O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

3b41ab5dce0457b9c1f98673ee9279b2

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

3b41ab5dce0457b9c1f98673ee9279b2

 1. 1. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 2วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ขอสอบมี 2 สวน จํานวน 86 ขอ : คะแนนเต็ม 80 คะแนน สวนที่ 1 จํานวน 68 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 68 คะแนน สวนที่ 2 จํานวน 18 ขอ เปนชุดคําถาม 6 ชุด ชุดละ 3 ขอ ชุดละ 2 คะแนน รวม 12 คะแนนสวนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว ู ขอ 1 - 68 : ขอละ 1 คะแนน1. เซลลที่มีสวนประกอบดังตอไปนี้ : ดีเอ็นเอ ไรโบโซม เยื่อหุมเซลล เอนไซม และ  ไมโทคอนเดรีย เปนเซลลของสิ่งมีชวิตในขอใด ี 1. แบคทีเรีย 2. พืชเทานั้น 3. สัตวเทานั้น 4. อาจเปนไดทั้งพืชหรือสัตว2. กระบวนการใดไมพบในกระบวนการดูดน้ํากลับที่ทอหนวยไต 1. การแพร 2. ออสโมซิส 3. เอนโดไซโทซิส 4. การลําเลียงแบบใชพลังงานฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 2. 2. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 3วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.3. เหตุใดผูดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลจึงมักปสสาวะบอยกวาปกติ 1. ไตทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2. การหลั่งฮอรโมนวาโซเปรสซินลดลง 3. แอลกอฮอลเปนพิษตอรางกาย จึงถูกกําจัดทิ้งอยางรวดเร็ว 4. รางกายควบคุมการทํางานของกลามเนื้อกระเพาะปสสาวะไมได4. การดื่มน้ําสมเปนปริมาณมาก ทําใหเลือดมีสภาวะเปนกรดจริงหรือไม เพราะเหตุใด 1. เปนกรดจริง เพราะวิตามินซีละลายน้ําได 2. เปนกรดจริง เพราะน้ําสมมีรสเปรี้ยวและมีปริมาณกรดสูง 3. ไมเปนกรด เพราะเลือดมีสมบัติเปนสารละลายบัฟเฟอร 4. ไมเปนกรด เพราะรางกายจะไดรับอันตรายไดหากเลือดมีสภาวะเปนกรด5. วิธีการในขอใดที่ใชควบคุมโรคไวรัสในพืชไดผลดีท่สุด ี 1. การเผาทําลายพืช 2. การฉีดวัคซีน 3. การใชยาปฏิชีวนะ 4. การเพิ่มไนโตรเจนในดินฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 3. 3. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 4วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.6. เมื่อเชื้อโรคเขาสูรางกายคน รางกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยสรางสารใดมาตอสู 1. ซีรุม 2. แอนติเจน 3. ทอกซอยด 4. แอนติบอดี7. เมื่อหยดน้ําเกลือลงบนสไลดที่มีใบสาหรายหางกระรอกอยู จะสังเกตเห็นการ เปลี่ยนแปลงของเซลลคลายกับที่เกิดขึ้นเมื่อหยดสารใดมากที่สุดและเกิดเร็วที่สุด 1. น้ํากลั่น 2. น้ําเชื่อม 3. น้ํานมสด 4. แอลกอฮอล8. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับดีเอ็นเอ 1. ดีเอ็นเอพบไดในคลอโรพลาสต 2. ดีเอ็นเอทําหนาที่กําหนดชนิดของโปรตีน 3. สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีปริมาณดีเอ็นเอไมเทากัน 4. ไนโตรเจนเบสชนิดกวานีนและไซโทซีนจะจับคูกันดวยพันธะคูเสมอฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 4. 4. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 5วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.9. ถาพอมีหมูเลือด B แมมหมูเลือด A และมีลูกชายที่มีหมูเลือด O โอกาสที่จะไดลูกสาว ี ที่มีหมูเลือด O เปนเทาใด 1. 1/2 2. 1/4 3. 1/8 4. 1/1610. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย 1. เปนโรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง 2. ผูปวยเปนโรคธาลัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง 3. เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสรางโกลบิน 4. ผูที่ไดรับแอลลีลผิดปกติจากพอหรือแมเพียงฝายเดียวมีโอกาสเปนโรคได11. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับมิวเทชัน 1. มีอัตราการเกิดไดสูงตามธรรมชาติ 2. เกิดไดทั้งระดับโครโมโซมและดีเอ็นเอ 3. เกิดขึ้นไดเฉพาะในเซลลที่กาลังแบงตัว ํ 4. มิวเทชันในเซลลทกชนิดสามารถถายทอดไปยังรุนลูกหลานได ุฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 5. 5. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 6วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.12. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการโคลน 1. ไดสัตวตัวใหมที่มีเพศเดียวกับสัตวตนแบบ 2. เปนการสรางสัตวตัวใหมโดยไมตองอาศัยเซลลสืบพันธุ 3. แฝดเหมือนคือตัวอยางของการโคลนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 4. แกะดอลลีเกิดจากการโคลนโดยใชเซลลบริเวณเตานมเปนตนแบบ13. ขอใดจัดเปนสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 1. แตงโมไมมีเมล็ด 2. กลวยไมที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3. แบคทีเรียที่สามารถผลิตฮอรโมนอินซูลิน 4. กลวยไมพันธุใหมที่ไดจากการฉายรังสีแกมมา14. หลักฐานในขอใดที่ไมสามารถใชตรวจหาฆาตกรโดยใชลายพิมพดีเอ็นเอ 1. เสนผม 2. ลายนิ้วมือ 3. คราบอสุจิ 4. คราบเลือดฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 6. 6. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 7วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.15. ในระบบนิเวศซึ่งประกอบดวย เหยี่ยว งู กระรอก หญา และตั๊กแตน สิงมีชีวิต ่ ในขอใดมีมวลชีวภาพนอยที่สุด 1. งู 2. เหยี่ยว 3. หญา 4. กระรอกและตั๊กแตน16. กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบใดนําไปสูการเกิดระบบนิเวศหลังจากการ ระเบิดของภูเขาไฟบนเกาะหนึ่ง 1. แบบปฐมภูมิ 2. แบบทุตยภูมิ ิ 3. แบบตติยภูมิ 4. แบบจตุรภูมิ17. ขอใดไมนับวาเปนสวนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ 1. ความหลากหลายของสปชีส 2. ความหลากหลายของพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต 3. ความหลากหลายของแหลงที่อยูของสิ่งมีชีวิต 4. ความหลากหลายของสารเคมีตางๆ รอบสิ่งมีชีวิตฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 7. 7. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 8วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.18. ทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนใหมไดในขอใดที่มนุษยนํามาใชประโยชนมากที่สุดใน ปจจุบัน 1. พลังงานน้ํา 2. พลังงานลม 3. พลังงานจากคลื่น 4. พลังงานแสงอาทิตย19. เมื่อมีสารประกอบไนเตรตและฟอสเฟตสะสมอยูในแหลงน้ําเปนปริมาณมาก ปรากฏการณใดจะเกิดขึ้นเปนอันดับแรก 1. ปริมาณแพลงตอนสัตวจะเพิ่มขึ้น 2. จํานวนของแพลงตอนพืช สาหราย และพืชน้ําจะเพิ่มขึ้น 3. สารพิษตกคาง เชน สารกําจัดแมลง จะมีปริมาณการสะสมสูงขึ้น 4. ปริมาณสัตวน้ํา เชน ปลา สัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ จะเพิ่มขึ้น20. สัตวปาในขอใดมีสถานภาพปจจุบันแตกตางไปจากขออื่นทั้งหมด 1. พะยูน ชาง 2. ควายปา กระทิง วัวแดง 3. นกเจาฟาหญิงสิรินธร กูปรี 4. นกแตวแลวทองดํา เลียงผาฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 8. 8. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 9วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ตารางธาตุH HeLi Be B C N O F NeNa Mg Al Si P S Cl ArK Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br KrRb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I XeCs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At RnFr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo* Lanthanides La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ** Actinides Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr21. ขอความใดไมถูกตอง 1. กรดไรโบนิวคลีอิกทําหนาที่ในการสรางโปรตีน 2. คารโบไฮเดรตชวยใหการเผาไหมไขมันเปนไปอยางสมบูรณ 3. ปฏิกิริยาการเตรียมสบูจากน้ํามันเรียกวา “สะปอนนิฟเคชัน (saponification)” 4. โปรตีนเปนแหลงพลังงานขั้นแรกของรางกายโดยโปรตีน 1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรีฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 9. 9. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 10วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.22. การทดสอบสาร ก สาร ข สาร ค และ สาร ง ไดผลดังนี้ หมายถึง ละลายในน้ํา หรือ ใหสีนําเงินกับไอโอดีน หรือ ้ เกิดตะกอนสีแดงอิฐกับสารละลายเบนิดิกต หมายถึง ไมเปลี่ยนแปลง การทดสอบ สาร ก ข ค ง การละลายน้ํา สารละลายไอโอดีน สารละลายเบนิดิกต HCl ตามดวยสารละลายเบนิดิกต สาร ก สาร ข สาร ค และ สาร ง ควรเปนสารใดตามลําดับ 1. แปงขาวโพด น้ําเชื่อม ใยไหม กลูโคส 2. แปงผัดหนา ฟรักโทส ใยสําลี น้ําตาลทราย 3. แปงขาวเจา น้ําตาลทราย ใยบวบ ฟรักโทส 4. แปงสาลี แอสพารแทม ใยแมงมุม กลูโคสฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 10. 10. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 11วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.23. ปริมาณของไขมันอิ่มตัว ไขมันไมอมตัว และสารอื่น ๆ ในน้ํามันเปนดังตาราง ิ่ ชนิดน้ํามัน/ไขมัน ไขมันอิ่มตัว (%) ไขมันไมอมตัว (%) ิ่ อื่น ๆ (%) น้ํามันถั่วเหลือง 15 52 33 น้ํามันมะพราว 86 0 14 น้ํามันไก 23 24 53 ไขมันวัว 48 2 50 ขอใดสรุปไดถูกตอง 1. ไขมันวัวจะเหม็นหืนเร็วกวาน้ํามันไก 2. น้ํามันถั่วเหลืองเหม็นหืนชากวาน้ํามันมะพราว 3. น้ํามันถั่วเหลืองเหมาะสําหรับทอดอาหารมากกวาน้ํามันมะพราว 4. ถาใชนํามันที่มีจํานวนเทากัน น้ํามันถัวเหลืองจะทําปฏิกริยากับไอโอดีนโดยใช ้ ่ ิ ปริมาณมากที่สุดฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 11. 11. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 12วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.24. กําหนดโครงสรางของกรดอะมิโน A, B และ C โดย A และ B เปนกรดอะมิโนจําเปน CH2 CH(CH3)2 CH(CH3)2 CH2 OH H2N CH COOH H2N CH COOH H2N CH COOH A B C ขอความใดถูกตอง 1. เพปไทดที่ประกอบดวยกรดอะมิโนทั้ง 3 ชนิด ขางตนโดยไมมีกรดที่ซ้ํากันมี ทั้งหมด 3 ชนิด 2. เพปไทดที่เกิดจากกรด A และกรด B ทําปฏิกิริยากับ CuSO4 ในสภาวะเบสให สารสีมวง 3. เพปไทดที่เกิดจากกรด A กรด B และกรด C เปนไตรเพปไทดที่มีจํานวนพันธะ เพปไทด 3 พันธะ 4. ในรางกายมนุษยจะไมพบโปรตีนที่มีกรดอะมิโน A และ B เปนองคประกอบฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 12. 12. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 13วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.25. กําหนดสาย X ของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกชนิดหนึ่งมีลําดับของเบสดังนี้ (A = อะดีนีน, C = ไซโตซีน, G = กวานีน, T = ไทมีน) X X G A T G T C A สาย Y ที่เปนคูของสาย X จะมีลําดับเบสเปนไปตามขอใด T G A C A T C 1. Y Y C A T C A G T 2. Y Y C T A C T C A 3. Y Y T G A G T A C 4. Y Yฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 13. 13. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 14วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.26. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับสมบัติของตัวทําละลายในอุตสาหกรรมเคมีท่ไดจากการกลั่น ี ปโตรเลียม 1. มีจุดเดือดสูงกวาน้ํามันดีเซล 2. เปนสารไฮโดรคารบอนที่ละลายน้ําได 3. มีสถานะเปนของเหลวทีอุณหภูมิและความดันปกติ ่ 4. ประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนที่มจํานวนคารบอนนอยกวา 5 อะตอม ี27. เมื่อนํายางชนิดหนึ่งที่มีสมบัติยดหยุนมาเผาไฟ พบวาเกิดแกสที่ละลายน้ําแลวได ื  สารละลายที่มีฤทธิ์เปนกรด ชนิดของยางและแกสที่เกิดขึ้นเปนขอใด ชนิดของยาง ควันที่เกิดจากการเผา 1. ซิลิโคน SiO2 2. ยางวัลคาไนซ SO2 3. พอลิไวนิลแอซีเตท HCl 4. ไนลอน 66 NH328. ขอใดไมมปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น ี 1. การเคี้ยวขาวกอนกลืน 2. การฟอกสบูในน้ํากระดาง 3. การทาแล็กเกอรเคลือบผิวไม 4. การผสมกลีเซอรอลกับเอทานอลฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 14. 14. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 15วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.29. ไฮโดรเจนเปนแกสที่เบาที่สุด ใชทําใหบอลลูนลอยตัวขึ้นในอากาศได แตในทาง ปฏิบัติจะใชแกสฮีเลียมซึงหนักกวา เพราะเหตุผลหลักตามขอใด ่ 1. แกสไฮโดรเจนติดไฟไดงาย 2. แกสไฮโดรเจนมีราคาแพงกวาแกสฮีเลียม 3. ตองใชแกสไฮโดรเจนปริมาณมากกวาการใชฮีเลียม 4. ฮีเลียมแยกไดจากธรรมชาติ แตแกสไฮโดรเจนตองผานกระบวนการผลิต30. ขอใดระบุชนิดของแกสและกรดที่เกิดจากการนําแกสนั้นไปละลายในน้ําไดถูกตอง 1. อีเทน - กรดน้ําสม 2. คลอรีน - กรดเกลือ 3. ไนโตรเจน - กรดไนตริก 4. ซัลเฟอรไดออกไซด - กรดซัลฟวริก31. เมื่อนําสาร A มาเผาในบรรยากาศออกซิเจน O2 (g) จะไดไอน้ํา H2O(g) และแกส คารบอนไดออกไซด CO2(g) สาร A ในปฏิกริยาขางตนไมใชสารใดในขอตอไปนี้ 1. แกสไฮโดรเจน 2. แกสโซฮอล 3. แกสบิวเทน 4. แกสธรรมชาติฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 15. 15. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 16วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.32. สารละลาย X, Y และ Z ตางก็เปนสารละลายใสที่ไมมสี เมือนําแตละชนิดที่มีความ ี ่ เขมขนและปริมาณเทากัน มาผสมกันที่อุณหภูมิเปน 25°C ไดผลดังตาราง การผสมสารละลาย อุณหภูมหลังผสม (°C) ิ สิ่งที่สังเกตเห็น X กับ Y 24 สารละลายสีฟา Y กับ Z 25 ใส ไมมีสี ขอสรุปใดไมถูกตอง 1. X กับ Y เกิดปฏิกิริยาคายความรอน 2. Y กับ Z เปนสารละลายชนิดเดียวกัน 3. Y กับ Z ทําปฏิกิริยากันโดยไมคายความรอน 4. Y กับ Z เปนสารละลายตางชนิดที่ไมทําปฏิกิริยากัน33. ขอใดกลาวไดถูกตอง 1. สบู กําจัดไขมันไดเพราะละลายในน้ําแตไมละลายน้ํามัน 2. การผสมยาลดกรดในกระเพาะลงในน้ําแลวเกิดแกส แสดงวามีปฏิกิริยาเกิดขึ้น 3. การตมน้ํานมจะทําใหโปรตีนแปลงสภาพ ซึ่งจะกลับสูสภาพเดิมไดเมื่อเย็นลง 4. แบตเตอรีรถยนตที่ใชแผนตะกั่วและกรดซัลฟวริก เมื่อใชงานแผนตะกั่วจะทํา หนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาเพราะเมื่อใชงานเสร็จแลวแผนตะกั่วไมเปลี่ยนแปลงฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 16. 16. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 17วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.34. ขอใดที่แสดงวาผิวสัมผัสมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา 1. กระดาษฝอยติดไฟไดเร็วกวาแผนกระดาษ 2. แผนสังกะสีปกติทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกไดชากวาแผนสังกะสีที่มี ลวดทองแดงพันอยู 3. เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรใชเชื้อเพลิงยูเรเนียมที่เปนแทงยาวทําใหมีอายุการใช งานนานกวาที่ใชเปนกอนเล็กๆ 4. แบตเตอรีรถยนตที่มีจํานวนแผนตะกั่วมากกวาใหกําลังไฟฟาสูงกวาที่มีจานวน ํ แผนนอยกวา35. ขอใดที่ไมไดแสดงวาธรรมชาติของสารมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1. เกลือเม็ดดูดความชื้นเร็วกวาผลึกน้ําตาลทราย 2. กระดาษมีอายุการใชงานนอยกวาพลาสติก 3. แบตเตอรีปรอท กับแบตเตอรีอัลคาไลนมีอายุใชงานไมเทากัน 4. เหล็กที่อยูในอากาศและความชื้นจะผุกรอนไดเร็วกวาอะลูมิเนียม36. ไอออนบวกของไฮโดรเจน (H+) ขาดอนุภาคมูลฐานขอใด 1. โปรตอน 2. อิเล็กตรอน 3. นิวตรอน และ อิเล็กตรอน 4. โปรตอน และ อิเล็กตรอนฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 17. 17. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 18วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.37. ธาตุในขอใดที่เปนไอโซโทปกับธาตุที่มีสัญลักษณเปน 11 A 5 1. 12 B 2. 12 B 5 6 3. 11 B 5 4. 11 B638. ธาตุ 3 ชนิดมีสัญลักษณดังนี้ 4 A 27 B 35 C 8 13 17 ขอใดเปนสูตรเคมีของสารประกอบฟลูออไรดของธาตุทั้งสามชนิดตามลําดับ 1. AF BF3 CF2 2. AF B2F3 CF2 3. AF2 B2F3 CF 4. AF2 BF3 CF39. พิจารณาขอความตอไปนี้ ก. เกลือแกงและโซดาไฟเปนสารประกอบของโลหะหมู 1A ข. สารประกอบไอออนิกที่มสถานะเปนของแข็งสามารถนําไฟฟาได ี ค. โลหะแทรนซิชันมีสมบัติทางกายภาพเหมือนโลหะหมู 1A และ 2A ขอใดกลาวถูกตอง 1. ก และ ข 2. ข และ ค 3. ก และ ค 4. ก ข และ คฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 18. 18. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 19วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.40. ธาตุกัมมันตรังสีธรรมชาติ X มีครึ่งชีวิตเทากับ 5,000 ป นักธรณีวิทยาคนพบซาก ของสัตวโบราณที่มีปริมาณธาตุกัมมันตรังสี X เหลืออยูเพียง 6.25% ของปริมาณ เริ่มตน สัตวโบราณนี้มีชวิตโดยประมาณเมื่อกี่ปมาแลว ี 1. 10,000 ป 2. 15,000 ป 3. 20,000 ป 4. 25,000 ป41. วัตถุอันหนึ่งเมื่ออยูบนโลกที่มีสนามโนมถวง g พบวามีน้ําหนักเทากับ W 1 ถานํา วัตถุนี้ไปไวบนดาวเคราะหอีกดวงพบวามีน้ําหนัก W 2 จงหามวลของวัตถุนี้ W1 W 2 1. 2. g g W1+ W W 2+ W 3. 