Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023

Nicolae Sfetcu
Nicolae SfetcuFreelancer em MultiMedia

Revista Cunoașterea Științifică este o publicație trimestrială din domeniile științei și filosofiei, și domenii conexe de studiu și practică. Cuprins: EDITORIAL Cunoașterea științifică – Metodologii, de Nicolae Sfetcu ȘTIINȚE NATURALE Drobeta Turnu Severin Heavy Water Plant: Functioning and Shutting Down, de Nicolae Sfetcu Pandemia: Women and Policewomen, de Albert Torma ȘTIINȚE SOCIALE Poziția statelor emergente în raport cu politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene, de Alexandru Cristian Parohia în textul sfintelor canoane și în practică bisericească, de Dumitru Mazilu Abandonul școlar în România, de Alexandra Mocanu Despre calitatea de paroh-administrator în funcționarea unei unități parohiale moderne, de Dumitru Mazilu Anime culture in Romania, de Alexandra Mocanu ȘTIINȚE FORMALE Identity and Artificial Intelligence in The Adventures of Pinocchio, de Nicolae Sfetcu FILOSOFIE Teorii cauzale ale referinței, de Nicolae Sfetcu RECENZII CĂRȚI Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetare, de Nicolae Sfetcu ISSN 2821– 8086 ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS33642 EAN 725657205461, Cod CS22 , ID 12230 Cunoașterea Științifică (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) https://www.cunoasterea.ro/revista/revista-cunoasterea-stiintifica-volumul-2-numarul-2-iunie-2023/

Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
PUBLICAȚIE TRIMESTRIALĂ DE INFORMARE, STUDII ȘI COMUNICĂRI
DOI: 10.58679/CS33642
REZUMATE
Piața Presei Libere, Nr. 1, Casa Presei Libere, Corp A3, Etaj 1
013701 București, Sectorul 1
Web: https://www.cunoasterea.ro/
Email: contact@cunoasterea.ro
Tel./WhatsApp: 0745 526 896
Redactor șef: Nicolae Sfetcu; Redactor șef adjunct: Narcis Zărnescu, Ph.D. și Dr. Tănase Tiberiu,
Ph.D.
Colegiul de redacție: Mirela Adriana Anghelache, Darius-Antoniu Ferent, Ovidiu Boureanu, Dr.
Dan D. Farcaș
Consiliul științific: Acad. Mihail-Viorel Bădescu; Dr. Adrian Klein, MDD, Ph.D. (Israel); Prof. V.
A. Chișu, Ph.D.; Dr. Edith Mihaela Dobrescu
© 2023 Editura MultiMedia Publishing, București, 2023
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
2
CUPRINS
CUPRINS............................................................................................................................ 2
EDITORIAL ....................................................................................................................... 3
Cunoașterea științifică - Metodologii.................................................................................. 3
ȘTIINȚE NATURALE....................................................................................................... 5
Drobeta Turnu Severin Heavy Water Plant: Functioning and Shutting Down................... 5
Pandemia: Women and Policewomen ................................................................................ 7
ȘTIINȚE SOCIALE............................................................................................................ 8
Poziţia statelor emergente în raport cu politica externă şi de securitate comună a Uniunii
Europene ......................................................................................................................................... 8
Parohia în textul sfintelor canoane și în practică bisericească............................................ 9
Abandonul școlar în România........................................................................................... 10
Despre calitatea de paroh-administrator în funcționarea unei unități parohiale moderne 12
Anime culture in Romania................................................................................................ 14
ȘTIINȚE FORMALE ....................................................................................................... 16
Identity and Artificial Intelligence in The Adventures of Pinocchio ................................ 16
FILOSOFIE....................................................................................................................... 18
Teorii cauzale ale referinței .............................................................................................. 18
RECENZII CĂRȚI ........................................................................................................... 20
Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetare........................................... 20
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
3
EDITORIAL
Cunoașterea științifică - Metodologii
Nicolae Sfetcu
Scientific knowledge – Methodologies
Abstract
Socrates practiced dialectic to obtain knowledge, through the method of oral dialogue, what
he called the art of "birth of souls". For Plato, dialectic was a type of knowledge with an ontological
and metaphysical role, which is reached by confronting several positions in order to overcome
opinion (doxa), a movement from the world of appearances (or the "sensible") to intellectual
knowledge (or the "intelligible") to the first principles.
For a description, statement, or assertion to be knowledge, it has to be a belief, be true, and
be justified. A statement of faith is an expression of belief in someone or something. Belief must
be true to be knowledge. The definition of knowledge as justified true belief was widely accepted
until 1960, when the American philosopher Edmund Gettier provoked major widespread
discussion. Scientific knowledge is based on the collection of observable and measurable evidence
subject to specific principles of reasoning and experimentation.
Despite criticisms of Karl Popper's theory of falsifiability for the demarcation between
science and non-science, mainly pseudoscience, this criterion is still very useful, and perfectly
valid after its refinement by Popper and his followers. Imre Lakatos' methodology of scientific
research programs is a radical revision of Popper's criterion of demarcation between science and
non-science, leading to a new theory of scientific knowledge.
In the paper I present my proposal to extend Lakatos' methodology with two new terms,
bifurcated programs and unifying programs, with their specific characteristics.
Keywords: knowledge, scientific knowledge, logics, falsifiability, Karl Popper,
methodologies, Imre Lakatos, dialectics, Plato
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
4
Rezumat
Socrate a practicat dialectica pentru obținerea cunoașterii, prin metoda dialogului oral, ceea
ce el numea arta „nașterii sufletelor”. La Platon, dialectica era un tip de cunoaștere cu rol ontologic
și metafizic, la care se ajunge prin confruntarea mai multor poziții pentru a depăși opinia (doxa),
o deplasare din lumea aparențelor (sau a „sensibilului”) către cunoașterea intelectuală (sau
„inteligibilul”) până la primele principii.
Pentru ca o descriere, declarație sau afirmație să fie cunoaștere, trebuie ca aceasta să fie o
credință, să fie adevărată, și să fie justificată. O declarație de credință este o expresie a credinței în
cineva sau ceva. Credința trebuie să fie adevărată pentru a fi cunoaștere. Definiția cunoașterii ca o
credință adevărată justificată a fost acceptată pe scară largă până în 1960, când filosoful american
Edmund Gettier a provocat discuții majore pe scară largă. Cunoașterea științifică se bazează pe
colectarea probelor observabile și măsurabile supuse unor principii specifice de raționament și de
experimentare.
În ciuda criticilor teoriei falsificabilității propuse de Karl Popper pentru demarcarea între
știință și ne-știință, în principal pseudoștiință, acest criteriu este încă foarte util, și perfect valabil
după perfecționarea lui de către Popper și adepții lui.
Metodologia programelor de cercetare științifică a lui Imre Lakatos este o revizuire radicală
a criteriului de demarcație al lui Popper între știință și neștiință, conducând la o teorie nouă a
cunoașterii științifice.
