Anúncio
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Anúncio
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Anúncio
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Anúncio
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Anúncio
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Anúncio
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Anúncio
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Anúncio
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Anúncio
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Anúncio
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Reddiar mail march 2015
Próximos SlideShares
Reddiar mail Oct 2015 to December 2015 issueReddiar mail Oct 2015 to December 2015 issue
Carregando em ... 3
1 de 88
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de Narayanasamy Prasannam(20)

Reddiar mail march 2015

 1. Founder The Cochin Reddiar Association Chairman & Editor-in-Charge R. Suresh Reddiar, Cochin Printer & Publisher: S.M. Venkatanarayana Reddiar, Kollam Co-Chairman R. Sankar Reddiar,Trivandrum Adviser Dr. B.A. Rajakrishna Reddiar,Kollam Finance Committee Chairman G. Ramaswamy Reddiar,Kollam Joint Editors S. Muthukrishna Reddiar (Chennai) Manimudi Reddiar (Cochin) Membership Canvassing R.Sreenvasa Reddiar (S.T.Reddiar, ALPY) Membership Development Committee: B. Ramanathan Reddiar, Chenganachery A. Venugopalan Reddiar, Chenganachery Legal Advertisor Adv. Babu Sankar Reddiar, Kollam Other Committee Members: All Presidents of Associations Affiliated to A.K.R.F. For Advertisement & Subscription Contact The Editor in-Charge M/s S.T.Reddiar & Sons, Veekshanam Road, Ernakulam -682 035, Ph: No: 0484-2360373, Mob: 9562436037 E.mail: thereddiarsmailekm2013@gmail.com Printed , Published and owned by S.M. Venkatanarayana Reddiar for The Reddiars Mail, All Kerala Reddiar's Federation, SMV Gardens, Main Road, Kollam - 691001 and Printed at M/s S.T.Reddiar & Sons, Veekshanam Road, Eranakulam- 682 035. Editor in-Charge :- R. Suresh Reddiar. The views expresed in the columns of The Reddiars Mail are not necessarily those of the AKRF or the editor or the publisher and they accept no responsibility for them Volume :VI Issue:4 January - March 2015 Official Publication of All Kerala Reddiar's Federation CONTENTS 5 15 UNITY DISCIPLINE HUMANITY 21 52 28 43 49 TiP ˘Wh-•-œ-Xj-ßuTiP ˘Wh-•-œ-Xj-ßuTiP ˘Wh-•-œ-Xj-ßuTiP ˘Wh-•-œ-Xj-ßuTiP ˘Wh-•-œ-Xj-ßu SY-Wj-ß-]mSY-Wj-ß-]mSY-Wj-ß-]mSY-Wj-ß-]mSY-Wj-ß-]m UL∞o UÙSÙ”˛UL∞o UÙSÙ”˛UL∞o UÙSÙ”˛UL∞o UÙSÙ”˛UL∞o UÙSÙ”˛ ß⁄YiQÙU˚Xß⁄YiQÙU˚Xß⁄YiQÙU˚Xß⁄YiQÙU˚Xß⁄YiQÙU˚X ’˚-Îo SLW ˘Wh• SXf-Ne-Lm’˚-Îo SLW ˘Wh• SXf-Ne-Lm’˚-Îo SLW ˘Wh• SXf-Ne-Lm’˚-Îo SLW ˘Wh• SXf-Ne-Lm’˚-Îo SLW ˘Wh• SXf-Ne-Lm 14-˛m Bi” ÿl-˘T-⁄m ÆZÙ14-˛m Bi” ÿl-˘T-⁄m ÆZÙ14-˛m Bi” ÿl-˘T-⁄m ÆZÙ14-˛m Bi” ÿl-˘T-⁄m ÆZÙ14-˛m Bi” ÿl-˘T-⁄m ÆZÙ ΩpsS kap-Zm-bmw-K-߃ Cu Ah-kcw ]c-am-h[n {]tbm-P--s∏-Sp-ØpI ]nt∂m-°-hn-`m-K-hn-I-k tIm¿∏-td-j≥ 236 tImSn hnX-cWw sNbvXp. ˘Nu˚] YÙr ˘Sp˚X ˘Wh•˘Nu˚] YÙr ˘Sp˚X ˘Wh•˘Nu˚] YÙr ˘Sp˚X ˘Wh•˘Nu˚] YÙr ˘Sp˚X ˘Wh•˘Nu˚] YÙr ˘Sp˚X ˘Wh• SXfNeLm œ”mT ÆZÙSXfNeLm œ”mT ÆZÙSXfNeLm œ”mT ÆZÙSXfNeLm œ”mT ÆZÙSXfNeLm œ”mT ÆZÙ ˙LÙÆpTh• YhPÙW ˘Wh•˙LÙÆpTh• YhPÙW ˘Wh•˙LÙÆpTh• YhPÙW ˘Wh•˙LÙÆpTh• YhPÙW ˘Wh•˙LÙÆpTh• YhPÙW ˘Wh• SXfNeLm ˘NnßLsSXfNeLm ˘NnßLsSXfNeLm ˘NnßLsSXfNeLm ˘NnßLsSXfNeLm ˘NnßLs sdUym¿ Atkm-kn-tb-j≥ Nß-m-t»cn 20-˛mw aXv hm¿jn-Iw
 2. 4 YQdLm! YÙNLoLs A˚]Y˚WŸm CkR CRr ÍXUÙL ˘RÙPo◊ ˘LÙsYßp ™œkR U°rf£ A˚P°˙u. CkR CRr ™L‹m £lTÙ] CRZÙœm. ARÙY’ CkR CRr ß ˘Wh•VÙov ˘U´≠u 50BY’ CRZÙœm. LPkR 17 Y⁄PeL[ÙL ReœR˚P´u± CR›dœ CRr ◊’˚UVÙL ˘Y∞Yk’ ˘LÙi•⁄d°’. CRu ÿd°V LÙWQm CRu ˙SojßVÙ] AfN˚Ul◊m, AZLÙ] ◊˚LlTPeLfim, L⁄j- ’d-Ls ®˚kR Lh”˚WLfim Bœm. Sm C]NeLeL˚[ Tt±V ®Lr‹Ls, ˘TÙ’A±‹, A±ÆVp, ≈h”dœ±l◊Ls, ÿß˙VÙo ˘NÙp, ß⁄UQm, UQULu/UQULs ˙R˚Y, ◊ßV AeLjß]oL˚[l Tt±V ÆYWm, LiΩo AgN≠ ˙TÙu TœßL˙[Ù” Smÿ˚PV C] ˘T¨VYoL˚[l Tt±V NÙR˚]L˚[Ÿm, UL«˚W Tt±Ÿm CRrLs ˘Y∞´h”s˙[Ùm. ˘Y∞VÙ] 50 CRrL∞p 24 CRrLs UL«o £l©RZÙœm. NÙR˚] ◊¨kR UL«¨u ◊˚Ll TPeL˚[ ÿu Ah˚P´p ©W-—-¨j’ AY⁄˚PV Nÿ-RÙV NÙR˚]L˚[ LYo v˙PÙ¨VÙL ˘Y∞´h”s˙[Ùm. GkR J⁄ Tjߨ˚LŸm ˘NnVÙR J⁄ NÙR˚]˚V SÙm ˘Nn’s˙[Ùm. GuT˚R EeLfidœ ˘T⁄˚UŸPu ˘NÙp≠d ˘LÙs°˙u. ß ˘Wh-•-VÙov ˘U´¤dœ Su˘LÙ˚P A∞jR Sm C] ˘T¨VYoLfidœ Su±˚V ˘R¨Æj’d ˘LÙs°˙u. CkR CRr ReœR˚P´pXÙUp ˘Y∞YW ◊ßRÙL AeLjß]oL[ÙL ˙N⁄m NkRÙRÙWoL˚[ YW˙Yt°˙u. Æ[mTWeLs ˘LÙ”j’ ERÆV Sm C] ˘RÙØp AßToLfidœ Gu U]lÈoYUÙ] Su±˚VŸm YÙrj’dL˚[Ÿm ˘R¨Æj’d ˘LÙs°˙u. œ±l-TÙL R™r-SÙh-•p CkR CR›dœ BR-W-‹m Au-◊m LÙh• Y⁄m GpXÙ ˘Wh• SXf Ne-LeLfid-œm Su-±˚V ˘R¨-Æj’˘LÙs-°-˙u Y⁄eLÙXjߤm C’ ˙TÙu BRW˚Y øeLs RW˙Yi”m G] ˙Yi”°˙u. ß ˘Wh•VÙov ˘U´p ˘Y∞YW GpXÙ Y˚L´¤m Efl’˚QVÙL C⁄d°u AKRF R˚XYo ß⁄. Bo NeLo ˘Wh•VÙo AYoLfidœm CRu B˙XÙNLWÙL C⁄k’ TX A¨V B˙XÙN˚]L˚[ YZe°d ˘LÙi•⁄dœm Dr. B.A. WÙ_Ù °⁄xQ ˘Wh-•- VÙo AYoLfidœm Utfl ®oYÙ°Lfidœm, B£¨Vo œ›Ætœm Gu YÙrj’dL˚[ ˘R¨Æj’d ˘LÙs°˙u. CkR CRؤm YZdLm ˙TÙp NÙR˚]Ls TX ◊¨kR UL«o PÙdPo. E`Ù LpVÙ¶ AYoL˚[l Tt±V LYo v˙PÙ¨ ˘Y∞´h”s˙[Ùm. Utflm NeL]Ùf˙N¨ ˘TÙ’dœ› ·hPm, R™rSÙh•p ˘Nu˚]´p SPkR ˘Nu˚] YÙr ˘Sp˚X ˘Wh• SX NeL Bi”ÆZÙ ·hPm, U]˚R A˚UßVÙL ˚Yjß⁄dL Tj’ ˚YW YØLs, ˙U¤m TX Lh”˚WL˚[ ˘Y∞´h”s˙[Ùm. AR˚] T•j’ EeLs L⁄j’dL˚[ GeLfidœ G›’eLs. A”jR CRØp EeL˚[ Nkßdœm Y˚W EeLfidœ YQdLeL˚[ ·± Æ˚P˘Tfl°˙u. YÙrL Sm SÙ”! Y[oL Sm C] -Ud-Ls! ˘_n ∂kj! Su±, YQd-Lm ß⁄. Bo. —˙Wx ˘Wh•VÙo. Chairman and Editor in Charge
 3. 5 PÙd-Po E`Ù Lp-VÙ¶ M.B.B.S,MD (DGO) A±ÿLm:-˛ ß⁄-Yi-QÙ-U˚X UÙYh-Pj- ßp, TiP ˘Wh-•-VÙo-Ls Aß-Lm YÙ›m Tœ-ß. RÙ] Ro-Uj-ß-¤m, ˘TÙ’f ˙N˚Y-◊- ¨-Y-ß-¤m CYo-Ls ®L-Wt--Yo-Ls. N¨j-ßW NÙR-˚]-Ls ◊¨kR TX ˘T¨-˙VÙo-Ls YÙrkR È™. Cl-È-™-´p Cf-Ne-Lj-ßu Au-◊j-R-˚XY-WÙp A˚P-VÙ-[m LÙh-Pl -Th-P, ß⁄-U-ß, E`Ù Lp-VÙ¶ AYo-Ls, £kR ULl-˙Tfl U⁄j-’-Yo. CY˚W ˘TÙ’- Ud-Ls TÙN-ÿ-Pu ""UK ˙UPm'' Gu--˚Zd- °u--]o. YÙr-Æp ˙NÙR-˚]-L-˚[d LPk- ’ NÙR-˚]-Ls ◊¨k’ Y⁄-T-Yo. Bu-™-L- YÙ-ß. £Y-Td-Ro ˘TÙ’j ˘RÙi-PÙt± Y⁄- T-Yo. ˘U´-≠u ®⁄-To, N˙LÙR¨ ÀYÙ A˙NÙ-L- COVER STORY TiP ˘Wh-•-œ-Xj-ßuTiP ˘Wh-•-œ-Xj-ßuTiP ˘Wh-•-œ-Xj-ßuTiP ˘Wh-•-œ-Xj-ßuTiP ˘Wh-•-œ-Xj-ßu SY-Wj-ß-]mSY-Wj-ß-]mSY-Wj-ß-]mSY-Wj-ß-]mSY-Wj-ß-]m ≤-Pm, CY-˚Wl-Tt± A±V ÿt-Th-P-˙TÙ’ AYo C⁄ ®™-Pe-L-∞p G›-ßd ˘LÙ”jR LÆ-˚R. ""ULl-˙Tfl U⁄j-’-Yj-ßu UÙR-W£!'' Aj-ßl-TÙd-Lj-ßp AY-R-¨jR ˚YÂ-¨-Vm ◊œkR ≈h-”l ˘T⁄-˚U˚V EVoj-ßV ◊x-T-WÙ-Lm! ""∫¨V U⁄j-’q'' Th-Pm ˘Tt ˙LÙ˙U-R-Lm! U⁄j-’Y ˙N˚Ydœ ˚YW-˙UÙ-ß-Wm T¨-—-˘Tt ˚YÂ-¨-Vm! ""£kR U⁄j-’-Yo'' Æ⁄-’-˘Tt UW-L-Rm! Íufl Re-˚L-L˚[ ÿu-‡dœ ˘LÙi-”-Yk-R- ÿj’! Ni-•-˙Lv-Y-W-⁄d-œj ˙Ro-Y-Ze-°V UÙRo œX-UÙ-¶d-Lm! TY-[m, øXm ˙TÙu C⁄-U-Ls-L-˚[l ˘Tt Re-L-j-RÙ-W˚L ˘RÙP-Wh-”m, ®u Ud-Ls ˘RÙi-”m, U˙L-Nu ˘RÙi-”m! C˙RÙ! AY-⁄-Pu ˘U´-≠u LXk-’-˚W-VÙ-Pp ˘U´p:˛ AmUÙ! YQd-Lm! Re-Ls
 4. 6
 5. 7 œ”m-Tm Tt-±..... PÙd-Po:˛SÙu Æ›l-◊-Wm UÙYh-Pm, Bj- ßl-TÙd-Lm Gu £t-Ò-¨p, ß⁄ ˙TWÙ ˘Wh- •-VÙo. ß⁄-Uß Tj-UÙ-Yß B°-˙VÙ-¨u SÙuœ ˘Ti-©s-˚[-L-s Íj-R-Ys. Ad- LÙ-Xj-ßp, Ts∞ Cflß ˘TÙ’j-˙Ro-Æp, ˘Nu˚] UÙLÙ-Qj-ßp. Íu-Ùm CPm ˘Tt-flm, T•dL CV-XÙ-R-RÙp, ÿ›-Íf-NÙn, Gu Rk˚R ÆY-NÙ-Vj-ßp D”-Th-PÙo. RÙu T•dL CV-X-Æp-˚X˙V Gu- Ù-¤m. Ru-‡˚PV ©s-˚[-Ls Suœ T•j’ Nÿ-RÙ-Vj-ßp £k-R-Yo-L-[ÙL ˙Yi-”m Gu Gi-Qj-RÙp, Ge-L˚[ AY-W’ R˚U-V-]Ù-¨u ULu, EVo-ø-ß-Uu Yd-∏p ß⁄. ÿ‡-NÙ™ ˘Wh-•-VÙo, AY- W’ U˚]Æ ß⁄-U-ß. —˙U-RÙ-Æ-Pm, ˘Nu- ˚]dœ Ge-L˚[ A‡l© ˚Yj-RÙo. AYo- L-[’ Au-TÙ-¤m AW-Y-˚Ql-TÙ-¤m, Cufl SÙe-Ls SÙp-Y-⁄m T•j’ £kR ®˚X- ´p Es-˙[Ùm. Gu ˘T¨V Re˚L ß⁄-U-ß. YNk-R- Xh-—™ M.A. Phd ˘Nu-˚] WÙ¶-˙U¨ Lp-Ì-¨-´p Be-°-Xl ˙TWÙ-£-¨-˚V-VÙL T¶-VÙt-fl-°-Ùo. AY-⁄-˚PV LQ-Yo ß⁄. Æ_-V-WÙ-L-Yu, ˘Nu-P-Wp ˙Ted ˙U˙]- _o. CWi-PÙ-Y’ Re˚L ß⁄-U-ß. —_ÙRÙ ˘Nu-˚]-´p (Joint Director of Treasuries) -˛p T¶-◊-¨-°-Ùo. AY-W’ LQ-Yo ß⁄. Nj-V-Íojß Share Market ˛Cp D”Th-”s- [Ùo. L˚P-£j Re˚L ß⁄-U-ß. ®Wg-¥≤ AY-W’ LQ-Yo ß⁄. SW-£m-Uu C⁄-Y-⁄m ÿ˚]-Yo. Th-Pe-L-fi-Pu, ˘Nu-˚], °±v-’-Yd Lp-Ì-¨-´p ˙TWÙ-£-¨-Vo L[ÙL T¶-◊-¨k’ Y⁄-°-]--]o. Ge-L˚[ EVo-Y-˚PVf ˘NnR Gu ˘Tt-˙Ù-˚W- Ÿm. E-Æ-]o-L-˚[-Ÿm SÙe-Ls ˘Rn-Y- UÙ-Ld L⁄-’-°-˙Ùm. ˘U´p:-˛ Re-Ls Lp-Æ, ß⁄-U-Qm Tt-±.... PÙd-Po:-˛ Ts-∞l-T-•l˚T ˘Nu-˚]-´p Èojß ˘Nn-˙Ru. PUC ˛Cp ÿRp Yœl- ©p ˙Rof£ A˚Pk-˙Ru. ß-˚U Rœß A•l-T˚P´p PÙd-Po T•l◊ T•dL PÙd-Po E`Ù Lp-VÙ¶ LQ-Yo PÙd-Po Tu…o ˘Np-Ym
 6. 8 WITH BEST COMPLIMENTS FROM SMV S.M. VENKATANARAYANAN REDDIAR KOLLAM -691001
 7. 9 COVER STORY YÙnl◊ °h-•-V-’. ˘Nu˚] U⁄j-’-Yd Lp-Ì-¨-´p PÙd-Po T•l˚T ÿ•j-˙Ru. U⁄j-’-Yl T•l◊ (House Surgeon) Èoj-ß-VÙ-œm ÿu G]’ ß⁄-U-Qm S˚P- ˘Tt--’. ß⁄-Yi-QÙ-U˚X UÙYh-Pm, Lp- È-i• °WÙ-Uj-˚Rf NÙokR ß⁄. ∫RÙ-WÙU ˘Wh-•-VÙ-¨u ULu ß⁄. Tu-…o ˘Np-Ym Gu Au-◊d LQ-Yo. AYo £kR Li-£- °f˚N ®◊-Qo. U⁄j-’Y T•l-©p ""˙LÙp” ˘UPp'' ˘Tt--Yo. YÙrd˚L YNk-R-LÙ-X- UÙ-]-’. C⁄ ˘Ti ©s-˚[-L-˚[l ˘Tt- ˘-”j-˙Ru. ©u ˘Nu˚] U⁄j-’-Yd Lp- Ì-¨-´p ULl-˙Tfl Th-Pm (DGO) ˛˚VŸm, ARu-©u A˙R ’˚-´p M.D.Th-Pj-˚R- Ÿm ˘Tt-˙u. Cßp ""˙LÙp” ˘UPp'' ˘Tt-fls-˙[u. ˘U´p:˛ PÙd-Po B]-©u◊ øe-Ls ˘NnR T¶? PÙd-Po:˛ SÙu T•d-°u LÙXj-ßp, PÙd- Po Th-Pm ˘Tt-fl A±-VÙ-˚U- Ui-•d°Pd- œm °WÙU Ud-L-fidœ U⁄j-’Y ERÆ ˘NnV ˙Yi-”m Gu Gi-Qj-RÙp AW- —l T¶-´p ˙Nok-˙Ru. BWmT —LÙ-RÙW ®˚X-Vj-ßp U⁄j-’-Y-WÙ-Ll T¶-VÙt-±- ˙]u. ˘U´p˛ R≤ U⁄j-’-Y-U˚] A˚Ud- œm YN-ß-Ÿm YÙnl-◊m C⁄k-’m, AW— PÙd-P-WÙ° H˚Z, G∞V Ud-L-fidœ ˘RÙi” ˘Nn’ Y⁄m Re-L˚[ ˙LÙPÙ] ˙LÙ• Ud-Ls YÙrj-’-Yo. Re-Ls T¶-´p NÙßj’ Y⁄m NÙj- ˚]-Ls Tt-±.... PÙd-Po:˛ °WÙ-Uj-ßp T¶-VÙt-±-V-©u, ß⁄- Yi-QÙ-U˚X UÙYhP R˚X˚U U⁄j-’Y U˚]-´p ULl-˙Tfl U⁄j-’-Y-WÙL ∫¨V T¶-VÙt-±-˙]u. Ck-®-˚X-´p Gu ©kR UÙYh-Pm ÆZl-◊-Wj-ßp ◊ß-RÙL U⁄j-’-Yd Lp-Ì-¨˚V E⁄-YÙd-œm-˙TÙ-’. AW— Gu˚] Æ›l-◊-Wj-ßtœ Doj-’d ˘LÙi-P-’. Gu £l-TÙ] T¶-˚Vl TÙWÙh•, Al-˙TÙ-˚RV A˚Uf-No ß⁄. ˘TÙu-ÿ• AYo-Ls ˚YW-˙UÙ-ß-Wm A¶- Æj’ ˘L¸W-Æj-RÙo. ©u◊ ß⁄-Yi-QÙ-U˚X UÙYh-Pj- UL-∞o UÙSÙ-”, ®Lrf-£-´p R˚X˚U Ht-±-⁄d-œm PÙd-Po ß⁄-U-ß. E`Ù Lp-VÙ¶ AYo-Ls
 8. 10
