O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

20090520 E Marketing For Hotel Project 3

1.956 visualizações

Publicada em

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก

Publicada em: Negócios, Tecnologia
 • Login to see the comments

20090520 E Marketing For Hotel Project 3

 1. 1. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ( 1-3 ดาว ) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 20 พฤษภาคม 2552
 2. 2. วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ <ul><li>เพื่อสนับสนุนและช่วยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักที่ประสบปัญหาในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน </li></ul><ul><li>เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พัก โดยใช้ความ สามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการทำการตลาดออนไลน์ ( e-Marketing ) เป็นเครื่องมือในการขยายโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าสู่กลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในวงกว้าง </li></ul><ul><li>เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สามารถรองรับพฤติกรรมผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบัน และก่อให้เกิดการพัฒนาการให้บริการ หรือศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น </li></ul>เพื่อสนับสนุนและช่วยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักที่ประสบปัญหาในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พัก โดยใช้ความ สามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการทำการตลาดออนไลน์ ( e-Marketing ) = เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เข้าถึงลูกค้า เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สามารถรองรับพฤติกรรมผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบัน = พัฒนาบริการใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
 3. 3. หน่วยงานที่ร่วมจัดทำโครงการฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช . NECTEC จัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาท SWP บริหารและ จัดทำโครงการฯ หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ บริษัทซอฟต์แวร์ / ฝึกอบรมที่ให้บริการ สมาคมโรงแรมไทย ประสานงาน และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ สถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาค ( สถานที่จัดอบรม ) หน่วยงานพันธมิตรของ SWP ในแต่ละภูมิภาค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( รอยืนยัน ) โรงแรมเป้าหมาย โรงแรมเป้าหมาย โรงแรมเป้าหมาย โรงแรมเป้าหมาย โรงแรมเป้าหมาย
 4. 4. หน่วยงานและคณะทำงานในโครงการฯ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) อรรถกร ศิริสุวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สมาคมโรงแรมไทย (THA) สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ Honorary Advisor บุณฑริก กุศลวิทย์ Vice President รุ่งอรุณ ทับเทศ Training Director เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) ชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการ กนกวรรณ เนติกุล Project Manager
 5. 5. <ul><li>กลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม , รีสอร์ท หรือที่พักระดับ 1-3 ดาว รวมจำนวน 300 ราย </li></ul><ul><li>ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>กลุ่มที่ยังไม่มีเว็บไซต์ 100 ราย </li></ul><ul><li>กลุ่มที่มีเว็บไซต์ 200 ราย </li></ul>
 6. 6. รายละเอียดการจัดทำโครงการฯ <ul><li>1. กลุ่มที่ยังไม่มีเว็บไซต์ ( 100 ราย ) </li></ul><ul><li>จัดทำเว็บไซต์พร้อมบริการ Hosting โดย </li></ul><ul><ul><ul><li>จัดหาบริษัทซอฟต์แวร์ที่จัดทำเว็บไซต์ หรือ ใช้เว็บสำเร็จรูปที่เหมาะสม เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>อบรมการจัดทำเว็บไซต์ , การนำเข้าข้อมูล - รูปภาพขององค์กร ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำ และดำเนินการได้ด้วยตนเอง ใช้เวลา 1-2 วัน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>โครงการฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บ และค่าบริการ Hosting รายละ 5,000 บาท ( กรณีใช้เว็บสำเร็จรูป ) </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>กลุ่มที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว (200 ราย ) </li></ul><ul><li>จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ กลยุทธ์การทำการตลาด ออนไลน์ (e-Marketing Workshop) โดยมีขั้นตอนดังนี้ </li></ul><ul><ul><ul><li>โครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม , ค่าที่ปรึกษา , การติดตาม และประเมินผล จำนวน 18,000 บาท / ราย </li></ul></ul></ul>รายละเอียดการจัดทำโครงการฯ ( ต่อ ) <ul><li>กลุ่มที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว </li></ul><ul><li>จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ กลยุทธ์การทำการตลาด ออนไลน์ (e-Marketing Workshop) โดยมีขั้นตอนดังนี้ </li></ul><ul><ul><ul><li>โครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม , ค่าที่ปรึกษา , การติดตาม และประเมินผล จำนวน 18,000 บาท / ราย </li></ul></ul></ul>วิเคราะห์เว็บไซต์ / การทำการตลาดของธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Marketing 3 วัน ให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ (Web Clinic) ติดตามและ ประเมินผลรายองค์กร 3-4 เดือน
 8. 8. พื้นที่เป้าหมายในการจัดทำโครงการ พี้นที่ จัดทำเว็บไซต์ e-Marketing 1. กรุงเทพฯ 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2. พัทยา 1 ครั้ง 1 ครั้ง 3. เชียงใหม่ - 1 ครั้ง 4. ชะอำ - หัวหิน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 5. เกาะสมุย - 1 ครั้ง 6. ภูเก็ต - 1 ครั้ง
 9. 9. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการชำระค่ามัดจำจำนวน 5,000 บาท / ราย จะได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด ส่งได้รายละ 2 ท่าน / หลักสูตร
 10. 10. กิจกรรมหลักในโครงการฯ จัดงานแถลงข่าว – โดยรมว . วท ., ผู้บริหารของสวทช ., นายกสมาคมโรงแรมไทย และททท . ( รอยืนยัน ) การประชาสัมพันธ์โครงการ – โดยใช้สื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน การรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ การจัดอบรม และ ติดตามผล ในแต่ละรุ่น การมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ การประเมินผล ของโครงการโดยรวม
 11. 11. แผนการจัดทำโครงการฯ ** รายละเอียดและกำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม **
 12. 12. ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ <ul><li>ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา / จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าสู่การทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันได้มากขึ้น </li></ul><ul><li>ขยายช่องทางการตลาด โดยใช้กลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ </li></ul><ul><li>ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางการตลาด และการเข้าสู่กลุ่มลูกค้า </li></ul><ul><li>ผู้ประกอบการสามารถจัดทำ , ดำเนินการ และติดตามผลจากเว็บไซต์ ( Web Performance) ได้ด้วยตนเอง </li></ul>
 13. 13. การส่งเสริมการใช้ IT สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลงานที่ผ่านมา
 14. 14. Awareness & Demand Creation Build up IT Project จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของไอทีร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Technology Association) 2549 2550 2551 จัดสัมมนากระตุ้นการใช้งานด้าน E-Marketing ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวม 6 ครั้ง ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ จัดกิจกรรมสัมมนาให้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง IT กับธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมกับททท . และสมาคมต่างๆ ของอุตสาหกรรมฯ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยใช้ IT: E-Marketing ( สิงหาคม – ธันวาคม 2551) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 92 ราย ( ธุรกิจ ) จากภาคกลางและภาคใต้
 15. 15. พิธีเปิดโครงการและบรรยากาศการฝึกอบรม
