projectile motion

ครูณาลัย รินฤทธิ์
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
บทที่ 7
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
Projectile motion
อธิบาย วิเคราะห์และคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนรู้และจาได้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2. นักเรียนคิดคานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้
3. นักเรียนคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้
4. นักเรียนเข้าใจพร้อมอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้
ผลการเรียนรู้
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (projectile motion)
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์หรือการเคลื่อนที่วิถีโค้ง เป็นการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ ดังรูป
รูปจากการทดลองและบันทึกภาพอย่างต่อเนื่องพบว่า
1. วัตถุที่ตกในแนวดิ่งใช้เวลาเท่ากับวัตถุที่ตกในแนวโค้ง
2. การกระจัดของวัตถุ
2.1 วัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง มีการกระจัดในแนวดิ่ง
2.2 วัตถุที่เคลื่อนที่แนวโค้ง มีการกระจัดในแนวดิ่งและการ
กระจัดในแนวระดับ
3. วัตถุทั้ง 2 อยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก
4. วัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งเรียกว่าการตกอิสระ วัตถุที่
เคลื่อนที่แนวโค้งเรียกว่า “การเคลื่อนที่โพรเจกไทล์”
การเคลื่อนที่ในแนวระดับของโพรเจกไทล์
เมื่อวัตถุถูกแรงกระทาให้เคลื่อนที่ไปตามแนวราบ
(แกน x) จะถูกแรงโน้มถ่วงของโลก (mറ
g) กระทาเพียง
แรงเดียว วัตถุจะเคลื่อนที่ไปตามแนวราบด้วย
ความเร็วคงตัว u และ u = ux
จะได้ว่า vx = ux ด้วยเช่นกัน
ดังนั้น (therefore) Sx = uxt
เมื่อ Sx คือ การกระจัดในแนวระดับ (m)
ux คือ ขนาดของความเร็วในแนวระดับ (m/s)
t คือ ช่วงเวลาของการเคลื่อนที่ (s)
วัตถุถูกแรงกระทาให้เคลื่อนที่ไป
ตามแนวราบ (แกน x) จะถูกแรงโน้ม
ถ่วงของโลก (mറ
g) กระทาเพียงแรง
เดียว ความเร่งของวัตถุในแนวดิ่ง จึง
เท่ากับ റ
g พบว่าวัตถุตกอย่างอิสระ
ดังนั้นสมการการเคลื่อนที่ของ
โพรเจกไทล์ในแนวดิ่งคือ
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของโพรเจกไทล์
การหาความเร็ว v
ขนาดของความเร็วหาได้จาก
ทิศของความเร็วหาได้จาก
การหาการกระจัด s
ขนาดของการกระจัดหาได้จาก
ทิศของการกระจัดหาได้จาก
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบทั่วไป (ความเร็วต้น u ไม่อยู่ในแนวระดับ)
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แบบพื้นสู่พื้น
ขั้นที่ 1 แยกเวกเตอร์องค์ประกอบของ u เป็น
ux = u cos 
uy = u sin  : g เป็น บวก
โดยทั่วไป ใช้สมการ
หาเวลาทั้งหมดของการเคลื่อนที่ (คิดขาขึ้น) การกระจัดในแนวระดับ (sx) ถ้าโจทย์ไม่บอก t
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุที่ตกต่ากว่าจุดโยน
สรุปความรู้เรื่องโพรเจกไทล์
1. วัตถุที่ตกในแนวดิ่งใช้เวลาเท่ากับวัตถุที่ตกในแนวโค้ง
2. การกระจัดของวัตถุ
2.1 วัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง มีการกระจัดในแนวดิ่ง
2.2 วัตถุที่เคลื่อนที่แนวโค้ง มีการกระจัดในแนวดิ่งและการ
กระจัดในแนวระดับ
3. วัตถุทั้ง 2 อยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก
4. วัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งเรียกว่าการตกอิสระ วัตถุที่
เคลื่อนที่แนวโค้งเรียกว่า “การเคลื่อนที่โพรเจกไทล์”
5. Sx = uxt
ความรู้เพิ่มเติม กรณีศึกษา
(ขออนุญาตเจ้าของข่าว เพื่อการศึกษาของนักเรียน)
10 ปียังไม่สาย! ปิดคดีหมอตกตึกดับ แม่ใจแกร่งเช่าหอพิสูจน์ถูกโยน จับแฟนรวมหัวฆ่า
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ห้องพิจารณาคดี 711 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคาพิพากษาคดีอาญา
หมายเลขดา คดีระหว่างพนักงานอัยการสานักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นพ.ปราโมทย์ มั่นเมือง
จาเลยที่ 1 และ น.ส.จิตวิมล สุขสุวรรณ จาเลยที่ 2 ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โดยคดีนี้โจทก์ฟ้องจาเลยทั้งสองว่า เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2553 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจาเลยทั้งสองได้
ร่วมกันโยน นพ.ศรุต ทวีรุจจนะ จากชั้น 4 ซึ่งมีความสูงประมาณ 9.76 เมตรของอาคารที่พัก ในแขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ทาให้ร่างของ นพ.ศรุต กระทบพื้นคอนกรีตจนถึงแก่ความตาย
ศาลได้พิจารณาพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคลและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบแล้ว
เชื่อว่าจาเลยทั้งสองกระทาผิดจริง ศาลพิพากษาลงโทษจาเลยทั้ง 2 ร่วมกันฆ่าผู้ตายจริง ไม่ใช่กรณีที่
ผู้ตายฆ่าตัวตาย โดยมีสาเหตุจากเรื่องชู้สาว
แม่ของผู้ตาย กล่าวว่า เราต่อสู้มานานพอสมควร ทาให้รู้ว่าความยุติธรรมมีอยู่จริง เหมือนที่เห็นรับรู้
พิสูจน์มาว่าลูกไม่ได้ฆ่าตัวตาย ที่ผ่านมาตนเชื่อจากพยานหลักฐานไม่ได้คิดเอง เรื่องที่สงสัยว่าลูกคิดสั้นพอ
รู้ว่าพยานหลักฐานแสดงว่าเป็นไปไม่ได้ ตนจึงต้องหาความจริง ผลที่ออกมาก็เป็นที่พอใจกับคาตัดสิน
projectile motion
projectile motion
ความรู้เพิ่มเติม
การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงต้านอากาศ
จากสมการ พบว่า แรงต้านอากาศขึ้นอยู่กับ
ความเร็วของวัตถุยกกาลังสอง และพื้นที่ผิวของวัตถุ
กราฟของวัตถุที่ตกภายใต้แรงโน้มถ่วง
เมื่อคิดแรงต้านอากาศ ดังนี้
projectile motion
1 de 18