 9. 11 Dr. K.N. GNANASUNDRI’S FAMILY COVER STORY ßp ◊ß-VRÙL U⁄j’-Yd Lp-̨ A˚Ud- Ll-Th-P-˚U-VÙp ¡i-”m Ad-Lp-Ì-¨-´u R˚X-˚Ul ˘TÙfll˚T Ht-fl. £l-TÙL T¶-VÙt± Y⁄-°-˙u. U⁄j-’-Yd Lp-̨ ˘RÙPe-L, A°X Ck-ßV U⁄j-’-Yd L‹u- £-≠u Jl-◊-R˚X Æ›l-◊-Wm Lp-Ì-¨dœ CWi” Bi-”-L-∞-¤m. ß⁄-Yi]Ù-U˚X Lp-Ì-¨dœ Aq-˘YÙl-◊-R˚X ÿRp Bi- •-˙X˙V ˘Tt-fls-˙[u. AW— U⁄j-’Y U˚]-L-∞p, œ”m- Td-Lh-”l-TÙh” Afl˚Y £°f˚N ˘Nn-R- ˚U-VÙp A°X Ck-ßV A[-Æp, ˚aR-WÙ- TÙj SL-¨p Afl˚Y £°f˚N ˙LÙhTÙ-”- Ls Yœd-œm, T¶-´p R˚X-˚Ul ˘Tfll˚T Ht-fl. £l-TÙL Al-T-¶˚V ˘Nn’ A˚]-Y-¨u TWÙh-”-L-˚[l ˘Tt- fls-˙[u. ˘Nu˚] M.G.R. Tp-L-˚Xd LZ-Lj- RÙp ""∫¨V U⁄j-’-Yo'' Gu Th-P-ÿm, NÍL Ne-LeL-[Ùp ""£kR U⁄j-’-Yo'' Gu- flm ˘TVo ˘Tt-fls-˙[u. ˘Nu-˚], ˙S⁄ ˚URÙ-]j-ßp œ•-V-W— SÙ∞p A˚]j-’l Ts∞ UÙQ-Y-¨-˚P˙V E˚W-VÙt-±-Ÿs- ˙[u. ˘U´p:-˛ £kR SÙYu-˚U-Ÿm £k-R- ˚]j ˘R∞-‹-˚PV Re-Ls © ˙N˚Y- Ls Tt-±...... PÙd-Po:-˛ Gu ˘TV-⁄d-œm, ◊L-›d-œm LÙW- Qm A⁄s-™œ Ai-QÙ-U-˚X-VÙ-¨u ß⁄- Y-⁄˙[! Gu œ”m-Tj-ß-]o TL-YÙu Ni- •-˙Lv-Y-W-⁄dœ ˙Ro YZe-°-Ÿs-˙[Ùm. ˙LÙ´p T—d-L-fidœ EQ‹ ˘LÙ”j’ U°r-°-˙Ùm. TiP˘Wh• SXf-Ne-Lj-ß-]-WÙp SPj-’m GpXÙ ®Lrf£ L∞-¤m LXk’ ˘LÙi” Sm C]-Ud-Ls Jt-fl-˚U-Ÿ-P-‡m, ˙SN-ÿ-P-‡m. ˘NVp TP‹m B˙XÙ-N-˚]- L-fim ˘NÙt-˘TÙ-Ø-‹-L-fim SPj-ß-Ÿs-˙[u. ˘U´p:˛ Re-Ls ©s-˚[-Ls Tt-±.... PÙd-Po:˛ Gu ÍjR ULs ß⁄-U-ß. ©¨-μRÙ UL-∞o UÙSÙ-”, ÿt-T-Lp ®Lrf-£-´p PÙd-Po. ß⁄-Uß E`Ù Lp-VÙ-¶-Ÿ-Pu ß⁄-Uß ◊≤-RÙ-TÙ-X-°-⁄x-Qu AYo-Lfim Ut UL-∞-⁄m
 10. 12
 11. 13 COVER STORY (DGO) CY-⁄-˚PV LQ-Yo ß⁄. A⁄i- Li-Qu G¤m◊ Íh” UÙtfl £°f˚N ®◊-Qo. C˚[V ULs ß⁄-U-ß. A©RÙ ˘TÙ±-VÙ-[o. AY-W’ LQ-Yo ß⁄. Æ_n, ˘TÙ±-VÙ-[o. C⁄-Y-⁄m A˘U-¨d-LÙ-Æp Y£j’ Y⁄-°-Ùo-Ls. Gu Rk-˚R-˚Vl ˙TÙp SÙ‡m Gu-‡˚PV ©s-˚[-L-fidœ SpX LpÆ ˘LÙ”j-’. U] ®˚-˙YÙ” Es-˙[u. ˘U´p:˛ Sm C]-Ud-L-fi-Pu T°ok’ ˘LÙs-fim ˘Nn-ß...... PÙd-Po:˛ YÙrd˚L Gu-T’ Ht-jRÙr-‹- Ls ˘LÙi-P-’. SÙu Gu Au-◊d LQ- Y˚W 36-˛-Y’ YV-ßp CZk-RÙ-¤m. Al-˙T- ¨-•˚V ßP-U-]-’-Pu RÙe-°d ˘LÙi-”. Gu Rk-˚R-˚Vl ˙TÙufl AYo YØ-´p Gu YÙ¨-—-L˚[ SpX ®˚Xdœ EVoj-ß- Ÿs-˙[u. YÙr-Æp ˙RÙp-Æ-L-˚[d Li” ’Y-[Ù-Up Gßo øf-Np ˙TÙ”e-Ls. SÙm ©-⁄dœ ˘Nn-Ÿm Su-˚U-Ls, RÙ] Ro- Um Sm-˚Ud LÙd-œm. UL-∞o UÙSÙ” S˚P-˘T-flm CkR Su-]Ù-∞p Cl-˙Th-•-´u ÍXm Tp-˙Yfl Tœ-ß-L-∞-¤m Es[ Sm ˘NÙkR Tk-Re-L- fi-Pu UÙ]-∫-L-UÙL ˙T—m YÙnl˚T Sp-°-V. ""ß ˘Wh-•-VÙov ˘U´p'' Gu Sm C]l Tj-ß-¨-˚Ldœ Gu U]-UÙokR Su-±. ˘U´p:˛ U⁄j-’-Yd-Lp-Ì-¨-´u, ®o-YÙ-Ll- ˘TÙ-fll˚T ßm-TP ˘Nn-’-Y-⁄m, ""UK ˙UPm'' Sm ˘Wh• œX ""_Ùu-£-WÙ-¶-VÙL'' Æ[e-œ-Y-’, SUd-˘Lp-XÙm ˘T⁄˚U RÙ˙]! ""Gi-¶j-’-¶L L⁄-Um'' Gu Ys- fi-Y-¨u YÙd-œl-T-•, Gf ˘NVp ˘LÙ”j- RÙ-¤m AR˚] £l-TÙ-Lf ˘Nn-Ÿm Yp- X˚U T˚PjR CYo, ˘Ti-L-∞u ÿu- ˙]t-j-ßtœ YØ-LÙh-•-VÙL Es-[Ùo AY-W’ ˙N˚Y ˘RÙPÙWh-”m. ""Ai-QÙ- U-˚X-VÙo '' A⁄-[Ùp, AY-W’ ◊Lr ˘Uu ˙U¤m Gj-ßd-œm TW-Yh-”m Gufl ˘U´p YÙrjß Æ˚P-˘Tt--’. ˙Th• Li-P-Yo Gv. ÿj-’-°-⁄x-Q ˘Wh-•-VÙo ˘Nu˚] ˘Np: 08056202324 PÙd-Po. ß⁄-Uß E`Ù Lp-VÙ-¶-Ÿ-Pu ß ˘Wh-•-VÙov ˘U´-≠u ®⁄-To Gm. ˘L. ˘Wh-•-VÙo, ß⁄. Bo. Ne-Lo ˘Wh-•-VÙo E˚W-VÙ-”m LÙh£
 12. 14
 13. 15 UL∞o UÙSÙ”˛ ß⁄YiQÙU˚XUL∞o UÙSÙ”˛ ß⁄YiQÙU˚XUL∞o UÙSÙ”˛ ß⁄YiQÙU˚XUL∞o UÙSÙ”˛ ß⁄YiQÙU˚XUL∞o UÙSÙ”˛ ß⁄YiQÙU˚X ß⁄YiQÙU˚X TiP ˘Wh•VÙo SXf NeLm UL∞o UÙSÙh˚P 28˛12˛2014 OÙ´tfld°Z˚U Aufl A⁄s™œ ¡]Ùh£ ß⁄UQ UiPTm ß⁄YiQÙU˚X´p ˚Yj’ UL∞o UÙSÙh˚P ˙LÙXLXUÙL SPjß UtYoLfidœ J⁄ ÿuUÙߨVÙL ßLr°’. CmUÙSÙh•u LÙ˚X ®Lrf£L˚[ PÙdPo. ß⁄Uß. ˘L. Gu. OÙ]—kR¨ R˚X˚U Htfl SPjß]Ùo. ÀY LÙ⁄iV „¨Vu Gufl ˙TÙtlT”m ß⁄Uß. øXÙmTÙs ’˚WNÙ™ ˘Wh•VÙo ÿu≤˚X Y°jRÙo. ®Lrf£L˚[ ß⁄. ≈WU¶ ˘Wh•VÙo ˘RÙœj’ YZe°]Ùo. LÙ˚X N¨VÙL 8.30 U¶dœ ß⁄Uß. ◊≤RÙ TÙX°⁄xQu R˚X˚U´p œj’Æ[dœ Htflm ˚YTYm SPkR’. ˘NpÆ. LÙRmT¨´u C˚YQdLj’Pu ÆZÙ ˘RÙPe°V’. CfNeLjßu ÿu]Ùs ˘NVXÙ[o YZdL±Oo ß⁄. Gu Æ_VœUÙo ˘Wh•VÙo YW˙Yt◊˚W YZe°]Ùo. AYoRm E˚W´p CfNeLm ˘RÙPe° Ëfl Bi”Lfidœ ˙UXÙ]RÙp NeLjßtLÙL E˚ZjR ˘T¨VYoLs A˚]Y˚WŸm ®˚]‹ ·fl°˙u. Sm ÿu˙]ÙoLs Lh•dLÙj’ YkR LXÙfNÙWm, TiTÙ”, ˘S±ÿ˚L˚[ LÙj’ Y⁄˙YÙm G] Eflß ·fl°˙u. Tp˙Yfl TœßL∞p C⁄k’ Y⁄˚L ◊¨kRY˚W CuÿLj’Pu YW˙Yt°˙u GuÙo. R˚XYo Gu. TÙX°⁄xQ ˘Wh•VÙo ˘RÙPdL E˚W´p CmUÙSÙh•tœ Y⁄˚L ◊¨k’s[ ˘T¨˙VÙoL[Ùp SÙeLs ˘T⁄˚U A˚P°˙Ùm. CmUÙSÙ” SPlTRtœ ÿd°V LÙWQm NeLjßu ®oYÙ°Lfim, UÙSÙh” R˚X-Yo PÙd-Po ß⁄-Uß ˘L.-Gu OÙ]-—k-R¨ AYo-Ls ˙T—-°-Ùo ˘RÙPd-L- E˚W R˚X-Yo ß⁄. TÙX-°-⁄xQ ˘Wh-•-VÙo ®Lrj-’-°-Ùo ˘NVXÙ[o ß⁄. SY-˙LÙh• ˘Wh-•-VÙo æo-UÙ-]e-L˚[ Ht-p
 14. 16 With Best compliments from House Office 044-25733297 044 - 25734230 044-42034046 MJF. Lion. G.VARADARAJAN REDDIAR Lions Clubs International Chairman G.V.R. Groups -M/s G.V.R. Agencies "G.V.R. Bhavan" 393,,T.H. Road, Thiruvottiyur, Chennai -600 019 Industrial Canteen Contractor Canteen M/s.Carborandum Universal Ltd. Thiruvottiyur, Chennai -600019 Canteen M/s. Royal Enfield India Ltd. Thiruvottiyur, Chennai -600019 Canteen T.I Cycles of India Ambattur, Chennai -600058 Canteen M/s.Esun Rerolls India Ltd. Hosur, P.O. Krishnagiri Dt. Canteen M/s.Esun MR Tap Changes Thirunintrauoor P.O., Thiruvalloor, Dt. Canteen M/s Carborandum Universal Ltd., Sri PerumbudurP.O,Kancheepuram Dt
 15. 17 Efll©]oLfim RÙu. Gp˙XÙ⁄m Jtfl˚UŸPu ˘NVpTP ˙Yi”m Gu EVokR GiQjRÙp Ck®Lrf£ £lTÙL S˚P˘Ttfl Y⁄°’. GpXÙ NeLeL˚[Ÿm J⁄e°˚Qj’ ˘NVpTP ˙Yi”m Gufl ÿu˚L G”jR AKRF R˚XYo ß⁄. Bo NeLo ˘Wh•VÙo AYoL˚[ ˘Wh• C]jßu NoRÙo YpXTÙn Th˙Pp Gu˙ A˚ZdLXÙm GuÙo. UÙSÙh•u R˚XYo ß⁄Uß. ˘L. Gu. OÙ]—kR¨ AYoLs ˙T—˚L´p ˘TiL[Ùp CmUÙSÙ” £l◊˚PV’ B°’ GuÙp ™L‹m ˘T⁄˚UlTP ˙Yi•V JuÙœm. AdLÙXjßp Sm ˘T¨˙VÙoLs LpÆ´u ˙Uu˚U˚V EQokRRÙp Sm Tœß UdLs œ±lTÙL ˘TiLs TX AW— ’˚L∞p AßLUÙL T¶◊¨k’ Y⁄°u]o. CmUÙSÙh•tœ R˚X˚U Y°lT˚R ˘T⁄˚UVÙL L⁄’°˙u. CmUÙSÙh˚Pl ˙TÙX CRW TœßL∞¤m UÙSÙ”L˚[ SPjR ˙Yi”m Gufl ˙Yi”°˙u GuÙo. ß⁄Uß øXÙmTÙs AYoLs ˙T—m ˙TÙ’ CmUÙSÙ” £lTÙL S˚P ˘TflY’ Li” U°rf£ A˚P°˙u. A˚]Y⁄m œXl˘T⁄˚U˚V LÙj’ YÙrÆp ÿu˙] ˙Yi”m Gufl YÙrjß]Ùo. CfNeLjßu ÿu]Ùs ˘NVXÙ[o ß⁄. T.B.N. ˙RYWÙw ˘Wh•VÙo U˚kR •. WeLÙ ˘Wh•VÙo ß⁄E⁄YlTPj˚R ßk’ ˚YjRÙo. AYo ˙T—m ˙TÙ’ U˚kR ß⁄. ˘Wh•VÙo AYoLs NeLjßp Tp˙Yfl TRÆL˚[ Y°j’ £lTÙL T¶VÙt±VYo. CdLh•Pjßp AC Hall E⁄YÙL ÍXLÙWQUÙL ßLrkRÙo. LÙ’ ˙L[ÙRÙo Ts∞dœ 5 HdLo ®Xj˚R RÙ]UÙL YZe°VYo. UdL∞u U]ßp Guflm ®˚Xj’ ®tTYo Gufl ß⁄. ˘Wh•VÙo AYoLfidœ ◊LZÙWm „h•]Ùo. AYW’ œ”mTjRÙ⁄m, NeL ®oYÙ°Lfim AYW’ ß⁄E⁄Y TPjßtœ UXo ÁÆ AgN≠ ˘N¤jß]o. ß⁄-Uß WÙßLÙ Æj-V-ÙNÙ-L¨u £l-◊˚W ß⁄-Uß øXÙm-TÙs ’˚W-NÙ-™-˘Wh-•-VÙo YÙrj-’˚W YZe-œ°-Ùo. EPu ß⁄-U-ß. ˘L.Gu. OÙ]—k-R¨ Am-UÙs,-ß-⁄-Uß WÙß-LÙ- Æj-VÙ-NÙ-L-⁄-Pu Bu-¡L ˘NmUp ß⁄. •.©.-Gu. ˙RY-WÙw ˘Wh-•-VÙo TÙWÙh-”˚W YZe-œ-°-Ùo
 16. 18 ß⁄. Æ. ˙LÙÆkRNÙ™ ˘Wh•VÙo, B£¨Vo (Kn‹) AYoL[Ùp RVÙ¨dLlThP ˘RÙ˚X˙T£ A˚X˙T£ GiL˚[d ˘LÙiP Efll©]oL∞u ˚L˙Vh•˚] LPÌo PÙdPo. WÙ˙_kßWu ˘Wh•VÙo AYoLs ˘Y∞´P WÙ¶l˙Th˚P Ys[p ß⁄. Gu. TÙvLo ˘Wh•VÙo AR˚] ˘Ttfld˘LÙiPÙo. ©u]o AkR ˚L˙V” A˚]Y⁄dœm YreLlThP’. UL«o UÙSÙh•u £l◊ Tt±V LÆ˚R˚V ß⁄Uß. ÀYÙ A˙NÙLu YÙ£j’ A˚]Y¨u TÙWÙh˚P ˘TtÙo. AKRF R˚XYo ß⁄. Bo NeLo ˘Wh•VÙo AYoLs ˙T—˚L´p ß⁄YiQÙU˚X´p UL«o UÙSÙ” SPdLl ˙TÙ°’ Gufl A±kR’m U°rf£ A˚Pk˙Ru. Cßp LXk’ ˘LÙi” ˙TN A˚ZjRRtœ ™œkR Su±˚V ˘R¨Æj’d˘LÙs°˙u. CfNeLjßtœm ˙LW[Ù ˘Wh•VÙo NeLjßtœm ˘S⁄e°V E‹ Ei”. R˚XYo ß⁄. TÙX°⁄xQ ˘Wh•VÙ¨u Rk˚RVÙo ˙LW[jßp ÆVÙTÙWm ˘Nn’ YkRÙo. NeL ·hPjߤm Sm C]UdL∞u GpXÙ ®Lrf£L∞¤m LXk’ ˘LÙi” £l©jRYo. CkR E‹ Cuflm ®X‹°’. Sm RÙn ˘UÙØVÙ] ˘R¤eœ ˘UÙØ˚V Sm œZk˚RLfidœ Lt©j’ ˘UÙØ˚V AØVÙ’ LÙlTÙt ˙Yi•V’ Sm LP˚U GuÙo. £l◊ ˙TfNÙ[o ß⁄Uß. WÙßLÙ ÆjVÙNÙLo ˙T—˚L´p ˘TiLs ≈h˚PÆh” ˘Y∞˙V ÿ•VÙR ®˚X UÙ± Cufl Bh£´¤m AßLÙW TRÆ´¤m Bu¡Ljߤm, ˘TÙ’f ˙N˚Y´¤m ™∞oY˚R LÙi°˙Ùm. ˘TiLs Suœ T•j’ TX EVokR TRÆL∞p AUW ˙Yi”m. ˘T¨VYoLs Rm ©s˚[Lfidœ SpX TZdLeL˚[ LtfljRW ˙Yi”m. E‹ ÿ˚L˚[ ◊¨V ˚YdL ˙Yi”m. BPmTWUÙL LpVÙQm ÿR≠V Æ˙N`eL˚[ RÆodL ˙Yi”m. E¨V T⁄Yjßp Efll-©-]o ˚L˙V” ˘Y∞-´-Pp G.-˘L.-Bo.-Gl. R˚X-Yo ß⁄. Bo. Ne-Lo ˘Wh-•-VÙo E˚W-VÙt-fl-°-Ùo ß⁄. ≈W-U¶ ˘Wh-•-VÙo ®Lrf-£-L˚[ ˘RÙœj-’-Y-Ze-œ-°-Ùo
 17. 19 ˘TiLfidœ ß⁄UQj˚R ˘Nn’ ˚YdL ˙Yi”m. ß⁄UQm B] ©u◊ ©s˚[Ls Rm ˘Tt˙ÙoL˚[ ˙T¶ LÙjßP ˙Yi”m. ˘TiLs BPmTW ˘NX‹L˚[ ˙Ut˘LÙs[ÙUp YWÆtœ RœkR ˘NX˚Y ˘Nn’ ˙N™l˚T ˘T⁄dL ˙Yi”m. Cf˙N™l◊ GßoLÙX NkRß´]⁄dœ Fufl˙LÙp ˙TÙuRÙœm GuÙo. ©u]o TWR SÙh•V ®Lrf£ S˚P˘Tt’. LÙ˚X ®Lrf£Ls ÿ•kR ©u Ykß⁄kR A˚]Y⁄m Afl—˚Y EQ‹ A∞dLlThP’. ©tTLp ®Lrf£ ©tTLp ®Lrf£dœ PÙdPo. ß⁄Uß. E`ÙLpVÙ¶ R˚X˚U RÙe°]Ùo. ß⁄Uß. —œQÙ WÙ_˙NLo ÿu≤˚X Y°jRÙo. PÙdPo AYoLs ˙T—˚L´p TiP ˘Wh•VÙo C]m RÙu ˘Ti œZk˚RL˚[ ˙TÙt± Y[od°u]o. SpX LpÆ A±‹ ◊Lh• Tp˙Yfl ’˚L∞p ˘TiL˚[ ÿu˙]Wf ˘Nn°u]o Gufl ·±]Ùo. ß⁄Uß. —œQÙ AYoLs ˙T—m ˙TÙ’ Rt˙TÙ’ ˘TiLs ÿu Yk’ GpXÙ ’˚L∞¤m D”Th” ÿu˙]±d ˘LÙi•⁄d°ÙoLs. ˘TiL∞u ÿu˙]tjßtLÙL CmUÙߨVÙ] UÙSÙ”L˚[ TVuT”jßd ˘LÙs˙YÙUÙL GuÙo. œ”mT ˘TiLs ≈h•≠⁄k˙R £fl £fl ˘RÙØpLs ˘Nn’ ÿu˙] —V ˘RÙØp Gu R˚Xl©p ß⁄. C. Bo. WÙUNÙ™ ˙RNÙn GuTY⁄m T´t£ ˘T ˙R˚YVÙ] ERÆLs LPu YNßLs ˘Ttfl ˘RÙØpL˚[f ˘NnßP CkßVu Ye°´u —V ˘RÙØp ˙Y˚VYÙnl◊ T´t£VÙ[o ß⁄. ˘NkßpœUÙo GuTY⁄m £kR L⁄j’dL˚[ G”j’d ·±]o. ©u LmTu LZLf ˘NVXÙ[o CXd°V Æß, C≤VYu œ”mTjßp ©kR ˘NqÆ. VÙØ≤Tj¨ SÙWÙVQu. CXd°Vjßp ˘TiL∞u UÙi◊ Tt± œj-’-Æ-[dœ Ht-flm ˚YT-Ym ß⁄-U-ß. ◊≤-RÙ-TÙ-X-°-⁄x-Qu œ›Æ]o ˘Np-Æ. LÙRm-T-¨-´u LP-‹s YÙrj’ YZd-L-±-Oo ß⁄. Gu. Æ_V-œ-UÙo ˘Wh-•-VÙo YW-˙Yt◊˚W ®Lrj-’-°-Ùo
 18. 20 ˙T£V ˙TÙ’ AWeLm ™dL LY]j’Pu ˙LhP’. A˚]Y⁄m AY˚W TÙWÙh•]o. ß⁄Uß. WÙßLÙ ÆjVÙNÙLo AY˚W TÙWÙh• ˘TÙu]Ù˚P A¶Æj’ YÙrjß]Ùo. ◊XYo. NT¨ AYoLs R˚X˚U´p œ”mT ÿu˙]tjßtœ Efl’˚QVÙL C⁄lT’, œ”mTj R˚XYWÙ, R˚XÆVÙ Gu R˚Xl©p £l◊ Th•Uum S˚P˘Tt’. UÙSÙh•p ®˚˙Ytl TPd·•V æoUÙ]eL˚[ ß⁄Uß. E`Ù Æ_VœUÙo AYoLs NeLjßPm NUo©dL AR˚] ÿ˚lT• Ae∏L¨dL BY] ˘NnYRÙL NeL ˘NVXÙ[o ß⁄. SYd˙LÙh• ˘Wh•VÙo ˘R¨ÆjRÙo. ˘Nu˚] NeL ˘TÙ⁄[Ù[o ß⁄Uß. R™rf˘NpÆ AYoLs Su± · UÙSÙ” C≤˙R ®˚‹t’. ß⁄YiQÙU˚X TiP ˘Wh•VÙo NeLm UL«o UÙSÙh” æoUÙ]eLs 1. ˘T¨VYoLs œZk˚RLfidœ RÙn˘UÙØVÙ] ˘R¤e°˚] Lt©jRp ˙Yi”m. 2. E‹ ÿ˚Ls, ˘T¨VYoL∞Pm B£ ˘TflRp, ˘T¨VYoL˚[ YW˙Ytfl, ETN¨dœm Ti◊Ls B°VYt˚ œZk˚R T⁄Yjß≠⁄k’ ˘T¨VYoLs Ltfld ˘LÙ”dL ˙Yi”m. UÙSÙh-•p Te-˙Lt ÿd-°-Vv-Ro-Ls UÙSÙh-•p Te-˙Lt ˘TiLs UÙSÙh-•p Te-˙Lt ·h-Pj-ß-]o 3. ß⁄UQjßp BPmTWm ·PÙ’. 4. NÙ˚XL∞p UÙ—T”Y˚R RÆodL ˙Yi”m. RLYp ß⁄. Gm. ˘L. ÿj’°⁄xQ ˘Wh•VÙo ˘Nu˚]. UÙSÙh-•p Te-˙Lt Bi-Ls
