IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023

Nicolae Sfetcu
Nicolae SfetcuFreelancer em MultiMedia

Revista IT & C este o publicație trimestrială din domeniile tehnologiei informației și comunicații, și domenii conexe de studiu și practică. Cuprins: EDITORIAL Inteligența artificială, o provocare esențială TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Ontologii narative în tehnologia blockchain TELECOMUNICAȚII Performanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5G INTERNET Procesarea Big Data SOFTWARE Vizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau Software PROGRAMARE Practici comune pentru programarea în C DEZVOLTARE WEB Funcții PHP definite de utilizator în dezvoltarea WordPress SECURITATE CIBERNETICĂ Riscuri și provocări în inteligența artificială: Cutii negre și actorii de amenințare AFACERI ONLINE Învățarea regulilor de asociere în mineritul datelor MEDIA Indicatori de performanță pentru analitica social media ISSN 2821– 8469 ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT83520 EAN 725657205454 , Cod ITC21 , ID 32130 IT & C (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) https://www.internetmobile.ro/revista/revista-it-c-volumul-2-numarul-1-martie-2023/

IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
IT & C
ISSN 2821 – 8469, ISSN – L 2821 – 8469, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
PUBLICAȚIE TRIMESTRIALĂ DE INFORMARE, STUDII ȘI COMUNICĂRI
DOI: 10.58679/IT83520
REZUMATE
Piața Presei Libere, Nr. 1, Casa Presei Libere, Corp A3, Etaj 1
013701 București, Sectorul 1
https://www.internetmobile.ro
Email: contact@internetmobile.ro
Tel./WhatsApp: 0745 526 896
Redactor șef: Nicolae Sfetcu
Colegiul de redacție: Dr. Tiberiu Tănase; Dr. ec. Andreea Florina Radu, Darius-Antoniu Ferent
Consiliul științific: Dr. Ioana Petcu, Constantin Nica
© 2023 MultiMedia Publishing, București, 2023.
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
2
CUPRINS
CUPRINS............................................................................................................................ 2
EDITORIAL ....................................................................................................................... 3
Inteligența artificială, o provocare esențială................................................................ 3
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI........................................................................................ 5
Ontologii narative în tehnologia blockchain ................................................................ 5
TELECOMUNICAȚII........................................................................................................ 7
Performanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5G ............................................... 7
INTERNET......................................................................................................................... 8
Procesarea Big Data............................................................................................................ 8
SOFTWARE....................................................................................................................... 9
Vizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau Software ......................................................... 9
PROGRAMARE............................................................................................................... 10
Practici comune pentru programarea în C ........................................................................ 10
DEZVOLTARE WEB ...................................................................................................... 11
Funcții PHP definite de utilizator în dezvoltarea WordPress ........................................... 11
SECURITATE CIBERNETICĂ....................................................................................... 12
Riscuri și provocări în inteligența artificială: Cutii negre și actorii de amenințare .......... 12
AFACERI ONLINE.......................................................................................................... 14
Învățarea regulilor de asociere în mineritul datelor ................................................. 14
MEDIA ............................................................................................................................. 16
Indicatori de performanță pentru analitica social media................................................... 16
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
3
EDITORIAL
Inteligența artificială, o provocare esențială
Nicolae Sfetcu
nicolae@sfetcu.com
Artificial intelligence, an essential challenge
Abstract
Artificial intelligence has progressed to the point where it is an essential component in
almost all sectors of today's modern economy, with a significant impact on our private, social and
political lives. It was founded on the assumption that human intelligence can be described so
precisely that it can be made a machine to simulate it. This raises philosophical arguments about
the mind and the ethics of creating artificial beings endowed with human-like intelligence.
Artificial intelligences are a source of a whole new set of problems of explainability, accountability
and trust.
Keywords: artificial intelligence
Rezumat
Inteligența artificială a progresat până la punctul în care este o componentă esențială în
aproape toate sectoarele economiei moderne actuale, cu un impact semnificativ asupra vieții
noastre private, sociale și politice. Ea a fost întemeiată pe presupunerea că inteligența umană poate
fi descrisă atât de precis încât să poată fi făcută o mașină să o simuleze. Acest lucru ridică
argumente filozofice despre minte și etica creării de ființe artificiale înzestrate cu inteligență
asemănătoare omului. Inteligența artificială sunt o sursă a unui set complet nou de probleme de
explicabilitate, responsabilitate și încredere.
Cuvinte cheie: inteligența artificială
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
4
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 3-6
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT30677
URL: https://www.internetmobile.ro/inteligenta-artificiala-o-provocare-esentiala/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
5
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Ontologii narative în tehnologia blockchain
Nicolae Sfetcu
Narrative ontologies in blockchain technology
Abstract
Paul Ricoeur examined a number of different forms of extended discourse, beginning with
metaphorical discourse. Narrative discourse is one of the investigated forms, configuring
heterogeneous concepts that identify actions at a time when one thing happens not only after
something else, but also because of something else in a story or history that can be followed. It
recasts physical events as narrative events, which make sense because they tell what happens in a
story or history. Narratives are always a synthesis of the heterogeneous concepts that configure the
episodes of the story.
Keywords: enterprise ontologies, blockchain technology, blockchain
Rezumat
Paul Ricoeur a examinat o serie de forme diferite de discurs extins, începând cu discursul
metaforic. Discursul narativ este una din formele investigate, configurând concepte eterogene care
identifică acțiunile într-un moment în care un lucru se întâmplă nu numai după altceva, ci și din
cauza altui lucru dintr-o poveste sau istorie care poate fi urmată. Reformează evenimentele fizice
ca evenimente narative, care au sens deoarece spun ceea ce se întâmplă într-o poveste sau într-o
istorie. Narațiunile sunt întotdeauna o sinteză a conceptelor eterogene care configurează episoadele
povestirii.
