O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Osce คณะ si 115

 • Seja o primeiro a comentar

Osce คณะ si 115

 1. 1. OSCE Examination SI 115 Rotate 601-624 การสอบแบงเปน 2 รอบ คือ 8.30-11.00 และ 11.30-15.00 และแตละรอบ จะมี 2 loop สวนขอสอบมีทั้งหมด 25 stations และขอพัก 5 ขอ แบงเปน - ซักประวัติ 2 ขอ - ตรวจรางกาย 2 ขอ - การอานฟลมและแปลผล 7 ขอ - การวางแผนการรักษา ใหคําแนะนํา และขอ consent 6 ขอ - Clinical skill 6 ขอ มีขอสอบบางสวนที่ซ้ํากับขอสอบเกา และมีหลายขอที่ออกใหม สําหรับ rotate นี้มีขอสอบ ดังนี้ ----------------------------------------------------------------------------------------- 1. Forensic : ด.ญ.สมหญิง โดน rape ใหตรวจรางกายและเก็บ specimen (มีหุนฝกตรวจ PV และ อุปกรณมากมายที่ใชเก็บ specimen มีตัวหลอกหลายอยาง) Pitfall : - เรียง sequence ผิด เชน ตรวจ genitalia กอนแลวถึงตรวจรางกายภายนอก - Slide ที่เก็บ specimen ตอง keep dry ไมเอาไป fix 95% Alcohol (พวกสูติมัก โดนหลอกไดงายๆ) - เก็บ specimen ดวย dry swab ไมใช spatula (ไมใชทํา pap smear นะจะ) - สิ่งสําคัญที่ชอบลืมกัน คือ การ keep dry ใหเขียนใบชันสูตรบาดแผล (โจทยใหผล PE+PV มาใหครบ แทบไมตองใชขอมูลจาก station กอน หนาเลย อ.บอกวาจงใจทําใหงายลง) สิ่งที่ตองเขียน แบงเปน Fact : - Growth & Development = เขียน BW, Ht - Mental status = สภาพจิตปกติ - Medical problems = ลงสภาพบาดแผลภายนอก - Affected area = ผล PV พบรอยฉีกขาดใหมของเยื่อพรหมจรรย - Lab findings = พบสารประกอบของน้ําอสุจิ Opinion : - บาดแผล...... ใชเวลารักษาประมาณ ...... วัน ถาไมมีภาวะแทรกซอน - พบหลักฐานของการรวมประเวณี ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Blood Bank : ใหเลือด - ตรวจ check ถุงเลือดกับใบ order (มันจะไมใชของคนไข สามารถขอเปลี่ยนได) - ตรวจสอบใบคลองเลือด - แจงพยาบาลวาจะไปใหเลือด ใหไปดวยกันเพื่อ double check - identify ผูปวยและ wrist band วาตรงกับเลือดที่จะให - วัด vital signs กอนใหเลือด หลังใหเลือด 15 นาที และหลังเลือดหมด -----------------------------------------------------------------------------------------
 2. 2. 3. Rehab : ใหออกใบรับรองความพิการ มีโจทยมาใหและใบแสดงระดับความสามารถ - ขอเทาซายออนแรง ระดับความผิดปกติ 3 ระยะเวลา 6 เดือน - มีความพิการตามกฎหมายประเภท 3 เกิดความพิการ ภายหลัง - ลักษณะความพิการ เดินลําบาก ขอเทาซายออนแรง - ระดับความสามารถ 3 (หรือ 4) - เคยไดรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย แตไมไดรับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเนื่อง - เคยไดรับอุปกรณ เปน ไมเทา - ปญหาและความตองการ ตองการเดินไดดีขึ้น กลับไปทํางาน ----------------------------------------------------------------------------------------- 4. Breast exam : มีหุนเตานมมาใหแสดงทาทางการตรวจเตานม และเขียนผลการตรวจของเตานมขางซาย - ดู : posture, nipple areolar complex, skin change - คลํา : breast, รีด nipple, axilla, supraclavicular LN - คลําอยางนิ่มนวล ผลการตรวจเตานมขางซาย - skin dimple at 2 o’clock - ill-defined hard mass under skin dimple at 2 o’clock - nipple retraction - supraclavicular lymphadenopathy - axillary lymphadenopathy - peau d’orange at lower