O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
MAX si 4701045
ขอสอบ ศรว. ป 2552 รอบที่ 1
มีเหมือนตามเกณฑเดิม
1. ซักประวัติ 4 ตองผานอยางนอย 2
2. ตรวจรางกาย 4 2
3....
MAX si 4701045
ซักประวัติ ขอใหอานอาการวิทยานะ เพราะจะสามารถซักแบบ ddx ได
1. ปวดทองนอย
2. ปวดลิ้นป
3. เด็กอวน
4. อึ...
MAX si 4701045
1.ปวดทองนอย Hx + DDx 2 ขอ
หญิงประมาณ 30 ป
Location ทองนอย
Onset ทันที เปนมา 2 วัน
Duration ตลอด
Seve...
MAX si 4701045
ตรวจรางกาย อานเอาไดใน check listของพี่ Dent รูสึกวามศว.เอาไปรวมไวสรุป2 เลมดวยนะ เราวาดี
1. meningo...
MAX si 4701045
4. ปวดลิ้นปAcute chole
ไมมีอะไร ตรวจเหมือนที่ซอมๆมา แตอยากเนน
• ทุกครั้งอยาลืม V/S
• ฟงกอนดวย
• อ...
MAX si 4701045
ขอแทรกหนานึง กอนทําอะไรตอง.....
Manual skill and counseling
1. แนะนําตัว ถามชื่อ ที่อยู อายุ อาชีพ สมรส...
MAX si 4701045
Manual skill
1. ใหเลือด
2. I&D
3. ACLS-torsade
4. เขียนใบรับรองแพทย
1.ใหเลือด
OPD ไรวะโคตรงง แถมถาม อ. ท...
MAX si 4701045
4.I&D
อยากบอกวาขอนี้ไมมีใครทําทันหรอก อ.มาถึงบอกวาจะทําอะไรบาง เตรียมอุปกรณเสร็จ อ. ก็
บอกวา “paint ...
MAX si 4701045
LAB ขอไมเฉลยนะเพราะวาทุกคนคงมีหลักและจําไดหมดแลวตามsheet ทั้งหลาย
1. Melioidosis
2. EKG-hyper K
3. Stoo...
MAX si 4701045
MAX si 4701045
counseling
1. Brain death
2. อุปกรณชวยเดิน
3.ANC
1. Brain death
อันนี้ไมรูโพยที่แนนอนแตวา อ. บอกวาแ...
MAX si 4701045
3. ANC
หญิงตั้งครรภ จําไมไดวากี่ wk แตไมนาน มาครั้งแรก ห counseling
ชื่อ อายุ ที่อยู อาชีพ
แนะนํา
1...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Osce ศรว ครั้งแรก dec52