Cuvinte cheie: ontologii narative, tehnologia blockchain, blockchain
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
6
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 7-12
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469
URL: https://www.internetmobile.ro/ontologii-narative-in-tehnologia-blockchain/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
7
TELECOMUNICAȚII
Performanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5G
Nicolae Sfetcu
Performance and standards of 5G telecommunication networks
Abstract
Specific simulators and tests are used to accurately measure 5G performance. Originally,
the term was associated with the International Telecommunication Union's IMT-2020 standard,
which required a theoretical maximum download speed of 20 gigabits per second and 10 gigabits
per second upload speed, along with other requirements. Then, the 3GPP industry standards group
chose the 5G NR (New Radio) standard together with LTE as a proposal for transmission to the
IMT-2020 standard.
Keywords: 5G, communications, telecommunications, performance, standards, 3GPP, 5G
NR
Rezumat
Pentru măsurarea precisă a performanței 5G se utilizează simulatoare și teste specifice.
Inițial, termenul a fost asociat cu standardul IMT-2020 al Uniunii Internaționale de
Telecomunicații, care necesita o viteză maximă teoretică de descărcare de 20 gigabiți pe secundă
și 10 gigabiți pe secundă viteza de încărcare, împreună cu alte cerințe. Apoi, grupul de standarde
industriale 3GPP a ales standardul 5G NR (New Radio) împreună cu LTE ca propunere pentru
transmitere la standardul IMT-2020.
Cuvinte cheie: 5G, comunicații, telecomunicații, performanțe, standarde, 3GPP, 5G NR
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 13-17
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT52354
URL: https://www.internetmobile.ro/performanta-si-standardele-retelelor-de-telecomunicatii-5g/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
8
INTERNET
Procesarea Big Data
Nicolae Sfetcu
Big Data Processing
Abstract
The data must be processed with advanced collection and analysis tools, based on
predetermined algorithms, in order to obtain relevant information. Algorithms must also take into
account aspects invisible to direct perceptions. Big Data in government processes increase cost
efficiency, productivity and innovation. Civil registries are a source for Big Data. The processed
data helps in critical development areas such as health care, employment, economic productivity,
crime, security and natural disaster and resource management.
Keywords: big data
Rezumat
Datele trebuie procesate cu instrumente avansate de colectare și analiză, pe baza unor
algoritmi prestabiliți, pentru a putea obține informații relevante. Algoritmii trebuie să ia în
considerare și aspecte invizibile pentru percepțiile directe. Big Data în procesele guvernamentale
cresc eficiența costurilor, productivitatea și inovația. Registrele civile sunt o sursă pentru Big Data.
Datele prelucrate ajută în domenii critice de dezvoltare, cum ar fi îngrijirea sănătății, ocuparea
forței de muncă, productivitatea economică, criminalitatea, securitatea și gestionarea dezastrelor
naturale și a resurselor.
Cuvinte cheie: big data
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 18-22
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469
URL: https://www.internetmobile.ro/procesarea-big-data/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
9
SOFTWARE
Vizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau Software
Nicolae Sfetcu
Data visualization with Tableau Software applications
Abstract
Tableau is a data analysis and visualization tool that can connect with many data sources,
creating interactive dashboards. Tableau uses application integration innovations such as
JavaScript APIs and single sign-on to consistently embed Tableau analytics into core business
applications. Tableau queries relational databases, online analytics cubes, cloud databases, and
spreadsheets to generate graphical data visualizations. The software can also extract, store, and
retrieve data from an in-memory data engine.
Keywords: Tableau, software, business intelligence
Rezumat
Tableau este un instrument de analiză și vizualizare a datelor care se poate conecta cu multe
surse de date, creând tablouri de bord interactive. Tableau utilizează inovații de integrare a
aplicațiilor, cum ar fi API-urile JavaScript și aplicația de conectare unică, pentru a include în mod
constant analiza Tableau în aplicațiile de afaceri de bază. Tableau interoghează baze de date
relaționale, cuburi de procesare analitică online, baze de date în cloud și foi de calcul pentru a
genera vizualizări de date de tip grafic. De asemenea, software-ul poate extrage, stoca și prelua
date dintr-un motor de date în memorie.
Cuvinte cheie: Tableau, software, business intelligence
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 23-29
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT10117
URL: https://www.internetmobile.ro/vizualizarea-datelor-cu-aplicatiile-tableau-software/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
10
PROGRAMARE
Practici comune pentru programarea în C
Nicolae Sfetcu
Common Practices for C Programming
Abstract
With widespread use, a number of common practices and conventions have evolved to help
avoid errors in C programming. These are both a demonstration of applying good software
engineering principles to a language, and an indication of C's limitations. Although few are
universally used and some are controversial, each enjoys wide use.
Keywords: programming, C programming language, C programming
Rezumat
Odată cu utilizarea pe scară largă, o serie de practici și convenții comune au evoluat pentru
a ajuta la evitarea erorilor în programele C. Acestea sunt simultan o demonstrație a aplicării
bunelor principii de inginerie software într-un limbaj, și o indicație a limitărilor C. Deși puține
sunt utilizate universal, iar unele sunt controversate, fiecare dintre acestea se bucură de o utilizare
largă.