 19. 21 ’˚-Îo SLW ˘Wh• SXf-Ne-Lm’˚-Îo SLW ˘Wh• SXf-Ne-Lm’˚-Îo SLW ˘Wh• SXf-Ne-Lm’˚-Îo SLW ˘Wh• SXf-Ne-Lm’˚-Îo SLW ˘Wh• SXf-Ne-Lm 14-˛m Bi” ÿl-˘T-⁄m ÆZÙ14-˛m Bi” ÿl-˘T-⁄m ÆZÙ14-˛m Bi” ÿl-˘T-⁄m ÆZÙ14-˛m Bi” ÿl-˘T-⁄m ÆZÙ14-˛m Bi” ÿl-˘T-⁄m ÆZÙ ’˚-Îo SLW ˘Wh• SXf-Ne-Lj-ßu 14-˛m Bi” ®˚‹ ÆZÙ, T¨-N-∞l-◊-ÆZÙ Ut-flm ◊ß-V-RÙL ˙Rok-˘R-”d- Ll-ThP UÙ®X ˘TÙfll-TÙ-[o- L-fidœ TÙWÙh-”-ÆZÙ Gu ÿl-˘T-⁄m-ÆZÙ 28.12.2014 OÙ´fl Aufl ’˚-Îo ©W- Nu] UaÙp ß⁄-UQ Ui- P-Tj-ßp S˚P-˘Tt--’. LÙ˚X 10.00 U¶dœ ÆSÙ-V-Lo YØ-TÙ” Ut-flm œj-’-Æ-[dœ Ht-flm ®Lrf-£-˙VÙ” ÆZÙ ’Ye-°-V’. R™rj-RÙn YÙrj’ TÙ•-V- ‹-Pu ÿu-]Ùs Ne-Lj-R-˚X- Yo ß⁄. G. WÙ_-˙LÙ-TÙ-Xu ÆZÙ-˚Yj ’Yd° ˚Yj-RÙo. Ne-Lj-R-˚X-Yo ß⁄ . •. SP- WÙ-_u R˚X˚U Y°j-RÙo. NeL ER-Æj R˚X-Yo ß⁄. Bo. WÙ_Ù-WÙm Yk-ß-⁄kR A˚]-Y-˚W-Ÿm YW-˙Yt-Ùo. R˚X-Yo Ru-‡-˚PV R˚X˚U E˚W´p ÆZÙ SPj-’-Y-Ru ÿd-°-Vj-’-Yj˚R G”j-’d-·± CkR ®Lrf-£- ´u ÍXm Sm œZk-˚R-Ls T•l-T-ßp Bo-Ym ˘N¤j-R-‹m. ˘TÙ⁄-[Ù- RÙ-Wj-ßp ©u-Re-°-V-Yo-Ls Re-Ls œZk- ˚R-L-∞u T•l-©tœ ER-Æj-˘RÙ˚L ˘T- ‹m, Sm C]-Ud-Ls J⁄-Y˚W J⁄-Yo ˘R¨k’ ˘LÙi” ARu. ÍXm ß⁄-U-Qm S˚P-˘T H’-YÙL ˘Ti TÙod-œm CP- UÙ-L-‹m C˚Rl TVu-T-”j-ßd-˘LÙs-°-Ùo- Ls Gufl G”j-’-˚WjRÙo. 10.30 U¶ ÿRp TX-˙Yfl ®˚X- œ”m-T-ÆZÙ ˛ R™rj-RÙn YÙrj’ UÙ®X ®o-YÙ-°-L-fidœ Èo-Q-œmT U¨-VÙ˚R
 20. 22 ´p Æ˚[-VÙh-”l-˙TÙh-•-Ls, A±‹ NÙokR ˙TÙh-•-Ls SPj-Rl-Th” T¨-—-Ls Aq-Yl-˙TÙ’ YZe-Ll-Th-P-]. Uß-Vm 1.00 U¶dœ Yk-ß-⁄kR B´-Wm STo-L-fid-œm UßV Æ⁄k’ A∞d-Ll-Th-P-’. 3.00 U¶ ÿRp 4.00 U¶ Y˚W œZk-˚R-L-∞u SP] ®Lrf£ S˚P-˘Tt--’. UÙ˚X ®Lrf£ 4.15 U¶dœ ’Ye- °-V-’. Yk-ß-⁄kR A˚]-Y-˚W-Ÿm R˚X-Yo ß⁄. •. SP-WÙ-Nu AYo-Ls YW-˙Yt-Ùo. ◊ß-V-RÙL ˘TÙfll-˙Tt UÙ®X ˘TÙfll- TÙ-[o-L-˚[ TÙWÙh• AYo-Ls T¶ £dL YÙrj-’d-L˚[ ·±-]Ùo. SU’ UÙ®-Xj R˚X-Yo ß⁄. ¥.- We-L-SÙ-Ru ˘Wh-•-VÙo AYo-Ls ˘Nu-˚]-´p Es[ 32 Ne-Le- L˚[ Ju-±-˚Qj’ ÆZÙ SPjR ˚Yj- R’ AY-⁄-˚PV ÿRp NÙR˚] Gu-flm AYo TR-Æ-˙Vt ©œ R™-Z-Lm ÿ›-Y- ’m GpXÙ UÙYh-Pe-Le-L-∞¤m £l-TÙL ˘NVp-T-”-Y-RÙ-L-‹m G”j-’d-·-±-]Ùo. SU’ C] Ud-L-∞u Y≠-˚U˚V ˘Y∞ EX-œdœ ˘R¨-ÆdL ˚UV SL-W-UÙ] ß⁄f- £-´p J⁄ UÙ®X UÙSÙh˚P SPjR ˙Yi-”-˘U-]-‹m, ARtœ ’˚-Îo Ne-Lm ÿ› Jj-’-˚Zl◊ Sp-œm G]-‹m ·±-]Ùo. AY-⁄-˚PV R˚X-˚U-´u ∏r ®f-N-V-UÙL Sm C] Ud-L-fidœ C⁄d-œm £d-Lp-L-fidœ J⁄ ÿ”-‹-Y-⁄m Gu-flm ARtœ Ht Y˚L- ´p ˘NVp-TP ß⁄. ¥. Bo. AYo-L-∞-Pm ß-˚U-Ÿm Ru-]m-©d-˚L-Ÿm C⁄l-T-RÙ-L- ‹m ·±-]Ùo. ©œ Ne-Lj-ßu NÙo-TÙL ˘Yi-¶ ˘TÙu-]Ù˚P A¶-Æj’ ®˚]-‹l-T-¨-£˚] YZe-°-]Ùo. SU’ UÙ®X NeL ˘TÙ’f-˘N-V-XÙ- [o A˚]-Y-⁄d-œm Suœ A±-ÿ-L-YÙ-]-Yo AY-¨u ˘RÙPo ˘NVpTÙh-PÙpRÙu SU’ UÙ®X Ne-Lj-ßu ˘TVo ˘Y∞ EX- œdœ ˘R¨-V-Y-⁄-°--’. R˚X-Yo ®˚]j- R˚R ÿ›-˚U-VÙL ˘NVp-T-”j-Rd-·-•V ß˚U YÙnkR Ru-]-Xm L⁄-RÙR ˘TÙ’f ˘NV-XÙ-[o RÙu ß⁄. Æ.- ˘Np-Y-WÙw ˘Wh- •-VÙo Gu-Ùo. R™r-SÙh-•p Es[ Sm NeL ˘NVp-TÙ-”-L˚[ ˘R¨k’ ˘LÙi” Jq-˘YÙ-⁄-Y-⁄m SÙÿm £l-TÙL ˘NVp- TP ˙Yi-”m Gu J⁄ Ek-’-R˚X Ht-T- ”j-Rd-·-•V J⁄ ˘NVp≈WoRÙu ß⁄ Æ.- Gv. Gu-flm AY-˚Wl TÙWÙh-•-]Ùo. UÙ®X A[-Æp ˘TÙfll-©p Es[ UÙ®- Xj R˚X-Yo Ut-flm UÙ®-X˘TÙ’ ˘NV- XÙ-[o C⁄-Y-⁄m SU’ UÙYh-Pj˚R NÙok- R-Yo-Ls Gu-T-ßp SUd-˘Lp-XÙm ˘T⁄˚U Gu-flm AYo-Ls ˘NÙp-¤dœ ÿd-°-Vj-’- Ym ˘LÙ”j’ ÿ› Íf-—-Pu ˘NVp-T-”- UÙ®-Xj-R-˚X-Y-⁄dœ ÆZÙj-R-˚X-Yo ®˚]- ‹l-T-¨— YZe-œ-°-Ùo ÆZÙ-Æp LXk’ ˘LÙi-P-Yo-Ls
 21. 23 ˙YÙm Gu-flm ·±-]Ùo. J⁄ Ne-Lm £l-TÙL ˘NVp- TP ˙Yi-”m G≤p Y¤- YÙ] ®ß BRÙ-Wm C⁄dL ˙Yi-”m. ◊ß-V-RÙL ˘TÙfll- ˙Ttfl Es[ ß⁄ Bo.-Æ. ˘Np-Y-œ-UÙo ˘Wh-•-VÙo AYo-Ls Æ[Ùj-ßd-œ-[m Tœ- ß-´p ß-˚U-VÙ] ˘NVp-≈- Wo Gu-flm G”jR LÙ¨- Vj˚R ™L £l-TÙL ÿ•d- Ld-·-•-V-Yo Gu-flm AY-⁄- ˚PV ÿVt-£-VÙp SU’ UÙ®-X-Ne-Lj-ßu ®ß BRÙ-Wj˚R ®f-N-V- UÙL EVojR ÿ•-Ÿm Gu-flm TÙWÙh-•- ]Ùo. Ne-Lj-ßu ˘NV-XÙ-[o ß⁄. Gv. SP-WÙ-_u Ne-Lj- ßu ˘NVp-TÙ-”-L˚[ Ru A±d-˚L-´p G”j-’d-·-±- ]Ùo Ne-Ll-˘TÙ-⁄-[Ù-[o ß⁄ Æ. ˙Y‘-˙LÙ-TÙp Ne-Lj-ßu YW‹ ˘NX‹ A±d-˚L˚V NUol-©j’ Jl-◊-Rp ˘Tt-Ùo. Ej-R-Uo KUÙk-Á-WÙo ˙TW- ˚Yj-R-˚X-Yo ß⁄. Gv. LÙU- WÙw NeL Efll-©-]o-L-∞u ˘NVp-TÙ” Gl-T• C⁄dL ˙Yi-”m Gu-T˚R Y≠-Ÿ-fljß ◊ßV UÙ®X ˘TÙfll-TÙ-[o Sm ˘Wh• Lg-Nm ©¨˚Y Uj-ßV AW-£u J©-≥-˛-Th-•-V-≠p ˙NodL ÿ› ÿVt-£˚V ˙Ut-˘LÙs[ ˙Yi-”m Gufl ˙Lh-”d-˘LÙi-PÙo. ß⁄f-£-´p SU’ C] UÙSÙh˚P SPj-’-°u ˙TÙ’ ’˚-Îo Tœ-ß-´-≠-⁄k’ J⁄ Xh-Nm Sm C]-Ud-L˚[ A˚Zj’ Y⁄-Y-RÙL ·±- ]Ùo. UÙ®-Xl-˘TÙ-⁄-[Ù-[o ß⁄. Bo.-Æ. ˘Np-Y-œ-UÙo Re-Ls Tœ-ß-´p Ru ˘NVp- TÙh˚P G”j-’d-·± Ae-œs[ YNß YÙnl-◊-L˚[ G”j-’d-·± ’˚-Îo Ud- Ls Aeœ Y⁄m-˙TÙ’ AR˚] TVu-T- ”j-ßd ˘LÙs-[-XÙm Gu-flm UÙ®X A[- Æp Tp-˙Yfl SXj-ßh-P-M-L˚[ SPjß R˚X-Y-⁄-Pu ˘NVp-TP C⁄l-T-RÙL ·±- ]Ùo. UÙ®X ˘TÙ’f-˘N-V-XÙ-[o ß⁄. Æ. ˘Np-Y-WÙw AYo-Ls Sm-™-Pm ß˚U Ut- UÙ®X ®o-YÙ-°-L-fi-Pu ÆZÙÆp LXk’ ˘LÙi-PYo-Ls
 22. 24 SRISEEHTALAKSHMITHIRUMANAMANDAPAMA/C (305&306,PoonamalleHighRoad,ErikaraiBusStop)Maduravoyal,Chennai-600095 Ph:044-23870022,Cell-09444606618 SRI.P.AYYAPPANREDDIAR
 23. 25 flm Y≠˚U C⁄d-°-’ J⁄-Y˚W J⁄-Yo Æh-”d-˘LÙ-”j’ Ju-ÙL ˘NVp-Th-PÙp Sm C]-Ud-L-∞u Y≠-˚U˚V AW-£-Vp-YÙ- ß-L-fidœ ˘R¨-Vl-T-”jR ÿ•-Ÿm ARt-LÙL J⁄ UÙ®X UÙSÙh˚P SPjR ßh-P-™h” C⁄l-T-RÙ-L-‹m G”j-’d-·-±-]Ùo. ’˚-Îo NeL ˘NVp-TÙh˚P TÙWÙh• Gl-˙TÙ’ A˚Zj-RÙ-¤m ER-Æd-L-Wm øhP Ceœ HWÙ-[-UÙ] C˚[-Oo-Ls C⁄l-T-RÙ-L-‹m ˘T⁄-˚U-T-P-·-±-]Ùo. UÙ®-Xj-R-˚X-Yo ß⁄. ¥. ˘We-L-SÙ- Ru AYo-Ls Ru £l-◊-˚W-´p RÙu Y[okR ÆRj-˚R-Ÿm Rt-˙TÙ-˚RV ®˚X- ˚V-Ÿm ·± Ru-]Ùp Sm C]-Ud-L-∞u Cu-]p-Ls æW Efl-ß-VÙL SP-Y-•d˚L ˙Ut-˘LÙs[ C⁄lT-RÙ-L-‹m, TX-¨u Æ⁄l- Tj-ßtœ HtT ß⁄f-£-´p J⁄ UÙSÙh˚P SPjR C⁄l-T-RÙ-L-‹m ARtœ Ee-Ls Tœ- ß-´-≠-⁄k’ HWÙ-[-UÙ] Gi-¶d-˚L-´p Sm C]-Ud-Ls LXk’ ˘LÙs[ ˙Yi-”m Gu-flm ˙Lh-”d-˘LÙi-PÙo. Sm C]- UdL∞u TX SÙs ©Wf-N-˚]-Ls ˘Wh• Lg-Nm Gu ©¨˚Y Uj-ßV AW-£u OBC Th-•-´-≠p ˙NodL Efl-ß-VÙ] SP-Y- •d˚L G”j’ Y⁄-Y-RÙ-L-‹m ®f-N-Vm Aßp RÙu ˘Yt± ˘Tfl-˙Yu Gu-flm T¨— ˘Tt œZk-˚R-L˚[ TÙWÙh-•-Ÿm, ÆZÙ- Æp HWÙ-[-UÙ] ˘Ti-Ls LXk’ ˘LÙi- •-⁄l-T’ ˘T⁄˚U A∞l-T-RÙ-L-‹m TÙWÙh” ˘R¨-Æj-RÙo. UÙ˚X 6.15 U¶ ÿRp CW‹ 10.00 U¶ Y˚W ˙LÙ˚Y WÙm Ut-flm ºm ˚Xq L˙WÙd° Ne-Lov ®Lrf-£-Ÿm, Nu TV ◊Lr N£, LÙ˘U• Ut-flm ˙U¥d ®Lrf-£- Ÿm S˚P-˘Tt--]. ÆZÙ-Æp LXk’ ˘LÙuP 2000 Sm Cu˚Ud-L-fidœ CW‹ Æ⁄k’ A∞d- Ll-Th-P-’. R˚X˚U B£-¨˚V ß⁄-U-ß. K. —¥ Ut-flm R™-ZÙ-£-¨˚V ß⁄-U-ß. A. ˙ULXÙ ®Lrf-£˚V ˘RÙœj’ YZe°]Ùo-Ls. C˚Qf-˘N-V-XÙ-[o ß⁄. C. ˙Y‘-˙LÙTÙp Su± ·±-]Ùo. SÙh-”l-Ti-‘-Pu ÆZÙ C≤˙R ®˚-‹t--’. ÆZÙ-Æp ®˚-˙Yt-l-ThP æo-UÙ-]e- Ls: 1. ’˚-Îo SL-¨p Lh• ÿ•d-Ll-ThP Ëp- ®-˚XV Lh-•-Pj˚R Ud-Ls TVu-TÙh- •tœ Æ˚W-Æp ßdL Aß-LÙ-¨-Ls SP-Y- •d˚L G”dL ˙Lh-”d-˘LÙs-Y-’. 2. A—j-R-UÙ] øo ˙Re° Es[ £u] H¨˚V —j-Rm ˘Nn’ SL-¨u LØ-‹-ø˚W E¨V ÿ˚-´p ˘Y∞-˙Vt SL-WÙh£ ®o-YÙ-Lm SP-Y-•d˚L G”d-L ˙Lh-”d- ˘LÙs-Y-’. 3. SL-¨u ©W-RÙ] NÙ˚X-´p SPd-œm NÙ˚X ÆTj-’d-L˚[ RÆod-œm Yi-Qm A˚]- Y-⁄m NÙ˚X Æß-L˚[ ©u-Tt LÙYp- ’˚ E¨V SP-Y-•d˚L G”d-L ˙Lh-”d ˘LÙs-Y-’. 4. ©W-R-U-¨u Án˚U Ck-ßVÙ ßh-Pj-ßu T• SL-WÙh-£-´u ∏r Es[ 24 YÙo-”- L˚[ Án-˚U-T-”jR ˘RÙi” ®fl-Y-]e- L-∞u Jj-’-˚Zl-◊-Pu SL-WÙh£ ®o-YÙ- Lm SP-Y-•d˚L G”d-L -˙Lh-”d- ˘LÙs-Y-’. T. NATARAJAN REDDIAR President Thuraiyur Town Reddy Nala Samgam
 24. 26
 25. 27 œZk˚R TÙ”m RÙXÙh”! œl-˚Tj ˘RÙh-•-´p SÙ]Ù? œQ-™p-XÙR ˘Tt-˙Ùo TÙYf-—-˚U-´u œX Æ[d-LÙn Yk-R’ ≈QÙ? œY-X-V˙U UÙ˚V-RÙ]Ù? B´-Wm C⁄d-°-’ LÙl-T-Lm Aßp ˙TÙP Ufld-œRÙ Eu U]m? APÆ ÆXeœ £—-‹d-œm At-T-UÙ-]RÙ Gu BuUÙ? G]d-˘L] J⁄ T⁄d-˚L˚V Gl-˙TÙ-’m ˚Yl-TÙu Gu C˚-Yu G]d-˘Lu] U]d-L-Y˚X Gu A›˚L RÙXÙh” UÙ≤-P-‡dœ Gh-”m Y˚W! AT-WÙ-¥RÙ RÙ˙UÙ-R-Wu, ˘Nu˚] ˛33 YÙrd˚L UXo-LsYÙrd˚L UXo-LsYÙrd˚L UXo-LsYÙrd˚L UXo-LsYÙrd˚L UXo-Ls YÙr-Æp G∞˚U ÆW-Ve-L-˚[j R”d-œm ˙Tf-£p C≤˚U ©¨-‹-L-˚[j R”d-œm ˙SWj-ßu A⁄˚U ˙RÙp-Æ-L-˚[j R”d-œm ˙Y˚X-´p ß˚U ˘Yt-±-Ls ˘LÙ”d-œm Áj-’d-œ• Ro-U-WÙw 9443614360
 26. 28 tIc-f-Ønse ]nt∂m-° -yq--]£hn`m-K- ß-fpsS ka-{K-hn-I-k-hpw t£ahpw e£yw- sh®v kwÿm k¿°m-cns‚ ]q¿Æ nb-{¥- W-Øn¬ {]h¿Øn-®p-h-cp∂ tIcf kwÿm ]nt∂m° hn`mKhnI-k tIm¿∏-td-j≥ ΩpsS sdUym¿ kap-Zmbw Dƒs∏-sS-bp≈ ]nt∂m° kap-Zmb߃°v hnhn[ Bh-iy- ߃°mbn Hcp e£w apX¬ ]Øp-e-£w-hsc cq] hmbv]-bmbn ¬In hcp-∂p-≠v. hnZym- `ymkw, kzbw-sXm-gn¬, Krl-n¿Ωm-Ww, hntZ- iØv tPmen-°p-t]m-Im≥, hnhm-l-Ønv XpSßn hnhn[ Bh-iy-߃°v Xmc-X-tay Ipd™ ]en-i-n-c-°n-emWv hmbv] ¬In-h- cp-∂-Xv. AXv kw_-‘-amb IqSp-X¬ hnh-c- ߃ 2014 G{]n¬˛Pq¨ e°w Zn sdUym¿kv sabn-en¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. 2014-˛2015 h¿j-Øn-te°v Cuhn[w hmbv]- ¬Ip-∂-Xn-mbn 260 tImSn cq]-bmWv o°n- sh-®n-cp-∂-Xv. AXn¬ 236 tImSn cq]-bpsS hnX- ΩpsS kap-Zm-bmw-K-߃ Cu Ah-kcw ]c-am-h[n {]tbm-P--s∏-Sp-ØpI ]nt∂m-°-hn-`m-K-hn-I-k tIm¿∏-td-j≥ 236 tImSn hnX-cWw sNbvXp. cWw C°-gn™ am¿®v c≠nv ap≥]mbn hnX- cWw sNbvXn-´p-s≠∂pw _m°n XpI am¿®v 31p aptº hnX-cWw sNøp-sa∂pw II--°p- ∂n¬sh®v _lp. ]´nI PmXn- ˛]n-t∂m° t£a Sqdnkw hIp∏v a{¥n F.-]n. An¬Ip-am¿ Adn- bn-®p. - ]nt∂m-°-hn-`m-K-hn-I-k tIm¿∏-td-j≥ sNb¿am≥ taml≥ i¶¿, ]nt∂m-°-hn-`mK Ub-d-IvS¿ hn.-B¿ tPmjn XpS-ßn-bp-≈-h¿ NS-ßn¬ ]s¶-Sp-Øp. hnZym-`ym-k-Ønv kvtImf¿jn∏v ]nt∂m-°-hn-`m-K-ß-fnse anSp-°-cmbhnZym¿∞n- Iƒ°v cmPy-Øn--IØpw ]pdØpw D∂X hnZym-`ymkw tSp-∂-Xnpw tIm¿∏-td-j≥ kmº-Øn-I-k-lmbw ¬Ip-∂p-≠v. πkvSq hnv F√m-hn-j-b-߃°pw F πkv tSn hnP-bn- °p-∂-h¿°v H‰-Ø-h-W-bmbn 5000 cq]-bmWv kvtImf¿jn-∏mbn ¬Ip-∂-Xv. hntZ-i-cm-Py-ß- fn¬t]mbn Ahn-S-ß-fnse {]apJ A¥¿t±- iob k¿Δ-I-em-im-e-I-fn¬ ]Tw S-Øm-m-
 27. 29 ß ˘Wh•VÙov ˘U´≠u CRV ÈoYUÙ]ß ˘Wh•VÙov ˘U´≠u CRV ÈoYUÙ]ß ˘Wh•VÙov ˘U´≠u CRV ÈoYUÙ]ß ˘Wh•VÙov ˘U´≠u CRV ÈoYUÙ]ß ˘Wh•VÙov ˘U´≠u CRV ÈoYUÙ] YÙrj’dLsYÙrj’dLsYÙrj’dLsYÙrj’dLsYÙrj’dLs {K-ln-°p∂ A¿l-cmb hnZym¿∞n-Iƒ°v ]Øp-e£w cq] hoX-amWv kvt°mf¿jn∏v ¬Ip-∂-Xv. Hcp h¿jw Ccp-]Xv hnZym¿∞n- Iƒ°mWv Cu kvtImf¿jn∏v ¬Ip-∂-Xv. ZpxJØnepw Zpcn-X-Ønepw B≠p-I-gn-bp∂ ΩpsS kap-Zm-b-Ønse A¿lcpw Bh-iy- °mcpw Cu Ah-kcw ]c-am-h[n {]tbm-P-- s∏-Sp-Øp-hm≥ {ian-t°-≠-Xm-Wv. AXv kw_- ‘-amb hni-Z-hn-h-c-ßfpw am¿§-n¿t±-i-ßfpw F√m Pn√m Hm^o-kp-I-fn¬ n∂pw Adn-bm-hp- ∂-Xm-Wv. Pn√m Hm^okp-I-fpsS t^m¨ ºcp-Iƒ Hcn-°¬IqSn {]kn-≤-s∏-Sp-Øp-∂p. Xncp-h--¥-]pcw ˛0471-˛2434649/9447710011 sIm√w ˛0474-˛2766276/9447710022 ]Ø-w-Xn´ ˛ 0468-˛2226111/9447710033 Be-∏pg ˛0477-˛2254121/9447710044 tIm´-bw-˛0481-˛2803925/9447710055 Fd-Wm-Ip-fw-˛0484-˛2394005/9447710077 Xriq¿-˛0487-˛2321776/99477300011 tImgn-t°mSv ˛0495-˛2761910/9447730044 F∂v B¿. i¶¿ sdUym¿ {]kn-U‚ v AKRF ß⁄f£ UÙYhPm YVÌo ˙WÙ” ˘Wh• SXfNeLjßu NÙoTÙL U˙X£VÙ˛ £eLlÈo œ”mTf —tflXÙ (16˛3˛2015 ˛ 22˛3˛2015) ˘Np¤m AuToLs A˚]Y⁄dœm SpYÙrj’dLs.
