คำคมคารมธรรม

niralai
คำคมคารมธรรม
คําอธิษฐานประจําวัน                                          คํานํา
    บุญใดที่ขาพเจ้าได้ทาในบัดนี้,
          ้      ํ                    เพราะบุญน้ นั     เนื่องจากขาพเจาไดมีโอกาสอ่านหนงสือ ฟังวิทยุ ดูสื่อและเดินทาง
                                                       ้ ้ ้              ั
และการอุทิศแผส่วนบุญน้ น,
           ่      ั             ขอให้ขาพเจ้าทําให้แจ้ง
                                  ้          ไ ป ยั ง ส ถ า น ที่ ต่ า ง ๆ ม า ก ม า ย ไ ด้ พ บ กั บ คํ า ค ม
โลกตตรธรรมเกาในทนที,
   ุ         ้  ั        ถาขาพเจาเป็นผอาภพอย,ู่
                       ้ ้ ้    ู้ ั        ยังต้อง  ค ํ า ก ล อ น แ ล ะ ส า ร ะ ธ ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่ ถู ก ใ จ ก็ ไ ด้ จ ด บั น ทึ ก ไ ว ้
ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสาร,                                จ น ม า ถึ ง พ ร ร ษ า ที่ ๗ ข ้ า พ เ จ ้ า เ ห็ น ว่ า ค ว ร น ํ า อ อ ก ม า เ ผ ย แ ผ่
    ขอใหขาพเจาเป็นเหมือนโพธิสัตว์ผเู ้ ที่ยงแท้,
       ้ ้ ้                        ไดรับพยากรณ์แด่
                                   ้         เ พื่ อ เ ป็ น อ นุ ส ร ณ์ “ว ั น แ ม่ ”          จึ ง ไ ด้ จ ั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ
พระพุทธเจ้าแล้ว, ไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ ๑๘ อยาง,        ่            “ค ํา คม คารมธรรม”         เล่ ม น้ ี ข้ ึ นมา แม ้ว่ า “ค ํา คม”       จะเป็ น
    ขอใหขาพเจาพึงเวนจากเวรท้ งหา, พึงยินดีในการรักษาศีล, ไม่เกาะ
        ้ ้ ้     ้       ั ้                     ข้ อ ค ว า ม สั้ น ๆ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ชื่ อ ห นั ง สื อ ก็ บ อ ก อ ยู่
เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า, พึงเวนจากเปือกตมกล่าวคือกาม,
                  ้                          อย่างชัดเจนแล้วว่า เป็ นคําของบรรดานักปราชญ์ท้ งหลาย ได้กล่าวไว้    ั
    ขอใหขาพเจา
       ้ ้ ้          ไม่พึงประกอบดวยทิฐิชว,
                            ้  ั่      ไม่พงคบึ   เพื่อเป็นคติชีวิต ของมวลชนท้ งหลายให้ดาเนินไปตามเส้นทางที่ถูกตอง
                                                               ั         ํ                  ้
มิตรชว, พึงคบแต่บณฑิตทุกเมื่อ,
     ั่        ั                               แ ล ะ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ โ ด ย ส ม ค ว ร
    ขอใหขาพเจา เป็นบ่อเกิดแห่งคุณ คือ ศรัทธา สติ หิริโอตตปปะ
        ้ ้ ้                              ั    แก่การกระทําของตน ๆ โดยการจําคําคมของนักปราชญ์ไว้มาก ๆ และ
ความเพียรและขันติ, พึงเป็ นผูอนศัตรู ครอบงําไม่ได้, ไม่เป็ นคนเขลา คน
                    ้ั                       พ ย า ย า ม เ ข้ า ใ จ ค ว า ม ห ม า ย อั น แ ท้ จ ริ ง ข อ ง คํ า
หลงงมงาย,                                        เ ห ล่ า น้ ั น ไ ว ้ จ ะ เ ป็ น ก า ร ช่ ว ย ก ํ า ล ั ง ค ว า ม คิ ด ข อ ง เ ร า
    ขอใหขาพเจา
         ้ ้ ้             เป็นผฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อม
                           ู้                 ให้เฉี ยบแหลมได้ เพราะการพยายามจําคําคมของผูฉลาดไว้มาก ๆ นั้น ก็  ้
และความเจริญ , เป็ นผูเ้ ฉี ยบแหลมในอรรถและธรรม , ขอให้                 เ ท่ า ก ั บ เ ร า ไ ด้ บ ร ร จุ ห ล ั ก ก า ร ใ ห ญ่ ๆ ไ ว ้
                                            ในความคิดของเรา เมื่อมีเรื่องราวอนใดเรากจะเกิดความคิดวินิจฉยหรือ
                                                                    ั     ็              ั
                                                    ่
                                            เขาใจได้อยางรวดเร็ว
                                              ้
ในจํ า นวนคน “หน่ ึ งล ้ า นคน”        จะเกิ ด มี นั ก ปราชญ์                               สาระธรรม ๑๐๕
ขึ้ นมาสั ก “หน่ ึ งคน”      เท่ า นั้ น และในหนั ง สื อจํ า นวนเป็ น             ๑๑. สวรรคช้ นปรนิมมิตวสวตดี
                                                          ์ ั     ั
              ็
“พัน ๆ หน้า” บางทีกจะมีคาของนักปราชญ์กล่าวไว้เพียง “บรรทัดหนึ่ง”
                ํ                                  ๑๐. สวรรคช้ นนิมมานรดี
                                                         ์ ั
                                         สวรรค์ ๖     ๙. สวรรคช้ นตุสิต
                                                        ์ ั
เท่านั้นเอง เมื่อคําของนักปราชญ์และคนที่จะเป็ นนักปราชญ์อุบติข้ ึนมาได้
                                   ั
                                                  ๘. สวรรค์ช้ นยามาั
ห า ไ ม่ ง่ า ย นั ก เ ช่ น น้ ี               “ค ํ า ค ม ”
                                                  ๗. สวรรคช้ นดาวดึงส์
                                                        ์ ั
ก็ย่อมมีความเข้มข้นอยู่ในตัวเองหาน้อยไม่ และจะเป็ นประดุ จ “กาก
                                                  ๖. สวรรคช้ นจาตุมหาราชิกา
                                                       ์ ั
เพชร” ที่ฝังจารึ กไว้ในหนังสื อเล่มนี้ท้ งสิ้ น
                     ั                    มนุษย ์ ๑     ๕. มนุสสโลก (โลกมนุษย์)
     การจดทาหนงสือเล่มน้ ี
        ั ํ ั                   ไดรับการช่วยเหลือ
                               ้                  ๔. ติรัจฉานโยนิ (กําเนิดดิรัจฉาน)
จากสหธรรมิก ผูมีกศลเจตนาช่วยกันจัดพิมพ์และบริ จาคปัจจัยสนับสนุน
            ้ ุ                                     ๓. อสุ รกาย (พวกอสู ร)
                                         อบาย ๔
ใหหนงสือเล่มน้ ีสาเร็จลงดวยดี จึงขออนุโมทนากบทุก ๆ ท่านไว ้ ณ ที่น้ ี
   ้ ั      ํ    ้            ั                      ๒. ปิตติวสัย (แดนแห่งเปรต)
                                                      ิ
ด้วย                                                ๑. นิรยะ (นรก)
       ั ่ ั
     หวงวาหนงสือ “คําคม คารมธรรม” เล่มนี้ คงเป็ นประโยชน์แก่              นรกมท้งหมด ๔๕๗ ขุม ขุมทีใหญ่ ทสุดมี ๘ ขุมคือ
                                                 ี ั         ่   ี่
                                                  ๑.สัญชีวนรก
ผูสนใจตามสมควรแก่เหตุปัจจัย
  ้
                                                  ๒.กาลสูตนรก
                        พระมหาจิรพนธ์ ุ อธิปโ
                              ั
                                                  ๓.สังฆาฏนรก
                         วันแม่ ๒๕๔๓                    ๔.โรรุวนรก
                                                  ๕.มหาโรรุวนรก
                                                  ๖.ตาปนรก
                                                  ๗.มหาตาปนรก
                                                  ๘.อเวจีมหานรก
๑๒. พรหมปาริ สัชชา (พวกบริ ษทบริ วารมหาพรหม)
                                                         ั
                     ภูมิ ๓๑                                             คําคม ๑
       ๓๑. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ                     โลกน้ ี จกรวาลน้ ีน้ นกวางเหลือเกิน
                                               ั    ั ้
       ๓๐. อากิญจญญายตนภูมิ
              ั
อรูปพรหม                                    ความรู ้ต่าง ๆ ก็มีมากเหลือจะตักตวงได้หมด
       ๒๙. วญญาณัญจายตนภูมิ
          ิ
                                        แล้วอย่างนี้จะไม่อ่าน อ่าน อ่าน อย่างไรได้
       ๒๘. อากาสานัญจายตนภูมิ
       ๒๗. อกนิฏฐา (เหล่าท่านผูสูงสุ ด) ้
                                                          ็
                                                   หนังสื อที่ดีกคือ
       ๒๖. สุ ทสสี (เหล่าท่านผเู ้ ห็นไดโดยง่ายคือ ผเู้ ห็นชด)
            ั              ้       ั
                                       หนังสื อที่เปิ ดออกอ่านด้วยความหวัง และปิ ดลงด้วยผลกําไร
       ๒๕. สุ ทสสา (เหล่าท่านผูปรากฎโดยง่ายคือ ผูน่าดู)
             ั         ้          ้
       ๒๔. อตัปปา (เหล่าท่านผไม่เดือดร้อนกบใคร)
                     ู้       ั
       ๒๓. อวหา (เหล่าท่านผูไม่ละไปเร็ วคือ คงอยูนาน)
           ิ       ้             ่
                                         อ่านหนังสื อดี ๆ ๑ เล่ม ประหยดเวลาใชชีวตไป ๑๐ ปี
                                                        ั   ้ ิ
       ๒๒. อสัญญีสัตตา (พวกสัตวไม่มีสัญญา) ์             ฟังนักพูดดี ๆ ๑ ชวโมง ประหยัดเวลาอ่านหนังสื อไป ๑๐ เล่ม
                                                ั่
       ๒๑. เวหัปผลา (พวกมีผลไพบูลย์)
       ๒๐. สุ ภกิณหา (พวกมีรัศมีงามกระจ่างจ้า)
                                          อ่านหนังสื อหมื่นเล่ม เขียนอะไรได้ดงมือเทวดา
                                                            ่ั
รู ปพรหม ๑๖
       ๑๙. อัปปมาณสุ ภา (พวกมีรัศมีงามประมาณมิได้)
                                          จงมีสมุดสักเล่มหน่ ึ งเพื่อเก็บขอความ ที่ติดเน้ื อตองใจ ใน
                                                             ้         ้
       ๑๘. ปริ ตตสุ ภา (พวกมีรัศมีงามน้อย)
                                    สมุดเล่มนี้ ท่านจงตัดมาปิ ดหรื อเขียนโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนต่าง ๆ คํา
       ๑๗. อาภัสสรา (พวกมีรัศมีสุกปลังซ่านไป)  ่
       ๑๖. อัปปมาณาภา (พวกมีรัศมีประมาณมิได้)          ส ว ด สั้ น ๆ สุ ภ า ษิ ต ห รื อ ว า ท ะ ต่ า ง ๆ
       ๑๕. ปริตตาภา (พวกมีรัศมีนอย)    ้           ซ่ ึ งท่านรู้สึกซาบซ้ ึ งตรึงใจ เมื่อใดก็ตาม เมื่อท่านรู้สึกว่าจิตใจปราศจาก
       ๑๔. มหาพรหมา (พวกมหาพรหม)                 ความสุขหรือมีทุกข์ ท่านจะแกกลุมได้ด้วยการอ่านข้อความต่ าง ๆ ใน
                                                       ้ ้
       ๑๓. พรหมปุโรหิตา (พวกปุโรหิตมหาพรหม)           สมุดเล่มนี้
๒ คําคม คารมธรรม                                                 สาระธรรม ๑๐๓
          เดก ๆ ที่เกิดมา กเ็ หมือนคอมพิวเตอร์
            ็                               อนันตริยกรรม (กรรมหนัก)
       ที่ออกจากโรงงานคือ ยงไม่มีโปรแกรม
                   ั                            ๑. ฆ่าบิดา
       โปรแกรมจะเกิดจากช่วงอายุ ๐-๖ ขวบ                       ๒. ฆ่ามารดา
                                             ๓. ฆ่าพระอรหันต์
               ู่ ั      ้ ่
    เพราะฉะน้ น มนข้ ึนอยกบสภาพแวดลอมวาเป็นอยางไร
         ั ั                 ่
                                            ๔. ทําร้ายพระพุทธเจ้า
                             ชีวตต้องสู้
                              ิ
                                            ๕.ทําสงฆ์ให้แตกสามัคคี

