โมเมนตัมและการดล (momentum and collision)

โมเมนตัมและการชน
momentum and collision
นางณาลัย รินฤทธิ์
ครูวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผลการเรียนรู้
• อธิบายและคานวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดล
จากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม
จุดประสงค์การเรียนรู้
• นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนตัมและการดล
• นักเรียนสามารถคิดคานวณเกี่ยวกับโมเมนตัมและการดลได้
Momentum | GCSE Physics | Doodle Science
https://www.youtube.com/watch?v=wsVLU9A2TJM
โมเมนตัมคืออะไร ทาไมต้องมีโมเมนตัม????
Engagement
โมเมนตัมและการดล
momentum and pulse
โมเมนตัมเชิงเส้น (linear momentum : p) คือ
ผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วของมวลนั้น
Exploration
การดลและแรงดล
ในกรณีที่วัตถุถูกแรงกระทา วัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วและโมเมนตัม ค่าของโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป
เรียกว่า การดล (p) ตัวอย่างเช่น นักกรีฑาเริ่มวิ่งจาก
หยุดนิ่ง จนมีความเร็วค่าหนึ่ง
เงื่อนไขของการดลและแรงดล
กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง F-t
• พื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ของแรงดล (F) กับ
เวลา (t) จะมีขนาดเท่ากับขนาดของการดล
(p)
กิจกรรมการเรียนรู้
• กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรียนรู้และจาได้
• กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 เข้าใจพร้อมอธิบาย
สรุปเนื้อหาความรู้
• โมเมนตัมเชิงเส้น (linear momentum : p) คือผล
คูณระหว่างมวลกับความเร็วของมวลนั้น โมเมนตัม
เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางไปตามทิศของ
ความเร็วของวัตถุนั้นๆ
• ในกรณีที่วัตถุถูกแรงกระทา วัตถุจะมีการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วและโมเมนตัม ค่าของ
โมเมนตัมที่เปลี่ยนไป เรียกว่า การดล (p)
• แรงที่ทาให้โมเมนตัมเปลี่ยนไป เรียกว่า แรงดล (F)
Explanation
• กรณีวัตถุกระทบผนังหรือพื้นในแนวทามุม  สามารถ
คานวณได้โดยการแยกเวกเตอร์ของอัตราเร็วก่อนและ
หลังกระทบดังรูป
ความรู้เพิ่มเติม
Elaboration
การวัดและประเมินผล
Evaluation
โมเมนตัมและการดล (momentum and collision)
Collisions of the balls HD
https://www.youtube.com/watch?v=SBesU12g58I
การชนมีกี่แบบนะ ????
Engagement
ตัวอย่างการคิดคานวณ
• รถบรรทุกมวล 15,000 กิโลกรัม กาลังเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็ว 54 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปทางทิศตะวันออก
รถบรรทุกมีโมเมนตัมเท่าใด
Exploration
กิจกรรมการเรียนรู้
• กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 คิดคานวณ
Exploration
สรุปเนื้อหาความรู้
• ขนาดของโมเมนตัมเชิงเส้น หาได้จากสมการ p = mv
• การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม หรือ การดล (p) หาได้
จากสมการ p = mv – mu หรือสมการ
p = mv cos  - mu cos  แล้วแต่กรณี
• ขนาดของแรงดล (F) หาได้จาก F
mv − mu
∆t
Explanation
Elaboration (ขยายความรู้)
Determine the momentum of …
• A) … an electron (m= 9.1 x10-31 kg) moving at 2.18 x 106 m/s
(as if it were in a Bohr orbit in the H atom)
• B) … a 0.45 Caliber bullet (m = 0.162 kg) leaving the muzzle
of a gun at 860 m/s.
• C) … a 110-kg professional fullback running across the line at
9.2 m/s.
• D) … a 360,000-kg passenger plane taxiing down a runway at
1.5 m/s
Elaboration
การวัดและประเมินผล
Evaluation
โมเมนตัมและการดล (momentum and collision)
1 de 19

Recomendados

ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550 por
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550Pochchara Tiamwong
756 visualizações7 slides
บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง por
บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งบทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งNalai Rinrith
11 visualizações2 slides
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง por
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งNalai Rinrith
12 visualizações2 slides
circular motion.pdf por
circular motion.pdfcircular motion.pdf
circular motion.pdfNalai Rinrith
18 visualizações39 slides
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf por
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdfการเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdfNalai Rinrith
52 visualizações25 slides
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ por
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์Nalai Rinrith
238 visualizações22 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
25.3K visualizações69 slides
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6K visualizações22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.5K visualizações99 slides
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.2K visualizações19 slides
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.4K visualizações51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K visualizações42 slides

Destaque(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd25.3K visualizações
Getting into the tech field. what next por Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6K visualizações
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.5K visualizações
Introduction to Data Science por Christy Abraham Joy
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.4K visualizações
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K visualizações
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K visualizações
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K visualizações
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K visualizações
ChatGPT webinar slides por Alireza Esmikhani
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.4K visualizações
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K visualizações
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K visualizações
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K visualizações
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.9K visualizações
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações

โมเมนตัมและการดล (momentum and collision)