 28. 30
 29. 31 ˙NXj-ßp LXk-RÙn-‹d ·h-Pm˙NXj-ßp LXk-RÙn-‹d ·h-Pm˙NXj-ßp LXk-RÙn-‹d ·h-Pm˙NXj-ßp LXk-RÙn-‹d ·h-Pm˙NXj-ßp LXk-RÙn-‹d ·h-Pm ˙NXm, ˘LÙi-P-XÙm Th-•-´p Sm C]l-Tt-Ù-[o, ß⁄. Bo TÙv-Lo ˘Wh-•- VÙo Cp-Xj-ßp 15.02.2015 OÙ´fl LÙ˚X 10 U¶d-œ. LXk-RÙn-‹d ·h-Pm U’˚W ß⁄. R. Th-PÙ-©-WÙ-Uu ˘Wh-•-VÙo ÿu-≤- ˚X-´p S˚P-˘Tt--’. Cd-·h-Pj-ßp AKRF R˚X-Yo ß⁄ R. Ne-Lo ˘Wh-•-VÙo, ß⁄. œUÙo ˘Wh-•-VÙo - ß⁄. R. WÙ_˙NLo ˘Wh-•-VÙo (˙N-Xm) ß⁄. K.R. WÆ ˘Wh-•-VÙo (ß-⁄f-£) ß⁄. œ⁄-SÙ-Ru ˘Wh-•-VÙo (Y-Zd-L-±-Oo), ß⁄. MPN. °⁄x-Qu ˘Wh-•-VÙo (U’-˚W). ∫o- LÙ-Ø. ß⁄. Ne-LWSÙWÙ-V-Qu ˘Wh-•-VÙo, ß ˘Wh-•-VÙov ˘U´p C˚Q B£-¨-Vo ß⁄. S. ÿj’ °⁄x-Q-˘Wh-•-VÙo (˘Nu- ˚]) Ut-fl-mT-Xo LXk’ ˘LÙi-P-]o. R™r SÙh-•p 40 Xh-Nj-ßt-œ-˙Up Y£d-Lm Sm C]-Ud-Ls JuflTh” ˘NVp- T-P-˙Yi-”m. œ±l-TÙL ˙NXm UÙYh-Pj- ßp ˘T⁄-YÙ-¨VÙL UÙYh-Pm ÿ› Yß-¤m TWÆ Es-[-]o. AYo-L˚[ Jufl ˙Nod- L-˙Yi-”m. R™r-SÙ” ˘Wh• SXf Ne- Lm Rt-˙TÙ’ TX SpX ÿVt-£-L˚[ ˙Ut- ˘LÙi-”-Y-⁄-Y-’. TÙWÙh-”d-œ-¨-V-’. øe- L-fim Ju-fl-Th” R˚X-Yo ß⁄. ˘We-L-SÙ- Ru ˘Wh-•-VÙo ˚L˚V Y¤lT-”jR ˙Yi-”m. ß⁄. Th-PÙ-©-WÙ-Uu ˘Wh-•-VÙo AYo- Ls ˙T—m-˙TÙ-’, SÙm £fl ˘RÙØp-L-∞- ¤m D”-T-P-˙Yi-”m Gu-Ùo. A˚]-Y-⁄m AY-W’ L⁄j-ß˚] B˙UÙ-ßj’ AY˙W ÿu- ≤ufl Gj-˘RÙ-Øp £k-R’ Gufl ÿ•- ˘Y-”dL Jl-◊-Rp A∞j-R-]o. ß⁄. R. TÙv-Lo ˘Wh-•-VÙ-¨u Cp- Xj-ßp AYW’ Íj-R-U-Lu ˘Np-Yu B.Æx- ‘-Yo-Ru B.Arch A˚]Y-˚W-Ÿm Cu-ÿ-L- ÿ--Pu YW-˙Yt-fl. ETN¨j-RÙo. ß⁄-Uß TÙv-Lo AYo-Ls Afl-—˚Y EQ-Y-∞j--RÙo. Yk-ß-⁄k˙RÙo AYo-L-∞u Au-◊-U-˚Z-´p S˚]k’ Ad-œ-”m-Tj-RÙ-˚Wl TÙWÙh• Æ˚P-˘Tt--]o. RL-Yp ß⁄. M.K. ˘Wh-•-VÙo (˘Nu-˚])
 30. 32 ◊LrTÙP Th•≤ °Pk’ T£´p ˘U≠k’ TÙrTP ˙SokRÙ¤m˛ Guu Lh”Pp R[ok’ ˚LLÙp ˘U≠k’ LY˚X ™œkRÙ¤m˛ YÙr‹ ˘Lh” S”j ˘R⁄˙YÙ” °Pk’ ∏r®˚XŸtÙ¤m˛ CWjRm ˘LÙh• YÙe°V ˙R£V ˘LÙ•´u ◊LrTÙP Ul˙T˙]Ù ThPm A∞j’, TRÆ ˘LÙ”j’˛ Gu˚] TdLm C›jRÙ¤m˛ LVYo Lh• A˚Qj’ G˚] ÿjR™h” YQe°´⁄k’ ˙RÙZ˚U ˘LÙiPÙ¤m ˘Yh• U≤Ro EÆ˚] Ui¡’ ≈rkRÙ¤m Ht˙T˙]Ù? ˘Sp˚X A]kRu
 31. 33 SpX ˘Nnß ˘Nu˚] 08.02.15 OÙ´fl Aufl, UÙ˚X 4 U¶dœ ˘Nu-˚], U´-XÙl-Èo, Xv-LÙo-]o A⁄-°p Es[ WÙ_-TÙ-˚[-Vm, Nj-ß-¨V TÙ_˜-U-aÙ-≠p, ˘Nu-˚]- ´p YÙ›m, U’-˚W, Æ⁄’ SLo UÙYhP ˘Wh-•-Ud-L- ∞u ""J⁄ ˙NWp ·h-Pm'' (Get together meeting) S˚P-˘Tt--’. Cd-·h-Pj-˚Rd ·hP ß⁄. ¥. TÙX-œ⁄ ˘Wh-•-VÙo, ß⁄. Bo. WÙU-SÙ-Ru ˘Wh-•-VÙo, ß⁄. UÙu ˘Wh-•-VÙo, ß⁄. C[e˙LÙ ˘Wh-•-VÙo AYo-Ls ÿu-®ufl Ht-TÙ-”-Ls ˘Nn-ß-⁄k- R-]o. ·h-Pj-ßp —UÙo 170 ˙To LXk’ ˘LÙi” £l-©j-R-]o. ß ˘Wh-•-VÙov ˘U´-¤dœ £l◊ A˚Zl◊ Æ”d-Ll-Th” ß⁄. Gv. ÿj-’-°-⁄x-Qu ˘Wh-•-VÙ-⁄m Aßp LXk’ ˘LÙi-PÙo. Ne-Lj-ßtœ ˘Nu˚] YÙr U-’-˚W, Æ⁄’ SLo- UÙ-Yh-P ˘Wh• SXf-Ne-Lm Gu ˘TVo „h-Pl-Th-P-’. Ne-Lj-ßtœ R˚X-Yo ß⁄. ¥, TÙX-œ⁄ ˘Wh-•-VÙo,- ®-fl-Y-]j-R-˚X-Yo ß⁄. WÙU-SÙ-Ru ˘Wh- •-VÙo,-˘TÙ-⁄[Ù[-WÙL ß⁄. UÙu C[- e˙LÙ ˘Wh-•-VÙo, ’˚Qj-R˚XYo ß⁄.-Æ.-©.-L-˙Q-Nu ˘Wh-•-VÙo, C˚Qf- ˘N-V-XÙ-[o ß⁄. LÙk-ß-WÙ-_u ˘Wh-•-VÙo B°-˙VÙo J⁄ U]-RÙL ˙Rok-˘R-”d-Ll-Th-P-]o. ˘TÙfll-TÙ-[o-L˚[ A˚]-Y-⁄m YÙrj- ß-]o. RL-Yp ß⁄. UÙu C[e˙LÙ ˘Wh-•-VÙo ˘Nu˚] LP‹˚[ CYoLs LÙhP UÙh˙Pu Gu°ÙoLs. LP‹fim YWUÙh˙Pu Gu°Ùo. A˙R ˙SWjßp LP‹sRÙu YÙrd˚L´‡˚PV ˚UVl ◊s∞VÙL C⁄d°’. Su±˛Lp°
 32. 34 ˙Yi”˙LÙs £fl ’∞ ˘T⁄ ˘Ys[m Bp ˙LW[Ù ˘Wh•VÙov ˘TP˙W`u ß ˘Wh•VÙov ˘U´p Gu‡m ÿmUÙR CR˚Z R™rSÙ”, ◊’˚Y, ˙LW[Ù UÙ®X NeL SPY•d˚LL˚[Ÿm CRW ˘NnßL˚[Ÿm £lTÙL Af£h” Æ≤˙VÙ°j’ Y⁄Y’ Gp˙XÙ⁄m A±kR˙R. CqÆR›dœ NUUÙL ˙Yfl GkR ˘Wh•VÙo UXoLfim ˘Y∞Y⁄Yßp˚X GuTßp ˘T⁄˚U A˚P°˙Ùm. CkR CR˚Z ˘RÙPok’ AfN•j’ ˘Y∞´”m Y˚L´p SpX Æ`VeL˚[ ˘Y∞´P‹m AYt±u ÍXUÙL Sm C] UdL˚[ Jufl ˙NodL ER‹m Gu ˙SÙdLj˙RÙ”m CkR ˙Yi”˙LÙ˚[ Æ”d°˙Ùm. Sm C] UdLs AYoL[Ùp ÿ•kR A[‹ ®ß ERÆ A∞dL ˙Yi”°˙Ùm. YWm◊ H’m Cp˚X. ÏTÙn 5000ÿm ARtœ ˙U¤m A∞l TYoL∞u ÆXÙNj’Pu ◊˚LlTPm ˘Y∞´PlT”m. Af£hP W∫’ A‡lTlT”m. ®ß ERÆ˚V LÙ˙NÙ˚XVÙL˙YÙ, ••VÙL˙YÙ ∏r LiP ÿLY¨dœ A‡lT ˙Lh”d ˘LÙs°˙Ùm. RV-‹-˘N-n’ Ee-L-fi-˚PV ©u˙LÙ”,˘RÙPo-◊ -˘LÙs-[-˙Yi-•V land phone and cell phone numberB°-V-Yt˚ RY-WÙ’ œ±l-©-P-‹m The Reddiars Mail, C/O M/S S.T. Reddiar & Sons, Veekshanam Road, Ernakulam-682035, Kerala. Ph: 0484 -2360373 AN APPEAL LETTERTO BRETHREN REDDIARS “SMALL DROPS OF WATER MAKES A MIGHTY OCEAN” Dear Readers, You are all aware that “The Reddiars Mail” published byAll Kerala Reddiar's Federation covers the activities of our associations and all the important occasions of ours as well as our brothers in Tamil Nadu and Pudavi. This publication carries articles in three languages. We can proudly say that our publication “The Reddiars Mail” is remarkably rich both in production and in its contents. Seeing the high quality of our community publication, a few readers have raised apprehensions about the sustainability of this rich publication without adequate corpus fund. This is in the mind of most of the other members also. Hence this appeal to keep “The Reddiars Mail” going strong in the years to come in the interest of the Reddiar community wherever they are. We request all the readers and well wishers of our community who have a philanthropic mind to contribute liberally for the noble cause of maintaining “The Reddiars Mail” at this present level of printing and publishing. Your contributions will enable us to bring out more copies and distribute them so as to reach more members of our community. There is no limit for contribution. it has been decided to print the name, address and photo of those who contribute Rs. 5000/- and more. Printed, signed receipts will be sent to all the contributors. The contribution may please be made by cheque or dd in favour of “The Reddiars Mail M/s. S.T. Reddiar & Sons, Veekshanam Road, Ernakulam - 682 035, Kerala”. Please make sure to mention of Pin Code and contact land phone and cell phone number. Thanking you & with best regards For the Managing Committee of The Reddiars Mail A±Æl◊ ß⁄UQm ◊¨-V -Æ-⁄m-◊m Bi ˘Ti Nm-Tk-Rl-ThP ÆT-We-Ls ˘R¨k’ -˘LÙs[ Æ⁄m◊°-YoLs ∏˙Z œ±-l ©h-•-⁄d-œm ÆXÙ-Nj- ßp ˘RÙPo◊ ˘LÙs-[‹m For Marriage Alliance Information - Contact SRI. G. AYYAPPAN REDDIAR Kannarcham Veedu, Near Old Mini Oil Mills, Kottakkakom Ward, Kollam -691013 Ph: 9447905059
 33. 35 Life is long and full of challenges. Most of those challenges are internal, and depends on how WE choose to accept and interpret them. Our lives can go on very different paths, depending on what we do and how we look at what happens to us along the way. Here are 10 points of advice that if followed, will guarantee a better life, one that brings with it true peace of mind. 1. Do Not Interfere In Others’ Business Unless Asked. Most of us create our own problems by interfering too often in others’ affairs. We do so because somehow we have convinced ourselves that our way is the best way, our logic is the perfect logic and those who do not conform to our thinking must be criticized and steered to the right direction, our direction. No two human beings can think or act inexactly the same way. Mind your own business and you will keep your peace. 2. Forgive And Forget. This is the most powerful aid to peace of mind. We often develop ill feelings inside our heart for the person who insults us or harms us. We nurture grievances. This in turn results in loss of sleep, development of stomach ulcers, and high blood pressure. This insult or injury was done once, but nourishing of grievance goes on forever by constantly remembering it. Get over this bad habit. Life is too short to waste on such trifles. Forgive, forget, and march on. Love flourishes with giving and forgiving. 3. Do Not Crave Recognition. This world is full of selfish people. They seldom praise anybody without selfish motives. They may praise you today because you are in power, but no sooner than you are powerless; they will forget your achievement and will start finding faults in you. Their recognition is not worth the aggravation. Do your duties ethically and sincerely. 4. Do not succumb to envy and jealousy. We all have experienced how envy can disturb our peace of mind. You know that you work harder than your colleagues in the office, but sometimes they get promotions; you do not. You started a business several years ago, but you are not as successful as your neighbour whose business is only one year old. There are several examples like these in everyday life. Should you envy? No. Remember everybody’s life is shaped by his /her destiny, which has now become his/her, reality. Nothing will be gained by blaming others for your misfortune. Jealousy will not get you anywhere; it will only take away your peace of mind. 5. Change Yourself According To The Environment. If you try to change the environment single-handedly, chances are you will fail. Instead, change yourself to suit your environment. As you do this, even the environment, which has been unfriendly to you, will mysteriously change and seem more congenial and harmonious with your goals. 10 Diamond ways to have Peace of Mind.
 34. 36 6. Endure What Cannot Be Cured. This is the best way to turn a disadvantage into an advantage. Every day we face numerous inconveniences, ailments, irritations, and accidents that are beyond our control. If we cannot control them or change them, we must learn to put up with these things. We must learn to endure them cheerfully. Believe in yourself and you will gain in terms of patience,, inner strength and will power. 7. Do Not Bite Off More Than You Can Chew. This maxim needs to be remembered constantly. We often tend to take more responsibilities than we are capable of carrying out. This is done to satisfy our ego. Know your limitations. Why take on additional loads that may create more worries? You cannot gain peace of mind by expanding your external activities. Reduce your material engagements and spend time in prayer, introspection and meditation. This will reduce those thoughts in your mind that make you restless. An uncluttered mind will produce greater feelings of peace. 8. Meditate Regularly. Meditation calms the mind and gets rid of disturbing thoughts. This is the highest state of peace of mind. Try and experience it yourself. If you meditate earnestly for half an hour every day, your mind will tend to become peaceful during the remaining twenty three and a half hours. Your mind will not be as easily disturbed as it was before. You would benefit by gradually increasing the period of daily meditation. You may think that this will interfere with your daily work. On the contrary, this will increase your efficiency and you will be able to produce better results in less time. 9. Never Leave The Mind Vacant. An empty mind is the devil’s workshop. All evil actions start in the vacant mind. Keep your mind occupied in something positive, something worthwhile. Actively follow a hobby. Do something that holds your interest. You must decide what you value more: money or peace of mind. Your hobby, like social work or charity work, may not always earn you more money, but you will have a sense of fulfillment and achievement. 10. Do Not Procrastinate And Never Regret. Do not waste time in protracted wondering”Should I or shouldn’t I?” Days, weeks, months, and years may be wasted in that futile mental debating. You can never plan enough because you can never anticipate all future happenings. Value your time and do the things that need to be done. It does not matter if you fail the first time. You can team from your mistakes and succeed the next time. Sitting back and worrying will lead to nothing. Leam from your mistakes, but do not brood over the past. DO NOT REGRET. Whatever happened was destined to happen only that way. Why cry over spilled milk? A gracious contributor
 35. 37 ABBREVIATIONSwhichArcNotKnownToManyofUs CHESS Chariots, Horses, Elephants, Sacrificing Solidiers COLD Chronic - Obstructive Lung diseas JOKE Joy of Kids Entertainment AIM Ambition in Mind DATE DayAnd Time Evolution EAT Energy And Taste TEA Taste And Energy Admitted PEN Power Enriched in Nib SMILE Sweet Memories in Lip Expression BYE Be With You Every time MOBILE Modified Operation Bytes Integrated Limited Energy GSM Global Service for Mobile Communication COMA Cods Division Multiple access GPS Global Positioning System GPRS General Packet Radio Service 3G 3’rd Generation SIM Subscription Identification Module WAP Wireless Application Protocol PIN Postal Index Number A.M & P.M. Ante meridian & Post meridian POLICE Protection of Life in Civil Establishment C.I.D Criminal Investigation Department VISA Visitor’s Intention for StayingAbroad Brought to you by Na Prasannan, B.A., NÍ-L-˘We-L-◊-Wm ß⁄ ˘L.- Gm. —l-˚TVÙ ˘Wh-•-VÙo U˚]Æ SÙf-£-VÙo (Y-V’ 86) 15.1.2015 Aufl NÍ-L- ˘We-L-◊Wj-ßp ˚Yj’ LÙX-UÙ-]ÙoLs. Li-Ωo Ag-N≠ ß⁄-˘Sp-˙Y≠ UÙYh-Pm, £Yk-ß-Th- •-˚Vf NÙokR (˙Xh) ß⁄ ˘Y.-œ. —l-TWÙ-V¤ ˘Wh-•-VÙ¨u ’˚Q-Æ- VÙo, ß⁄-Uß Gv. Dv-Y-Wm-UÙs 18.6.2014 Aufl ˘Nu-˚],-Èk-R- Up≠´p ˚Yj’ LÙX-UÙ-]ÙoLs. P. WÙUf-Nk-ßW ˘Wh-•-VÙo (Y-V’ 77) BXl-◊˚Z ˘Wh-•- VÙo A˙NÙ-£-˙V-`-≤u ÿu- ]Ùs ˘TÙ’f-˘N-V-XÙ-[o,C-Yo BXl-◊-˚ZÆVÙ-TÙ-W-Ne-Lj-ßp Suœ ˘NVp-Th-P-Yo. 1.3.2015 Aufl BXl-◊-˚Z-´p ˚Yj’ LÙX-UÙ-]ÙoLs. N. Prasanna Reddiar Trichy Mob. 09941505431
 36. 38 ACHIEVEMENT ß⁄.-Gv. A]k-R-˘We-Lu, ß⁄-Uß Bo. W_≤ CYo-L-∞u ◊RpÆ ß⁄-U-ß. G.-Bo. NWiVÙ NÙo-TÙL M.Sc Computer Seiense p ˙LW[ Î≤˙Yo-£h-•-´p 2nd Rank p ˙Ro‹ ˘Tt-fls-[Ùo ARtd-LÙL AY-⁄dœ Ne-L-]Ù-˙N¨ ˘Wh-•-VÙo A˙NÙ-£-˙V- `u NÙo-TÙL Trophy YZe-°-]Ùo-Ls. NWiVÙ NÙo-TÙL ˘Tt-˙Ùo-Ls Trophy ˚V ˘Tt-fld-˘LÙi-PÙo-Ls. Sri. K. Ram Mukesh has passed the Final Examination held by The Institute of Chartered Accountants of India in the month of November 2013. Baby K. Swetha, daughter of S.C. Kumar Reddiar and Savitha, grand daughter of S. Krishna moorthy and late Seethalakshmi, Kollam, has obtained Ist Rank in the IT & GK Scholarship examination conducted during the academic year 2014 -2015 at the District level.
