ja ys-aika • Pedagoginen arvio ja pedagoginen selvitys ovat hallinnollisia päätöksiä. Niiden valmistelu ja päivitys on ys-aikaan kuuluva tehtävä. • Oppimissuunnitelmien laadinta yhteistyössä muiden opettajien ja huoltajien kanssa ei ole oman opetuksen suunnittelua, vaan yhteissuunnittelutyöaikaan kuuluva tehtävä, sillä oppimissuunnitelmissa ei suunnitella yksittäisen oppitunnin toteutusta.
 • 27. Sivutoimisen tuntiopettajan ys-aika • Yhteissuunnittelutyövelvollisuus ei koske sivutoimisia tuntiopettajia eikä enintään viiden koulun työpäivän pituisessa palvelussuhteessa olevia määräaikaisia opettajia kuten viransijaisia. • Mikäli sivutoimiselta tuntiopettajalta kaivataan yhteissuunnitteluntyöpanosta, pitää häneltä ostaa siihen erikseen työaikaa.
 • 28. Osa-aikainen työnteko ja ys-aika + veso/teso Osittaisen virkavapaan ja viranhoidon palkkaus (OVTES) • Osa-aikatyössä peruspalkka ja muut varsinaisen palkan osat ovat samassa suhteessa alemmat kuin viranhaltijan työaika on tämän virka- ja työehtosopimuksen täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi. • Opetusvelvollisuustyöajassa opetusvelvollisuustuntimäärä vastaa täyttä työaikaa. Varsinaisen palkan velvoitteiden määräämiseen sovelletaan osa-aikaprosenttia. • Ys-ajan ja vesojen/tesojen määrää vähennetään samassa suhteessa kuin opetustunteja on vähennetty (Työtuomioistuimen päätös) • Työtuomioistuimen päätöstä sovelletaan myös Sivistan sopimusalalla
 • 29. VIPU –työajanseurantatyökalu avuksi • Ys-aika-taulukko on tarkoitettu yhteissuunnittelutyöajan suunnittelun tueksi. Tehtävät esimerkissä on kirjoitettu perusopetuksen näkökulmasta ja niitä pitää muokata, jos taulukkoa halutaan käyttää lukiossa. Kunnallisessa opetusalan sopimuksessa perusopetuksessa yhteissuunnittelutyöaikaa on enintään 120 h/lukuvuosi ja lukiossa 101 h/lukuvuosi. • Jos vaikuttaa siltä, ettei yhteissuunnittelutyöaika riitä opettajan virkavelvollisuuksien hoitamiseen, tulee asia ottaa välittömästi puheeksi rehtorin kanssa ja käydä yhdessä läpi ys-ajan suunnitelma sekä mahdollinen seuranta tilanteen korjaamiseksi. • Taulukossa olevat otsikot ovat esimerkkejä ja niitä voi lisätä, poistaa tai muokata tarpeen mukaan. • VIPU Seuraa työaikaasi
 • 30. Yhteissuunnittelutyöaikaa ei ole tarkoitettu koulutukseen ja opintotoimintaan. Siihen käytetään opettajatyöpäiviä eli veso-/teso-koulutuksia.
 • 32. Suunnittelu- ja koulutuspäivät eli veso-päivät (OVTES) • Peruskoulun, lukion ja aikuislukion toistaiseksi otetulla opettajalla ja vähintään lukuvuoden työajaksi otetulla määräaikaisella opettajalla on velvollisuus osallistua lukuvuoden aikana kolmeen kuusi tuntia (yhteensä 18 tuntia) kestävään suunnittelu- ja koulutustyöpäivään eli ns. veso-päivään. • Yksi päivistä voidaan jakaa pidettäväksi kahtena eri tilaisuutena, joiden yhteispituus on kuusi tuntia. • On myös mahdollista sopia työnantajan kanssa veso-päivän korvaamisesta muulla vastaavalla koulutuksella. • Jos päätoimisen opettajan palvelussuhde, esimerkiksi sijaisuus, kestää vain osan lukuvuoden työajasta, hänellä ei ole osallistumisvelvollisuutta, ei myöskään sivutoimisella tuntiopettajalla. • Jos opettaja on osittaisella hoitovapaalla, osa-aikaeläkkeellä tai muuten osittaisella virkavapaalla, veso-päiviin osallistutaan samassa suhteessa kuin työaika on täydestä työajasta. Opetusvelvollisuus vastaa täyttä työaikaa. • Työnantaja päättää veso-työajan sijoittumisesta ja sisällöistä.
