O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Damas Gruska: 20 premárnených rokov - Slovenské vysoké školy 1989 - 2009

1.369 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Damas Gruska: 20 premárnených rokov - Slovenské vysoké školy 1989 - 2009

 1. 1. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı 20 prem´rnen´ch rokov a y Slovensk´ vysok´ ˇkoly 1989-2009 e es Damas Gruska Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 2. 2. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Obsah 1 Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es 2 Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es 3 Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c 4 Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 3. 3. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı ´ Uvodn´ pozn´mka a a - nespochybˇujem existenciu veˇ kvalitn´ch vedeck´ch ˇi n lmi y y c pedagogick´ch pracov´ y ısk, - veˇ z naznaˇovan´ch trendov m´ univerz´lnejˇiu platnosˇ la c y a a s t (celosvetov´, region´lnu, postkomunistick´, ...). u a u Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 4. 4. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vonkajˇie pr´ciny: s ıˇ neujasnen´ zmysel a ciele vysok´ho ˇkolstva y e s (ˇkola ako miesto z´ s ıskania diplomu, ako miesto umiestnenia inak nezamestnan´ch, ...), y Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 5. 5. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vonkajˇie pr´ciny: s ıˇ neujasnen´ zmysel a ciele vysok´ho ˇkolstva y e s (ˇkola ako miesto z´ s ıskania diplomu, ako miesto umiestnenia inak nezamestnan´ch, ...), y mal´ vonkajˇ´ tlak na reformy (kvalitu) z dom´ceho prostredia y sı a (zamestn´vatelia, daˇov´ poplatn´ ...), a n ı ıci, Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 6. 6. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vonkajˇie pr´ciny: s ıˇ neujasnen´ zmysel a ciele vysok´ho ˇkolstva y e s (ˇkola ako miesto z´ s ıskania diplomu, ako miesto umiestnenia inak nezamestnan´ch, ...), y mal´ vonkajˇ´ tlak na reformy (kvalitu) z dom´ceho prostredia y sı a (zamestn´vatelia, daˇov´ poplatn´ ...), a n ı ıci, ˇkodliv´ politick´ tlak s y y (zvyˇovanie poˇtu ˇtuduj´cich, vyn´ten´ ˇtudenti, ..., posledn´ s c s u u ıs e excesy), Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 7. 7. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vonkajˇie pr´ciny: s ıˇ ˇkodliv´ politick´ kl´ s a a ıma (obdobie jednoduch´ch (privatizaˇn´ch) ”rieˇen´ ˇkoln´ ako y c y s ı”, s e jedin´ ˇirˇie diskutovan´ t´ma), as s a e Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 8. 8. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vonkajˇie pr´ciny: s ıˇ ˇkodliv´ politick´ kl´ s a a ıma (obdobie jednoduch´ch (privatizaˇn´ch) ”rieˇen´ ˇkoln´ ako y c y s ı”, s e jedin´ ˇirˇie diskutovan´ t´ma), as s a e minim´lne tlaky zo zahraniˇia a c (kontroverzn´ Bolonsk´ zmluva, uzn´vanie diplomov, ..., a a a medzin´rodn´ granty). a e Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 9. 9. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vn´torne pr´ciny: u ıˇ nevyhovuj´ca legislat´ - zle nastaven´ (samo)spr´va u ıva a a (manaˇment univerz´ spr´vne rady, vedeck´ rady, ”univerzity”, z ıt, a e ”profesori” a ich postavenie, ....), Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 10. 10. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vn´torne pr´ciny: u ıˇ nevyhovuj´ca legislat´ - zle nastaven´ (samo)spr´va u ıva a a (manaˇment univerz´ spr´vne rady, vedeck´ rady, ”univerzity”, z ıt, a e ”profesori” a ich postavenie, ....), absentuj´ce alebo zl´ krit´ria hodnotenia a financovania ˇkˆl u e e s o (extenz´ ıvny rozvoj, generovanie jalov´ch v´stupov, potl´ˇanie y y ac krit´ri´ dˆleˇit´ch z hˇ e ı o z y ladiska ˇtudenta, ...), s Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 11. 11. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Vn´torne pr´ciny: u ıˇ nevyhovuj´ca legislat´ - zle nastaven´ (samo)spr´va u ıva a a (manaˇment univerz´ spr´vne rady, vedeck´ rady, ”univerzity”, z ıt, a e ”profesori” a ich postavenie, ....), absentuj´ce alebo zl´ krit´ria hodnotenia a financovania ˇkˆl u e e s o (extenz´ ıvny rozvoj, generovanie jalov´ch v´stupov, potl´ˇanie y y ac krit´ri´ dˆleˇit´ch z hˇ e ı o z y ladiska ˇtudenta, ...), s ıvnosˇ a antireformnosˇ veˇ ˇasti akademickej obce. konzervat´ t t lkej c Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 12. 12. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity ako s´kromn´ majetok ich zamestnancov, u y Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 13. 13. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity ako s´kromn´ majetok ich zamestnancov, u y uzavrenosˇ voˇi okolit´mu svetu t c e (akademick´mu i ostatn´mu), e e Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 14. 14. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity ako s´kromn´ majetok ich zamestnancov, u y uzavrenosˇ voˇi okolit´mu svetu t c e (akademick´mu i ostatn´mu), e e nefunguj´ce konkurenˇn´ prostredie u c e (aj z pohˇ ladu ˇkˆl aj z pohˇ s o ladu ˇtudentov), s pr´ ıklady: lietaj´ci profesori a hranica 65 rokov u Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 15. 15. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity ako s´kromn´ majetok ich zamestnancov, u y uzavrenosˇ voˇi okolit´mu svetu t c e (akademick´mu i ostatn´mu), e e nefunguj´ce konkurenˇn´ prostredie u c e (aj z pohˇ ladu ˇkˆl aj z pohˇ s o ladu ˇtudentov), s pr´ ıklady: lietaj´ci profesori a hranica 65 rokov u absencia ˇo i len jednej ˇpiˇkovej univerzity c s c (ˇo i len v stredoeur´pskom kontexte), c o Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 16. 16. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity ako s´kromn´ majetok ich zamestnancov, u y uzavrenosˇ voˇi okolit´mu svetu t c e (akademick´mu i ostatn´mu), e e nefunguj´ce konkurenˇn´ prostredie u c e (aj z pohˇ ladu ˇkˆl aj z pohˇ s o ladu ˇtudentov), s pr´ ıklady: lietaj´ci profesori a hranica 65 rokov u absencia ˇo i len jednej ˇpiˇkovej univerzity c s c (ˇo i len v stredoeur´pskom kontexte), c o Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 17. 17. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity nie s´ l´ u ıdrom spoloˇnosti, c Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 18. 18. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity nie s´ l´ u ıdrom spoloˇnosti, c vˇeobecn´ nespokojnosˇ s a t a ˇ reformnej ˇasti akademikov, ˇtudentov), (zamestn´vatelov, c s Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 19. 19. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı V´sledok: y univerzity nie s´ l´ u ıdrom spoloˇnosti, c vˇeobecn´ nespokojnosˇ s a t a ˇ reformnej ˇasti akademikov, ˇtudentov), (zamestn´vatelov, c s odliv ˇtudentov do zahraniˇia, ktor´ zatiaˇ brzdia len finanˇn´ s c y l c e moˇnosti rod´ ˇtudentov. z ın s Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 20. 20. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Bud´cnosˇ: u t Eˇte horˇia s s Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 21. 21. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Bud´cnosˇ: u t Eˇte horˇia s s ˇ (a to aj ked nebudem extrapolovaˇ z posledn´ch troch tristn´ch t y y rokov - politiz´cia, nacionaliz´cia, nekoncepˇnosˇ, servilnosˇ, ....), a a c t t Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 22. 22. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Bud´cnosˇ: u t Eˇte horˇia s s ˇ (a to aj ked nebudem extrapolovaˇ z posledn´ch troch tristn´ch t y y rokov - politiz´cia, nacionaliz´cia, nekoncepˇnosˇ, servilnosˇ, ....), a a c t t Spoloˇensk´ elity mimo akademick´ prostredie stratia z´ujem o c e e a vysok´ ˇkolstvo - t´m skˆr, ˇe ich deti bud´ ˇtudovaˇ len v es y o z us t zahraniˇ´ cı. Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 23. 23. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Bud´cnosˇ: u t Eˇte horˇia s s ˇ (a to aj ked nebudem extrapolovaˇ z posledn´ch troch tristn´ch t y y rokov - politiz´cia, nacionaliz´cia, nekoncepˇnosˇ, servilnosˇ, ....), a a c t t Spoloˇensk´ elity mimo akademick´ prostredie stratia z´ujem o c e e a vysok´ ˇkolstvo - t´m skˆr, ˇe ich deti bud´ ˇtudovaˇ len v es y o z us t zahraniˇ´ cı. Priemyseln´ elity, ak vˆbec bud´ maˇ z´ujem o vysoko vzdelan´ e o u t a u pracovn´ silu, bud´ ju z´ u u t ˇ ıny, ıskavaˇ z C´ Indie, ... Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 24. 24. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Miesto z´veru a Tri veci, ktor´ najviac ch´baj´ slovensk´m vysok´m ˇkol´m: e y u y y s a Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y
 25. 25. Vonkajˇie prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo s u e es Vn´torne prostredie formuj´ce slovensk´ vysok´ ˇkolstvo u u e es Stav vysok´ho ˇkolstva na zaˇiatku 21. storoˇia e s c c Slovensk´ vysok´ ˇkolstvo v 21. storoˇ´ e es cı Miesto z´veru a Tri veci, ktor´ najviac ch´baj´ slovensk´m vysok´m ˇkol´m: e y u y y s a V´ ızia. Sebavedomie. Manaˇment. z Damas Gruska 20 prem´rnen´ch rokov a y

×