พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง

พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เรื่อง พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชื่อผู้วิจัย นางณาลัย รินฤทธิ์
สถานที่ทำวิจัยโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ปีที่วิจัย 2565
บทคัดย่อ
การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการให้เหตุผลประกอบ
ในการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งของนักเรียน 2) เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง กลุ่มเป้าหมาย
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ที่เรียนวิชา ว31202 ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง จำนวน 1 ห้อง 12
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนว
โค้ง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
และแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง ค่า t ตามวิธีของวิลคอกซอน
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง มีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการกับประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 82.31/70.83 นักเรียนเรียนรู้ที่จะอ้างอิง
การคิดคำนวณ การใช้กฎ ทฤษฎี หลักการหรือผลการทดลองในการอธิบายเพื่อการตอบคำถาม
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/1 ที่เรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
มีค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก การสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแบบบันทึก
ผลการสอน พบว่านักเรียนมีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติการทดลองและนักเรียนใช้กฎ ทฤษฎี หลักการ
เป็นเหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งเพิ่มขึ้นมากกว่าการใช้ผลการทดลอง
และผลการคำนวณ
Title Develop reasoning to answer curved motion questions Using a package
of learning activities and learning theories as a foundation
for 4/1 student in the second semester of 2022 academic year.
Researcher Mrs. Nalai Rinrith
Research facility Muangpanpattanawit School.
Year of Research 2022
ABSTRACT
This classroom action research aimed to: 1) To develop students' reasoning to answer
questions about curved motion. 2) For students to have higher academic achievement atthe.01
level. 3) To study the satisfaction of students learning by using curved motion learning activities
package.Thetargetgroupisstudentsin Mathayomsuksa 4/1, where studied the subject ว31202
Physics on curved motion. in the second semester of 2022 academic year, Muangpanpattanawit
School, Muangpan district, Lampang province, there are 12 students who are studying about
curved motion. The research instruments were the curved motion learning activities package, the
achievement on curved motion learning activities package, the satisfaction assessment form on
studying and the learning plan. The statistics used in the data analysis were percentage, mean,
standard deviation, efficiency of curved motion learning activities package, and t value (t-test,
the Wilcoxon matched-pairs signed-rang test).
The results of the research showed that efficiency of process and outcome were
82.31/70.83. Students learn to refer to calculations, rules, theories, principles or experimental
results in explanations to answer questions. The achievement means of the post-test scores of
the students taught by using the curved motion learning activities package were higher than the
mean of the pre-test scores at the .01 level of significant. Student satisfaction with learning
activities by using curved motion learning activities package, the mean was 4.18 which in the
very satisfied level. Reflection on the results of learning activities from the teaching record form
It was found that the students were happy when doing the experiment. And students use rules,
theories, principles as rationale to answer the question of curved motion increasing rather than
experimental and computational results.

Mais conteúdo relacionado

Similar a พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง

บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อpattiya sanjumsarn
90 visualizações3 slides
22222222
2222salinkarn sampim
598 visualizações109 slides

Similar a พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง(20)

บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
pattiya sanjumsarn90 visualizações
เกมฟิเคชั่น.pdfเกมฟิเคชั่น.pdf
เกมฟิเคชั่น.pdf
ssuser1c4d652 visualizações
ครูปฏิบัติการ1ครูปฏิบัติการ1
ครูปฏิบัติการ1
Aekapong Hemathulin154 visualizações
22222222
2222
salinkarn sampim598 visualizações
วิจัยในชั้นเรียนเคมีวิจัยในชั้นเรียนเคมี
วิจัยในชั้นเรียนเคมี
Wichai Likitponrak25.4K visualizações
Best practice ครูยุภาพร ผลสว่างBest practice ครูยุภาพร ผลสว่าง
Best practice ครูยุภาพร ผลสว่าง
somdetpittayakom school1.1K visualizações
Best practice ครูยุภาพร ผลสว่างBest practice ครูยุภาพร ผลสว่าง
Best practice ครูยุภาพร ผลสว่าง
somdetpittayakom school2.7K visualizações
960447960447
960447
บรรเจิด จุมทา599 visualizações
Best practiceBest practice
Best practice
มณฑาทิพย์ บุตรโม2K visualizações
สารนิพนธ์02สารนิพนธ์02
สารนิพนธ์02
Wes Yod4.4K visualizações
Chapter 1 Chapter 1
Chapter 1
pyukyik226 visualizações
9บทที่5 9บทที่5
9บทที่5
krupornpana557.1K visualizações
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
วราภรณ์ หลายทวีวัฒน์453 visualizações
บทคัดย่อ  พัฒนาบทคัดย่อ  พัฒนา
บทคัดย่อ พัฒนา
วราภรณ์ หลายทวีวัฒน์472 visualizações

พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง

  • 1. เรื่อง พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชื่อผู้วิจัย นางณาลัย รินฤทธิ์ สถานที่ทำวิจัยโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ปีที่วิจัย 2565 บทคัดย่อ การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการให้เหตุผลประกอบ ในการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งของนักเรียน 2) เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ที่เรียนวิชา ว31202 ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง จำนวน 1 ห้อง 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนว โค้ง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง และแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง ค่า t ตามวิธีของวิลคอกซอน ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง มีประสิทธิภาพ ของกระบวนการกับประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 82.31/70.83 นักเรียนเรียนรู้ที่จะอ้างอิง การคิดคำนวณ การใช้กฎ ทฤษฎี หลักการหรือผลการทดลองในการอธิบายเพื่อการตอบคำถาม ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/1 ที่เรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง มีค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก การสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแบบบันทึก ผลการสอน พบว่านักเรียนมีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติการทดลองและนักเรียนใช้กฎ ทฤษฎี หลักการ เป็นเหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งเพิ่มขึ้นมากกว่าการใช้ผลการทดลอง และผลการคำนวณ
  • 2. Title Develop reasoning to answer curved motion questions Using a package of learning activities and learning theories as a foundation for 4/1 student in the second semester of 2022 academic year. Researcher Mrs. Nalai Rinrith Research facility Muangpanpattanawit School. Year of Research 2022 ABSTRACT This classroom action research aimed to: 1) To develop students' reasoning to answer questions about curved motion. 2) For students to have higher academic achievement atthe.01 level. 3) To study the satisfaction of students learning by using curved motion learning activities package.Thetargetgroupisstudentsin Mathayomsuksa 4/1, where studied the subject ว31202 Physics on curved motion. in the second semester of 2022 academic year, Muangpanpattanawit School, Muangpan district, Lampang province, there are 12 students who are studying about curved motion. The research instruments were the curved motion learning activities package, the achievement on curved motion learning activities package, the satisfaction assessment form on studying and the learning plan. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, efficiency of curved motion learning activities package, and t value (t-test, the Wilcoxon matched-pairs signed-rang test). The results of the research showed that efficiency of process and outcome were 82.31/70.83. Students learn to refer to calculations, rules, theories, principles or experimental results in explanations to answer questions. The achievement means of the post-test scores of the students taught by using the curved motion learning activities package were higher than the mean of the pre-test scores at the .01 level of significant. Student satisfaction with learning activities by using curved motion learning activities package, the mean was 4.18 which in the very satisfied level. Reflection on the results of learning activities from the teaching record form It was found that the students were happy when doing the experiment. And students use rules, theories, principles as rationale to answer the question of curved motion increasing rather than experimental and computational results.