Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Tai bai len 8.pptx

  1. 6. Trao đổi chất - Quá trình dị hóa
  2. Yêu cầu Sau khi học xong bài này sinh viên có thể: • Tổng quát về quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật • Quá trình tạo năng lượng từ sự biến dưỡng glucose qua con đường đường phân, chu trình Krebs và chuỗi vận chuyển điện tử. • Quá trình tạo năng lượng từ sự biến dưỡng lipid, protein. • Sự quang hợp
  3. CÂU HỎI ÔN TẬP Câu 1: Mô tả chi tiết sự tạo thành năng lượng của 1 phân tử đường glucose? Câu 2: Phân biệt các quá trình hô hấp hiếu khí, hô hấp kỵ khí và lên men Câu 3: Mô tả các quá trình dị hóa carbohydrate, lipid và protein Câu 4: Vai trò của phase sáng trong quá trình quang hợp
Anúncio