Genètica ppt

GENÈTICA
-CONCEPTES.
-LLEIS DE MENDEL.
-HERÈNCIA INTERMITJA
-GRUPS SANGUINIS
-CREUAMENT PROVA
-TEORIA CROMOSÒMICA DE L’HERÈNCIA
-EL LLIGAMENT I ELS MAPES CROMOSÒMICS
- HERÈNCIA DEL SEXE.
-HERÈNCIA DEL SEXE EN HUMANS.
-PEDIGREES O ARBRES GENEALÒGICS.
-GLOSSARI
- Conceptes:
- Lleis de Mendel:
• Primera llei de Mendel o de la uniformitat en la
primera generació filial (F1)
Quan es creuen dues varietats d’individus
de raça pura (homozigots) per un
determinat caràcter, tots els híbrids
de la primera generació són iguals.
Mendel arribà a aquesta conclusió, quan
va encreuar varietats pures de pèsols grocs
amb varietats pures de pèsols verds, i la
primera generació filial , sempre era groga.
• Segona llei de Mendel, o llei de la segregació.
Mendel agafà les plantes procedents de
les llavors de la primera generació (F1)
de l’experiment anterior, grogues Aa
i les pol·linitza entre si. D’aquest
creuament obté llavors grogues i verdes,
en proporció 3:1 (75% i 25%).
Així doncs, tot i que l’al·lel que determina
la coloració verda de les llavors sembla
que havia desaparegut en la primera
generació filial, torna a manifestar-se
en la segona generació.
•Tercera llei de Mendel o llei de la transmissió independent dels
caràcters
Mendel es planteja ara com s’heretarien
dos caràcters. Creuà pèsols grocs i llisos
i pèsols verds i rugosos. La F1 és tota
groga i llisa; i en encreuar aquesta amb
ella mateixa obté la següent segregació:
9 grocs i llisos
3 verds i llisos
3 grocs i rugosos
1 verd i rugós
Així demostra que els caràcters de color i
textura són independents.
6
Herència intermitja en la flor de nit. Hi ha plantes amb flors
vermelles, roses i blanques. Les plantes de flors vermelles: RR, les
balnques: BB i les roses, serien l’heterozigot: RB.
GRUPS SANGUINIS: Al.lelisme múltiple
Què són: és la classificació dels glòbuls vermells de la sang segons la naturalesa de
certs components de la seva superfície.
Els grups són: A, B, AB i O
Per què ocorre això?
Com són els glòbuls vermells de cada grup
Receptor
universal
Donant
universal
Com s´hereten els grups sanguinis?
Genotip Fenotip
IAIA
IAIO
A
IBIB
IBIO
B
IAIB AB
IOIO O
• Entrecreuament entre l´individu problema amb un individu
homozigot recessiu.
• S’utilitza en casos d’herència dominant per a esbrinar si un
individu és híbrid o raça pura.
Retroencreuament o entrecreuament prova
Exemple
• Una dona amb grup sanguini A s’aparella amb
un home amb grup sanguini B. Tenen 4 fills: el
primer es O, es segon es AB, el tercer es A i el
quart és B. Es això possible?
• Fem els creuaments
Pares IAI- X IBI-
Gàmetes IA I- IB I-
Teoria cromosòmica de l’herència
• El 1902, W.C.Sutton i T.Boveri, treballant per
separat, van proposar que els factors
hereditaris de Mendel (gens) es devien trobar
als cromosomes.
• Es van basar en el fet que, així com per a cada
caràcter hi ha un gen heretat de cada
progenitor, el nombre de cromosomes també
és doble, i passa el mateix que amb els gens
(cromosomes homòlegs).
• El 1909, W.Bateson va introduir el terme "
genètica " per designar la ciència que estudia
l'herència dels caràcters biològics.
W.Johannsen va proposar el terme anglès "
gene " com a substitutiu del "factor hereditari"
de Mendel. Un gen és un factor que
determina una característica biològica. Els
gens que tenen informacions diferents però
sobre un mateix caràcter s'anomenen gens
al·lels.
• McClung, d'E.Wilson i de N.Stevens van
investigar sobre el nombre de cromosomes en
les cèl·lules dels insectes himenòpters. Els
mascles tenien, unes quantes parelles de
cromosomes iguals i una parella què eren
diferents (heterocromosomes).També
s'anomenen cromosomes sexuals, i els altres
cromosomes, autosomes o cromosomes
autosòmics.
El lligament i els mapes cromosòmics
• El lligament és la tendència que tenen els gens situats
en un mateix cromosoma a heretar-se junts.
• Com més alta és la freqüència de recombinació, més
distància cal sospitar entre els gens. Això ha permès
anar deduint en molt organismes, per mitjà de
nombrosos encreuaments, l'ordre dels gens en els
cromosomes i les distàncies relatives que hi ha entre
ells, és a dir, el mapa dels cromosomes.
Recordem la Meiosi
Entrecreuament entre cromàtides homòlogues
durant la metafase I: Recombinació de gens
Genètica ppt
• 1910, T.H.Morgan va iniciar els treballs de la mosca del vinagre (Drosophila
melanogaster). Aquest insecte tan sols té quatre parells de cromosomes, un dels
quals és molt petit. El 1911, Morgan va trobar que hi havia quatre grups de
caràcters que tendien a heretar-se junts. Per això va suposar que els gens es
trobaven als cromosomes i que, per tant, els gens que hi ha al mateix
cromosoma tendeixen a heretar-se junts. Per a aquests va proposar el terme
gens lligats. La prova definitiva de la teoria cromosòmica de l'herència la va
aportar el 1916 C.B.Bridges, treballant també amb la mosca del vinagre.
Morgan va demostrar que els
