O slideshow foi denunciado.

Ap 10 budget of work (1st 4th quarter)

40

Compartilhar

Carregando em…3
×
1 de 8
1 de 8

Ap 10 budget of work (1st 4th quarter)

40

Compartilhar

Baixar para ler offline

Descrição

k.i

Transcrição

 1. 1. ARALING PANLIPUNAN 10 MGA KONTEMPORARYONG ISYU BUDGET OF WORK( 1st -4th Quarter ) UNANG MARKAHAN OVERVIEW: PamantayangsaPagkatuto: Naipamamalasangmalalimnapag-unawasamgaisyu at hamongpanlipunan, partikularangisyungpangkapaligiran, mgaisyungpag- ekonomiyatuladngglobalisasyon, paggawa at migrasyon, isyungpangkasarian, at isyungpampolitikatuladngpagkamamamayan, karapatangpantao at pananagutangpansibikonakinahaharapngmgabansasakasalukuyangpanahon, gamitangmgakasanayansapagsisiyasat, pagsusuringdatos at iba’tibangsanggunian, pagsasaliksik, mapanuringpag-iisip, mabisangkomunikasyon, pagigingmakatarungan, at matalinongpagpapasyatungosamapanagutangmamamayanngbansa at daigdig. NILALAMAN (Content) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO (Learning Competencies) CODE NO. OF DAYS ARALIN A. Kahalagahan ng Pag-aaral ng mga Kontemporaryong Isyu PRE-TEST 1 Naipaliliwanagangkonseptongkontemporaryongisyu AP10PKI-Ia-1 1 Nasusuri angkahalagahanng pagigingmulatsamga kontemporaryongisyusalipunanatdaigdig 1
 2. 2. MODYUL 1 : MGA ISYU AT HAMON SA KAPALIGIRAN NILALAMAN (Content) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO (Learning Competencies) CODE NO. OF DAYS Aralin1: Konteksto ng Suliraning Pangkapaligiran Natatalakay angkasalukuyangkalagayangpangkapaligiranngPilipinas AP10KSP-Ic-3 1 Nasusuri angepektongmga suliraningpangkapaligiran AP10KSP-Ic-4 1 Natatalakay angmga programa at pagkilos ngiba’tibangsectorupang pangalagaanang kapaligiran AP10KSP-Id-5 1 Natatayaang kalagayangpangkapaligiran ngPilipinasbataysaepektoatpagtugonsa mga hamongpangkapaligiran AP10KSP-Id-e-6 2 1. AngLipunan 2. Mga Elemento ng Istrukturang Panlipunan 3. AngKultura 4. Mga Elemento ng Kultura 5. Isyung Personal at Isyung Panlipunan Natatalakay angkatuturan nglipunanat ang mga bumubuorito. Nasusuri angistrukturangpanlipunanatangmga elementonito. Nasusuri angkulturabilangmahalagangbahagi ngpag-aaral ng lipunan. Naipaliliwanagangpagkakaibaatpagkakatulad ngmga isyungpersonal atisyung panlipunan. Nasusuri angbahagi ng bawat isasa pagtugonsa mga isyuat hamongpanlipunang kinahaharapsa kasalukuyan AP10PKI-Ib-2 2 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga sanhi at implikasyon ng mga hamong pangkapaligiran upang maging bahagi ng mga pagtugon na makapagpapabuti sa pamumuhay ng tao PAMANTAYAN SA PAGGANAP (Performance Standard) Angmga mag-aaral ay nakabubuong angkopna planosa pagtugonsa mga hamong pangkapaligirantungosapagpapabuti ngpamumuhay ngtao .
