O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Giao Tiếp Thuyết Phục - NLL

1.033 visualizações

Publicada em

http://nll.com.vn
NLL chia sẻ với bạn đọc " Giao Tiếp Thuyết Phục" hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều từ slide này.

Publicada em: Educação
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Giao Tiếp Thuyết Phục - NLL

 1. 1. Giao tiếp thuyết phục trong vai trò quản lý http://nll.com.vn
 2. 2. Nền tảng của giao tiếp www.dienthuyet.vn
 3. 3. Làm quản lý là… Giao tiếp để tạo ảnh hưởng lên những người khác nhằm đạt mục đích của tổ chức.
 4. 4. www.powerup.vn Sơ đồ giao tiếp Ngöôøi truyeàn Ngöôøi nhaän Thoâng ñieäp Maõ hoùa Giaûi maõ Phaûn hoài MỤC TIÊU truyền thông Phương tiện truyền thông
 5. 5. Hiểu đối tượng giao tiếp  Caáp ñoä 1: Phaân tích caùc ñaëc ñieåm  Trình ñoä hoïc vaán  Gia ñình  Toân giaùo  Giôùi tính  Kinh nghieäm caù nhaân  Nhoùm baïn/Hoäi ñoaøn  Ngheà nghieäp  Tuoåi taùc  Caáp ñoä 2: Thaùi ñoä, nieàm tin vaø caùc giaù trò & nguyeân taéc
 6. 6. www.powerup.vn Phía sau hành vi & thái độ Caùc giaù trò soáng Quan niệm Suy nghĩ Thaùi ñoä Haønh vi
 7. 7. www.powerup.vn LUOÂN HÖÔÙNG ÑEÁN ÑOÁI TÖÔÏNG  Toâi giao tieáp vôùi ai?  Hoï chôø ñôïi gì?  Hoï caàn gì?  Ñieàu gì seõ thuyeát phuïc hoï?  Caùch noùi, ngoân ngöõ gì phuø hôïp vôùi hoï?  Muïc tieâu cuûa toâi laø gì?  Laøm gì ñeå hoï chuù yù trong luùc giao tieáp?
 8. 8. Ba yếu tố chinh phục người khác www.powerup.vn Độ tin cậy của người giao tiếp Cảm xúc tạo raLập luận, lý lẽ
 9. 9. Giao tiếp như một nhà quản lý www.dienthuyet.vn
 10. 10. Sức hút của nhà quản lý Là khả năng sử dụng mọi mặt của bản thân để ảnh hưởng một cách tích cực lên người khác bằng cách nối kết với họ về mặt thể chất, cảm xúc, tinh thần và lý trí
 11. 11. Làm gương Người ta tiếp nhận thông tin chủ yếu bằng mắt (81%), rồi đến tai (10%), và chỉ 9% từ các giác quan khác. Vì vậy cách truyền thông hiệu quả nhất là làm gương và thực hiện các chuẩn mực mình muốn mọi người noi theo.
 12. 12. Tạo sức hút bản thân • Nhìn mọi người ở thì tương lai • Mong muốn chia sẻ, phục vụ, quan tâm • Sống đúng như lời nói • Có hoài bão, lý tưởng, mục đích sống
 13. 13. www.powerup.vn TĂNG UY TÍN, TĂNG THUYẾT PHỤC UY TÍN = CHUYÊN MÔN + ĐỘ TIN CẬY 4 cách tăng uy tín bằng “cảm giác”: 1. Khả năng truyền thông trôi chảy 2. Tăng tốc độ nói nhanh lên một ít 3. Dẫn ra các bằng chứng thuyết phục 4. Ưa nhìn, dễ có thiện cảm
 14. 14. Phong cách giao tiếp  Thân thiện, gần gũi  Đam mê, nhiệt huyết  Lạc quan và tích cực  Tập trung vào giải pháp  Dồi dào năng lượng  Đơn giản, dễ hiểu  Hướng đến tương lai
 15. 15. Kỹ năng giao tiếp chinh phục lý trí & cảm xúc www.dienthuyet.vn
 16. 16. Tạo lòng tin khi giao tiếp  Tác phong: Bạn không có cơ hội thứ hai cho ấn tượng đầu tiên  Thái độ: tôn trọng và tích cực  Sự chân thành  Hiểu biết về những gì mình nói  LẮNG NGHE
 17. 17. Taïi sao phaûi laéng nghe?  Toân troïng ngöôøi noùi  Taïo quan heä vôùi ngöôøi noùi  Naém baét ñuùng nhu caàu ngöôøi noùi  Hieåu saâu hôn veà ngöôøi noùi  Laøm cho ngöôøi noùi caûm thaáy tin caäy
 18. 18.  Lặp lại thông tin  Nói lại cho rõ nghĩa  Tóm tắt cuộc đàm thoại  Thoải mái khi im lặng  Tập trung vào nội dung LẮNG NGHE TÍCH CỰC
 19. 19. 4 bộ mã để đọc vị người khác  Nội dung trao đổi  Ngôn ngữ cơ thể  Giọng nói  Nét mặt
 20. 20. Buồn Sợ hãi Ngạc nhiên Giận dữ Hạnh phúc Thông cảm Yêu thương Nghi ngờ Chán nản
 21. 21. Bày tỏ đồng cảm Đón nhận cảm xúc của người nói, nhưng không nhất thiết phải đồng tình Giọng nói phải chân thành Sử dụng từ đồng cảm:  Tôi hiểu  Tôi ghi nhận  Tôi biết…
 22. 22. Khoâng ai chòu laøm vieäc neáu chính baûn thaân hoï khoâng mong muoán. Ñoäng löïc töø beân ngoaøi Truyền cảm hứng