2 4. 1 g 2g42. วางเข็มทิศอันหนึ่งบนโตะ เข็มทิศชีขนในลักษณะดังรูป ถานําประจุบวกไปวางไว ้ ึ้ ทางดานซายของเข็มทิศ จะเกิดอะไรขึ้น 1. เข็มทิศชี้ไปทางขวา 2. เข็มทิศชี้ไปทางซาย 3. เข็มทิศชี้ลง 4. เข็มทิศชี้ทางเดิมฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 19. 19. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 20วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.43. ในรูปซาย A และ B คือเสนทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค 2 อนุภาคที่ถูกยิงมาจาก จุด P ไปทางขวาเขาไปในบริเวณที่มสนามแมเหล็ก (ดูรูปซาย) ถานําอนุภาคทั้งสอง ี ไปวางลงในบริเวณที่มีสนามไฟฟาดังรูปขวา จะเกิดอะไรขึ้น (ด แทนสนามแมเหล็กทีมทิศพุงเขาและตั้งฉากกับกระดาษ) ่ ี A ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด P ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด B สนามไฟฟา 1. A เคลื่อนที่ไปทางขวา สวน B เคลื่อนที่ไปทางซาย 2. A เคลื่อนที่ไปทางซาย สวน B เคลื่อนที่ไปทางขวา 3. ทั้ง A และ B ตางก็เคลื่อนที่ไปทางขวา 4. ทั้ง A และ B ตางก็อยูนิ่งกับที่ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 20. 20. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 21วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.44. ยิงอนุภาคอิเล็กตรอนเขาไปในแนวตั้งฉากกับสนามไฟฟาสม่ําเสมอที่มทิศพุงออก ี จากกระดาษ เสนทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะเปนอยางไร ( g แทนทิศ สนามไฟฟาพุงออกและตั้งฉากกับกระดาษ) g g g g g g g g g g 1. เบนขึ้น g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 2. เบนลง อิเล็กตรอน g g g g g g g g g g 3. เบนพุงออกจากกระดาษ สนามไฟฟา 4. เบนพุงเขาหากระดาษ45. โปรตอนและนิวตรอนสามารถอยูรวมกันเปนนิวเคลียสได ดวยแรงใด 1. แรงดึงดูดระหวางมวล 2. แรงไฟฟา 3. แรงแมเหล็ก 4. แรงนิวเคลียร46. วัตถุเคลื่อนที่เปนเสนตรง โดยมีตําแหนงที่เวลาตางๆ ดังกราฟ ตําแหนง (เมตร) +4 6 8 0 เวลา (วินาที) -4 2 4 ขอใดคือการกระจัดของวัตถุ ในชวงเวลา t = 0 วินาที จนถึง t = 8 วินาที 1. -8 เมตร 2. -4 เมตร 3. 0 เมตร 4. +8 เมตรฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 21. 21. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 22วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.47. ตอนเริ่มตนวัตถุอยูหางจากจุดอางอิงไปทางขวา 4.0 เมตร เมื่อเวลาผานไป 10 วินาที พบวาวัตถุอยูหางจากจุดอางอิงไปทางซาย 8.0 เมตร จงหาความเร็วเฉลี่ยของวัตถุนี้ 1. 0.4 เมตรตอวินาที 2. 0.4 เมตรตอวินาที ทางซาย 3. 1.2 เมตรตอวินาที 4. 1.2 เมตรตอวินาที ทางซาย48. ขอใดตอไปนี้เปนการเคลื่อนที่ที่มีขนาดการกระจัดนอยที่สุด 1. เดินไปทางขวาดวยอัตราเร็วคงตัว 3 เมตรตอวินาที เปนเวลา 4 วินาที 2. เดินไปทางซายดวยอัตราเร็วคงตัว 4 เมตรตอวินาที เปนเวลา 3 วินาที 3. เดินไปทางขวา 10 เมตร แลวเดินยอนกลับมาทางซาย 2 เมตร 4. ทั้งสามขอ มีขนาดการกระจัดเทากันหมด49. ขอใดที่วัตถุมีความเรงไปทางซาย 1. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแลวเคลื่อนที่เร็วขึ้น 2. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแลวเคลื่อนที่ชาลง 3. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซายแลวเคลื่อนที่ชาลง 4. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซายแลวหยุดฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 22. 22. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 23วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.50. ลูกตุมนาฬิกาแกวงแบบฮารมอนิกอยางงาย พบวาผานจุดต่ําสุด ทุกๆ 2.1 วินาที ความถี่ของการแกวงของลูกตุมนี้เปนไปตามขอใด 1. 0.24 เฮิรตซ 2. 0.48 เฮิรตซ 3. 2.1 เฮิรตซ 4. 