Cuvinte cheie: programare, limbajul de programare C, programarea în C
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 30-36
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT80750
URL: https://www.internetmobile.ro/practici-comune-pentru-programarea-in-c/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
11
DEZVOLTARE WEB
Funcții PHP definite de utilizator în dezvoltarea WordPress
Nicolae Sfetcu
nicolae@sfetcu.com
User-defined PHP functions in WordPress development
Abstract
PHP defines a wide range of functions as reusable blocks of statements in the core
language, and many are also available in various extensions. These functions are well documented
in the online PHP documentation. Custom functions can be defined by the developer. A function
will not run automatically when a page loads, it can be called from anywhere and anytime within
the program. PHP supports type declarations on function parameters, which are applied at runtime.
Keywords: PHP function, WordPress development, PHP, WordPress
Rezumat
PHP definește o gamă largă de funcții ca blocuri reutilizabile de instrucțiuni în limbajul de
bază, și multe sunt, de asemenea, disponibile în diferite extensii. Aceste funcții sunt bine
documentate în documentația online PHP. Funcțiile personalizate pot fi definite de dezvoltator. O
funcție nu se va executa automat când se încarcă o pagină, ea poate fi apelată de oriunde și oricând
în cadrul programului. PHP acceptă declarații de tip privind parametrii funcției, care sunt aplicate
în timpul execuției.
Cuvinte cheie: funcții PHP, dezvoltarea WordPress, PHP, WordPress
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 37-40
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT37237
URL: https://www.internetmobile.ro/functii-php-definite-de-utilizator-in-dezvoltarea-wordpress/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
12
SECURITATE CIBERNETICĂ
Riscuri și provocări în inteligența artificială: Cutii negre și
actorii de amenințare
Nicolae Sfetcu
Risks and Challenges in Artificial Intelligence: Black Boxes and Threat Actors
Abstract
Artificial intelligence has created unprecedented opportunities, but also new risks. The
exponential increase in the capabilities of artificial intelligence models enables previously
unattainable levels of value and generalization. However, the opacity of these models has also
increased, and their black-box nature makes it difficult, even for experts, to explain the rationale
behind their conclusions. This may represent a technological and social critical point, as the risk
is real, as evidenced by recent episodes, of training systems being compromised by discrimination
biases that have learned from training data. It is therefore possible that learning from digital traces
of past decisions can lead to existing invisible biases being incorporated into the resulting patterns,
perpetuating them.
Keywords: artificial intelligence, risks, challenges, black boxes, threats
Rezumat
Inteligența artificială a creat oportunități fără precedent, dar și noi riscuri. Creșterea
exponențială a capabilităților modelelor de inteligența artificială permite atingerea unor niveluri
de valoare și generalizare neatinse până acum. Cu toate acestea, opacitatea acestor modele a
crescut, de asemenea, iar natura lor de cutie neagră face dificilă, chiar și pentru experți, explicarea
justificării concluziilor lor. Acest lucru poate reprezenta un punct critic din punct de vedere
tehnologic și social, deoarece riscul este real, după cum demonstrează episoadele recente, ale
sistemelor de antrenament care sunt compromise de părtiniri și prejudecăți de discriminare, care
au învățat din datele de instruire. Prin urmare, este posibil ca învățarea din urmele digitale ale
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
13
deciziilor trecute să poată duce la încorporarea prejudecăților invizibile existente în modelele
rezultate, perpetuându-le.
Cuvinte cheie: inteligența artificială, riscuri, provocări, cutii negre, amenințări
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 41-47
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT21269
URL: https://www.internetmobile.ro/riscuri-si-provocari-in-inteligenta-artificiala-cutii-negre-si-
actorii-de-amenintare/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
14
AFACERI ONLINE
Învățarea regulilor de asociere în mineritul
datelor
Nicolae Sfetcu
Association rule learning in data mining
Abstract
Association rule learning is a rule-based machine learning method for discovering
interesting relationships between variables in large databases. It is intended to identify strong rules
discovered in databases using some measures of interest. Based on the concept of strong rules,
association rules were introduced to discover regularities between products in large-scale
transaction data recorded by supermarket point-of-sale systems. Such information may be used as
a basis for decisions regarding marketing activities, such as, for example, promotional pricing or
product placements. In addition to the above example from market basket analysis, association
rules are used in many fields today, including web mining, intrusion detection, continuous
manufacturing, and bioinformatics.
Article source: Drew Bentley, Business Intelligence and Analytics. © 2017 Library Press,
License CC BY-SA 4.0. Translation and adaptation Nicolae Sfetcu
Keywords: association rules, data mining
Rezumat
Învățarea regulilor de asociere este o metodă de învățare automată bazată pe reguli pentru
a descoperi relații interesante între variabilele din bazele de date mari. Este destinată să identifice
reguli puternice descoperite în bazele de date folosind unele măsuri de interes. Pe baza conceptului
de reguli puternice, s-au introdus reguli de asociere pentru descoperirea regularităților dintre
produse în datele tranzacțiilor la scară largă înregistrate de sistemele de puncte de vânzare din
supermarketuri. Astfel de informații pot fi folosite ca bază pentru deciziile cu privire la activitățile
de marketing, cum ar fi, de exemplu, prețurile promoționale sau plasările de produse. În plus față
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
15
de exemplul de mai sus din analiza coșului de piață, regulile de asociere sunt folosite astăzi în
multe domenii, inclusiv mineritul web, detectarea intruziunilor, producția continuă și
bioinformatica.