 • Seja o primeiro a comentar

Osce ศรว ครั้งแรก dec52

 1. 1. MAX si 4701045 ขอสอบ ศรว. ป 2552 รอบที่ 1 มีเหมือนตามเกณฑเดิม 1. ซักประวัติ 4 ตองผานอยางนอย 2 2. ตรวจรางกาย 4 2 3. skill(ทักษะทางคลินิก) 4 2 4. lab 5 1 5. counseling 3 1 และทั้งหมดตองผาน รวม 12 ขอขึ้นไป Hx PE Manual skill LAB counseling ปวดทองนอย 2 d meningococcemia ใหเลือด Melioidosis Brain death เด็กอวน 5-7 ขวบ Rt hemianopia I&D EKG-hyper K อุปกรณชวยเดิน อึเปนเลือด DM-complication ACLS-torsade Stool ANC ปวดลิ้นป ปวดลิ้นปAcute chole. เขียนใบรับรองแพทย CBC-malaria Film-ลําไสทะลุ ***กอนอื่นขอใหอานตรงนี้กอน*** เราตั้งใจทําฉบับนี้ขึ้นเพื่อใหเพื่อนๆ**ที่ตั้งใจอาน**ทุกๆคนนะ ทําใหคนที่สอบรอบหลังๆมีแนวทาง และอานไดงายขึ้น เพราะเห็นวาตัวจริงไมยอมออกมาซักที แลวก็ไมแนใจวาจะมีหรือเปลา อยู LR วะงวง หลังๆ ฉบับจะเริ่มขี้เกียจมาก ดังนั้นเราจะทําแคคราวๆจริง และจําโจทย ไมไดเลย หามวากัน เราอยากบอกวาขอสอบออกแบบไดไมคอยดีนัก คือ 1. บางขอไมเหมาะสมกับเวลา - Counseling ใน 5 นาที - Malaria ใหหา และเขียน treatment ใน 5 นาที - I & D 2. บาง slide มองไมเห็นจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Bl smear and stool 3. โจทยยาวมากๆๆๆๆๆๆๆ ใหอานไดไง 15- 20 บรรทัด!!!! แตวาอันนี้เราไปประทวงมาใหแลวดวยตัวเองเลย บอกวาถาโจทยยาว แบบนี้ใหเอามาไวที่ขอ พักดีไหม จะไดเตรียมตัวเขาไปทําเลย อ. เคาก็รับฟงและเห็นดวย รอบหนาอาจดีขึ้นนะ ไดยินมาวา มีการเปลี่ยนเกณฑกันเลย เพราะวาหากเอาเกณฑเดิม จะมีคนตก 50% ที่เห็นผานๆกันนี่คือเคาเปลี่ยน เกณฑเลยนะแตวาไมรูวาเปลี่ยนที่ตรงไหน เพราะวาครั้งนี้ยังไมเขารูปเขารอย ..... แตครั้งหนา อาจไมโชคดีเทานี้ ดังนั้นขอใหเพื่อนๆ จงระวังใหดี เตรียมตัวใหพรอมและที่สําคัญ......สติ.......สําคัญที่สุด ขอใหเพื่อนๆ (ทุกสถาบัน)... โชคดี MAX si 4701045 5-6 ม.ค. 53
 2. 2. MAX si 4701045 ซักประวัติ ขอใหอานอาการวิทยานะ เพราะจะสามารถซักแบบ ddx ได 1. ปวดทองนอย 2. ปวดลิ้นป 3. เด็กอวน 4. อึเปนเลือด หลักการนะ ขอสอนสําหรับคนไมมีหลัก LODSCARA กรุณาจําไวตลอดชาติ อุตสาหคิดหาหลัก ใหแลวก็ใชซะ อะไรที่ฟงคลองจองก็จําๆดูละกันนะ Location Onset ทันที เคยเปน เปนตอนทําไร Duration Severity eg. amount or dehydrate or bl loss Characteristic Relieve Aggravation Refer/Radiate Risk Associate หรือ DDx ตามที่นึกนั่นเอง แยกเปนตามระบบหรือโรคที่นึกออก Eg. ฉี่ อึ ปอ U/D trauma ผาตัด CA เดินทาง ปส เหลา บุหรี่ ปค ครอบครัวหรือคนใกลชิด ปย กินยา แพยา หรือรักษาที่ไหน หญิงตองถาม*** ปจด สมรส คูนอน ยาคุม GPA เคยติดเชื้ออะไรมากกอนไหม***** (“menมา ยาคุม สมสู คูนอน ครรภกอน หนองใน” คิดสดๆเลยแหะ ไปแตงเอาเองแลวกัน) หลังจากนี้ไมตองอะไรมาก ถามครบก็ผานแน ดังนั้นจะไมเฉลยมาก (จิงๆลืม -_- แหงะ) ทุกขอแนะนําตัวได 10 แตมทองไปเลย หวัดดีกาบ ผมหมอสุดหลอ วันนี้จะมา จุด จุด จุด (อึ๋ย~~) ไมทราบวาชื่อสกุล อายุ ที่อยู แตงงาน