 37. 39 The Institution of Enginners (India) Best Student Award given to Mr. S.Santhoshkumar S/o Sri. N Subiah Reddiar (Nagarcoil) Final year B.E. , Electronics & Communication Engineering Mepco Schlenk Engineering College, Sivakasi for his exalted and eminent performance in academic and students chapter activities during the year 2014-2015. In the Key English Test conducted directly by ESOL (Education Services Overseas Limited) Examinations of Cambridge University, supervised by the British Consulate at Chennai, Master B. Ananthakrishnan S/o Mr. Madhu R. Balakrishnan and Mrs Sangeetha Madhu is the Topper with 95% mark. Ananthakrishnan is now doing his 8 th standard at Trinity Lyceum Kollam. Master B.Ananthakrishnan is the grand son of Dr. B.A. Rajakrishna Reddiar, Kollam. Su± Lp°
 38. 40 ß⁄UQm B° 50 Bi”Ls LPkR RmTß´]o ß⁄.-¥. WÙRÙ-°-⁄x-Qu ˘Wh-•-VÙo ß⁄- Uß ⁄d-U¶ Am-UÙs. CYo-L-[’ 50-Y’ Bi• ß⁄-U-Q-ÆZÙ œt-Ù-Xm, œt-Ù-X- SÙR ˙LÙÆ-≠p ˚Yj’ 16.11.2014 Aufl £l-TÙL SPk-˙R-¨-V-’. ß⁄. ˘L.-Gm. YW-R-WÙ-_u ˘Wh-•-VÙo ß⁄-U-ß. Æ. —l-◊-Xh-—™ ß⁄-Yi-QÙ-U˚X˚V NÙokR ß⁄. Bo.-°⁄x-Q- Íojß ˘Wh-•-VÙo ß⁄-U-ß. NÙk-RÙ. B´-Wm ©˚ LiP RmTßVo ß⁄-Yi-QÙ-Y˚X NÙokR ß⁄. •.- ˙RY-WÙ-À¤ ˘Wh-•-VÙo ß⁄-U-ß. NWNÙ ß⁄-Yi-QÙ-Y˚X NÙokR ß⁄. ˙Y‘-˙LÙ-TÙp ˘Wh-•-VÙo ß⁄-U-ß. X≠R
 39. 41 Nx-•-Vl-R-Èojß ÆZÙ ß⁄. ˘_. Xh-—™ SÙWÙ-V-Qu ˘Wh-•-VÙo ß⁄-U-ß. Gp. ÿj’ Xh-—™ CYoL∞u Nx-•-VlR Èojß ÆZÙ 7˛12-˛2014 Aufl ß⁄-Y-]k-R-◊-Wm AYo-L-fi-˚PV Cp-Xj-ßp ˚Yj’ £l-TÙL S˚P-˘Tt-’ ß⁄-U-Qm ß⁄. G.-Bo. SW-£m-Uu ˘Wh-•-VÙo ß⁄-Uß WU¶ Rm-T-ß-´-]-¨u ◊Rp-Yu ˘Np-Yu. Gu. —_n ©.-C.-Gm.-©.-G., dœm ß⁄. Bo A]k-Ru ˘Wh-•-VÙo ß⁄-Uß ˙WYß Rm-T-ß-´-]-¨u ◊Rp-Æ. ˘NpÆ ˘N¸™VÙ ©.-C.-Gm.-©.-G., CYo-L∞u ß⁄UQm 5.2.2015 Aufl ˘Nu˚] Au˚] WÙw-U-aÙp TÙX-£p ˚Yj’ £l-TÙL S˚P-˘Tt-’
 40. 42
 41. 43 ˘Nu˚] YÙr ˘Sp˚X ˘Wh•˘Nu˚] YÙr ˘Sp˚X ˘Wh•˘Nu˚] YÙr ˘Sp˚X ˘Wh•˘Nu˚] YÙr ˘Sp˚X ˘Wh•˘Nu˚] YÙr ˘Sp˚X ˘Wh• SXfNeLm œ”mT ÆZÙSXfNeLm œ”mT ÆZÙSXfNeLm œ”mT ÆZÙSXfNeLm œ”mT ÆZÙSXfNeLm œ”mT ÆZÙ ˘Nu˚] U’WYÙ´p ∫RÙXh—™ ß⁄UQ UiPTjßp 11˛1˛15 Aufl R˚XYo ß⁄. ©. IVlTu ˘Wh•VÙo R˚X˚U´p CfNeLjßu œ”mT ÆZÙ ™Lf£lTÙL S˚P˘Tt’. ’˚Qj R˚XYo ß⁄. ˘L. Æ. TÙX°⁄xQu ˘Wh•VÙo, ß⁄. SÙLWÙw ˘Wh•VÙo, ß⁄. WÙ_˙LÙTÙX ˘Wh•VÙo B°˙VÙo ÿu≤˚X Y°jR]o. UiPTm ◊’l ©dLlThP©u S˚P˘Tflm ÿRp ®Lrf£ GuTRÙp LÙ˚X 9 U¶dœ Æ]ÙVLo È˚_ SPjßV ©u ÆZÙ 10.30 U¶dœ R™rjRÙn YÙrj’Pu ’Pe°V’. ˘NpÆ. Bo. EUÙTÙoYß v˙XÙLm T•jRÙo. ß⁄. ˘L. NeLo ˘Wh•VÙo (G. Æ. Gm) YW˙Yt◊˚W ®Lrjß]Ùo. ©u A˚]Y˚WŸm ˘Wh•VÙov EflߢUÙØ´˚] HtLf ˘NnRÙo. R˚XYo ˙T—˚L´p SÙm Cufl 5Bm Bi” ÆZÙ˚Y ˘LÙiPÙ ”°˙Ùm. ˘TiLs AßLm LXk’ ˘LÙi”s[’ ™Lf £lTÙL Es[’. ß⁄. ˘YeL˙PNu ˘Wh•VÙ¨u ÿVt£ ´]Ùp Cufl TW˙U—YW◊Wm, £Rm TWÙ◊Wm B°V FoL∞p Es[ Sm ˘NÙkReLs Cßp LXk’ ˘LÙi”s[’ ˘T⁄m ULrf£´˚] A∞d°’. ˙U¤m C˚[OoLs ˘TÙfll◊L˚[ Htfl ˘NVpT”Y’ TÙWÙh”dœ¨V’ GuÙo. ˘TÙ⁄[Ù[o ß⁄. Bo. NeLWSÙWÙVQu ˘Wh•VÙo ®ß ®˚X A±d˚L˚V YÙ£jRÙo. Efll©]oLs Bi” NkRÙ˚Y RYWÙ’ LhP ˙Yi”m G]‹m œ”mT ÆZÙÆ˚] SPj’YRtœ NkRÙ Y„≠p C⁄k’ J⁄ ˚TNÙ ·P G”l Tßp˚X GuÙo. NeL ÿu˙]Ù•Ls, C˚[Oo L∞u U]m EYkR ˘TÙ⁄fi RÆVÙp NUÙ∞j’ Y⁄°˙Ùm. UiPTj ßp SPdœm ÿRp ®Lrf£ GuTRÙp CPm A∞jR Sm R˚XYo AYoLfidœm, AYW’ œ”mTjß]⁄dœm SÙm Su±˚V ˘NÙpX ˙Yi”m NeLjßp Y„XÙœm ˘RÙ˚L˚V YNß´pXÙR ©s˚[L∞u T•l◊ ˘NXÆtœ ˙XÙ]ÙLd ˘LÙ”d °˙Ùm. AYoLfim T•l◊ ÿ•kR ©u SÙQVUÙL ß⁄l© ˘N¤jß Æ”°ÙoLs. 10Bm Yœl◊, 12Bm Yœl◊ ˘TÙ’ T√h˚NL∞p AßLm Ußl˘Ti ˘TtYoLfidœ Gm. ¥. Bo SLo ß⁄. WÙ_˙LÙTÙp ˘Wh•VÙo AYoLs ÏTÙn TjRÙ´Wm T¨NÙL YZe°]Ùo. AY⁄m NeLjRÙp ˘L¸WÆdLlThPÙo. £l◊ A˚ZlTÙ[o ß⁄. Gp. ˘_VfNkßWu ÿu]Ùs Gm. Gp. £ (˙WÙhP¨ ÿu]Ùs LYo]o) LPÌo ˘L. •. Bo ˙UÙhPÙov AßTo ˙T—˚L´p SÙu œj’ Æ[dœ Ht-fl-Rp
 42. 44 Cdœ”mT ÆZÙÆp 2BY’ ÿ˚VÙL LXk’ ˘LÙs°˙u. CfNeLm £lTÙL S˚P˘Ttfl Y⁄°’. SÙu CfNeLjßu ˘TÙ⁄lTÙ[oL˚[ A•dL• Nkßdœm YÙnl◊ °˚Pd°’. NeLjßu ÍXUÙL Efll©]oL∞u SXm LÙdL U⁄j’Y £°f˚N ÿLÙm, CWjRRÙ]m, Li £°f˚N ÿLÙm B°VYt˚ SPjR Y˚L ˘NnV ˙Yi”m. CVt˚L LÙt˚ —YÙ£dL HWÙ[UÙ] UWeL˚[ UWm S”m ÆZÙ ÍXm SP ˙Yi”m. ß⁄˘Sp˙Y≠ Tœß´p Sm C]j˚Rf NÙokR ˘T¨VYo J⁄Yo ËtfldLQdLÙ] UWeL˚[ Sh” AR˚] TWÙU¨j’ Y⁄YRÙL ˙LsÆlTh˙Pu. AY˚W CkSÙ˚[V A˙NÙLo Gufl A˚ZlT’ TÙWÙh”d œ¨V’. C’ ˙TÙu ˘NVpL˚[ SÙm ˘NnV ˙Yi”m Gufl AYo ·±V’ A˚]Y˚WŸm LYokR’. ˙U¤m AYo, C⁄dœm Y˚W CWjRRÙ]m CkR ©u Li RÙ]m. ˘TÙ⁄[Ù[o ß⁄. Bo. NeLWSÙWÙVQu ˘Wh•VÙo ®ß ®˚X A±d˚L˚V YÙ£jRp Eflß-˘UÙØ Ht-œm LÙh£
 43. 45 Li ˘LÙ”j˙RÙo LP‹s BYÙo EßWm ˘LÙ”j˙RÙo EjRUo BYÙo UWm Sh˙PÙo U≤Ro BYÙo UtYo GpXÙm UÙdLs BYÙo. ˘NpYu. TÙXU¶NeLo YÙ≠ TÙp Æ˚[VÙh•p A°X CkßV A[Æp ˙Rok˘R”dLl ThP˚R A±k’ AY⁄m NeLjßu NÙo©p ˘TÙu]Ù˚P A¶Æj’ ˘L¸WÆdLlThPÙo. UL«o NÙo©p ß⁄Uß. —_ÙRÙ AYoLs ˙T—˚L´p ˘TiLs TuÿLm ˘LÙiPYoLs B‘dœ ˘Ti NUm GuT˚R ˘NVpT”jR ˙Yi”m. œ”mT ÆZÙdLs ˙TÙu ÆZÙdL˚[ SPj’m YÙnl◊ ˘TiLfidœm °˚PdL ˙Yi”m GuÙo. Ad˙PÙTo˛ •NmTo 2014 ˘Wh•VÙov ˘U´p CR˚Z R˚XYo ß⁄. ©. IVlTu ˘Wh•VÙo ˘Y∞´P ß⁄Uß. Bo. Gu. TjWÙNXm AYoLs ˘Ttfld ˘LÙiPÙo. ˘T¨VYo ß⁄. TjWÙNXm ˘Wh•VÙo ˙T—m ˙TÙ’ SÙu EeLs œ”mTjßp JuÙ]Yu. Gu˚]lTt± LYo v˙PÙ¨ ˘Y∞´hP ˘U´¤dœ Gu ˘SgNÙokR Su±˚V ˘R¨Æj’d ˘LÙs°˙u. C’. Sm NeLjßtœ °˚PjR ˘T¨V Ae∏LÙWm Bœm. ARtœ ©WßTX]ÙL CkR Tjߨ˚L GpXÙ⁄˚PV ≈h•¤m C⁄dL ˙Yi”m. ARtœ A˚]Y⁄m NkRÙRÙWo Ls B°ÆP ˙Yi”m. ˘T¨V U]’ T˚PjRYoLs ˙Ll©hPp TihBL ÏTÙn 5000 YZe°P A˚]Y˚WŸm ˙Lh”d˘LÙs°˙u. ÆZÙÆp ß⁄. ˘L. Æ. Gv TÙX°⁄xQu ˘Wh•VÙo, ß⁄. ˙RÙjRÙj¨ ˘Wh•VÙo, ˘Wh•VÙoTh• ˘Wh• SXfNeL ˘NVXÙ[o ß⁄. Sm© ˘Wh•VÙo, ß⁄. WÙ_˙LÙTÙX ˘Wh•VÙo (¡]Ùh£◊Wm), ß⁄. Nf£RÙ]kR ˘Wh•VÙo B°˙VÙo YÙrjßl ˙T£]o. ©u R˚X˚UVLf ˘NVXÙ[o ß⁄. I. Æ]ÙVL Íojß ˘Wh•VÙ¨u ULs ˘NpÆ. Aßjßc´u TWR SÙh•Vm S˚P˘Tt’. ÈkRUp≠˚Vf NÙokR ˘NpÆ. ¥. IvY¨VÙ GuTYo AY˚W TÙWÙh• ˘TÙu]Ù˚P A¶Æj’ ÏTÙn 500 AuT∞lTÙL A∞jRÙo. UßVm —˚YVÙ] Afl—˚Y EQ‹ YZeLlThP’. UÙ˚X´p œZk˚RL∞u SP]m, BiLfidœm ˘TiLfidœm TX ˙TÙh•Ls S˚P˘Tt’. Cl˙TÙh• L˚[ ß⁄. SÙLWÙw ˘Wh•VÙo R˚X˚U´p C˚[OoLs £lTÙL SPjß, ˘Yt± ˘TtYoLfidœ T¨—L˚[ YZe°]o. 4.30 U¶ A[Æp SÙh”l Ti‘Pu ÆZÙ C≤˙R ®˚‹t’. ß⁄. ÿj’°⁄xQ ˘Wh•VÙo, ERÆ B£¨Vo ß ˘Wh•VÙov ˘U´p, ˘Nu˚]. ˘Np: 08056202324 ß⁄-Uß —_ÙRÙ AYo-L-∞u G›f£ E˚W
 44. 46 TW-˙Uv-Y-Wm ß⁄. Xh-—-UQ ˘Wh-•-VÙ˚W R˚X-Yo ˘L¸W-Æj-Rp ˘TÙ’j-˙Ro-Æp ˘Yt± ˘Tt--Y-⁄dœ T¨— YZe- Lp ß⁄ ˘L.-Æ.-Gv. TÙX-°-⁄xQ ˘Wh-•-VÙo ß⁄. ©. IVl-Tu ˘Wh-•-VÙo ß ˘Wh-•-VÙov ˘U´p ˘Y∞-¬” ß⁄. _. IVl-Tu ˘Wh-•-VÙo, ß⁄. Gp. ˘_VNk-ß-Wu ˘Wh-•-VÙo, ß⁄-U-ß. Tj-WÙ-N-Xm ß ˘Wh-•-VÙov ˘U´p ˘Y∞-´-Pp ˘Np-Yu˛ TÙX-U¶ Ne-Lo YÙ≠-TÙp Æ˚[- VÙh” ≈W˚W ˘L¸W-Æj-Rp ÆZÙ-Æp Teœ ˘Tt-˙Ùo
 45. 47 Bi-Ls Æ˚[-VÙh-”l ˙TÙh• UL-∞o Æ˚[-VÙh-”l ˙TÙh• ÆZÙ-Æp Teœ ˘Tt-˙Ùo ˘Np-Æ. Aßj-ß-TÙ” ˛u TW-R-SÙh-•-Vm ˘Np-Æ. ¥. IvYoVÙ (©.-Gv.≥) EPu SP-]-UÙ-•V ˘NpÆ I. Aßjß
 46. 48 The Reddiars Mail A”jR CRr SU’ C]j˚Rf ˙NokR NÙR-˚]-VÙ-[o-Ls £l◊ UXo˛ BL ˘Y∞YW C⁄d°’. Aßp ˘Y∞´PjRœkR L˚RLs, Lh”˚WLs, LÆ˚RLs, ˘Yt± YÙ˚L „•V SU’ C] UL∞o Tt±V YÙrd˚Ld œ±l◊Ls, NÙR˚]l Th•VpLs Tt±V ÆTWeLs APe°V œ±l◊Ls Utflm CkR CR-˚Zd -œ-±j’ Re-L-[’ ˙UXÙ] L⁄j-’d-Lfim, ÆUo-N-]e-Lfim YW-˙Yt-Ll-T-”-°--’. 2015 May 20 m. ˙Rßdœs AYt˚d ∏rLiP ÆXÙNjßtœ A‡l©˚YdœUÙfl ˙Lh”d ˘LÙs°˙Ùm. ·PÙUp, ∏rLÙ‘m. E-Mail thereddiarsmailekm2013@gmail.com ÆXÙNjßtœm A‡lTXÙm. A±Æl◊ Editor, THE REDDIARS MAIL M/s S.T.Reddiar Sons, Veekshanam Road. Ernakulam - 682 035 Ph:No:0484-2360373, 2370562 Mob: 9562436037, E-mail : streddiar@gmail.com E-mail : thereddiarsmailekm2013@gmail.com NÿRÙV Sp˙XÙodœ ˘Wh•VÙov ˘U´≠u CRVÈoQUÙ] ˙Yi”˙LÙs SU’ NÿRÙVjßu CRV ’•lTÙL ˘Y∞Y⁄m ß ˘Wh•VÙov ˘U´p R]’ LoUTRjßp £lTÙL ˘NVXÙt± Y⁄°’. SU’ NÿRÙVj˚Rf NÙokR NÙu˙ÙoL˚[Ÿm, NÙR˚]VÙ[oL˚[Ÿm ˘Y∞fNjßtœ ˘LÙi”Y⁄Y’Pu, Sm NÿRÙV ˘NnßLfiP‡m, NÿRÙVm Lh”d˙LÙl◊Pu Y[⁄m ÆRjßp Es[ L⁄j’dL˚[ ˘LÙiP Lh”˚WL˚[Ÿm ˘Y∞´”°’. BL˙Y Sm NÿRÙVjß]o A˚]Y⁄m ˘Wh•VÙov ˘U´≠u NkRÙRÙWWÙL ˙Yi”m G] ˙Lh”d˘LÙs°˙Ùm. ARtœ¨V BŸsNkRÙ˘RÙ˚L ÏTÙn 1000˛00 LÙ˙NÙ˚XVÙL˙YÙ, ApX’ D.D.VÙL˙YÙ ∏r LÙ‘m ÆXÙNjßtœ, ReLs ◊˚LlTPj’P‡m, ˘RÙ˚X˙T£ GiLfiP‡m,ÿ›ÆXÙNj’P‡m A‡l◊mT• ˙Lh”d˘LÙs°˙Ùm. The Reddiars mail, M/S S.T. Reddiar & Sons, Veekshanam Road, Ernakulam-682035. Kerala. Phone: 0484-2360373/ 2370562.
 47. 49 ˙LÙÆpTh• YhPÙW ˘Wh• SXfNeLm ˘NnßLs˙LÙÆpTh• YhPÙW ˘Wh• SXfNeLm ˘NnßLs˙LÙÆpTh• YhPÙW ˘Wh• SXfNeLm ˘NnßLs˙LÙÆpTh• YhPÙW ˘Wh• SXfNeLm ˘NnßLs˙LÙÆpTh• YhPÙW ˘Wh• SXfNeLm ˘NnßLs LÙY•f £k’ ◊Lr AiQÙU˚X ˘Wh•VÙo AYo L∞u 124 BY’ ®˚]‹ SÙs 20˛1˛2015 Aufl Au]Ùo ©kR È™ VÙ°V NeLWu ˙LÙÆp YhPm ˘ N u ≤ œ [ m °WÙUjßp YZdLUÙ] E t N Ù L j ’ P ‡ m , L˚X®Lrf£LfiP‡m CWi” SÙs ®Lrf £VÙL EQo‹ ÈoYUÙL ˘LÙi PÙPlThP’. ˙L. Bo. LpÆ ®flY]eL∞u RÙ[Ù[o ß⁄. ˙L. Bo. A⁄QÙfNXm Gm. ©. H AYoLs ˙UtT• ÆZÙÆp LXk’ ˘LÙi” ÆZÙ ÿ›Y ˚RŸm £l©jRÙo. R™r SÙh•p C⁄k’ SU’ NÿRÙVjßu R™r BoYXoLs ˘T⁄m A[Æp LXk’ ˘LÙi” AiQÙU ˚XVÙ¨u ß⁄E⁄Yf £˚Xdœ UÙ˚X A¶Æj’ U¨VÙ˚R ˘NnR]o. LÙY•f£k’ ◊Lr ˘Nu≤œ[m AiQÙU˚X ˘Wh•VÙo LÆ˚R ˘RÙœl◊ Gu PÙdPo. A⁄hLÆ ß⁄. AWeL∫≤YÙN]Ùo AYoL∞u ◊jRL UflTßl©˚] ˙LÙÆpTh• ˙L. Bo. LpÆ ®flY]eL∞u RÙ[Ù[o ß⁄. ˙L. Bo. A⁄QÙfNXm AYoLs ReLs ˘NÙkR ˘NXÆp ˘Y∞´P ˙LÙÆpTh• ˘Wh• SXfNeL R˚XYo ß⁄. ©. WÙUfNkßW ˘Wh•VÙo, Áj’dœ• RoUWÙw ˘Wh•VÙo, Æ[Ùjßœ[m ˘Wh• SXfNeL R˚XYo. Bo. Æ. ˘NpYœUÙo ˘Wh•VÙo EhTP TX⁄m ˘Ttfld˘LÙiPÙoLs. ˙LÙÆpTh• ˘Wh• SXfNeL R˚XYo LÆWÙVo AiQÙU˚X ˘Wh•VÙo £˚Xdœ UXo UÙ˚X A¶Æj’ U¨VÙ˚R ˘NnRÙo.
 48. 50
 49. 51 ÆZÙÆp NeL ®oYÙ°Lfim Efll©]oLfim UL«o A¶ Efll©]oLfim LXk’ ˘LÙiPÙoLs. ˘Nu˚] WÙ_RÙ≤´u ÿRp ÿRpYWÙL C⁄kR ß⁄. K. ©. Bo AYoL∞u Ët±⁄TRÙY’ ©kRSÙs ÆZÙ 1˛2˛2015 Aufl ˙LÙÆpTh• ˘Wh• SXfNeL NÙo©p LÆWÙVo AiQÙU˚X ˘Wh•VÙo ULÙ≠p £lTÙLd ˘LÙiPÙPlThP’. AiQÙ¨u E⁄YlTPjßtœ ˘Wh• SXfNeL R˚XY⁄m, ®oYÙ°Lfim Efll©]oLfim LXk’ ˘LÙi” UÙ˚XLfim, ÈdLfim ÁÆ ReLs YQdLj˚R ˘R¨ÆjRÙoLs. CkßVÙÆu 65BY’ œ•VW— ß]j˚R ÿu≤h” ˘Wh• SXfNeLjßu NÙo©p ˙LÙÆpTh• AiQÙU˚X ˘Wh•VÙo UaÙ≠p ˚Yj’ £lTÙL ˘ L Ù i P Ù P l T h P ’ . ˘Wh•SXf NeLjR˚XYo ˙R£V ˘LÙ•˚V Ht± ˚Yj’ U¨VÙ˚R ˘NnRÙo. ˙UtT• ÆZÙÆp ®oYÙ°Lfim Efll©]oLfim ˘T⁄m A[Æp LXk’ ˘LÙiPÙoLs. RLYp: ß⁄. ©. WÙUfNkßWu ˘Wh•VÙo, ˘Wh•SXfNeLj R˚XYo, ˙LÙÆpTh•.