 3. 3. Aralin2: Ang Dalawang Approach sa Pagtugon sa mga Hamong Pangkapaligiran Naipaliliwanagangkatangianngtop-downapproach sapagharapsasuliraningpangkapaligiran AP10PHP-Ie-7 1 Nasusuri angpagkakaibang top-downatbottomupapproach sapagharapsa suliraning pangkapaligiran AP10PHP-If-8 1 Nakabubuongkonklusyon saangkopnaapproach sapagharap sa suliraningpangkapaligiran AP10PHP-If-g-9 2 Aralin3: Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan Nauunawaanangmga konseptonamay kaugnayansa pagsasagawangCBDRRM Plan AP10MHP-Ih-10 1 Naipaliliwanagangmgahakbang sa pagsasagawang CBDRRMPlan AP10MHP-Ih-11 1 Natutukoy angmga paghahandangnararapat gawinsaharap ng panganibna dulot Ng mga suliraningpangkapaligiran AP10MHP-Ih-12 1 Naisasagawaangmga hakbangng CBDRRM Plan AP10MHP-Ii-13 1 Napahahalagahan angpagkakaroonngdisiplinaatkooperasyon sapagharapsamga panganibna dulotng mga suliraningpangkapaligiran AP10MHP-Ii-14 1 Nasusuri angkahalagahanng Community-Based DisasterRiskReductionandManagement Approach sapagtugonsa mga hamonat suliraningpangkapaligiran AP10MHP-Ii-15A 2 PERFORMANCE TASK Angmabisangpagtugonsa mgas uliraninathamongpangkapaligiranaynakasalalay saaktibong pakikilahok ngmgamamamayan,atiba’tibangsectornglipunansamgaGawainng pamahalaan upangmaiwasanang malawakangpinsalasabuhay,ari-arian,atkalikasan 2 KABUUAN 23
 4. 4. IKALAWANG MARKAHAN NILALAMAN (Content) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO (Learning Competencies) CODE No. of days Aralin1: Globalisasyon: Konsepto at Anyo 1. Nasusuri ang konseptoatdimensionngglobalisasyon bilangisasamga isyungpanlipunan AP10GKAIIa-1 3 2. Naiuugnay angiba’tibangperspektiboatpananaw ngglobalisasyonbilang suliraningpanlipunan AP10GKAIIa-2 1 3. Nasusuri ang implikasyon nganyongglobalisasyon salipunan AP10GKAIIb-3 3 4. Napahahalagahan angibat ibangtugonsa pagharap sa epektong globalisasyon AP10GKAIIc-4 1 Aralin2: Mga IsyusaPaggawa 1. Naipaliliwanagangmgadahilanngpagkakaroonng ibatibangsuliraninsa paggawa AP10MIPIId-5 3 2. Natataya ang implikasyon ngiba’tibangsuliraninsapaggawasapamumuhay at sapag-unladngekonomiyangbansa AP10MIPIIe-f-6 2 3. Nakabubuongmga mungkahi upangmalutasang ibatibangsuliranin sa paggawa AP10MIPIIg-7 1 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) Ang mga mag-aaral ay may pagunawa sa sanhi at implikasyon ng mga lokal at pandaigdigang isyung pang ekonomiya upang mapaunlad ang kakayahan sa matalinong pagpapasya tungo sa pambansang kaunlaran. PAMANTAYAN SA PAGGANAP (Performance Standard) Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng pagsusuri ng papel sa mga isyung pang- ekonomiya na nakaaapekto sa kanilang pamumuhay.
 5. 5. Aralin3: Migrasyon 1. Naipapaliwanagangkonseptoatdahilan ngmigrasyondulotng globalisasyon AP10MIGIIh-8 2 2. Naipaliliwanagangepektongmigrasyonsaaspektongpanlipunan, pampolitikaatpangkabuhayan AP10MIGIIi-9 3 3. Nakakabuong angkopna hakbangsa pagtugonng mga suliraningdulotng migrasyon AP10MIGIIi-10 2 KABUUAN 21 IKATLONG MARKAHAN NILALAMAN (Content) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO (Learning Competencies) CODE No. of days ARALIN I Kasarian sa Iba’t Ibang Lipunan Naipapahayagangsarilingpakahulugansakasarianatsex AP10KIL-IIIa1 1 Nasusuri angmga uri ng kasarian ( gender) atsex AP10KIL-IIIa2 2 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) Angmga mag-aaral ay may pag-unawasa mga epektongmgaisyuat hamon na may kaugnayansa kasarianat lipunan upangmagingaktibongtagapagtaguyodng pagkakapantay-pantayatpaggalangsakapwabilangkasapi ng pamayanan. PAMANTAYAN SA PAGGANAP (Performance Standard) Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng mga malikhaing hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa iba’t ibang kasarian upang maitayugod ang pagkakapantay – pantay ng tao bilangkasapi ngpamayanan