gens lligats no sempre
s'heretaven junts. Segons
Morgan, els gens són als
cromosomes, tenen una
disposició lineal, l'un rere l'altre,
i, gràcies a l'entrecreuament de
les cromàtides homòlogues, es
produeix la recombinació
genètica (hi ha hagut un
entrecreuament durant la meiosi)
.
Herència del sexe
• Éssers amb sexe són els que poden produir
gàmetes
• Mascles: Gàmetes mòbils
• Femelles: Gàmetes sèssils
A- Determinació del sexe degut als cromosomes
sexuals
- Llagostes: Mascles XO, femelles XY
- Aus: Mascles ZZ, femelles ZO
• B- Determinació del sexe per mecanismes
diferents
• Haplodiploïdia: Abelles
– La reina posa dos tipus d’ous: diploides i haploides
– Els haploides es desenvoluparan donant lloc als
mascles (partenogènesi)
– Dels diploides en surten larves que donen lloc a
femelles estèrils (obreres) a a la reina (si s’alimenta de
gelea real)
Sexe degut a l’equilibri genètic
• Drosophila melanogaster
El sexe depèn de l’equilibri entre masculinitat i
feminitat. Cada cromosoma X té una càrrega de
feminitat (=1) i cada joc d’autosomes (A), una
informació de masculinitat : X/A:
- Supermascle: < 0,5
- Mascle: 0,5-1
- Intersexe: 1
- Seperfemella: >1
- Herència del sexe en humans
El sexe en l’espècie humana
està determinat pels
cromosomes sexuals X i Y. Les dones
són homogamètiques XX
i els homes heterogamètics XY. Si
en el moment de la fecundació
s’uneix un òvul amb un
espermatozoide X, el zigot donarà
una ♀; en canvi si l’òvul s’uneix amb
l’espermatozoide Y de l’home donarà un ♂
Factor TDF (Factor determinant del sexe)
• El cromosoma Y és un dels cromosomes determinants
del sexe en els humans i en la majoria de mamífers.
En mamífers conté el gen SRY responsable de la
masculinització de l'embrió, que activa entre altres
coses el desenvolupament dels testicles durant
l'embriogènesi.
• Si un cromossoma Y perd aquest gen, tindrem una
femella XY. I a l´inrevès: Si un X guanya aquest gen,
tindrem un mascle XX
• Síndrome de Klinefelter
• Diagnòstic: cariotip
Herència lligada al sexe
• Caràcters lligats al sexe: Tan sols apareixen en un dels dos sexes
o són molt freqüents en un dels dos.
• L'explicació que el sexe d'alguns organismes està determinat
pels cromosomes sexuals rau en el fet que el cromosoma X i el
cromosoma Y són molt diferents. S'hi distingeixen un segment
homòleg i un segment diferencial. Els caràcters definits pel
segment diferencial del cromosoma X s'anomenen caràcters
ginàndrics, i els que depenen del cromosoma Y caràcters
holàndrics.
• En els homes (XY), hi ha hemizigosi i tant els gens dels caràcters
ginàndrics com els dels holàndrics es manifestaran sempre,
encara que siguin recessius. En les dones (XX) els al·lels recessius
tan sols es poden manifestar si es troben en els dos cromosomes
X, si hi ha homozigosi.
Caràcters lligats al sexe : Cromosoma X
Hemofília
Daltonisme
Distròfia muscular
Els caràcters influïts pel sexe
• Són aquells que, per manifestar-se, depenen
del sexe de l'individu. Estan determinats per
gens autosòmics o bé per gens dels segments
homòlegs dels heterocromosomes. Existeixen
gens que tan sols es manifesten en un dels dos
sexes, i s'anomenen caràcters limitats a un
sexe.
Exemple. La calvície hereditària
• Gen calvície:C’, Gen “normal”: C
• En els homes es comporta com a dominant
degut a les hormones sexuals masculines
• En les femelles es comporta com a recessiu
• Mascle: CC’ (calb), C’C’ (calb)
• Femella: CC’ ( no calba), C’C’ (calba)
- Pedigrees o arbres genealògics.
Els arbres genealògics serveixen per representar l’
herència d’un determinat caràcter entre una sèrie
d’individus emparentats.
En un arbre genealògic, els homes es representen
mitjançant quadrats, les dones, es representen
mitjançant cercles. Els matrimonis s’indiquen
mitjançant una línia horitzontal i els fills per línies
que parteixen la traça horitzontal. Les diferents
generacions s’indiquen al marge mitjançant
números romans.
Exemples:
Un matrimoni (7,8) ha tingut una nena malalta (12) amb
una determinada malaltia genètica. El pare de la nena (8)
li dóna la culpa a la mare, ja que el seu pare (1), el padrí
de la nena també té la malaltia.
Té raó? L’anàlisi de la informació proporcionada per
aquest arbre ens permetrà treure les següents
conclusions:
• El gen responsable de la malaltia és recessiu, ja que en cas que fos
dominant, 7 o 8 haurien de tenir la malaltia pel fet de tenir una filla
malalta, ja que el gen responsable de la malaltia ha vingut dels seus
pares.
• Si el gen és recessiu, 12 ha de ser necessàriament aa, ja que si fos AA
o Aa estaria sana.
• Si 12 és aa, un gen a ha de venir del pare i l’altre gen a de la mare.
• Per tant, 8, no té raó, ja que l’al·lel que determina la malaltia prové
tant de la seva dona com d’ell.
De l’estudi de la herència de certes malalties genètiques
(cercles i quadrats foscos) en una sèrie de famílies, s’han
obtingut els següents arbres genealògics. Basan-te
exclusivament en les dades donades, determina en cada cas,