Sursa articolului: Drew Bentley, Business Intelligence and Analytics. © 2017 Library
Press, Licență CC BY-SA 4.0. Traducere și adaptare Nicolae Sfetcu
Cuvinte cheie: reguli de asociere. Mineritul datelor, data mining
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 48-55
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT87362
URL: https://www.internetmobile.ro/invatarea-regulilor-de-asociere-in-mineritul-datelor/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023
16
MEDIA
Indicatori de performanță pentru analitica social media
Nicolae Sfetcu
Performance indicators for social media analytics
Abstract
The algorithms based on social network analytics, natural language processing, complex
event processing, and data mining techniques are commonly used by social media analytics
software to provide a wide range of analytics capabilities and actionable metrics by managers to
obtain critical business information and facilitate effective decision making.
Keywords: analytics, social media, social networks, performance, indicators
Rezumat
Algoritmii bazați pe analitica rețelelor sociale, procesarea limbajului natural, procesarea
complexă a evenimentelor și tehnicile de extragere a datelor sunt utilizați în mod obișnuit de
software-ul de analitica social media pentru a oferi o gamă largă de capabilități de analiză și valori
care pot fi utilizate de manageri pentru obținerea unor informații critice despre afaceri și facilitarea
luării deciziilor eficiente
Cuvinte cheie: analitica, social media, rețele sociale, performanță, indicatori
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 56-61
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/ITIT55807
URL: https://www.internetmobile.ro/indicatori-de-performanta-pentru-analitica-social-media/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.

Recomendados

IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022 por
IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022
IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022Nicolae Sfetcu
4 visualizações13 slides
IT & C, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022 por
IT & C, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022IT & C, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
IT & C, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022Nicolae Sfetcu
2 visualizações22 slides
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022 por
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022Nicolae Sfetcu
4 visualizações37 slides
Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Patrascu Frincu M... por
 Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Patrascu Frincu M... Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Patrascu Frincu M...
Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Patrascu Frincu M...Marketing Communication Health &Medicine
9.8K visualizações63 slides
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022 por
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022
Intelligence Info, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022Nicolae Sfetcu
5 visualizações19 slides
Tehnologia blockchain por
Tehnologia blockchainTehnologia blockchain
Tehnologia blockchainNicolae Sfetcu
37 visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023

Mira Telecom - Centru R&D por
Mira Telecom - Centru R&D Mira Telecom - Centru R&D
Mira Telecom - Centru R&D Mira Telecom
527 visualizações8 slides
Tehnologia blockchain por
Tehnologia blockchainTehnologia blockchain
Tehnologia blockchainNicolae Sfetcu
3 visualizações6 slides
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate por
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateNicolae Sfetcu
2 visualizações19 slides
Microarhitecturi de procesare a informatiei (Lucian Vintan _ Adrian Florea) (... por
Microarhitecturi de procesare a informatiei (Lucian Vintan _ Adrian Florea) (...Microarhitecturi de procesare a informatiei (Lucian Vintan _ Adrian Florea) (...
Microarhitecturi de procesare a informatiei (Lucian Vintan _ Adrian Florea) (...ivan ion
14 visualizações318 slides
Ghidul meseriilor-viitorului-editia-a-ii ia-inaco-sep-2020-red por
Ghidul meseriilor-viitorului-editia-a-ii ia-inaco-sep-2020-redGhidul meseriilor-viitorului-editia-a-ii ia-inaco-sep-2020-red
Ghidul meseriilor-viitorului-editia-a-ii ia-inaco-sep-2020-redCorina Neagu, CIPD
380 visualizações142 slides
Cercetare și aplicații în rețelele sociale por
Cercetare și aplicații în rețelele socialeCercetare și aplicații în rețelele sociale
Cercetare și aplicații în rețelele socialeNicolae Sfetcu
4 visualizações7 slides

Similar a IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023(20)

Mira Telecom - Centru R&D por Mira Telecom
Mira Telecom - Centru R&D Mira Telecom - Centru R&D
Mira Telecom - Centru R&D
Mira Telecom527 visualizações
Tehnologia blockchain por Nicolae Sfetcu
Tehnologia blockchainTehnologia blockchain
Tehnologia blockchain
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Microarhitecturi de procesare a informatiei (Lucian Vintan _ Adrian Florea) (... por ivan ion
Microarhitecturi de procesare a informatiei (Lucian Vintan _ Adrian Florea) (...Microarhitecturi de procesare a informatiei (Lucian Vintan _ Adrian Florea) (...
Microarhitecturi de procesare a informatiei (Lucian Vintan _ Adrian Florea) (...