     หนังสื อพิมพ์ เป็ นบ่อเกิดแห่งความรู ้นานาประการ               อยากรวย ให้พากันทําทาน
           นอกจากข่าวที่ไม่น่าเชื่อ                     อยากสวย ให้พากันรักษาศีล
                                           อยากดี ให้พากันบาเพญภาวนา
                                                   ํ ็
         ชีวต คือ การต่อสู ้ ศัตรู คือ ยากําลัง
           ิ
       อุปสรรค คือ หนทางแห่งความสําเร็จอันดี                      ทาง ๗ สาย
                                    ๑.ทางไปนรก (ความโกรธ)
             ตองอ่อนแต่เหนียว
               ้                     ๒.ทางไปเปรต อสุ รกาย (ความโลภ หิวกระหาย)
      คือ นุ่มนวลโดยวิธีปฏิบติ แต่ยนหยัดในหลักการ
                 ั   ื               ๓.ทางไปสัตว์เดรัจฉาน (ความหลง)
                                    ๔.ทางไปมนุษย์ (ศีล ๕ ธรรม ๕)
           ถ้าสติไม่มา ปัญญากไม่มี
                    ็               ๕.ทางไปเทวดา (หิริ โอตตปปะ)
                                                ั
                                    ๖.ทางไปพรหมโลก (สมถะ)
      ปัญญาคือ อาวุธ ที่เหนือกว่าศาสตราวุธทั้งปวง        ๗.ทางไปนิพพาน (วิปัสสนา)
๑๐๒ คําคม คารมธรรม                                                         คําคม ๓
                 อรหันต์ ๘ ทิศ                ไมคดใช้ทาขอ
                                        ้    ํ   เหลกงอใชทาเคียว
                                                 ็   ้ ํ
   ๑.พระอัญญาโกณฑัญญะ               ประจาทิศบูรพา
                               ํ
                                      แต่คนคดเคี้ยว    จะใช้ทาอะไรได้
                                                   ํ
   ๒.พระมหากัสสปะ                 ประจําทิศอาคเนย์
   ๓.พระสารีบุตร                  ประจาทิศทกษิณ
                              ํ  ั                      ลิโป้ ผมีฝีมือกลาแขงยงนก
                                                          ู้    ้ ็ ่ิ ั
   ๔.พระอุบาลี                   ประจําทิศหรดี
   ๕.พระอานนท์                   ประจําทิศประจิม        อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็ น
   ๖.พระควมบดี
       ั                    ประจาทิศพายพ
                             ํ    ั
   ๗.พระมหาโมคคลลานะ
          ั                 ประจําทิศอุดร            โจโฉ อัจฉริ ยบุรุษผูถูกตราหน้าว่าเป็ นดาวร้าย
                                                       ้
   ๘.พระราหุล                   ประจําทิศอีสาน
                                           ที่นงที่ดีที่สุดคือ ที่นงในใจคน
                                             ั่          ่ั
                   ทาน                                  เล่าปี่ ผูพนมมือให้แก่ชนทุกชั้น
                                                            ้
   ใหขาวปลาอาหาร
    ้ ้            ชื่อวา     ่  ให้เลือดเนื้อกําลัง
   ใหยานพาหนะ
     ้            ชื่อวา    ่   ใหความสุข
                            ้
   ใหเ้ ส้ื อผา จีวร
        ้         ชื่อวา ่      ให้ผิวพรรณ วรรณะ       เกียรติยศยอมเกิดจากการกระทาที่สุจริต
                                              ่         ํ
   ให้ประทีปโคมไฟ        ชื่อวา   ่    ให้แสงสว่าง                   กวนอู เทพเจาแห่งความซื่อสัตย ์
                                                         ้
   ให้เสนาสนะ         ชื่อวา  ่     ใหสิ่งท้ งปวง
                             ้ ั
   ให้ธรรมะ             ่
                 ชื่อวา       ให้สิ่งที่ไม่ตาย
                                            ถาคุณหวเสีย คุณจะเสียหว
                                            ้  ั        ั
             มนต์เศรษฐี อุ อา กะ สะ คอ  ื                        เตียวหุย สามพี่นองร่ วมสาบาน
                                                           ้
     ๑. อุฏฐานสมปทา
           ั     ได้แก่    ขยนหา ั
     ๒. อารักขสัมปทา   ได้แก่    รักษาดี
                                            อันความคิดวิทยา คือ อาวธ ุ
     ๓. กัลยาณมิตตตา   ได้แก่        ั
                      มีกลยาณมิตร
     ๔. สมชีวตา
          ิ      ได้แก่    เล้ ียงชีวตเหมาะสม
                            ิ
                                              ขงเบ้ง อัจฉริ ยบุรุษผูหยังรู ้ดินฟ้ ามหาสมุทร
                                                          ้ ่
๔ คําคม คารมธรรม                                                     สาระธรรม ๑๐๑
      การฟังคําแนะนํา เป็นการคากาไรที่ไม่ตองลงทุน
                  ้ ํ     ้                         กรรมดี
                                        ไม่ฆ่าสัตว์      อายยน
                                                     ุื
        เล่นหมากรุก อยาเอาแต่บุกอยางเดียว
               ่      ่                  ไม่เบียดเบียนสัตว์   สุ ขภาพดี
                                        อดทนไม่โกรธตอบ     ผวพรรณดี
                                                    ิ
                                 ลโป้
                                  ิ
                                        ไม่ริษยาคนอื่น     มีเดชานุภาพมาก
                                        บริ จาคทาน       มีสมบัติมาก
      ตํานานแห่งความซื่อสัตย์ยติธรรมของเปาบุนจิน
                  ุ         ้ ้           อ่อนนอม้        มีตระกลสูงศกด์ ิ
                                                       ู  ั
        ถูกเล่าขานต่อ ๆ กันมา ไม่รู้จกจบสิ้ น
                       ั                 คบแต่บณฑิต
                                            ั       มีปัญญามาก
                              เปาบุ้นจิน
                                   ้
                                                 กรรมชั่ว
       ความยุติธรรม ไม่มีความรักและสงคราม                ฆ่าสัตว์       อายส้ ัน
                                                      ุ
                                        เบียดเบียนสัตว์    ข้ ีโรค
             การพัฒนาคน                      โกรธและพยาบาท     ผวพรรณหยาบ
                                                     ิ
                                        ริษยาคนอื่น      ไม่มีเดชานุภาพ
           เป็ นหัวใจที่สาคัญที่สุด
                   ํ
                                        ตระหนี่ข้ ีเหนียว   มีความยากจน
          ของการพฒนาท้ งหลายท้ งปวง
               ั   ั    ั
                                        หยิง จองหอง
                                          ่         เกิดในตระกลต่า
                                                         ู ํ
                        อานันท์ ปันยารชุน ไทยรัฐ    ดื่มสุ ราเมรัย    มีปัญญาทราม

          มนไม่ยากนกที่จะถึงจุดสูงสุด
           ั    ั                             จดหมายจากเทวฑูต ๕ ฉบับ
      แต่ทาอย่างไร จะประคองตัวเอาไว้ได้ ณ จุดนั้น
        ํ                             เดกอ่อน ๑ คนแก่ ๑ คนป่วย ๑ คนถูกจองจา ๑ คนตาย ๑
                                      ็                 ํ
๑๐๐ คําคม คารมธรรม                                                                    คําคม ๕
     อะไรเอ่ ย      พญายกษตนหน่ ึงนา
                 ั ์          มีหนา้    ๓      หนา,
                                           ้   จะทําอะไร ต้ องทําจริ ง รู้ จริ ง เก่ งจริ ง เข้ าใจจริ ง
มีตา   ๒    ขาง
          ้   ขางหน่ ึงสวาง
               ้     ่  ขางหน่ ึงริบหรี่,
                       ้         มีปาก   ๑๒    ปาก,         ไม่ใช่ทาอะไรเหมือนเป็ด
                                                        ํ
มีฟันไม่มาก ปากละ ๓๐ ซี่, กินสัตวท้ งปฐพี พญายกษตนน้ ีไดแก่อะไร ?
                  ์ ั      ั ์    ้                บินไปได้ แพ้ นก เดินดินได้ แพ้ ไก่ ว่ ายนําได้ แพ้ ปลา
                                                                   ้
     ตอบ ๓ หนาคือ ๓ ฤดู, ๒ ตาคือ กลางวน และกลางคืน,๑๒ ปากคือ ๑๒ เดือน, ๓๐ ซี่
           ้             ั
                                                                             หวังเต๊ ะ
คือ     ๓๐      วน,รวมเรี ยกวา
              ั       ่     กาลเวลา     เพราะกลืนกินชีวตสตว ์
                                         ิ ั
ทั้งปวง
                                                      นํ้าใจ ซื้ อขายกันไม่ได้
                 เปรียบเทยบกําเนิดชีวตมนุษย์
                     ี        ิ
สัปดาห์ ที่ พุทธศาสนา วทยาศาสตร์
               ิ                                    ํ      ่
                                               ถ้าไม่ทาตามที่สอน อยามาวอนเรียกอาจารย ์
  ๑    น้ าใส
         ํ     ไข่ผสมเช้ือ
  ๒    นํ้าขุ่นขน  ้ ไข่ผสมเช้ือ                                         ่
                                                สามัญชนแสวงหาความรู้ยอมเป็ นปราชญ์
  ๓    ชิ้นเน้ือ   เริ่ มมีทางเดินอาหาร หวใจ ตุ่มแขน ตุ่มขา
                          ั
                                              ถ้าปราชญ์แสวงหาความเข้าใจก็จะเป็ นคนธรรมดา
  ๔      ้
      กอนเน้ือ    เริ่มมีตุ่ม ตา หู จมูก แกม ้
  ๕    ป่ ุม ๕ ป่ ุม มีศีรษะ ร่างกาย มือ ๒ ขาง เริ่มมีตุ่มนิ้วมือ
                            ้
  ๖    เคาโครงตา ้       ํ ั ิั
              นิ้วมือกาลงววฒนาการ                          ความศรัทธา เป็ นสายรัดความสามัคคี
  ๗    เคาโครงหู
          ้    ช่วงที่จะเป็นแขนส้ นมาก
                         ั
  ๘    เค้าโครงจมูก ศีรษะใหญ่กวาตว สมองเร่ิ มเจริญ
                      ่ ั                           ่          ่
                                               โชคดีอยูที่การศึกษา วาสนาอยูที่ความพยายาม
  ๙    เคาโครงลิ้น อวยวะเพศเริ่มววฒนาการ
           ้      ั      ิั
๑๐-๔๒ มีอวัยวะอื่น ๆ มีอวยวะต่าง ๆ เกิดข้ ึนตามลาดบ หวใจสมบูรณ์
                  ั            ํ ั ั

    รอยเท้าของคนกําหนัด      (เว้ากลางคือ ใจกลางเท้าลึก)
                                                   
    รอยเท้าของคนเจ้าโทสะ
    รอยเท้าของคนหลง
                   (เดินลงส้น)
                   (ปลายเท้าจิกลง)
                                                  
    รอยเท้าของผูหมดกิเลส
          ้         (บริ บูรณ์และมีรอยจักร)
่ ้
        พอใจในข้างหลัง มีความหวังอยูขางหน้า                   นักมวยที่ขาดคู่ซอมที่แข็งแกร่ ง จะเป็ นนักมวยที่ดีข้ ึนมาไม่ได้
                                                    ้
๖ คําคม คารมธรรม                                                                    สาระธรรม ๙๙
        เมื่อใจไม่สงบ จะพบธรรมะได้อย่างไร                             อุปกรณ์การทานาของพระพุทธเจ้า
                                                            ํ
                                                มีศรัทธา     เป็ น   พืช
                                                มีความเพียร    เป็ น   ฝน
        รู้นอยแลวปฏิบติ ดีกวารู้สารพดแต่อยเู่ ฉย
          ้  ้  ั   ่    ั
                                                มีปัญญา      เป็ น   แอกและไถ
                                                มีหิริ      เป็ น   งอนไถ
            ปัญหามีไวใหเ้ ราแก้
                   ้                             มีใจ       เป็ น   เชือก
            มิใช่มีไว้ให้เรากลุม
                     ้                           มีสติ       เป็ น   ผาลและปฏัก
                                โนต เชิญยม
                                 ้   ิ้
                                                               ธาตุ ๔ ภายในตัวเหล่ านี้
             จงจําสิ่ งที่ควรจํา                           ทประชุมกนเข้าเป็นรูปร่าง เป็นอวยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
                                                      ี่     ั          ั
                                       ธาตุดน   ิ   ธาตนํา     ุ ้      ธาตุไฟ      ธาตุลม
                                       ผม,ขน,      นํ้าดี,เสลด,         ไฟอบร่างกาย    ลมพดข้ ึนเบ้ืองบน
                                                                          ั
         เสื อ ไม่เคยทําร้ายลูกเมียของมันเลย
                                       เล็บ,ฟัน,    หนอง,             ให้อบอุน่     ลมพัดลงเบื้องล่าง
                                       หนง,เน้ือ,
                                           ั    โลหิต,            ไฟเผาร่างกาย   ลมในท้อง
         คนเรา เวลากิน จะตองเลือกกินดี ๆ
                    ้                   เอ็น,กระดูก,   เหงื่อ,            ให้ทรุ ดโทรม   ลมในไส้
        เวลาทํางาน ทําให้ดี ๆ บ้างไม่ได้หรื อไง            เยือในกระดูก, มน,
                                          ่      ั             ไฟเผาร่างกาย   ลมพัดตามตัว
                                       ไต,หัวใจ,น้ าตา,
                                             ํ            ให้เราร้อน     ลมหายใจ
           ความรัก ทาใหคนเป็นกวี
                 ํ ้                    ตบ,พงผืด,
                                        ั ั      นํ้าเหลือง,          ไฟเผาอาหาร
                                       มาม,ปอด,
                                         ้      น้ าลาย, ํ            ่
                                                              ให้ยอย
          ความทุกข์ ทําให้คนเป็ นปรัชญา
                                       ลาไสใหญ่,
                                        ํ ้      น้ าเมือก,
                                                   ํ
                             พระเมธีธรรมาภรณ์  ลาไสนอย,
                                         ํ ้ ้    น้ าลื่นหล่อขอ,
                                                     ํ     ้
                                       อาหารในใหม่, น้ ามูตร,ํ
อาหารเก่า,    เยือมันสมองในกระโหลกศีรษะ ธาตุดน + ธาตุนา = ๓๒
          ่              ิ    ํ้                                      คําคม ๗
๙๘ คําคม คารมธรรม                                 ้     ์               ้ ั ั ั
                                      แทจริง มนุษยในโลกน้ ี ทุกคนเป็นญาติพี่นองกนท้ งน้ น สัตวที่เจา ์ ้
                                 ทําลายชีวตมันนั้น มันอาจจะเป็ นปู่ ของสู เจ้าก็ได้ หมา แมว พูดภาษาคนไม่ได้ แต่
                                      ิ
                                 มนรู้และเขาใจภาษาคนไม่นอย
                                  ั     ้       ้

