สื่อประสมชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล : Momentum and impulse

สื่อประสมชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล : Momentum and impulse วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อประสมชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล : Momentum and impulse
สื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล จัดทาขึ้นเพื่อให้
นักเรียนสามารถอธิบาย คานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวันและคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาฟิสิกส์ รหัส
วิชา ว31202 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ในเนื้อหาอย่างแม่นยา ฝึกคิดคานวณ
ฝึกฝนให้นักเรียนประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจและให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิด
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ การคิดคานวณและคิด
สร้างสรรค์
สื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล ประกอบด้วย
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ประจาชุดสื่อประสม ภาพเคลื่อนไหว เอกสารประกอบการสอน
เรื่องโมเมนตัมและการดล กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1-1.3
สื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล มุ่งฝึกให้นักเรียน
สามารถทากิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมแบบรวมสมอง เพื่อให้
นักเรียนรู้ เข้าใจ คิดคานวณและคิดวิเคราะห์ได้
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและ
การดลนี้ จะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องโมเมนตัมและการชน ต่อ
นักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมี
ความขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
นางณาลัย รินฤทธิ์
หน้า
คานา ก
สารบัญ ข
บัตรคาสั่ง ค
บัตรคาชี้แจงสาหรับนักเรียน 1
บัตรจุดประสงค์การเรียนรู้ประจาชุดที่ 1 2
แผนผังการเรียนรู้ประจาชุดที่ 1 3
เอกสารประกอบการเรียนรู้ประจาชุดที่ 1 4
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรียนรู้และจาได้ 6
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 เข้าใจพร้อมอธิบาย 7
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 คิดคานวณ 8
เอกสารอ้างอิง
ความรู้เรื่องโมเมนตัมและการดล
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรียนรู้และจาได้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 เข้าใจพร้อมอธิบาย
นักเรียนเรียนรู้เรื่องโมเมนตัมและการดล ดังนี้
ศึกษาเนื้อหาเรื่องโมเมนตัม การเปลี่ยนแปลง
โมเมนตัม การดลและแรงดลจากภาพเคลื่อนไหวและ
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องโมเมนตัมและการดล
นักเรียนทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรียนรู้และจาได้
เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ฝึกทากิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยเรียนรู้จากภาพเคลื่อนไหว เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้และการอธิบายเพิ่มเติมจากครูผู้สอน
(10 คะแนน)
นักเรียนทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.เข้าใจพร้อมอธิบาย
เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะจับคู่กับเพื่อนเพื่อตอบคาถามโดยใช้
องค์ความรู้เป็นเหตุผลประกอบ โดยเรียนรู้ทาความเข้าใจเนื้อหา
ความรู้จากภาพเคลื่อนไหวและเอกสารประกอบการเรียนรู้หรือ
หนังสือเรียนได้ (10 คะแนน)
บัตรคาสั่ง
ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 คิดคานวณ
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องโมเมนตัมและการดล
1. นักเรียนศึกษาวิธีการคานวณเกี่ยวกับโมเมนตัมและการดล
จากภาพเคลื่อนไหวและการอธิบายเพิ่มเติมจากครูผู้สอน
2. นักเรียนทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 คิดคานวณ เป็นกิจกรรม
ที่นักเรียนจะได้ฝึกการคิด คานวณโดยนาความรู้เรื่องโมเมนตัมและ
การดล มาใช้ในการคิดคานวณ ให้นักเรียนแสดงวิธีทาอย่างละเอียด
(20 คะแนน)
นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องโมเมนตัม
และการดล โดยแบบทดสอบหลังเรียนประจาชุดที่ 1
โมเมนตัมและการดล เป็นแบบปรนัย สถานการณ์และการ
คิดคานวณ
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
1. สื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล ใช้ประกอบการเรียนรู้
รายวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา ว31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียน
ทั้งด้านการคิดและการปฏิบัติ
2. สื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล เป็นสื่อประสมที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับโมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม การดล ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้
ภาพเคลื่อนไหว เอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 –1.3 แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้เรื่องโมเมนตัมและการดล
3. การใช้สื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
3.1 นักเรียนทาความเข้าใจบัตรคาสั่ง คาชี้แจงสาหรับนักเรียน จุดประสงค์ เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ประจาชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล
3.2 กิจกรรมเรียนรู้ที่ต้องฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนอ่านคาชี้แจง ศึกษาความรู้จาก
ภาพเคลื่อนไหว เอกสารประกอบการเรียนรู้ และครูผู้สอนแล้วทากิจกรรมตอบคาถาม
3.3 กิจกรรมการเรียนรู้แบบรวมสมอง นักเรียนจับคู่กับเพื่อน ร่วมกันตอบคาถาม อธิบาย
โดยใช้องค์ความรู้เป็นเหตุผลประกอบในการอธิบาย ตอบคาถาม
3.4 ทาความเข้าใจกับจุดประสงค์ของสื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1
โมเมนตัมและการดล อ่าน ทาความเข้าใจกับเนื้อหาความรู้เรื่องโมเมนตัมและการดล
ทากิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยทาตามคาชี้แจงในแต่ละกิจกรรม คิดวิเคราะห์
ก่อนตอบคาถาม
4. นักเรียนจะศึกษาสื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล
ให้ประสบความสาเร็จตามที่คาดหวังไว้ ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์
ต่อตนเองเสมอ มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง นักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง เมื่อนักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
อธิบายและคานวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนตัมและการด
2. นักเรียนสามารถคิดคานวณเกี่ยวกับโมเมนตัมและการดลได้
อ่านและทาความเข้าใจ
คาชี้แจงของแต่ละกิจกรรมด้วย
นะคะ
ภาพเคลื่อนไหว/เนื้อหาความรู้/เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรียนรู้และจาได้
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ประจาชุดที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 เข้าใจพร้อมอธิบาย
ภาพเคลื่อนไหว/กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 คิดคานวณ
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
บัตรคาสั่ง/คาชี้แจงสาหรับนักเรียน/จุดประสงค์การเรียนรู้
ไม่ผ่าน
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องโมเมนตัมและการดล
วิชาฟิสิกส์ รหัส ว31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
หน่วยที่ 6 โมเมนตัมและการชน เรื่อง โมเมนตัมและการดล ครูผู้สอน นางณาลัย รินฤทธิ์
##################################################################################
1
โมเมนตัม (momentum)
โมเมนตัมเชิงเส้น (linear momentum : p
⃑) คือผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วของมวลนั้น โม
เมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางไปตามทิศของความเร็วของวัตถุนั้นๆ ขนาดของโมเมนตัม
เป็นดังสมการ
p = mv
เมื่อ p คือ ขนาดของโมเมนตัม หน่วย กิโลกรัม.เมตรต่อวินาที (kilogram.metre
per second : kg.m/s)
m คือ มวล หน่วย กิโลกรัม (kilogram : kg)
v คือ ขนาดของความเร็ว หน่วย เมตรต่อวินาที (metre per second : m/s)
มวลใดๆ ที่เคลื่อนที่และมีความเร็ว จะมีโมเมนตัม ตัวอย่างวัตถุที่มีโมเมนตัม เช่น รถจักรยาน
เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3 เมตรต่อวินาที นกกาลังบิน ลูกฟุตบอลกลิ้งบนสนาม เป็นต้น
การดลและแรงดล
ในกรณีที่วัตถุถูกแรงกระทา วัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วและโมเมนตัม ค่าของ
โมเมนตัมที่เปลี่ยนไป เรียกว่า การดล (p) ตัวอย่างเช่น นักกรีฑาเริ่มวิ่งจากหยุดนิ่ง จนมี
ความเร็วค่าหนึ่ง หรือรถยนต์กาลังเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
นั่นคือ p = p2 - p1
p = mv – mu
เมื่อ p คือ การดล หน่วย กิโลกรัม.เมตรต่อวินาที (kilogram.metre per second : kg.m /s)
m คือ มวล หน่วย กิโลกรัม กิโลกรัม (kilogram : kg)
v คือ ขนาดของความเร็วปลาย หน่วย เมตรต่อวินาที (metre per second : m/s)
u คือ ขนาดของความเร็วต้น หน่วย เมตรต่อวินาที (metre per second : m/s)
แรงที่ทาให้โมเมนตัมเปลี่ยนไป เรียกว่า แรงดล (F) แรงดลเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ ซึ่งขนาดของ
แรงดลหาได้จาก
p
t
และ
mv - mu
t
1
คลังความรู้ scimath. โมเมนตัม การชน. สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2564. จาก https://www.scimath.org/lesson
-physics/item/7313-2017-06-14-15-44-48
เมื่อ F คือ ขนาดของแรงดล หน่วย นิวตัน (newton : N)
t คือ เวลา หน่วย วินาที (second : s)
ในการคานวณเกี่ยวกับโมเมนตัม การดลและแรงดลนั้น ต้องกากับทิศทางของความเร็ว วัตถุ
ดังรูป
พื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ของแรงดล (F) กับเวลา (t) จะมีขนาดเท่ากับขนาดของการดล
(p)
การดล = พื้นที่ใต้กราฟ
กรณีวัตถุกระทบผนังหรือพื้นในแนวทามุม  สามารถคานวณได้โดยการแยกเวกเตอร์ของ
อัตราเร็วก่อนและหลังกระทบดังรูป
จากรูป การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม หาได้จาก
p = mv cos  - mu cos 
ทิศเข้า
ทิศออก
-u, -v
-u, -v
F (N)
t (s)