 6. 6. Konsepto ng Kasarian at Sex Natatalakay anggenderrolessaPilipinas saiba’tibangpanahon AP10KIL-IIIb3 2 Natatayaang genderrolessaPilipinas saiba’tibangpanahon AP10KIL-IIIc4 2 Nasusuri anggenderrolessaiba’t ibangbahagi ngdaigdig AP10KIL-IIIc5 1 SUMMATIVE TEST 1 ARALIN 2 Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan Natutukoy angdiskriminasyon sakababaihan,kalalakihanatLGBT (Lesbian, Gay , Bi – sexual ,Transgender) AP10IKL-IIId6 1 Nasusuri angkarahasan sa kababaihan,kalalakihanatLGBT AP10IKL-IIIef-7 2 SUMMATIVE TEST 1 ARALIN 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunan Nasusuri angtugonng pandaigdigangsamahansakarahasan at diskriminasyon AP10IKL-IIIg8 2 Napahahalagahan angtugonng pandaigdigangsamahansakarahasanat diskriminasyon AP10IKL-IIIh9 1 Napahahalagahan angtugonng pamahalaangPilipinassamgaisyung karahasanat diskriminasyon AP10IKL-IIIi10 2 Nakagagawang malikhainghakbangnanagsusulongngpagtanggapat paggalangsa kasarianna nagtataguyodng pagkakapantay-pantayngtaobilang kasapi ng pamayanan AP10IKL-IIIj10 2 SUMMATIVE TEST 1 KABUUAN 21
 7. 7. IKAAPAT NA MARKAHAN NILALAMAN (Content) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO (Learning Competencies) CODE No. of days ARALIN 1: Pagkamamamayan: Konseptoat Katuturan Naipaliliwanagangmgakatangianna dapat taglayinngisangaktibongmamamayanna nakikilahok samgagawainat usapingpansibiko AP10PKK-IVa-1 2 Nasusuri angmga pagbabagosa konseptongpagkamamamayan AP10PKK-IVb-2 2 Napahahalagahan angpapel ngisangmamamayanpara sa pagbabago ngpanlipunan AP10PKK-IVc-3 2 ARALIN 2: Mga Karapatang Pantao Natatalakay angpagkabuong mga karapatang pantaobatay sa UniversalDeclarationof HumanRights at SaligangBatas ng 1987 ng Pilipinas AP10MKP-IVd-4 2 Nasusuri angbahagi ng ginagampananngmga karapatang pantaoupang matugunanang iba’tibangisyuat hamongpanlipunan AP10MKP-IVe-5 2 Napahahalagahan angaktibongpakikilahok ngmamamayanbataysakanilangtaglayna mga karapatangpantao AP10MKP-IVf-6 2 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) Ang mga mag-aaral ay may pag unawa sa kahalagahan ng pagkamamamayan at pakikilahok sa mga gawaing pansibiko tungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansang maunlad, mapayapa at may pagkakaisa. PAMANTAYAN SA PAGGANAP (Performance Standard) Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mga gawain pang sibiko at pulitikal ng mga mamamayan sa kanilang sariling pamayanan.
 8. 8. ARALIN 3: Politikal na Pakikilahok Natatalakayangmga epektongpakikilahokngmamamayansamga gawaingpansibikosa kabuhayan,politika,atlipunan AP10PNP-IVg-7 2 Napahahalagahanangpapel ngmamamayansa pamamahalang isangkomunidad AP10 PNP-IVh-8 2 Nasusuri angmga elementongisangmabutingpamahalaan AP10 PNP-IVi-9 2 SUMMATIVE TEST 1 POST TEST 1 KABUUAN 20 InihandaNi: G. EDWIN P. ADA Guro sa AralingPanlipunan10 BinigyangPansinNi: Gng. ZENAIDA M. JORIZA Ulong-Guro III