 3. 3. MAX si 4701045 1.ปวดทองนอย Hx + DDx 2 ขอ หญิงประมาณ 30 ป Location ทองนอย Onset ทันที เปนมา 2 วัน Duration ตลอด Severity พอทํางานได Characteristic ตื้อๆ Relieve กินยาแลวมีด Aggravation Refer/Radiate Risk ไมไดกินยาอะไร ปจด. ปรกติ ลาสุด 1 wk ไมมีตกขา มี SI ลาสุด...จําไมได มีคูนอนคนเดียว ไมไดปองกันใดๆ ไมมี U/D สรุป เราก็ตอบไมไดอะ DDx ไมมีไขอีกตางหาก เราเองตอบ PID ไป แลวก็ food poisioning แตวาอันหลัง อ ทําสายหนาอะ เรามาคิดทีหลัง นาจะตอบ appendicitis pelvic type แหะ 2. ปวดลิ้นป Hx DDx Dx GERD หญิงประมาณ 34-24-35 .....เอย!!! ไมใช ประมาณ 30 ป อยาลืมถามประวัติสัมพันธชนิดอาหารหรือมื้อๆ นะ คนนี้นะ กินแลวนอน กินน้ําอัดลม มีเรอ แตไมเปรี้ยว heart burn อื่นๆ จําไมได แตใกลเคียง GERD สุด 3. เด็กอวน 4-5 ขวบ ใหซักประวัติเพื่อหาสาเหตุ DDx สาเหตุ ให growth chart สีฟามา แรกเกิด 50th แตปหลังๆอวน ถามอะไรไมคอยไดเลย หลักๆคือ พออวน 100 กวากก. ชอบซื้อ junk food ใหลูกกิน กินแลวดูแตทีวี ไมออกกําลังกาย กิน สามมื้อ กินมากเทาไหร..... ไมมีโรคประจําตัว แรกเกิดดีทุกอยาง เราใชวิชามารถามเคาวามีอะไรอยากถามมั้ย เคาบอกวา แลวลูกอวนจะมีปญหาอะไรมั้ยการนอน.. อาวเวร แลวมันเปนซักประวัติเพื่อหาสาเหตุตรงไหนเนี่ย!! 4. อึเปนเลือด DDx 3 ขอ CA colon-rectum อะไรเทือกนั้น นอกนั้นไมรูอะ
 4. 4. MAX si 4701045 ตรวจรางกาย อานเอาไดใน check listของพี่ Dent รูสึกวามศว.เอาไปรวมไวสรุป2 เลมดวยนะ เราวาดี 1. meningococcemia 2. Rt hemianopia 3. DM-complication 4.ปวดลิ้นปAcute chole 1. meningococcemia -Dx ประวัติมาดวยปวดหัว ให PE & DX ขอนี้ใหตรวจ neuro - sensory motor reflex stiffneck แตวาขอนี้นะ มี purpura ตามตัวดวย เอาหมึกมาแตม 2. Rt hemianopia CN 2,3,4,6 VA VF Opthalmo … อันนี้เคาตองการดูทาเรานะ opthalmo เคาใหทําทาทั้งสองดาน อยาลืมปดไฟดวยผล ปรกติ VA ใหใชsnellen นะ อยาใช NEAR รายงานใหเปนละ eg. 6/36 -2 แปลวาคนปรกติอานไดที่ 36 เมตรแตเราอานไดที่ 6 เมตรและอานผิด2 ตัว คนไขจะไมเห็น VF ทางดานขวาทั้งสองดานนะ ตรวจดีๆ อยารีบเกิน 3. DM-complication ผูปวยหญิง อายุประมาณ 40 เคยเปน DM ตอนนี้ไมไดยาใด คุมแคอาหาร ระดับวันนี้ 140 มั้ง A1C จําไมได แตวาผิดปรกติไมมาก ไมเคยตรวจรางกายหรือดูอาการโรคมากอน ผูปวยปรกติดี จงตรวจรางกายเพื่อหาภาวะแทรกซอน!! ขอนี้ไปถามอ.มาหละ Key คือวาคนที่ไมเคยตรวจ DMมากอน ตองตรวจดูวามีอาการของ DM รึยังหา first compilcation of DM คือ.............. 1st Vibration and 2nd proprioseptive อยากบอกวาเราไดยินโพยมา สองอยางนี้ 60% .....ตอใหตรวจอยางอื่นใหตาย..ก็ไมผานถาไมได ตรวจสองอันนี้ ไตคลําไปไรคาเพราะวาไต.. ไมไดโต..แปววววว สอบจะมีใหทั้งสอมเสียง สําลี ไมจิ้มฟน opthalmo BP...สรุปให • V/S • Neuro - 1st Vibration and 2nd proprioseptive pinprick touch • Eye- opthalmo • Kidney- BP , anemia จําไว • Skin – chronic ulcer, nail