 • 33. Koulutus ja suunnittelutyö eli teso- päivät (Sivista) • Opettajalla on velvollisuus osallistua työnantajan kanssa sovittuun täydennyskoulutukseen tai suunnittelutyöhön 18 tuntia lukuvuodessa. Jos koulutus- ja suunnittelutyö toteutetaan kokonaisina työpäivinä (vähintään 6 tuntia), kaksi työpäivää voidaan sijoittaa koulun työkauden ulkopuolelle välittömästi ennen tai jälkeen lukukauden ja enintään yksi voi olla lauantaityöpäivä lukuvuoden työajan aikana. • Lisäksi opettaja voidaan koulun työkauden aikana määrätä enintään kuudeksi tunniksi opettajan omaa ammattitaitoa edistävään ja ylläpitävään koulutukseen tai työnkykyä ja työnhyvinvointia parantavaan toimintaan. • On myös mahdollista sopia työnantajan kanssa teso-päivän korvaamisesta muulla vastaavalla koulutuksella.
 • 34. Koulutus ja suunnittelutyö eli teso-päivät (Sivista) • Jos päätoimisen opettajan palvelussuhde, esimerkiksi sijaisuus, kestää vain osan lukuvuoden työajasta, hänellä ei ole osallistumisvelvollisuutta, ei myöskään sivutoimisella tuntiopettajalla. • Jos opettaja on osittaisella hoitovapaalla, osa-aikaeläkkeellä tai muuten osittaisella virkavapaalla, teso-päiviin osallistutaan samassa suhteessa kuin työaika on täydestä työajasta. Opetusvelvollisuus vastaa täyttä työaikaa. • Työnantaja päättää teso-työajan sijoittumisesta ja sisällöistä.
 • 35. Opinto- ja suunnittelutyö eli teso-päivät (harjoittelukoulut) • Harjoittelukouluun työsuhteeseen otetulla opettajalla on velvollisuus varsinaisten koulupäivien ja työehtosopimuksella määritellyn työvelvollisuuden lisäksi osallistua opinto- ja suunnittelutyöhön kolmena päivänä lukuvuodessa. Näistä päivistä yksi voidaan erityisestä syystä yliopiston luvalla pitää kahtena yhteensä vähintään 6 tuntia kestävänä eri tilaisuutena. • Jos opettaja on työnantajan suostumuksella osallistunut yliopiston järjestämään viisi päivää kestäneeseen opettajille tarkoitettuun täydennyskoulutukseen, on hänellä edellä mainittu velvollisuus viiden lukuvuoden aikana osallistua kahteen opinto- ja suunnittelupäivään lukuvuodessa. • Työnantaja voi määrätä, että mainitun opinto- ja suunnitteluajan lisäksi lehtori ja tuntiopettaja osallistuu suunnittelu-, koulutus ja työyhteisön kehittämiseen varsinaisten koulutuspäivien ja muun määrätyn työvelvollisuuden lisäksi enintään kaksi päivää (enintään 12 tuntia) lukuvuodessa.
 • 36. Opinto- ja suunnittelutyö eli teso-päivät (harjoittelukoulut) • Tämän määrätyn lisätyöpäivän työajan pituus on 6 tuntia ja kehittämispäivä on ajoitettava välittömästi lukukauden työajan päättymisen / alkamisen yhteyteen. Jos kehittämispäiviä on lukuvuodelle määrätty kaksi, toinen niistä saadaan järjestää kahtena kolmen tunnin oppilastyöpäiville sijoitettavana tilaisuutena, jos työnantaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Kehittämispäivästä opettajalle maksetaan päiväpalkka. • Jos opettaja on osittaisella hoitovapaalla, osa-aikaeläkkeellä tai muuten osittaisella virkavapaalla, teso-päiviin osallistutaan samassa suhteessa kuin työaika on täydestä työajasta. Opetusvelvollisuus vastaa täyttä työaikaa. • Työnantaja päättää teso-työajan sijoittumisesta ja sisällöistä.
 • 37. Heräsikö kysyttävää? Ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi! Luottamusmies osaa auttaa sinua muihinkin palkkaukseen ja työaikaan liittyvissä kysymyksissä.

Notas do Editor

 1. 45-100 tuntia suunnittelua 18 h tesot + 6h