outer quadrant ----------------------------------------------------------------------------------------- 5. PE ผูปวยมีประวัติและ clinical เหมือน acute cholecystitis ใหตรวจรางกายในสิ่งทีสําคัญ 1. แนะนําตัวเรากอน 2. จัดทาผูปวย (จัดหมอนใหผูปวยหันขวามือเขาหาเรา) 3. ตรวจ GA, H&L 4. ตรวจ abdomen : ดู ฟง คลํา เคาะ , Murphy’s sign บอกการวินิจฉัยโรคที่คิดถึงมากที่สุด = Acute cholecystitis DDx : Acute cholangitis, Acute pancreatitis, Acute pyelonephritis ----------------------------------------------------------------------------------------- 6. Hx taking : ผูหญิง อายุ 22 ป มาดวยปวดทองนอยดานขวามา 6 ชั่วโมง ขอนี้คอนขางตรงไปตรงมา อยาลืมถาม GYN conditions ขอนี้เฉลยเปน Ectopic pregnancy ----------------------------------------------------------------------------------------- 7. Hx taking : ผูหญิงประสบ Motorcycle accident มีแผลถลอกที่แขน ใหทํา secondary survey ใหถามอิงตาม AMPLE Pitfall : ประวัติแพอาหารทะเล, ประวัติ vaccine, ประวัติผาตัด, ประวัติ pregnancy (โจทยเปน หญิงทอง 3 เดือน) ----------------------------------------------------------------------------------------- 8. Clinical skill : ใหทํา primary survey ในผูชายประสบ MCA ชนเสาไฟฟา Pitfall : มักจะลืม universal precautions กัน ขอนี้คอนขางยาก ไดคะแนนกันคอนขางนอย
 3. 3. 9. Clinical skill : ผูชายเปน Lt Hemopneumothorax S/P ICD 2 ขวด หลังใส ICD ยังมีอาการ แนนหนาอก หายใจหอบเหนื่อยอยู - ตรวจรางกายคนไข โดยเฉพาะ Chest exam = พบ Lt pneumothorax - ตรวจ ICD circuit วามี leak มั๊ย หรือขวดตอผิดมั๊ย เฉลย คือ โจทยตอขวด ICD ผิด ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Clinical skill : ผูหญิง 40 ป ตา 2 ขางมัวมา 4 เดือน VA 6/60,6/60 VA c ph 6/60,6/60 - ใหตรวจ visual field ดวยวิธี confrontation test 1. จัดทาให 2 คนหางกัน 1 ชวงแขน 2. ใหผูปวยปดตาทีละขาง และเราก็ปดตาขางเดียวกับผูปวย 3. บอกผูปวยใหมองตาเราตลอดเวลา ไมกลอกตาไปไหน 4. ตรวจ VF ทีละ quadrant ตรวจขางละ 4 quadrant - รายงานผลการตรวจ = Bitemporal hemianopia - DDx 2 โรค = Pituitary adenoma และ Craniopharyngioma เปน most common จะตอบ suprasellar meningioma ก็ได ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Clinical skill : ผูปวยชายมี Fx of Rt Clavicle ใหใส Figure of 8 1. แนะนําตัว และบอก indication ของการใส 2. ใหผูปวยเอามือ 2 ขางเทาสะเอว แอนอกไปขางหนาใหมากที่สุด ไมจําเปนตองใชเขาดันหลังผูปวย 3. ใส figure-of-8 (ผาแถบ) เขาไปใตเสื้อ หามอาบน้ํา มีทั้งแบบ commercial และ stokinette 4. test วาแนนไปมั๊ย : สอดนิ้วได 2 นิ้ว (พอดี), ใสมือไดทั้งมือ (หลวม), ใสนิ้วไมไดเลย (แนนไป) Pitfall : Stokinette จะมีสวนที่เปนสําลีอยู ใหจัดมาพาดบนไหลซึ่งเปน bony prominence หลายคนจะจําวาเอาไปหนีบรักแร และถามัดปมไวดานขางลําตัวไดจะดีมาก ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Clinical Skill : ใหเวลา 10 นาที ทํา Excision of nevus ขอนี้จะมีหนังหมูที่แปะถั่วดํามาใหเราตัด มีอุปกรณวางใหเราเลือกใช 1. วาด incision line ให L:W = 3:1 2. ลง blade ตั้งฉากกับ skin ใหลึกถึง subcutaneous fat (หนังหมูกรีดใหขาดยากมากๆๆ) 3. excise lesion ออก 4. undermine ขอบแผลทั้ง 2 ขาง