si és possible, tenint en compte si el gen causant de la malaltia
és dominant o recessiu.
Família 2.Família 1.
En les dos casos, la malaltia pot ser dominant o recessiva.
Quina conclusió es podem treure?
- amb aquestes dades és impossible poder-ho saber.
malaltia dominant. malaltia recessiva.
El cas de la família 2, és molt similar a l’anterior. Els dos
casos són possibles: dominant o recessiva.
malaltia dominant. malaltia recessiva.
De l’estudi de a herència de certes malalties genètiques (cercles i
quadrats foscos), en una sèrie de famílies, s’han obtingut els
següents arbres genealògics. Basan-te en això, digues si el gen
causant de la malaltia és dominant o recessiu.
Família 4.Família 3.
Família 3: en aquest cas, la malaltia ha de ser dominant ja que si fos recessiva, els pares
serien aa, i per tant tots els fills també n’estarien, però els fills estant sans.
Família 4: en aquest cas, ha de ser recessiva, ja que si fos dominant, algun dels pares hauria
d’estar afectat.
Família 4.Família 3.
De l’estudi de certes malalties genètiques (cercles i quadrats foscos) en una sèrie de
famílies, s’han obtingut els següents arbres genealógics. Basan-te exclusivament en les
dades donades, determina si el gen responsable de la malaltia és dominant o recessiu.
Família 6.Família 5.
Família 5: la malaltia no pot ser dominant, ja que en aquest cas
algun dels pares hauria d’estar malalt ja que els fills han heretat el
gen de la malaltia d’ells. Com a conseqüència, la malaltia és
recessiva, i els pares són heterozigots: Aa.
Família 6: la malaltia no pot ser recessiva ja que en aquest cas els
pares serien aa i tots els fills també estarien malalts. Per tant, la
malaltia és dominant i els progenitors serien Aa.
Família 6.Família 5.
Glossari
• Gen. Unitat del material hereditari. És un fragment d'àcid nucleic, generalment ADN, que duu
informació per a un caràcter. Mendel els va anomenar factor hereditari.
• Caràcter. Cadascuna de les particularitats morfològiques o fisiològiques que es poden establir en
una espècie. Els diferents tipus que hi ha dins d'un caràcter s'anomenen manifestacions.
• Haploide. Ésser que per a cada caràcter tan sols posseeix un gen o informació.
• Diploide. Ésser que té dos gens o informacions per a cada caràcter. Aquests gens poden ser iguals
o diferents. Pot passar que es manifestin els dos gens o que un impedeixi l'expressió de l'altre.
• Locus. Lloc que ocupa un gen al cromosoma.
• Cromosomes homòlegs. Són els cromosomes que tenen els mateixos locus.
• Al·lel. Cadascun dels diferents gens o informacions que hi pot haver en un mateix locus. Aquests
gens són al·lels entre si. Els diferents al·lels també s'anomenen factors antagònics.
• Gens homòlegs. Gens que ocupen el mateix locus en diferents cromosomes homòlegs.
• Genotip. Conjunt de gens presents en un organisme.
• Fenotip. Conjunt de manifestacions de caràcters d'un organisme. Fenotip= genotip + acció
ambiental.
• Homozigot o raça pura. Individu que per a un caràcter posseeix els al·lels iguals.
• Heterozigot o híbrid. Individu que posseeix els al·lels diferents.
• Herència dominant. Herència en la qual hi ha un al·lel, l'anomenat dominant, que no deixa
que l'altre es manifesti, l'anomenat al·lel recessiu.
• Herència intermèdia. Herència en la qual un dels al·lels mostra una dominància incompleta
sobre l'altre.
• Herència codominant. Herència en el qual els dos al·lels són equipotents i, per tant, no hi ha
dominància. Un exemple d'aquesta situació és l'herència dels grups sanguinis humans M-N.
• Dihíbrids. Individus amb heterozigosi en dos parells de gens.
• Polihíbrids. Éssers amb heterozigosi per a molts parells de gens.
• Al·lels letals. Al·lels que tenen una informació deficient per un caràcter tan important que
l'ésser mor.
• Retroencreuament o encreuament prova. Encreuament de l'individu problema amb un
individu homozigòtic recessiu.
• Simbologia. Els gens es simbolitzen amb lletres cursives. Si és herència dominant i tan sols hi
ha dos al·lels, el dominant es representa amb majúscula, i el recessiu amb minúscula. Un altre
tipus d'anotació és l'ús d'exponents.
• Concepte de probabilitat. La probabilitat que passi un determinat succés és la relació entre
els casos favorables i tots els casos possibles.
• Probabilitat de successos no excloents. La probabilitat conjunta de dos successos que no són
excloents s'obté multiplicant la probabilitat del primer succés per la probabilitat dels segon
succés. Aquests casos es reconeix fàcilment perquè en l'enunciat entre els dos successos que
se sol·liciten hi ha la conjunció i.
• Probabilitat de successos excloents. La probabilitat conjunta de successos que són excloents
s'obté sumant la probabilitat de cada succés. Aquests casos es reconeixen fàcilment perquè
quan es resol el problema, entre els dos successos favorables hi ha la conjunció o.
VÍDEOS
• Què, qui, com: Genètica
1 de 42