                                            นักวิพากษ์วจารณ์ คือ แปรงปัดฝุ่ น
                                                  ิ
         ใครคบปราชญ์  กเ็ ป็นปราชญ์  ปรีชาหาญ
       ใครคบพาล      ก็เป็นพาล      ่ ั
                         ไมผิดผน                    อนาคตไม่เคยคิด
       เหมือนมะม่วง    ไมสะเดา
                   ้      เขาพวพน
                          ้ ั ั                    อดีตไม่เคยจา ํ
       รสหวานนั้น     ขื่นขม      ไม่สมฤดี                   ทาแต่ปัจจุบน
                                                 ํ    ั

        ขอโทษที      สีกา         ่ ่ ิ่
                         อยาวาหยง                   ่
                                          คนอกตัญ�ู อยูที่ไหนก็ไร้ความสุ ขความเจริ ญ
       ดวยสจจริง
       ้ ั        หัวใจ          ่
                         ฉันไม่วาง
       ถวายวด
         ั       บวชเรี ยน    เพื่อปล่อยวาง        ถ้าดูเขาไม่ออกว่าเขาเป็ นคนชนิดใด จงดูเพื่อนของเขา
       ขอน้องนาง      จงห้ามหัก       ่
                         อยารักเลย
                                             เพราะเขาเป็นคนชนิดเดียวกนั
          อนความคิด
          ั      วิทยา      เหมือนอาวุธ
       ประเสริ ฐสุด    ซ่อนใส่     เสียในฝัก                 ท่านลิขิตชีวตของท่านเอง
                                                    ิ
       สงวนคม       สมนึก      ใครฮึกฮกั
       จึงค่อยชัก     ฟาดฟัน      ให้บรรลัย              ถาท่านไม่เห็นเพื่อน เพื่อนก็ไม่เห็นท่าน
                                            ้

    วชาโลก เรียนเท่าไร ไม่รู้จบ เพราะพิภพ กวางใหญ่ ลึกไพศาล
     ิ                   ้
                                                 ั ่
                                           ตื่นเช้า ๓ วน ยอมไดเ้ วลาเพิ่มข้ ึนอีก ๑ วัน
วชาธรรม เรียนแลวทา จนชานาญ
 ิ       ้ ํ   ํ       ่
                  ยอมพบพาน จุดจบ สบสุขเอย
๘ คําคม คารมธรรม                                                             คํากลอน ๙๗
            ศิษย์ เป็ นเครื่ องวัดความรู ้ครู                     ์ ั ู่ ั
                                           หากสตางคยงอยย้ง       ยืนยง
                                                 ่
                                          เราก็คงย่อมอยูคง       ชีพได้
                                          หากสตางคขาดมือลง
                                               ์         เราอยู่ ไดฤา
                                                              ้
       ดีข้ ึนวันละน้อย ๆ ค่อย ๆ ดี ก็ยงดีกว่าไม่ดีข้ ึนเลย
                       ั
                                          เราก็ตองแสบไส้
                                             ้            โศกเศร้าธรรมดา
                                                                     ประมูล อุทยพันธ์
                                                                          ั
        แม้แต่จิตใจของท่านเอง บางทีท่านก็ไม่เข้าใจ
       เช่นนั้น ท่านจะไปเข้าใจจิตใจของผูอื่นได้อย่างไร
                       ้                   อนความรู้
                                            ั      รู้กระจ่าง    แต่อย่างเดียว
                                       แต่ใหเ้ ชี่ยว-     ชาญเถิด     จะเกิดผล
              คนที่ไม่เคยทาผดคือ
                    ํ ิ                 อาจจะชก   ั     เชิดชู      ฟูสกลธ์
             คนที่ไม่เคยทาอะไรเลย
                   ํ                    ถึงคนจน        คนไพร่      คงได้ดี

    ถ้าท่านปรารถนาจะก้าวหน้า จงมองไปข้างหน้า                            ช่ วยกันดูแล
   และจงลืมความหลังเสี ย อย่าได้เหลียวไปดูมนอีกเลย
                       ั                   ห้องสุ ขา    เหล่าน้ ี    ที่ท่านเห็น
                                       ทุกเชาเยน
                                          ้ ็       จงช่วยกน ั   หมนรักษา
                                                             ั่
             บุญ อนโจรนาไปไม่ได้
               ั  ํ                     อย่าให้ดู       สกปรก      รกนัยน์ตา
                                       น้ า-ไฟฟ้ า
                                        ํ          ปิดเรียบร้อย   จึงค่อยจร
        การศึกษาที่ไร้ความคิดก็เป็ นการเสี ยแรงเปล่า                                    วดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา
                                                                  ั
        แต่ความคิดที่ไร้การศึกษายิงจะเป็ นโทษ
                     ่
                                  ขงจื้อ

         คนซื่ อสัตย์ ย่อมให้คามันสัญญาช้าที่สุด
                   ํ ่
๙๖ คําคม คารมธรรม                                                             คําคม ๙
                กตญ�ูก่อนตาย
                 ั                              ไม่ใช่สอนหนงสืออยางบอกหนงสือ
                                                        ั   ่    ั
    ใหของขวญ
      ้   ั  วนแม่
            ั         ั ่
                    นบแตน้ ี                  แต่ตองสอน อย่างอธิบายให้เข้าใจ หาอะไรอ่านมาก ๆ
                                            ้
   โดยทาดี  ํ   ต่อพ่อแม่     ก่อนแก่เฒ่า                    สนามประลอง คือ การยนอยต่อหนาช้ นเรียน
                                                         ื ู่  ้ ั
   ใหท่านได้
     ้      ประจักษ์     รักของเรา
                                                               อ.สุ นีย ์ สิ นธุเดชะ
       ่
    ดีกวาเฝ้า   ทาบุญให้
             ํ       เมื่อวายชนม์
                            กรมประชาสงเคราะห์
                                               อนดีชวตวตายเมื่อภายหลง
                                               ั ั่ ั        ั
                                               ชื่อก็ยงยนอยมิรู้หาย
                                                   ั ื ู่

                                             เมื่อมาเกิด ก็ไม่มีใครออนวอนมาเกิด
                                                         ้
                                           เมื่อตายจากโลกนี้ ก็ไม่มีใครอนุญาตให้ไป

                                              ศีล พึงรู้ได้เพราะอยูร่วมกัน
                                                         ่
    แม่เคยห่วง  พวงถน ั      เมื่อท่านสาว
   แต่ถึงคราว   มีลูก       ถูกหนาที่
                        ้                           ก่อนที่ท่านจะเสี่ยงกิจการใด
   เมื่อลูกร้อง  ตองประสงค์
            ้        จานงมี
                     ํ
                                                ท่านจะต้องอาศัยความรู้ ความชํานาญ
   แม่ยนดี
      ิ     ให้ลูกดื่ม    จนลืมอาย
                                                      ความตริ ตรองอันรอบคอบ
    สนิมเหล็ก   เกิดแต่เหล็ก   ใช่เสกสรร                 ความเต็มใจและความกล้าที่จะเสี่ ยงรวมกันเข้าเสี ยก่อน
   ส่วนกรรมนั้น  เกิดที่ตน     คนสรรค์สร้าง
   ไม่มีเหล็ก   สนิมหาย      มลายจาง                     ความจํา เป็ นรากฐานของสติปัญญา
      ้ ่
   คนเวนวาง    ไม่ทาํ      กรรมไม่มี
                            ธรรมสาโร ภิกขุ    คาพดเพียงคาเดียว อาจทําให้ผฟังทราบว่าผูพดมีความรู้หรื อไม่
                                       ํ ู   ํ        ู้     ้ ู
๑๐ คําคม คารมธรรม                                                            คํากลอน ๙๕
         เมื่อก่อนประมาท   ภายหลังไม่ประมาท     เขาชื่อว่า         ่
                                           เอาแผนฟ้า    มาวาง     ต่างกระดาษ
ทาโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์ พนจากเมฆหมอกฉะนั้น
 ํ                 ้                        เมรุ ราช      เป็ นปากกา   มาถือเขียน
                     องคุลิมาลเถระ ผมีอดีตเป็นจอมโจร
                            ู้             มหาสมุทร      ดุจหมึก    แลวตรึกเพียร
                                                             ้
                                          ไม่อาจเขียน    พรรณนา     พระคุณของแม่เลย
            ธรรมชาติ เป็นครูเอกของโลก                            ออฟไซน์ ภัยมี
                                             ทุกคน    เขาอยาก    ใหเ้ ราดี
              ชีวตอนไร้ความรู้น้ น
                 ิ ั     ั                   แต่เราเด่น    ข้ ึนทุกที   เขาหมนไส้
                                                               ั่
           ประหน่ ึงดอกกุหลาบอนไร้กลิ่นหอม
                    ั                      จงทําดี      แต่อยาเด่น
                                                        ่   จะเป็นภย  ั
                                           ไม่มีใคร     เขาอยากเห็น  เราเด่นเกิน
            คนเรานี้ถาเหงื่อออกน้อย นํ้าตาก็ออกมาก
                ้
                                             คนดี     ชอบแก้ไข
           และถาเหงื่อออกมาก น้ าตาก็ออกนอย
              ้         ํ     ้                คนจญไร
                                              ั      ชอบแก้ตว ั
                                  กลวิธีแก้ทุกข์    คนชว ั่    ชอบทาลาย
                                                       ํ
                                             คนมกง่ายั   ชอบทิ้ง
           หนังสื อพิมพ์ เป็ นกระจกเงาของโลก                  คนจริง     ชอบทา  ํ
                                             คนระยา  ํ  ชอบนินทา
        ทุกคนมีเวลาเท่ากนอยางเป็นธรรมคือ ๒๔ ชวโมง
                  ั ่                          คนมีปัญญา   ชอบนิ่ง
                               ่ั
         ่
       ก็อยูที่เราจะจัดการเวลาตรงนี้ อย่างไรให้เกิดประโยชน์
                                                ่
                                              ถึงพอจน   ทนได้       ่ ์ ั
                                                           ไมทุกขหนก
                                ดร.ทักษิณ ชินวัตร
                                          เท่าลูกรัก     ประพฤติตน   เป็นคนชว ่ั
                                          ลูกกี่คน      ทนเลี้ยงได้  ไม่หมองมัว
       กอไมดอกที่ไม่มีดอกในฤดูน้ ี อาจผลิดอกในดูหนา
         ้                   ้
                                          ไม่โศกเศร้า    เท่าลูกตว
                                                        ั   ชัวระยํา
                                                            ่
๙๔ คําคม คารมธรรม                                                      คําคม ๑๑
                 ทีเด็ดนักเทศน์              มีรักในวัยเรี ยน เหมือนจุดเทียนกลางพายุ
      เป็นนกเทศน์
         ั       ที่ดี     มีกลเมด
                          ็
    พราวดวยเกล็ด
        ้        ภาษา     วาทศิลป์                  ั่ ั ู่
                                         ดีหรือชวมนอยที่จิตของมึง
    ท้งจดจา
     ั ํ          คนควา
                 ้ ้     เป็นอาจิณ                         หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
    จึงไม่สิ้น        คนชม     นิยมเอย
                                   ไม่มีใครทายใจของอีกฝ่ายหน่ ึงไดเ้ พียงแค่ดูใบหนา้
        เมื่อหนุ่มสาว  เฝ้าหลง    ตรงความงาม                              สุภาษิตญี่ป่ ุน
    ไม่หยงดู
       ั่         ให้รู้กนั   มนไม่เที่ยง
                        ั
    มัวประมาท        หลงสุ ข    ก็พอเพียง                ้
                                    คนดีเท่านั้นที่กาวหน้า ธรรมะเท่านั้นที่ทาให้คนดี
                                                        ํ
    ทุกวันเคียง       ใกลตาย้    ไปทุกที
                                            คนรอบข้างคือ ครู ของเรา
        เมื่อยามแก่   ตามว ั    หวก็หงอก
                         ั
    ที่ช้ าชอก
       ํ         หนงก็เหี่ยว
                  ั     เรี่ยวแรงหมด      ละครสอนให้รู้จกมนุษย์ ทําให้เข้าใจกับคนทุกระดับ
                                          ั
    หูก็อ้ือ         มวหลง
                 ั         ํ
                       ลืมกาหนด
    สุดรันทด         อนิจจง ั   สังขารเอย
                                     หน้านอกบอกความงาม หน้าในบอกความดี
                                       หน้าที่บอกความสามารถ
       เมื่อเรารู้    ทุกวันอยู่  สู่ ความตาย
    ก็จงรีบ         ขวนขวาย    แต่กุศล
                                          เรื่องที่หูไดยนไม่แน่นอน
                                                  ้ิ
    ถ้าใครรู ้        ทาดีไว ้
                  ํ     ไม่ทุกข์ทน
    บุญกุศล         อุ่นใจ    คลายลําเค็ญ
                                      เรื่องที่เห็นแมเ้ พียงตาเดียวกเ็ ป็นเรื่องจริง
                               นิพล
๑๒ คําคม คารมธรรม                                                            คํากลอน ๙๓
          ทําบาปเองย่อมเศร้าหมองเอง                             หนักไม่ เทียบ
         ไม่ทาบาปเองย่อมหมดจดเอง
            ํ                             ทั้งสามภพ     ยกต้ ง  ั   ข้ ึนชงเปรียบ
                                                              ั่
     ความหมดจดและความเศร้าหมอง เป็นของเฉพาะตว
                         ั               หนักไม่เทียบ     พระคุณแม่    สุดแลหา
                                        ถึงอบอุ่น      สุริยน ั    และจันทรา
        คนอื่นทาคนอื่นใหหมดจดหาไดไม่
             ํ   ้     ้
                                         อกมารดา       อิงอุ่น     กว่าสูรย์จนทร์ ั
                                           ถึงธารทิพย ์  หลังไหล
                                                     ่      มาใหดื่ม ้
              ไม่มีเกียรติยศอื่นใด                 ไม่ปลาบปลื้ม     ซาบซ่าน     เท่าธารถน  ั
       ที่น่าภาคภูมิใจยิงไปกว่าการเป็ นครู สอนธรรมะ
               ่                         ถึงนางฟ้า      มาอุม ้     ช่วยคุมกัน ้
                                     ั
                              พ.อ.ปิ่น มุทุกนต์  ไม่เทียมทัน     ตาแม่      ที่แลมอง
                                           แมสงขาร
                                             ้ ั     ลาญแหลก     แม่แลกได้
                                        หวงจะให้
                                          ั        ลูกตน      พ้นภัยผอง
         ธรรมแล ย่อมรักษาผูประพฤติธรรม
                  ้
                                        แม้สูญสิ้น      ดินฟ้ า     ธารานอง
                              ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔   พระคุณของ      แม่ขาน้ ี  ้  ย่อมมีเอย