4.2 เฮิรตซ51. ผูกเชือกเขากับจุกยาง แลวเหวี่ยงใหจกยางเคลื่อนที่เปนวงกลมในแนว ุ ระดับเหนือศีรษะดวยอัตราเร็วคงตัว ขอใดถูกตอง 1. จุกยางมีความเร็วคงตัว 2. จุกยางมีความเรงเปนศูนย 3. แรงที่กระทําตอจุกยางมีทิศเขาสูศูนยกลางวงกลม 4. แรงที่กระทําตอจุกยางมีทิศเดียวกับความเร็วของจุกยาง52. ยิงลูกปนออกไปในแนวระดับ ทําใหลกปนเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ตอนที่ลูกปน ู กําลังจะกระทบพื้น ขอใดถูกตองที่สุด (ไมตองคิดแรงตานอากาศ) 1. ความเร็วในแนวระดับเปนศูนย 2. ความเร็วในแนวระดับเทากับความเร็วตอนตนที่ลูกปนถูกยิงออกมา 3. ความเร็วในแนวระดับมีขนาดมากกวาตอนที่ถูกยิงออกมา 4. ความเร็วในแนวระดับมีขนาดนอยกวาตอนที่ถูกยิงออกมาแตไมเปนศูนยฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 23. 23. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 24วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.53. ในการทดลองเพื่อสังเกตผลของสิ่งกีดขวางเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผาน เปนการศึกษา สมบัติตามขอใดของคลื่น 1. การหักเห 2. การเลี้ยวเบน 3. การสะทอน 4. การแทรกสอด54. ทําใหเกิดคลื่นบนเสนเชือกที่ปลายทั้งสองดานถูกขึงตึง พบวามีความถี่และความยาว คลื่นคาหนึ่ง ถาทําใหความถี่ในการสันเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของความถี่เดิม ขอใดถูกตอง ่ 1. ความยาวคลื่นบนเสนเชือกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเนื่องจากคลื่นเคลื่อนที่ใน ตัวกลางเดิม 2. ความยาวคลื่นบนเสนเชือกเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา เนืองจากปริมาณทั้งสองแปรผัน ่ ตามกัน 3. ความยาวคลื่นบนเสนเชือกเทาเดิม เนื่องจากคลื่นเกิดบนตัวกลางเดิม 4. ความยาวคลื่นบนเสนเชือกเทาเดิม แตอัตราเร็วของคลื่นเพิ่มเปนสองเทาตาม สมการ v = f lฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 24. 24. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 25วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.55. วัสดุที่ใชในการบุผนังโรงภาพยนตรมีผลในการลดปรากฏการณใดของเสียง 1. การหักเห 2. การสะทอน 3. การสั่นพอง 4. ดอพเพลอร56. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา 1. คลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกชนิดมีอัตราเร็วในสุญญากาศเทากัน 2. มีคลื่นแมเหล็กไฟฟาบางชนิดตองอาศัยตัวกลางในการเดินทาง 3. เมื่อคลื่นแมเหล็กไฟฟาเดินทางในตัวกลางที่เปลี่ยนไป อัตราเร็วของคลื่น จะเปลี่ยนไป 4. คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นที่มีทั้งสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก57. ปรากฏการณทางธรรมชาติในขอใดที่ไมมีผลตอการแผกระจายของคลื่นวิทยุ 1. การเปลี่ยนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย 2. การเกิดแสงเหนือแสงใต 3. การเกิดน้ําขึ้นน้ําลง 4. การเกิดกลางวัน กลางคืนฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 25. 25. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 26วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.58. ถารังสีแกมมาพุงเขาไปในบริเวณที่มีสนามแมเหล็กซึ่งมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ ของรังสีภายในสนามแมเหล็กดังกลาว รังสีแกมมามีแนวทางการเคลื่อนที่เปนไป ตามขอใด 1. เบนไปดานขาง 2. เคลื่อนที่เปนวงกลม 3. เคลื่อนที่ในแนวทางเดิม 4. ยอนกลับทางเดิม59. ในทางการแพทย ไอโอดีน-131 นํามาใชเพื่อวัตถุประสงคตามขอใด 1. ตรวจการไหลเวียนของโลหิตในรางกาย 2. ตรวจการทํางานของตอมไทรอยด 3. รักษาโรคมะเร็ง 4. รักษาเนื้องอกในสมอง60. แผนดินไหวที่รูสึกไดในประเทศไทย มักจะมีศูนยเกิดแผนดินไหวอยูในประเทศใด 1. ไทย 2. พมา 3. ลาว 4. อินโดนีเซียฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 26. 26. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 27วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.61. ขอบทวีปใดมีรูปรางตอกันไดพอดี 1. ตะวันตกของแอฟริกา กับ ตะวันออกของอเมริกาใต 2. ตะวันตกของเอเชีย กับ ตะวันออกของอเมริกาเหนือ 3. ตะวันตกของยุโรป กับ ตะวันออกของเอเชีย 4. เหนือของออสเตรเลีย กับ ใตของอเมริกาใต62. ขอใดไมถูกตอง 1. ประเทศไทยมีแผนดินไหวขนาดที่รสึกได โดยเฉลี่ยแลว 1 ครั้งทุกๆ 5 ป ู 2. แผนดินไหวในประเทศไทย มักเกิดในบริเวณแนวรอยเลื่อนมีพลัง 3. แนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยมีจํานวนหลายสิบแนว 4. แนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยสวนใหญจะอยูในภาคตะวันตกและ ภาคเหนือ63. ปจจุบันมีภเู ขาไฟที่มีพลัง อยูบนโลกเปนจํานวนประมาณเทาใด 1. 