Descrição

k.i

Transcrição

 1. 1. ARALING PANLIPUNAN 10 MGA KONTEMPORARYONG ISYU BUDGET OF WORK( 1st -4th Quarter ) UNANG MARKAHAN OVERVIEW: PamantayangsaPagkatuto: Naipamamalasangmalalimnapag-unawasamgaisyu at hamongpanlipunan, partikularangisyungpangkapaligiran, mgaisyungpag- ekonomiyatuladngglobalisasyon, paggawa at migrasyon, isyungpangkasarian, at isyungpampolitikatuladngpagkamamamayan, karapatangpantao at pananagutangpansibikonakinahaharapngmgabansasakasalukuyangpanahon, gamitangmgakasanayansapagsisiyasat, pagsusuringdatos at iba’tibangsanggunian, pagsasaliksik, mapanuringpag-iisip, mabisangkomunikasyon, pagigingmakatarungan, at matalinongpagpapasyatungosamapanagutangmamamayanngbansa at daigdig. NILALAMAN (Content) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO (Learning Competencies) CODE NO. OF DAYS ARALIN A. Kahalagahan ng Pag-aaral ng mga Kontemporaryong Isyu PRE-TEST 1 Naipaliliwanagangkonseptongkontemporaryongisyu AP10PKI-Ia-1 1 Nasusuri angkahalagahanng pagigingmulatsamga kontemporaryongisyusalipunanatdaigdig 1
 2. 2. MODYUL 1 : MGA ISYU AT HAMON SA KAPALIGIRAN NILALAMAN (Content) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO (Learning Competencies) CODE NO. OF DAYS Aralin1: Konteksto ng Suliraning Pangkapaligiran Natatalakay angkasalukuyangkalagayangpangkapaligiranngPilipinas AP10KSP-Ic-3 1 Nasusuri angepektongmga suliraningpangkapaligiran AP10KSP-Ic-4 1 Natatalakay angmga programa at pagkilos ngiba’tibangsectorupang pangalagaanang kapaligiran AP10KSP-Id-5 1 Natatayaang kalagayangpangkapaligiran ngPilipinasbataysaepektoatpagtugonsa mga hamongpangkapaligiran AP10KSP-Id-e-6 2 1. AngLipunan 2. Mga Elemento ng Istrukturang Panlipunan 3. AngKultura 4. Mga Elemento ng Kultura 5. Isyung Personal at Isyung Panlipunan Natatalakay angkatuturan nglipunanat ang mga bumubuorito. Nasusuri angistrukturangpanlipunanatangmga elementonito. Nasusuri angkulturabilangmahalagangbahagi ngpag-aaral ng lipunan. Naipaliliwanagangpagkakaibaatpagkakatulad ngmga isyungpersonal atisyung panlipunan. Nasusuri angbahagi ng bawat isasa pagtugonsa mga isyuat hamongpanlipunang kinahaharapsa kasalukuyan AP10PKI-Ib-2 2 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga sanhi at implikasyon ng mga hamong pangkapaligiran upang maging bahagi ng mga pagtugon na makapagpapabuti sa pamumuhay ng tao PAMANTAYAN SA PAGGANAP (Performance Standard) Angmga mag-aaral ay nakabubuong angkopna planosa pagtugonsa mga hamong pangkapaligirantungosapagpapabuti ngpamumuhay ngtao .
 3. 3. Aralin2: Ang Dalawang Approach sa Pagtugon sa mga Hamong Pangkapaligiran Naipaliliwanagangkatangianngtop-downapproach sapagharapsasuliraningpangkapaligiran AP10PHP-Ie-7 1 Nasusuri angpagkakaibang top-downatbottomupapproach sapagharapsa suliraning pangkapaligiran AP10PHP-If-8 1 Nakabubuongkonklusyon saangkopnaapproach sapagharap sa suliraningpangkapaligiran AP10PHP-If-g-9 2 Aralin3: Mga Hakbang sa Pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan Nauunawaanangmga konseptonamay kaugnayansa pagsasagawangCBDRRM Plan AP10MHP-Ih-10 1 Naipaliliwanagangmgahakbang sa pagsasagawang