        การเข้าตะราง การตาย และการตกนรก                      ่ ้
                                             อยาเขาใจ  ไปวา ่     ต้องเรี ยนมาก
        มักจะเป็ นงานที่เราต้องทําคนเดียว                ตองปฏิบติ
                                           ้     ั   ลาบาก
                                                    ํ       จ่ ึงพนได้
                                                              ้
                                กลวิธีแก้ทุกข์  ถารู้จริง
                                          ้         สิ่งเดียว    ก็ง่ายดาย
                                        รู้ดบให้
                                            ั       ไม่มีเหลือ    เชื่อก็ลอง
           Whilc l breathe l hope.
                                         เพื่อนดี      มีหน่ ึง     ถึงจะนอย
                                                               ้
    ในขณะที่ขาพเจ้ายังมีลมหายใจอยู่ ข้าพเจ้าย่อมมีความหวัง
         ้
                                           ่
                                        ดีกวาร้อย      เพื่อนคิด    ริษยา
                                        เหมือนหนึ่งเกลือ   นิดหน่อย     ด้อยราคา
       มหาวิทยาลัยใด ๆ ก็หาเท่ามหาวิทยาลัยโลก
                                         ั ่
                                        ยงดีกวา       นํ้าเค็ม     เต็มทะเล
           โลกคือ ตําราเล่มใหญ่ที่สุด
๙๒ คําคม คารมธรรม                                      ้        ้ ้็ ้
                                            กอนหินนอยขวางทาง ขามไดกขามไป
                                                 ้
                                           กอนหินใหญ่ขวางทาง เขย้อนไดก็เขย้อนไป
                                           ้          ื   ้ ื
                                            ภูเขาใหญขวางทาง อ้อมได้ก็ออมไป
                                                ่         ้
                                                                 จากถุงกล้ วยแขก

                                                          ่ ํ
                                             แมจะทางานที่คนอื่นเห็นวาต่า
                                                ้ ํ
                                             แต่ท่านทางานน้ นดวยใจสูง
                                                  ํ   ั ้
                                            และทาใหดีเท่าที่จะสามารถทาได้
                                               ํ ้        ํ
                                             ก็จดไดวาท่านเป็นคนสูงได้
                                               ั ้่

                                          ไม่ควรจะมีอาวธ ในมือของผรักษาความยติธรรม
                                                ุ     ู้    ุ

                                           เขาผซ่ ึงยมไม่เป็น ไม่ควรเปิดร้านคาขาย
                                             ู ้ ิ้            ้
             อบายมุข (แปลว่า ทางแห่งความเสื่อม) ๖ ผร้าย
                                ี
                                                                   สุ ภาษิตจีน
       ผีที่หนึ่ ง ชอบสุรา เป็นอาจิณ
      ไม่ชอบกิน ขาวปลา เป็ นอาหาร
               ้
       ผีที่สอง ชอบเที่ยว ยามวิกาล
                                          เมื่อท่านสร้างงาน ใหท่านรีบสร้างคนคู่กบงาน
                                                     ้        ั
      ไม่รักบาน รักลูก รักเมียตน
           ้
       ผีที่สาม ชอบดู การละเล่น                      เอาคนดีจุกช่องใหพร้อม งานจะเป็นอนุสรณ์ของท่าน
                                                 ้
      ไม่ละเว้น บาร์คลบ ละครโขลน
                 ั
       ผีที่สี่ คบคนชัว มัวกับโจร
                  ่ ่
      หนี ไม่พน อาญา
            ้       ตราแผ่นดิน
       ผีที่ห้า ชอบเล่น กีฬาบัตร
                                           คนศรแมจะทาดวยไมอนวจิตรสกปานใด
                                           ั  ้ ํ ้ ้ั ิ    ั
      สารพัด ถัวโป ไฮโลสิ้ น
              ่                              ถาปราศจากสายแลว จะยงไม่ไดเ้ ลย
                                             ้      ้  ิ
       ผีที่หก เกียจคร้าน การทํากิน
      มีท้งสิ้น หกผี
        ั           อัปรี ยเ์ อย
                                   คําคม ๑๓
๑๔ คําคม คารมธรรม                          ่
                                แต่ยอมทําลายโค่นต้นอันสูงใหญ่
         ทาตามใจของท่าน ถาท่านคิดวาท่านทาถูก
          ํ         ้     ่ ํ
            เพราะการกระทาทุกอยาง
                    ํ   ่
        จะหนีการวจารณ์ไปในทางดีและร้ายไม่พน
             ิ             ้
           ท่านทาก็ถูกด่า ไม่ทาก็ถูกด่า
              ํ      ํ

          ก่อนการพัฒนาอะไรทั้งหมด
         จะต้องเริ่ มจากการพัฒนาตัวเองก่อน

       คนเราเลือกเกิดไม่ได ้ แต่เลือกที่จะเป็นได ้

            ู่ ั
    จงเรียนเสียขณะอยในวยเรี ยน มีเวลาอีกมากพอจะรื่ นเริ ง

     ถ้าท่านต้องการหาครู ให้ถกต้องตามความประสงค์
                 ู
       ท่านจะต้องหาคนที่พบความสําเร็ จมาแล้ว

         สําเนียงบอกภาษา กิริยาบอกสกุล

       ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่จะไปเรียนรู้อะไร
         ต่ออะไรหลายอย่าง ที่ใช้การไม่ได้

     อันว่าพายุ ย่อมไม่หกราญกอหญ้าโอนอ่อนไปตาม
               ั
คํากลอน ๙๑   ๙๐ คําคม คารมธรรม
          คอยสอดคอยส่อง คอยมองคอยเมียง                     เจ็ดวัน เว้นดีดซ้อม ดนตรี
        บานใกลเ้ รือนเคียง คอยเรียกขาน
         ้                                   ห้าวัน อักขระหนี เนิ่นช้า
        ไต่ถามยามทุกข์ ข้าวสุ กข้าวสาร                      สามวัน จากนารี เป็ นอื่น
                  ั ้ ํ
        ขาดเหลือเจือจาน กนดวยน้ าใจ                       หนึ่งวัน เว้นล้างหน้า อับเศร้าหมองศรี
        เมตตาปรานี มีความเอ้ือเฟ้ื อ
        พริกอยเู่ รือนเหนือ เกลืออยเู่ รือนใต ้               ฟังส่ิ งที่ไม่ควรฟัง   กเ็ สียหู
        พี่ให้ไก่มา น้องเอาปลาไป                       ดูสิ่งที่ไม่ควรดู    กเ็ สียตา
        วิสัยคนไทย ย่อมมีเมตตา                        เจรจาส่ิ งที่ไม่ควรเจรจา กเ็ สียปาก
                            พระพิจิตรธรรมพาที

                                                         ่
                                              เป็นพระเณร เขญใจ ใครวาสุข
                                                     ็
         ท้อทําไม ในชีวต ที่ผดพลาด
                  ิ ิ
                                             หมดสนุก ทางใจ ใครจะเห็น
        ใช่ชีวาตย ์ วอดดิ้น สิ้นสลาย
                                             ตองตื่นเชา อุมบาตร ลาดตระเวน
                                             ้    ้ ้
        ถึงล้มลุก คลุกคลาน ซมซานกาย
                                             ใครจะเห็น ว่าในบาตร ขาดอะไร
        อย่ายอมพ่าย หน่ายชีวต คิดสู ้มน
                    ิ   ั

  ผูกมิตร ชิดเชื้ อ น้ นเหลือยาก
            ั                 ็ ่ ั่
                    ถึงเหล็กฟาด รัดไว้ กไมมน
จะผูกด้วย มนตเ์ สก ลงเลขยันต์ ก็ไม่มน เหมือนผกไว ้ ดวยไมตรี
                  ั่      ู   ้
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
1 de 56

Recomendados

คู่มือโฆษกเสียงทอง por
คู่มือโฆษกเสียงทองคู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทองniralai
58K visualizações20 slides
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2 por
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2niralai
5.6K visualizações14 slides
คำคมคารมปราชญ์ por
คำคมคารมปราชญ์คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์niralai
10.7K visualizações38 slides
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1 por
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1niralai
5.6K visualizações7 slides
กลอน por
กลอนกลอน
กลอนTongsamut vorasan
1.6K visualizações19 slides
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์ por
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์niralai
107.6K visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

บทบรรยายพระคุณแม่ por
บทบรรยายพระคุณแม่บทบรรยายพระคุณแม่
บทบรรยายพระคุณแม่niralai
35.4K visualizações8 slides
สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34 por
สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34
สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34Kittisak Chumnumset
32.7K visualizações37 slides
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา por
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาบทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาniralai
31K visualizações1 slide
แหล่ลา por
แหล่ลาแหล่ลา
แหล่ลาTongsamut vorasan
9.1K visualizações2 slides
แหล่ลา por
แหล่ลาแหล่ลา
แหล่ลาTongsamut vorasan
1.3K visualizações3 slides
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓ por
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓kruthai40
136.8K visualizações2 slides

Mais procurados(20)

บทบรรยายพระคุณแม่ por niralai
บทบรรยายพระคุณแม่บทบรรยายพระคุณแม่
บทบรรยายพระคุณแม่
niralai35.4K visualizações
สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34 por Kittisak Chumnumset
สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34
สามัคคีคำฉันท์.Ppt 34
Kittisak Chumnumset32.7K visualizações
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา por niralai
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาบทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
niralai31K visualizações
แหล่ลา por Tongsamut vorasan
แหล่ลาแหล่ลา
แหล่ลา
Tongsamut vorasan9.1K visualizações
แหล่ลา por Tongsamut vorasan
แหล่ลาแหล่ลา
แหล่ลา
Tongsamut vorasan1.3K visualizações
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓ por kruthai40
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
kruthai40136.8K visualizações
อริยสัจ ๔ ม.๒ por Evesu Goodevening
อริยสัจ ๔ ม.๒อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
Evesu Goodevening10.3K visualizações
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา por Thongsawan Seeha
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Thongsawan Seeha28.1K visualizações
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม por niralai
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
niralai75.3K visualizações
พระคุณพ่อแม่ por Kiat Chaloemkiat
พระคุณพ่อแม่พระคุณพ่อแม่
พระคุณพ่อแม่
Kiat Chaloemkiat6.6K visualizações
สามัคคีเภทคำฉันท์ (อินทรวิเชียร) por B'Ben Rattanarat
สามัคคีเภทคำฉันท์ (อินทรวิเชียร)สามัคคีเภทคำฉันท์ (อินทรวิเชียร)
สามัคคีเภทคำฉันท์ (อินทรวิเชียร)
B'Ben Rattanarat47K visualizações
หัวข้อที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย por chakaew4524
หัวข้อที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัยหัวข้อที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย
หัวข้อที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย
chakaew452412.6K visualizações
มหาเวสสันดรชาดก por Pikaya
มหาเวสสันดรชาดกมหาเวสสันดรชาดก
มหาเวสสันดรชาดก
Pikaya65.9K visualizações
บทพิจารณาอาหาร por niralai
บทพิจารณาอาหารบทพิจารณาอาหาร
บทพิจารณาอาหาร
niralai10.3K visualizações
พระไตรปิฎก por พัน พัน
พระไตรปิฎกพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก
พัน พัน2.9K visualizações
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2 por niralai
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2
niralai4.7K visualizações
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ por niralai
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
niralai14.4K visualizações
สัญญาใจค่ายจริยธรรม por niralai
สัญญาใจค่ายจริยธรรมสัญญาใจค่ายจริยธรรม
สัญญาใจค่ายจริยธรรม
niralai1.1K visualizações
พิธีปิดค่ายจริยธรรม por niralai
พิธีปิดค่ายจริยธรรมพิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรม
niralai20.3K visualizações