ivan ion14 visualizações
Ghidul meseriilor-viitorului-editia-a-ii ia-inaco-sep-2020-red por Corina Neagu, CIPD
Ghidul meseriilor-viitorului-editia-a-ii ia-inaco-sep-2020-redGhidul meseriilor-viitorului-editia-a-ii ia-inaco-sep-2020-red
Ghidul meseriilor-viitorului-editia-a-ii ia-inaco-sep-2020-red
Corina Neagu, CIPD380 visualizações
Cercetare și aplicații în rețelele sociale por Nicolae Sfetcu
Cercetare și aplicații în rețelele socialeCercetare și aplicații în rețelele sociale
Cercetare și aplicații în rețelele sociale
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Guvernul romaniai da-sibiu-03052012 por Agora Group
Guvernul romaniai da-sibiu-03052012Guvernul romaniai da-sibiu-03052012
Guvernul romaniai da-sibiu-03052012
Agora Group471 visualizações
Agenda pentru Romania Digitala por TotalSoft
Agenda pentru Romania DigitalaAgenda pentru Romania Digitala
Agenda pentru Romania Digitala
TotalSoft533 visualizações
Bazele tehnologiei informatiei - Tema.docx por MariusUrea2
Bazele tehnologiei informatiei - Tema.docxBazele tehnologiei informatiei - Tema.docx
Bazele tehnologiei informatiei - Tema.docx
MariusUrea269 visualizações
Programa scolara tic-st-naturii_11 por profadeinfo41
Programa scolara tic-st-naturii_11Programa scolara tic-st-naturii_11
Programa scolara tic-st-naturii_11
profadeinfo413.1K visualizações
Guvernul romaniei da-oradea-24042012 por Agora Group
Guvernul romaniei da-oradea-24042012Guvernul romaniei da-oradea-24042012
Guvernul romaniei da-oradea-24042012
Agora Group489 visualizações
Programa scolara tic-st-sociale_11 por profadeinfo41
Programa scolara tic-st-sociale_11Programa scolara tic-st-sociale_11
Programa scolara tic-st-sociale_11
profadeinfo413.1K visualizações
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Proiectarea și modelarea tehnologiei blockchain - Bitcoin por Nicolae Sfetcu
Proiectarea și modelarea tehnologiei blockchain - BitcoinProiectarea și modelarea tehnologiei blockchain - Bitcoin
Proiectarea și modelarea tehnologiei blockchain - Bitcoin
Nicolae Sfetcu6 visualizações
Presentation Digital Agenda Romania 2011 por Madalina Mocanu
Presentation Digital Agenda Romania 2011Presentation Digital Agenda Romania 2011
Presentation Digital Agenda Romania 2011
Madalina Mocanu623 visualizações
Programa scolara tic-st-naturii_12 por profadeinfo41
Programa scolara tic-st-naturii_12Programa scolara tic-st-naturii_12
Programa scolara tic-st-naturii_12
profadeinfo412.9K visualizações
Open science european openscience cloud openaire.eu por Nicolaie Constantinescu
Open science european openscience cloud openaire.euOpen science european openscience cloud openaire.eu
Open science european openscience cloud openaire.eu
Nicolaie Constantinescu128 visualizações
Cunoașterea Științifică, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022 por Nicolae Sfetcu
Cunoașterea Științifică, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022Cunoașterea Științifică, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022
Cunoașterea Științifică, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022
Nicolae Sfetcu9 visualizações
Filosofia blockchain por Nicolae Sfetcu
Filosofia blockchainFilosofia blockchain
Filosofia blockchain
Nicolae Sfetcu6 visualizações

Mais de Nicolae Sfetcu

Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăNicolae Sfetcu
3 visualizações15 slides
Biopolitica și geopolitica por
Biopolitica și geopoliticaBiopolitica și geopolitica
Biopolitica și geopoliticaNicolae Sfetcu
3 visualizações13 slides
Dance Music por
Dance MusicDance Music
Dance MusicNicolae Sfetcu
5 visualizações238 slides
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... por
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Nicolae Sfetcu
4 visualizações18 slides
Actul de la 23 august 1944 în România por
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaNicolae Sfetcu
3 visualizações9 slides
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 por
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944Nicolae Sfetcu
2 visualizações7 slides

Mais de Nicolae Sfetcu(20)

Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por Nicolae Sfetcu
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Biopolitica și geopolitica por Nicolae Sfetcu
Biopolitica și geopoliticaBiopolitica și geopolitica
Biopolitica și geopolitica
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Dance Music por Nicolae Sfetcu
Dance MusicDance Music
Dance Music
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... por Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Actul de la 23 august 1944 în România por Nicolae Sfetcu
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în România
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 por Nicolae Sfetcu
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor” por Nicolae Sfetcu
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Nicolae Sfetcu9 visualizações
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 por Nicolae Sfetcu
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat... por Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Metodologii moderne în analiza intelligence por Nicolae Sfetcu
Metodologii moderne în analiza intelligenceMetodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligence
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence por Nicolae Sfetcu
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceOrganizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Republica lui Platon por Nicolae Sfetcu
Republica lui PlatonRepublica lui Platon
Republica lui Platon
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining) por Nicolae Sfetcu
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Variabile în dezvoltarea WordPress por Nicolae Sfetcu
Variabile în dezvoltarea WordPressVariabile în dezvoltarea WordPress
Variabile în dezvoltarea WordPress
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Anomalii ale relativității generale por Nicolae Sfetcu
Anomalii ale relativității generaleAnomalii ale relativității generale
Anomalii ale relativității generale
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Viitorul științei – Știința științelor por Nicolae Sfetcu
Viitorul științei – Știința științelorViitorul științei – Știința științelor
Viitorul științei – Știința științelor
Nicolae Sfetcu4 visualizações
About Cats por Nicolae Sfetcu
About CatsAbout Cats
About Cats
Nicolae Sfetcu14 visualizações
Marketing de conţinut por Nicolae Sfetcu
Marketing de conţinutMarketing de conţinut
Marketing de conţinut
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Securitatea Big Data: Amenințări por Nicolae Sfetcu
Securitatea Big Data: AmenințăriSecuritatea Big Data: Amenințări
Securitatea Big Data: Amenințări
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Excel: Comenzi rapide și formatare de bază por Nicolae Sfetcu
Excel: Comenzi rapide și formatare de bazăExcel: Comenzi rapide și formatare de bază
Excel: Comenzi rapide și formatare de bază
Nicolae Sfetcu4 visualizações

IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023

 • 2. IT & C ISSN 2821 – 8469, ISSN – L 2821 – 8469, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 PUBLICAȚIE TRIMESTRIALĂ DE INFORMARE, STUDII ȘI COMUNICĂRI DOI: 10.58679/IT83520 REZUMATE Piața Presei Libere, Nr. 1, Casa Presei Libere, Corp A3, Etaj 1 013701 București, Sectorul 1 https://www.internetmobile.ro Email: contact@internetmobile.ro Tel./WhatsApp: 0745 526 896 Redactor șef: Nicolae Sfetcu Colegiul de redacție: Dr. Tiberiu Tănase; Dr. ec. Andreea Florina Radu, Darius-Antoniu Ferent Consiliul științific: Dr. Ioana Petcu, Constantin Nica © 2023 MultiMedia Publishing, București, 2023.