 4. 4. 5. เย็บ subcutaneous layer 2 stitches 6. เย็บ skin 4 stitiches (เฉลยใหเย็บเปน simple suture) มีคะแนนการใชเครื่องมือถูกตอง และความเรียบรอยสวยงามของแผลดวยนะ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Clinical skill : ผูปวยชายทํา APR ไป 3 วัน - ใหตรวจดูลักษณะ colostomy : ซีด คล้ํา , retraction below skin level, hernia - สอนผูปวยใหเปลี่ยน colostomy bag 1. แกะถุงจากดานบนลงลาง เพื่อกันไมให feces ยอยลงมา ทิ้งถุงลงถังขยะ 2. สังเกตสี colostomy 3. เช็ด NSS ที่ colostomy และ skin รอบ os 4. เช็ด skin รอบ os ใหแหง 5. เลือก bag วัดขนาดรูใหพอดีกับ os ตัดขยายรูไดถายังไมพอดี 6. ปาย stomahesive paste ที่ skin รอบ os ไมใชที่ bag 7. จัด bag ใหมีลมเขาไปเล็กนอย แลวลอก sticker แปะกับ stomahesive paste แปะ ให bag เฉียงออกนอกตัวผูปวยประมาณ 45 องศา เริ่มแปะจากดานลางขึ้นบน กัน feces ออกมา ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 Counselling : ผูปวยชายโดนแกวบาดฝาเทาขณะดํานามา 2 วัน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ Tetanus prophylaxis และซักประวัติเทาที่จําเปน 1 Hx : ลักษณะบาดแผล การทําความสะอาดแผล, TT vaccination, การแพยา 2. แนะนํา : - ตองฉีดทั้ง TT และ TAT - บอก complication จากการฉีดยา IM 3. เปดโอกาสใหผูปวยซักถามเพิ่มเติม ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Counselling : ผูปวยชาย ตองการมาทําหมันชาย 1. แนะนําตัว 2. ถามขอบงชี้ 3. อธิบายหลักการผาตัด (ก็พูดเกี่ยวกับ procedure ตางๆที่เราจะทํา) 4. ภาวะแทรกซอน เชน เลือดออก, ติดเชื้อ, กอนพังผืด, มีกอนกดเจ็บ, การมาตอหมัน 5. การดูแลหลังการผาตัด : ใหมาตรวจตามนัด, มีเลือดออก 2-3 วันแตทํางานไดตามปกติ, งดการ กระทบกระแทกบริเวณอัณฑะ, ใชถุงยางอนามัยคุมกําเนิดรวมกันไปกอน, นัดมาตรวจ sperm count 1 เดือน ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Counselling : ผูปวยเปน DM foot ใหคําแนะนํา 1. แนะนําโรคเบาหวานกอน และ macro/microvascular complication 2. อธิบายการดูแล DM foot - ตรวจดูแลเทาทุกวัน พบแพทยเมื่อมีปญหา - ไมเดินเทาเปลา ใหใสถุงเทา เลือกรองเทาที่นุม ใสพอดี สํารวจรองเทากอนใสทุกครั้ง - เล็บไมตัดสั้นเกินไป และไมควรโคงมนมาก (เกิดเล็บขบไดงาย) - ไมแชเทาในน้ํารอน
 5. 5. - หาญาติที่อาศัยอยูบานเดียวกันมาชวยดูแล เนื่องจากผูปวยอาจจะมี DR ทําใหตามัวได ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Inform consent : ใหขอ consent จากแมเด็กเพื่อขอผาตัดผูปวยเด็ก 6 ป acute appendicitis 1. แนะนําตัว 2. บอกวินิจฉัยโรค 3. บอก indication for surgery 4. บอก procedure ในการผาตัด 5. บอก complications 6. ปฏิกิริยาเมื่อแมปฏิเสธ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. Film : Pu perforation - บรรยาย film : Film abdomen supine & upright , good exposure & adequacy, bony structure, bowel gas ( Free air under dome of diaphragm), soft tissue - Dx : Hollow viscus perforation - Cause : PU Perforation (ผูปวยมีประวัติกินยาเคลือบกระเพาะมาตลอด) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. Film : Complete distal small bowel obstruction ใหบรรยาย film - Multiple dilated small bowel loops - multiple different