O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
สอนเล่นหุ้นสําหรับมือใหม่- การนําข้อมูลหุ้นเข้า Amibroker โดยใช้
ข้อมูล Metastock Data
สําหรับนักเล่นหุ้นมือใหม่ทีต้องการใ...
ทังหลาย เช่น การแปลงไฟท์ การปรับข้อมูลหุ้น การแตกพาร์ การปันผลหุ้น เป็นต้น เอาเวลา
ไปหาหุ้นเด็ดๆ ดีกว่า ว่ามัยครับ
แหล่งข้...
เมือเรากรอก username กะ password ทีมุมบนซ้ายมือแล้ว ก็มาคลิกเลือก
SET (บรรทัดที3 ของ tab select markets) ก็จะมีเครืองหมายถ...
3.1 ให้เราเปิดโปรแกรม Amibroker (ดับเบิล คลิกที icon Amibroker ที
หน้าจอ desktop) ขึนมา ก็จะได้หน้าตาแบบนี
3.2 ไปทีเมนู File แล้วเลือนเมาส์ลงมาทีแถบ Import Metastock
Data…
3.3 เลือก Group และ Watch list ทีต้องการเก็บข้อมูล เสร็จแ...
3.4 เลือกที Drive C
3.5 เลือก Metastock Data
3.6 คลิก Open
3.7 เลือก Folder SET
3.8 คลิก Open3.9 เลือก ALL
3.9 เลือก All
3.10 คลิก Import
เสร็จแล้วรอโปรแกรม Amibroker ดึงข้อมูลสักครู่ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

การนำข้อมูลหุ้นเข้า Amibroker โดยใช้ข้อมูล metastock data

7.638 visualizações

Publicada em

การนำข้อมูลหุ้นเข้า Amibroker โดยใช้ข้อมูล metastock data

Publicada em: Economia e finanças
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

การนำข้อมูลหุ้นเข้า Amibroker โดยใช้ข้อมูล metastock data

 1. 1. สอนเล่นหุ้นสําหรับมือใหม่- การนําข้อมูลหุ้นเข้า Amibroker โดยใช้ ข้อมูล Metastock Data สําหรับนักเล่นหุ้นมือใหม่ทีต้องการใข้โปรแกรมวิเคราะห์หุ้นดีๆอย่าง โปรแกรม Amibroker แล้ว สิงทีน่าปวดหัวไม่น้อยสําหรับมือใหม่ หรือผู้ทีไม่ค่อยเก่งคอมพิวเตอร์ ที อยากใช้โปรแกรม Amibroker ก็คือการหาโปรแกรมมาใช้ และวิธีนําข้อมูลหุ้นมาใช้ได้ยังไง บ้าง สําหรับการหาโปรแกรม Amibroker มาใช้นันจะไม่ขอพูดในทีนีมากนัก เพราะ คงสามารถหาได้เอง แต่ถ้าอยากใช้โปรแกรมประเภทเวอร์ชันล่าสุดแบบ full function ตัดความยุ่งยากทังปวง จะซือใช้ก็ไม่แพงมากนัก ประมาณ 6-7,000 บาทเท่านันเอง สําหรับวิธีนําข้อมูลหุ้นเข้า Amibroker นันอาจนําเข้าข้อมูลหุ้น ได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ 1. การนําข้อมูล Metastock มาใช้ (Import Metastock Data) 2. การนําข้อมูล CSV มาใช้ (Import Wizard) ในบทความนีจะขอกล่าวถึงเฉพาะ วิธีแรกเท่านัน ขันตอนที1 หาโปรแกรม Amibroker มาลงไว้ในเครืองคอมพิวเตอร์ของเราก่อน ขันตอนที2 เราต้องมีแหล่งข้อมูลสําหรับดึงมาใช้ สําหรับผู้ทีใช้ โปรแกรม Metastock อยู่แล้ว ก็จะง่ายเลย สามารถดึงข้อมูลมาได้โดยตรง ส่วนคนทีต้องการใช้แต่โปรแกรม Amibroker เท่านัน ก็ต้องไปหาแหล่งข้อมูลก่อน แหล่งข้อมูลมีทังแบบฟรี และแบบมี ค่าใช้จ่าย(นิดหน่อย) สําหรับมือใหม่แล้วขอแนะนําแบบเสียเงิน ทังนีเพือตัดความยุ่งยาก
 2. 2. ทังหลาย เช่น การแปลงไฟท์ การปรับข้อมูลหุ้น การแตกพาร์ การปันผลหุ้น เป็นต้น เอาเวลา ไปหาหุ้นเด็ดๆ ดีกว่า ว่ามัยครับ แหล่งข้อมูลทีว่าก็ให้ไปทีเว็บ โฉลกดอทคอม สมัครสมาชิกแบบสนับสนุน มีค่าใช้จ่าย 600 บาทต่อปี เราก็จะได้ username กะ password มา เสร็จแล้ว เราก็ไป download โปรแกรมทีชือว่า CDC Downloader (CDCDL) ทีทางเว็บมีไว้ให้ เมือลงโปรแกรม CDCDL ในเครืองคอมเราแล้ว เมือเปิดโปรแกรม CDCDL ก็จะได้ หน้าตาแบบนี
 3. 3. เมือเรากรอก username กะ password ทีมุมบนซ้ายมือแล้ว ก็มาคลิกเลือก SET (บรรทัดที3 ของ tab select markets) ก็จะมีเครืองหมายถูกหน้าคําว่า selected เสร็จแล้ว ก็มาคลิกทีคําว่า DOWNLOAD ตัวใหญ่ๆด้านล่างซ้ายมือ เพียง เท่านี ข้อมูลหุ้นทังหมดทุกตัวในตลาดหุ้น ก็จะถูก download ไหลปรีดๆ ไปเก็บไว้ในเครือง คอมพิวเตอร์ของเรา ใช้เวลาไม่กีอึดใจเท่านันเอง ข้อมูลทีเราโหลดมาเก็บไว้ในเครืองคอมพิวเตอร์ของเรา จะถูกนําไปเก็บไว้ที drive C:Metastock DataSET ข้อมูลนีจะเป็นข้อมูล EOD(End of Day) หมายความว่า จะเป็นข้อมูลย้อนหลังของแต่ละวัน (timeframe day) ขันตอนที3 เมือเรามีโปรแกรม Amibroker และมีข้อมูลหุ้นแล้ว เราก็นําข้อมูลหุ้น ไปใส่ ให้โปรแกรม Amibroker เพือไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป
 4. 4. 3.1 ให้เราเปิดโปรแกรม Amibroker (ดับเบิล คลิกที icon Amibroker ที หน้าจอ desktop) ขึนมา ก็จะได้หน้าตาแบบนี
 5. 5. 3.2 ไปทีเมนู File แล้วเลือนเมาส์ลงมาทีแถบ Import Metastock Data… 3.3 เลือก Group และ Watch list ทีต้องการเก็บข้อมูล เสร็จแล้วเลือก Browse…
 6. 6. 3.4 เลือกที Drive C 3.5 เลือก Metastock Data 3.6 คลิก Open
 7. 7. 3.7 เลือก Folder SET 3.8 คลิก Open3.9 เลือก ALL
 8. 8. 3.9 เลือก All 3.10 คลิก Import
 9. 9. เสร็จแล้วรอโปรแกรม Amibroker ดึงข้อมูลสักครู่ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

×