O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

OJT Techniques

7.093 visualizações

Publicada em

OJT, On the job training

Publicada em: Educação

OJT Techniques

 1. 1. Page 1 OJT ““““ ”””” นุกูล ทะนวนรัมย์ On The Job Training Techniques เนือหาการเรียนรู้ HR Trainer บทบาทของ ในระบบ OJT
 2. 2. Page 2 เป้ าหมายการเรียนรู้
 3. 3. Page 3 ทําไมต้องพัฒนาคน • • • ISOISOISOISO 9001900190019001 QMSQMSQMSQMS ISOISOISOISO 14001140011400114001 EMSEMSEMSEMS ISO Requirements • กําหนดความสามารถทีจําเป็น • ประเมินระดับความสามารถ • ฝึกอบรมหรืออืน ๆ ทีเหมาะสม • ประเมินผล • บันทึกผล ISOISOISOISO 10015100151001510015 QMS:QMS:QMS:QMS: Guidelines forGuidelines forGuidelines forGuidelines for TrainingTrainingTrainingTraining
 4. 4. Page 4 ISO10015 - Guidelines for Training Training Competency ความสามารถ OJT มุ่งเน้นที ?
 5. 5. Page 5 When to put Training & OJT ? Competency Satisfy ? Record Yes No Probation Annually Define (JD) Competency Training (OJT) Start Evaluate Job Description 1 2
 6. 6. Page 6 Competency List 3 Competency Definitions 4
 7. 7. Page 7 Training Cycle ผลการประเมินเป็นลบ ถ้า Modern HRD Tools Training Non-Training Classroom Training Mentoring On The Job Training Counseling Off The Job Training Coaching Out Side Training Dialogue Consulting Job / Project Assignment Job Enlargement Job Rotation Acting Learning
 8. 8. Page 8 SOP-HRD-06 : กระบวนการฝึกอบรม สัมมนา ภายในบริษัท @ TCC HR (BU) Manager Operator Record + Note (หลังการปฐมนิเทศ) ส่งคนและแบบฟอร์ม OJT & Basic Training Needs ให้ต้นสังกัด ดําเนินการสอนงานตามหัวข้อใน Basic Training Needs FM-HRD-21 • Basic Training Needs บันทึกข้อมูลการสอนงาน ลงนามรับทราบ FM-HRD-21 ส่งบันทึกข้อมูลการสอนงานให้ HR FM-HRD-21 ส่งแบบฟอร์ม ประเมินผลการสอน งาน FM-HRD-22 ให้ ต้นสังกัด FM-HRD-22 • ภายใน 7 วัน หลังการสอนงาน ประเมินผลการสอนงานและสรุปผล การประเมินว่าผ่านหรือไม่ รับฟังคําชีแจงผลการ ประเมินพร้อมทังลงนาม รับทราบผลการประเมิน FM-HRD-22 ส่งบันทึกผลการประเมินให้ HR FM-HRD-22 การสอนงาน ?
 9. 9. Page 9 ประโยชน์จากการสอนงาน • พัฒนา Ability, Competency ของบุคลากร • ส่งเสริมการบรรลุเป้ าหมายงาน • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน • สร้างมูลค่าเพิมให้กับบุคลากรในฐานะเพือนมนุษย์ • ส่งเสริมเรือง Employee Engagement • ป้ องกันปัญหาและข้อบกพร่อง • สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO • เตรียมพร้อมในการเติบโตในสายงาน KEY Success Factor ผู้สอน • จิตวิทยาการสอน • การโน้มน้าว • เข้าใจธรรมชาติ ของคน • การสร้าง บรรยากาศ ผู้เรียน • ความตังใจ • การซักถาม วิธีการ • รูปแบบ • สือการสอน • การประเมินผล • การติดตามผล นโยบาย • การจูงใจ • กฎระเบียบ
 10. 10. Page 10 ผู้สอนทีดี : ให้ความรักก่อนให้ความรู้ • ประเมินผู้เรียนก่อนทําการสอน (Gap & Type) • วางแผน จัดทําแผน และสือการสอน • ใช้ภาษาทีเรียบง่าย เข้าใจง่าย • โน้มน้าวให้ผู้เรียนเกิดความอยาก หรือ เกิดความกลัว • สร้างบรรยากาศทีดีระหว่างการเรียนการสอน • นึกถึงตอนทีเรามาทํางานใหม่ ๆ • บริหารเวลาเพือนํามาใช้ในการสอนงาน ทักษะทีสําคัญของผู้สอน ทักษะในการสือสาร ทักษะในการฟัง ทักษะในการถาม ทักษะในการโน้มน้าว ทักษะในการให้คําปรึกษา ทักษะในการอ่านและเข้าใจคน