Destaque

คำคมคำขาย por
คำคมคำขายคำคมคำขาย
คำคมคำขายguestab14f9a
55.7K visualizações73 slides
ข้อคิด...สะกิดใจ por
 ข้อคิด...สะกิดใจ ข้อคิด...สะกิดใจ
ข้อคิด...สะกิดใจ Na Tak
6K visualizações15 slides
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร por
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตรคู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตรniralai
24.2K visualizações94 slides
34 วิธีการพูด ให้ผู้อื่นคล้อยตาม por
34 วิธีการพูด ให้ผู้อื่นคล้อยตาม34 วิธีการพูด ให้ผู้อื่นคล้อยตาม
34 วิธีการพูด ให้ผู้อื่นคล้อยตามTreetita Intachai
10.2K visualizações30 slides
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์ por
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์niralai
16.9K visualizações160 slides
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม por
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรมคู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรมniralai
5.5K visualizações12 slides

Destaque(20)

คำคมคำขาย por guestab14f9a
คำคมคำขายคำคมคำขาย
คำคมคำขาย
guestab14f9a55.7K visualizações
ข้อคิด...สะกิดใจ por Na Tak
 ข้อคิด...สะกิดใจ ข้อคิด...สะกิดใจ
ข้อคิด...สะกิดใจ
Na Tak6K visualizações
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร por niralai
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตรคู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
niralai24.2K visualizações
34 วิธีการพูด ให้ผู้อื่นคล้อยตาม por Treetita Intachai
34 วิธีการพูด ให้ผู้อื่นคล้อยตาม34 วิธีการพูด ให้ผู้อื่นคล้อยตาม
34 วิธีการพูด ให้ผู้อื่นคล้อยตาม
Treetita Intachai10.2K visualizações
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์ por niralai
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
niralai16.9K visualizações
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม por niralai
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรมคู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
niralai5.5K visualizações
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล) por Kiat Chaloemkiat
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)
Kiat Chaloemkiat21K visualizações
กลอนเทียนปัญญา por niralai
กลอนเทียนปัญญากลอนเทียนปัญญา
กลอนเทียนปัญญา
niralai10.9K visualizações
คำกลอนสอนศิษย์ por PomPam Comsci
คำกลอนสอนศิษย์คำกลอนสอนศิษย์
คำกลอนสอนศิษย์
PomPam Comsci12.6K visualizações
กลอนครูและคำคม por niralai
กลอนครูและคำคมกลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคม
niralai11.2K visualizações
334กุศลกรรมบถ10 por niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K visualizações
กลอนมงคล๓๘ ประการ por niralai
กลอนมงคล๓๘ ประการกลอนมงคล๓๘ ประการ
กลอนมงคล๓๘ ประการ
niralai12K visualizações
การเป็นพิธีการมืออาชีพ por Yaowaluck Promdee
การเป็นพิธีการมืออาชีพการเป็นพิธีการมืออาชีพ
การเป็นพิธีการมืออาชีพ
Yaowaluck Promdee28.3K visualizações
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4pageสไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page
Prachoom Rangkasikorn703 visualizações
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ por niralai
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์
niralai7.8K visualizações
เป็นตัวแทนประกัน เอไอเอ(AIA) ดีอย่างไร 10เหตุผล por masteriii
เป็นตัวแทนประกัน เอไอเอ(AIA) ดีอย่างไร 10เหตุผลเป็นตัวแทนประกัน เอไอเอ(AIA) ดีอย่างไร 10เหตุผล
เป็นตัวแทนประกัน เอไอเอ(AIA) ดีอย่างไร 10เหตุผล
masteriii14.6K visualizações
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต por Wave RedCyber
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตคำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
Wave RedCyber16.3K visualizações
บทกลอนเกี่ยวกับครู por niralai
บทกลอนเกี่ยวกับครูบทกลอนเกี่ยวกับครู
บทกลอนเกี่ยวกับครู
niralai23.8K visualizações
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2 por niralai
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
niralai10.5K visualizações
มาลาบูชาครู por niralai
มาลาบูชาครูมาลาบูชาครู
มาลาบูชาครู
niralai19.2K visualizações

Similar a คำคมคารมธรรม

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม por
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมTongsamut vorasan
360 visualizações38 slides
อมรา สินทวีวงศ์ ธรรมะดัดสันดาน por
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดานอมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์ ธรรมะดัดสันดานTongsamut vorasan
574 visualizações89 slides
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา por
สุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญาสุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญาTongsamut vorasan
372 visualizações62 slides
พระมหาชนก por
พระมหาชนกพระมหาชนก
พระมหาชนกDanai Thongsin
7.7K visualizações190 slides
7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha por
7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha
7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddhaTongsamut vorasan
992 visualizações144 slides
4 อานาปานสติ anapanasati por
4 อานาปานสติ anapanasati4 อานาปานสติ anapanasati
4 อานาปานสติ anapanasatiTongsamut vorasan
687 visualizações172 slides

Similar a คำคมคารมธรรม(20)

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม por Tongsamut vorasan
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม
Tongsamut vorasan360 visualizações
อมรา สินทวีวงศ์ ธรรมะดัดสันดาน por Tongsamut vorasan
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดานอมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์ ธรรมะดัดสันดาน
Tongsamut vorasan574 visualizações
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา por Tongsamut vorasan
สุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญาสุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
Tongsamut vorasan372 visualizações
พระมหาชนก por Danai Thongsin
พระมหาชนกพระมหาชนก
พระมหาชนก
Danai Thongsin7.7K visualizações
7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha por Tongsamut vorasan
7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha
7 ก้าวย่างอย่างพุทธะ walklikebuddha
Tongsamut vorasan992 visualizações
4 อานาปานสติ anapanasati por Tongsamut vorasan
4 อานาปานสติ anapanasati4 อานาปานสติ anapanasati
4 อานาปานสติ anapanasati
Tongsamut vorasan687 visualizações
9 อินทรีย์สังวร ( ตามดู ไม่ตามไป )keepcool por Tongsamut vorasan
9 อินทรีย์สังวร ( ตามดู ไม่ตามไป )keepcool9 อินทรีย์สังวร ( ตามดู ไม่ตามไป )keepcool
9 อินทรีย์สังวร ( ตามดู ไม่ตามไป )keepcool
Tongsamut vorasan701 visualizações
เสียดาย.... por Watcharin Namkang
เสียดาย....เสียดาย....
เสียดาย....
Watcharin Namkang3.8K visualizações
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน por krutew Sudarat
เสียดายคนตายไม่ได้อ่านเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
krutew Sudarat6.3K visualizações
3 ตามรอยธรรม dhamatrail por Tongsamut vorasan
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
Tongsamut vorasan843 visualizações
3 ตามรอยธรรม dhamatrail por Tongsamut vorasan
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
Tongsamut vorasan81 visualizações
บริหารธุรกิจตามวิถีแห่งเต๋าของเหลาจื๊อ โดย ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ por Nopporn Thepsithar
บริหารธุรกิจตามวิถีแห่งเต๋าของเหลาจื๊อ โดย ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจบริหารธุรกิจตามวิถีแห่งเต๋าของเหลาจื๊อ โดย ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ
บริหารธุรกิจตามวิถีแห่งเต๋าของเหลาจื๊อ โดย ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ
Nopporn Thepsithar1.2K visualizações
10 สาธยายธรรม ( บทสวดมนต์แนวพุทธ )sutrarecite por Tongsamut vorasan
10 สาธยายธรรม ( บทสวดมนต์แนวพุทธ )sutrarecite10 สาธยายธรรม ( บทสวดมนต์แนวพุทธ )sutrarecite
10 สาธยายธรรม ( บทสวดมนต์แนวพุทธ )sutrarecite
Tongsamut vorasan3.2K visualizações
5 มรรควิธีที่ง่าย easypractice por Tongsamut vorasan
5 มรรควิธีที่ง่าย easypractice5 มรรควิธีที่ง่าย easypractice
5 มรรควิธีที่ง่าย easypractice
Tongsamut vorasan817 visualizações
Language, Reality, Emptiness, Laughs por Soraj Hongladarom
Language, Reality, Emptiness, LaughsLanguage, Reality, Emptiness, Laughs
Language, Reality, Emptiness, Laughs
Soraj Hongladarom609 visualizações
คำนำทำ1 por Songsarid Ruecha
คำนำทำ1คำนำทำ1
คำนำทำ1
Songsarid Ruecha1.3K visualizações
ความสำคันและคุณค่าวรรณกรรม por alibaba1436
ความสำคันและคุณค่าวรรณกรรมความสำคันและคุณค่าวรรณกรรม
ความสำคันและคุณค่าวรรณกรรม
alibaba1436364 visualizações
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma por Tongsamut vorasan
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma
Tongsamut vorasan57 visualizações
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma por Tongsamut vorasan
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma
2 แก้กรรม แนวพุทธ cancelkarma
Tongsamut vorasan313 visualizações
สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 14 por Tongsamut vorasan
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 14สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 14
สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 14
Tongsamut vorasan280 visualizações

Mais de niralai

332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
331วันเข้าพรรษา por
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 visualizações7 slides
338มารยาทไทย por
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K visualizações76 slides
337ประวัติพระพุทธศาสนา por
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K visualizações36 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides
336เบญจศีล por
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
883 visualizações59 slides

Mais de niralai(20)

332วันอาสาฬหบูชา por niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K visualizações
331วันเข้าพรรษา por niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 visualizações
338มารยาทไทย por niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K visualizações
337ประวัติพระพุทธศาสนา por niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K visualizações
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai531 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações
098ชีวิตวัยรุ่น por niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 visualizações

