O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็ นงานวิจยในระดั...
ความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีผลกระทบต่อความเจริ ญก้าวหน้าของสังคมปัจจุบนเทคโนโลยีดานนี้มี     ...
ให้มี ประสิ ทธิภาพยิงขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์ จึงเป็ นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้          ่ผูเ้ รี ยนได้เรี...
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูสอนและชุมชน รวมทั้งส่ งเสริ มให้ชุมชนสนใจ                    ...
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (2)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (2)

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (2)

 1. 1. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็ นงานวิจยในระดับนักเรี ยนเป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นที่มี ั ่อยูในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนาผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริ ง หรื อใช้เพื่อช่วยสร้างสื่ อเพื่อเสริ มการเรี ยนให้ได้ดีมีประสิ ทธิภาพยิงขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์ จึงเป็ นกิจกรรม ่ทางวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้นกเรี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนการใช้ทกษะการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ั ัและซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่ องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริ งอีกด้วยโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนที่นกเรี ยนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตน ัสนใจ ซึ่ งอาจเป็ นปัญหาที่ตองใช้ความรู ้ทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนา ้โครงงาน โครงงานบางเรื่ องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนื อจากที่มีอยู่ ซึ่ งนักเรี ยนจะต้องคิดออกแบบสร้างขึ้นหรื อดัดแปลงเพื่อใช้งานได้ตรงกับความต้องการ โดยในการพัฒนาโครงงาน ่คอมพิวเตอร์ จะอยูภายใต้การดูแลและให้คาปรึ กษาของครู ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรื อต่างสาขาวิชารวมทั้งผูทรงคุณวุฒิดานต่าง ๆ ด้วย ้ ้โครงงานคอมพิวเตอร์ ที่จะทาในระดับมัธยมศึกษาควรเป็ นประเด็นหรื อปัญหาที่นกเรี ยนสนใจ ัใคร่ รู้ และสามารถใช้ความรู ้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในระดับของนักเรี ยน เพื่อคิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้โครงงานคอมพิวเตอร์ น้ นมีคุณค่า ัยิง อย่างไรก็ตาม เรื่ องที่นกเรี ยนสนใจและคิดที่จะทาโครงงานอาจมีผสนใจทามาก่อน หรื อเป็ น ่ ั ู้เรื่ องที่นกพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนามาแล้ว แต่นกเรี ยนก็ยงสามารถทาโครงงาน ั ั ัดังกล่าวได้ เพียงแต่คิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ขอมูล การพัฒนาโปรแกรม หรื อ ้ศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผรายงานไว้ ู้
 2. 2. ความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีผลกระทบต่อความเจริ ญก้าวหน้าของสังคมปัจจุบนเทคโนโลยีดานนี้มี ั ้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจึงเป็ นเรื่ องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยี ของคอมพิวเตอร์ จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็ นสาคัญ การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่ งจาเป็ นเสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ ได้เปลี่ยนแปลง โลกของเราในด้านต่างๆ มากมาย ได้แก่1. สังคมโดยส่ วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็ นสังคมสารสนเทศ ่ ั2. การตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ มักขึ้นอยูกบข้อมูลซึ่ งได้จากระบบคอมพิวเตอร์3. คอมพิวเตอร์ กลายเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญแทนเครื่ องมืออื่นๆในอดีต เช่น เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่ องคิดเลข เป็ นต้น4. คอมพิวเตอร์ ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรื อปัญหาที่ซบซ้อนต่างๆ ั5. คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานติดต่อสื่ อสารของโลกปัจจุบน ัการศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีข้ ึนเพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมได้ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ จ ะเป็ นสิ่ งที่ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถบรรลุเป้ าหมายนี้ได้อย่างสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายที่สาคัญประการหนึ่งของการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยน คือ การทีผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสนาความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไป ่ใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรื อค้นคว้าหาความรู ้ต่างๆด้วยตนเอง ซึ่ งวิธีการที่มีประสิ ทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการทาโครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนาผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริ ง หรื อเพื่อใช้ช่วยสร้างสื่ อเสริ มการเรี ยนการสอน
 3. 3. ให้มี ประสิ ทธิภาพยิงขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์ จึงเป็ นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้ ่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กทักษะการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่ องมือต่างๆในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติในการสร้างผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ซึ่ งอาจเป็ นปัญหาที่ตองใช้ความรู ้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาผสมผสานกัน ซึ่ งบางโครงงานอาจต้องใช้ ้ความรู ้อื่นๆ มาร่ วมด้วย โดยผูเ้ รี ยนจะต้องวางแผนการดาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน โครงงานบางเรื่ องอาจต้องการวัสดุอปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องพัฒนาขึ้น หรื อดัดแปลงเพื่อให้ใช้ ุ ่งานได้ตรงกับความต้องการ โดยในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ จะอยูภายใต้การดูแลและให้คาปรึ กษาของผูสอน และผูทรงคุณวุฒิดานต่างๆ ้ ้ ้การทาโครงงานและการจัดงานแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์ จะมีคุณค่าต่อการฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความชานาญ และมีทกษะในการนาระบบคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์ ัคิดค้น หรื อค้นคว้าหาความรู ้ต่างๆ ด้วยตนเองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และยังมีคุณค่าอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้- เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้พฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ั- เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนสนใจได้ลึกซึ้ งกว่าการเรี ยนในห้องตามปกติ- ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ รวมทั้งการสื่ อสารระหว่างกัน- กระตุนให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสนใจที่จะ ้ประกอบอาชีพทางด้านนี้- ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
 4. 4. - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูสอนและชุมชน รวมทั้งส่ งเสริ มให้ชุมชนสนใจ ้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น- สร้างสานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเองcredit: http://kruoong.blogspot.com/2011/05/blog-post.html http://kroosuveera.blogspot.com/2011/09/blog-post_13.html

×