บทกลอนเกี่ยวกับครู

niralai

รวมบทกลอนเกี่ยวกับครู

ครู …
ใครคือครูครูคือใครในวันนี ้    ใช่อยูที่ปริญญามหาศาล
                       ่
ใช่อยูที่เรี ยกว่าครูอาจารย์
      ่           ใช่อยูนานสอนนานในโรงเรี ยน
                        ่
ครูคือผู้ชี ้นาทางความคิด     ให้ ร้ ูถกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
                      ู
ให้ ร้ ูทกข์ร้ ูยากรู้พากเพียร
     ุ            ให้ เปลี่ยนแปลงสู้ร้ ูสร้ างงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์   ให้ สงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
                     ู
ครูคือผู้สงสมอุดมการณ์
       ั่         ปณิธานเพื่อคนอื่นใช่ตวเอง ั
ครูจงเป็ นนักสร้ างผู้ยิ่งใหญ่
    ึ             สร้ างคนจริงสร้ างคนกล้ าสร้ างคนเก่ง
สร้ างคนให้ เป็ นตัวของตัวเอง   ขอมอบเพลงนี ้มาบูชาครู
                 (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

             เปลวเทียน…
เปลวเทียนละลายแท่ง        เพื่อเปล่งแสงอันอาไพ
ชีวิตมลายไป            เหลือสิ่งใดไว้ ทดแทน
ชีวิตไร้ สาระขณะนี ้       ยังไม่สายเกินที่จะแก้ ไข
แม้ นชีวิตเหลือน้ อยลงเพียงใด   ควรภูมิใจ ที่ได้ ทาดีทนั
มีใครเห็นหรื อไม่ เป็ นไรเล่า   ตัวของเราควรทาดีที่สร้ างสรรค์
มีใครเห็นหรื อไม่ ไม่สาคัญ    ใจเรานัน รู้วาดี เท่านี ้พอ
                      ้ ่
บูชาครู
กลิ่นหญ้ าแพรกดอกมะเขือเจือกลิ่นธูป      ก่อเป็ นรูปวันพิธีมีความหมาย
เพื่อราลึกถึงคุณครูผ้ พลีกาย
            ู           สองมือหมายปั นศิษย์ตนเป็ นคนดี
                                   ้
ขอปวงศิษย์ร่วมใจให้ เป็ นหนึง  ่       กระทาซึงสิ่งดีดีที่เกื ้อหนุน
                               ่
สารวจจิตสารวมกายให้ เป็ นบุญ          ทดแทนคุณแด่ปวงครูผ้ ปราณี ู
ครูคือผู้ชี ้นาทางความคิด           ให้ ร้ ูถกรู้ผิดรู้แก่นสาร
                             ู
รู้อานเขียนเพียรสู้ร้ ูสร้ างงาน
  ่                     ปณิธานสอนศิษย์ให้ เป็ นคน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์          ให้ สงสุดด้ วยความดีมีเหตุผล
                            ู
อุดมการณ์ เพื่อส่วนใหญ่ใช่สวนตน  ่      ศิษย์ทกคนน้ อมบูชาค่าของครู
                              ุ
                พระคุณครู
แม้ ครูแม้ นแผ่นฟาสูงกว่าสูง
          ้             ศิษย์คือยูงเยี่ยมฟาเวหาหาว
                                 ้
แม้ ครูเหมือนเดือนแรงแสงสกาว          ศิษย์คือดาวเด่นอยูคดวงเดือน
                                  ่ ู่
แม้ ครูแม้ นแผ่นภพครบคุณค่า          ศิษย์คือหญ้ ายิ่งดูมีอยูเ่ กลื่อน
แม้ ครูคล้ ายสายน ้าความเย็นเยือน       ศิษย์เสมือนมัจฉาพาสราญ
แม้ ครูคล้ ายสายลมที่พรมพลิ ้ว         ศิษย์คือริวระลอกกระฉอกฉาน
                             ้
แม้ ครูคล้ ายสายฝนหล่นตามกาล          ศิษย์เปรี ยบปานป่ าไม้ สวนไร่นา
แม้ ครูคล้ ายไม้ ที่มีผลดก           ศิษย์คือนกเนาอยูร้ ูคณค่า
                                  ่ ุ
แม้ ครูเป็ นเช่นธรรมพระสัมมา          ศิษย์คือสาวกนาธรรมสืบไป
แม้ ครูเหมือนเรื อนตายหมายมันอยู่  ่     ศิษย์คือผู้พร้ อมมาพักอาศัย
แม้ ครูเป็ นเช่นแรงแสงเทียนชัย         ศิษย์ยอมไม่มืดมนทุกหนทาง
                           ่
พระคุณครูผ้ ให้ จงใหญ่ยิ่ง
         ู ึ              ไม่เคยทิ ้งทอดศิษย์คดเหินห่าง
                                   ิ
แต่ศษย์กลับลับหายเหมือนวายวาง
   ิ                    ปล่อยครูแจวเรื อจ้ างอย่างช ้าใจ
               (ส. เชื ้อหอม)
                  เทียน
กลางความมืดยืดยาวหนาวฉะนี ้          เทียนริบหรี่ ดวงหนึงพึงทอแสง
                                  ่ ่
จากดวงหนึงจุดต่อไปไฟจึงแรง
        ่                แม้ ลมแกล้ งก็มิหวันอันตราย
                                 ่
แสงเทียนทองส่องสว่างทางชีวิต          ส่องความคิดความรู้ครูทงหลาย
                                    ั้
จากหัวใจใสสว่างงามพร่างพราย          จุดประกายการศึกษามหาชน
เทียนย่อมร้ อนย่อมไหม้ เพื่อให้ แสง      ยิ่งไฟแรงยิ่งสลายละลายหล่น
น ้าตาเทียนเปรี ยบค่าน ้าตาคน         อุทิศตนมิได้ หวังในรางวัล
เทียนคือครูผ้ ให้ ไฟชีวิต
         ู              ให้ ความรู้คความคิดแก่ศิษย์ขวัญ
                              ู่
จงให้ แสงแรงกล้ าร่วมฝ่ าฟั น        จงพร้ อมกันจุดบูชาค่าของครู
    กลิ่นหญ้ าแพรกดอกมะเขือเจือกลิ่นธูป     ก่อเป็ นรูปวันพิธีมีความหมาย
    เพื่อระลึกนึกถึงครูผ้ พลีกาย
               ู           สองมือหมายปั นศิษย์ตนเป็ นคนดี
                                   ้
    ปาเจราเปล่งมาด้ วยเคารพ           จริยาน้ อมนบทบถวาย
    โหนตุแด่คณครูมิร้ ูคลาย
         ุ                 คุณตตราไหว้ นสาสักการะคุณ
                            ุ      ุ