CBDRRMPlan AP10MHP-Ih-11 1 Natutukoy angmga paghahandangnararapat gawinsaharap ng panganibna dulot Ng mga suliraningpangkapaligiran AP10MHP-Ih-12 1 Naisasagawaangmga hakbangng CBDRRM Plan AP10MHP-Ii-13 1 Napahahalagahan angpagkakaroonngdisiplinaatkooperasyon sapagharapsamga panganibna dulotng mga suliraningpangkapaligiran AP10MHP-Ii-14 1 Nasusuri angkahalagahanng Community-Based DisasterRiskReductionandManagement Approach sapagtugonsa mga hamonat suliraningpangkapaligiran AP10MHP-Ii-15A 2 PERFORMANCE TASK Angmabisangpagtugonsa mgas uliraninathamongpangkapaligiranaynakasalalay saaktibong pakikilahok ngmgamamamayan,atiba’tibangsectornglipunansamgaGawainng pamahalaan upangmaiwasanang malawakangpinsalasabuhay,ari-arian,atkalikasan 2 KABUUAN 23
 4. 4. IKALAWANG MARKAHAN NILALAMAN (Content) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO (Learning Competencies) CODE No. of days Aralin1: Globalisasyon: Konsepto at Anyo 1. Nasusuri ang konseptoatdimensionngglobalisasyon bilangisasamga isyungpanlipunan AP10GKAIIa-1 3 2. Naiuugnay angiba’tibangperspektiboatpananaw ngglobalisasyonbilang suliraningpanlipunan AP10GKAIIa-2 1 3. Nasusuri ang implikasyon nganyongglobalisasyon salipunan AP10GKAIIb-3 3 4. Napahahalagahan angibat ibangtugonsa pagharap sa epektong globalisasyon AP10GKAIIc-4 1 Aralin2: Mga IsyusaPaggawa 1. Naipaliliwanagangmgadahilanngpagkakaroonng ibatibangsuliraninsa paggawa AP10MIPIId-5 3 2. Natataya ang implikasyon ngiba’tibangsuliraninsapaggawasapamumuhay at sapag-unladngekonomiyangbansa AP10MIPIIe-f-6 2 3. Nakabubuongmga mungkahi upangmalutasang ibatibangsuliranin sa paggawa AP10MIPIIg-7 1 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) Ang mga mag-aaral ay may pagunawa sa sanhi at implikasyon ng mga lokal at pandaigdigang isyung pang ekonomiya upang mapaunlad ang kakayahan sa matalinong pagpapasya tungo sa pambansang kaunlaran. PAMANTAYAN SA PAGGANAP (Performance Standard) Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng pagsusuri ng papel sa mga isyung pang- ekonomiya na nakaaapekto sa kanilang pamumuhay.
 5. 5. Aralin3: Migrasyon 1. Naipapaliwanagangkonseptoatdahilan ngmigrasyondulotng globalisasyon AP10MIGIIh-8 2 2. Naipaliliwanagangepektongmigrasyonsaaspektongpanlipunan, pampolitikaatpangkabuhayan AP10MIGIIi-9 3 3. Nakakabuong angkopna hakbangsa pagtugonng mga suliraningdulotng migrasyon AP10MIGIIi-10 2 KABUUAN 21 IKATLONG MARKAHAN NILALAMAN (Content) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO (Learning Competencies) CODE No. of days ARALIN I Kasarian sa Iba’t Ibang Lipunan Naipapahayagangsarilingpakahulugansakasarianatsex AP10KIL-IIIa1 1 Nasusuri angmga uri ng kasarian ( gender) atsex AP10KIL-IIIa2 2 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) Angmga mag-aaral ay may pag-unawasa mga epektongmgaisyuat hamon na may kaugnayansa kasarianat lipunan upangmagingaktibongtagapagtaguyodng pagkakapantay-pantayatpaggalangsakapwabilangkasapi ng pamayanan. PAMANTAYAN SA PAGGANAP (Performance Standard) Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng mga malikhaing hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa iba’t ibang kasarian upang maitayugod ang pagkakapantay – pantay ng tao bilangkasapi ngpamayanan