 5. 5. MAX si 4701045 4. ปวดลิ้นปAcute chole ไมมีอะไร ตรวจเหมือนที่ซอมๆมา แตอยากเนน • ทุกครั้งอยาลืม V/S • ฟงกอนดวย • อยาลืม PR • ไมเนนทาสวย • Jaundice • DDx อะไร ตรวจอยางนั้น – murphy’s sign ตองบอกดวยวา หายใจเขาแลวจะ หยุดหายใจ
 6. 6. MAX si 4701045 ขอแทรกหนานึง กอนทําอะไรตอง..... Manual skill and counseling 1. แนะนําตัว ถามชื่อ ที่อยู อายุ อาชีพ สมรส 2. บอกวาจะทําอะไร + indication and Contra 3. Counseling and Consent form 4. โรค – อาการ and prevalence 5. สาเหตุ 6. การติดตอ 7. Complicationของโรค 8. การักษา 9. Prognosis 10. Complication ของการรักษา 11. การปฏิบัติตัว – อาหาร ออกกําลัง 12. ขอหาม ขอพึงระวัง 13. Family –คูนอน 14.F/U 15. อยากถามอะไรหมอไหม กรณีจิตเวชตองเสริม เขาใจวาอะไร Warnings shot เชน ถาบวกแลวจะเปนไงทําไง จะบอกใคร Silence Touch and tissue Empathy- ตอนนี้คุณรูสึกไง Sympathy-ตอนนี้คุณคงรูสึก.... ใหกําลังใจ ถามเรื่องกังวล อยากใหหมอชวยอะไร แนะนําวา ใหลองนึกถึง AIDS ดู จะทําใหจําหลักไดงายขึ้น
 7. 7. MAX si 4701045 Manual skill 1. ใหเลือด 2. I&D 3. ACLS-torsade 4. เขียนใบรับรองแพทย 1.ใหเลือด OPD ไรวะโคตรงง แถมถาม อ. ทานก็ไมยอมตอบอะไรซักอยาง ใชเวลาหานานมาก ดังนั้นหาก ออกอีก ใหทําตามนี้ • OPD card ไมมี group เลือด บอก • OPD card มี order ใหเลือดแตวาไมไดเขียนครบเหมือนเราแต ไมตองเขียนใหม!! • Counseling and Consent form กอนดวยนะ อาการหากแพ Complication เชน infection • Iden 4 quadrant + 2 “4+2” จําไว what , NO , Gr , vol + ถุงรั่ว, หมดอายุ • ดูถุงกับใบคลองใหตรง • พาไปสองคนและเช็คพรอมกัน • ถามชื่อใหเคาตอบเอง • Observe V/S หลังให และให 4 ชั่วโมง 2.ACLS-torsade อานเอง ฐานนี้ไมยากเลย แตวาเราวาทุกคนอานไดเปน VFนะ คนรูโพยบอกวาเปน torsade defib 2 ทีก็ขึ้น คะแนน Mg นอยมาก 5 แตม 3.เขียนใบรับรองแพทย 1. เขียนหัวกระดาษ ชื่อ ที่อยู เลข ID รพ.อะไร 2. ปวยเปนอะไร รักษาโดย 3. ความเห็นเปนอยางไร หยุดวันที่เทาไหรถึงเทาไหร เคาจะบอกวันผาเปนวันนี้ หยุดวันนี้ๆๆๆมาเลย นะ D/C วันสอบ และใหหยุดอีก 7 วัน เราก็ตองเขียนใหถูก 4. เซ็นชื่อ และวันที่ ขอนี้ไมมีอะไรมาก ลอกอยางเดียว 100% แตวาตองเขียนใหทันเทานั้นแหละ ทุกอยางตองภาษาไทย อยากบอกวา ไดยินมาวา ใหนน. คะแนน ไมดี เขียนหัว 30% + เซ็นชื่อ 30% ..... ไดยินวาคราว หนาคงไมเอามาออกเพราะการ weight คะแนนไมดี(แตวาเราคิดวาเคาออกมาชวยเด็กซะอีกแตใครเขียน ไมทันก็จบเหเพราะเซ็นชื่อไมทัน เราก็เกือบไมทัน)