În lucrare prezint propunerea mea de extindere a metodologiei lui Lakatos cu doi noi
termeni, programe bifurcate și programe unificatoare, cu caracteristicile lor specifice.
Cuvinte cheie: cunoașterea, cunoașterea științifică, logica, falsificabilitatea, Karl Popper,
metodologii, Imre Lakatos, dialectica, Platon
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 3-26
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS96835
URL: https://www.cunoasterea.ro/cunoasterea-stiintifica-metodologii/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine
exclusiv autorilor.
Acesta este un articol cu Acces Deschis (Open Access) distribuit în conformitate cu termenii
licenței de atribuire Creative Commons CC BY 4.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care permite utilizarea, distribuirea și
reproducerea fără restricții pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată corect.
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
5
ȘTIINȚE NATURALE
Drobeta Turnu Severin Heavy Water Plant: Functioning and
Shutting Down
Nicolae Sfetcu
Abstract
Due to the special working conditions in the heavy water plant, an extensive research and
program has been developed for the operational safety of the installations, based on specific action
methodologies and in situ experimental programs for the evaluation of the long-term behavior of
materials and installations. After December 1989, the operation of the modules was stopped for
about three years, for the modernization of the technological equipment and the surveillance and
environmental protection systems. In September 2015, the production of heavy water was stopped
and the plant staff was laid off.
Keywords: heavy water plant, Drobeta Turnu Severin, functioning, shutting down
Fabrica de apă grea Drobeta Turnu Severin: Funcționarea și oprirea
Rezumat
Datorită condițiilor speciale de lucru din fabrica de apă grea, s-a dezvoltat un program
amplu de cercetare-dezvoltare pentru siguranța în funcționare a instalațiilor, pe bază de
metodologii specifice de acțiune și programe experimentale in situ pentru evaluarea
comportamentului pe termen lung a materialelor și instalațiilor. După decembrie 1989,
funcționarea modulelor a fost oprită timp de aproximativ trei ani, pentru modernizarea
echipamentele tehnologice și sistemele de supraveghere și protecție a mediului. În luna septembrie
2015 s-a oprit fabricarea apei grele și a fost disponibilizat personalul fabricii.
Cuvinte cheie: fabrica de apă grea, Drobeta Turnu Severin, funcționarea, oprirea
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
6
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 27-36
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS91286
URL: https://www.cunoasterea.ro/drobeta-turnu-severin-heavy-water-plant-functioning-and-
shutting-down/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine
exclusiv autorilor.
Acesta este un articol cu Acces Deschis (Open Access) distribuit în conformitate cu termenii
licenței de atribuire Creative Commons CC BY 4.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care permite utilizarea, distribuirea și
reproducerea fără restricții pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată corect.
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
7
Pandemia: Women and Policewomen
Albert Torma
Abstract
The COVID-19 pandemic has shocked the entire world, placing an additional burden on
all people, regardless of gender, age, health condition, or social status. The pandemic also affects
women’s decision to have children, pregnancy, childbirth circumstances, parental involvement,
health status, and partnerships. The study addresses the challenges facing women, in particular the
situation of female staff serving in the Police Force, who also have to cope with the increased
workload resulting from the epidemic.
Keywords: COVID-19, pandemic, policewomen, women’s mental health
Pandemie: Femei și polițiste
Rezumat
Pandemia de COVID-19 a șocat întreaga lume, punând o povară suplimentară asupra
tuturor oamenilor, indiferent de sex, vârstă, stare de sănătate sau statut social. Pandemia afectează,
de asemenea, decizia femeilor de a avea copii, sarcina, circumstanțele nașterii, implicarea
părinților, starea de sănătate și parteneriatele. Studiul abordează provocările cu care se confruntă
femeile, în special situația personalului de sex feminin din cadrul poliției, care trebuie să facă față
și volumului de muncă crescut rezultat din epidemie.
Cuvinte cheie: COVID-19, pandemie, polițiști, sănătatea mintală a femeilor
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 37-47
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086
URL: https://www.cunoasterea.ro/pandemia-women-and-policewomen/
© 2023 Albert Torma. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine
exclusiv autorilor.
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
8
ȘTIINȚE SOCIALE
Poziţia statelor emergente în raport cu politica externă şi de
securitate comună a Uniunii Europene
Dr. Alexandru Cristian
The position of the emerging states in relation to the common foreign and security policy of
the European Union
Abstract
The international system is characterized by dynamism, novelty and phenomena that
follow each other very fast. The phenomenon of globalization is the main phenomenon of today's
world. Paul Virilio said that the end of geography is due to globalization. A global village will not
need maps and physical delimitations. Security is a dynamic and active domain due to the
heterocrity of the international security environment. An environment that captures, amazes
through each strategic movement, geopolitical mutations often difficult to plan.
Keywords: emerging states, foreign policy, security policy, European Union
Rezumat
Sistemul internaţional este caracterizat de dinamism, noutate şi fenomene ce se succed cu
o repeziciune foarte mare. Fenomenul globalizării este principalul fenomen al lumii de astăzi. Paul
Virilio spunea că sfârşitul geografiei este datorat globalizării. Un sat global nu va avea nevoie de
hărţi şi delimitări fizice. Securitatea este un domeniu dinamic şi activ datorat heteroclităţii
mediului internaţional de securitate. Un mediu care surprinde, uimeşte prin fiecare mişcare
strategică, mutaţii geopolitice de multe ori greu de preconizat.
Cuvinte cheie: state emergente, politica externă, politica de securitate, Uniunea Europeană
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 48-56
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086
URL: https://www.cunoasterea.ro/pozitia-statelor-emergente-in-raport-cu-politica-externa-si-de-
securitate-comuna-a-uniunii-europene/
© 2023 Alexandru Cristian. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
9
Parohia în textul sfintelor canoane și în practică bisericească
Drd. Dumitru Mazilu
The parish in the text of the holy canons and in church practice
Abstract
The etymology of the word parish leads us to provide some explanations from the canonical
point of view and from that of church practice. In what follows I will treat this subject in an
alternative way, in the sense that each canonical example will be passed through both linguistic
and ecclesiastical analysis - both with the idea of achieving a complete approach to this chosen
subject.
Keywords: parish, holy canons, church practice
Rezumat
Etimologia cuvântului parohie ne determină să aducem câteva explicații din punct de
vedere canonic și din cel al practicii bisericești. În cele ce urmează voi trata acest subiect într-o
manieră alternativă, în sensul că fiecare exemplu canonic va fi trecut atât prin analiza lingvistică
cât și prin analiza din punct de vedere bisericesc -acestea în ideea de a realiza o abordare completă
a acestui subiect ales.
Cuvinte cheie: parohie, sfinte canoane, practica bisericească
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 57-78
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS58546
URL: https://www.cunoasterea.ro/parohia-in-textul-sfintelor-canoane-si-in-practica-bisericeasca/
© 2023 Dumitru Mazilu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
10
Abandonul școlar în România
Alexandra Mocanu
School dropout rate in Romania
Abstract
Throughout our personal journey, family and school are the main pillars that introduce us
to the term socialization and subject people to different scenarios that can be applied later in adult
life. The two institutions co-exist together and collaborate in order to help raise future generations.