    รู้อยูแก่ใจสุดซึ ้งพวกเธอดื ้อ
       ่                   ครูขอซื ้อด้ วยศีลธรรมจะได้ ไหม
    ซื ้อเพราะรัก เพราะห่วง ดังดวงใจ       อยากให้ ร้ ูครูเมื่อย เหนื่อยเพราะเธอ

    เธอเป็ นใครไม่สาคัญ             สาหรับครูนนเธอคือลูก
                               ั้
    จะรักและพันผูก                จะสอนลูกให้ เป็ นคนดี

บางครังครูร้ ูสกเหนื่อยและเมื่อยล้ า
    ้    ึ             บางครังอยากบอกว่าหมดกาลังใจ
                          ้
บางครังท้ อแท้ กบศิษย์ที่ไม่เอาไหน
     ้    ั            บางครังอยากจะร้ องไห้ กบศิษย์ที่ซุกซน
                           ้          ั
บางครังคิดว่าจะไม่บน - คิดว่าจะไม่สน
      ้     ่          ไม่อยากอดทน - แต่ก็สบสนกับตัวเอง
                                     ั
แต่เกรงว่าวันหน้ าศิษย์ไม่ร้ ู –     ทังผู้คนอาจลบหลูและข่มเหง
                      ้          ่
จึงพยายามพร่ าสอนศิษย์ด้วยตนเอง -     เพื่อรี บเร่งให้ ศิษย์ได้ เป็ นคนดี

    ศิษย์รักคือความหวัง        ดุจพลังอันโดดเด่น
    พร่ าสอนทุกเช้ าเย็น        ถึงลาเค็ญก็ส้ ทนู
    เพียงศิษย์เกิดปั ญญา        เพื่อวันหน้ าไม่หมองม่น
    เหนื่อยนักหรื อขัดสน        เผ้ าทนไม่ท้อถ้ อย
    อยากเห็นเจ้ าได้ ดี        มีศกดิ์ศรี ไม่ต่าต้ อย
                        ั
    ชีวิตครูไม่เลิศลอย         หวังศิษย์น้อยก้ าวหน้ าไป