 8. 8. MAX si 4701045 4.I&D อยากบอกวาขอนี้ไมมีใครทําทันหรอก อ.มาถึงบอกวาจะทําอะไรบาง เตรียมอุปกรณเสร็จ อ. ก็ บอกวา “paint ปูผา เตรียมยาชาแลว test แลว ทําเลย” ไมรูวาเคาจะหาทางทําใหดีขึ้นปาว แตวาเราจะให ละเอียดไวกอนละกัน 1. set แนะนําตัวเอง+bla bla…. 2. ถามนน คํานวณยาชา 3. เตรียมอุปกรณ ถุงมือ betadine (เคาใหเลือก hibitain ดวยแตวาไมเอา),blade No.11, curette, needle No. 16, 22, ผาเจาะรูกลาง, ยาชา, ดามมีด, arterial clamp 4. ลางมือ ใสถุงมือ 5. เปด set, paint 2 ครั้ง 6. ปูผา 7. บอกผูปวยวาจะฉีดยาชา ฉีดยาชา รอบๆ รอ 30 sec 8. ทดสอบวาชา ถามวาปากชาหรือไม 9. กรีดตาม skin crease ตามขนานแนวแขน แผลกวาง : ยาว = 1:3, หงายใบมีด ± Mesenbaum 10.มือบีบหนอง สง C/S ดวยไมพันสําลี 11.irrigate with NSS 12.curette 13.ยัด gauze drain ที่ชุม NSS หมาดๆ 14.ปด gauze 4x4 พับ ¼ แลวปด transpore 15.แนะนําผูปวย : หามโดนน้ํา ระวังเรื่องการติดเชื้อ และ เลือดออก ผลขางเคียงของยาชา
 9. 9. MAX si 4701045 LAB ขอไมเฉลยนะเพราะวาทุกคนคงมีหลักและจําไดหมดแลวตามsheet ทั้งหลาย 1. Melioidosis 2. EKG-hyper K 3. Stool 4. CBC-malaria 5. Film-ลําไสทะลุ 1. Melioidosis .ใหดู gram ใหบอกการรักษา เห็นเปนโคตร safety pin แถมประวัติก็บอกวา u/s เห็น mass ที่ liver ใหคิดถึง liver abscess การรักษา drainage แนนอน + ATB ไมแนใจแหะหาเอง ประมาณ Ceftazidime(monotherapy) ขนาด 120mg/kg/day หรือ 2g ทุก 8 ชม.นาน 2 wk acute ถา chronic ให 12-20 wk มั้ง 2. EKG-hyper K บรรยาย Dx และคิดวาเกิดจากอะไรมากสุด เราตอบrenal failure 3. Stool ขอนี้เปนชาย 30 ป ตรวจรางกายไปตางประเทศเคยไดยากินแลวทีนึง คราวนี้มาอีกครั้ง - OV - Isospora belli เปนงะ เด็ดมะ อยากบอกวามันตัวเล็กๆนะแถมเห็นลูกเดียวขางในอะ ถาม treatment เราใหหลักจําไปเลย • ตัวกลมทุกชนิด albendazole (400) 1x1 single ยกเวน capillaria ให 7 วัน Stongyloid ให 3 วัน • ตัวแบน OV Praziquantel 40 mg/kg oral hs single Teania 20 จบ 4. CBC-malaria + Dx + จงใหการรักษา วิธีแยกดูตาม มศว. 5. Film-ลําไสทะลุ ใหอาน และ Dx ให film มา 2 อัน CXR and abdomen อานเหมือนชีสที่เราลอกจาก PPT อ. เฉนียน เลย ที่มี 4 หนา รานใตหอหญิง
 10. 10. MAX si 4701045
 11. 11. MAX si 4701045 counseling 1. Brain death 2. อุปกรณชวยเดิน 3.ANC 1. Brain death อันนี้ไมรูโพยที่แนนอนแตวา อ. บอกวาแบงเปน สองสวนนั้นแหละ มีคะแนนหมดดังนี้ (โจทยจะใหประวัติชายแกลม ไมไดสติ ญาตินําสง เปน brain death แลว CT เจอ epidural hematoma มั้ง ตรวจ sign brain death แลว ใหบอกญาติ การวินิจฉัย prog และใหคําปรึกษา..... จําไมได แตสรุปแลวตองบอก) 1. Pscho support ทิชชู สัมผัส สบตา มีคะแนนหมด ตามโพยจิตเวชเลย 2. Content