 23. 23. Các mức nhu cầu của con người Soáng cô baûn Ñöôïc yeâu thöông An toaøn Ñöôïc toân troïng Theå hieän chính mình Caùc möùc nhu caàu cuûa con ngöôøi theo Maslow
 24. 24. Lý thuyết X và Y
 25. 25. Mục tiêu Niềm vui, Yêu thích, Tự hào, Ý nghĩa, Tạo giá trị Động lực 3.0
 26. 26. 7 nguyên tắc truyền cảm hứng • Bắt đầu từ bạn – đam mê và mục đích • Truyền thông sứ mạng & ước mơ mạnh mẽ • Nắm được yếu tố tạo động lực cho người nghe • Kết nối cá nhân với người nghe • Tập trung vào người nghe trong truyền thông • Khen ngợi, đề cao và công nhận • Trao cho người nghe lòng tin và sức mạnh
 27. 27. MỤC TIÊU THÀNH CÔNG KHEN NGỢI KHIỂN TRÁCH TIẾP TỤC VỚI THÀNH CÔNG KHỞI ĐẦU Đạt được mục tiêu (Hay một phần của mục tiêu) Không đạt được mục tiêu THẤT BẠI • Khen ngợi hành vi (Với những cảm xúc thât) • Nên khen ngợi sớm • Cho họ biết cụ thể họ làm tốt điều gì • Bạn cảm thấy thế nào • Động viên họ • Hành động tình cảm QUAY LẠI VỊ TRÍ KHỞI ĐẦU • Khiển trách hành vi (Với những cảm xúc thât) • Nên khiển trách sớm • Cho họ biết cụ thể họ làm sai điều gì • Bạn cảm thấy thế nào • Động viên họ • Hành động tình cảm Xem xét lại, làm rõ & thống nhất mục tiêu Thiết lập các mục tiêu mới Nhìn lại mục tiêu rồi tiếp tục Nên làm sau đó
 28. 28. www.powerup.vn “NOÄI DUNG” TRUYEÀN ÑAÏT Trong giao tieáp tröïc tieáp: 55% ngoân ngöõ cô theå 38% gioïng noùi 7% töø ngöõ Giao tieáp coøn laø quaù trình truyeàn naêng löôïng
 29. 29. Mở lời tích cực  Cho nhiệt huyết vào lời nói  Nâng giọng cao hơn một chút  Dùng những từ chào hỏi vui vẻ  Thể hiện nhiệt tình, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ qua giọng nói
 30. 30. Nhìn, cười, mở
 31. 31. SỬ DỤNG CÂU HỎI HIỆU QUẢ ĐỂ  Nắm rõ quan điểm & ý muốn của đối tượng  Xử lý những vấn đề tâm lý, cảm xúc  Thấu hiểu những giá trị quan trọng của đối tượng
 32. 32. Dùng câu hỏi gợi mở  Kể cho tôi về  Chị vui lòng nêu chi tiết  Cho tôi một ví dụ  Tôi cần biết thêm gì nữa  Chị có thể giúp tôi biết thêm về
 33. 33. Luôn chấp nhận đối tượng Đúng, Ok, Vâng, Hay, Chính xác, Chắc chắc, Đồng ý, Yes, Luôn là thế, Bạn đúng, Dĩ nhiên, Tuyệt đối đúng
 34. 34. Kết thúc bằng cảm xúc tốt đẹp  Tóm lược những bước cần thực hiện  Hỏi liệu bạn có thể giúp đỡ gì thêm  Tạo cảm xúc tốt đẹp bằng một câu chúc tích cực
 35. 35. Ngônngữcơthểtíchcực
 36. 36. www.powerup.vn
 37. 37. Các yếu tố của giọng nói  Cường độ: giọng to hay nhỏ  Giọng điệu: thái độ và cảm xúc mà giọng nói chuyển tải  Cao độ: độ cao thấp của giọng  Nhịp điệu: tốc độ nhanh hay chậm của giọng  Nhấn giọng: nhấn mạnh một từ hay cụm từ  Phát âm rõ ràng: cả phụ âm và nguyên âm  Dừng: không phát âm
 38. 38. Truyền thông tạo thay đổi www.dienthuyet.vn
 39. 39. Vì sao con người cưỡng lại thay đổi? • Khi họ không phải là người đề ra ý thay đổi • Thói quen bị đảo lộn • SỢ không biết điều gì sẽ xảy ra • Không rõ mục đích thay đổi • Kết quả gặt hái không tương xứng với nỗ lực • Quá hài lòng với kết quả hiện tại • Suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, không đón nhận cái mới • Thay đổi có thể dẫn đến một số thiệt hại cá nhân
 40. 40. www.powerup.vn Năng suất Từ chối Tức giận (thể hiện ra ngoài) Cảm giác bất ổn Chấp nhận Hoà hợp Thay đổi Tức giận (kìm nén bên trong) Thời gian Cảm xúc cá nhân khi thay đổi
 41. 41. Giúp cá nhân thay đổi  Phân tích cho hiểu  Khiến suy nghĩ  Hành động  Vẽ ra cho thấy  Khiến cảm nhận  Thay đổi
 42. 42. Hình ảnh tạo cảm xúcGiá trị Niềm tin Hành vi tạo kết quả
 43. 43. 6 QUI LUẬT THUYẾT PHỤC 1. Luật Qua lại 2. Luật Tương phản 3. Luật Thiện cảm 4. Luật Hoà hợp 5. Luật Kỳ vọng 6. Luật Nhất quán
 44. 44. Quá trình thay đổi Học  Đổi nhận thức & Cam kết rèn luyện Lặp lại  NHỚ Làm nhiều lần, rút kinh nghiệm THÓI QUEN Đào tạo tạo cảm xúc Huấn luyện
 45. 45. www.quachtuankhanh.net

×