u
v
u cos 
v cos 
u sin 
v sin 
1. โมเมนตัม คืออะไร …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จากสมการ P = mv
เมื่อ P คือ ............................................................................. มีหน่วยเป็น ....................................
m คือ ............................................................................. มีหน่วยเป็น ....................................
v คือ ............................................................................. มีหน่วยเป็น ....................................
3. จงเขียนสมการสาหรับหา การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม (P) แรงดล และการดล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. พื้นที่ใต้กราฟของกราฟความสัมพันธ์ของแรงดล (F) กับเวลา (t) คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. จากข้อความต่อไปนี้ สรุปได้ถูกต้องใช่หรือไม่ใช่
ข้อความ ใช่หรือไม่ใช่
6.1 นกบินบนท้องฟ้า นกมีโมเมนตัม ใช่/ไม่ใช่
6.2 จักรยานมวล 15 กิโลกรัม จอดใต้ต้นไม้ จักรยานมีโมเมนตัม ใช่/ไม่ใช่
6.3 ตีมวล m กระทบกาแพง ไม่ตั้งฉากกับกาแพงในช่วงเวลาสั้นๆ แรงดลเป็นศูนย์ ใช่/ไม่ใช่
6.4 นักกรีฑา 100 เมตร เริ่มวิ่งจนถึงเส้นชัย นักกรีฑามีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม ใช่/ไม่ใช่
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรียนรู้และจาได้
คาชี้แจง เขียนคาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง
คะแนนเต็ม
10 คะแนน
คะแนนที่ได้
…..…คะแนน
ชื่อ - สกุล ..........................................................................................ชั้น ม.4/1 เลขที่ .............
t (s)
F (N)
1. ตีมวล m กระทบกาแพง ดังรูป ถ้าให้ความเร็วขาเข้ากระทบกาแพงเป็น -U ความเร็วขาออกจาก
กาแพงเป็น V จงเขียนสมการสาหรับหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ตีมวล m กระทบกาแพง ดังรูป จงเขียนสมการสาหรับหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. จากสมการ
mv-mu
t
พิจารณา F กับ t
ถ้า t มีค่าน้อยๆ แล้ว F จะเป็นอย่างไร...................................................
ถ้า t มีค่ามากๆ แล้ว F จะเป็นอย่างไร...................................................
4. “เวลาเรากระโดดลงจากที่สูง เมื่อเท้าถึงพื้นเรามักจะย่อเข่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ
ที่เท้า” เหตุผลทางฟิสิกส์ของการย่อเข่าก่อนเท้ากระทบพื้นคืออะไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ถ้ากราฟระหว่างแรงดล (F) กับเวลา (t) เป็นดังรูป นักเรียนจะหาการดลด้วยวิธีใด
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 เข้าใจพร้อมอธิบาย
คาชี้แจง เขียนคาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง (ข้อละ 2 คะแนน)
คะแนนเต็ม
10 คะแนน
คะแนนที่ได้
…..…คะแนน
ชื่อ - สกุล ..........................................................................................ชั้น ม.4/1 เลขที่ .............
ชื่อ - สกุล ..........................................................................................ชั้น ม.4/1 เลขที่ .............
-U
+V
-U
+V


