O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

พลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

10.162 visualizações

Publicada em

 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

พลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

 1. 1. โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ พลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 2. 2. โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ <ul><li>โรงไฟฟ้าโดยทั่วๆไปแล้ว นิยมใช้หลักการของกังหันไอน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้า กล่าวง่ายๆก็คือ สร้างไอน้ำความดันสูงไปหมุนกังหันที่มีเพลาต่ออยู่กับเครื่องปั่นไฟ ทำให้เครื่องปั่นไฟสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมา โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท </li></ul><ul><li>1 . โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตา </li></ul><ul><li>2 . โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน 1-3 = โรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิล </li></ul><ul><li>3 . โรงไฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ </li></ul><ul><li>4 . โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ </li></ul><ul><li>5 . โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน </li></ul>
 3. 3. วัฏจักรกังหันไอน้ำ <ul><li>วัฏจักรนี้จะมีอุปกรณ์หลักๆ คือ เครื่องกำเนิดไอน้ำ กังหันไอน้ำ คอนเดนเซอร์ คูลลิ่งทาวเวอร์ ปั๊ม ส่วนอุปกรณ์ช่วยในระบบได้แก่ พัดลม วาล์ว อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ </li></ul>
 4. 4. วัฏจักรแรงคินอุดมคติ <ul><li>วัฏจักรแรงคิน เป็นวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกับไอและของเหลว ซึ่งวัฏจักรของกังหันไอน้ำในโรงไฟฟ้า ก็จัดว่าเป็นวัฏจักรแรงคิน ซึ่งวัฏจักรแรงคินนี้ เป็นวัฏจักรที่ย้อนกลับได้ภายในระบบ ของไหลจะไหลผ่านกังหันและปั๊มแบบอะเดียบาติก และไม่มีความดันสูญเสียระหว่างเคลื่อนที่ในท่อ </li></ul><ul><li>อะเดียบาติก = ไม่มีการถ่ายเทความร้อน </li></ul><ul><li>รีเวอร์ซิเบิล = ระบบย้อนกลับได้ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>3 – 4 เป็นกระบวนการปั๊ม </li></ul><ul><li>รีเวอร์ซิเบิล - อะเดียบาติก </li></ul><ul><li>4 – 1 เป็นกระบวนการนำความ </li></ul><ul><li>ร้อนเข้าสู่น้ำในหม้อน้ำที่ </li></ul><ul><li>ความดันคงที่ </li></ul><ul><li>1 – 2 เป็นกระบวนการขยายตัว </li></ul><ul><li>รีเวอร์ซิเบิล - อะเดียบาติก </li></ul><ul><li>ของไอน้ำในกังหัน </li></ul><ul><li>2 – 3 เป็นกระบวนการถ่ายเท </li></ul><ul><li>ความร้อนออกภายใน </li></ul><ul><li>คอนเดนเซอร์ที่ความดัน </li></ul><ul><li>คงที่ </li></ul>
 6. 6. พลังงานทดแทน <ul><li>พลังงานใดๆที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงานซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป </li></ul><ul><li>พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานคลื่นในทะเล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ พืช ขยะ </li></ul><ul><li>มีลักษณะกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำมาใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานประเภทน้ำมันหรือถ่านหิน </li></ul>
 7. 7. ข้อจำกัดของแหล่งพลังงานปัจจุบัน <ul><li>การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล เกิดสภาวะเรือนกระจก </li></ul><ul><li>ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศไทยปล่อย มีค่าประมาณ </li></ul><ul><li>ร้อยละ 2 ของปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกทั้งหมดของโลก </li></ul><ul><li>ประเทศไทยได้ให้สัตยาบรรณในอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก เดือนธันวาคม 2537 เช่น การลดการปล่อย CO 2 เป็นต้น </li></ul>