    ครูคือ  แสงทองชีวิต        ครูคือ  ดวงจิตอันสูงค่า
    ครูคือ  ผู้ที่ให้ วิชา      ครูคือ  ผู้ที่พาเราก้ าวไกล
    ครูคือ  ยานวิเศษลาไม่น้อย     ครูคือ  ผู้ที่คอยเอาใจใส่
    ครูคือ  หลักนาประจาใจ       ครูคือ  หลักชัยของชีวิต
สูงเยี่ยมเทียมฟาอย่าดู
         ้       ถูกครูซงปลูกวิชามาแต่หลัง
                    ึ่
ศิษย์ไร้ ครูอยูได้ ไม่จีรัง
        ่         อย่าโอหังบังอาจประมาทครู
หน้ าที่ครูใช่เพียงมาสอน     แต่อาทรห่วงศิษย์เป็ นนิสยั
เผ้ าอบรมบ่มศิษย์ด้วยจิตใจ    เพื่อช่วยให้ เยาวชนเป็ นคนดี

คุณครูจ๋าโปรดทราบไว้ สกนิด ั    ว่าดวงจิตของศิษย์คนึงหา
เคารพรักเชิดชูและบูชา        เช่นมารดาบิดของศิษย์เอง
แม้ บางครังคุณครูจะหงุดหงิด
      ้            สังสอนศิษย์ด้วยจิตคล้ ายข่มเหง
                   ่
ศิษย์ทงกลัวทังเศร้ าทังยาเกรง
    ั้   ้    ้     ศิษย์ผิดเองทาครูให้ ไม่สบายใจ
ขอคุณครูผ้ มีคณการุณย์ศิษย์
       ู ุ          โปรดจงช่วยอโหสิกรรมศิษย์ทาไว้
ปลดเปลื ้องบาปออกไปจากายใจ     โปรดอภัยพลังแต่หลังมา
                        ้
นับแต่นี ้ศิษย์ฝึกตนเริ่มต้ นใหม่  สารวยกายวาจาใจให้ แน่หนา
ไม่ให้ ผิดคุณครูผ้ เู มตตา     ขอสัญญา “พุทธบุตร” หยุดต่าทรามสักวันหนึงเธอจะรู้ว่าครูรัก
     ่             สักวันหนึงจักประจักษ์เป็ นสักขี
                        ่
สักวันหนึงเธอจะรู้ว่าครูดี
      ่            สักวันหนึงคงได้ ดีเพราะเชื่อครู
                       ่

ครู คือ          ผูอบรม
               ้            บ่มนิสัย
เป็ นเทียนไข       ส่ องสว่าง         สู่ ทางฝัน
ครู เป็ นนัก       แก้ปัญหา          สารพัน
ช่วยสร้างสรรค์      สังคม           ให้ร่มเย็น
ชัวชีวต
 ่ ิ           ของครู           คือผูให้
                              ้
ไม่เคยหวัง        ว่าจะได้          หรื อดีเด่น
ชีวตครู
  ิ           สู ้ตรากตรา        อย่างลาเค็ญ
เพียงเพื่อเห็น      ความสัมฤทธิ์        ของศิษย์ตน
ครู เป็ นครู       ทุกยาม           ในความคิด
อบรมศิษย์         และสอนสั่ง         ใช่หวังผล
   ่
ไม่วาศิษย์        จะยากดี          มีหรื อจน
ครู ทุกคน         ห่วงใยเขา         เท่าเท่ากัน
ศิษย์ เอ๋ยพ่อแม่หวังพึงพาเจ้า
           ่      ครู เล่าหวังเจ้ าสร้ างชื่อ
ชาติหวังกาลังฝี มือ        เจ้ าคือความหวังทั้งมวล

หากโลกนีมเี พียงเสียงหัวเราะ
     ้            คงไม่ เหมาะสมนักคนจักเบือ  ่
โลกนีจงมีนาตามาคลอเครือ
   ้ึ ้             หลังรินเพือรดหัวใจไม่ ให้ เซ็ง
                    ่   ่
ขอเพียงเธอรู้ คุณค่ารู้หน้ าที่  ขอเพียงมีใจพันผูกชี้ถูกผิด
ขอเพียงเธอใฝ่ ศรัทธาค่าชีวิต   ก็มสิทธิ์ป้ันกรวดดินเป็ นจินดา
                   ี