Recomendados

Genètica mendeliana 2 por
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2Jordi Bas
1.4K visualizações30 slides
Genetica 4 ESO por
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESOtxellrocaprevera
5.3K visualizações37 slides
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Oriol Baradad
22.8K visualizações53 slides
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO por
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOJordi Pipó
2.3K visualizações31 slides
Genètica mendeliana por
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendelianaJordi Bas
2.7K visualizações30 slides
4 t3c4 por
4 t3c44 t3c4
4 t3c4Esteve Miràngels Feixas
479 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Genètica Mendeliana (2) por
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)tiotavio
1.6K visualizações50 slides
Genetica por
GeneticaGenetica
GeneticaAnna Giro
2.6K visualizações54 slides
Herència genètica por
Herència genèticaHerència genètica
Herència genèticaSofía García
10.2K visualizações31 slides
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx) por
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)Departament d'Educació
1.6K visualizações24 slides
1 herència caràcters biològics por
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològicsbertachico
2.6K visualizações81 slides
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso por
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoXavier Cubells Martínez
7.7K visualizações26 slides

Mais procurados(20)

Genètica Mendeliana (2) por tiotavio
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)
tiotavio1.6K visualizações
Genetica por Anna Giro
GeneticaGenetica
Genetica
Anna Giro2.6K visualizações
Herència genètica por Sofía García
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Sofía García10.2K visualizações
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx) por Departament d'Educació
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
Departament d'Educació1.6K visualizações
1 herència caràcters biològics por bertachico
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològics
bertachico2.6K visualizações
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso por Xavier Cubells Martínez
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
Xavier Cubells Martínez7.7K visualizações
69. Les mutacions genòmiques por Dani Ribo
69. Les mutacions genòmiques69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques
Dani Ribo4.1K visualizações
Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CATBiologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT
Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT
Moty Martell1.1K visualizações
1a part genetica por conchi
1a part genetica1a part genetica
1a part genetica
conchi1.9K visualizações
3 cromosomes por bertachico
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomes
bertachico5.1K visualizações
2 gentica mendeliana por bertachico
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
bertachico1.7K visualizações
Estudi de les característiques genètiques d’una família. por CRP del Tarragonès
Estudi de les característiques genètiques d’una família.Estudi de les característiques genètiques d’una família.
Estudi de les característiques genètiques d’una família.
CRP del Tarragonès2.8K visualizações
Genètica i evolució por Jordi Bas
Genètica i evolucióGenètica i evolució
Genètica i evolució
Jordi Bas5.1K visualizações

Destaque

L’origen de la vida por
L’origen de la vida L’origen de la vida
L’origen de la vida Núria Guixa Boixereu
2.5K visualizações19 slides
Evolucio humana por
Evolucio humana Evolucio humana
Evolucio humana Núria Guixa Boixereu
1.5K visualizações41 slides
Gens ppt por
Gens pptGens ppt
Gens pptNúria Guixa Boixereu
441 visualizações5 slides
Àcids Nucleics por
Àcids NucleicsÀcids Nucleics
Àcids NucleicsNúria Guixa Boixereu
979 visualizações37 slides
Biotecnologia bacteriana por
Biotecnologia bacterianaBiotecnologia bacteriana
Biotecnologia bacterianaNúria Guixa Boixereu
577 visualizações23 slides
Estructura de l’ecosistema por
Estructura de l’ecosistemaEstructura de l’ecosistema
Estructura de l’ecosistemaNúria Guixa Boixereu
1.8K visualizações49 slides

Destaque(20)

Estructura de l’ecosistema por Núria Guixa Boixereu
Estructura de l’ecosistemaEstructura de l’ecosistema
Estructura de l’ecosistema
Núria Guixa Boixereu1.8K visualizações
Dinamica de l’ecosistema por Núria Guixa Boixereu
Dinamica de l’ecosistemaDinamica de l’ecosistema
Dinamica de l’ecosistema
Núria Guixa Boixereu2.2K visualizações
Genètica i evolució 2nbat por montsejaen
Genètica i evolució 2nbatGenètica i evolució 2nbat
Genètica i evolució 2nbat
montsejaen6.6K visualizações
28 problemes resolts por Biologia i Geologia
28 problemes resolts28 problemes resolts
28 problemes resolts
Biologia i Geologia9.5K visualizações
Genetica 4 d cariotipo espectral ESPOCH por Mayra Jimena Huebla Ati
Genetica 4 d cariotipo espectral ESPOCHGenetica 4 d cariotipo espectral ESPOCH
Genetica 4 d cariotipo espectral ESPOCH
Mayra Jimena Huebla Ati2.2K visualizações
Resuntados de Mendel I por HIJA
Resuntados de Mendel IResuntados de Mendel I
Resuntados de Mendel I
HIJA4.6K visualizações
Conocer Ciencia - Biografias - Mendel por Leonardo Sanchez Coello
Conocer Ciencia - Biografias - MendelConocer Ciencia - Biografias - Mendel
Conocer Ciencia - Biografias - Mendel
Leonardo Sanchez Coello3.9K visualizações
Teoria cromosómica de la herencia por Marielba Velandia
Teoria cromosómica de la herenciaTeoria cromosómica de la herencia
Teoria cromosómica de la herencia
Marielba Velandia16.5K visualizações
Tipos de cromosomas por Francisco Espinosa
Tipos de cromosomasTipos de cromosomas
Tipos de cromosomas
Francisco Espinosa120.4K visualizações
Cromosomas tipos, funciones, Careotipo por hector_87
Cromosomas tipos, funciones, CareotipoCromosomas tipos, funciones, Careotipo
Cromosomas tipos, funciones, Careotipo
hector_87168.3K visualizações
PPT de Genética por PromoRoja
PPT de GenéticaPPT de Genética
PPT de Genética
PromoRoja40.5K visualizações