School and family are the basis in education, the two should have a harmonious relationship for
the good of children. The two influence the child's school work and social life. The family is the
first group a child interacts with in the early years of life. Then comes the educational institution,
called school, which is a place of social interaction, where teachers and pupils communicate, new
social relationships are established outside the family.
Keywords: school dropout, Romania, school, family, socialization
Rezumat
De-a lungul călătoriei noastre personale, familia și școala reprezintă principalii stâlpi care
ne introduc termenului de socializare și supune oamenii diferitelor scenarii care vor putea fi
aplicate mai târziu, în viața de adult. Cele două instituții trebuie să învețe să coexiste împreună și
să colaboreze pentru a putea ajuta la creșterea viitoarelor generații. Școala și familia reprezintă
baza în educație, cele două ar trebuie să aibă o relație armonioasă pentru binele copiilor. Cele două
influențează activitatea școlară și viața socială a copilului. Familie reprezintă primul grup cu care
un copil interacționează în primii săi ani de viață. După își face apariția instituția de învățământ,
numită școala, care este un spațiu al interacțiunii sociale, unde profesorii și elevi comunică, se
stabilesc noi relații sociale în afară de familie.
Cuvinte cheie: abandonul școlar, România, școala, familia, socializare
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
11
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 79-88
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086
URL: https://www.cunoasterea.ro/abandonul-scolar-in-romania/
© 2023 Alexandra Mocanu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
12
Despre calitatea de paroh-administrator în funcționarea unei
unități parohiale moderne
Pr. Mastrd. Dumitru Mazilu
About the quality of parish administrator in the operation of a modern parish unit
Abstract
The administration of the parish unit is also a civic obligation whose foundation we find in
the Apostolic Tradition. This worthy occupation was attributed and recognized first to the Apostles
and later to the bishops instituted by them and much later to the priests who held the legal title of
parishioners. This article also wants to bring to attention the relationship between civil, canonical,
statutory and regulatory-disciplinary laws regarding the legal duties of the parish priest in the
administration of the parish unit in accordance with the provisions of the two articles, 27 and 28,
of Law 489/2006.
Keywords: parish, administrator, parish priest, church practice, civil laws, canonical laws
Rezumat
Administrarea unității parohiale este și o obligație civică al cărei fundament îl regăsim în
Tradiția Apostolică . Această vrednică îndeletnicire a fost atribuită și recunoscută mai întâi
Apostolilor și ulterior episcopilor instituiți de aceștia iar mult mai târziu preoților care purtau
titulatura juridică de parohi. Acest articol dorește să aducă în atenție și relația dintre legile civile,
cele canonice, cele statutare și regulamentar-disciplinare cu privire la atribuțiile legale ale
parohului în administrarea unității parohiale în acord cu prevederile a două articole, 27 și 28, din
Legea 489/2006.
Cuvinte cheie: parohie, administrator, paroh, practică bisericească, legi civile, legi
canonice
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
13
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 89-99
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS85488
URL: https://www.cunoasterea.ro/despre-calitatea-de-paroh-administrator-in-functionarea-unei-
unitati-parohiale-moderne/
© 2023 Dumitru Mazilu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
14
Anime culture in Romania
Alexandra Mocanu
Abstract
In Romania, since the last few years, there has been an increase in the consumption of
media of Japanese origin, manifested by watching animation productions and reading comics. In
January 2022, the anime film "The Dragon and the Freckled Princess" made its debut in Romanian
cinemas. It was promoted in the country as the first anime to be shown in cinemas, with the title
"Belle". In September 2022, the first licensed manga collections in Romanian appeared.
The first anime dubbed in Romanian appeared in the early 90s and were broadcast on TVR
1 or other cartoon channels. Nowadays they are available on various streaming platforms such as
Netflix. This paper traces the evolution of anime in Romania from the '90s to the present.
Keywords: anime, culture, Romania, comics, film
Cultura anime în România
Rezumat
În România, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere a consumului de media de origine
japoneză, manifestată prin vizionarea unor producții de animație și citirea benzilor desenate. În
ianuarie 2022, filmul anime „Dragonul și prințesa pistruiată” și-a făcut debutul în cinematografele
din România. A fost promovat în țară ca primul anime care a fost difuzat în cinematografe, cu titlul
„Belle”. În septembrie 2022 au apărut primele colecții de manga licențiate în limba română.
Primele anime dublate în română au apărut la începutul anilor 90 și au fost difuzate pe TVR
1 sau alte canale de desene animate. În zilele noastre sunt disponibile pe diverse platforme de
streaming, cum ar fi Netflix. Această lucrare urmărește evoluția anime-ului în România din anii
'90 până în prezent.
Cuvinte cheie: anime, cultura, România, benzi desenate, film
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
15
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 100-113
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086
URL: https://www.cunoasterea.ro/anime-culture-in-romania/
© 2023 Alexandra Mocanu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
16
ȘTIINȚE FORMALE
Identity and Artificial Intelligence in The Adventures of
Pinocchio
Nicolae Sfetcu
Abstract
Pinocchio is, above all, what he is not. His identity is often played to the limit, imagined
by himself and everyone he meets along the way. Pinocchio is the name of life that is
simultaneously inorganic, human and animal. For this reason, it is the possible name of a radical
desertion: to identify at the same time with oneself and with someone other than oneself. One
question that can be deduced from The Adventures of Pinocchio is whether such an intelligent
machine would like to become "human"? In fact, before Pinocchio becomes a real boy, he does
everything that real boys do, including the disobedience to their parents.
Keywords: identity, artificial intelligence, Carlo Collodi, The Adventures of Pinocchio,
Pinocchio
Identitatea și inteligența artificială în Aventurile lui Pinocchio
Rezumat
Pinocchio este, mai presus de toate, ceea ce nu este. Identitatea lui este adesea jucată la
limită, imaginată de el însuși și de toți cei pe care îi întâlnește pe parcurs. Pinocchio este numele
vieții care este simultan anorganică, umană și animală. Din acest motiv, este denumirea posibilă a
unei dezertări radicale: a se identifica în același timp cu sine și cu altcineva decât cu tine însuți. O
întrebare care poate fi dedusă din Aventurile lui Pinocchio este dacă o astfel de mașinărie
inteligentă și-ar dori să devină „om”? De fapt, înainte ca Pinocchio să devină un băiat adevărat, el
face tot ceea ce fac băieții adevărați, inclusiv neascultarea față de părinții lor.
Cuvinte cheie: identitate, inteligența artificială, Carlo Collodi, Aventurile lui Pinocchio,
Pinocchio
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
17
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 114-118
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS55681
URL: https://www.cunoasterea.ro/identity-and-artificial-intelligence-in-the-adventures-of-
pinocchio/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine
exclusiv autorilor.
Acesta este un articol cu Acces Deschis (Open Access) distribuit în conformitate cu termenii
licenței de atribuire Creative Commons CC BY 4.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care permite utilizarea, distribuirea și
reproducerea fără restricții pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată corect.