Recomendados

แผนการสอน เรือง การเคลื่อนที่แบบหมุน หลักสูตร 2551 por
แผนการสอน เรือง การเคลื่อนที่แบบหมุน หลักสูตร 2551แผนการสอน เรือง การเคลื่อนที่แบบหมุน หลักสูตร 2551
แผนการสอน เรือง การเคลื่อนที่แบบหมุน หลักสูตร 2551Weerachat Martluplao
8.2K visualizações11 slides
ส่วนหน้าชุดกิจกรรม por
ส่วนหน้าชุดกิจกรรมส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรมkrupornpana55
2.7K visualizações10 slides
แผน 2 โลหะ por
แผน 2 โลหะแผน 2 โลหะ
แผน 2 โลหะkrupornpana55
486 visualizações19 slides
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย por
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียkrupornpana55
376 visualizações17 slides
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา por
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาTanyaporn Puttawan
543 visualizações2 slides
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา por
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาTanyaporn Puttawan
142 visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a projectile motion

สื่อประสมปก por
สื่อประสมปกสื่อประสมปก
สื่อประสมปกkrupornpana55
395 visualizações6 slides
Astroplan10 por
Astroplan10Astroplan10
Astroplan10SAKANAN ANANTASOOK
4.8K visualizações7 slides
แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551 por
แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551
แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551Weerachat Martluplao
7.6K visualizações6 slides
แผน 5 มัลติมีเดีย por
แผน 5 มัลติมีเดียแผน 5 มัลติมีเดีย
แผน 5 มัลติมีเดียkrupornpana55
1.3K visualizações27 slides
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51 por
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51Weerachat Martluplao
19.9K visualizações14 slides
แผน 3 อุณหภูมิ por
แผน 3 อุณหภูมิแผน 3 อุณหภูมิ
แผน 3 อุณหภูมิkrupornpana55
382 visualizações16 slides

Similar a projectile motion(20)

สื่อประสมปก por krupornpana55
สื่อประสมปกสื่อประสมปก
สื่อประสมปก
krupornpana55395 visualizações
แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551 por Weerachat Martluplao
แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551
แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551
Weerachat Martluplao7.6K visualizações
แผน 5 มัลติมีเดีย por krupornpana55
แผน 5 มัลติมีเดียแผน 5 มัลติมีเดีย
แผน 5 มัลติมีเดีย
krupornpana551.3K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51 por Weerachat Martluplao
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51
Weerachat Martluplao19.9K visualizações
แผน 3 อุณหภูมิ por krupornpana55
แผน 3 อุณหภูมิแผน 3 อุณหภูมิ
แผน 3 อุณหภูมิ
krupornpana55382 visualizações
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว4 por ss
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว4ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว4
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว4
ss173 visualizações
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว4 por ss
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว4ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว4
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว4
ss494 visualizações
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ สำหรับนักเรีย... por riyanma
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์  สำหรับนักเรีย... ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์  สำหรับนักเรีย...
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ สำหรับนักเรีย...
riyanma5.1K visualizações
โครงการลูกเสือ 52 por Dmath Danai
โครงการลูกเสือ 52โครงการลูกเสือ 52
โครงการลูกเสือ 52
Dmath Danai7.2K visualizações
5.ตอนที่ 3 por Kobwit Piriyawat
5.ตอนที่ 35.ตอนที่ 3
5.ตอนที่ 3
Kobwit Piriyawat1.4K visualizações
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย por krupornpana55
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
krupornpana55336 visualizações
คำนำโคลงโลกนิติ๓.๑ por kroosomsri
คำนำโคลงโลกนิติ๓.๑คำนำโคลงโลกนิติ๓.๑
คำนำโคลงโลกนิติ๓.๑
kroosomsri11.4K visualizações
โครงสร้างสาระวิทย์ม.1 por supphawan
โครงสร้างสาระวิทย์ม.1โครงสร้างสาระวิทย์ม.1
โครงสร้างสาระวิทย์ม.1
supphawan401 visualizações
โครงสร้างสาระวิทย์ม.1 por supphawan
โครงสร้างสาระวิทย์ม.1โครงสร้างสาระวิทย์ม.1
โครงสร้างสาระวิทย์ม.1
supphawan704 visualizações
แผน1สนามแม่เหล็ก por Niwat Yod
แผน1สนามแม่เหล็กแผน1สนามแม่เหล็ก
แผน1สนามแม่เหล็ก
Niwat Yod9.2K visualizações