 16. 16. Build up IT Project : ( ผลงาน ปี 2551) โครงการการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยใช้ IT: E-Marketing <ul><li>แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>Hotel / Resort 49 ราย </li></ul></ul><ul><ul><li>Travel Agency 15 ราย </li></ul></ul><ul><ul><li>Tour Operator 9 ราย </li></ul></ul><ul><ul><li>Spa 6 ราย </li></ul></ul><ul><ul><li>Medical Tourism 6 ราย </li></ul></ul><ul><ul><li>Restaurant 1 ราย </li></ul></ul><ul><ul><li>Car Rental 1 ราย </li></ul></ul><ul><ul><li>Others 5 ราย </li></ul></ul><ul><li>รวม 92 ราย </li></ul><ul><li>หมายเหตุ ทางโครงการฯ ระบุให้ผู้เข้าร่วมอบรมบริษัทละ 2 ท่าน คือ ผู้บริหาร (Decision Maker) และ เจ้าหน้าระบบไอที </li></ul><ul><li>แบ่งตามพื้นที่คือ </li></ul><ul><li>พื้นที่ภาคกลาง ( กรุงเทพ ชลบุรี กาญจนบุรี เป็นต้น ) จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 60 ราย (92 คน ) </li></ul><ul><li>พื้นที่ภาคใต้ ( สุราษฎ์ธานี ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต เป็นต้น ) จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 32 ราย (50 คน ) </li></ul>
 17. 17. ลักษณะและวิธีการดำเนินโครงการ ให้คำปรึกษา ติดตาม และ ประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ <ul><li>เป้าหมายของโครงการ : Productivity Increasing </li></ul><ul><li>Response/Inquiry จำนวนการสอบถาม หรือตอบรับจากลูกค้า เช่นทางเว็บไซต์ ทางอีเมล์ หรือแฟ็กซ์ เป็นต้น </li></ul><ul><li>Unique Visitors จำนวนผู้รู้จัก / เยี่ยมชม เว็บไซต์ของธุรกิจ </li></ul><ul><li>Income รายได้ของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น </li></ul>3 เดือน 1 เดือน 1 เดือน รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 100 ราย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 25 ราย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 25 ราย ในการฝึกอบรม ติดตามผลหลังฝึกอบรม 3 เดือน วิเคราะห์ Website/ การทำการตลาด ของธุรกิจ Workshop (3 Days)
 18. 18. Group Discussion with Instructor
 19. 20. <ul><li>การติดตามผลหลังฝึกอบรมฯ โดยใช้ Google Analytic Tools วิเคราะห์ 4 หัวข้อดังต่อไปนี้ ( ระยะเวลา 3 เดือน ) </li></ul><ul><ul><li>Page Rank คือ ค่าลำดับคะแนนที่ Google ประเมินให้กับคุณภาพของเนื้อหา ในหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า ที่ปรากฎ อยู่ในเว็บไซต์ โดยคะแนนที่ปรากฎจะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 10 ยิ่งตัวเลขยิ่งสูงยิ่งดี PageRank สูง นั่นหมายความว่าเว็บไซต์นั้นๆ มีโอกาสได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่าเว็บไซต์ที่มี PageRank ต่ำกว่า สำหรับหน้าเว็บเพจที่ไม่มีค่า Pagerank ระบบจะแจ้งเป็น “ No PageRank information available” </li></ul></ul><ul><ul><li>Visits คือ จำนวนผู้ที่เข้าชมเว็บไซด์ </li></ul></ul><ul><ul><li>Traffic Source คือ แหล่งที่มาของผู้เข้าชมเว็บไซด์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น มาจาก Search Engine, , Direct traffic และ Referring sites </li></ul></ul><ul><ul><li>Bounce Rate คือ จำนวนของผู้เข้าชมเว็บไซด์ที่เปิดหน้าเว็บไซด์นั้นๆไม่เกิน 4 วินาที </li></ul></ul>
 20. 21. ผู้ประกอบการที่มีก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน <ul><li>กรุงเทพฯรุ่น 1 </li></ul><ul><ul><li>โรงแรมซันเซ็ทพาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา </li></ul></ul><ul><ul><li>www.sunsetpark.co.th </li></ul></ul><ul><ul><li>มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้นอย่างเด่นชัด ทำให้ Page Rank เพิ่มขึ้นด้วย และมีการกระจายที่มาของ Traffic เท่าๆกัน จาก Search engines, Direct traffic และ Referring sites แสดงถึงการมี  Traffic ที่หลากหลายไม่เน้นอยู่ที่การตลาดแบบใดแบบหนึ่งอย่างเดียว </li></ul></ul><ul><ul><li>ทางโรงแรมได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเว็บตามที่แนะนำไป แสดงถึงความมีส่วนร่วมกับโครงการได้ดี </li></ul></ul>
 21. 23. <ul><li>ภูเก็ตรุ่น 1 </li></ul><ul><ul><li>ปุระวนา รีสอร์ท จำกัด </li></ul></ul><ul><ul><li>www.puravarna.com </li></ul></ul><ul><ul><li>มีผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยแต่ถือว่ามากกว่าผู้ประกอบการอื่นอย่างเด่นชัด </li></ul></ul><ul><ul><li>มีการใช้ adwords ช่วยการตลาด ทำให้เพิ่ม Traffic จาก Search Engines เป็นสามเท่า คือ จากที่เมื่อก่อนมี Traffic จาก Search Engines เพียง 12% เป็นกว่า 36% </li></ul></ul><ul><ul><li>ทางโรงแรมได้มีความกระตือรือล้นในการถามคำถามและมีส่วนร่วมกับโปรแกรมดี </li></ul></ul>ผู้ประกอบการที่มีก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน
 22. 24. <ul><li>ภูเก็ตรุ่น 2 </li></ul><ul><ul><li>โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต </li></ul></ul><ul><ul><li>www.phukethospital.com </li></ul></ul><ul><ul><li>มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น ทำให้ Page Rank เพิ่มขึ้นด้วย อยู่ในอันดับที่ 1 ของ page โดยค้นหาจากคำว่า “ Hospital in phuket” ซึ่งการที่ Page Rank ขี้นนี้เกิดจากการเพิ่มเติม Keyword </li></ul></ul><ul><ul><li>ทางโรงพยาบาลได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเว็บตามที่แนะนำไป แสดงถึงความมีส่วนร่วมกับโปรแกรมได้ดี </li></ul></ul>ผู้ประกอบการที่มีก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน
 23. 25. Build up IT Project: ( ผลงาน ปี 2551) โครงการการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยใช้ IT: E-Marketing สรุปผลการติดตามหลังฝึกอบรมและปฏิบัติจริง : Response / Inquiry การเพิ่มขึ้น ( ลดลง ) ของจำนวน Response/Inquiry เมื่อเปรียบเทียบก่อนการทำ E-Marketing โดยผู้ประกอบการรายงานข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม หรือตอบรับจากลูกค้า เช่นทางเว็บไซต์ ทางอีเมล์ หรือแฟ็กซ์ เป็นต้น จากผู้เข้าร่วมโครงการ 66 ราย ที่เปิดเผยข้อมูล พบว่า 49 ราย มี inquiry เพิ่มขึ้น และ จากผู้เปิดเผยข้อมูล 69 ราย พบว่ามี 55 ราย ที่มี Reservation เพิ่มขึ้น Inquiry จำนวน ผู้ประกอบการ ( ราย ) (%) ลดลง 100% ขึ้นไป 0 0 ลดลง 11-100% 15 16 ลดลง 1-10% 2 2 เพิ่มขึ้น 0-10% 13 14 เพิ่มขึ้น 11-100% 24 26 เพิ่มขึ้น 100% ขึ้นไป 12 13 ไม่เปิดเผยข้อมูล 25 27 รวม 91 100 Reservation จำนวน ผู้ประกอบการ ( ราย ) (%) ลดลง 100% ขึ้นไป 0 0 ลดลง 11-100% 12 13 ลดลง 1-10% 2 2 เพิ่มขึ้น 0-10% 19 21 เพิ่มขึ้น 11-100% 20 22 เพิ่มขึ้น 100% ขึ้นไป 16 18 ไม่เปิดเผยข้อมูล 22 24 รวม 91 100
 24. 26. Build up IT Project: ( ผลงาน ปี 2551) โครงการการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยใช้ IT: E-Marketing สรุปผลการติดตามหลังฝึกอบรมและปฏิบัติจริง : Unique Visitors การเพิ่มขึ้น ( ลดลง ) ของจำนวนผู้รู้จัก / เยี่ยมชม เว็บไซต์ของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบก่อนการทำ E-Marketing โดยวัดจากจำนวน Unique IP ที่เข้าเรียกดูข้อมูลจากเว็บไซต์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ Forecast กลุ่มลูกค้าว่ามาจากประเทศในแถบใด เป็นต้น จากผู้เข้าร่วมโครงการ 76 ราย ที่เปิดเผยข้อมูล พบว่า 61 ราย มีผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น Visit Website จำนวน ผู้ประกอบการ ( ราย ) (%) ลดลง 100% ขึ้นไป 0 0 ลดลง 11-100% 11 12 ลดลง 1-10% 4 4 เพิ่มขึ้น 0-10% 25 27 เพิ่มขึ้น 11-100% 29 32 เพิ่มขึ้น 100% ขึ้นไป 7 8 ไม่เปิดเผยข้อมูล 15 16 รวม 91 100
 25. 27. Build up IT Project: ( ผลงาน ปี 2551) โครงการการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยใช้ IT: E-Marketing สรุปผลการติดตามหลังฝึกอบรมและปฏิบัติจริง : Income การเพิ่มขึ้น ( ลดลง ) ของจำนวนผู้รู้จัก / เยี่ยมชม เว็บไซต์ของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบก่อนการทำ E-Marketing โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งรายงานตัวเลขให้โครงการฯ ( โดยความสมัครใจของการเปิดเผยข้อมูล ) จากผู้เข้าร่วมโครงการที่เปิดเผยข้อมูล 72 รายพบว่า 65 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น Income จำนวนผู้ประกอบการ ( ราย ) (%) ลดลง 100% ขึ้นไป 0 0 ลดลง 11-100% 4 4 ลดลง 1-10% 3 3 เพิ่มขึ้น 0-10% 40 44 เพิ่มขึ้น 11-100% 24 26 เพิ่มขึ้น 100% ขึ้นไป 1 1 ไม่เปิดเผยข้อมูล 19 21 รวม 91 100
 26. 28. <ul><li>สรุปผลการดำเนินโครงการโดยรวม </li></ul><ul><li>ความพึงพอใจและความเข้าใจในเนื้อหาของการฝึกอบรม ได้รับการตอบรับดีมาก </li></ul><ul><li>ต้องการให้ Software Park จัดการอบรมเรื่องอื่นๆ ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำ / ปรับปรุง website อย่างง่าย , Search Engine ฯลฯ </li></ul>

×