O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

การต่อวงจรไฟฟ้า.Pptx -1

5.198 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

การต่อวงจรไฟฟ้า.Pptx -1

 1. 1. การต่อ วงจร ไฟฟ้า
 2. 2. การต่อ วงจรไฟฟ้า • วงจรไฟฟ้า        หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจาก แหล่งกำาเนิดผ่านตัวนำา และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลด แล้วไหลกลับไปยังแหล่งกำาเนิดเดิม
 3. 3. การต่อ วงจรไฟฟ้า (ต่อ ) • วงจรไฟฟ้า ประกอบด้ว ยส่ว นที่ส ำา คัญ 3 ส่ว น คือ 1. แหล่ง กำา เนิด ไฟฟ้า หมายถึง แหล่งจ่ายแรง ดันไฟฟ้าไปยังวงจรไฟฟ้า เช่นแบตเตอรี่     2. ตัว นำา ไฟฟ้า หมายถึง สายไฟฟ้าหรือสื่อ ทีจะเป็นตัวนำาให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ ่ ไฟฟ้า ซึ่งต่อระหว่างแหล่งกำาเนิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 3. เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า หมายถึง เครื่องใช้ทสามารถ ี่ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่น ซึ่งจะเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า โหลด
 4. 4. การต่อ วงจรไฟฟ้า (ต่อ ) • สัญ ลัก ษณ์แ ทนอุป กรณ์ไ ฟฟ้า
 5. 5. การต่อ วงจรไฟฟ้า (ต่อ ) • สัญ ลัก ษณ์แ ทนอุป กรณ์ไ ฟฟ้า (ต่อ )
 6. 6. การต่อ วงจรไฟฟ้า (ต่อ ) การต่อ วงจรไฟฟ้า สามารถแบ่ง วิธ ก าร ี ต่อ ได้ 3 แบบ คือ 1. วงจรอนุก รม เป็นการนำาเอาเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือโหลดหลายๆ อันมาต่อเรียงกัน ไปเหมือนลูกโซ่ กล่าวคือ ปลายของ เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่ 1 นำาไปต่อกับ ต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่ 2 และต่อ เรียงกันไปเรื่อยๆ จนหมด แล้วนำาไป ต่อเข้ากับแหล่งกำาเนิด การต่อวงจร แบบอนุกรมจะมีทางเดินของกระแส ไฟฟ้าได้ทางเดียวเท่านัน ถ้าเกิด ้
 7. 7. 1. วงจรอนุก รม (ต่อ ) • คุณ สมบัต ิท ี่ส ำำ คัญ ของวงจรอนุก รม        1. กระแสไฟฟ้ำจะไหลผ่ำนเท่ำกันและมีทศทำง ิ เดียวกันตลอดทังวงจร ้        2. ควำมต้ำนทำนรวมของวงจรจะมีค่ำเท่ำกับผล รวมของควำมต้ำนทำนแต่ละตัวในวงจรรวมกัน        3. แรงดันไฟฟ้ำตกคร่อมส่วนต่ำงๆ ของวงจร เมือ ่ นำำมำรวมกันแล้วจะเท่ำกับแรงดันไฟฟ้ำทีแหล่งกำำเนิด ่
 8. 8. 2. วงจรขนำน •  เป็นกำรนำำเอำต้นของเครื่อง ใช้ไฟฟ้ำทุกๆ ตัวมำต่อรวมกัน และต่อเข้ำกับแหล่งกำำเนิดทีจุด ่ หนึ่ง นำำปลำยสำยของทุกๆ ตัวมำ ต่อรวมกันและนำำไปต่อกับแหล่ง กำำเนิดอีกจุดหนึ่งทีเหลือ ซึ่งเมือ ่ ่ เครื่องใช้ไฟฟ้ำแต่ละอันต่อ เรียบร้อยแล้วจะกลำยเป็นวงจร ย่อย กระแสไฟฟ้ำทีไหลจะ ่ สำมำรถไหลได้หลำยทำงขึ้นอยู่ กับตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่นำำมำ ต่อขนำนกัน ถ้ำเกิดในวงจรมี เครื่องใช้ไฟฟ้ำตัวหนึงขำดหรือ ่
 9. 9. 2. วงจรขนำน (ต่อ ) • คุณ สมบัต ิท ี่ส ำำ คัญ ของวงจรขนำน 1. กระแสไฟฟ้ำรวมของ วงจรขนำน จะมีค่ำเท่ำกับ กระแสไฟฟ้ำย่อยที่ไหลใน แต่ละสำขำของวงจรรวมกัน 2. แรงดันไฟฟ้ำตกคร่อม ส่วนต่ำงๆ ของวงจร จะเท่ำกับ แรงดันไฟฟ้ำทีแหล่ง กำำเนิด ่ 3. ควำมต้ำนทำนรวมของ วงจร จะมีค่ำน้อยกว่ำควำม ต้ำนทำนตัวทีนอยทีสุดทีต่ออยู่ ่ ้ ่ ่
 10. 10. 3. วงจรผสม เป็นวงจรทีนำาเอาวิธีการต่อแบบอนุกรม และวิธี ่ การต่อแบบขนานมารวมให้เป็นวงจรเดียวกัน ซึ่ง สามารถแบ่งตามลักษณะของการต่อได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ ▫ 1. วงจรผสมแบบอนุก รมขนาน เป็นการนำาเครื่องใช้ ไฟฟ้าหรือโหลดไปต่อกันอย่าง อนุกรมก่อน แล้วจึงนำาไปต่อ กันแบบขนานอีกครั้งหนึง ่ ▫ 2. วงจรผสมแบบขนานอนุก รม เป็นการนำาเครื่องใช้ ไฟฟ้าหรือโหลดไปต่อกันอย่าง ขนานก่อน แล้วจึงนำาไปต่อกัน แบบอนุกรมอีกครั้งหนึ่ง
 11. 11. 3. วงจรผสม (ต่อ ) • คุณ สมบัต ิท ี่ส ำา คัญ ของวงจรผสม เป็นการนำาเอาคุณสมบัติของวงจรอนุกรม และ คุณสมบัติของวงจรขนานมารวมกัน ซึ่งหมายความว่า ถ้าตำาแหน่งทีมการต่อแบบอนุกรม ก็เอาคุณสมบัติของ ่ ี วงจรการต่ออนุกรมมาพิจารณา ตำาแหน่งใดทีมการต่อ ่ ี แบบขนาน ก็เอาคุณสมบัติของวงจรการต่อขนานมา พิจารณาไปทีละขั้นตอน
 12. 12. สมาชิก ในกลุ่ม 1. นายวีร ศัก ดิ์ สืบ สน เลขที่ 1 2. นางสาวเกศมณี พรมมา เลขที่ 12 3. นางสาวเกสร หาญสิน ธุ์ เลขที่ 13

×