100 ลูก 2. 1,000 ลูก 3. 10,000 ลูก 4. 100,000 ลูกฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 27. 27. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 28วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.64. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับดาวฤกษที่อยูในกลุมเดียวกัน เชน กลุมดาวนายพราน  1. ดาวฤกษทุกดวงจะมีอายุใกลเคียงกัน 2. ดาวฤกษทุกดวงจะมีอันดับความสวางปรากฏใกลเคียงกัน 3. ดาวฤกษทุกดวงจะมีระยะหางจากโลกใกลเคียงกัน 4. ดาวฤกษทุกดวงจะมีตําแหนงที่ปรากฏใกลเคียงกัน65. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับดวงอาทิตย 1. มีอายุพอๆ กับโลก 2. มีมวลประมาณ 50% ของมวลของระบบสุริยะ 3. องคประกอบสวนใหญเปนไฮโดรเจน 4. จะมีวาระสุดทายเปนดาวแคระดํา66. เมื่อเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง วันนั้นควรจะเปนวันใด 1. แรม 1 ค่ํา 2. ขึ้น 15 ค่ํา 3. แรม 8 ค่ํา 4. แรม 15 ค่ําฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 28. 28. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 29วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.67. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับสถานีอวกาศนานาชาติ 1. วิจัยเทคโนโลยีใหมๆ ที่ไมสามารถทําไดบนโลก 2. เจาหนาที่ในสถานีจะอยูในสภาวะไรน้ําหนัก 3. อยูในวงโคจรคางฟา 4. มีเจาหนาที่ประจําการอยูตลอดเวลา68. ขอใดไมใชประโยชนของกระสวยอวกาศในปจจุบัน 1. เพื่อการทองเที่ยว 2. เพื่อสงดาวเทียมเขาสูวงโคจร 3. เพื่อใชเปนสถานีอวกาศ 4. เพื่อใชวิจัยทางวิทยาศาสตรฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 29. 29. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 30วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.สวนที่ 2 : แบบระบายตัวเลือก จํานวน 18 ขอ (ขอ 69 - 86) คะแนนรวม 12 คะแนนขอสอบตอไปนี้เปนชุดคําถาม 6 ชุด ชุดละ 3 ขอ ชุดละ 2 คะแนน ซึ่งในแตละชุดตองทําถูกทั้ง 3 ขอ จึงจะไดคะแนน 2 คะแนน หากทําผิดขอใดขอหนึ่งที่อยูในชุดนั้นๆจะไมไดคะแนนชุดที่ 1 (ขอ 69-71)69. ไอออนของธาตุ X มีจํานวนโปรตอน นิวตรอน และ อิเล็กตรอน เทากับ 9, 10, 10 ตามลําดับ ธาตุ X มีสัญลักษณเปนไปตามขอใด 1. 19 X 9 2. 21 X 9 3. 20 X 11 4. 21 X 1170. สารบริสุทธของธาตุ X ในขอที่ 69 มีสูตรโมเลกุลตามขอใด 1. F2 2. Cl2 3. N2 4. O271. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสมบัตของธาตุ X ในขอที่ 69 ิ 1. สาร X มีสถานะเปนแกส 2. ไอออนที่เสถียรของธาตุ X มีประจุ -1 3. ธาตุ X พบไดในบางสวนของรางกายคน 4. ธาตุ X กับธาตุ Ca เกิดเปนสารประกอบที่มีสตรเปน CaX ูฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 30. 30. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 31วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.ชุดที่ 2 (ขอ 72-74)72. ยูเรียเตรียมจากแกสแอมโมเนียและแกสคารบอนไดออกไซดดวยปฏิกิริยาดังนี้ 2NH3(g) + CO2(g) → (NH2) 2CO(s) + H2O(g) การทดลองในภาชนะปดและชั่งน้ําหนักยูเรียที่เกิดขึ้นที่เวลาตางกันไดผลดังตาราง เวลาที่ใช (นาที) น้ําหนักยูเรียที่เกิดขึ้น (กรัม) 1 1.6 2 2.6 3 4 4 4.2 5 4.2 ขอใดสรุปไมถูกตอง 1. ปฏิกิริยาสิ้นสุดหลังจากนาทีที่ 4 2. อัตราปฏิกิริยาลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 3. อัตราปฏิกิริยาที่นาทีที่ 4 และนาทีที่ 5 มีคาเทากัน 4. อัตราเฉลี่ยเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดพอดีมีคาเปน 1.05 กรัมตอนาทีฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 31. 31. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 32วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.73. ตามปฏิกิริยาในขอ 72 ถาเริ่มตนใชแอมโมเนีย 3 โมล และคารบอนไดออกไซด 1 โมล เมื่อปฏิกิริยาเกิดไดสมบูรณ แกสทุกชนิดที่อยูในภาชนะ จะมีจานวนโมลโดยรวมตาม ํ ขอใด 1. 1 โมล 2. 2 โมล 3. 3 โมล 4. 4 โมล74. ตามปฏิกิริยาในขอ 72 ถานําแกสที่เกิดขึ้นทั้งหมดพนลงในน้ํา สารละลายที่ได เปนสารในขอใด 1. กรดคารบอนิก 2. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด 3. แอมโมเนียมคารบอเนต 4. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด และกรดคารบอนิกชุดที่ 3 (ขอ 75-77)75. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง ในขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ขึ้น ขอใดสรุปไดถูกตอง 1. ความเรงมีทิศขึ้น 2. ความเรงมีทิศลง 3. ความเรงเปนศูนย 4. ขอมูลไมเพียงพอที่จะบอกทิศของความเรงฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 32. 32. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 33วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.76. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง ในขณะที่วัตถุอยูที่จุดสูงสุดพอดี ความเรงของวัตถุมทิศใด ี 1. ความเรงเปนศูนย 2. ความเรงมีทิศขึ้น 3. ความเรงมีทิศลง 4. ความเรงกําลังเปลี่ยนทิศ77. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง ในขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ลง ความเรงของวัตถุมีทิศใด 1. ความเรงมีทิศขึ้น 2. ความเรงมีทิศลง 3. ความเรงเปนศูนย 4. ขอมูลไมเพียงพอที่จะบอกทิศของความเรงฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 33. 33. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 34วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.ชุดที่ 4 (ขอ 78-80)78. เมื่อเปดใหลําโพงทํางาน อนุภาคของฝุนที่อยูดานหนาของลําโพงดังรูป จะมีการเคลื่อนที่อยางไร ฝุน ลําโพง 1. เคลื่อนที่ออกจากลําโพง 2. สั่นขึ้นลงในแนวดิ่ง 3. สั่นไปมาในแนวระดับ 4. เคลื่อนที่ออกเปนรูปคลื่น79. เหตุผลสําหรับคําตอบในขอที่ 78 คือขอใด 1. พลังงานเคลื่อนที่ออกจากลําโพง 2. เสียงเปนคลื่นรูปซายน 3. เสียงเปนคลื่นตามขวาง 4. เสียงเปนคลื่นตามยาวฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 34. 34. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 35วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.80. คลื่นเสียงเปนคลื่นชนิดใด 1. คลื่นตามยาว 2. คลื่นตามขวาง 3. คลื่นผสมที่มทั้งตามยาวและตามขวาง ี 4. คลื่นแมเหล็กไฟฟาชุดที่ 5 (ขอ 81-83) พิจารณาชั้นหินที่วางซอนกันดังรูป แลวตอบคําถามขอ 81 ถึง 83 ชั้น ก กระดูกชาง ซากตนพืช (บนสุดมีตนหญา) ชั้น ข กระดูกชาง ซากตนพืช หอยแครง ชั้น ค หอยแครง ชั้น ง แมงดาทะเล แอมโมไนต ชั้น จ แอมโมไนต81. ชั้นหินในขอใดเกาแกที่สุด 1. ชั้น ก 2. ชั้น ข 3. ชั้น ค 4. ชั้น จฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 35. 35. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 36วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.82. ฟอสซิลในขอใดที่พบในตัวอยางนี้ที่สามารถใชเปนฟอสซิลดัชนีได 1. หอยแครง 2. แอมโมไนต 3. แมงดาทะเล 4. ชาง83. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับสภาพของสถานที่แหงนี้ 1. เคยเปนทะเลมากอน ปจจุบันเปนบก 2. เคยเปนบกมากอน แลวเปนทะเลในภายหลัง 3. ไมเคยเปนทะเลเลย 4. เปนทะเลทั้งอดีตและปจจุบันชุดที่ 6 (ขอ 84-86)84. ขอใดเรียงลําดับความสวางที่ปรากฏของดาวจากสวางนอยไปมากไดถูกตอง 1. ดาวศุกรเมื่อสวางที่สุด ดวงจันทรเมื่อสวางที่สุด ดาวซีรีอสั 2. ดาวซีรีอัส ดาวศุกรเมื่อสวางที่สุด ดวงจันทรเมื่อสวางที่สุด 3. ดาวศุกรเมื่อสวางที่สุด ดาวซีรีอัส ดวงจันทรเมื่อสวางที่สุด 4. ดวงจันทรเมื่อสวางที่สุด ดาวศุกรเมื่อสวางที่สุด ดาวซีรีอัสฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 36. 36. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา 37วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.85. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับอันดับความสวาง 1. มีคาเปนบวกเทานั้น 2. คามากแสดงวาสวางมาก 3. คาเปนศูนยแสดงวาไมมีแสงในตัวเอง 4. เปนปริมาณที่ไมมีหนวย86. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับอันดับความสวางของดาวศุกรเมื่อสวางที่สุดกับอันดับความ สวางของดวงอาทิตย 1. คาใกลเคียงกัน 2. คาของดาวศุกรมากกวา 3. คาของดาวศุกรนอยกวา 4. เปรียบเทียบกันไมไดฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ

×