Similar a Genètica ppt

Ud7 por
Ud7Ud7
Ud7bioblogjoana
396 visualizações34 slides
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2) por
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)tiotavio
1.1K visualizações50 slides
Herència i genètica por
Herència i genèticaHerència i genètica
Herència i genèticaGerard Diestre Castro
328 visualizações31 slides
Genètica (teoria) por
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)CC NN
675 visualizações51 slides
La genètica por
La genèticaLa genètica
La genèticavikitoria90
220 visualizações33 slides
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC) por
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)Anna Giro
2.3K visualizações32 slides

Similar a Genètica ppt(20)

Ud7 por bioblogjoana
Ud7Ud7
Ud7
bioblogjoana396 visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
tiotavio1.1K visualizações
Genètica (teoria) por CC NN
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN675 visualizações
La genètica por vikitoria90
La genèticaLa genètica
La genètica
vikitoria90220 visualizações
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC) por Anna Giro
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)
Anna Giro2.3K visualizações
Biología por emma_cq
BiologíaBiología
Biología
emma_cq138 visualizações
Herència i transmissió de caràcters por Laura Gantiva Polo
Herència i transmissió de caràctersHerència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràcters
Laura Gantiva Polo762 visualizações
Unitat 10 por Patricia Abadín
Unitat 10Unitat 10
Unitat 10
Patricia Abadín411 visualizações
La revolució genètica por Maria del Mar lago
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
Maria del Mar lago300 visualizações
Ajut problemes genètica por CC NN
Ajut problemes genèticaAjut problemes genètica
Ajut problemes genètica
CC NN1.8K visualizações
Copia plantilla poster.ppt por al021539
Copia plantilla poster.pptCopia plantilla poster.ppt
Copia plantilla poster.ppt
al021539106 visualizações
Tema 2 biologia por silvialeivagarcia
Tema 2 biologiaTema 2 biologia
Tema 2 biologia
silvialeivagarcia299 visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
tiotavio1.3K visualizações
Problemes genetica mendeliana por Biologia i Geologia
Problemes genetica mendelianaProblemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendeliana
Biologia i Geologia9.5K visualizações
Problemes de genètica diversos 4 eso por CC NN
Problemes de genètica diversos 4 esoProblemes de genètica diversos 4 eso
Problemes de genètica diversos 4 eso
CC NN2.8K visualizações
Vocabulari genètic.pdf por IzlovePesquero
Vocabulari genètic.pdfVocabulari genètic.pdf
Vocabulari genètic.pdf
IzlovePesquero22 visualizações
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo por tiotavio
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) BoPp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
tiotavio627 visualizações
La revolució genètica por montsejaen
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
montsejaen1.7K visualizações

Mais de Núria Guixa Boixereu

Catabolisme por
CatabolismeCatabolisme
CatabolismeNúria Guixa Boixereu
1.4K visualizações77 slides
Glucids new por
Glucids newGlucids new
Glucids newNúria Guixa Boixereu
783 visualizações34 slides
Ciencia i pseudociencia por
Ciencia i pseudocienciaCiencia i pseudociencia
Ciencia i pseudocienciaNúria Guixa Boixereu
485 visualizações16 slides
Glucids i lipids ppt por
Glucids i lipids pptGlucids i lipids ppt
Glucids i lipids pptNúria Guixa Boixereu
3.5K visualizações55 slides
Aigua i sals minerals ppt por
Aigua i sals minerals pptAigua i sals minerals ppt
Aigua i sals minerals pptNúria Guixa Boixereu
789 visualizações44 slides
1r batx 2018:19 por
1r batx 2018:191r batx 2018:19
1r batx 2018:19Núria Guixa Boixereu
230 visualizações5 slides

Mais de Núria Guixa Boixereu(19)

Replicacio, traduccio, transcripcio por Núria Guixa Boixereu
Replicacio, traduccio, transcripcioReplicacio, traduccio, transcripcio
Replicacio, traduccio, transcripcio
Núria Guixa Boixereu1.3K visualizações
Anabolisme heteròtrof copy por Núria Guixa Boixereu
Anabolisme heteròtrof copyAnabolisme heteròtrof copy
Anabolisme heteròtrof copy
Núria Guixa Boixereu1.5K visualizações