 • 3. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 2 CUPRINS CUPRINS............................................................................................................................ 2 EDITORIAL ....................................................................................................................... 3 Inteligența artificială, o provocare esențială................................................................ 3 TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI........................................................................................ 5 Ontologii narative în tehnologia blockchain ................................................................ 5 TELECOMUNICAȚII........................................................................................................ 7 Performanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5G ............................................... 7 INTERNET......................................................................................................................... 8 Procesarea Big Data............................................................................................................ 8 SOFTWARE....................................................................................................................... 9 Vizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau Software ......................................................... 9 PROGRAMARE............................................................................................................... 10 Practici comune pentru programarea în C ........................................................................ 10 DEZVOLTARE WEB ...................................................................................................... 11 Funcții PHP definite de utilizator în dezvoltarea WordPress ........................................... 11 SECURITATE CIBERNETICĂ....................................................................................... 12 Riscuri și provocări în inteligența artificială: Cutii negre și actorii de amenințare .......... 12 AFACERI ONLINE.......................................................................................................... 14 Învățarea regulilor de asociere în mineritul datelor ................................................. 14 MEDIA ............................................................................................................................. 16 Indicatori de performanță pentru analitica social media................................................... 16
 • 4. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 3 EDITORIAL Inteligența artificială, o provocare esențială Nicolae Sfetcu nicolae@sfetcu.com Artificial intelligence, an essential challenge Abstract Artificial intelligence has progressed to the point where it is an essential component in almost all sectors of today's modern economy, with a significant impact on our private, social and political lives. It was founded on the assumption that human intelligence can be described so precisely that it can be made a machine to simulate it. This raises philosophical arguments about the mind and the ethics of creating artificial beings endowed with human-like intelligence. Artificial intelligences are a source of a whole new set of problems of explainability, accountability and trust. Keywords: artificial intelligence Rezumat Inteligența artificială a progresat până la punctul în care este o componentă esențială în aproape toate sectoarele economiei moderne actuale, cu un impact semnificativ asupra vieții noastre private, sociale și politice. Ea a fost întemeiată pe presupunerea că inteligența umană poate fi descrisă atât de precis încât să poată fi făcută o mașină să o simuleze. Acest lucru ridică argumente filozofice despre minte și etica creării de ființe artificiale înzestrate cu inteligență asemănătoare omului. Inteligența artificială sunt o sursă a unui set complet nou de probleme de explicabilitate, responsabilitate și încredere. Cuvinte cheie: inteligența artificială
 • 5. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 4 IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 3-6 ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT30677 URL: https://www.internetmobile.ro/inteligenta-artificiala-o-provocare-esentiala/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 6. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 5 TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Ontologii narative în tehnologia blockchain Nicolae Sfetcu Narrative ontologies in blockchain technology Abstract Paul Ricoeur examined a number of different forms of extended discourse, beginning with metaphorical discourse. Narrative discourse is one of the investigated forms, configuring heterogeneous concepts that identify actions at a time when one thing happens not only after something else, but also because of something else in a story or history that can be followed. It recasts physical events as narrative events, which make sense because they tell what happens in a story or history. Narratives are always a synthesis of the heterogeneous concepts that configure the episodes of the story. Keywords: enterprise ontologies, blockchain technology, blockchain Rezumat Paul Ricoeur a examinat o serie de forme diferite de discurs extins, începând cu discursul metaforic. Discursul narativ este una din formele investigate, configurând concepte eterogene care identifică acțiunile într-un moment în care un lucru se întâmplă nu numai după altceva, ci și din cauza altui lucru dintr-o poveste sau istorie care poate fi urmată. Reformează evenimentele fizice ca evenimente narative, care au sens deoarece spun ceea ce se întâmplă într-o poveste sau într-o istorie. Narațiunile sunt întotdeauna o sinteză a conceptelor eterogene care configurează episoadele povestirii. Cuvinte cheie: ontologii narative, tehnologia blockchain, blockchain