 8. 8. พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) <ul><li>เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการรับมือกับสภาวะโลกร้อน ( Global Warming ) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC ) กล่าวคือเป็นกลไกในการทำให้อนุสัญญาดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัตินั่นเอง </li></ul><ul><li>พิธีสารเกียวโตตั้งชื่อขึ้นตามสถานที่ในการเจรจาที่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ . ศ . 2540 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ . ศ . 2548 ปัจจุบันมีประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว 169 ประเทศ ( ณ เดือน ธันวาคม พ . ศ . 2549 ) </li></ul><ul><li>โดยมีเป้าหมายคือ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Annex 1) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ก๊าซในกลุ่มไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน ( HFCs ) และเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ( PFCs ) ในปี พ . ศ . 2553 ลง 5.2% เมื่อเทียบกับปี พ . ศ . 2533 </li></ul>
 9. 9. <ul><li>พิธีสารเกียวโตมี 3 กลไกที่มุ่งจะช่วยให้ประเทศพัฒนาแล้วบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ได้แก่ </li></ul><ul><li>การดำเนินการร่วมกัน ( Joint Implementation, JI ) </li></ul><ul><li>การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก ( Emissions Trading, ET ) </li></ul><ul><li>กลไกการพัฒนาที่สะอาด ( Clean Development Mechanism, CDM ) </li></ul><ul><li>ประเทศไทยเป็นประเทศนอก Annex 1 ซึ่งไม่มีผลบังคับ ประเทศไทยซึ่งได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโตแล้วเมื่อ 28 สิงหาคม พ . ศ . 2545 จะเป็นเรื่องของกลไกการพัฒนาที่สะอาดซึ่งเราสามารถเลือกร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักแห่งชาติ ( National Focal Point ) ของอนุสัญญาและพิธีสาร </li></ul>
 10. 10. พลังงานทดแทนถูกจำแนกออกเป็น 16 ประเภท <ul><li>ชีวมวลของแข็ง </li></ul><ul><li>เชื้อเพลิงชีวภาพของเหลว </li></ul><ul><li>ก๊าซชีวภาพ </li></ul><ul><li>ถ่านหิน </li></ul><ul><li>หินน้ำมัน </li></ul><ul><li>ทรายน้ำมัน </li></ul><ul><li>พลังงานนิวเคลียร์ </li></ul><ul><li>ก๊าซธรรมชาติ </li></ul><ul><li>ก๊าซมีเทนจากเหมืองถ่านหิน </li></ul><ul><li>พลังงานไฮโดรเจน </li></ul><ul><li>พลังงานน้ำ </li></ul><ul><li>พลังงานลม </li></ul><ul><li>พลังงานคลื่น </li></ul><ul><li>พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง </li></ul><ul><li>พลังงานแสงอาทิตย์ </li></ul><ul><li>พลังงานความร้อนใต้พิภพ </li></ul>
 11. 11. แหล่งพลังงานฟอสซิล <ul><li>ก๊าซธรรมชาติ </li></ul>
 12. 14. ลิกไนต์และถ่านหิน
 13. 16. ปิโตรเลียม
 14. 17. พฤศจิกายน 2554 มิถุนายน 2552 กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มิถุนายน 2553
 15. 18. แหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน <ul><li>พลังงานน้ำ </li></ul><ul><li>ชีวมวล </li></ul><ul><li>แสงอาทิตย์ </li></ul><ul><li>พลังลม </li></ul><ul><li>พลังงานความร้อนใต้พิภพ </li></ul>
 16. 19. พลังงานน้ำ <ul><li>ในประเทศไทยมีกำลังผลิตรวมกันประมาณ 29,900 เมกะวัตต์ </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก </li></ul>
 17. 20. โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบ่งตามลักษณะการบังคับน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้า <ul><li>โรงไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่านตลอดปี </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าแบบสูบน้ำกลับ </li></ul>
 18. 21. โรงไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่านตลอดปี เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 19. 23. โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี
 20. 25. โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เขื่อนภูมิพล
 21. 27. โรงไฟฟ้าแบบสูบน้ำกลับ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์