 50. 52 ΩpsS Atkm-kn-tbm-js‚ 20-˛mw aXv hm¿jn-Iw, Zo]m-h-en, s]m¶¬ BtLmjw s]cp∂ mb¿ kamPw lmfn¬ 18-˛1-˛2015¬ S-Øp-I-bp-≠m-bn. cmhnse 10 aWn°v Ip´n-Iƒ°pw kv{XoIƒ°p-am-bp≈ Iem-Im-bnI a’cw {ioaXn cmtP-iz-cn-bp-tSbpw {ioaXn tla- bp-tSbpw tXr-Xz-Øn¬ SØn hnP-bn- Isf Xnc-s™-Sp-°p-I-bp-≠m-bn. AKRF {]kn-U-‚ v {io B¿. i¶¿ sdUym¿ Ah¿Iƒ ]pXnb BUn-t‰mdnbØns‚ inem-ÿm-]--I¿Ωw `{Z-Zo]w sXfn-bn®v, 11.45pw 12.15pw CS-°p≈ ip` aplq¿Øn¬ S-Øp-Ibpw F√m-hn[ Ap-{K-l-ßfpw Biwkn°p-Ibpw IrXy ka-bØp Xs∂ ]Wn ]q¿Øn- bm-°p-hm≥ PK-Zo-iz-cs‚ Ap-{Klw D≠m-hs´ F∂v {]m¿∞n-°p-Ibpw sNbvXp. At∂ Znhkw Xs∂ Atkm- kn-tbm-js‚ temtKm {]Im-i-hpw n¿Δ-ln-®p. tbmK-Øn¬ D≠m-bn-cp∂ F√m-h¿°pw s]m¶¬ Xøm-dm°n hnX- cWw sNbvX ΩpsS AwK-ß-fmb Xncp-h√ R. Pm¿±-≥ sdUym¿, ]Ø-w-Xn´ R. cma- enwK sdUym¿ Ah¿Isf tbmK-Øn¬ Ap- tam-Zn-°p-I-bp-≠m-bn. CtX XpS¿∂v Hcp aWn°v D®-`-£-W-Øn-p-th≠n tbmKw ]ncn-™p. s]mXp-tbmKw sshIp-t∂cw 3. aWn°v Ipam-cn. ncp-]a IrjvWs‚ {]m¿∞m Km- tØmSp IqSn Bcw-`n-®p. R. inh-Ip-am¿ sdUym¿ kzmKX {]kw-Khpw {]kn-U‚ v R.cmP-ti-J-c- sd-Uym¿ A[y£ {]kw-Khpw S-Øp-I-bp-≠m- bn. Aøm-bncw kvIzb¿ lo‰n¬ Fb¿I-≠o- sdUym¿ Atkm-kn-tb-j≥ Nß-m-t»cn REG NO:K730/98 SRI.P.S.R.Renganatha Reddiar Joint Secretary R.A.C. j-tmSp IqSn-bp≈ AXym-[p-nI coXn-bn-ep≈ BUn-t‰m-dnbw ]Wn-bp-hm≥ Xocp-am-n-®n-cn-°p- I-bm-Wv. CXnv sNe-hm-Ip∂ XpI Hcp tImSn- bn-e-[nIw th≠n hcp-sa∂pw AXnvsd [ kam-l-c-W-Ønv √-h-cmb P-߃ F√m- hcpw Bflm¿∞-ambn kl-I-cn-°-W-sa∂v {]kn-U‚ v tbmK-Øn¬ ]d-bp-I-bp-≠mbn sk{I-´dn B cma-mY sdUym¿ {]h¿Ø dnt∏m¿´v Ah-X-cn-∏n-®p. samØw AwK-kwJy ˛379 Prayer Song by. S. Nimisha Krishna Welcome Speech - Sri. R. Siva Kumar Reddiar
 51. 53 Bbp-jvIme AwK-߃ ˛ 28 `mc-hm-ln-Iƒ ˛6 FIvkn-Iyq-´ohv AwK-߃ ˛ 19 Cu Ign™ h¿jw Ω-fn¬ n∂pw th¿s]´p t]mb AwK-ß-fpsS Bfl-im-¥n°v BZ-cm-RvP-en-Iƒ A¿∏n-°p-I-bp-≠m-bn. 1. S. kptem-Nm AΩmƒ 2. R.hn-P-b-c¶ sdUym¿ 3. O. A¥ IrjvW sdUym¿ ]Xn-hp-t]mse ΩpsS AwK-ß-fpsS a°- Presidential address - Sri Raja Sekhar Reddiar,President R.A.C Secretary report - Sri. B. Ramanathan Reddiar Submission of Account Sri. A Venugopalan Reddiar Treasurer -R.A.C Speech by Sri. R. Sankar Reddiar AKRF President Speech by. Sri. S.Rameshkumar Reddiar TRAS President Honouring Sri. A Venugopal Reddiar by R. Sankar Reddiar
 52. 54 fpsS hnhm-l-th-f-bn¬ kΩm--ambn ne hnf°p sImSp°pI-bp-≠m-bn. aW-hm-f≥ 1. V.M. hntmZv cmPv (B.Com.MBA) {]ho¨ Ipam¿ F∂ Acp¨ R. cmPvIp-am¿ {]ho¨ T. i¶¿ (M.Com.) R. aWn-I-WvT≥ A. kpμ¿ cmPv aW-hm´n Speech by Sri. R. Anantha Krishnan Reddiar Organizing Secretary AKRF Speech by Sri. R. Regupathy Reddiar Vice President- Trivandrum Reddiars Association Lighting the Lamp by Sri. R. Sankar Reddiar AKRF President C.R.A. Community Centre foundation Stone- inauguarated by Sri. R. Sankar Reddiar Building Foundation Stone Audiance
 53. 55 S. Ap-{]nb (B-TECH) A. icWy F∂ tZhn B. kp[m-tZhn S. hniz{]nb (B.Com) M. apØp-e£van S. N{μ-Kucn Zº-Xn-Iƒ F√m-hcpw F√m ku`m-Ky-tØm-Spw, Zo¿LmbptkmSp-Iq-Snbpw Pohn-°p-hm≥ PK- Zo-iz-c≥ Ap-{K-ln-°-W-sa∂v {]m¿∞n-°p-I- bp-≠m-bn. _n¬UnwKv ^≠v kzcq-]n-°p-hm≥ Bbncw cq]m-bpsS Aøm-bncw kΩm--Iq-∏-Wp-Iƒ A®- Sn®v hnX-cWw sNøp-hm-pw, ]ncn™p In´p∂ XpI-bn¬ Ccp-]Xv iX-amw XpI kΩm--ambn ¬Ip-hmpw Xocp-am-n-®p. Xan-gvm-Sv, tIcfm {io. S.M. sh¶n´ mcm-bW sdUym¿ tbmK- Øn¬ kw_-‘n-°p-hm≥ Ign-bmsX t]mb- Xnvsd {]bmkw IØv aptJ Adn-bn-°p- Ibpw, ΩpsS BUn-t‰m-dnbw hfsc `wKn-bmbn ]WnXp Xo¿°p-hm≥ PK-Zo-iz-cs‚ Ap-{Klw D≠m-hs´ F∂v At±lw Adn-bn® IØv tbmK- Øn¬ hmbn-°p-I-bp-≠m-bn. ΩpsS AwKw {ioaXn S. im¥m {ion-hm-kv Hm∏-td-j≥ S-Øp-hm-mbn [ klm-b-Ønv IØv ¬In. AXv t_m[y-s∏-Sp-I-bpw, `mchmlnIƒ F√m-hcpw kap-Zm-b-Øn¬s∏´ hym]m-cn-Isf kao-]n-°p-Ibpw AXn¬ n∂pw ]ncn™p In´nb 30000/-˛ cq]mbpw Atkm-kn-tb-js‚ 5000/˛cq-]m-bpw, {]kvXpX Bh-iy-Ønv Nß- m-t»cn a¿®‚ vkv Atkm-kn-tb-j-n¬ IØv ¬In AXn¬ n∂pw In´nb 20000/˛cq-]mbpw tN¿Øv BsI 55000/˛cq]m Ah¿°v ¬Ip- Ibpw AkpJw ]q¿W-ambpw t`Z-s∏-Sp-Ibpw sNbvXp. ΩpsS JPm≥Pn A. thmWp-tKm-]me sdUym¿ hchv sNehv IW°v Ah-X-cn-∏n-°p- Ibpw AXv tbmKw AwKo-I-cn-°p-Ibpw sNbvXp. ΩpsS _n¬UnwKv ^≠v DZvLm-Sw S-Øp-I-bp-≠mbn . 25000/˛ cq]m ap-X¬ Hcp e£w cq]m hsc ]ecpw X∂ XpI {]kvXpX tbmK-Øn¬ AKRF {]kn-U≠v {io.R. i¶¿ sdUym¿ Ah¿Iƒ Ωp-°p-th≠n G‰p-hm- ßn, _n¬UnwKv ^≠v kam-l-c-W-Ønp th≠n Xmsg ]d-bp∂ AwK-߃ hf-sc-b- [nIw klm-bn-°p-I-bp-≠mbn. V. taml≥ dmw sdUym¿ R. cmP-ti-Jc sdUym¿ A. thWp-tKm-]me sdUym¿ B. cma-mY sdUym¿ P. Aø-∏≥ sdUym¿ G. IÆ≥ sdUym¿ R. cma-N{μ sdUym¿ A. thWp-tKm-]me sdUym¿ Ah¿I-fpsS tkh--ßsf Ap-tam-Zn®v Atkm-kn-tb-js‚ Logo Inauguration by Sri. R. Sankar Reddiar The Reddiars Mail Book releasing by Sri. Ramanathan Reddiar and being received by Sri. R. Rajasekharan Reddiar
 54. 56 hI-bmbn AKRF {]kn-U≠v {io.R. i¶¿ sdUym¿ s]m∂mS AWn-bn-®p. Xmsg ]d-bp∂ ktlm-Z-c-kw-L-S--bpsS tXm-°ƒ Biwk Adn-bn-®p. sIm√w TMS cta-jvIp-am¿ sdUym¿ Xncp-h--¥-]pcw R. A-¥-IrjvW sdUym¿ Fd-Wm-Ipfw V. `K-hXn sdUym¿ Be-∏p-g, amth-en-°c kwL-Sm tXm- °fpw ]s¶-Sp-Øp.AKRF {]kn-U≠v hfsc hni- Z-ambn OBC, OEC, SEBC apX-emb hn`m-K-ß-sf- ∏‰n ΩpsS kapZmb hnZym¿∞n, hnZym¿∞n- n-Iƒ°v hnZym-`ym-k-Øn-pw, kzbw sXmgn¬ XpS-ßp-hmpw a‰pw k¿°m¿ Ωp°v Ap-h- Zn-®n-´p≈ Cf-hp-I-sf-∏‰n Zo¿L-ambn ]d-bp-I- bp-≠m-bn. ΩpsS sdUym¿kv sabn¬ {]kn- ≤o-I-c-W-Ønv B Poh-m¥ hcn-°msc IqSp- X¬ tN¿t°-≠-Xns‚ Bh-iy-I-X-sb-∏-‰nbpw, Bb-Xnv F√m AwK-ßfpw Ah-c-h-cpsS Ign- hnv Ap-k-cn®v ]pXnb AwK-ßsf tN¿°p- hm≥ {]b-·n-°-W-sa∂v Blzmw sNbvXp. amt-PnKv IΩn‰n FSpØ Xocp-am {]Imcw th´Snbnep≈ ΩpsS ÿew Hcp sk‚ v 150000/˛cq]m hne°v hn¬°p-Ibpw AXns‚ AUzm≥kmbn Hcp e£w cq]m-bpsS sN°v ssI∏‰n. _m°n XpI sI´nSw ]Wn ]ptcm-K- an-°p-∂-X-p-k-cn®v c≠pw, ap∂pw LUp-°- fmbn X∂p sIm≈m-sa∂v kΩ-Xn-®n-´p-≠v. _n¬UnwKv IΩn-‰nsb Xmsg-]-d-bp∂ hn[w Xnc-s™-Sp-°p-I-bp-≠m-bn. sNb¿am≥ ˛ R.inh-Ip-am¿ sdUym¿ Nß-m- t»cn 1. R.kptc-jvIp-am¿ sdUym¿ ]d-t°mSv 2. R.Pm¿≤-≥ sdUym¿ Xncp-h√ 3. S.cma-enwK sdUym¿ ]Ø-w-Xn´ 4. P.cma-IrjvW sdUym¿ ASq¿ 5. S.R.apØp-IrjvW sdUym¿ & M.h-oX IrjvW sdUym¿ 6.G.cmtP{μ sdUym¿ Xncp-h√ ]pXn-b-Xmbn aq∂v e£w cq]-bpsS ]c-kv]c klm-b-n[n XpS-ßp-I-bp-≠mbn. B≠p-tXmdpw S-∂p-sIm-≠n-cn-°p∂ Zo]m-hen a[pc ]e-lmc In‰pw, Ie-≠dpw Cs°m-√hpw F√m AwK-߃°pw hnX-cWw sNbvXp. ac-Wm--¥c NS-ßp-Iƒ°v Atkm-kn-tb-j- n¬ n∂pw Ωƒ ¬In hcp∂ 2000/˛ cq] A. A¥ IrjvW sdUym¿ ˛ s‚ IpSpw-_mw- K-߃ kw`m-h--bmbn Atkm-kn-tb-jv XncnsI ¬In. ]Xn-hp-t]mse B≠p-tXmdpw S-Øn-s°m- ≠n-cn-°p∂ hnZym-`ymk Ahm¿Un-p-th≠n klmbw sNbvXn-´p-≈-h¿ 1. N.kptcjv sdUym¿ & N.tKm]m-e-IrjvW sdUym¿ (sF-izcym kmco tjmdpw Nß-m- t»-cn) 2. R. cmP-ti-Jc sdUym¿ & R. cma-N{μ sdUym¿ (si¬hw tÃmgvkv) 3. N. Aø-∏≥ sdUym¿ (c-¶-mYv sSIvÃ- bn¬kv) 4.- B.cm-a-mY sdUym¿ ( BRR&CO) 5. R.inh-Ip-am¿ sdUym¿ ( M/S M.c-¶-mY sdUym¿) 6. V.T._me-IrjvW sdUym¿ SON'S & DAUGHTER'S 7. {ioaXn Dam lcn-Ip-am¿ ]Ø-w-Xn´ 8. G.tIih sdUym¿ satΩm-dn-b¬ Iymjv Ahm¿Uv Xncp-h√ Ahm¿Uv Ic-ÿ-am-°n-b-h¿ 1. 2013˛2014¬ 10th CBSE H∂mw kΩmw RITHIKA SURESH D/o R.kptcjv Ipam¿ sdUym¿ & K.K. Pqen H∂mw kΩmw {iotZhn P.K. D/o R. t{]w Ipam¿ sdUym¿ & {]nb R.
 55. 57 c≠mw kΩmw A£bv cmPv R.tKm]m¬ S/o R. dmw tKm]m¬ sdUym¿ & hnP-bmdmw tKm]m¬ 2. 10th tÉv kne-_kv Ist PRIZE kmbndmw S S/o A. kXy-m-cm-bW sdUym¿ & KpW-joe +2 CBSE hn`mKw Ist PRIZE `hmn {]nb R. D/O chn-i-¶¿ sdUym¿ & cmP- e£van +2 tÉv kne-_kv Ist PRIZE ]m¿ΔXn tZhn ]fl-m-`≥ D/O R. ]fl-m-`≥ sdUym¿ & Djm ]fl-m-`≥ 2nd PRIZE Cμp M. D/O apØp-IrjvW sdUym¿ & koXm- e£van MBA. Ist PRIZE 2 Members BcXn tZhn D/O R. ]fl-m-`≥ sdUym¿ & Djm ]fl-m-`≥ 2. R. `cXv (11M - K) S/o R. cmP-ti-J-c≥ sdUym¿ & kpNn{X R. BSC K. cmP-e£van D/O IrjvW-aq¿Øn sdUym¿ & apØp-e£van BE. R. dmw Ipam¿ S/O cm[m-IrjvW sdUym¿ & Dam atl-izcn R. 2015-˛2016 te°p≈ Xnc-s™-SpØ `mc-hm-ln- I-fpsS t]cpw hnh-c-ßfpw 1. R. cmP-ti-Jc sdUym¿ ˛ {]kn-U‚ v 2.R. inh-Ip-am¿ sdUym¿ ˛sshkv {]kn-U‚ v 3.B. cma-mY sdUym¿ ˛ sk{I-´dn 4. A. thWp-tKm-]me sdUym¿ ˛ {Sj-d¿ 5. P.S.R. cwKmY sdUym¿ ˛A-kn. sk{I´dn 6. V. taml≥ dmw ˛ Akn.-{S-j-d¿ FIvkn-Iyq-´nhv IΩ‰n saº¿ 1. S.R. apØp-IrjvW sdUym¿ 2. M. Aø-∏≥ sdUym¿ 3. A. _me-IrjvW sdUym¿ 4. R. hcX sdUym¿ 5. K. cho{μ sdUym¿ 6. G. cmtP{μ sdUym¿ 7. G. cm[-IrjvW sdUym¿ 8. R. c¶-cmPv sdUym¿ 9. R. cmP-tKm-]me sdUym¿ 10.R. kp{_-“-Wy≥ sdUym¿ 11.P. cmaIrjvW sdUym¿ 12.G. IÆ≥ sdUym¿ 13. S. cma-enwK sdUym¿ 14.G. Ipamc cma-kp_p sdUym¿ 15. R. kptcjv Ipam¿ sdUym¿ 16.R. Pm¿≤ sdUym¿ 17.R. cmtP-izcn sdUym¿ 18. S. im¥n i¶¿ 19.R. tlam c¶-cmPv alnfm hn`mKw 1. R. tlam c¶-cmPv 2. {ioaXn si¬hn inh-Ip-am¿ 3. {ioaXn S. tlam kXy≥ 4. cmtP-izcn c¶-m-Y≥ 5. M. `mann taml≥ dmw 6. {ioaXn AizXn cmtPjv 7. R. A-kqb cma-Ir-jvW≥ 8. R. B¥n cmP 9. {ioaXn S. im¥n i¶¿ 10. R. Znhy cmw tKm]m¬ 11. {ioaXn P. {]nb t{]w Ipam¿ 12. S. im¥m {ion-hm-k≥ Iem ImbnI a’-c-ß-fn¬ hnP-bn-®-h¿°v kΩm--߃ ¬Ip-I-bp-≠m-bn. kab IrXy-njvSm Ahm¿Uv Xnc-s™-Sp-°- s∏´ aq∂p t]¿°v ¬Ip-I-bp-≠m-bn. {io. A. thWp-tKm-]m¬ sdUym¿ Ah¿Iƒ μn {]Im-iw sNbvXp tZiob Km-tØm-Sp-IqSn tbmKw Ah-km-n-®p.
 56. 58
 57. 59 BUILDING FUND DONATION GIVEN BY THE MEMBERS
 58. 60 Es[m Ce˙L TiThPÙp Ei˚U Ce˙L E˚Ÿm. Es[jßp Ei˚U C⁄kRÙp Es[ AfNm U˚Ÿm. EQo‹ ˘LÙiP Es[eLs Ei˚U ˙R• K”m. Ei˚U ˘Sg£p ÷˚ZkRÙp EtNÙLm Es[jßp E˚Ÿm. APdLUÙL Es[m C⁄kRÙp A˚Uß Aeœ ®˚Ÿm. AZLÙ] YÙr‹ ˘T Aeœ YØ °˚Pdœm. Es[m ˘R∞YÙL C⁄kRÙp EV¨V £kR˚]Ls Y[⁄m. A˚UßVÙL Es[m C⁄kRÙp AZ°V ˘S± ALlT”m. œ˚LÙ‘m Es[m ®˚‹ ˘TÙ’. A’˙TÙX LXe°V Es[m L˚W ˙NWÙ’. Es[m Ko BXVm˛A’ Ei˚U Y[W ˙Yi•V CPm E⁄i” ◊WiPÙY’ Es[j˚R SÙm ˙T‘˙YÙm. ∫˚X˛ RÙU˚W WÆ, SÙ. W≈kßWu, UiPX ˙UXÙ[o(Kn‹) TÙi•Vu °WÙU Ye°, ∫XÙjßœ[m, ˘Sp˚X UÙYhPm. LÆ˚R˛Es[m ∫˚X˛ RÙU˚W WÆ
 59. 61 ß ˘Wh•VÙov ˘U´≠u YWXÙflß ˘Wh•VÙov ˘U´≠u YWXÙflß ˘Wh•VÙov ˘U´≠u YWXÙflß ˘Wh•VÙov ˘U´≠u YWXÙflß ˘Wh•VÙov ˘U´≠u YWXÙfl ß ˘Wh•VÙov ˘U´p Gu‡m ÿjßeLsCRr ˘Y∞YWj ˘RÙPe° 17 Y⁄PeLs B°’. C’ 50BY’ CRZÙœm. ˘Y∞YkR 50 CRrL∞p 24 CRrLs UL«o £l©RZÙœm. Gh” TdLjßp ˘RÙPe° Rt˘TÙ›’ 80 TdLeLfidœ ˙UXÙL ·”Rp ©WßLfiPu ˘Y∞Yk’ ˘LÙi•⁄d°’. ˙RÙtm, Y[of£ ˘LÙf£u ˘Wh•VÙo A˙NÙ£˙VNu Ru NeLjßp ®L›m ®Lr‹L˚[Ÿm, Efll©]oL∞u G›jRÙt˚X Y[odœm ÍXUÙL 1998 Bm Bi” ˘Wh•VÙov ®Îv ˘XhPo Gu ˘TV¨p ˘RÙPeLlTh” Rt˙TÙ’ ß ˘Wh•VÙov ˘U´p G‡m ˘TV¨p A°X ˙LW[Ù ˘Wh•VÙov ·hP˚Ul©u SÙ•j’•lTÙL ˘Y∞Yk’ ˘LÙi•⁄d°’. ÿR≠p Æ[mTWeLs Su˘LÙ˚PLs ÍXUÙL °˚Pdœm TQj˚Rd ˘LÙi” Tjߨ˚L Af£PlTh” ˘Y∞YkR’. ©u]o Sm C] UdL˚[ AeLjß]oL[ÙL ˙Noj’ AYoLs R⁄m NkRÙ ÍXm ˘RÙPok’ ˘Y∞YRk’ ˘LÙi•⁄d°’. NÙR˚]Ls C’Y˚W ˘Y∞VÙ] 50 CRrL∞p 24 CRrLs NÙR˚]T˚PjR Sm C]l ˘TiL˚[ ˙Th• Li” AYoL∞u NÙR˚]L˚[ LYo v˙PÙ¨VÙL ˘Y∞´hP˙RÙ” AYoL∞u ◊˚LlTPeL˚[ CRØu ÿLl◊ Ah˚P´p ˘Y∞´h” ˘L¸WYlT”j’°’. BWmT LÙXjßp ˘LÙf£u ˘Wh•VÙo A˙NÙ£˙VN≤u ®Lr‹L˚[ ˘Y∞´h” YkR Tjߨ˚L ©u]o L˚R, LÆ˚R, Lh”˚WLfiPu ·”Rp TdLeLfiPu ˘Y∞YWj ˘RÙPe°V’. Rt˘TÙ›’ N˙LÙRW NeLeL∞u ®˚]‹Ls, AeLjß]o ˙Nod˚L, UQULs/UQULu ˙R˚Y, ß⁄UQm, 50 Y⁄Pm LØkR RmTß´]o, Bu¡Lm, U⁄j’Ym G] A˚]j’ YVß]⁄m T•j’ Cu◊flUÙfl Tp—˚Y CRZÙL ˘Y∞Yk’ ˘LÙi•⁄d°’. Sm C] UÙQY UÙQÆL˚[ LpÆ´p FdœÆdœm YiQm AYoLs NÙR˚]L˚[Ÿm, TjRÙm Yœl◊, Tu≤WiPÙm Yœl◊ ˘TÙ’ ˙RoÆp AßL Ußl˘Ti ˘TtYoL∞u ◊˚LlTPeL˚[ ˘Y∞´h” ˘L¸WYlT”j’°’. AKRF R˚XYo ß⁄. Bo. NeLo ˘Wh•VÙo AYoLs, ERÆ B£¨Vo ß⁄. ÿj’°⁄xQ ˘Wh•VÙo AYoLs, BXl◊˚Z NeL ˘NVXÙ[o ß⁄. ∫≤YÙNu ˘Wh•VÙo B°˙VÙoL∞u A¨V ÿVt£VÙp ˙LW[ÙƤm, R™rSÙh•¤m AßL Efll©]oL˚[ NkRÙRÙWoL[ÙL ˙Noj’ ˘Yt±S˚P ˙TÙh”d˘LÙi•⁄d°’. Su±Ÿ˚W AfN• L˚X´p S≈] EjßL˚[ TVuT”jß Ah˚P´¤m Eh◊ TdLeL∞¤m TX ◊’˚ULfiPu NkRÙRÙWoL˚[ DodœUÙfl Tjߨ˚L˚V ˘Y∞´h”d ˘LÙi•⁄dœm CRØu B£¨V⁄m, Tl∞μe ˙NoU‡m B°V ß⁄. —˙Wx ˘Wh•VÙo AYoLfidœm CR- Øu B˙XÙ-N-L-WÙL ˘NVpTh-” -Y-⁄m PÙd-Po ©.-G. WÙ_Ù-°-⁄x-Q-˘Wh-•-VÙo,-Tl-∞`o ß⁄. Gv.-Gm. ˘Ye-LP-SÙ-WÙ-VQ ˘Wh-•-VÙ-⁄d-œm, ˚TSÙuv L™h• ˙NoUu ß⁄-. WÙ-U -NÙ™ ˘Wh-•-VÙ-⁄d-œm,-L-™h• Ae-Lj-ß-]o-L-fid-œm Su±´˚]Ÿm, TÙWÙh”L˚[Ÿm ß ˘Wh•VÙov ˘U´p ÍXUÙL ˘R¨Æj’d ˘LÙs°˙Ùm. BWmTm ÿRp ClTjߨ˚L ˘Y∞YW Su˘LÙ˚P A∞jR Sm C] ˘T¨VYoL˚[Ÿm, Æ[mTWeLs ˘LÙ”j’ ERÆV Sm C] Y¶Ll ˘T⁄UdL˚[Ÿm, ˙LW[Ù, R™rSÙ” ˘Wh•SXf NeL R˚XYoL˚[Ÿm, ®oYÙ°L˚[Ÿm, AeLjß]oL˚[Ÿm TÙRm ˘RÙh” GU’ Su±´˚] ˘R¨Æj’d ˘LÙs°˙Ùm. B£¨Vo œ› ß ˘Wh•VÙov ˘U´p ˘LÙf£u.