1. นุดีมีมวล 50 กิโลกรัม วิ่งด้วยความเร็ว 12 เมตรต่อวินาที นดามีมวล 45 กิโลกรัม ต้องวิ่งด้วย
ความเร็วกี่เมตรต่อวินาที จึงจะมีโมเมนตัมเท่ากับนุดี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. โด่งดังแตะลูกบอลมวล 0.5 กิโลกรัม ทาให้ลูกบอลเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 15 เมตรต่อวินาที
เข้าชนฝาผนังในแนวตั้งฉาก แล้วสะท้อนกลับออกมาในแนวเดิมด้วยอัตราเร็ว 15 เมตรต่อวินาที
เท่ากัน จงหาการดลของลูกบอล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 คิดคานวณ
คาชี้แจง แสดงวิธีทาให้ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน
คะแนนเต็ม
20 คะแนน
คะแนนที่ได้
…..…คะแนน
ชื่อ - สกุล ..........................................................................................ชั้น ม.4/1 เลขที่ .............
3. ถ้ามวล m วิ่งเข้าชนกาแพงด้วยความเร็ว u โดยทามุม  กับเส้นตั้งฉากกับกาแพง และสะท้อนออก
ด้วยขนาดความเร็ว u และทามุม  กับเส้นตั้งฉาก ดังรูป ถ้ามวล m ใช้เวลา t ในการกระทบ
กาแพง แรงเฉลี่ยที่กาแพงกระทากับมวล m เป็นเท่าใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ถ้าแรงกระทากับวัตถุหนึ่ง (ดังรูป) ในช่วงเวลาที่มีแรงกระทานั้นจะทาให้วัตถุเปลี่ยนโมเมนตัม
ไปเท่าใด …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Determine the momentum of …
a. … an electron (m 9.1 x10-31
kg) moving at 2.18 x 106
m/s (as if it were in a Bohr orbit in
the H atom). ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. … a 0.45 Caliber bullet (m 0.162 kg) leaving the muzzle of a gun at 860 m/s.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. … a 110-kg professional fullback running across the line at 9.2 m/s.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. … a 360,000-kg passenger plane taxiing down a runway at 1.5 m/s
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่มา : https://www.physicsclassroom.com/calcpad/momentum/prob1
U
U