 22. 29. เขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทย <ul><li>เขื่อนแก่งกระจาน </li></ul><ul><li>เขื่อนวชิราลงกรณ์ </li></ul><ul><li>เขื่อนจุฬาภรณ์ </li></ul><ul><li>เขื่อนท่าทุ่งนา </li></ul><ul><li>เขื่อนภูมิพล </li></ul><ul><li>เขื่อนน้ำพุง </li></ul><ul><li>เขื่อนบางลาง </li></ul><ul><li>เขื่อนปากมูล </li></ul><ul><li>เขื่อนรัชชประภา </li></ul><ul><li>เขื่อนศรีนครินทร์ </li></ul><ul><li>เขื่อนสิริกิติ์ </li></ul><ul><li>เขื่อนสิรินธร </li></ul><ul><li>เขื่อนอุบลรัตน์ </li></ul><ul><li>เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ้ม </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าบ้านสันติ </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล่ำ </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าบ้านยาง </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าห้วยกุยมั่ง </li></ul>
 23. 30. ชีวมวล <ul><li>แกลบ </li></ul><ul><li>ชานอ้อย </li></ul><ul><li>เศษไม้ </li></ul><ul><li>กากปาล์ม </li></ul><ul><li>กากมันสำปะหลัง </li></ul><ul><li>กากมันสำปะหลัง </li></ul><ul><li>ซังข้าวโพด </li></ul><ul><li>กาบและกะลามะพร้าว </li></ul><ul><li>ส่าเหล้า </li></ul>สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ และสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้
 24. 31. <ul><li>พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีระบบหลักๆอยู่ทั้งหมด 5 ระบบ คือ </li></ul><ul><li>การเผาไหม้โดยตรง (Direct-Fired) </li></ul><ul><li>การเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิง 2 ชนิดขึ้นไป (Cofiring) </li></ul><ul><li>แก้สซิฟิเคชั่น (Gasification) </li></ul><ul><li>การย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) </li></ul><ul><li>ไพโรไลซิส (Pyrolysis) </li></ul>
 25. 32. การเผาไหม้โดยตรง (Direct-Fired)
 26. 33. การเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิง 2 ชนิดขึ้นไป (Cofiring)
 27. 34. แก้สซิฟิเคชั่น (Gasification)
 28. 35. การย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion)
 29. 36. กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis)
 30. 37. ศักยภาพของพลังงานชีวมวลในประเทศไทย <ul><li>ชีวมวลเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>- แก้สชีวภาพจากน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรและฟาร์ม </li></ul><ul><li>ปศุสัตว์ขนาดใหญ่ </li></ul><ul><li>- วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น แกลบ และเศษไม้ จาก </li></ul><ul><li>อุตสาหกรรมไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ </li></ul>
 31. 38. <ul><li>ชีวมวลที่ผลิตเพื่อพลังงานเป็นการเฉพาะ </li></ul><ul><li>- การปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า </li></ul><ul><li>ขยะชุมชน </li></ul><ul><li>- เทคโนโลยีการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้รับการพัฒนาจนมีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งและใช้ได้ในบางประเทศแล้ว </li></ul>
 32. 39. พลังแสงอาทิตย์ <ul><li>เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (silicon) แกลเลียมอาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide) เป็นต้น </li></ul><ul><li>ซึ่งเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ เพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ </li></ul><ul><li>เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้ </li></ul>
 33. 43. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย <ul><li>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน </li></ul><ul><li>สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ จังหวัดสระแก้ว </li></ul><ul><li>สถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ </li></ul><ul><li>สถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จ . อุบลราชธานี </li></ul>
 34. 44. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผาบ่อง
 35. 45. สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ
 36. 46. สถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง
 37. 47. สถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ
 38. 48. โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จ . อุบลราชธานี
 39. 49. พลังลม
 40. 50. โรงไฟฟ้าพลังงานลมแหลมพรหมเทพ
 41. 51. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
 42. 52. พลังงานความร้อนใต้พิภพ
 43. 53. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง

×