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
18
FILOSOFIE
Teorii cauzale ale referinței
Nicolae Sfetcu
Causal theories of reference
Abstract
Descriptivist theories attempted to eliminate certain logical contradictions if names were
considered definite descriptions. Kripke rejected the validity of these descriptivist theories by
arguing that there is no need for a unique description of identity, identifying descriptions can be
used even if the referent has not been correctly identified, and a description (as opposed to a name)
cannot function as a rigid signifier. Later, descriptivist theories extended this idea of defined
description to a set of descriptions or a weighted average of these descriptions.
Keywords: causal theories, reference, proper names
Rezumat
Teoriile descriptiviste au încercat să elimine anumite contradicții logice dacă numele erau
considerate descrieri definite. Kripke a respins valabilitatea acestor teoriile descriptiviste
argumentând că nu este nevoie de o descriere unică a identității, se pot utiliza descrieri
identificatoare chiar dacă referința nu a fost identificată corect, și o descriere (spre deosebire de un
nume) nu poate funcționa ca indicator rigid. Ulterior, teoriile descriptiviste au extins această idee
a descrierii definite la un set de descrieri sau o medie ponderată a acestor descrieri.
Cuvinte cheie: teorii cauzale, referință, nume proprii
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 119-122
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS90935
URL: https://www.cunoasterea.ro/teorii-cauzale-ale-referintei/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine
exclusiv autorilor.
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
19
Acesta este un articol cu Acces Deschis (Open Access) distribuit în conformitate cu termenii
licenței de atribuire Creative Commons CC BY 4.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care permite utilizarea, distribuirea și
reproducerea fără restricții pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată corect.
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
20
RECENZII CĂRȚI
Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetare
Nicolae Sfetcu
The rational reconstruction of science through research programs
Abstract
Review: Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes,
Philosophical papers, vol. I, edited by John Worrall and Gregory Currie, Cambridge University
Press, 1995, ISBN 0-521-28031-1, paperback
The Methodology of Scientific Research Programmes is a collection of papers published
over time, in which Imre Lakatos expresses a radical revision of Popper's criterion of demarcation
between science and non-science, leading to a new theory of scientific rationality.
Keywords: Imre Lakatos, methodologies, science, research programs
Rezumat
Recenzie: Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes,
Philosophical papers, volumul I, editată de John Worrall și Gregory Currie, Cambridge University
Press, 1995, ISBN 0-521-28031-1, paperback
Metodologia programelor de cercetare științifică este o colecție de lucrări publicate de-a
lungul timpului, în care Imre Lakatos exprimă o revizuire radicală a criteriului de demarcație al lui
Popper între știință și neștiință, conducând la o teorie nouă a raționalității științifice.
Cuvinte cheie: Imre Lakatos, metodologii, știință, programe de cercetare
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 123-131
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS92545
URL: https://www.cunoasterea.ro/reconstructia-rationala-a-stiintei-prin-programe-de-cercetare/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine
exclusiv autorilor.
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023
21
Acesta este un articol cu Acces Deschis (Open Access) distribuit în conformitate cu termenii
licenței de atribuire Creative Commons CC BY 4.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care permite utilizarea, distribuirea și
reproducerea fără restricții pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată corect.

Recomendados

Cunoașterea științifică, funcție a psihicului uman por
Cunoașterea științifică, funcție a psihicului umanCunoașterea științifică, funcție a psihicului uman
Cunoașterea științifică, funcție a psihicului umanNicolae Sfetcu
8 visualizações14 slides
Cunoașterea Științifică, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022 por
Cunoașterea Științifică, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022Cunoașterea Științifică, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022
Cunoașterea Științifică, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022Nicolae Sfetcu
9 visualizações14 slides
Karl Popper și problema demarcației între știință și ne-știință por
Karl Popper și problema demarcației între știință și ne-științăKarl Popper și problema demarcației între știință și ne-știință
Karl Popper și problema demarcației între știință și ne-științăNicolae Sfetcu
8 visualizações7 slides
Imre Lakatos despre falsificaționismul dogmatic por
Imre Lakatos despre falsificaționismul dogmatic Imre Lakatos despre falsificaționismul dogmatic
Imre Lakatos despre falsificaționismul dogmatic Nicolae Sfetcu
43 visualizações6 slides
Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetare por
Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetareReconstrucția rațională a științei prin programe de cercetare
Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetareNicolae Sfetcu
85 visualizações12 slides
Viitorul științei – Știința științelor por
Viitorul științei – Știința științelorViitorul științei – Știința științelor
Viitorul științei – Știința științelorNicolae Sfetcu
4 visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023

Catalin Mosoia - Probleme, solutii, metode pentru revigorarea comunicarii sti... por
Catalin Mosoia - Probleme, solutii, metode pentru revigorarea comunicarii sti...Catalin Mosoia - Probleme, solutii, metode pentru revigorarea comunicarii sti...
Catalin Mosoia - Probleme, solutii, metode pentru revigorarea comunicarii sti...SC4CS
584 visualizações12 slides
Cunoașterea por
CunoaștereaCunoașterea
CunoaștereaNicolae Sfetcu
5 visualizações25 slides
Teodor Dima - Metodele inductive - editura stiintifica (1975) por
Teodor Dima - Metodele inductive - editura stiintifica (1975)Teodor Dima - Metodele inductive - editura stiintifica (1975)
Teodor Dima - Metodele inductive - editura stiintifica (1975)Robin Cruise Jr.
132 visualizações143 slides
Cunoașterea tacită în activitatea de informații por
Cunoașterea tacită în activitatea de informațiiCunoașterea tacită în activitatea de informații
Cunoașterea tacită în activitatea de informațiiNicolae Sfetcu
8 visualizações6 slides
ValentinaTopalo. Open Access în Biblioteca universitară. por
ValentinaTopalo. Open Access în Biblioteca universitară.ValentinaTopalo. Open Access în Biblioteca universitară.
ValentinaTopalo. Open Access în Biblioteca universitară.Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
79 visualizações40 slides
Dumitru constantin-dulcan-in-cautarea-sensului-pierdut-141222030003-conversio... por
Dumitru constantin-dulcan-in-cautarea-sensului-pierdut-141222030003-conversio...Dumitru constantin-dulcan-in-cautarea-sensului-pierdut-141222030003-conversio...
Dumitru constantin-dulcan-in-cautarea-sensului-pierdut-141222030003-conversio...ella-maria Marin
450 visualizações270 slides

Similar a Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023(20)

Catalin Mosoia - Probleme, solutii, metode pentru revigorarea comunicarii sti... por SC4CS
Catalin Mosoia - Probleme, solutii, metode pentru revigorarea comunicarii sti...Catalin Mosoia - Probleme, solutii, metode pentru revigorarea comunicarii sti...
Catalin Mosoia - Probleme, solutii, metode pentru revigorarea comunicarii sti...