F (N)
t (s)
20
0.2 0.4 0.8
เอกสารอ้างอิง
คลังความรู้ SciMath. โมเมนตัม การชน. สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2564. จาก https://www.scimath.
org/lesson-physics/item/7313-2017-06-14-15-44-48

Recomendados

แผนการสอน เรือง การเคลื่อนที่แบบหมุน หลักสูตร 2551 por
แผนการสอน เรือง การเคลื่อนที่แบบหมุน หลักสูตร 2551แผนการสอน เรือง การเคลื่อนที่แบบหมุน หลักสูตร 2551
แผนการสอน เรือง การเคลื่อนที่แบบหมุน หลักสูตร 2551Weerachat Martluplao
8.2K visualizações11 slides
แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551 por
แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551
แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551Weerachat Martluplao
7.6K visualizações6 slides
Ex2 por
Ex2Ex2
Ex2Twistiez Knott
179.5K visualizações29 slides
Powerpoint por
PowerpointPowerpoint
Powerpointworayuth001
4.8K visualizações62 slides
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน por
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุนบทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุนThepsatri Rajabhat University
60.3K visualizações57 slides
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง คลื่น เสียง แสง por
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง คลื่น เสียง แสงสื่อการเรียนการสอนเรื่อง คลื่น เสียง แสง
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง คลื่น เสียง แสงnatjira
9K visualizações88 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a สื่อประสมชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล : Momentum and impulse

Supattra s por
Supattra sSupattra s
Supattra speerapit
766 visualizações110 slides
1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า por
1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า
1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้าKruthai Kidsdee
714 visualizações44 slides
แผนการสอนตามแนวคิดแบบสร้างองค์ความรู้ por
แผนการสอนตามแนวคิดแบบสร้างองค์ความรู้แผนการสอนตามแนวคิดแบบสร้างองค์ความรู้
แผนการสอนตามแนวคิดแบบสร้างองค์ความรู้ครู อ้วน
5K visualizações18 slides
ใบงานที่ 2-8 por
ใบงานที่ 2-8ใบงานที่ 2-8
ใบงานที่ 2-8Kittichai Singsakorn
343 visualizações24 slides
Khemjira2 62 por
Khemjira2 62Khemjira2 62
Khemjira2 62Khemjira_P
20 visualizações25 slides
Work1 608_11 por
Work1 608_11Work1 608_11
Work1 608_11WaranchayaSuwannakat1
115 visualizações6 slides

Similar a สื่อประสมชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล : Momentum and impulse(20)

Supattra s por peerapit
Supattra sSupattra s
Supattra s
peerapit766 visualizações
1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า por Kruthai Kidsdee
1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า
1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า
Kruthai Kidsdee714 visualizações
แผนการสอนตามแนวคิดแบบสร้างองค์ความรู้ por ครู อ้วน
แผนการสอนตามแนวคิดแบบสร้างองค์ความรู้แผนการสอนตามแนวคิดแบบสร้างองค์ความรู้
แผนการสอนตามแนวคิดแบบสร้างองค์ความรู้
ครู อ้วน5K visualizações
ใบงานที่ 2-8 por Kittichai Singsakorn
ใบงานที่ 2-8ใบงานที่ 2-8
ใบงานที่ 2-8
Kittichai Singsakorn343 visualizações
Khemjira2 62 por Khemjira_P
Khemjira2 62Khemjira2 62
Khemjira2 62
Khemjira_P20 visualizações
ตัวอย่าง Is การทำคู่มือ por Patcharaporn Aun
ตัวอย่าง Is การทำคู่มือตัวอย่าง Is การทำคู่มือ
ตัวอย่าง Is การทำคู่มือ
Patcharaporn Aun55.3K visualizações
5410305 มิสเขมจิรา ปลงไสว por Khemjira_P
5410305 มิสเขมจิรา ปลงไสว5410305 มิสเขมจิรา ปลงไสว
5410305 มิสเขมจิรา ปลงไสว
Khemjira_P2 visualizações
บทความวิชาการ por phonon701
บทความวิชาการบทความวิชาการ
บทความวิชาการ
phonon701790 visualizações
ใบงานท 3 ขอบเขตและประเภทของโครงงาน por Tanyaporn Puttawan
ใบงานท  3 ขอบเขตและประเภทของโครงงานใบงานท  3 ขอบเขตและประเภทของโครงงาน
ใบงานท 3 ขอบเขตและประเภทของโครงงาน
Tanyaporn Puttawan14.6K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้.pdf por PuttidaSuttiprapa
แผนการจัดการเรียนรู้.pdfแผนการจัดการเรียนรู้.pdf
แผนการจัดการเรียนรู้.pdf
PuttidaSuttiprapa111 visualizações
ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญ por Sitipun
ใบงานท  2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญใบงานท  2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญ
ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญ
Sitipun327 visualizações
บทคัดย่อ por pattiya sanjumsarn
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
pattiya sanjumsarn90 visualizações
แผนโมเมนตัม por krupayom
แผนโมเมนตัมแผนโมเมนตัม
แผนโมเมนตัม
krupayom3K visualizações
บทคัดย่อสารบัญ por peter dontoom
บทคัดย่อสารบัญบทคัดย่อสารบัญ
บทคัดย่อสารบัญ
peter dontoom3K visualizações
2558 project (4) por pornkanok02
2558 project (4)2558 project (4)
2558 project (4)
pornkanok02161 visualizações
Speaking por Praew Kavintra
SpeakingSpeaking
Speaking
Praew Kavintra223 visualizações