คำคมคารมธรรม

 • 2. คําอธิษฐานประจําวัน คํานํา บุญใดที่ขาพเจ้าได้ทาในบัดนี้, ้ ํ เพราะบุญน้ นั เนื่องจากขาพเจาไดมีโอกาสอ่านหนงสือ ฟังวิทยุ ดูสื่อและเดินทาง ้ ้ ้ ั และการอุทิศแผส่วนบุญน้ น, ่ ั ขอให้ขาพเจ้าทําให้แจ้ง ้ ไ ป ยั ง ส ถ า น ที่ ต่ า ง ๆ ม า ก ม า ย ไ ด้ พ บ กั บ คํ า ค ม โลกตตรธรรมเกาในทนที, ุ ้ ั ถาขาพเจาเป็นผอาภพอย,ู่ ้ ้ ้ ู้ ั ยังต้อง ค ํ า ก ล อ น แ ล ะ ส า ร ะ ธ ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่ ถู ก ใ จ ก็ ไ ด้ จ ด บั น ทึ ก ไ ว ้ ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสาร, จ น ม า ถึ ง พ ร ร ษ า ที่ ๗ ข ้ า พ เ จ ้ า เ ห็ น ว่ า ค ว ร น ํ า อ อ ก ม า เ ผ ย แ ผ่ ขอใหขาพเจาเป็นเหมือนโพธิสัตว์ผเู ้ ที่ยงแท้, ้ ้ ้ ไดรับพยากรณ์แด่ ้ เ พื่ อ เ ป็ น อ นุ ส ร ณ์ “ว ั น แ ม่ ” จึ ง ไ ด้ จ ั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ พระพุทธเจ้าแล้ว, ไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ ๑๘ อยาง, ่ “ค ํา คม คารมธรรม” เล่ ม น้ ี ข้ ึ นมา แม ้ว่ า “ค ํา คม” จะเป็ น ขอใหขาพเจาพึงเวนจากเวรท้ งหา, พึงยินดีในการรักษาศีล, ไม่เกาะ ้ ้ ้ ้ ั ้ ข้ อ ค ว า ม สั้ น ๆ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ชื่ อ ห นั ง สื อ ก็ บ อ ก อ ยู่ เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า, พึงเวนจากเปือกตมกล่าวคือกาม, ้ อย่างชัดเจนแล้วว่า เป็ นคําของบรรดานักปราชญ์ท้ งหลาย ได้กล่าวไว้ ั ขอใหขาพเจา ้ ้ ้ ไม่พึงประกอบดวยทิฐิชว, ้ ั่ ไม่พงคบึ เพื่อเป็นคติชีวิต ของมวลชนท้ งหลายให้ดาเนินไปตามเส้นทางที่ถูกตอง ั ํ ้ มิตรชว, พึงคบแต่บณฑิตทุกเมื่อ, ั่ ั แ ล ะ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ โ ด ย ส ม ค ว ร ขอใหขาพเจา เป็นบ่อเกิดแห่งคุณ คือ ศรัทธา สติ หิริโอตตปปะ ้ ้ ้ ั แก่การกระทําของตน ๆ โดยการจําคําคมของนักปราชญ์ไว้มาก ๆ และ ความเพียรและขันติ, พึงเป็ นผูอนศัตรู ครอบงําไม่ได้, ไม่เป็ นคนเขลา คน ้ั พ ย า ย า ม เ ข้ า ใ จ ค ว า ม ห ม า ย อั น แ ท้ จ ริ ง ข อ ง คํ า หลงงมงาย, เ ห ล่ า น้ ั น ไ ว ้ จ ะ เ ป็ น ก า ร ช่ ว ย ก ํ า ล ั ง ค ว า ม คิ ด ข อ ง เ ร า ขอใหขาพเจา ้ ้ ้ เป็นผฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อม ู้ ให้เฉี ยบแหลมได้ เพราะการพยายามจําคําคมของผูฉลาดไว้มาก ๆ นั้น ก็ ้ และความเจริญ , เป็ นผูเ้ ฉี ยบแหลมในอรรถและธรรม , ขอให้ เ ท่ า ก ั บ เ ร า ไ ด้ บ ร ร จุ ห ล ั ก ก า ร ใ ห ญ่ ๆ ไ ว ้ ในความคิดของเรา เมื่อมีเรื่องราวอนใดเรากจะเกิดความคิดวินิจฉยหรือ ั ็ ั ่ เขาใจได้อยางรวดเร็ว ้
 • 3. ในจํ า นวนคน “หน่ ึ งล ้ า นคน” จะเกิ ด มี นั ก ปราชญ์ สาระธรรม ๑๐๕ ขึ้ นมาสั ก “หน่ ึ งคน” เท่ า นั้ น และในหนั ง สื อจํ า นวนเป็ น ๑๑. สวรรคช้ นปรนิมมิตวสวตดี ์ ั ั ็ “พัน ๆ หน้า” บางทีกจะมีคาของนักปราชญ์กล่าวไว้เพียง “บรรทัดหนึ่ง” ํ ๑๐. สวรรคช้ นนิมมานรดี ์ ั สวรรค์ ๖ ๙. สวรรคช้ นตุสิต ์ ั เท่านั้นเอง เมื่อคําของนักปราชญ์และคนที่จะเป็ นนักปราชญ์อุบติข้ ึนมาได้ ั ๘. สวรรค์ช้ นยามาั ห า ไ ม่ ง่ า ย นั ก เ ช่ น น้ ี “ค ํ า ค ม ” ๗. สวรรคช้ นดาวดึงส์ ์ ั ก็ย่อมมีความเข้มข้นอยู่ในตัวเองหาน้อยไม่ และจะเป็ นประดุ จ “กาก ๖. สวรรคช้ นจาตุมหาราชิกา ์ ั เพชร” ที่ฝังจารึ กไว้ในหนังสื อเล่มนี้ท้ งสิ้ น ั มนุษย ์ ๑ ๕. มนุสสโลก (โลกมนุษย์) การจดทาหนงสือเล่มน้ ี ั ํ ั ไดรับการช่วยเหลือ ้ ๔. ติรัจฉานโยนิ (กําเนิดดิรัจฉาน) จากสหธรรมิก ผูมีกศลเจตนาช่วยกันจัดพิมพ์และบริ จาคปัจจัยสนับสนุน ้ ุ ๓. อสุ รกาย (พวกอสู ร) อบาย ๔ ใหหนงสือเล่มน้ ีสาเร็จลงดวยดี จึงขออนุโมทนากบทุก ๆ ท่านไว ้ ณ ที่น้ ี ้ ั ํ ้ ั ๒. ปิตติวสัย (แดนแห่งเปรต) ิ ด้วย ๑. นิรยะ (นรก) ั ่ ั หวงวาหนงสือ “คําคม คารมธรรม” เล่มนี้ คงเป็ นประโยชน์แก่ นรกมท้งหมด ๔๕๗ ขุม ขุมทีใหญ่ ทสุดมี ๘ ขุมคือ ี ั ่ ี่ ๑.สัญชีวนรก ผูสนใจตามสมควรแก่เหตุปัจจัย ้ ๒.กาลสูตนรก พระมหาจิรพนธ์ ุ อธิปโ ั ๓.สังฆาฏนรก วันแม่ ๒๕๔๓ ๔.โรรุวนรก ๕.มหาโรรุวนรก ๖.ตาปนรก ๗.มหาตาปนรก ๘.อเวจีมหานรก
 • 4. ๑๒. พรหมปาริ สัชชา (พวกบริ ษทบริ วารมหาพรหม) ั ภูมิ ๓๑ คําคม ๑ ๓๑. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ  โลกน้ ี จกรวาลน้ ีน้ นกวางเหลือเกิน ั ั ้ ๓๐. อากิญจญญายตนภูมิ ั อรูปพรหม ความรู ้ต่าง ๆ ก็มีมากเหลือจะตักตวงได้หมด ๒๙. วญญาณัญจายตนภูมิ ิ แล้วอย่างนี้จะไม่อ่าน อ่าน อ่าน อย่างไรได้ ๒๘. อากาสานัญจายตนภูมิ ๒๗. อกนิฏฐา (เหล่าท่านผูสูงสุ ด) ้ ็  หนังสื อที่ดีกคือ ๒๖. สุ ทสสี (เหล่าท่านผเู ้ ห็นไดโดยง่ายคือ ผเู้ ห็นชด) ั ้ ั หนังสื อที่เปิ ดออกอ่านด้วยความหวัง และปิ ดลงด้วยผลกําไร ๒๕. สุ ทสสา (เหล่าท่านผูปรากฎโดยง่ายคือ ผูน่าดู) ั ้ ้ ๒๔. อตัปปา (เหล่าท่านผไม่เดือดร้อนกบใคร) ู้ ั ๒๓. อวหา (เหล่าท่านผูไม่ละไปเร็ วคือ คงอยูนาน) ิ ้ ่  อ่านหนังสื อดี ๆ ๑ เล่ม ประหยดเวลาใชชีวตไป ๑๐ ปี ั ้ ิ ๒๒. อสัญญีสัตตา (พวกสัตวไม่มีสัญญา) ์ ฟังนักพูดดี ๆ ๑ ชวโมง ประหยัดเวลาอ่านหนังสื อไป ๑๐ เล่ม ั่ ๒๑. เวหัปผลา (พวกมีผลไพบูลย์) ๒๐. สุ ภกิณหา (พวกมีรัศมีงามกระจ่างจ้า)  อ่านหนังสื อหมื่นเล่ม เขียนอะไรได้ดงมือเทวดา ่ั รู ปพรหม ๑๖ ๑๙. อัปปมาณสุ ภา (พวกมีรัศมีงามประมาณมิได้)  จงมีสมุดสักเล่มหน่ ึ งเพื่อเก็บขอความ ที่ติดเน้ื อตองใจ ใน ้ ้ ๑๘. ปริ ตตสุ ภา (พวกมีรัศมีงามน้อย) สมุดเล่มนี้ ท่านจงตัดมาปิ ดหรื อเขียนโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนต่าง ๆ คํา ๑๗. อาภัสสรา (พวกมีรัศมีสุกปลังซ่านไป) ่ ๑๖. อัปปมาณาภา (พวกมีรัศมีประมาณมิได้) ส ว ด สั้ น ๆ สุ ภ า ษิ ต ห รื อ ว า ท ะ ต่ า ง ๆ ๑๕. ปริตตาภา (พวกมีรัศมีนอย) ้ ซ่ ึ งท่านรู้สึกซาบซ้ ึ งตรึงใจ เมื่อใดก็ตาม เมื่อท่านรู้สึกว่าจิตใจปราศจาก ๑๔. มหาพรหมา (พวกมหาพรหม) ความสุขหรือมีทุกข์ ท่านจะแกกลุมได้ด้วยการอ่านข้อความต่ าง ๆ ใน ้ ้ ๑๓. พรหมปุโรหิตา (พวกปุโรหิตมหาพรหม) สมุดเล่มนี้
 • 5. ๒ คําคม คารมธรรม สาระธรรม ๑๐๓  เดก ๆ ที่เกิดมา กเ็ หมือนคอมพิวเตอร์ ็ อนันตริยกรรม (กรรมหนัก) ที่ออกจากโรงงานคือ ยงไม่มีโปรแกรม ั ๑. ฆ่าบิดา โปรแกรมจะเกิดจากช่วงอายุ ๐-๖ ขวบ ๒. ฆ่ามารดา ๓. ฆ่าพระอรหันต์ ู่ ั ้ ่ เพราะฉะน้ น มนข้ ึนอยกบสภาพแวดลอมวาเป็นอยางไร ั ั ่ ๔. ทําร้ายพระพุทธเจ้า ชีวตต้องสู้ ิ ๕.ทําสงฆ์ให้แตกสามัคคี  หนังสื อพิมพ์ เป็ นบ่อเกิดแห่งความรู ้นานาประการ อยากรวย ให้พากันทําทาน นอกจากข่าวที่ไม่น่าเชื่อ อยากสวย ให้พากันรักษาศีล อยากดี ให้พากันบาเพญภาวนา ํ ็  ชีวต คือ การต่อสู ้ ศัตรู คือ ยากําลัง ิ อุปสรรค คือ หนทางแห่งความสําเร็จอันดี ทาง ๗ สาย ๑.ทางไปนรก (ความโกรธ)  ตองอ่อนแต่เหนียว ้ ๒.ทางไปเปรต อสุ รกาย (ความโลภ หิวกระหาย) คือ นุ่มนวลโดยวิธีปฏิบติ แต่ยนหยัดในหลักการ ั ื ๓.ทางไปสัตว์เดรัจฉาน (ความหลง) ๔.ทางไปมนุษย์ (ศีล ๕ ธรรม ๕)  ถ้าสติไม่มา ปัญญากไม่มี ็ ๕.ทางไปเทวดา (หิริ โอตตปปะ) ั ๖.ทางไปพรหมโลก (สมถะ)  ปัญญาคือ อาวุธ ที่เหนือกว่าศาสตราวุธทั้งปวง ๗.ทางไปนิพพาน (วิปัสสนา)
 • 6. ๑๐๒ คําคม คารมธรรม คําคม ๓ อรหันต์ ๘ ทิศ  ไมคดใช้ทาขอ ้ ํ เหลกงอใชทาเคียว ็ ้ ํ ๑.พระอัญญาโกณฑัญญะ ประจาทิศบูรพา ํ แต่คนคดเคี้ยว จะใช้ทาอะไรได้ ํ ๒.พระมหากัสสปะ ประจําทิศอาคเนย์ ๓.พระสารีบุตร ประจาทิศทกษิณ ํ ั ลิโป้ ผมีฝีมือกลาแขงยงนก ู้ ้ ็ ่ิ ั ๔.พระอุบาลี ประจําทิศหรดี ๕.พระอานนท์ ประจําทิศประจิม  อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็ น ๖.พระควมบดี ั ประจาทิศพายพ ํ ั ๗.พระมหาโมคคลลานะ ั ประจําทิศอุดร โจโฉ อัจฉริ ยบุรุษผูถูกตราหน้าว่าเป็ นดาวร้าย ้ ๘.พระราหุล ประจําทิศอีสาน  ที่นงที่ดีที่สุดคือ ที่นงในใจคน ั่ ่ั ทาน เล่าปี่ ผูพนมมือให้แก่ชนทุกชั้น ้ ใหขาวปลาอาหาร ้ ้ ชื่อวา ่ ให้เลือดเนื้อกําลัง ใหยานพาหนะ ้ ชื่อวา ่ ใหความสุข ้ ใหเ้ ส้ื อผา จีวร ้ ชื่อวา ่ ให้ผิวพรรณ วรรณะ  เกียรติยศยอมเกิดจากการกระทาที่สุจริต ่ ํ ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อวา ่ ให้แสงสว่าง กวนอู เทพเจาแห่งความซื่อสัตย ์ ้ ให้เสนาสนะ ชื่อวา ่ ใหสิ่งท้ งปวง ้ ั ให้ธรรมะ ่ ชื่อวา ให้สิ่งที่ไม่ตาย  ถาคุณหวเสีย คุณจะเสียหว ้ ั ั มนต์เศรษฐี อุ อา กะ สะ คอ ื เตียวหุย สามพี่นองร่ วมสาบาน ้ ๑. อุฏฐานสมปทา ั ได้แก่ ขยนหา ั ๒. อารักขสัมปทา ได้แก่ รักษาดี  อันความคิดวิทยา คือ อาวธ ุ ๓. กัลยาณมิตตตา ได้แก่ ั มีกลยาณมิตร ๔. สมชีวตา ิ ได้แก่ เล้ ียงชีวตเหมาะสม ิ ขงเบ้ง อัจฉริ ยบุรุษผูหยังรู ้ดินฟ้ ามหาสมุทร ้ ่
