Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Tai bai len 9.pptx

  1. 7. Trao đổi chất - Quá trình đồng hóa
  2. Yêu cầu Sau khi học xong bài này sinh viên có thể: • Các nguyên tắc sinh tổng hợp của vi sinh vật • Sự tổng hợp glucose trong phase tối của quang hợp, quá trình gluconeogenesis. • Sự tổng hợp peptidoglycan • Sự tổng hợp nucleotide, lipid và protein
  3. CÂU HỎI ÔN TẬP Câu 1: Nêu các nguyên tắc sinh tổng hợp của vi sinh vật Câu 2: Pha tối trong quá trình quang hợp Câu 3: Nêu quá trình tổng hợp glucose bằng con đường gluconeogenesis. Sự khác biệt của glycolysis và gluconeogenesis? Câu 4: Nêu quá trình tổng hợp peptidoglycan? Câu 5: Nêu quá trình tổng hợp amino acid? Câu 6: Nêu quá trình tổng hợp purine, pyrimidine Câu 7: Nêu quá trình tổng hợp lipid
Anúncio