 60. 62 Smt. Saratha Rajendran October -December 1998 Pages 8 Smt. Saratha Rajendran January - March 2007 Pages 68 Dr. Nagamani Sudhakar April - September 2007 Pages 68 Dr. T. Mahalekshmi December - Febrary 2008 Pages 68 Smt. Beena Kannan July - October 2008 Pages 92 Smt. Vanitha Rangaraj April - June 2008 Pages 60 Smt. Anuradha Sriram January- March 2009 Pages 76 Dr. Kausalya Devi July - September 2009 Pages 68 Dr. Veena Venkidesh October - December 2009 Pages 84 Dr. Sujatha Rajendran January- March 20010 Pages 100 Dr. R.Anuradha April - June 2010 Pages 68 Smt. Radhika Aramudhan & Smt. LethaAnandhakrishnan July - Deptember 2010, Pages 60
 61. 63 Dr. N. Janasundari Rajendran October- December 2010 Pages 72 Dr. D. Lalitha January - March 2011 Pages 64 Smt. Sangeetha Vasanthakumar April - June 2011 Pages 64 Smt. Vijayamuthuvannan July - September 2012 Pages 60 Dr. S.B. Chithra January - March 2012 Pages 68 Dr. Nandini Vishnu April - June 2012 Pages 60 Smt. Simi Anadhagopal October - December 2012 Pages 60 Smt. Usha Chandrakanth January - March 2013 Pages 68 Dr. Radhika Vidhyasagar July - Septmeber 2013 Pages 72 Dr. S. Bhuvaneswari April - June 2014 Pages 80 Dr. S. Tamil Selvi July - Septmeber 2014 Pages 72
 62. 64 ß ˘Wh-•-VÙov ˘U´-¤dœ Au-T-∞l◊ Rk’ ERÆV Sm- C-]j-RÙ-⁄dœ Su-±˚V ˘R¨Æj-’ -˘LÙs°-˙Ùm 1 Sri.R. Janardhanan Reddiar M/s Ayyappas Textile Dealers, Mavelikkara 690 101, Kerala Ph: 0479 - 2344488 Mob: 9388866888 Catholic Syrian Bank Cheque No 374931 dt 05.01.2015 for Rs. 25000-00 2 Dr. P.T.Reddy Dr. P.T. Reddy welfare Trust T.V.H. Eden, Flat No 6, Door No 12/14 4th Cross street, United India Colony, Opp.Fathima Churhc, Kodambakkam, Chennai - 600024 Ph: 044 - 24839495 Mob: 09444323215 By Axis Bank Cheque No 097479 Kodambakkam Chenni Branch dt 22.01.2015 for Rs. 20000-00 3 Lion R. Sankaran Reddiar Ananda Surgicals T.C. 16/2626, Ananda Chambers, Paxhaya Road, Medical College P.O. Trivandrum - 695011 Mob: 9447141391 Punjab National Bank Cheque No 545770 dt 28.01.2015 for Rs. 10000-00 3 Sri N. Muthukumar Reddiar M/s Sai Parthi Honda No 108 Nadana Vilas Extension,Thuraiyur-621010 Trichi Dist, Tamilnadu Ph: 04327-255099 By Corporation Bank, Thurayoor Branch Cheque No 2245, dt 02.02.2015 for Rs. 10,000-00
 63. 65 5 Smt. B. Kawsalya W/o Sri.R.N. Bathrachalam Reddiar 1064/C. TVS Colony, Anna Nagar WestExt. Chennai 600101 Ph:044-26546502 Mob: 09941026501 Indian Overseas Bank Cheque No 545770 dt 11.01.2015 for Rs. 10,000-00 6 Sri.S. Venkataraman Reddiar 21/149E, 463 West Street, Valvangi Chittikurichi 626134, Aruppukottai T.K. Virudhunagar Dist, Tamilnadu Ph:09486604981 By Pandian Grama Bank Virudhunagar Cheque No 422023 dt 12.02.2015 for Rs. 10,000-00 7 Vayalur Road, Reddy Nala Sangam No 1 Geetha Nagar, Vayalur Road thrichy 620017, Tamil Nadu By Account Transfer for Rs. 30,000-00 8 Sri.J. Chandrasekaran Reddiar 19,Sabapathy Street, Ullagaram Chennai -600091 Ph: 044-22420707 State Bank of India Cheque No 559467 dt 01.03.2015 for Rs. 5,000-00 8 Thiruvannamalai Panta Reddiar Sangam 177/65 Tiruvalluvar Street Thiruvannamalai 606601 Tanilnadu Ph: 04175 - 222752 City Union Bank Thiruvannamalai Cheque No 000026 dt 04.03.2015 for Rs. 30,000-00
 64. 66 tIc-f-Ønse (a-e-_m¿ Hgn-sI) D≈ sdUym¿ kap-Zm-bmw-K-߃ tm¨ ˛{Io-an-se-b¿ A¿l-X-bp≈ F√mh¿°pw tIc-f-k¿°m-cn-t‚bpw tI{μ-k¿°m-cn- t‚bpw enÃn¬ H.-_n.kn Im‰-K-dn-bn¬ sXmgn¬ kwh-c- Whpw hnZym-`ymk kwh-c-Whpw e`y-am-Wv. tIc-f-k¿°m-cns‚ 1˛1-˛2015se DØ-chv GO (p) no 1/2015 BCDD {]Imcw ΩpsS kap-Zmbw H.-C.-kn.-˛F-kv.C.- _n.-kn. Im‰-K-dn-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-XmWv. Bp- Iq-ey-߃ e`n-°p-∂-Xnv tm¨ ˛ {Ioan-se-b¿ k¿´n- ^n-°‰v AXmXv Xmeq°v Hm^o-kn¬ n∂pw hmßn lmPcm°-Ww. tm¨ {Ioan-se-b¿ k¿´n-^n-°‰v e`n- °p-∂-Xnv Hcp IpSpw-_-Ønv {]Xn-h¿jw hcp-amw 6 e£w cq]-bn¬ Ihn-b-cp-Xv. -H.-C.-kn. ^okv I¨k-£≥ Bp-Iqeyw tm¨ {Ioan-se-b¿ Im‰-K-dn-bn¬s∏-Sp∂ ΩpsS kap-Zm-b-Ønse F√m Ip´n-Iƒ°pw e`n-°p-∂- Xm-Wv. -H.-C.-kn. ]´nI annexure X (a) Bbn´pw ˛ Fkv.-C.-_n.-kn. ]´nI annexure XI Bbn-´pw, ΩpsS Ip´n-Iƒ VIII ¢mkv apX¬ ¢mkv XII hsc tIc-f-Øn¬Øs∂bmWv hn-Zym-`ymkw S-Øn-b- sX∂v ImWn°p∂-Xn-p≈ k¿´n-^n-°‰v e`n-°p-∂-Xnv annexure XII s‚ enÃv ]I¿∏v CtXm- sSm∏w {]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≈-Xp-am-Wv. Cu Bp-Iq-ey-߃ ΩpsS kap-Zm-b-Ønse Ip´n-Iƒ°v e`n-°p-∂-Xnv Imc-W-°m-cb ΩpsS Xe-ap-Xn¿∂ sdUym¿ kap-Zmb tXm-°-∑m¿°v F√m-hn[ BiwkIfpw t¿∂p sIm≠v Cu Bp-Iq-ey-߃ ΩpsS kap-Zm-b-Ønse Ip´n-Iƒ F√m-hcpw tSn-sb-Sp-°Ww F∂v Rm≥ hno-X-ambn Bh-iy-s∏-Sp∂p F∂v, AUz. B¿. _m_p-i-¶¿ sk{I-´dn TRAS sIm√w c£-I¿Øm-°-fpsS {i≤bv°v AUz. B¿. _m_p-i-¶¿ sdUym¿
 65. 67
 66. 68 ANNEXURE - X (a) LIST OF COMMUNITIES ELIGIBLE FOR EDUCATIONAL CONCESSIONS AS IS GIVEN TO OEC [G.O.(Ms) No. 10/2014/BCDD dated: 23.05.2014] [See Clause 5.4.3 (h)] 1 Vaniya (Vanika. Vanika Vaisya, Vanibha Chetty, Vanlya Chetty, Ayiravar, Nagarathar and Vaniyan 2 Veluthedathu Nair (Veluthedan and Vannathan) 3 Chetty/Chetties (Kottar Chetties, Parakka Chetties, Elur Chetties, Attlngal Chetties, Pudukkada Chetties, Iraniel Chetties, Sri Pandara Cetties, Telugu Chetties, Udiyankulangara Chetties, Peroorkada Chetties, Sadhu Chetties, 24 Mana Chetties, Wayanadan Chetties, Kalavara Chetties and 24 Mana Telugu Chetties 4 Ezhavathi (Vathy) 5 Ganika 6 Kanisu or Kaniyar Panicker, Kani or Kaniyan (Ganaka) or Kanisan or Kamnan, Kalari Kurup/Kalari Panicker 7 Vilkurup, Perumkollan 8 Yadavas (Kolaya, Ayar, Mayar, Maniyani and Truman), Erumakkar 9 Devanga 10 Pattanvas 14 Ezhuthachan 15 Chakkala/Chakkala Nair 16 Reddiars (throughout the State except in Malabar Area) 17 Kavuthiya 18 Veerasaiva (Yogi, Yogeeswara,Poopandram, Malapandaram, Jangam, Matapathi, Pandaram, Pandaran, Vairavi, Vairagi) 19 Vilakkithala Nair - Vilakkithalavan 20 Vaduka - Vadukan, Vadugar, Vaduka, Vaduvan 21 Chavalakkaran 22 Agasa 23 Kaikolan 24 Kannadiyans 25 Kerala Mudalis 26 Madivala 27 Naikkans 28 Tholkolans 29 Thottian 30 Mooppar or Kalian Moopan or Kalian Moopar
 67. 69 ANNEXURE - XI LIST OF SOCIALLYAND EDUCATIONALLY BACKWARD CLASSES (SEBC) [Vide G.O. (P) 208/66/Edn. dated 02.05.1966, G.O. (Ms) No. 95/08/SCSTDD dated 06 10.2008 & G.O. (Ms) No. 58/2012/SCSTDD dated 16.04.2012, G.O.(Ms) No. 10/2014/BCDD dated: 23.05.2014, Lr No. 1538/A2/2014/BCDD dated 02.07.2014] [See Clause 5.4.2 (a)]
 68. 70
 69. 71
 70. 72
 71. 73
 72. 74
 73. 75
 74. 76 J⁄ £±V L˚R: J⁄ AWN‡dœ J˙W U]dLY˚X. AR]Ù˙X ˙NÙoYÙL Gl˘TÙ›’m LÙQl ThPÙo. ˙NÙo˚Y˚V ˙TÙdL TX U⁄j’Yo Ls YWY˚ZdLlThP]o. T¨˙NÙßjR U⁄j’YoLs AWN⁄dœ EPp √ßVÙL GkR ˙LÙ[Ù⁄m Cp˚X, U]f˙NÙo‹dLÙ] LÙWQm Li”©•dL ÿ•VÆp˚X Gufl ˘NÙp≠Æh” ALu]o. Al˙TÙ’ Aeœ YkR OÙ≤ J⁄Yo Nk˙RÙ`UÙL C⁄d °uY¨u Nh˚P˚V AWNo A¶kRÙp, AY⁄dœ GpXÙm N¨VÙ°Æ”m GuÙo. BRXÙp Nk˙RÙ`UÙL C⁄lTY¨u Nh˚P˚V ˙R• ˘LÙi”YW Ukߨdœ AWNo EjßW‹ ChPÙo. HWÙ[UÙ] SpX Nh˚PLs C⁄k’m AYt˚ A¶Ÿm AWNo ˘Y∞TÙo ˚Ydœ Nk˙RÙ`UÙL ˘R¨kRÙ¤m AYo Esfidœs ’dLUÙL˙Y C⁄kRÙo. AYW’ ’dLj˚Rl ˙TÙdL OÙ≤ ·±VT• Nk˙RÙ `UÙL Es[Y¨u Nh˚P˚V ˘LÙi” YW Nk˙RÙ`UÙL Es[ B∞˚] ˙R• A˚Xk R]o. Cflß´p BteL˚W´p A˚U ßVÙL AUokß⁄kR J⁄ Bs Ukߨ´u Li¶p ThPÙo. øeLs Nk˙RÙ` UÙLjRÙ˙] C⁄d°»oLs G] Ukߨ ˙LhL AY⁄m Cßp Gu] Nk˙RLm SÙu ™L‹m Nk˙RÙ`UÙL C⁄d°˙u. AlT•VÙ]Ùp EeLfi˚PV Nh˚P˚V ˘LÙ”eLs G] Ukߨ ˙LhPÙo. Nh˚PVÙ? C’Y˚W Nh˚P˚V SÙu TÙojR’m Cp˚X SÙu ˙TÙhP’m Cp˚X G] Tßp A∞jRÙo. CR]Ùp ™œkR U]dLxPm A˚PkR AWNu UL¨μ˚V ˙R•f ˘Nufl AY˚W ˘RÙ›’ Nh˚P °˚PdLÙR LxPj˚R · ± ] Ù o . A W N ≤ u L x P j ˚ R ˙ L h P ± k R U L ¨ μ Nk˙RÙ`ÿm, ’ d L ÿ m A Y W Y o U ] ® ˚ X ˚ V ˘ T Ù fl j R ’ . C R ˚ ] ˘R¨k’ ˘LÙiPÙp Nh˚P˙R• A˚XV ˙Yi• V’ Cp˚X. SÙm ®˚]dœm GiQeL˚[l ˘TÙflj’RÙu TÙod° Æ`Vm A˚UŸm. SpX’, ˘LhP’, Sh◊, T˚L˚U, Æ⁄l◊, ˘Yfll◊ CYt±tœ GpXÙm LÙWQm Sm U]mRÙu. Sm U]m Án˚UVÙL C⁄kRÙp, Cq‹XL˙U CuTUÙL LÙQlT”m. L[eLj’Pu ˙SÙd°]Ùp GpXÙm L[eLUÙLj ˘R¨Ÿm. BQÙVÙ¤m, ˘TiQÙVÙ¤m G]’ Gu Gu GiQ˙U ˙U˙XÙe° ®t°’. AR]Ùp LY˚XŸm, U]ßp ˙NÙo‹m HtT”°’. SÙu Gu U]lTÙu˚U ˙U˙XÙe° ®t°’. C’ ˙TÙu GiQeL[Ùp TX⁄dœ U] E˚[fN¤m, U] Y⁄jRÿm EiPÙ°’. ClT•lThP GiQeLs T•j’ T¶´p Es[ TX Bi ˘TiL∞ ˚P˙V AßLm LQlT” °’. AR]Ùp ’˙Y`˙U ™g—°’. ™iPYu Li¶tœ C⁄iP˘RpXÙm ˙Tn GuTÙoLs. A’˙TÙX U]ßp Nk˙RLm ˙U˙XÙe° ®t˚L´p, G’ N¨ GuT’ ◊¨VÙ’. RÙu ®˚]jR’RÙu N¨ G]j ˙RÙuflm. CRu ÿ•‹ TX¨˚P˙V ÿ±Ætœ LÙWQUÙL A˚U°’. Æh”d AWNo ˙R•V Nh˚PAWNo ˙R•V Nh˚PAWNo ˙R•V Nh˚PAWNo ˙R•V Nh˚PAWNo ˙R•V Nh˚P
 75. 77 ˘LÙ”lTYo ˘Lh”l ˙TÙYßp˚X. ˘Lh”l ˙TÙ°YoLs Æh”d ˘LÙ”lTßp˚X GuT’ TZ˘UÙØVÙœm. EX°p ˙RÙu±V UdLs A˚]Y⁄m œ˚‹ Es[YoL˙[ AqYÙfl C⁄dL J⁄Yo UtYo œ˚L˚[ ˘T¨’T”jß G∞ßp ÆUo£d°u]o. AßL B˚NŸm, ˙LÙTÿm Y⁄m˙TÙ’ SUdœ SpX’ G’ ˘LhP’ G’ Gufl BWÙŸm Ru˚U˚V CZd°˙Ùm. J⁄ £±V L˚R: J⁄ ¡u©•j ’˚´p £X LÙLeLs ¡˚] ATL±dL LÙjß⁄kR] Al˙TÙ’ J⁄ T⁄k’ ¡˚] LqÆd ˘LÙi” Tk’ ˘Nu’. AR˚]d LiP LÙd˚L ·hPm T⁄k˚R SÙXÙTd Lÿm Tk’ RÙdLj’Ye°]. RÙdœR˚X RÙeL ÿ•VÙR T⁄k’ YÙ´p C⁄kR ¡˚] S›Y ÆhP’. A˚R LiP LÙLeLs ¡˚] ˙SÙd° TdL BWm©j’ ÆhP]. T⁄k’ RÙdœR≠p C⁄k’ ¡iPßp ˘T⁄m U°rf£ A˚PkR’. A’˙TÙXjRÙu U≤R≤u B˚NLfim ˙LÙTeLfim G’Y˚W Sm™Pm ¡u C⁄dœ˙UÙ ARÙY’ B˚NLs, ˙LÙTeLs C⁄dœ˙UÙ A’Y˚W ’uTm LY˚X A˚Uß´u˚U B°V˚Y LÙd˚L ·hPm ˙TÙX SmÿPu ·P˙Y C⁄dœm. T⁄k˚Rl˙TÙX SÙÿm B˚N, ˙LÙTm B°V˚YL˚[ S›Y ÆhPÙp A˚Uß °˚Pdœm. œ”mTjßp Es[ B˙QÙ, ˘Ti ˙QÙ ˙LÙTlT”Rp GuT’ NoYNÙRÙWQm. AlT• J⁄Yo ˙LÙTlT”m ˙TÙ’ UtY⁄m Gßoj’ ˙LÙTlTPÙUp ˘U¸]m NÙßlT’ Su˚U TVdœm. RÙn, Rk˚RVÙWÙLh”m, LQYu, U˚]ÆVÙLh”m SÙm SU’ Gu GiQj˚R Y[oj’ £fl £fl RYflLs HtThPÙ¤m AR˚] Fß ˘T¨RÙdLÙUp Uu≤dœm U] TdœYj˚R Y[oj’d ˘LÙsfiRp ˙Yi”m. Lh”˚W G›ßVYo, ˘W. SÙ. TjWÙNXm ˘Wh-•-VÙo ˘Nu˚].