 11. 11. Page 11 Exercise - อย่าเถียง - ฝึ กทักษะการฟัง : ฟังอย่างตังใจ ไม่ตัดสิน
 12. 12. Page 12 Little Voice ประเภทของคน อินทรีย์ กระทิง หมี หนู นักคุยนักคิด นักคลํานักคลิก
 13. 13. Page 13 4 3 2 1 ปัจจัยพืนฐาน 4 ประการ ความปลอดภัย ความมันคง การยอมรับนับถือ ชือเสียง 5 80% 15% 5% ระดับความต้องการ 5 ขันของคน ธรรมชาติของคน (ระดับของผู้เรียน)
 14. 14. Page 14 ปริมนํา พ้นนํา ........ ใต้นํา จะสอนเขา อย่างไร จําเป็นหรือไม่ทีต้องสอนในห้อง
 15. 15. Page 15 ประเมิน Competency Gap จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนา • ชือหลักสูตร • เป้ าหมายหรือผลลัพธ์ทีคาดหวัง • หัวข้อในการเรียนการสอน • การวัดผลประเมินผล • จัดทําแผนและสือการสอน • ดําเนินการสอน • ประเมินผลหลังการสอน แผนการสอน : ตัวอย่าง
 16. 16. Page 16 TCC
 17. 17. Page 17 4 ขันตอนหลักในการสอนงาน สร้างบรรยากาศให้พร้อมสําหรับการเรียนรู้ บอกให้เขารู้ ทําให้เขาดู ดูทีเขาทํา
 18. 18. Page 18 สอนงานงาน : Step by Step กล่าวทักทาย สวัสดีผู้เรียน อธิบายเรืองทีจะสอน บอกเป้ าหมายและอธิบายความสําคัญ เกรินนําหัวข้อหลัก ๆ ทีจะเรียนรู้กันในครังนี ชีแจงเรืองเวลา (เวลาในการเรียนการสอน และ Standard Time) ชีแจงเรืองกติกา มารยาท การถาม – ตอบ การมีส่วนร่วม เน้นยําเรืองการประเมินผล และผลจากการประเมิน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามก่อนเริมการสอน เข้าสู่กระบวนการสอน : อธิบาย บรรยาย สาธิต ซักถาม ข้อพึงระวัง • งานบางงานมีมาตรฐานอ้างอิง • อย่าลืมบอกสิงทีสําคัญ • อย่าลืมยําสิงทีต้องพึงระวัง • ชีแจงปัญหาทีเคยเกิดขึน • อธิบาย KPI ของงาน • OCAP: out of control action plan
 19. 19. Page 19 POWERFUL QUESTION การประเมินผลและติดตามผล • ประเมินผลระยะสัน • ประเมินผลระยะยาว • Feedback (Positive) • จัดทําบันทึก • จัดทํา Action Plan ร่วมกัน
 20. 20. Page 20 การประเมินผลการสอนงาน ผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตร การออกแบบและการประเมินผู้เรียน หัวข้อการประเมิน วิธีการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน การเตรียมความพร้อม มีการตรวจสอบสายเชือมต่อก่อนเปิดเครือง ไม่ลืมเปิดฝาครอบจอก่อนการเชือมต่อ ** การเชือมต่ออุปกรณ์ เชือมต่อได้ถูกต้อง (VGA, HDMI) สัญญาณภาพออก สัญญาณเสียงออก เชือมต่อได้ทังเครืองธรรมดาและเครือง Mac ** การควบคุมคุณภาพ มีการปรับ Focus ได้คมชัด มีการสอบถามความคมชัดจากด้านหลัง การเตรียมแผนสํารอง มีการเตรียม Battery สํารองไว้ 4 ก้อน (Min) ** เตรียมสายแปลงสัญญาณ (VGA : HDMI) ไว้สํารอง จํานวนหัวข้อทังหมด จํานวนหัวข้อทีผ่าน คิดเป็นสัดส่วน % การเชือมต่อ Projector
 21. 21. Page 21 Positive FeedbackPositive Feedback Learning by Doing Time to
 22. 22. Page 22 Q & A Nukool Thanuanram nukool2001@gmail.com @nukool2001 081.400.3954 End of Presentation Thank You CONTACT US: NUKOOL THANUANRAM SENIOR CONSULTANT & INSTRUCTOR E-MAIL: NUKOOL2001@GMAIL.COM MOBILE PHONE: 081 400 3954 TWITTER & FACEBOOK: NUKOOL2001

×