Genètica ppt

 • 1. GENÈTICA -CONCEPTES. -LLEIS DE MENDEL. -HERÈNCIA INTERMITJA -GRUPS SANGUINIS -CREUAMENT PROVA -TEORIA CROMOSÒMICA DE L’HERÈNCIA -EL LLIGAMENT I ELS MAPES CROMOSÒMICS - HERÈNCIA DEL SEXE. -HERÈNCIA DEL SEXE EN HUMANS. -PEDIGREES O ARBRES GENEALÒGICS. -GLOSSARI
 • 3. - Lleis de Mendel: • Primera llei de Mendel o de la uniformitat en la primera generació filial (F1) Quan es creuen dues varietats d’individus de raça pura (homozigots) per un determinat caràcter, tots els híbrids de la primera generació són iguals. Mendel arribà a aquesta conclusió, quan va encreuar varietats pures de pèsols grocs amb varietats pures de pèsols verds, i la primera generació filial , sempre era groga.
 • 4. • Segona llei de Mendel, o llei de la segregació. Mendel agafà les plantes procedents de les llavors de la primera generació (F1) de l’experiment anterior, grogues Aa i les pol·linitza entre si. D’aquest creuament obté llavors grogues i verdes, en proporció 3:1 (75% i 25%). Així doncs, tot i que l’al·lel que determina la coloració verda de les llavors sembla que havia desaparegut en la primera generació filial, torna a manifestar-se en la segona generació.
 • 5. •Tercera llei de Mendel o llei de la transmissió independent dels caràcters Mendel es planteja ara com s’heretarien dos caràcters. Creuà pèsols grocs i llisos i pèsols verds i rugosos. La F1 és tota groga i llisa; i en encreuar aquesta amb ella mateixa obté la següent segregació: 9 grocs i llisos 3 verds i llisos 3 grocs i rugosos 1 verd i rugós Així demostra que els caràcters de color i textura són independents.
 • 6. 6
 • 7. Herència intermitja en la flor de nit. Hi ha plantes amb flors vermelles, roses i blanques. Les plantes de flors vermelles: RR, les balnques: BB i les roses, serien l’heterozigot: RB.
 • 8. GRUPS SANGUINIS: Al.lelisme múltiple Què són: és la classificació dels glòbuls vermells de la sang segons la naturalesa de certs components de la seva superfície. Els grups són: A, B, AB i O Per què ocorre això?
 • 9. Com són els glòbuls vermells de cada grup Receptor universal Donant universal
 • 10. Com s´hereten els grups sanguinis? Genotip Fenotip IAIA IAIO A IBIB IBIO B IAIB AB IOIO O
 • 11. • Entrecreuament entre l´individu problema amb un individu homozigot recessiu. • S’utilitza en casos d’herència dominant per a esbrinar si un individu és híbrid o raça pura. Retroencreuament o entrecreuament prova
 • 12. Exemple • Una dona amb grup sanguini A s’aparella amb un home amb grup sanguini B. Tenen 4 fills: el primer es O, es segon es AB, el tercer es A i el quart és B. Es això possible? • Fem els creuaments Pares IAI- X IBI- Gàmetes IA I- IB I-
 • 13. Teoria cromosòmica de l’herència • El 1902, W.C.Sutton i T.Boveri, treballant per separat, van proposar que els factors hereditaris de Mendel (gens) es devien trobar als cromosomes. • Es van basar en el fet que, així com per a cada caràcter hi ha un gen heretat de cada progenitor, el nombre de cromosomes també és doble, i passa el mateix que amb els gens (cromosomes homòlegs).
 • 14. • El 1909, W.Bateson va introduir el terme " genètica " per designar la ciència que estudia l'herència dels caràcters biològics. W.Johannsen va proposar el terme anglès " gene " com a substitutiu del "factor hereditari" de Mendel. Un gen és un factor que determina una característica biològica. Els gens que tenen informacions diferents però sobre un mateix caràcter s'anomenen gens al·lels.
 • 15. • McClung, d'E.Wilson i de N.Stevens van investigar sobre el nombre de cromosomes en les cèl·lules dels insectes himenòpters. Els mascles tenien, unes quantes parelles de cromosomes iguals i una parella què eren diferents (heterocromosomes).També s'anomenen cromosomes sexuals, i els altres cromosomes, autosomes o cromosomes autosòmics.
 • 16. El lligament i els mapes cromosòmics • El lligament és la tendència que tenen els gens situats en un mateix cromosoma a heretar-se junts. • Com més alta és la freqüència de recombinació, més distància cal sospitar entre els gens. Això ha permès anar deduint en molt organismes, per mitjà de nombrosos encreuaments, l'ordre dels gens en els cromosomes i les distàncies relatives que hi ha entre ells, és a dir, el mapa dels cromosomes.
 • 17. Recordem la Meiosi Entrecreuament entre cromàtides homòlogues durant la metafase I: Recombinació de gens
 • 19. • 1910, T.H.Morgan va iniciar els treballs de la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster). Aquest insecte tan sols té quatre parells de cromosomes, un dels quals és molt petit. El 1911, Morgan va trobar que hi havia quatre grups de caràcters que tendien a heretar-se junts. Per això va suposar que els gens es trobaven als cromosomes i que, per tant, els gens que hi ha al mateix cromosoma tendeixen a heretar-se junts. Per a aquests va proposar el terme gens lligats. La prova definitiva de la teoria cromosòmica de l'herència la va aportar el 1916 C.B.Bridges, treballant també amb la mosca del vinagre. Morgan va demostrar que els gens lligats no sempre s'heretaven junts. Segons Morgan, els gens són als cromosomes, tenen una disposició lineal, l'un rere l'altre, i, gràcies a l'entrecreuament de les cromàtides homòlogues, es produeix la recombinació genètica (hi ha hagut un entrecreuament durant la meiosi) .