 76. 78 Sß ˙TÙp ˘Np ˘T¨V SßLs EtTjßVÙœm CPeLfidœ ˘Nufl TÙolTYoLs ÆVl©p ÍrœYo. Liÿu ˘R¨°u £¨V øo ˘T⁄dœ ˙TÙLl˙TÙL ˘T¨V SßVÙL TÙnk’ ˘Np°’ GuT˙R J⁄ AßNVm. SÙu £±V øo˘T⁄d˙L Gufl ®˚]jRÙp, Sß ©l©Pjßp ˙Re° Æ”Yßp˚X. C⁄kR CPjßp C⁄k’ ÿu˙]±f ˘NpY˙R ARu Xh£Vm. AlT• ÿu˙]± TÙŸm ˙TÙ’ £fl £fl øo —˚]Ls, J˚PLs, œ[eL∞p Y⁄m øo AR‡Pu ˙Nok’ ARu A[‹m, ˙YLÿm AßL¨d°u]. Al˙TÙ’m ·P SÙm Y[ok’ Æh˙PÙ˙U Gufl ˘T⁄™Rm ˘LÙi” Ae˙L˙V Re° Æ”Yßp˚X. A’ Ru TVQj˚R ˘RÙPo°’. YØ´p R˚PLs ®fNVm YWjRÙu ˘Nn°u]. AjR˚PL˚[ UtYoLs ˘NnR Nß Gufl ◊Xm© æoTßp˚X. R˚P £±˘R≤p RÙi•f ˘Np¤m. R˚P ˘T¨V˘R≤p —t± Y˚[k’ ˘Np¤m. TX CPeL∞p ARu YØ LW” ÿWPÙL C⁄dœm. A˚RdLi” Sß ß⁄m©l˙TÙYßp˚X. £X CPeL∞p Wm™VUÙ] „r®˚X´¤m C⁄lT’m Ei”. A˚R W£j’ Sß Ae˙L˙V Re° Æ”Yßp˚X. CqY[‹ øiP ÁWm Yk’Æh˙PÙ˙U L˚[lTÙL C⁄dœ˙U Gufl ®˚]j’ Ntfl Jn‹ G”j’f ˘Np Gufl ·±]Ù¤m, Sß Jn˘Y”lTßp˚X. RÙu ˘Np°u CP˘UpXÙm ˘NØlT˚PŸUÙfl ˘NnRÙ¤m Sß ALmTÙYm ˘LÙsYßp˚X. TpXÙ´WdLQdLÙ˙]Ùo, TVuT”m ÆRjßp TVQm ˘NnŸm Sß ÿ•Æp Ru R≤j’Yj˚R LPk’ LP≠p LXdœm ˙TÙ’m LXeœYßp˚X. YÙr˚Y ®˚YÙL˙Y ÿ•d°’. SÙm KŸm ÿu NÙßdL ˙Yi•V’ Cu]ÿm ®˚V Es[’ GuT˚R A±k’ ÿu˙]±f ˘Np. C˚[O˙] Eu YÙrd˚L TVQm £lTÙL C⁄kRÙp, ø NkßlTYoLs A˚]Y⁄m Eu]Ùp TVu A˚PYo. TXo £dL ø TVuT”YÙn. BRXÙp Sß˚Vl ˙TÙX ø K•d˘LÙi˙P C⁄. ß⁄. ©. Bo. WÙRÙ°⁄xQu ˘Wh•VÙo, D˙WÙ”. ˘Np: 09360695956
 77. 79 ÍXd-L-˚Wl-Th• Tg-NÙ-Vj-’, SW-Lp-œ-[m ß⁄.N.P.M. °⁄x-Qu ˘Wh•VÙo ˛ ß⁄Uß. LeLÙ °⁄x-Qu RmTß´]¨u ◊RpYu ß⁄-®-˚f˘NpYu M. S≈u-œ-UÙo, ˙LÙÆ-Ve-œ-[m ß⁄ ÿj-’-œ-UÙo ˘Wh•VÙo ˛ ß⁄-Uß M. WÙ˙_v-Y¨ RmTß´]¨u ◊RpÆ ß⁄-®-˚f˘NpÆ, M. B]k-R-Xh-—™ CYoL∞u ß⁄- U-Qm 11--.09.2014 Aufl U’˚W ¡]Ùh£ —k-R-˙Wv-Y-Wo Nu-]-ß- ´p˚Yj’ £lTÙL S˚P˘Tt-’. UQ-Ud-L-fidœ ß ˘Wh-•-VÙov ˘U´-≠u CR-V-Èo-Y-UÙ] YÙrj-’-dLs ˘Ne-Lu-Úo ß⁄. S. A]k-R-˘We- Lu ˘Wh•VÙo ˛ ß⁄Uß. R. W_≤ RmTß´]¨u ◊RpÆ ˘NpÆ, A.R. NWi-VÙ, ßi-”d-Lp ß⁄. P. WÙ_Ù- WÙm ˘Wh•VÙo ˛ß⁄Uß. Au-]- Èo-Qm RmTß´]¨u ◊RpYu ˘NpYu, ©W-Æi-œ-UÙo CYoL∞u ß⁄-U-Qm ˘Ne-L-Úo ©Ù-Æu-·” ß⁄d-˙LÙ-´p ULÙ- Æx‘ ˙LÙ´p Ui-P-Tj-ßp ˚Yj’ 9--.11.2014 Aufl £lTÙL S˚P-˘Tt--’. ß⁄. K. WÙ_-˙LÙ-TÙp ˘Wh•VÙo ˛ ß⁄Uß. Wj-ß-]-œ-UÙ¨ R. RmTß´]¨u ◊RpYu ˘NpYu R. WÙ˙_x œUÙo M.Com. N. - °⁄x-Q-WÙw ˘Wh•VÙo (˙Xh)˛ ß⁄-Uß G. ÿj-’-Xh-—™ RmTß´]¨u ◊RpÆ ˘NpÆ, G. æTÙ CYoL∞u ß⁄-U-Qm 18.01.2015 Aufl ˙NÙt-Ù-≤d-L˚W ˙RÆ ˙LÙÆ-≠p ˚Yj’ £lTÙL S˚P˘Tt-’.
 78. 80 YÙNLo L•Rm Au◊s[ B£¨V⁄dœ, YQdLm. LPkR CRØp ˘T¨VYo ß⁄. TjWÙNXm AYoL˚[lTt±V LYo v˙PÙ¨ T•j˙Ru. AY˚W ©RÙULu Gu ˘NÙp˙XÙ” C˚Qj’ TÙWÙh•Vßp ™L‹m Su±. J⁄ RP˚Y SÙu AY⁄˚PV ≈h•tœ ˙TÙn C⁄d°˙u. AY⁄m AY⁄˚PV ’˚QÆVÙ⁄m LÙh•V Æ⁄k˙RÙmT˚X Li” ˘S°rk’ ˙TÙ˙]u. YÙrL AY⁄˚PV ˙N˚Y, Y[oL AY⁄˚PV ˘RÙi”. N˙LÙRWo ß⁄f£ ©WNu] ˘Wh•VÙo Y[e°V AmUÙ ˘NÙu] 7 ˘TÙnLs Gu Lh”˚W Gu˚] Li LXeL ˚Yj’ÆhP’. SU’ CRØu B£¨V⁄m, ˙NoU‡m B°V ß⁄. —˙Wx ˘Wh•VÙo AYoL˚[ ¡i”m Secretary General BL ˙Rok˘R”dLlThPßp ™L‹m Nk˙RÙ`m. Printing Technology ´p CqY[‹ ˘T¨V TRÆ˚V ¡i”m ˘Ttßp ™L‹m ˘T⁄™Rm A˚Pk˙Ru. ˘TWmTÌo NeLjßu ˘TÙ’dœ› ·hPm Tt±V Lh”˚W T•j˙Ru. B‘m, ˘Ti‘m ™dL BoYj’Pu LXk’ ˘LÙi”s[]o. CR˚] HtTÙ” ˘NnR ˘Wh• SX NeL ®oYÙ°Lfidœ Gu‡˚PV TÙWÙh”dLs. ß⁄Uß. ÆUXÙ WÙ_Ù°⁄xQ ˘Wh•VÙo AYoLs G›ß ˘Y∞´hP ◊jRL ˘Y∞¬h” ÆZÙÆp LXk’ ˘LÙi˙Pu. SU’ NÿRÙVjßtœ CkR ÆZÙ ™Ll˘T¨V ˘T⁄˚U˚V A∞lTRÙL C⁄kR’. CR˚] HtTÙ” ˘NnR U⁄ULs Ne∏RÙ AYoL∞u ˘NVp Gp˙XÙ˚WŸm TÙWÙhP ˚YjR’. ˙LÙ˚Y UÙYhP ˘Wh• SXfNeLjßu ˘NVXÙt˚Xd Li” ™L‹m TWYNm A˚Pk˙Ru. TjUc ThPm ˘Tt Sm C] ÆYNÙ´ ß⁄. ˘YeLPTß ˘Wh•VÙo AYoL˚[l Tt±V Lh”˚W TÙWÙhPjRdLRÙL C⁄kR’. £X Y⁄jReLs: BXl◊˚Z˚V ˙NokR ß⁄. WÙU—l◊ ˘Wh•VÙo AYoLs ß ˘Wh•VÙov ˘U´≠u Efll©]WÙL ˙NokR’m, AYo UWQm A˚PkR’m AY⁄˚PV ˙TÙh˙PÙdL˚[ Efll©]o ˙Nod˚L Tœß´¤m, LiΩo AgN≠ Tœß´¤m Li” U]m Y⁄kß˙]u. 50 Bi” ß⁄UQ ®˚‹ ÆZÙÆp ß⁄. cRW ˘Wh•VÙo ˛ß⁄Uß ∫RÙXh—™ AYoL∞u ◊˚LlTPm Li˙Pu. ß⁄Uß. ∫RÙXh—™ RY±V’ A±k’ ™L‹m Y⁄jRm A˚Pk˙Ru. Æ. TÙX°⁄xQ ˘Wh•VÙo, ˘LÙpXm.
 79. 81 Gu TÙo-˚Y-´p....Gu TÙo-˚Y-´p....Gu TÙo-˚Y-´p....Gu TÙo-˚Y-´p....Gu TÙo-˚Y-´p.... Bi”dœ SÙuœ ÿ˚ UX-⁄m, ˘Wh-•-VÙov ˘U´p! A¨V TX ˘Nn-ß-L˚[ As-∞j R⁄-Y-ßp, WÙ_-RÙ≤ W´p! UÙQ-Y-⁄dœ Ußl-T-∞d-œm, ULj-RÙ] ˘U´p! NÙR-˚]-VÙ-[˚W Nk-ßdL ˚Yd-œm, NRÙlß W´p! YW‡dœ YWu ˙R”m, YNk-R-UÙ] ˘U´p! UQ-Ud-L˚[ YÙrj-’m, Ue-L-X-UÙ] ˘U´p! Íj-˙RÙ˚W ˘T⁄˚U T”j-’-Y-ßp, ÿRu-˚U-VÙ] ˘U´p! Ck-R-Yodœ Ag-N≠ ˘N¤j-’m, ˘S°rf-£-VÙ] ˘U´p! A˚]j’ ˘Wh-•-VÙo-L-˚[-Ÿm C˚Qd-œm, Au-TÙ] ˘U´p! BX-U-Wm ˙TÙp ˙YÏu± AW-Y-˚Qd-œm AZ-LÙ] ˘U´p! B´-W-UÙ-´-Wm Bi” ˘U´-≠u T¶ ˘RÙPW YÙrj-’d-Ls U]m-®-˚kR YÙrj-’d-Ls ·flm, °. ÀYÙ A˙NÙ-Lu 57/26, ◊’-LÙo-LÙ]Ù ˘R⁄ ß⁄-Yi-QÙ-U˚X ˛ 606601 R™r SÙ”, 04175 ˛ 228592 9442228592 Au◊s[ B£¨V⁄dœ, YQdLm. ß⁄. TjWÙNXm ˘Wh•VÙo AYoL˚[l Tt±Ÿs[ LYo v˙PÙ¨˚V LPkR CRØp T•j˙Ru ™L‹m SuÙL C⁄kR’. CkR YVߤm NÿRÙVlT¶ ˘NnŸm AY˚W Sm C] C˚[OoLs ©uTt ˙Yi”m. ß⁄. —˙Wx ˘Wh•VÙo AYoLs FAPGAp ˘NVXÙ[WÙL ¡i”m ˙Rok˘R”dLlThP’ Sm SÙh•tœm ˘T⁄˚U, Sm C]jßtœm ˘T⁄˚U. CXYN Li £°f˚N ÿLÙm SPjß Y⁄m LPÌo ß⁄Uß. L]LXh—™ AmUÙs AdLhP˚[ Efll©]o ß⁄. Gp. ˘_VfNkßWu ˘Wh•VÙo, AYo Rm œ”mTjRÙodœ Gu U]UÙokR TÙWÙh”dLs. AmUÙ ˘NÙu] ˘TÙnLs Gu Lh”˚W ™L‹m A⁄˚U. ARtœ Ht TP Æ[dLm At◊Rm. R™rSÙh•p Tp˙Yfl NeLeL∞p SPkR ®Lr‹L˚[ Tt±V ˘RÙœl◊ U]˚R LYokR’. ˘UÙjRjßp LPkR CRr Sm C] UdLfidœ J⁄ ˘TÙd°`m RÙu. ß⁄. ˘L. Æ. Gv. NeLWu ˘Wh•VÙo Retd, Additional Education Officer Chennai.
 80. 82 A⁄° Y⁄m E‹Ls 1. Sm SÙh•p ˘T⁄mTÙXÙ] œ”mTjß]o K¨⁄ œZk˚RL˚[ ˘Ttfld ˘LÙsYRÙ¤m, EÆ]oL∞P™⁄k’ ÆX°l ˙TÙœm ˙TÙd˚L L˚P©•lTRÙ¤m E‹Ls A⁄° Y⁄°u]. 2. œ”mTjßp AmUÙ, AlTÙ, RÙjRÙ, TÙh•, AiQu, Rm©, Aj˚R, UÙUÙ, £jß, £jRlTÙ, ˚Uj’Qu ˙TÙu E‹Ls TX Ei”. LÙR¶ ÆZÙÆp C⁄k’ LpVÙQ ÆZÙ Y˚W ≈h•p GkR Æ˙N`m GuÙ¤m ·P A˚]Y⁄m LXk’ ˘LÙi” ∫oY¨˚NLs ˘Nn’ R]’ EÆu TXj˚R ®Ï©lT’ LÙXmLÙXUÙL C⁄k’Y⁄°’. 3. B]Ùp Cufl J⁄ ≈h•p K˙WK⁄ ˘TiœZk˚R Uh”m C⁄lTRÙL G”j’d˘LÙiPÙp AkR œZk˚Rdœ AiQu, Rm©, AdLÙs, Re˚L E‹ CpXÙUp B°Æ”°’. A’ ˘T¨VY[Ù° ß⁄UQUÙ° œZk˚R ©dœm ˙TÙ’ AkRd œZk˚Rdœ RÙn UÙUu, Aj˚R , ˘T¨VmUÙ, ˘T¨VlTÙ, ˙TÙu E‹L˙[ CpXÙUp ˙TÙnÆ”°’. ÿu˘TpXÙm Ko CpXjßp Æ˙`N ®Lrf£Ls SPkRÙp ÿRp SÙ˙[ E‹Ls GpXÙm ·• AkR ≈˙P L˚[Lh• Æ”m. Cl˙TÙ’ E‹Lfidœs Es[ C˚P˘Y∞VÙ¤m, E‹L∞u œ˚TÙhPÙ¤m, SiToLfim, EPu T¶◊¨Ÿm A¤YXL T¶VÙ[oLs Uh”˙U A’‹m AkR ˙SWjßp Uh”˙U Y⁄°u]o. CkR ®˚X ø•jRÙp Smÿ˚PV TÙNm, TiTÙ”, LXÙfNÙWm B°V˚Y ˙LsÆdœ± B°Æ”m. 4. T•jRYoLs Ujß´pRÙu CkR ƨNp EiPÙ°’. Cl˘TÙ›’ LQYu U˚]Æ C⁄Y⁄m ˙Y˚Xdœf ˘Np¤m ˙TÙ’ œZk˚R˚V LÙlTLjßp Æh”f ˘Np°u]o. Æ”ÿ˚ SÙhL∞p E‹dLÙWoL∞u ≈”Lfidœf ˘NpYRt˙LÙ œZk˚RLfidœ E‹L˚[l Tt± G”j’f ˘NÙpYRt˙LÙ ˙SWm C⁄lTßp˚X. BRXÙp Y[⁄m œZk˚RLfidœ E‹L˚[l Tt± ˘R¨VÙU˙X ˙TÙnÆ”°’. 5. E‹Ls Atfll ˙TÙLÙUp £dL Gu] YØ? 1. Æ”ÿ˚ ß]eL∞p EÆ]oL∞u ≈”Lfidœf ˘Nufl E˚Y ◊’l©ŸeLs. Ti•˚LL˚[ E‹dLÙWoL∞u ≈h•˙XÙ ApX’ Sm ≈”Lfid˙LÙ YWY˚Zj’ Ti•˚LL˚[ U°rf£ŸPu ˘LÙiPÙ”eLs. 2. œZk˚RLfidœ E‹ ÿ˚L˚[ G”j’f ˘NÙp≠ ≈h•tœ Y⁄m E‹LfiPu LXk’ TZL A‡UߟeLs. 3. E‹dLÙWoLfidœ TQj˙R˚Y˙VÙ ApX’ ˙Yfl ReL[Ùp ÿ•kR ERÆ˚V Nk˙RÙ`UÙL ˘NnŸeLs. Su±˛ ß]U¶ ˛RLYp˛SÙ. ©WNu]u.
 81. 83
 82. 84 NEW MEMBERSHIP 1 Sri.S. Ramaswamy Reddiar 6/469 Muniyandi Kovil Street Kalligudi Madurai 625 701 Tamil Nadu, Ph: 09994277165 2 Sri. Ramesh Reddiar Hotel Sri Aaryas Joji Buidling Complex Link Road Kayamkulam - 690 502 Alleppey Dist 3 Sri. Ramdoss Reddiar N.S.K Cross Street Pullipandian St. Jeeva Nagar Jai Hindpuram Tamilnadu Ph: 09943117912 4 Sri. A. Ravi Sankar Reddiar No7 Sri Ramapuram Second Street Choolamedu Chennai - 600094 Ph: 09940220961 5 Sri.P. Sukumar Reddiar S/o S. Parpanathan 22/1 Cathedral Colony NGOAColony P.O. Thirunelveli -627007 Tamilnadu Ph: 09994370131 6 Sri.N.MuthukrishnanReddiar Nagaraj Bhavan Chozhikadu Chathankadu P.O Chingavanam Kottayam Ph: 8086759447 7 Smt. Malliga Jayaraman Bharat Transports Attur Main Road Perambaur -621212 Tamilnadu Ph: 8 Sri. P. Hem Kumar Reddiar Mcom, D.Cop,HDCA,DCA S/o Permal Swamy Reddiar Chinnavallikulam Villipatri P.O. Virudhunagar (Via) Dist Tamil Nadu Ph: 09095203303 9 Sri.C.T. Nagaselvam Reddy Msc (Software Engg) (Dip In Animation Photography) S/o Thirupathi Reddiar West Street, Valvangi Chettikurichi P.O. -626 134 Chettikurichi P.O. 626134 Tamilnadu Ph: 09677780754 10 Sri. J. Sachithanandan Reddiar Plot No. 191, B Block 6th Street, Samayapuram Nagar Pooroor, Chennai -600116 Ph: 09940883363 11 Sri. M.N.V. Mohan Reddiar W/112/A4, W-Black 3rdAvenue, Anna Nagar Chennai -600040 Ph: 09884012025 12 KanchipuramDistReddyWelfare Association 84,G.S.T.Road, IInd Floor ICICI Bank Upstairs Rathina Kenaru Chengalpattu - 603001 Tamilnadu Ph : 09894732945 13 Sri. Sivakumar Reddiar. S Sivaellam Azad Lane,Thirunakkara Kottayam - 686001 Ph No : 9846588181 14 Sri. P.RavichandranReddiar Post Master 10-E, Rajaji Street Chenagri - 606701 Tiruvannamalai Dist,Tamilnadu Ph: 094435422885
 83. 85 22 Sri. B. Varadharajalu Reddiar Kuppan Nagar Jamunamarathur & Post Polur Taluk Tiruvannamalai Dist Tamilnadu -635703 Ph: 09655745866 23 Sri. S. Dhayalan Reddiar C9, Prithvi Appartments 98, Kaliamman Koil Street Natesan Nagar Virugambakkam Chennai - 600092 Ph: 09840366984 24 Smt. A. J. Sathya E4,PrithviAppartments 98, Kaliamman Koil Street Natesan Nagar Virugambakkam Chennai - 600092 Ph: 09840321166 25 Sri. A.J., Arun Reddiar Plot 114,F1 Vestas Sri Ramana Appartments 16th Street, Annai Theresa Nagar Puzhudivakkam Chennai -600091 Ph: 09884028592 26 Sri. G. Suresh Reddiar Oviya Illam 79,3rd Street Appavu Nagar Hosur -635109 Karnataka Ph: 09443137079 27 Sri. N.C.Rajeswaran Reddiar 242, Tiruvannamalai Road Kilpennathur & Post Tiruvannamalai -604601 Tamilnadu Ph: 09445244367 28 Sri. N.C.ViVekananthan Reddiar 32, Thiruvalluvar Street New Perungalathur Chennai - 600063 Ph: 09944108687 15 Smt. R. Subashini Karthik 75.B,1, Packet Dilsaath Garden New Delhi -110095 Ph: 09650033409 16 Sri. R.K. Rajamanikkam Reddiar Treasurer Tiruvannamalai Panta Reddiar Sangam 840,3rd Street Vanavil Nagar, Vengikkal Thiruvannamala - 606604 Tamilnadu Ph: 09443814217 17 Sri. S. Somasundaram Reddiar Joint Secretary Thiruvannamalai Patna Reddiar Sangam Mallavadi & Post Tiruvannamalai -606805 Tamilnadu Ph: 09486569077 18 Sri.S. Karthikeyan Reddiar 1282-A,8th Street Thendral Nagar Vengikkal Tiruvannamalai - 606604 Tamilnadu Ph: 09944742946 19 Sri.S. Ravikuamr Reddiar Vadamathur & Post Via Kanji-606702 Tiruvannamalai Dist Tamilnadu Ph: 09790476666 20 Sri. D.Gnana Sekharan Reddiar 766/119,Ist Street Ganesh Nagar, Vengikkal Tiruvannamalai - 606604 Tamilnadu Ph: 09585310562 21 Sri. R. Kumarasamy Reddiar 1-21 Iyngunam Village Kanalapaadi Post Tiruvannamali -606611 Tamilnadu Ph: 09944440692
 84. 86 ß⁄. N. TÙX-°-⁄x-Qu ˘Wh•VÙo (Y-V’ 88) 18.02.2015 Aufl ß⁄-Y-]k- R-◊-Wj-ßp ˚Yj’ LÙX-UÙ- ]ÙoLs. ß⁄.S. ˘Ye-°-PÙ-N-Xm ˘Wh•VÙo (YV’ 72) T.R.A.S Executive committee member- 11.02.2015 Aufl ˘LÙp-Xj-ßp ˚Yj’ LÙX- UÙ-]ÙoLs. NÍ-L-˘We-L-◊-Wm LÙXm ˘Nu S. Br-YÙo ˘Wh-•- VÙo AYo-L-∞u U˚]-Æ-Ÿm, Iv-YoVÙ œÏl-Teœ RÙWo-Ls ß⁄.A. LÙk-R-Ï-Tu ˘Wh•VÙo, ß⁄.A. ˙Y‘- ˙LÙ-T-Xu ˘Wh-•-VÙo,ß⁄.A. TÙX-°-⁄x-Qu ˘Wh-•- VÙo CYo-L-∞u RÙVÙ-⁄-UÙ-°V A. ˘TÙu-]m-UÙs (YV’ 90) 2.03.2015 Aufl Ne-L-]Ù-˙N-¨-´p ˚Yj’ LÙX-UÙ-]ÙoLs. ß⁄.M. —l-˚TnVÙ ˘Wh•VÙo AYo-L-∞u U˚]Æ S. ˙U]LÙ (Y-V’ 73) 25.12.2014 Aufl ˘LÙpXjßp ˚Yj’ LÙX-UÙ-]ÙoLs. PÙd-Po R.K. —l-T-WÙ-V¤ ˘Wh•VÙo (YV’ 93) Kn‹ ˘Tt ˘Nu˚] UÙS-LWÙh£ U⁄j-’-Yo 27.1.2015 Aufl ˘Nu-˚]-´p ˚Yj’ LÙX-UÙ- ]ÙoLs. ß⁄. K. ˙LÙÆkR ˘Wh-•-VÙo (Rtd Deputy Chief Officer Central Bank of India) 12.12.2014 Aufl Yk-R-YÙ£ RÙ¤LÙ YÔo °WÙ-Uj-ßp ˚Yj’ LÙX-UÙ-]ÙoLs. ß⁄.P.K. ˘We-L-SÙ-Ru ˘Wh-•-VÙo (Y-V’ 81) 2.12.2014 Aufl ß™-¨-´p ˚Yj’ LÙX-UÙ-]ÙoLs. ß⁄.M. cWÙÿ¤ ˘Wh•VÙo (Y-V’ 91) 9.12.2014 Aufl ˘Nu- ˚]´p ˚Yj’ LÙX-UÙ- ]ÙoLs. R. —l-◊WÙ-V¤ ˘Wh•VÙo (˙Xh) AYo-L-∞u U˚]Æ S. —˙XÙf-N]Ù Am-UÙs (Y-V’ 70) 20.10.2014 Aufl Ne-L-]f- ˙N-¨-´p ˚Yj’ LÙX-UÙ- ]ÙoLs. LP-Ìo °⁄x-Q-NÙ™ LpÆ ®fl-Y-]e-L-∞u R˚X-Yo Dr.K. WÙ˙_k-ß-Wu ˘Wh-•-VÙo AYo-L-∞u ULu R. B]kj 16.1.2015 Aufl LÙX-UÙ-]ÙoLs. ˙Y¶-Vm-UÙs (Y-V’ 92) 21.2.2015 Aufl ß⁄-Y-]k- R-◊-Wj-ßp ˚Yj’ LÙX-UÙ- ]ÙoLs.
Anúncio