SC4CS584 visualizações
Cunoașterea por Nicolae Sfetcu
CunoaștereaCunoașterea
Cunoașterea
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Teodor Dima - Metodele inductive - editura stiintifica (1975) por Robin Cruise Jr.
Teodor Dima - Metodele inductive - editura stiintifica (1975)Teodor Dima - Metodele inductive - editura stiintifica (1975)
Teodor Dima - Metodele inductive - editura stiintifica (1975)
Robin Cruise Jr.132 visualizações
Cunoașterea tacită în activitatea de informații por Nicolae Sfetcu
Cunoașterea tacită în activitatea de informațiiCunoașterea tacită în activitatea de informații
Cunoașterea tacită în activitatea de informații
Nicolae Sfetcu8 visualizações
Dumitru constantin-dulcan-in-cautarea-sensului-pierdut-141222030003-conversio... por ella-maria Marin
Dumitru constantin-dulcan-in-cautarea-sensului-pierdut-141222030003-conversio...Dumitru constantin-dulcan-in-cautarea-sensului-pierdut-141222030003-conversio...
Dumitru constantin-dulcan-in-cautarea-sensului-pierdut-141222030003-conversio...
ella-maria Marin450 visualizações
Dumitru constantin dulcan in-cautarea-sensului-pierdut por viola_ro
Dumitru constantin dulcan  in-cautarea-sensului-pierdutDumitru constantin dulcan  in-cautarea-sensului-pierdut
Dumitru constantin dulcan in-cautarea-sensului-pierdut
viola_ro571 visualizações
128052501845392338454 raportdecercetare por Dr. Tanase Tasente
128052501845392338454 raportdecercetare128052501845392338454 raportdecercetare
128052501845392338454 raportdecercetare
Dr. Tanase Tasente921 visualizações
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001) por Robin Cruise Jr.
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Robin Cruise Jr.27 visualizações
teorii-si-paradigme-contemporane-in-psihologie por Cerasela Nicolas
teorii-si-paradigme-contemporane-in-psihologieteorii-si-paradigme-contemporane-in-psihologie
teorii-si-paradigme-contemporane-in-psihologie
Cerasela Nicolas107 visualizações
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001) por George Cazan
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
George Cazan15 visualizações
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001) por Robin Cruise Jr.
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Ioan hirghidus epistemologie-focus (2001)
Robin Cruise Jr.25 visualizações
Fiziologie și conștiință - animarea inteligenței materiei pentru sănătatea in... por PFA Breda Olivian-Claudiu
Fiziologie și conștiință - animarea inteligenței materiei pentru sănătatea in...Fiziologie și conștiință - animarea inteligenței materiei pentru sănătatea in...
Fiziologie și conștiință - animarea inteligenței materiei pentru sănătatea in...
PFA Breda Olivian-Claudiu644 visualizações
Mariana belis mecanismele inteligentei por Robin Cruise Jr.
Mariana belis  mecanismele inteligenteiMariana belis  mecanismele inteligentei
Mariana belis mecanismele inteligentei
Robin Cruise Jr.95 visualizações
Cercetare şi dezvoltare în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci por Vasilica Victoria
Cercetare şi dezvoltare în cadrul Sistemului Naţional de BiblioteciCercetare şi dezvoltare în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci
Cercetare şi dezvoltare în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci
Vasilica Victoria1.4K visualizações
Cercetator vs. blogger por Marius Matache
Cercetator vs. bloggerCercetator vs. blogger
Cercetator vs. blogger
Marius Matache99 visualizações
Rolul euristicii în metodologia programelor de cercetare a lui Imre Lakatos por Nicolae Sfetcu
Rolul euristicii în metodologia programelor de cercetare a lui Imre LakatosRolul euristicii în metodologia programelor de cercetare a lui Imre Lakatos
Rolul euristicii în metodologia programelor de cercetare a lui Imre Lakatos
Nicolae Sfetcu5 visualizações

Mais de Nicolae Sfetcu

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate por
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateNicolae Sfetcu
2 visualizações19 slides
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăNicolae Sfetcu
3 visualizações15 slides
Biopolitica și geopolitica por
Biopolitica și geopoliticaBiopolitica și geopolitica
Biopolitica și geopoliticaNicolae Sfetcu
3 visualizações13 slides
Dance Music por
Dance MusicDance Music
Dance MusicNicolae Sfetcu
5 visualizações238 slides
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... por
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Nicolae Sfetcu
4 visualizações18 slides
Actul de la 23 august 1944 în România por
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaNicolae Sfetcu
3 visualizações9 slides

Mais de Nicolae Sfetcu(20)

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por Nicolae Sfetcu
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Biopolitica și geopolitica por Nicolae Sfetcu
Biopolitica și geopoliticaBiopolitica și geopolitica
Biopolitica și geopolitica
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Dance Music por Nicolae Sfetcu
Dance MusicDance Music
Dance Music
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... por Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Actul de la 23 august 1944 în România por Nicolae Sfetcu
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în România
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 por Nicolae Sfetcu
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor” por Nicolae Sfetcu
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Nicolae Sfetcu9 visualizações
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 por Nicolae Sfetcu
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat... por Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ... por Nicolae Sfetcu
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Metodologii moderne în analiza intelligence por Nicolae Sfetcu
Metodologii moderne în analiza intelligenceMetodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligence
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence por Nicolae Sfetcu
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceOrganizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Republica lui Platon por Nicolae Sfetcu
Republica lui PlatonRepublica lui Platon
Republica lui Platon
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining) por Nicolae Sfetcu
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Variabile în dezvoltarea WordPress por Nicolae Sfetcu
Variabile în dezvoltarea WordPressVariabile în dezvoltarea WordPress
Variabile în dezvoltarea WordPress
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Anomalii ale relativității generale por Nicolae Sfetcu
Anomalii ale relativității generaleAnomalii ale relativității generale
Anomalii ale relativității generale
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Cercetare și aplicații în rețelele sociale por Nicolae Sfetcu
Cercetare și aplicații în rețelele socialeCercetare și aplicații în rețelele sociale
Cercetare și aplicații în rețelele sociale
Nicolae Sfetcu4 visualizações
About Cats por Nicolae Sfetcu
About CatsAbout Cats
About Cats
Nicolae Sfetcu14 visualizações

Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023

 • 2. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 PUBLICAȚIE TRIMESTRIALĂ DE INFORMARE, STUDII ȘI COMUNICĂRI DOI: 10.58679/CS33642 REZUMATE Piața Presei Libere, Nr. 1, Casa Presei Libere, Corp A3, Etaj 1 013701 București, Sectorul 1 Web: https://www.cunoasterea.ro/ Email: contact@cunoasterea.ro Tel./WhatsApp: 0745 526 896 Redactor șef: Nicolae Sfetcu; Redactor șef adjunct: Narcis Zărnescu, Ph.D. și Dr. Tănase Tiberiu, Ph.D. Colegiul de redacție: Mirela Adriana Anghelache, Darius-Antoniu Ferent, Ovidiu Boureanu, Dr. Dan D. Farcaș Consiliul științific: Acad. Mihail-Viorel Bădescu; Dr. Adrian Klein, MDD, Ph.D. (Israel); Prof. V. A. Chișu, Ph.D.; Dr. Edith Mihaela Dobrescu © 2023 Editura MultiMedia Publishing, București, 2023