Mais de Nalai Rinrith

บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง por
บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งบทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งNalai Rinrith
11 visualizações2 slides
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง por
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งNalai Rinrith
12 visualizações2 slides
circular motion.pdf por
circular motion.pdfcircular motion.pdf
circular motion.pdfNalai Rinrith
18 visualizações39 slides
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf por
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdfการเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdfNalai Rinrith
52 visualizações25 slides
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ por
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์Nalai Rinrith
233 visualizações22 slides
projectile motion por
projectile motionprojectile motion
projectile motionNalai Rinrith
38 visualizações18 slides

Mais de Nalai Rinrith(12)

บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง por Nalai Rinrith
บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งบทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
บทคัดย่อการพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
Nalai Rinrith11 visualizações
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง por Nalai Rinrith
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งพัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง
Nalai Rinrith12 visualizações
circular motion.pdf por Nalai Rinrith
circular motion.pdfcircular motion.pdf
circular motion.pdf
Nalai Rinrith18 visualizações
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf por Nalai Rinrith
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdfการเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf
การเคลื่อนที่แบบวงกลม.pdf
Nalai Rinrith52 visualizações
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ por Nalai Rinrith
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
Nalai Rinrith233 visualizações
projectile motion por Nalai Rinrith
projectile motionprojectile motion
projectile motion
Nalai Rinrith38 visualizações
หน่วยที่ 12 เสียง (sound) เรื่องการได้ยิน.pdf por Nalai Rinrith
หน่วยที่ 12 เสียง (sound) เรื่องการได้ยิน.pdfหน่วยที่ 12 เสียง (sound) เรื่องการได้ยิน.pdf
หน่วยที่ 12 เสียง (sound) เรื่องการได้ยิน.pdf
Nalai Rinrith56 visualizações
ธรรมชาติของเสียงpp.pdf por Nalai Rinrith
ธรรมชาติของเสียงpp.pdfธรรมชาติของเสียงpp.pdf
ธรรมชาติของเสียงpp.pdf
Nalai Rinrith32 visualizações
SWOT analysis por Nalai Rinrith
SWOT analysisSWOT analysis
SWOT analysis
Nalai Rinrith63 visualizações
Development of learning on Momentum and Collision for Mathayomsuksa 4/1 stude... por Nalai Rinrith
Development of learning on Momentum and Collision for Mathayomsuksa 4/1 stude...Development of learning on Momentum and Collision for Mathayomsuksa 4/1 stude...
Development of learning on Momentum and Collision for Mathayomsuksa 4/1 stude...
Nalai Rinrith39 visualizações
แบบทดสอบประจำชุดที่ 2 การอนุรักษ์โมเมนตัมและการชนในหนึ่งมิติ por Nalai Rinrith
แบบทดสอบประจำชุดที่ 2 การอนุรักษ์โมเมนตัมและการชนในหนึ่งมิติแบบทดสอบประจำชุดที่ 2 การอนุรักษ์โมเมนตัมและการชนในหนึ่งมิติ
แบบทดสอบประจำชุดที่ 2 การอนุรักษ์โมเมนตัมและการชนในหนึ่งมิติ
Nalai Rinrith716 visualizações
โมเมนตัมและการดล (momentum and collision) por Nalai Rinrith
โมเมนตัมและการดล (momentum and collision)โมเมนตัมและการดล (momentum and collision)
โมเมนตัมและการดล (momentum and collision)
Nalai Rinrith83 visualizações

สื่อประสมชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล : Momentum and impulse