 • 20. Herència del sexe • Éssers amb sexe són els que poden produir gàmetes • Mascles: Gàmetes mòbils • Femelles: Gàmetes sèssils A- Determinació del sexe degut als cromosomes sexuals - Llagostes: Mascles XO, femelles XY - Aus: Mascles ZZ, femelles ZO
 • 21. • B- Determinació del sexe per mecanismes diferents • Haplodiploïdia: Abelles – La reina posa dos tipus d’ous: diploides i haploides – Els haploides es desenvoluparan donant lloc als mascles (partenogènesi) – Dels diploides en surten larves que donen lloc a femelles estèrils (obreres) a a la reina (si s’alimenta de gelea real)
 • 22. Sexe degut a l’equilibri genètic • Drosophila melanogaster El sexe depèn de l’equilibri entre masculinitat i feminitat. Cada cromosoma X té una càrrega de feminitat (=1) i cada joc d’autosomes (A), una informació de masculinitat : X/A: - Supermascle: < 0,5 - Mascle: 0,5-1 - Intersexe: 1 - Seperfemella: >1
 • 23. - Herència del sexe en humans El sexe en l’espècie humana està determinat pels cromosomes sexuals X i Y. Les dones són homogamètiques XX i els homes heterogamètics XY. Si en el moment de la fecundació s’uneix un òvul amb un espermatozoide X, el zigot donarà una ♀; en canvi si l’òvul s’uneix amb l’espermatozoide Y de l’home donarà un ♂
 • 24. Factor TDF (Factor determinant del sexe) • El cromosoma Y és un dels cromosomes determinants del sexe en els humans i en la majoria de mamífers. En mamífers conté el gen SRY responsable de la masculinització de l'embrió, que activa entre altres coses el desenvolupament dels testicles durant l'embriogènesi. • Si un cromossoma Y perd aquest gen, tindrem una femella XY. I a l´inrevès: Si un X guanya aquest gen, tindrem un mascle XX
 • 25. • Síndrome de Klinefelter • Diagnòstic: cariotip
 • 26. Herència lligada al sexe • Caràcters lligats al sexe: Tan sols apareixen en un dels dos sexes o són molt freqüents en un dels dos. • L'explicació que el sexe d'alguns organismes està determinat pels cromosomes sexuals rau en el fet que el cromosoma X i el cromosoma Y són molt diferents. S'hi distingeixen un segment homòleg i un segment diferencial. Els caràcters definits pel segment diferencial del cromosoma X s'anomenen caràcters ginàndrics, i els que depenen del cromosoma Y caràcters holàndrics. • En els homes (XY), hi ha hemizigosi i tant els gens dels caràcters ginàndrics com els dels holàndrics es manifestaran sempre, encara que siguin recessius. En les dones (XX) els al·lels recessius tan sols es poden manifestar si es troben en els dos cromosomes X, si hi ha homozigosi.
 • 27. Caràcters lligats al sexe : Cromosoma X Hemofília Daltonisme Distròfia muscular
 • 28. Els caràcters influïts pel sexe • Són aquells que, per manifestar-se, depenen del sexe de l'individu. Estan determinats per gens autosòmics o bé per gens dels segments homòlegs dels heterocromosomes. Existeixen gens que tan sols es manifesten en un dels dos sexes, i s'anomenen caràcters limitats a un sexe.
 • 29. Exemple. La calvície hereditària • Gen calvície:C’, Gen “normal”: C • En els homes es comporta com a dominant degut a les hormones sexuals masculines • En les femelles es comporta com a recessiu • Mascle: CC’ (calb), C’C’ (calb) • Femella: CC’ ( no calba), C’C’ (calba)
 • 30. - Pedigrees o arbres genealògics. Els arbres genealògics serveixen per representar l’ herència d’un determinat caràcter entre una sèrie d’individus emparentats. En un arbre genealògic, els homes es representen mitjançant quadrats, les dones, es representen mitjançant cercles. Els matrimonis s’indiquen mitjançant una línia horitzontal i els fills per línies que parteixen la traça horitzontal. Les diferents generacions s’indiquen al marge mitjançant números romans. Exemples:
 • 31. Un matrimoni (7,8) ha tingut una nena malalta (12) amb una determinada malaltia genètica. El pare de la nena (8) li dóna la culpa a la mare, ja que el seu pare (1), el padrí de la nena també té la malaltia. Té raó? L’anàlisi de la informació proporcionada per aquest arbre ens permetrà treure les següents conclusions:
 • 32. • El gen responsable de la malaltia és recessiu, ja que en cas que fos dominant, 7 o 8 haurien de tenir la malaltia pel fet de tenir una filla malalta, ja que el gen responsable de la malaltia ha vingut dels seus pares. • Si el gen és recessiu, 12 ha de ser necessàriament aa, ja que si fos AA o Aa estaria sana. • Si 12 és aa, un gen a ha de venir del pare i l’altre gen a de la mare. • Per tant, 8, no té raó, ja que l’al·lel que determina la malaltia prové tant de la seva dona com d’ell.
 • 33. De l’estudi de la herència de certes malalties genètiques (cercles i quadrats foscos) en una sèrie de famílies, s’han obtingut els següents arbres genealògics. Basan-te exclusivament en les dades donades, determina en cada cas, si és possible, tenint en compte si el gen causant de la malaltia és dominant o recessiu. Família 2.Família 1.