 • 3. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 2 CUPRINS CUPRINS............................................................................................................................ 2 EDITORIAL ....................................................................................................................... 3 Cunoașterea științifică - Metodologii.................................................................................. 3 ȘTIINȚE NATURALE....................................................................................................... 5 Drobeta Turnu Severin Heavy Water Plant: Functioning and Shutting Down................... 5 Pandemia: Women and Policewomen ................................................................................ 7 ȘTIINȚE SOCIALE............................................................................................................ 8 Poziţia statelor emergente în raport cu politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene ......................................................................................................................................... 8 Parohia în textul sfintelor canoane și în practică bisericească............................................ 9 Abandonul școlar în România........................................................................................... 10 Despre calitatea de paroh-administrator în funcționarea unei unități parohiale moderne 12 Anime culture in Romania................................................................................................ 14 ȘTIINȚE FORMALE ....................................................................................................... 16 Identity and Artificial Intelligence in The Adventures of Pinocchio ................................ 16 FILOSOFIE....................................................................................................................... 18 Teorii cauzale ale referinței .............................................................................................. 18 RECENZII CĂRȚI ........................................................................................................... 20 Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetare........................................... 20
 • 4. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 3 EDITORIAL Cunoașterea științifică - Metodologii Nicolae Sfetcu Scientific knowledge – Methodologies Abstract Socrates practiced dialectic to obtain knowledge, through the method of oral dialogue, what he called the art of "birth of souls". For Plato, dialectic was a type of knowledge with an ontological and metaphysical role, which is reached by confronting several positions in order to overcome opinion (doxa), a movement from the world of appearances (or the "sensible") to intellectual knowledge (or the "intelligible") to the first principles. For a description, statement, or assertion to be knowledge, it has to be a belief, be true, and be justified. A statement of faith is an expression of belief in someone or something. Belief must be true to be knowledge. The definition of knowledge as justified true belief was widely accepted until 1960, when the American philosopher Edmund Gettier provoked major widespread discussion. Scientific knowledge is based on the collection of observable and measurable evidence subject to specific principles of reasoning and experimentation. Despite criticisms of Karl Popper's theory of falsifiability for the demarcation between science and non-science, mainly pseudoscience, this criterion is still very useful, and perfectly valid after its refinement by Popper and his followers. Imre Lakatos' methodology of scientific research programs is a radical revision of Popper's criterion of demarcation between science and non-science, leading to a new theory of scientific knowledge. In the paper I present my proposal to extend Lakatos' methodology with two new terms, bifurcated programs and unifying programs, with their specific characteristics. Keywords: knowledge, scientific knowledge, logics, falsifiability, Karl Popper, methodologies, Imre Lakatos, dialectics, Plato
 • 5. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 4 Rezumat Socrate a practicat dialectica pentru obținerea cunoașterii, prin metoda dialogului oral, ceea ce el numea arta „nașterii sufletelor”. La Platon, dialectica era un tip de cunoaștere cu rol ontologic și metafizic, la care se ajunge prin confruntarea mai multor poziții pentru a depăși opinia (doxa), o deplasare din lumea aparențelor (sau a „sensibilului”) către cunoașterea intelectuală (sau „inteligibilul”) până la primele principii. Pentru ca o descriere, declarație sau afirmație să fie cunoaștere, trebuie ca aceasta să fie o credință, să fie adevărată, și să fie justificată. O declarație de credință este o expresie a credinței în cineva sau ceva. Credința trebuie să fie adevărată pentru a fi cunoaștere. Definiția cunoașterii ca o credință adevărată justificată a fost acceptată pe scară largă până în 1960, când filosoful american Edmund Gettier a provocat discuții majore pe scară largă. Cunoașterea științifică se bazează pe colectarea probelor observabile și măsurabile supuse unor principii specifice de raționament și de experimentare. În ciuda criticilor teoriei falsificabilității propuse de Karl Popper pentru demarcarea între știință și ne-știință, în principal pseudoștiință, acest criteriu este încă foarte util, și perfect valabil după perfecționarea lui de către Popper și adepții lui. Metodologia programelor de cercetare științifică a lui Imre Lakatos este o revizuire radicală a criteriului de demarcație al lui Popper între știință și neștiință, conducând la o teorie nouă a cunoașterii științifice. În lucrare prezint propunerea mea de extindere a metodologiei lui Lakatos cu doi noi termeni, programe bifurcate și programe unificatoare, cu caracteristicile lor specifice. Cuvinte cheie: cunoașterea, cunoașterea științifică, logica, falsificabilitatea, Karl Popper, metodologii, Imre Lakatos, dialectica, Platon CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 3-26 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS96835 URL: https://www.cunoasterea.ro/cunoasterea-stiintifica-metodologii/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor. Acesta este un articol cu Acces Deschis (Open Access) distribuit în conformitate cu termenii licenței de atribuire Creative Commons CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea fără restricții pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată corect.
 • 6. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 5 ȘTIINȚE NATURALE Drobeta Turnu Severin Heavy Water Plant: Functioning and Shutting Down Nicolae Sfetcu Abstract Due to the special working conditions in the heavy water plant, an extensive research and program has been developed for the operational safety of the installations, based on specific action methodologies and in situ experimental programs for the evaluation of the long-term behavior of materials and installations. After December 1989, the operation of the modules was stopped for about three years, for the modernization of the technological equipment and the surveillance and environmental protection systems. In September 2015, the production of heavy water was stopped and the plant staff was laid off. Keywords: heavy water plant, Drobeta Turnu Severin, functioning, shutting down Fabrica de apă grea Drobeta Turnu Severin: Funcționarea și oprirea Rezumat Datorită condițiilor speciale de lucru din fabrica de apă grea, s-a dezvoltat un program amplu de cercetare-dezvoltare pentru siguranța în funcționare a instalațiilor, pe bază de metodologii specifice de acțiune și programe experimentale in situ pentru evaluarea comportamentului pe termen lung a materialelor și instalațiilor. După decembrie 1989, funcționarea modulelor a fost oprită timp de aproximativ trei ani, pentru modernizarea echipamentele tehnologice și sistemele de supraveghere și protecție a mediului. În luna septembrie 2015 s-a oprit fabricarea apei grele și a fost disponibilizat personalul fabricii. Cuvinte cheie: fabrica de apă grea, Drobeta Turnu Severin, funcționarea, oprirea
 • 7. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 6 CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 27-36 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS91286 URL: https://www.cunoasterea.ro/drobeta-turnu-severin-heavy-water-plant-functioning-and- shutting-down/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor. Acesta este un articol cu Acces Deschis (Open Access) distribuit în conformitate cu termenii licenței de atribuire Creative Commons CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea fără restricții pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată corect.