 6. 6. Konsepto ng Kasarian at Sex Natatalakay anggenderrolessaPilipinas saiba’tibangpanahon AP10KIL-IIIb3 2 Natatayaang genderrolessaPilipinas saiba’tibangpanahon AP10KIL-IIIc4 2 Nasusuri anggenderrolessaiba’t ibangbahagi ngdaigdig AP10KIL-IIIc5 1 SUMMATIVE TEST 1 ARALIN 2 Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan Natutukoy angdiskriminasyon sakababaihan,kalalakihanatLGBT (Lesbian, Gay , Bi – sexual ,Transgender) AP10IKL-IIId6 1 Nasusuri angkarahasan sa kababaihan,kalalakihanatLGBT AP10IKL-IIIef-7 2 SUMMATIVE TEST 1 ARALIN 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunan Nasusuri angtugonng pandaigdigangsamahansakarahasan at diskriminasyon AP10IKL-IIIg8 2 Napahahalagahan angtugonng pandaigdigangsamahansakarahasanat diskriminasyon AP10IKL-IIIh9 1 Napahahalagahan angtugonng pamahalaangPilipinassamgaisyung karahasanat diskriminasyon AP10IKL-IIIi10 2 Nakagagawang malikhainghakbangnanagsusulongngpagtanggapat paggalangsa kasarianna nagtataguyodng pagkakapantay-pantayngtaobilang kasapi ng pamayanan AP10IKL-IIIj10 2 SUMMATIVE TEST 1 KABUUAN 21
 7. 7. IKAAPAT NA MARKAHAN NILALAMAN (Content) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO (Learning Competencies) CODE No. of days ARALIN 1: Pagkamamamayan: Konseptoat Katuturan Naipaliliwanagangmgakatangianna dapat taglayinngisangaktibongmamamayanna nakikilahok samgagawainat usapingpansibiko AP10PKK-IVa-1 2 Nasusuri angmga pagbabagosa konseptongpagkamamamayan AP10PKK-IVb-2 2 Napahahalagahan angpapel ngisangmamamayanpara sa pagbabago ngpanlipunan AP10PKK-IVc-3 2 ARALIN 2: Mga Karapatang Pantao Natatalakay angpagkabuong mga karapatang pantaobatay sa UniversalDeclarationof HumanRights at SaligangBatas ng 1987 ng Pilipinas AP10MKP-IVd-4 2 Nasusuri angbahagi ng ginagampananngmga karapatang pantaoupang matugunanang iba’tibangisyuat hamongpanlipunan AP10MKP-IVe-5 2 Napahahalagahan angaktibongpakikilahok ngmamamayanbataysakanilangtaglayna mga karapatangpantao AP10MKP-IVf-6 2 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) Ang mga mag-aaral ay may pag unawa sa kahalagahan ng pagkamamamayan at pakikilahok sa mga gawaing pansibiko tungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansang maunlad, mapayapa at may pagkakaisa. PAMANTAYAN SA PAGGANAP (Performance Standard) Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mga gawain pang sibiko at pulitikal ng mga mamamayan sa kanilang sariling pamayanan.
 8. 8. ARALIN 3: Politikal na Pakikilahok Natatalakayangmga epektongpakikilahokngmamamayansamga gawaingpansibikosa kabuhayan,politika,atlipunan AP10PNP-IVg-7 2 Napahahalagahanangpapel ngmamamayansa pamamahalang isangkomunidad AP10 PNP-IVh-8 2 Nasusuri angmga elementongisangmabutingpamahalaan AP10 PNP-IVi-9 2 SUMMATIVE TEST 1 POST TEST 1 KABUUAN 20 InihandaNi: G. EDWIN P. ADA Guro sa AralingPanlipunan10 BinigyangPansinNi: Gng. ZENAIDA M. JORIZA Ulong-Guro III

Mais Conteúdo rRelacionado

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

×