 • 2. สื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล จัดทาขึ้นเพื่อให้ นักเรียนสามารถอธิบาย คานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจาวันและคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาฟิสิกส์ รหัส วิชา ว31202 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ในเนื้อหาอย่างแม่นยา ฝึกคิดคานวณ ฝึกฝนให้นักเรียนประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจและให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิด เชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ การคิดคานวณและคิด สร้างสรรค์ สื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ประจาชุดสื่อประสม ภาพเคลื่อนไหว เอกสารประกอบการสอน เรื่องโมเมนตัมและการดล กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1-1.3 สื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล มุ่งฝึกให้นักเรียน สามารถทากิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมแบบรวมสมอง เพื่อให้ นักเรียนรู้ เข้าใจ คิดคานวณและคิดวิเคราะห์ได้ ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและ การดลนี้ จะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องโมเมนตัมและการชน ต่อ นักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมี ความขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน นางณาลัย รินฤทธิ์
 • 3. หน้า คานา ก สารบัญ ข บัตรคาสั่ง ค บัตรคาชี้แจงสาหรับนักเรียน 1 บัตรจุดประสงค์การเรียนรู้ประจาชุดที่ 1 2 แผนผังการเรียนรู้ประจาชุดที่ 1 3 เอกสารประกอบการเรียนรู้ประจาชุดที่ 1 4 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรียนรู้และจาได้ 6 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 เข้าใจพร้อมอธิบาย 7 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 คิดคานวณ 8 เอกสารอ้างอิง
 • 4. ความรู้เรื่องโมเมนตัมและการดล กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรียนรู้และจาได้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 เข้าใจพร้อมอธิบาย นักเรียนเรียนรู้เรื่องโมเมนตัมและการดล ดังนี้ ศึกษาเนื้อหาเรื่องโมเมนตัม การเปลี่ยนแปลง โมเมนตัม การดลและแรงดลจากภาพเคลื่อนไหวและ เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องโมเมนตัมและการดล นักเรียนทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรียนรู้และจาได้ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ฝึกทากิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยเรียนรู้จากภาพเคลื่อนไหว เอกสาร ประกอบการเรียนรู้และการอธิบายเพิ่มเติมจากครูผู้สอน (10 คะแนน) นักเรียนทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.เข้าใจพร้อมอธิบาย เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะจับคู่กับเพื่อนเพื่อตอบคาถามโดยใช้ องค์ความรู้เป็นเหตุผลประกอบ โดยเรียนรู้ทาความเข้าใจเนื้อหา ความรู้จากภาพเคลื่อนไหวและเอกสารประกอบการเรียนรู้หรือ หนังสือเรียนได้ (10 คะแนน) บัตรคาสั่ง ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3
 • 5. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 คิดคานวณ แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องโมเมนตัมและการดล 1. นักเรียนศึกษาวิธีการคานวณเกี่ยวกับโมเมนตัมและการดล จากภาพเคลื่อนไหวและการอธิบายเพิ่มเติมจากครูผู้สอน 2. นักเรียนทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 คิดคานวณ เป็นกิจกรรม ที่นักเรียนจะได้ฝึกการคิด คานวณโดยนาความรู้เรื่องโมเมนตัมและ การดล มาใช้ในการคิดคานวณ ให้นักเรียนแสดงวิธีทาอย่างละเอียด (20 คะแนน) นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องโมเมนตัม และการดล โดยแบบทดสอบหลังเรียนประจาชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล เป็นแบบปรนัย สถานการณ์และการ คิดคานวณ ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5
 • 6. 1. สื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล ใช้ประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา ว31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียน ทั้งด้านการคิดและการปฏิบัติ 2. สื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล เป็นสื่อประสมที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับโมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม การดล ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ ภาพเคลื่อนไหว เอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 –1.3 แบบทดสอบวัดผล การเรียนรู้เรื่องโมเมนตัมและการดล 3. การใช้สื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 3.1 นักเรียนทาความเข้าใจบัตรคาสั่ง คาชี้แจงสาหรับนักเรียน จุดประสงค์ เอกสาร ประกอบการเรียนรู้ประจาชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล 3.2 กิจกรรมเรียนรู้ที่ต้องฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนอ่านคาชี้แจง ศึกษาความรู้จาก ภาพเคลื่อนไหว เอกสารประกอบการเรียนรู้ และครูผู้สอนแล้วทากิจกรรมตอบคาถาม 3.3 กิจกรรมการเรียนรู้แบบรวมสมอง