 • 7. ๔ คําคม คารมธรรม สาระธรรม ๑๐๑  การฟังคําแนะนํา เป็นการคากาไรที่ไม่ตองลงทุน ้ ํ ้ กรรมดี ไม่ฆ่าสัตว์ อายยน ุื  เล่นหมากรุก อยาเอาแต่บุกอยางเดียว ่ ่ ไม่เบียดเบียนสัตว์ สุ ขภาพดี อดทนไม่โกรธตอบ ผวพรรณดี ิ ลโป้ ิ ไม่ริษยาคนอื่น มีเดชานุภาพมาก บริ จาคทาน มีสมบัติมาก ตํานานแห่งความซื่อสัตย์ยติธรรมของเปาบุนจิน ุ ้ ้ อ่อนนอม้ มีตระกลสูงศกด์ ิ ู ั ถูกเล่าขานต่อ ๆ กันมา ไม่รู้จกจบสิ้ น ั คบแต่บณฑิต ั มีปัญญามาก เปาบุ้นจิน ้ กรรมชั่ว  ความยุติธรรม ไม่มีความรักและสงคราม ฆ่าสัตว์ อายส้ ัน ุ เบียดเบียนสัตว์ ข้ ีโรค  การพัฒนาคน โกรธและพยาบาท ผวพรรณหยาบ ิ ริษยาคนอื่น ไม่มีเดชานุภาพ เป็ นหัวใจที่สาคัญที่สุด ํ ตระหนี่ข้ ีเหนียว มีความยากจน ของการพฒนาท้ งหลายท้ งปวง ั ั ั หยิง จองหอง ่ เกิดในตระกลต่า ู ํ อานันท์ ปันยารชุน ไทยรัฐ ดื่มสุ ราเมรัย มีปัญญาทราม  มนไม่ยากนกที่จะถึงจุดสูงสุด ั ั จดหมายจากเทวฑูต ๕ ฉบับ แต่ทาอย่างไร จะประคองตัวเอาไว้ได้ ณ จุดนั้น ํ เดกอ่อน ๑ คนแก่ ๑ คนป่วย ๑ คนถูกจองจา ๑ คนตาย ๑ ็ ํ
 • 8. ๑๐๐ คําคม คารมธรรม คําคม ๕ อะไรเอ่ ย พญายกษตนหน่ ึงนา ั ์ มีหนา้ ๓ หนา, ้  จะทําอะไร ต้ องทําจริ ง รู้ จริ ง เก่ งจริ ง เข้ าใจจริ ง มีตา ๒ ขาง ้ ขางหน่ ึงสวาง ้ ่ ขางหน่ ึงริบหรี่, ้ มีปาก ๑๒ ปาก, ไม่ใช่ทาอะไรเหมือนเป็ด ํ มีฟันไม่มาก ปากละ ๓๐ ซี่, กินสัตวท้ งปฐพี พญายกษตนน้ ีไดแก่อะไร ? ์ ั ั ์ ้ บินไปได้ แพ้ นก เดินดินได้ แพ้ ไก่ ว่ ายนําได้ แพ้ ปลา ้ ตอบ ๓ หนาคือ ๓ ฤดู, ๒ ตาคือ กลางวน และกลางคืน,๑๒ ปากคือ ๑๒ เดือน, ๓๐ ซี่ ้ ั หวังเต๊ ะ คือ ๓๐ วน,รวมเรี ยกวา ั ่ กาลเวลา เพราะกลืนกินชีวตสตว ์ ิ ั ทั้งปวง  นํ้าใจ ซื้ อขายกันไม่ได้ เปรียบเทยบกําเนิดชีวตมนุษย์ ี ิ สัปดาห์ ที่ พุทธศาสนา วทยาศาสตร์ ิ ํ ่  ถ้าไม่ทาตามที่สอน อยามาวอนเรียกอาจารย ์ ๑ น้ าใส ํ ไข่ผสมเช้ือ ๒ นํ้าขุ่นขน ้ ไข่ผสมเช้ือ ่  สามัญชนแสวงหาความรู้ยอมเป็ นปราชญ์ ๓ ชิ้นเน้ือ เริ่ มมีทางเดินอาหาร หวใจ ตุ่มแขน ตุ่มขา ั ถ้าปราชญ์แสวงหาความเข้าใจก็จะเป็ นคนธรรมดา ๔ ้ กอนเน้ือ เริ่มมีตุ่ม ตา หู จมูก แกม ้ ๕ ป่ ุม ๕ ป่ ุม มีศีรษะ ร่างกาย มือ ๒ ขาง เริ่มมีตุ่มนิ้วมือ ้ ๖ เคาโครงตา ้ ํ ั ิั นิ้วมือกาลงววฒนาการ  ความศรัทธา เป็ นสายรัดความสามัคคี ๗ เคาโครงหู ้ ช่วงที่จะเป็นแขนส้ นมาก ั ๘ เค้าโครงจมูก ศีรษะใหญ่กวาตว สมองเร่ิ มเจริญ ่ ั ่ ่  โชคดีอยูที่การศึกษา วาสนาอยูที่ความพยายาม ๙ เคาโครงลิ้น อวยวะเพศเริ่มววฒนาการ ้ ั ิั ๑๐-๔๒ มีอวัยวะอื่น ๆ มีอวยวะต่าง ๆ เกิดข้ ึนตามลาดบ หวใจสมบูรณ์ ั ํ ั ั รอยเท้าของคนกําหนัด (เว้ากลางคือ ใจกลางเท้าลึก)   รอยเท้าของคนเจ้าโทสะ รอยเท้าของคนหลง (เดินลงส้น) (ปลายเท้าจิกลง)  รอยเท้าของผูหมดกิเลส ้ (บริ บูรณ์และมีรอยจักร)
 • 9. ่ ้  พอใจในข้างหลัง มีความหวังอยูขางหน้า  นักมวยที่ขาดคู่ซอมที่แข็งแกร่ ง จะเป็ นนักมวยที่ดีข้ ึนมาไม่ได้ ้ ๖ คําคม คารมธรรม สาระธรรม ๙๙  เมื่อใจไม่สงบ จะพบธรรมะได้อย่างไร อุปกรณ์การทานาของพระพุทธเจ้า ํ มีศรัทธา เป็ น พืช มีความเพียร เป็ น ฝน  รู้นอยแลวปฏิบติ ดีกวารู้สารพดแต่อยเู่ ฉย ้ ้ ั ่ ั มีปัญญา เป็ น แอกและไถ มีหิริ เป็ น งอนไถ  ปัญหามีไวใหเ้ ราแก้ ้ มีใจ เป็ น เชือก มิใช่มีไว้ให้เรากลุม ้ มีสติ เป็ น ผาลและปฏัก โนต เชิญยม ้ ิ้ ธาตุ ๔ ภายในตัวเหล่ านี้  จงจําสิ่ งที่ควรจํา ทประชุมกนเข้าเป็นรูปร่าง เป็นอวยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ี่ ั ั ธาตุดน ิ ธาตนํา ุ ้ ธาตุไฟ ธาตุลม ผม,ขน, นํ้าดี,เสลด, ไฟอบร่างกาย ลมพดข้ ึนเบ้ืองบน ั  เสื อ ไม่เคยทําร้ายลูกเมียของมันเลย เล็บ,ฟัน, หนอง, ให้อบอุน่ ลมพัดลงเบื้องล่าง หนง,เน้ือ, ั โลหิต, ไฟเผาร่างกาย ลมในท้อง  คนเรา เวลากิน จะตองเลือกกินดี ๆ ้ เอ็น,กระดูก, เหงื่อ, ให้ทรุ ดโทรม ลมในไส้ เวลาทํางาน ทําให้ดี ๆ บ้างไม่ได้หรื อไง เยือในกระดูก, มน, ่ ั ไฟเผาร่างกาย ลมพัดตามตัว ไต,หัวใจ,น้ าตา, ํ ให้เราร้อน ลมหายใจ  ความรัก ทาใหคนเป็นกวี ํ ้ ตบ,พงผืด, ั ั นํ้าเหลือง, ไฟเผาอาหาร มาม,ปอด, ้ น้ าลาย, ํ ่ ให้ยอย ความทุกข์ ทําให้คนเป็ นปรัชญา ลาไสใหญ่, ํ ้ น้ าเมือก, ํ พระเมธีธรรมาภรณ์ ลาไสนอย, ํ ้ ้ น้ าลื่นหล่อขอ, ํ ้ อาหารในใหม่, น้ ามูตร,ํ
 • 10. อาหารเก่า, เยือมันสมองในกระโหลกศีรษะ ธาตุดน + ธาตุนา = ๓๒ ่ ิ ํ้ คําคม ๗ ๙๘ คําคม คารมธรรม ้ ์ ้ ั ั ั  แทจริง มนุษยในโลกน้ ี ทุกคนเป็นญาติพี่นองกนท้ งน้ น สัตวที่เจา ์ ้ ทําลายชีวตมันนั้น มันอาจจะเป็ นปู่ ของสู เจ้าก็ได้ หมา แมว พูดภาษาคนไม่ได้ แต่ ิ มนรู้และเขาใจภาษาคนไม่นอย ั ้ ้  นักวิพากษ์วจารณ์ คือ แปรงปัดฝุ่ น ิ ใครคบปราชญ์ กเ็ ป็นปราชญ์ ปรีชาหาญ ใครคบพาล ก็เป็นพาล ่ ั ไมผิดผน  อนาคตไม่เคยคิด เหมือนมะม่วง ไมสะเดา ้ เขาพวพน ้ ั ั อดีตไม่เคยจา ํ รสหวานนั้น ขื่นขม ไม่สมฤดี ทาแต่ปัจจุบน ํ ั ขอโทษที สีกา ่ ่ ิ่ อยาวาหยง ่  คนอกตัญ�ู อยูที่ไหนก็ไร้ความสุ ขความเจริ ญ ดวยสจจริง ้ ั หัวใจ ่ ฉันไม่วาง ถวายวด ั บวชเรี ยน เพื่อปล่อยวาง  ถ้าดูเขาไม่ออกว่าเขาเป็ นคนชนิดใด จงดูเพื่อนของเขา ขอน้องนาง จงห้ามหัก ่ อยารักเลย เพราะเขาเป็นคนชนิดเดียวกนั อนความคิด ั วิทยา เหมือนอาวุธ ประเสริ ฐสุด ซ่อนใส่ เสียในฝัก  ท่านลิขิตชีวตของท่านเอง ิ สงวนคม สมนึก ใครฮึกฮกั จึงค่อยชัก ฟาดฟัน ให้บรรลัย  ถาท่านไม่เห็นเพื่อน เพื่อนก็ไม่เห็นท่าน ้ วชาโลก เรียนเท่าไร ไม่รู้จบ เพราะพิภพ กวางใหญ่ ลึกไพศาล ิ ้ ั ่  ตื่นเช้า ๓ วน ยอมไดเ้ วลาเพิ่มข้ ึนอีก ๑ วัน วชาธรรม เรียนแลวทา จนชานาญ ิ ้ ํ ํ ่ ยอมพบพาน จุดจบ สบสุขเอย
 • 11. ๘ คําคม คารมธรรม คํากลอน ๙๗  ศิษย์ เป็ นเครื่ องวัดความรู ้ครู ์ ั ู่ ั  หากสตางคยงอยย้ง ยืนยง ่ เราก็คงย่อมอยูคง ชีพได้ หากสตางคขาดมือลง ์ เราอยู่ ไดฤา ้  ดีข้ ึนวันละน้อย ๆ ค่อย ๆ ดี ก็ยงดีกว่าไม่ดีข้ ึนเลย ั เราก็ตองแสบไส้ ้ โศกเศร้าธรรมดา ประมูล อุทยพันธ์ ั  แม้แต่จิตใจของท่านเอง บางทีท่านก็ไม่เข้าใจ เช่นนั้น ท่านจะไปเข้าใจจิตใจของผูอื่นได้อย่างไร ้ อนความรู้ ั รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว แต่ใหเ้ ชี่ยว- ชาญเถิด จะเกิดผล  คนที่ไม่เคยทาผดคือ ํ ิ อาจจะชก ั เชิดชู ฟูสกลธ์ คนที่ไม่เคยทาอะไรเลย ํ ถึงคนจน คนไพร่ คงได้ดี  ถ้าท่านปรารถนาจะก้าวหน้า จงมองไปข้างหน้า ช่ วยกันดูแล และจงลืมความหลังเสี ย อย่าได้เหลียวไปดูมนอีกเลย ั ห้องสุ ขา เหล่าน้ ี ที่ท่านเห็น ทุกเชาเยน ้ ็ จงช่วยกน ั หมนรักษา ั่  บุญ อนโจรนาไปไม่ได้ ั ํ อย่าให้ดู สกปรก รกนัยน์ตา น้ า-ไฟฟ้ า ํ ปิดเรียบร้อย จึงค่อยจร  การศึกษาที่ไร้ความคิดก็เป็ นการเสี ยแรงเปล่า วดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา ั แต่ความคิดที่ไร้การศึกษายิงจะเป็ นโทษ ่ ขงจื้อ  คนซื่ อสัตย์ ย่อมให้คามันสัญญาช้าที่สุด ํ ่