ถึงสู งเยียมเทียมฟ้ าอย่ าดูถูก
     ่            ครู ซึ้งปลูกวิชามาแต่ หลัง
ศิษย์ ไร้ ครู อยู่ได้ ไม่ จรัง
              ี   อย่ าโอหังบังอาจประมาทครู

หน้ าทีครู ใช้ ว่าเพียงมาสอน
    ่             แต่ อาทรห่ วงศิษย์ เป็ นนิสัย
เฝ้ าอบรมบ่ มศิษย์ ด้วยจิตใจ   เพือช่ วยให้ เยาวชนเป็ นคนดี
                   ่

เขาว่ าไผ่ หนาบางยังต่ างปล้อง พีกบน้ องต่ างใจใช่ ฉงน
                 ่ั
จะเลวบ้ างดีบ้างก็คอคน
          ื      อย่ างน้ อยๆ ร้ อยคนยังร้ อนใจ

เธอเป็ นใครไม่ สาคัญ            สาหรับครู น้ันเธอคือลูก
จะรักและพันผูก               สั่ งสอนลูกเป็ นคนดี

รู้ อยู่แก่ใจสุ ดซึ้งพวกเธอดือ
               ้       ครู ขอซื้อด้ วยศีลธรรมจะได้ ไหม
ซื้อเพราะรักเพราะหวงดังดวงใจ
              ่        จงจาไว้ ครู เหนื่อยเมือยเพราะเธอ
                                 ่

     ศิษย์ รักคือความหวัง       ดุจพลังอันโดดเด่ น
     พร่าสอนทุกเช้ าเย็น        ถึงลาเค็ญก็สู้ ทน
     เพียงศิษย์ เกิดปัญญา       เพือวันหน้ าไม่ หมองหม่ น
                       ่
     เหนื่อยนักหรือขัดสน        ครู เฝ้ าทนไม่ ท้อถอย
     อยากเห็นเจ้ าได้ ดี        มีศักดิ์ศรีไม่ ตาต้ อย
                              ่
     ชีวตครู ไม่ เลิศลอย
      ิ               หวังศิษย์ น้อยก้าวหน้ าไป

Recomendados

บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2 por
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2niralai
10.5K visualizações4 slides
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์ por
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์niralai
107.6K visualizações1 slide
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3 por
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3niralai
7K visualizações6 slides
มาลาบูชาครู por
มาลาบูชาครูมาลาบูชาครู
มาลาบูชาครูniralai
19.2K visualizações10 slides
กลอนครูและคำคม por
กลอนครูและคำคมกลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคมniralai
11.2K visualizações15 slides
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2 por
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2niralai
5.6K visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5 por
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5niralai
3K visualizações3 slides
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม por
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมniralai
75.3K visualizações1 slide
การอ่านแปลความ ตีความและขยายความ por
การอ่านแปลความ ตีความและขยายความการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ
การอ่านแปลความ ตีความและขยายความSurapong Klamboot
52.2K visualizações15 slides
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine por
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sineคัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ SineKat Suksrikong
12.3K visualizações14 slides
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่ por
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่niralai
1.4K visualizações5 slides
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ por
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์niralai
14.4K visualizações2 slides

Mais procurados(20)

บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5 por niralai
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
niralai3K visualizações
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม por niralai
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
niralai75.3K visualizações
การอ่านแปลความ ตีความและขยายความ por Surapong Klamboot
การอ่านแปลความ ตีความและขยายความการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ
การอ่านแปลความ ตีความและขยายความ
Surapong Klamboot52.2K visualizações
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine por Kat Suksrikong
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sineคัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine
Kat Suksrikong12.3K visualizações
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่ por niralai
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
niralai1.4K visualizações
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ por niralai
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
niralai14.4K visualizações
วิเคราะห์หลักสูตรไทย55 por Nun'Top Lovely LoveLove
วิเคราะห์หลักสูตรไทย55วิเคราะห์หลักสูตรไทย55
วิเคราะห์หลักสูตรไทย55
Nun'Top Lovely LoveLove35.7K visualizações
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓ por kruthai40
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
kruthai40136.8K visualizações
แบบฝึกหัด por Hansa Srikrachang
แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
Hansa Srikrachang118.4K visualizações
ประโยคความซ้อน por พัน พัน
ประโยคความซ้อนประโยคความซ้อน
ประโยคความซ้อน
พัน พัน60.9K visualizações
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2 por niralai
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2
niralai4.7K visualizações
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย por พัน พัน
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
พัน พัน80.1K visualizações
สื่อ Powerpoint รสวรรณคดีใหม่.ppt1 por krubuatoom
สื่อ Powerpoint รสวรรณคดีใหม่.ppt1สื่อ Powerpoint รสวรรณคดีใหม่.ppt1
สื่อ Powerpoint รสวรรณคดีใหม่.ppt1
krubuatoom18.7K visualizações
สารพันเลือกสรรตีความ por พัน พัน
สารพันเลือกสรรตีความสารพันเลือกสรรตีความ
สารพันเลือกสรรตีความ
พัน พัน17.5K visualizações
บทไหว้ครู por kashinova
บทไหว้ครูบทไหว้ครู
บทไหว้ครู
kashinova8K visualizações
กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้] por Nongkran_Jarurnphong
กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้]กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้]
กาพย์ยานี11และโคลงสี่สุภาพ [โหมดความเข้ากันได้]
Nongkran_Jarurnphong13.5K visualizações
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร por niralai
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตรคู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
niralai24.2K visualizações
ปกโครงงานคุณธรรม por SophinyaDara
ปกโครงงานคุณธรรมปกโครงงานคุณธรรม
ปกโครงงานคุณธรรม
SophinyaDara1.6K visualizações
แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3 por teerachon
แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3
teerachon45.6K visualizações

Destaque

คำกลอนสอนศิษย์ por
คำกลอนสอนศิษย์คำกลอนสอนศิษย์
คำกลอนสอนศิษย์PomPam Comsci
12.6K visualizações1 slide
บทบรรยายอำลาเพื่อน por
บทบรรยายอำลาเพื่อนบทบรรยายอำลาเพื่อน
บทบรรยายอำลาเพื่อนniralai
21K visualizações5 slides
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต por
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตคำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตWave RedCyber
16.3K visualizações11 slides
กลอนเทียนปัญญา por
กลอนเทียนปัญญากลอนเทียนปัญญา
กลอนเทียนปัญญาniralai
10.9K visualizações4 slides
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา por
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาบทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาniralai
31K visualizações1 slide
คำกลอนก่อนจะสายเกินไป por
คำกลอนก่อนจะสายเกินไปคำกลอนก่อนจะสายเกินไป
คำกลอนก่อนจะสายเกินไปniralai
4.2K visualizações1 slide

Destaque(20)