Mais de Nalai Rinrith

บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง por
บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งบทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งNalai Rinrith
11 visualizações2 slides
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง por
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งNalai Rinrith
12 visualizações2 slides
circular motion.pdf por
circular motion.pdfcircular motion.pdf
circular motion.pdfNalai Rinrith
18 visualizações39 slides
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf por
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdfการเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdfNalai Rinrith
52 visualizações25 slides
หน่วยที่ 12 เสียง (sound) เรื่องการได้ยิน.pdf por
หน่วยที่ 12 เสียง (sound) เรื่องการได้ยิน.pdfหน่วยที่ 12 เสียง (sound) เรื่องการได้ยิน.pdf
หน่วยที่ 12 เสียง (sound) เรื่องการได้ยิน.pdfNalai Rinrith
57 visualizações28 slides
ธรรมชาติของเสียงpp.pdf por
ธรรมชาติของเสียงpp.pdfธรรมชาติของเสียงpp.pdf
ธรรมชาติของเสียงpp.pdfNalai Rinrith
32 visualizações39 slides

Mais de Nalai Rinrith(11)

บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง por Nalai Rinrith
บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งบทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
Nalai Rinrith11 visualizações
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง por Nalai Rinrith
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
Nalai Rinrith12 visualizações
circular motion.pdf por Nalai Rinrith
circular motion.pdfcircular motion.pdf
circular motion.pdf
Nalai Rinrith18 visualizações
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf por Nalai Rinrith
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdfการเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf
Nalai Rinrith52 visualizações
หน่วยที่ 12 เสียง (sound) เรื่องการได้ยิน.pdf por Nalai Rinrith
หน่วยที่ 12 เสียง (sound) เรื่องการได้ยิน.pdfหน่วยที่ 12 เสียง (sound) เรื่องการได้ยิน.pdf
หน่วยที่ 12 เสียง (sound) เรื่องการได้ยิน.pdf
Nalai Rinrith57 visualizações
ธรรมชาติของเสียงpp.pdf por Nalai Rinrith
ธรรมชาติของเสียงpp.pdfธรรมชาติของเสียงpp.pdf
ธรรมชาติของเสียงpp.pdf
Nalai Rinrith32 visualizações
SWOT analysis por Nalai Rinrith
SWOT analysisSWOT analysis
SWOT analysis
Nalai Rinrith63 visualizações
Development of learning on Momentum and Collision for Mathayomsuksa 4/1 stude... por Nalai Rinrith
Development of learning on Momentum and Collision for Mathayomsuksa 4/1 stude...Development of learning on Momentum and Collision for Mathayomsuksa 4/1 stude...
Development of learning on Momentum and Collision for Mathayomsuksa 4/1 stude...
Nalai Rinrith39 visualizações
สื่อประสมชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล : Momentum and impulse por Nalai Rinrith
สื่อประสมชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล : Momentum and impulseสื่อประสมชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล : Momentum and impulse
สื่อประสมชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล : Momentum and impulse
Nalai Rinrith282 visualizações
แบบทดสอบประจำชุดที่ 2 การอนุรักษ์โมเมนตัมและการชนในหนึ่งมิติ por Nalai Rinrith
แบบทดสอบประจำชุดที่ 2 การอนุรักษ์โมเมนตัมและการชนในหนึ่งมิติแบบทดสอบประจำชุดที่ 2 การอนุรักษ์โมเมนตัมและการชนในหนึ่งมิติ
แบบทดสอบประจำชุดที่ 2 การอนุรักษ์โมเมนตัมและการชนในหนึ่งมิติ
Nalai Rinrith718 visualizações
โมเมนตัมและการดล (momentum and collision) por Nalai Rinrith
โมเมนตัมและการดล (momentum and collision)โมเมนตัมและการดล (momentum and collision)
โมเมนตัมและการดล (momentum and collision)
Nalai Rinrith84 visualizações

projectile motion