นักเรียนจับคู่กับเพื่อน ร่วมกันตอบคาถาม อธิบาย โดยใช้องค์ความรู้เป็นเหตุผลประกอบในการอธิบาย ตอบคาถาม 3.4 ทาความเข้าใจกับจุดประสงค์ของสื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล อ่าน ทาความเข้าใจกับเนื้อหาความรู้เรื่องโมเมนตัมและการดล ทากิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยทาตามคาชี้แจงในแต่ละกิจกรรม คิดวิเคราะห์ ก่อนตอบคาถาม 4. นักเรียนจะศึกษาสื่อประสมเรื่องโมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 โมเมนตัมและการดล ให้ประสบความสาเร็จตามที่คาดหวังไว้ ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ ต่อตนเองเสมอ มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง นักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ ในตนเอง เมื่อนักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • 7. ผลการเรียนรู้ อธิบายและคานวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโมเมนตัมและการด 2. นักเรียนสามารถคิดคานวณเกี่ยวกับโมเมนตัมและการดลได้ อ่านและทาความเข้าใจ คาชี้แจงของแต่ละกิจกรรมด้วย นะคะ
 • 8. ภาพเคลื่อนไหว/เนื้อหาความรู้/เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรียนรู้และจาได้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ประจาชุดที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 เข้าใจพร้อมอธิบาย ภาพเคลื่อนไหว/กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 คิดคานวณ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน บัตรคาสั่ง/คาชี้แจงสาหรับนักเรียน/จุดประสงค์การเรียนรู้ ไม่ผ่าน
 • 9. เอกสารประกอบการเรียนเรื่องโมเมนตัมและการดล วิชาฟิสิกส์ รหัส ว31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ หน่วยที่ 6 โมเมนตัมและการชน เรื่อง โมเมนตัมและการดล ครูผู้สอน นางณาลัย รินฤทธิ์ ################################################################################## 1 โมเมนตัม (momentum) โมเมนตัมเชิงเส้น (linear momentum : p ⃑) คือผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วของมวลนั้น โม เมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางไปตามทิศของความเร็วของวัตถุนั้นๆ ขนาดของโมเมนตัม เป็นดังสมการ p = mv เมื่อ p คือ ขนาดของโมเมนตัม หน่วย กิโลกรัม.เมตรต่อวินาที (kilogram.metre per second : kg.m/s) m คือ มวล หน่วย กิโลกรัม (kilogram : kg) v คือ ขนาดของความเร็ว หน่วย เมตรต่อวินาที (metre per second : m/s) มวลใดๆ ที่เคลื่อนที่และมีความเร็ว จะมีโมเมนตัม ตัวอย่างวัตถุที่มีโมเมนตัม เช่น รถจักรยาน เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3 เมตรต่อวินาที นกกาลังบิน ลูกฟุตบอลกลิ้งบนสนาม เป็นต้น การดลและแรงดล ในกรณีที่วัตถุถูกแรงกระทา วัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วและโมเมนตัม ค่าของ โมเมนตัมที่เปลี่ยนไป เรียกว่า การดล (p) ตัวอย่างเช่น นักกรีฑาเริ่มวิ่งจากหยุดนิ่ง จนมี ความเร็วค่าหนึ่ง หรือรถยนต์กาลังเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น นั่นคือ p = p2 - p1 p = mv – mu เมื่อ p คือ การดล หน่วย กิโลกรัม.เมตรต่อวินาที (kilogram.metre per second : kg.m /s) m คือ มวล หน่วย กิโลกรัม กิโลกรัม (kilogram : kg) v คือ ขนาดของความเร็วปลาย หน่วย เมตรต่อวินาที (metre per second : m/s) u คือ ขนาดของความเร็วต้น หน่วย เมตรต่อวินาที (metre per second : m/s) แรงที่ทาให้โมเมนตัมเปลี่ยนไป เรียกว่า แรงดล (F) แรงดลเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ ซึ่งขนาดของ แรงดลหาได้จาก p t และ mv - mu t 1 คลังความรู้ scimath. โมเมนตัม การชน. สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2564. จาก https://www.scimath.org/lesson -physics/item/7313-2017-06-14-15-44-48
 • 10. เมื่อ F คือ ขนาดของแรงดล หน่วย นิวตัน (newton : N) t คือ เวลา หน่วย วินาที (second : s) ในการคานวณเกี่ยวกับโมเมนตัม การดลและแรงดลนั้น ต้องกากับทิศทางของความเร็ว วัตถุ ดังรูป พื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ของแรงดล (F) กับเวลา (t) จะมีขนาดเท่ากับขนาดของการดล (p) การดล = พื้นที่ใต้กราฟ กรณีวัตถุกระทบผนังหรือพื้นในแนวทามุม  สามารถคานวณได้โดยการแยกเวกเตอร์ของ อัตราเร็วก่อนและหลังกระทบดังรูป จากรูป การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม หาได้จาก p = mv cos  - mu cos  ทิศเข้า ทิศออก -u, -v -u, -v F (N) t (s)   u v u cos  v cos  u sin  v sin 