 • 8. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 7 Pandemia: Women and Policewomen Albert Torma Abstract The COVID-19 pandemic has shocked the entire world, placing an additional burden on all people, regardless of gender, age, health condition, or social status. The pandemic also affects women’s decision to have children, pregnancy, childbirth circumstances, parental involvement, health status, and partnerships. The study addresses the challenges facing women, in particular the situation of female staff serving in the Police Force, who also have to cope with the increased workload resulting from the epidemic. Keywords: COVID-19, pandemic, policewomen, women’s mental health Pandemie: Femei și polițiste Rezumat Pandemia de COVID-19 a șocat întreaga lume, punând o povară suplimentară asupra tuturor oamenilor, indiferent de sex, vârstă, stare de sănătate sau statut social. Pandemia afectează, de asemenea, decizia femeilor de a avea copii, sarcina, circumstanțele nașterii, implicarea părinților, starea de sănătate și parteneriatele. Studiul abordează provocările cu care se confruntă femeile, în special situația personalului de sex feminin din cadrul poliției, care trebuie să facă față și volumului de muncă crescut rezultat din epidemie. Cuvinte cheie: COVID-19, pandemie, polițiști, sănătatea mintală a femeilor CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 37-47 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086 URL: https://www.cunoasterea.ro/pandemia-women-and-policewomen/ © 2023 Albert Torma. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 9. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 8 ȘTIINȚE SOCIALE Poziţia statelor emergente în raport cu politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene Dr. Alexandru Cristian The position of the emerging states in relation to the common foreign and security policy of the European Union Abstract The international system is characterized by dynamism, novelty and phenomena that follow each other very fast. The phenomenon of globalization is the main phenomenon of today's world. Paul Virilio said that the end of geography is due to globalization. A global village will not need maps and physical delimitations. Security is a dynamic and active domain due to the heterocrity of the international security environment. An environment that captures, amazes through each strategic movement, geopolitical mutations often difficult to plan. Keywords: emerging states, foreign policy, security policy, European Union Rezumat Sistemul internaţional este caracterizat de dinamism, noutate şi fenomene ce se succed cu o repeziciune foarte mare. Fenomenul globalizării este principalul fenomen al lumii de astăzi. Paul Virilio spunea că sfârşitul geografiei este datorat globalizării. Un sat global nu va avea nevoie de hărţi şi delimitări fizice. Securitatea este un domeniu dinamic şi activ datorat heteroclităţii mediului internaţional de securitate. Un mediu care surprinde, uimeşte prin fiecare mişcare strategică, mutaţii geopolitice de multe ori greu de preconizat. Cuvinte cheie: state emergente, politica externă, politica de securitate, Uniunea Europeană CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 48-56 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086 URL: https://www.cunoasterea.ro/pozitia-statelor-emergente-in-raport-cu-politica-externa-si-de- securitate-comuna-a-uniunii-europene/ © 2023 Alexandru Cristian. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 10. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 9 Parohia în textul sfintelor canoane și în practică bisericească Drd. Dumitru Mazilu The parish in the text of the holy canons and in church practice Abstract The etymology of the word parish leads us to provide some explanations from the canonical point of view and from that of church practice. In what follows I will treat this subject in an alternative way, in the sense that each canonical example will be passed through both linguistic and ecclesiastical analysis - both with the idea of achieving a complete approach to this chosen subject. Keywords: parish, holy canons, church practice Rezumat Etimologia cuvântului parohie ne determină să aducem câteva explicații din punct de vedere canonic și din cel al practicii bisericești. În cele ce urmează voi trata acest subiect într-o manieră alternativă, în sensul că fiecare exemplu canonic va fi trecut atât prin analiza lingvistică cât și prin analiza din punct de vedere bisericesc -acestea în ideea de a realiza o abordare completă a acestui subiect ales. Cuvinte cheie: parohie, sfinte canoane, practica bisericească CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 57-78 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS58546 URL: https://www.cunoasterea.ro/parohia-in-textul-sfintelor-canoane-si-in-practica-bisericeasca/ © 2023 Dumitru Mazilu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 11. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 10 Abandonul școlar în România Alexandra Mocanu School dropout rate in Romania Abstract Throughout our personal journey, family and school are the main pillars that introduce us to the term socialization and subject people to different scenarios that can be applied later in adult life. The two institutions co-exist together and collaborate in order to help raise future generations. School and family are the basis in education, the two should have a harmonious relationship for the good of children. The two influence the child's school work and social life. The family is the first group a child interacts with in the early years of life. Then comes the educational institution, called school, which is a place of social interaction, where teachers and pupils communicate, new social relationships are established outside the family. Keywords: school dropout, Romania, school, family, socialization Rezumat De-a lungul călătoriei noastre personale, familia și școala reprezintă principalii stâlpi care ne introduc termenului de socializare și supune oamenii diferitelor scenarii care vor putea fi aplicate mai târziu, în viața de adult. Cele două instituții trebuie să învețe să coexiste împreună și să colaboreze pentru a putea ajuta la creșterea viitoarelor generații. Școala și familia reprezintă baza în educație, cele două ar trebuie să aibă o relație armonioasă pentru binele copiilor. Cele două influențează activitatea școlară și viața socială a copilului. Familie reprezintă primul grup cu care un copil interacționează în primii săi ani de viață. După își face apariția instituția de învățământ, numită școala, care este un spațiu al interacțiunii sociale, unde profesorii și elevi comunică, se stabilesc noi relații sociale în afară de familie. Cuvinte cheie: abandonul școlar, România, școala, familia, socializare
 • 12. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 11 CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 79-88 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086 URL: https://www.cunoasterea.ro/abandonul-scolar-in-romania/ © 2023 Alexandra Mocanu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 13. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 12 Despre calitatea de paroh-administrator în funcționarea unei unități parohiale moderne Pr. Mastrd. Dumitru Mazilu About the quality of parish administrator in the operation of a modern parish unit Abstract The administration of the parish unit is also a civic obligation whose foundation we find in the Apostolic Tradition. This worthy occupation was attributed and recognized first to the Apostles and later to the bishops instituted by them and much later to the priests who held the legal title of parishioners. This article also wants to bring to attention the relationship between civil, canonical, statutory and regulatory-disciplinary laws regarding the legal duties of the parish priest in the administration of the parish unit in accordance with the provisions of the two articles, 27 and 28, of Law 489/2006. Keywords: parish, administrator, parish priest, church practice, civil laws, canonical laws Rezumat Administrarea unității parohiale este și o obligație civică al cărei fundament îl regăsim în Tradiția Apostolică . Această vrednică îndeletnicire a fost atribuită și recunoscută mai întâi Apostolilor și ulterior episcopilor instituiți de aceștia iar mult mai târziu preoților care purtau titulatura juridică de parohi. Acest articol dorește să aducă în atenție și relația dintre legile civile, cele canonice, cele statutare și regulamentar-disciplinare cu privire la atribuțiile legale ale parohului în administrarea unității parohiale în acord cu prevederile a două articole, 27 și 28, din Legea 489/2006. Cuvinte cheie: parohie, administrator, paroh, practică bisericească, legi civile, legi canonice