height in the same loop - no air in the large bowel and rectum - no intraperitoneal free air ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. Film : ให KUB และ IVP มา 1. บรรยาย film KUB : multiple calcifications at Lt side of pelvic cavity IVP : - normal excretory function of both kidneys - Lt mild hydronephrosis - Lt hydroureter downward to distal ureter - Lt distal ureteric calculi 2. Mx : - ดื่มน้ํา >2L/day - pain controls - F/U KUB film ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Film : Film CXR ในผูปวยถูกแทงเขาที่หนาอกซาย Dx : Lt Hemothorax S/P ICD ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 Film : OA Rt knee 1. บรรยาย film - medial joint space narrowing - subchondral bone cyst - marginal spur - subchonral bone sclerosis 2. Conservative Mx - ลดน้ําหนัก เลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่ม work load ตอขอเขา - Quadriceps exercise - ยาแกปวด 3. Surgical Mx - Joint sparing : Osteotomy , Arthrotomy debridement - TKA -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. 6. 23. Film : CXR ผูปวยชายอายุ 70 ป มาดวยหอบเหนื่อย แนนหนาอกซายมา 2 เดือน 1. บรรยาย Film : - Haziness of Lt lung - Trachea shift to the Lt - Mediastinum shift to the Lt (Rt heasr border อยูบน vertebra) - Narrowing of Lt ICS - Rising of Lt diaphragm 2. Dx = Lt lung atelectasis 3. Further Mx 1 วิธี (โจทยเฉลยวาเปน CA Lung) = Bronchoscopic Bx > CT Chest ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. Film : ผูชาย 25 ป ประสบ MCA 30 นาทีกอน ศีรษะดานขวากระแทกเสาไฟฟา BP 170/100, PR 50, RR 10 = Cushing response Rt side scalp contusion, E1V1M4, Rt pupil 3 mm RTL, Lt pupil 5 mm NRTL 1. ให CT Brain non-contrast มา 2 cut ให DX = Lt Acute subdural hematoma with Lt uncal herniation 2. ใหวางแผนการรักษา Initial Mx - ABCED, apply hard collar, on ETT - Hyperventilation + IV Mannitiol + on Foley’s catheter - เปด IV fluid - head elevation - G/M Wholeblood or PRC Definite Mx = Craniectomy Lt with blood clot removal

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • plackbioboy

  Jan. 13, 2016
 • MtChutamas

  Jan. 15, 2016
 • olizy

  Jan. 15, 2016
 • atchareeyapinijnai

  Feb. 2, 2016
 • SawangwarachPiyapaisarn

  Mar. 8, 2016
 • NatthaphonAnukoolprasert

  May. 11, 2016
 • titiwuts

  Oct. 23, 2016
 • WerapathPatthanasri

  Nov. 28, 2016
 • tuangpochanaporapaktham

  Dec. 10, 2016
 • llllporllll

  Jan. 29, 2017
 • joawjom

  Jun. 24, 2017
 • rungiipn

  Aug. 20, 2017
 • Wanprapit

  Feb. 14, 2018
 • nongpangaritsubchuer

  Feb. 25, 2018
 • Mejieiei

  May. 8, 2018
 • navindapinijpanich

  Jul. 21, 2018
 • SirijitDanbunniti

  Jul. 29, 2018
 • umikosadoyo

  Jun. 27, 2019
 • SunthareeKhomkham

  Apr. 12, 2020
 • JoopjangThanaporn

  Apr. 17, 2020

Vistos

Vistos totais

8.082

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

6

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

35

×