 • 11. 1. โมเมนตัม คืออะไร ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. จากสมการ P = mv เมื่อ P คือ ............................................................................. มีหน่วยเป็น .................................... m คือ ............................................................................. มีหน่วยเป็น .................................... v คือ ............................................................................. มีหน่วยเป็น .................................... 3. จงเขียนสมการสาหรับหา การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม (P) แรงดล และการดล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. พื้นที่ใต้กราฟของกราฟความสัมพันธ์ของแรงดล (F) กับเวลา (t) คืออะไร ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 5. จากข้อความต่อไปนี้ สรุปได้ถูกต้องใช่หรือไม่ใช่ ข้อความ ใช่หรือไม่ใช่ 6.1 นกบินบนท้องฟ้า นกมีโมเมนตัม ใช่/ไม่ใช่ 6.2 จักรยานมวล 15 กิโลกรัม จอดใต้ต้นไม้ จักรยานมีโมเมนตัม ใช่/ไม่ใช่ 6.3 ตีมวล m กระทบกาแพง ไม่ตั้งฉากกับกาแพงในช่วงเวลาสั้นๆ แรงดลเป็นศูนย์ ใช่/ไม่ใช่ 6.4 นักกรีฑา 100 เมตร เริ่มวิ่งจนถึงเส้นชัย นักกรีฑามีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม ใช่/ไม่ใช่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรียนรู้และจาได้ คาชี้แจง เขียนคาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ …..…คะแนน ชื่อ - สกุล ..........................................................................................ชั้น ม.4/1 เลขที่ ............. t (s) F (N)
 • 12. 1. ตีมวล m กระทบกาแพง ดังรูป ถ้าให้ความเร็วขาเข้ากระทบกาแพงเป็น -U ความเร็วขาออกจาก กาแพงเป็น V จงเขียนสมการสาหรับหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ตีมวล m กระทบกาแพง ดังรูป จงเขียนสมการสาหรับหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม ………………………………………………………………..…………………………………………… ………………………………………………………………..…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 3. จากสมการ mv-mu t พิจารณา F กับ t ถ้า t มีค่าน้อยๆ แล้ว F จะเป็นอย่างไร................................................... ถ้า t มีค่ามากๆ แล้ว F จะเป็นอย่างไร................................................... 4. “เวลาเรากระโดดลงจากที่สูง เมื่อเท้าถึงพื้นเรามักจะย่อเข่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ ที่เท้า” เหตุผลทางฟิสิกส์ของการย่อเข่าก่อนเท้ากระทบพื้นคืออะไร …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. ถ้ากราฟระหว่างแรงดล (F) กับเวลา (t) เป็นดังรูป นักเรียนจะหาการดลด้วยวิธีใด ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………………………………………………………… กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 เข้าใจพร้อมอธิบาย คาชี้แจง เขียนคาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง (ข้อละ 2 คะแนน) คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ …..…คะแนน ชื่อ - สกุล ..........................................................................................ชั้น ม.4/1 เลขที่ ............. ชื่อ - สกุล ..........................................................................................ชั้น ม.4/1 เลขที่ ............. -U +V -U +V  
 • 13. 1. นุดีมีมวล 50 กิโลกรัม วิ่งด้วยความเร็ว 12 เมตรต่อวินาที นดามีมวล 45 กิโลกรัม ต้องวิ่งด้วย ความเร็วกี่เมตรต่อวินาที จึงจะมีโมเมนตัมเท่ากับนุดี …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. โด่งดังแตะลูกบอลมวล 0.5 กิโลกรัม ทาให้ลูกบอลเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 15 เมตรต่อวินาที เข้าชนฝาผนังในแนวตั้งฉาก แล้วสะท้อนกลับออกมาในแนวเดิมด้วยอัตราเร็ว 15 เมตรต่อวินาที เท่ากัน จงหาการดลของลูกบอล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 คิดคานวณ คาชี้แจง แสดงวิธีทาให้ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนที่ได้ …..…คะแนน ชื่อ - สกุล ..........................................................................................ชั้น ม.4/1 เลขที่ .............
 • 14. 3. ถ้ามวล m วิ่งเข้าชนกาแพงด้วยความเร็ว u โดยทามุม  กับเส้นตั้งฉากกับกาแพง และสะท้อนออก ด้วยขนาดความเร็ว u และทามุม  กับเส้นตั้งฉาก ดังรูป ถ้ามวล m ใช้เวลา t ในการกระทบ กาแพง แรงเฉลี่ยที่กาแพงกระทากับมวล m เป็นเท่าใด …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. ถ้าแรงกระทากับวัตถุหนึ่ง (ดังรูป) ในช่วงเวลาที่มีแรงกระทานั้นจะทาให้วัตถุเปลี่ยนโมเมนตัม ไปเท่าใด ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 5. Determine the momentum of … a. … an electron (m 9.1 x10-31 kg) moving at 2.18 x 106 m/s (as if it were in a Bohr orbit in the H atom). …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b. … a 0.45 Caliber bullet (m 0.162 kg) leaving the muzzle of a gun at 860 m/s. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… c. … a 110-kg professional fullback running across the line at 9.2 m/s. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… d. … a 360,000-kg passenger plane taxiing down a runway at 1.5 m/s …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ที่มา : https://www.physicsclassroom.com/calcpad/momentum/prob1 U U   F (N) t (s) 20 0.2 0.4 0.8
 • 15. เอกสารอ้างอิง คลังความรู้ SciMath. โมเมนตัม การชน. สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2564. จาก https://www.scimath. org/lesson-physics/item/7313-2017-06-14-15-44-48