 • 14. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 13 CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 89-99 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS85488 URL: https://www.cunoasterea.ro/despre-calitatea-de-paroh-administrator-in-functionarea-unei- unitati-parohiale-moderne/ © 2023 Dumitru Mazilu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 15. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 14 Anime culture in Romania Alexandra Mocanu Abstract In Romania, since the last few years, there has been an increase in the consumption of media of Japanese origin, manifested by watching animation productions and reading comics. In January 2022, the anime film "The Dragon and the Freckled Princess" made its debut in Romanian cinemas. It was promoted in the country as the first anime to be shown in cinemas, with the title "Belle". In September 2022, the first licensed manga collections in Romanian appeared. The first anime dubbed in Romanian appeared in the early 90s and were broadcast on TVR 1 or other cartoon channels. Nowadays they are available on various streaming platforms such as Netflix. This paper traces the evolution of anime in Romania from the '90s to the present. Keywords: anime, culture, Romania, comics, film Cultura anime în România Rezumat În România, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere a consumului de media de origine japoneză, manifestată prin vizionarea unor producții de animație și citirea benzilor desenate. În ianuarie 2022, filmul anime „Dragonul și prințesa pistruiată” și-a făcut debutul în cinematografele din România. A fost promovat în țară ca primul anime care a fost difuzat în cinematografe, cu titlul „Belle”. În septembrie 2022 au apărut primele colecții de manga licențiate în limba română. Primele anime dublate în română au apărut la începutul anilor 90 și au fost difuzate pe TVR 1 sau alte canale de desene animate. În zilele noastre sunt disponibile pe diverse platforme de streaming, cum ar fi Netflix. Această lucrare urmărește evoluția anime-ului în România din anii '90 până în prezent. Cuvinte cheie: anime, cultura, România, benzi desenate, film
 • 16. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 15 CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 100-113 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086 URL: https://www.cunoasterea.ro/anime-culture-in-romania/ © 2023 Alexandra Mocanu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 17. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 16 ȘTIINȚE FORMALE Identity and Artificial Intelligence in The Adventures of Pinocchio Nicolae Sfetcu Abstract Pinocchio is, above all, what he is not. His identity is often played to the limit, imagined by himself and everyone he meets along the way. Pinocchio is the name of life that is simultaneously inorganic, human and animal. For this reason, it is the possible name of a radical desertion: to identify at the same time with oneself and with someone other than oneself. One question that can be deduced from The Adventures of Pinocchio is whether such an intelligent machine would like to become "human"? In fact, before Pinocchio becomes a real boy, he does everything that real boys do, including the disobedience to their parents. Keywords: identity, artificial intelligence, Carlo Collodi, The Adventures of Pinocchio, Pinocchio Identitatea și inteligența artificială în Aventurile lui Pinocchio Rezumat Pinocchio este, mai presus de toate, ceea ce nu este. Identitatea lui este adesea jucată la limită, imaginată de el însuși și de toți cei pe care îi întâlnește pe parcurs. Pinocchio este numele vieții care este simultan anorganică, umană și animală. Din acest motiv, este denumirea posibilă a unei dezertări radicale: a se identifica în același timp cu sine și cu altcineva decât cu tine însuți. O întrebare care poate fi dedusă din Aventurile lui Pinocchio este dacă o astfel de mașinărie inteligentă și-ar dori să devină „om”? De fapt, înainte ca Pinocchio să devină un băiat adevărat, el face tot ceea ce fac băieții adevărați, inclusiv neascultarea față de părinții lor. Cuvinte cheie: identitate, inteligența artificială, Carlo Collodi, Aventurile lui Pinocchio, Pinocchio
 • 18. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 17 CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 114-118 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS55681 URL: https://www.cunoasterea.ro/identity-and-artificial-intelligence-in-the-adventures-of- pinocchio/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor. Acesta este un articol cu Acces Deschis (Open Access) distribuit în conformitate cu termenii licenței de atribuire Creative Commons CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea fără restricții pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată corect.
 • 19. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 18 FILOSOFIE Teorii cauzale ale referinței Nicolae Sfetcu Causal theories of reference Abstract Descriptivist theories attempted to eliminate certain logical contradictions if names were considered definite descriptions. Kripke rejected the validity of these descriptivist theories by arguing that there is no need for a unique description of identity, identifying descriptions can be used even if the referent has not been correctly identified, and a description (as opposed to a name) cannot function as a rigid signifier. Later, descriptivist theories extended this idea of defined description to a set of descriptions or a weighted average of these descriptions. Keywords: causal theories, reference, proper names Rezumat Teoriile descriptiviste au încercat să elimine anumite contradicții logice dacă numele erau considerate descrieri definite. Kripke a respins valabilitatea acestor teoriile descriptiviste argumentând că nu este nevoie de o descriere unică a identității, se pot utiliza descrieri identificatoare chiar dacă referința nu a fost identificată corect, și o descriere (spre deosebire de un nume) nu poate funcționa ca indicator rigid. Ulterior, teoriile descriptiviste au extins această idee a descrierii definite la un set de descrieri sau o medie ponderată a acestor descrieri. Cuvinte cheie: teorii cauzale, referință, nume proprii CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 119-122 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS90935 URL: https://www.cunoasterea.ro/teorii-cauzale-ale-referintei/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 20. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 19 Acesta este un articol cu Acces Deschis (Open Access) distribuit în conformitate cu termenii licenței de atribuire Creative Commons CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea fără restricții pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată corect.
 • 21. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 20 RECENZII CĂRȚI Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetare Nicolae Sfetcu The rational reconstruction of science through research programs Abstract Review: Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical papers, vol. I, edited by John Worrall and Gregory Currie, Cambridge University Press, 1995, ISBN 0-521-28031-1, paperback The Methodology of Scientific Research Programmes is a collection of papers published over time, in which Imre Lakatos expresses a radical revision of Popper's criterion of demarcation between science and non-science, leading to a new theory of scientific rationality. Keywords: Imre Lakatos, methodologies, science, research programs Rezumat Recenzie: Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical papers, volumul I, editată de John Worrall și Gregory Currie, Cambridge University Press, 1995, ISBN 0-521-28031-1, paperback Metodologia programelor de cercetare științifică este o colecție de lucrări publicate de-a lungul timpului, în care Imre Lakatos exprimă o revizuire radicală a criteriului de demarcație al lui Popper între știință și neștiință, conducând la o teorie nouă a raționalității științifice. Cuvinte cheie: Imre Lakatos, metodologii, știință, programe de cercetare CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023, pp. 123-131 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS92545 URL: https://www.cunoasterea.ro/reconstructia-rationala-a-stiintei-prin-programe-de-cercetare/ © 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 22. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, VOLUMUL 2, NUMĂRUL 2, IUNIE 2023 21 Acesta este un articol cu Acces Deschis (Open Access) distribuit în conformitate cu termenii licenței de atribuire Creative Commons CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea fără restricții pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată corect.