O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ใบงานสำรวจตัวเอง

184 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ใบงานสำรวจตัวเอง

  1. 1. ใบงาน แบบสำารวจและประวัติของ ภัชธีญา น้อยปุก ชั้น ม.6/12 เลขที่ 11 1. ชื่อ-สกุล ภัชธีญา น้อยปุก เลข ประจำาตัว 41944 เลขที่ 11 ชื่อเล่น ไลลา กรุ๊ปเลือด O ที่อยู่ 54 ถนนมณีนพรัตน์ ซอย1 ตำาบลศรีภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200 แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  2. 2. โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 083-206-3136 ภูมิลำำเนำเดิม (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดำมำรดำ) เชียงใหม่ 2. ชื่อบิดำ นำยสุนทร น้อยปุก โทรศัพท์ 0861841516 ชื่อมำรดำ นำงสำำรำวย น้อยปุก โทรศัพท์ 0882345093 3. ชื่อผู้ปกครอง - โทรศัพท์ - ควำมเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น -. อำชีพ - 4. จบชั้น ม.3 มำจำกโรงเรียน ยุพรำชวิทยำลัย เนื้อหำ/วิชำคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมำ ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Word Microsoft Powerpoint โปรแกรมที่อยำกให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน - 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว / มี …. ไม่มี ถ้ำมีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ / ใช้ …. ไม่ ใช้ 6. ควำมใฝ่ฝันในอนำคต คติธรรมประจำำใจ อดีต คือบทเรียน อุปสรรค คือ บททดสอบ สิ่งที่ต้องกำรให้ทำงโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน - ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษำตอนต้น 2.05 จำกโรงเรียนยุพรำช วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่. 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 1.87 9.ทักษะ/ควำมสำมำรถพิเศษ เล่นกีฬำ 10. กำรได้รับรำงวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับจำก) - 11. อยำกเรียนต่อด้ำนใด นิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ บริหำร

×