 • 7. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 6 IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 7-12 ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469 URL: https://www.internetmobile.ro/ontologii-narative-in-tehnologia-blockchain/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 8. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 7 TELECOMUNICAȚII Performanța și standardele rețelelor de telecomunicații 5G Nicolae Sfetcu Performance and standards of 5G telecommunication networks Abstract Specific simulators and tests are used to accurately measure 5G performance. Originally, the term was associated with the International Telecommunication Union's IMT-2020 standard, which required a theoretical maximum download speed of 20 gigabits per second and 10 gigabits per second upload speed, along with other requirements. Then, the 3GPP industry standards group chose the 5G NR (New Radio) standard together with LTE as a proposal for transmission to the IMT-2020 standard. Keywords: 5G, communications, telecommunications, performance, standards, 3GPP, 5G NR Rezumat Pentru măsurarea precisă a performanței 5G se utilizează simulatoare și teste specifice. Inițial, termenul a fost asociat cu standardul IMT-2020 al Uniunii Internaționale de Telecomunicații, care necesita o viteză maximă teoretică de descărcare de 20 gigabiți pe secundă și 10 gigabiți pe secundă viteza de încărcare, împreună cu alte cerințe. Apoi, grupul de standarde industriale 3GPP a ales standardul 5G NR (New Radio) împreună cu LTE ca propunere pentru transmitere la standardul IMT-2020. Cuvinte cheie: 5G, comunicații, telecomunicații, performanțe, standarde, 3GPP, 5G NR IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 13-17 ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT52354 URL: https://www.internetmobile.ro/performanta-si-standardele-retelelor-de-telecomunicatii-5g/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 9. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 8 INTERNET Procesarea Big Data Nicolae Sfetcu Big Data Processing Abstract The data must be processed with advanced collection and analysis tools, based on predetermined algorithms, in order to obtain relevant information. Algorithms must also take into account aspects invisible to direct perceptions. Big Data in government processes increase cost efficiency, productivity and innovation. Civil registries are a source for Big Data. The processed data helps in critical development areas such as health care, employment, economic productivity, crime, security and natural disaster and resource management. Keywords: big data Rezumat Datele trebuie procesate cu instrumente avansate de colectare și analiză, pe baza unor algoritmi prestabiliți, pentru a putea obține informații relevante. Algoritmii trebuie să ia în considerare și aspecte invizibile pentru percepțiile directe. Big Data în procesele guvernamentale cresc eficiența costurilor, productivitatea și inovația. Registrele civile sunt o sursă pentru Big Data. Datele prelucrate ajută în domenii critice de dezvoltare, cum ar fi îngrijirea sănătății, ocuparea forței de muncă, productivitatea economică, criminalitatea, securitatea și gestionarea dezastrelor naturale și a resurselor. Cuvinte cheie: big data IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 18-22 ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469 URL: https://www.internetmobile.ro/procesarea-big-data/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 10. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 9 SOFTWARE Vizualizarea datelor cu aplicațiile Tableau Software Nicolae Sfetcu Data visualization with Tableau Software applications Abstract Tableau is a data analysis and visualization tool that can connect with many data sources, creating interactive dashboards. Tableau uses application integration innovations such as JavaScript APIs and single sign-on to consistently embed Tableau analytics into core business applications. Tableau queries relational databases, online analytics cubes, cloud databases, and spreadsheets to generate graphical data visualizations. The software can also extract, store, and retrieve data from an in-memory data engine. Keywords: Tableau, software, business intelligence Rezumat Tableau este un instrument de analiză și vizualizare a datelor care se poate conecta cu multe surse de date, creând tablouri de bord interactive. Tableau utilizează inovații de integrare a aplicațiilor, cum ar fi API-urile JavaScript și aplicația de conectare unică, pentru a include în mod constant analiza Tableau în aplicațiile de afaceri de bază. Tableau interoghează baze de date relaționale, cuburi de procesare analitică online, baze de date în cloud și foi de calcul pentru a genera vizualizări de date de tip grafic. De asemenea, software-ul poate extrage, stoca și prelua date dintr-un motor de date în memorie. Cuvinte cheie: Tableau, software, business intelligence IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 23-29 ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT10117 URL: https://www.internetmobile.ro/vizualizarea-datelor-cu-aplicatiile-tableau-software/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 11. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 10 PROGRAMARE Practici comune pentru programarea în C Nicolae Sfetcu Common Practices for C Programming Abstract With widespread use, a number of common practices and conventions have evolved to help avoid errors in C programming. These are both a demonstration of applying good software engineering principles to a language, and an indication of C's limitations. Although few are universally used and some are controversial, each enjoys wide use. Keywords: programming, C programming language, C programming Rezumat Odată cu utilizarea pe scară largă, o serie de practici și convenții comune au evoluat pentru a ajuta la evitarea erorilor în programele C. Acestea sunt simultan o demonstrație a aplicării bunelor principii de inginerie software într-un limbaj, și o indicație a limitărilor C. Deși puține sunt utilizate universal, iar unele sunt controversate, fiecare dintre acestea se bucură de o utilizare largă. Cuvinte cheie: programare, limbajul de programare C, programarea în C IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 30-36 ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT80750 URL: https://www.internetmobile.ro/practici-comune-pentru-programarea-in-c/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 12. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 11 DEZVOLTARE WEB Funcții PHP definite de utilizator în dezvoltarea WordPress Nicolae Sfetcu nicolae@sfetcu.com User-defined PHP functions in WordPress development Abstract PHP defines a wide range of functions as reusable blocks of statements in the core language, and many are also available in various extensions. These functions are well documented in the online PHP documentation. Custom functions can be defined by the developer. A function will not run automatically when a page loads, it can be called from anywhere and anytime within the program. PHP supports type declarations on function parameters, which are applied at runtime. Keywords: PHP function, WordPress development, PHP, WordPress Rezumat PHP definește o gamă largă de funcții ca blocuri reutilizabile de instrucțiuni în limbajul de bază, și multe sunt, de asemenea, disponibile în diferite extensii. Aceste funcții sunt bine documentate în documentația online PHP. Funcțiile personalizate pot fi definite de dezvoltator. O funcție nu se va executa automat când se încarcă o pagină, ea poate fi apelată de oriunde și oricând în cadrul programului. PHP acceptă declarații de tip privind parametrii funcției, care sunt aplicate în timpul execuției. Cuvinte cheie: funcții PHP, dezvoltarea WordPress, PHP, WordPress IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 37-40 ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT37237 URL: https://www.internetmobile.ro/functii-php-definite-de-utilizator-in-dezvoltarea-wordpress/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 13. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 12 SECURITATE CIBERNETICĂ Riscuri și provocări în inteligența artificială: Cutii negre și actorii de amenințare Nicolae Sfetcu Risks and Challenges in Artificial Intelligence: Black Boxes and Threat Actors Abstract Artificial intelligence has created unprecedented opportunities, but also new risks. The exponential increase in the capabilities of artificial intelligence models enables previously unattainable levels of value and generalization. However, the opacity of these models has also increased, and their black-box nature makes it difficult, even for experts, to explain the rationale behind their conclusions. This may represent a technological and social critical point, as the risk is real, as evidenced by recent episodes, of training systems being compromised by discrimination biases that have learned from training data. It is therefore possible that learning from digital traces of past decisions can lead to existing invisible biases being incorporated into the resulting patterns, perpetuating them. Keywords: artificial intelligence, risks, challenges, black boxes, threats Rezumat Inteligența artificială a creat oportunități fără precedent, dar și noi riscuri. Creșterea exponențială a capabilităților modelelor de inteligența artificială permite atingerea unor niveluri de valoare și generalizare neatinse până acum. Cu toate acestea, opacitatea acestor modele a crescut, de asemenea, iar natura lor de cutie neagră face dificilă, chiar și pentru experți, explicarea justificării concluziilor lor. Acest lucru poate reprezenta un punct critic din punct de vedere tehnologic și social, deoarece riscul este real, după cum demonstrează episoadele recente, ale sistemelor de antrenament care sunt compromise de părtiniri și prejudecăți de discriminare, care au învățat din datele de instruire. Prin urmare, este posibil ca învățarea din urmele digitale ale
 • 14. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 13 deciziilor trecute să poată duce la încorporarea prejudecăților invizibile existente în modelele rezultate, perpetuându-le. Cuvinte cheie: inteligența artificială, riscuri, provocări, cutii negre, amenințări IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 41-47 ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT21269 URL: https://www.internetmobile.ro/riscuri-si-provocari-in-inteligenta-artificiala-cutii-negre-si- actorii-de-amenintare/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 15. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 14 AFACERI ONLINE Învățarea regulilor de asociere în mineritul datelor Nicolae Sfetcu Association rule learning in data mining Abstract Association rule learning is a rule-based machine learning method for discovering interesting relationships between variables in large databases. It is intended to identify strong rules discovered in databases using some measures of interest. Based on the concept of strong rules, association rules were introduced to discover regularities between products in large-scale transaction data recorded by supermarket point-of-sale systems. Such information may be used as a basis for decisions regarding marketing activities, such as, for example, promotional pricing or product placements. In addition to the above example from market basket analysis, association rules are used in many fields today, including web mining, intrusion detection, continuous manufacturing, and bioinformatics. Article source: Drew Bentley, Business Intelligence and Analytics. © 2017 Library Press, License CC BY-SA 4.0. Translation and adaptation Nicolae Sfetcu Keywords: association rules, data mining Rezumat Învățarea regulilor de asociere este o metodă de învățare automată bazată pe reguli pentru a descoperi relații interesante între variabilele din bazele de date mari. Este destinată să identifice reguli puternice descoperite în bazele de date folosind unele măsuri de interes. Pe baza conceptului de reguli puternice, s-au introdus reguli de asociere pentru descoperirea regularităților dintre produse în datele tranzacțiilor la scară largă înregistrate de sistemele de puncte de vânzare din supermarketuri. Astfel de informații pot fi folosite ca bază pentru deciziile cu privire la activitățile de marketing, cum ar fi, de exemplu, prețurile promoționale sau plasările de produse. În plus față
 • 16. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 15 de exemplul de mai sus din analiza coșului de piață, regulile de asociere sunt folosite astăzi în multe domenii, inclusiv mineritul web, detectarea intruziunilor, producția continuă și bioinformatica. Sursa articolului: Drew Bentley, Business Intelligence and Analytics. © 2017 Library Press, Licență CC BY-SA 4.0. Traducere și adaptare Nicolae Sfetcu Cuvinte cheie: reguli de asociere. Mineritul datelor, data mining IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 48-55 ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT87362 URL: https://www.internetmobile.ro/invatarea-regulilor-de-asociere-in-mineritul-datelor/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 17. IT & C, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 1, MARTIE 2023 16 MEDIA Indicatori de performanță pentru analitica social media Nicolae Sfetcu Performance indicators for social media analytics Abstract The algorithms based on social network analytics, natural language processing, complex event processing, and data mining techniques are commonly used by social media analytics software to provide a wide range of analytics capabilities and actionable metrics by managers to obtain critical business information and facilitate effective decision making. Keywords: analytics, social media, social networks, performance, indicators Rezumat Algoritmii bazați pe analitica rețelelor sociale, procesarea limbajului natural, procesarea complexă a evenimentelor și tehnicile de extragere a datelor sunt utilizați în mod obișnuit de software-ul de analitica social media pentru a oferi o gamă largă de capabilități de analiză și valori care pot fi utilizate de manageri pentru obținerea unor informații critice despre afaceri și facilitarea luării deciziilor eficiente Cuvinte cheie: analitica, social media, rețele sociale, performanță, indicatori IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 56-61 ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/ITIT55807 URL: https://www.internetmobile.ro/indicatori-de-performanta-pentru-analitica-social-media/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.