 • 12. ๙๖ คําคม คารมธรรม คําคม ๙ กตญ�ูก่อนตาย ั  ไม่ใช่สอนหนงสืออยางบอกหนงสือ ั ่ ั ใหของขวญ ้ ั วนแม่ ั ั ่ นบแตน้ ี แต่ตองสอน อย่างอธิบายให้เข้าใจ หาอะไรอ่านมาก ๆ ้ โดยทาดี ํ ต่อพ่อแม่ ก่อนแก่เฒ่า สนามประลอง คือ การยนอยต่อหนาช้ นเรียน ื ู่ ้ ั ใหท่านได้ ้ ประจักษ์ รักของเรา อ.สุ นีย ์ สิ นธุเดชะ ่ ดีกวาเฝ้า ทาบุญให้ ํ เมื่อวายชนม์ กรมประชาสงเคราะห์  อนดีชวตวตายเมื่อภายหลง ั ั่ ั ั ชื่อก็ยงยนอยมิรู้หาย ั ื ู่  เมื่อมาเกิด ก็ไม่มีใครออนวอนมาเกิด ้ เมื่อตายจากโลกนี้ ก็ไม่มีใครอนุญาตให้ไป  ศีล พึงรู้ได้เพราะอยูร่วมกัน ่ แม่เคยห่วง พวงถน ั เมื่อท่านสาว แต่ถึงคราว มีลูก ถูกหนาที่ ้  ก่อนที่ท่านจะเสี่ยงกิจการใด เมื่อลูกร้อง ตองประสงค์ ้ จานงมี ํ ท่านจะต้องอาศัยความรู้ ความชํานาญ แม่ยนดี ิ ให้ลูกดื่ม จนลืมอาย ความตริ ตรองอันรอบคอบ สนิมเหล็ก เกิดแต่เหล็ก ใช่เสกสรร ความเต็มใจและความกล้าที่จะเสี่ ยงรวมกันเข้าเสี ยก่อน ส่วนกรรมนั้น เกิดที่ตน คนสรรค์สร้าง ไม่มีเหล็ก สนิมหาย มลายจาง  ความจํา เป็ นรากฐานของสติปัญญา ้ ่ คนเวนวาง ไม่ทาํ กรรมไม่มี ธรรมสาโร ภิกขุ  คาพดเพียงคาเดียว อาจทําให้ผฟังทราบว่าผูพดมีความรู้หรื อไม่ ํ ู ํ ู้ ้ ู
 • 13. ๑๐ คําคม คารมธรรม คํากลอน ๙๕  เมื่อก่อนประมาท ภายหลังไม่ประมาท เขาชื่อว่า ่  เอาแผนฟ้า มาวาง ต่างกระดาษ ทาโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์ พนจากเมฆหมอกฉะนั้น ํ ้ เมรุ ราช เป็ นปากกา มาถือเขียน องคุลิมาลเถระ ผมีอดีตเป็นจอมโจร ู้ มหาสมุทร ดุจหมึก แลวตรึกเพียร ้ ไม่อาจเขียน พรรณนา พระคุณของแม่เลย  ธรรมชาติ เป็นครูเอกของโลก ออฟไซน์ ภัยมี ทุกคน เขาอยาก ใหเ้ ราดี  ชีวตอนไร้ความรู้น้ น ิ ั ั แต่เราเด่น ข้ ึนทุกที เขาหมนไส้ ั่ ประหน่ ึงดอกกุหลาบอนไร้กลิ่นหอม ั จงทําดี แต่อยาเด่น ่ จะเป็นภย ั ไม่มีใคร เขาอยากเห็น เราเด่นเกิน  คนเรานี้ถาเหงื่อออกน้อย นํ้าตาก็ออกมาก ้ คนดี ชอบแก้ไข และถาเหงื่อออกมาก น้ าตาก็ออกนอย ้ ํ ้ คนจญไร ั ชอบแก้ตว ั กลวิธีแก้ทุกข์ คนชว ั่ ชอบทาลาย ํ คนมกง่ายั ชอบทิ้ง  หนังสื อพิมพ์ เป็ นกระจกเงาของโลก คนจริง ชอบทา ํ คนระยา ํ ชอบนินทา  ทุกคนมีเวลาเท่ากนอยางเป็นธรรมคือ ๒๔ ชวโมง ั ่ คนมีปัญญา ชอบนิ่ง ่ั ่ ก็อยูที่เราจะจัดการเวลาตรงนี้ อย่างไรให้เกิดประโยชน์ ่ ถึงพอจน ทนได้ ่ ์ ั ไมทุกขหนก ดร.ทักษิณ ชินวัตร เท่าลูกรัก ประพฤติตน เป็นคนชว ่ั ลูกกี่คน ทนเลี้ยงได้ ไม่หมองมัว  กอไมดอกที่ไม่มีดอกในฤดูน้ ี อาจผลิดอกในดูหนา ้ ้ ไม่โศกเศร้า เท่าลูกตว ั ชัวระยํา ่
 • 14. ๙๔ คําคม คารมธรรม คําคม ๑๑ ทีเด็ดนักเทศน์  มีรักในวัยเรี ยน เหมือนจุดเทียนกลางพายุ เป็นนกเทศน์ ั ที่ดี มีกลเมด ็ พราวดวยเกล็ด ้ ภาษา วาทศิลป์ ั่ ั ู่  ดีหรือชวมนอยที่จิตของมึง ท้งจดจา ั ํ คนควา ้ ้ เป็นอาจิณ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จึงไม่สิ้น คนชม นิยมเอย  ไม่มีใครทายใจของอีกฝ่ายหน่ ึงไดเ้ พียงแค่ดูใบหนา้ เมื่อหนุ่มสาว เฝ้าหลง ตรงความงาม สุภาษิตญี่ป่ ุน ไม่หยงดู ั่ ให้รู้กนั มนไม่เที่ยง ั มัวประมาท หลงสุ ข ก็พอเพียง ้  คนดีเท่านั้นที่กาวหน้า ธรรมะเท่านั้นที่ทาให้คนดี ํ ทุกวันเคียง ใกลตาย้ ไปทุกที  คนรอบข้างคือ ครู ของเรา เมื่อยามแก่ ตามว ั หวก็หงอก ั ที่ช้ าชอก ํ หนงก็เหี่ยว ั เรี่ยวแรงหมด  ละครสอนให้รู้จกมนุษย์ ทําให้เข้าใจกับคนทุกระดับ ั หูก็อ้ือ มวหลง ั ํ ลืมกาหนด สุดรันทด อนิจจง ั สังขารเอย  หน้านอกบอกความงาม หน้าในบอกความดี หน้าที่บอกความสามารถ เมื่อเรารู้ ทุกวันอยู่ สู่ ความตาย ก็จงรีบ ขวนขวาย แต่กุศล  เรื่องที่หูไดยนไม่แน่นอน ้ิ ถ้าใครรู ้ ทาดีไว ้ ํ ไม่ทุกข์ทน บุญกุศล อุ่นใจ คลายลําเค็ญ เรื่องที่เห็นแมเ้ พียงตาเดียวกเ็ ป็นเรื่องจริง นิพล
 • 15. ๑๒ คําคม คารมธรรม คํากลอน ๙๓  ทําบาปเองย่อมเศร้าหมองเอง หนักไม่ เทียบ ไม่ทาบาปเองย่อมหมดจดเอง ํ ทั้งสามภพ ยกต้ ง ั ข้ ึนชงเปรียบ ั่ ความหมดจดและความเศร้าหมอง เป็นของเฉพาะตว ั หนักไม่เทียบ พระคุณแม่ สุดแลหา ถึงอบอุ่น สุริยน ั และจันทรา คนอื่นทาคนอื่นใหหมดจดหาไดไม่ ํ ้ ้ อกมารดา อิงอุ่น กว่าสูรย์จนทร์ ั ถึงธารทิพย ์ หลังไหล ่ มาใหดื่ม ้  ไม่มีเกียรติยศอื่นใด ไม่ปลาบปลื้ม ซาบซ่าน เท่าธารถน ั ที่น่าภาคภูมิใจยิงไปกว่าการเป็ นครู สอนธรรมะ ่ ถึงนางฟ้า มาอุม ้ ช่วยคุมกัน ้ ั พ.อ.ปิ่น มุทุกนต์ ไม่เทียมทัน ตาแม่ ที่แลมอง แมสงขาร ้ ั ลาญแหลก แม่แลกได้ หวงจะให้ ั ลูกตน พ้นภัยผอง  ธรรมแล ย่อมรักษาผูประพฤติธรรม ้ แม้สูญสิ้น ดินฟ้ า ธารานอง ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔ พระคุณของ แม่ขาน้ ี ้ ย่อมมีเอย  การเข้าตะราง การตาย และการตกนรก ่ ้ อยาเขาใจ ไปวา ่ ต้องเรี ยนมาก มักจะเป็ นงานที่เราต้องทําคนเดียว ตองปฏิบติ ้ ั ลาบาก ํ จ่ ึงพนได้ ้ กลวิธีแก้ทุกข์ ถารู้จริง ้ สิ่งเดียว ก็ง่ายดาย รู้ดบให้ ั ไม่มีเหลือ เชื่อก็ลอง Whilc l breathe l hope. เพื่อนดี มีหน่ ึง ถึงจะนอย ้ ในขณะที่ขาพเจ้ายังมีลมหายใจอยู่ ข้าพเจ้าย่อมมีความหวัง ้ ่ ดีกวาร้อย เพื่อนคิด ริษยา เหมือนหนึ่งเกลือ นิดหน่อย ด้อยราคา  มหาวิทยาลัยใด ๆ ก็หาเท่ามหาวิทยาลัยโลก ั ่ ยงดีกวา นํ้าเค็ม เต็มทะเล โลกคือ ตําราเล่มใหญ่ที่สุด
 • 16. ๙๒ คําคม คารมธรรม ้ ้ ้็ ้  กอนหินนอยขวางทาง ขามไดกขามไป ้ กอนหินใหญ่ขวางทาง เขย้อนไดก็เขย้อนไป ้ ื ้ ื ภูเขาใหญขวางทาง อ้อมได้ก็ออมไป ่ ้ จากถุงกล้ วยแขก ่ ํ  แมจะทางานที่คนอื่นเห็นวาต่า ้ ํ แต่ท่านทางานน้ นดวยใจสูง ํ ั ้ และทาใหดีเท่าที่จะสามารถทาได้ ํ ้ ํ ก็จดไดวาท่านเป็นคนสูงได้ ั ้่  ไม่ควรจะมีอาวธ ในมือของผรักษาความยติธรรม ุ ู้ ุ  เขาผซ่ ึงยมไม่เป็น ไม่ควรเปิดร้านคาขาย ู ้ ิ้ ้ อบายมุข (แปลว่า ทางแห่งความเสื่อม) ๖ ผร้าย ี สุ ภาษิตจีน ผีที่หนึ่ ง ชอบสุรา เป็นอาจิณ ไม่ชอบกิน ขาวปลา เป็ นอาหาร ้ ผีที่สอง ชอบเที่ยว ยามวิกาล  เมื่อท่านสร้างงาน ใหท่านรีบสร้างคนคู่กบงาน ้ ั ไม่รักบาน รักลูก รักเมียตน ้ ผีที่สาม ชอบดู การละเล่น เอาคนดีจุกช่องใหพร้อม งานจะเป็นอนุสรณ์ของท่าน ้ ไม่ละเว้น บาร์คลบ ละครโขลน ั ผีที่สี่ คบคนชัว มัวกับโจร ่ ่ หนี ไม่พน อาญา ้ ตราแผ่นดิน ผีที่ห้า ชอบเล่น กีฬาบัตร  คนศรแมจะทาดวยไมอนวจิตรสกปานใด ั ้ ํ ้ ้ั ิ ั สารพัด ถัวโป ไฮโลสิ้ น ่ ถาปราศจากสายแลว จะยงไม่ไดเ้ ลย ้ ้ ิ ผีที่หก เกียจคร้าน การทํากิน มีท้งสิ้น หกผี ั อัปรี ยเ์ อย คําคม ๑๓
 • 17. ๑๔ คําคม คารมธรรม ่ แต่ยอมทําลายโค่นต้นอันสูงใหญ่  ทาตามใจของท่าน ถาท่านคิดวาท่านทาถูก ํ ้ ่ ํ เพราะการกระทาทุกอยาง ํ ่ จะหนีการวจารณ์ไปในทางดีและร้ายไม่พน ิ ้ ท่านทาก็ถูกด่า ไม่ทาก็ถูกด่า ํ ํ  ก่อนการพัฒนาอะไรทั้งหมด จะต้องเริ่ มจากการพัฒนาตัวเองก่อน  คนเราเลือกเกิดไม่ได ้ แต่เลือกที่จะเป็นได ้ ู่ ั  จงเรียนเสียขณะอยในวยเรี ยน มีเวลาอีกมากพอจะรื่ นเริ ง  ถ้าท่านต้องการหาครู ให้ถกต้องตามความประสงค์ ู ท่านจะต้องหาคนที่พบความสําเร็ จมาแล้ว  สําเนียงบอกภาษา กิริยาบอกสกุล  ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่จะไปเรียนรู้อะไร ต่ออะไรหลายอย่าง ที่ใช้การไม่ได้  อันว่าพายุ ย่อมไม่หกราญกอหญ้าโอนอ่อนไปตาม ั
 • 18. คํากลอน ๙๑ ๙๐ คําคม คารมธรรม คอยสอดคอยส่อง คอยมองคอยเมียง เจ็ดวัน เว้นดีดซ้อม ดนตรี บานใกลเ้ รือนเคียง คอยเรียกขาน ้ ห้าวัน อักขระหนี เนิ่นช้า ไต่ถามยามทุกข์ ข้าวสุ กข้าวสาร สามวัน จากนารี เป็ นอื่น ั ้ ํ ขาดเหลือเจือจาน กนดวยน้ าใจ หนึ่งวัน เว้นล้างหน้า อับเศร้าหมองศรี เมตตาปรานี มีความเอ้ือเฟ้ื อ พริกอยเู่ รือนเหนือ เกลืออยเู่ รือนใต ้  ฟังส่ิ งที่ไม่ควรฟัง กเ็ สียหู พี่ให้ไก่มา น้องเอาปลาไป  ดูสิ่งที่ไม่ควรดู กเ็ สียตา วิสัยคนไทย ย่อมมีเมตตา  เจรจาส่ิ งที่ไม่ควรเจรจา กเ็ สียปาก พระพิจิตรธรรมพาที ่ เป็นพระเณร เขญใจ ใครวาสุข ็ ท้อทําไม ในชีวต ที่ผดพลาด ิ ิ หมดสนุก ทางใจ ใครจะเห็น ใช่ชีวาตย ์ วอดดิ้น สิ้นสลาย ตองตื่นเชา อุมบาตร ลาดตระเวน ้ ้ ้ ถึงล้มลุก คลุกคลาน ซมซานกาย ใครจะเห็น ว่าในบาตร ขาดอะไร อย่ายอมพ่าย หน่ายชีวต คิดสู ้มน ิ ั  ผูกมิตร ชิดเชื้ อ น้ นเหลือยาก ั ็ ่ ั่ ถึงเหล็กฟาด รัดไว้ กไมมน จะผูกด้วย มนตเ์ สก ลงเลขยันต์ ก็ไม่มน เหมือนผกไว ้ ดวยไมตรี ั่ ู ้