บอกวาทําไมวินิจฉัยงี้ ก็บอกไปละวาsign มีอะไร Prog ก็บอกวาไมมีทางฟน อยาลืมใหทางเลือกละ วา ถาเอาไวแลว ตองอยูดวยเครื่องหายใจเทานั้น อยูไดนานประมาณ เทาไหร จะตายจากอะไร ติดเชื้อปอดอะไรก็วาไป ถามดวยวามีลูกคนอื่นปาว เคามีพี่ดวย ตองการความชวยเหลืออะไรไหม 2. อุปกรณชวยเดิน หญิง 40 ป แมคาสะโพกอักเสบ เดินไดไมดี ใหเลือก prostosis พรอมบอกเหตุผล2ขอ และใหสอนผูปวยเดิน • ใหเลือก cane (จริงๆ อ. บอกเลยวาควร axillary crush แคโพยมันบอก cane) เพราะวาขาอีกดานยังมีแรง และแขนยังมีแรง ขาซายพอลงนน.ได • การวัดระยะหกนิ้วจากนิ้วกอยเทาไป ant lateral และที่จับอยูที่ greater trochanter • อยาลืมวัด motor power ดวยนะ • ในโพยมีใหสอน เดินใหผูปวยดูดวย และใหผูปวยเดินใหดูดวย ตองสอนการลุกนั่ง การเดินขึ้น ลงบันไดดวยฃ เสริมนะ counseling rehab เชน OA มีหลักคือ 1. Medication 2. Physical modality – heat pack .u/s 3. Exercise 4. Orthosis and gaid aid 5. Behavioral chage
 12. 12. MAX si 4701045 3. ANC หญิงตั้งครรภ จําไมไดวากี่ wk แตไมนาน มาครั้งแรก ห counseling ชื่อ อายุ ที่อยู อาชีพ แนะนํา 1. ประเมิน GA 2. อาการของการตั้งครรภ เชน แพทอง ปวดหลัง ตกขาว DVT hemorrhoid GERD 3. มาแตละครั้งทําอะไรบาง • ตรวจเลือดอะไร sero prot • ตรวจแม ความดัน นน • ตรวจ DM HT • ตรวจเด็ก 4. นัดอีกทีเมื่อใหรบอยแคไหน 5. ขอควรทํา • อาหารการกิน กินนอยๆ แตวาบอยๆ • กินใหครบ 5 หมู • นน. ตองขึ้นเทาไหร • ดื่มน้ํา 6. ขอหามทํา และขอระวัง วัคซีนอะไรบาง หาม และได มี sex ไดแตอยาแรง และไดแคบางทา หามเหลา บุหรี่เด็ดขาด 7. กินยากอะไรบาง รอบนี้เราเก็งการใหนมบุตรนะ ขอใหทุกคนโชคดีในการสอบนะ ขอโทษที่เฉลยไดไมดีนะ ไมไหวแลวงวงมาก ไปเตรียมตัวสอบ long case สูติกอนละ lucky MAXIMILLION

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • olizy

  Jan. 15, 2016
 • ningornicha

  Jan. 17, 2016
 • Jintanaaa

  Jan. 23, 2016
 • thanaphum

  Jan. 23, 2016
 • atchareeyapinijnai

  Feb. 2, 2016
 • SawangwarachPiyapaisarn

  Mar. 8, 2016
 • JutaratThitatan

  Mar. 22, 2016
 • titiwuts

  May. 24, 2016
 • ThanawanSuksawas

  Jun. 26, 2016
 • MookRattanapreedanan

  Sep. 24, 2016
 • tuangpochanaporapaktham

  Dec. 25, 2016
 • llllporllll

  Jan. 29, 2017
 • TanguarTeruya

  Apr. 4, 2017
 • joawjom

  Jun. 24, 2017
 • Mejieiei

  May. 8, 2018
 • navindapinijpanich

  Jul. 21, 2018
 • SirijitDanbunniti

  Jul. 29, 2018
 • THAKOON

  May. 17, 2020
 • PanitiHanyos

  Jun. 11, 2021
 • dear031

  Jul. 14, 2021

Vistos

Vistos totais

10.548

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

7

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

50

×