 • 34. En les dos casos, la malaltia pot ser dominant o recessiva. Quina conclusió es podem treure? - amb aquestes dades és impossible poder-ho saber. malaltia dominant. malaltia recessiva.
 • 35. El cas de la família 2, és molt similar a l’anterior. Els dos casos són possibles: dominant o recessiva. malaltia dominant. malaltia recessiva.
 • 36. De l’estudi de a herència de certes malalties genètiques (cercles i quadrats foscos), en una sèrie de famílies, s’han obtingut els següents arbres genealògics. Basan-te en això, digues si el gen causant de la malaltia és dominant o recessiu. Família 4.Família 3.
 • 37. Família 3: en aquest cas, la malaltia ha de ser dominant ja que si fos recessiva, els pares serien aa, i per tant tots els fills també n’estarien, però els fills estant sans. Família 4: en aquest cas, ha de ser recessiva, ja que si fos dominant, algun dels pares hauria d’estar afectat. Família 4.Família 3.
 • 38. De l’estudi de certes malalties genètiques (cercles i quadrats foscos) en una sèrie de famílies, s’han obtingut els següents arbres genealógics. Basan-te exclusivament en les dades donades, determina si el gen responsable de la malaltia és dominant o recessiu. Família 6.Família 5.
 • 39. Família 5: la malaltia no pot ser dominant, ja que en aquest cas algun dels pares hauria d’estar malalt ja que els fills han heretat el gen de la malaltia d’ells. Com a conseqüència, la malaltia és recessiva, i els pares són heterozigots: Aa. Família 6: la malaltia no pot ser recessiva ja que en aquest cas els pares serien aa i tots els fills també estarien malalts. Per tant, la malaltia és dominant i els progenitors serien Aa. Família 6.Família 5.
 • 40. Glossari • Gen. Unitat del material hereditari. És un fragment d'àcid nucleic, generalment ADN, que duu informació per a un caràcter. Mendel els va anomenar factor hereditari. • Caràcter. Cadascuna de les particularitats morfològiques o fisiològiques que es poden establir en una espècie. Els diferents tipus que hi ha dins d'un caràcter s'anomenen manifestacions. • Haploide. Ésser que per a cada caràcter tan sols posseeix un gen o informació. • Diploide. Ésser que té dos gens o informacions per a cada caràcter. Aquests gens poden ser iguals o diferents. Pot passar que es manifestin els dos gens o que un impedeixi l'expressió de l'altre. • Locus. Lloc que ocupa un gen al cromosoma. • Cromosomes homòlegs. Són els cromosomes que tenen els mateixos locus. • Al·lel. Cadascun dels diferents gens o informacions que hi pot haver en un mateix locus. Aquests gens són al·lels entre si. Els diferents al·lels també s'anomenen factors antagònics. • Gens homòlegs. Gens que ocupen el mateix locus en diferents cromosomes homòlegs. • Genotip. Conjunt de gens presents en un organisme. • Fenotip. Conjunt de manifestacions de caràcters d'un organisme. Fenotip= genotip + acció ambiental. • Homozigot o raça pura. Individu que per a un caràcter posseeix els al·lels iguals. • Heterozigot o híbrid. Individu que posseeix els al·lels diferents.
 • 41. • Herència dominant. Herència en la qual hi ha un al·lel, l'anomenat dominant, que no deixa que l'altre es manifesti, l'anomenat al·lel recessiu. • Herència intermèdia. Herència en la qual un dels al·lels mostra una dominància incompleta sobre l'altre. • Herència codominant. Herència en el qual els dos al·lels són equipotents i, per tant, no hi ha dominància. Un exemple d'aquesta situació és l'herència dels grups sanguinis humans M-N. • Dihíbrids. Individus amb heterozigosi en dos parells de gens. • Polihíbrids. Éssers amb heterozigosi per a molts parells de gens. • Al·lels letals. Al·lels que tenen una informació deficient per un caràcter tan important que l'ésser mor. • Retroencreuament o encreuament prova. Encreuament de l'individu problema amb un individu homozigòtic recessiu. • Simbologia. Els gens es simbolitzen amb lletres cursives. Si és herència dominant i tan sols hi ha dos al·lels, el dominant es representa amb majúscula, i el recessiu amb minúscula. Un altre tipus d'anotació és l'ús d'exponents. • Concepte de probabilitat. La probabilitat que passi un determinat succés és la relació entre els casos favorables i tots els casos possibles. • Probabilitat de successos no excloents. La probabilitat conjunta de dos successos que no són excloents s'obté multiplicant la probabilitat del primer succés per la probabilitat dels segon succés. Aquests casos es reconeix fàcilment perquè en l'enunciat entre els dos successos que se sol·liciten hi ha la conjunció i. • Probabilitat de successos excloents. La probabilitat conjunta de successos que són excloents s'obté sumant la probabilitat de cada succés. Aquests casos es reconeixen fàcilment perquè quan es resol el problema, entre els dos successos favorables hi ha la conjunció o.
 • 42. VÍDEOS • Què, qui, com: Genètica