คำกลอนสอนศิษย์ por PomPam Comsci
คำกลอนสอนศิษย์คำกลอนสอนศิษย์
คำกลอนสอนศิษย์
PomPam Comsci12.6K visualizações
บทบรรยายอำลาเพื่อน por niralai
บทบรรยายอำลาเพื่อนบทบรรยายอำลาเพื่อน
บทบรรยายอำลาเพื่อน
niralai21K visualizações
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต por Wave RedCyber
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตคำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
Wave RedCyber16.3K visualizações
กลอนเทียนปัญญา por niralai
กลอนเทียนปัญญากลอนเทียนปัญญา
กลอนเทียนปัญญา
niralai10.9K visualizações
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา por niralai
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาบทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
niralai31K visualizações
คำกลอนก่อนจะสายเกินไป por niralai
คำกลอนก่อนจะสายเกินไปคำกลอนก่อนจะสายเกินไป
คำกลอนก่อนจะสายเกินไป
niralai4.2K visualizações
หนังสือรุ่นโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล ปีการศึกษา 2551 por Tos Prom
หนังสือรุ่นโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล ปีการศึกษา 2551หนังสือรุ่นโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล ปีการศึกษา 2551
หนังสือรุ่นโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล ปีการศึกษา 2551
Tos Prom11K visualizações
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1 por niralai
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1
niralai5.6K visualizações
บทบรรยายพระคุณแม่ por niralai
บทบรรยายพระคุณแม่บทบรรยายพระคุณแม่
บทบรรยายพระคุณแม่
niralai35.4K visualizações
คำคมคารมธรรม por niralai
คำคมคารมธรรมคำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
niralai8.2K visualizações
คำคมคำขาย por guestab14f9a
คำคมคำขายคำคมคำขาย
คำคมคำขาย
guestab14f9a55.7K visualizações
คำคมคารมปราชญ์ por niralai
คำคมคารมปราชญ์คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์
niralai10.7K visualizações
ข้อคิด...สะกิดใจ por Na Tak
 ข้อคิด...สะกิดใจ ข้อคิด...สะกิดใจ
ข้อคิด...สะกิดใจ
Na Tak6K visualizações
กลอนนักเรียนผู้อาภัพ แต่งเนื่องในวันครู por Tongsamut vorasan
กลอนนักเรียนผู้อาภัพ แต่งเนื่องในวันครูกลอนนักเรียนผู้อาภัพ แต่งเนื่องในวันครู
กลอนนักเรียนผู้อาภัพ แต่งเนื่องในวันครู
Tongsamut vorasan419 visualizações
ทำเนียบรุ่น ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มรช. 2551 por kanjana2536
ทำเนียบรุ่น ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มรช. 2551ทำเนียบรุ่น ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มรช. 2551
ทำเนียบรุ่น ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มรช. 2551
kanjana2536 2.8K visualizações
พ่อแม่ก็แก่เฒ่า por niralai
พ่อแม่ก็แก่เฒ่าพ่อแม่ก็แก่เฒ่า
พ่อแม่ก็แก่เฒ่า
niralai21.2K visualizações
กลอนวันสำคัญต่าง ๆของอาม por guest03bcafe
กลอนวันสำคัญต่าง ๆของอามกลอนวันสำคัญต่าง ๆของอาม
กลอนวันสำคัญต่าง ๆของอาม
guest03bcafe11.3K visualizações
Mindmap เทียนปัญญา por niralai
Mindmap เทียนปัญญาMindmap เทียนปัญญา
Mindmap เทียนปัญญา
niralai2.1K visualizações
คำนำและคำนิยม หนังสือ Marketing Ideas por Worawisut Pinyoyang
คำนำและคำนิยม หนังสือ Marketing Ideasคำนำและคำนิยม หนังสือ Marketing Ideas
คำนำและคำนิยม หนังสือ Marketing Ideas
Worawisut Pinyoyang9.1K visualizações
เศรษฐกิจพอเพียง por Guntima NaLove
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
Guntima NaLove6.8K visualizações

Similar a บทกลอนเกี่ยวกับครู

รายการขอขมาบูชาครู por
รายการขอขมาบูชาครูรายการขอขมาบูชาครู
รายการขอขมาบูชาครูniralai
1.3K visualizações3 slides
ความหมายของครู por
ความหมายของครูความหมายของครู
ความหมายของครูniralai
7.2K visualizações37 slides
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3 por
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3niralai
3.6K visualizações6 slides
พิธีไหว้ครู por
พิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครูnongklongdondaeng school khonkaen 3
2.2K visualizações4 slides
Jaidee por
JaideeJaidee
Jaideeinforyw
8.5K visualizações18 slides

Similar a บทกลอนเกี่ยวกับครู(20)

รายการขอขมาบูชาครู por niralai
รายการขอขมาบูชาครูรายการขอขมาบูชาครู
รายการขอขมาบูชาครู
niralai1.3K visualizações
ความหมายของครู por niralai
ความหมายของครูความหมายของครู
ความหมายของครู
niralai7.2K visualizações
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3 por niralai
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
niralai3.6K visualizações
Jaidee por inforyw
JaideeJaidee
Jaidee
inforyw8.5K visualizações
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู4 por niralai
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู4บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู4
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู4
niralai1.4K visualizações
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร por niralai
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
niralai669 visualizações
นุ่น ครูดอย por krunoony
นุ่น ครูดอยนุ่น ครูดอย
นุ่น ครูดอย
krunoony266 visualizações
บทความ2 por duenka
บทความ2บทความ2
บทความ2
duenka239 visualizações
หลักการทำงาน por putjohn
หลักการทำงาน หลักการทำงาน
หลักการทำงาน
putjohn1.4K visualizações
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน por putjohn
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
putjohn2.7K visualizações
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1 por Mameaw Pawa
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1
Mameaw Pawa68.4K visualizações
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้าน por krupornpana55
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้านครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้าน
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้าน
krupornpana559.3K visualizações
ระดับครผู้ช่วย por tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 visualizações
ขอพระคุณครู por Bas Kit
ขอพระคุณครูขอพระคุณครู
ขอพระคุณครู
Bas Kit1.1K visualizações
ครูผู้ช่วย por Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 visualizações
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ por tabparid
คัมภีร์ฉันทศาสตร์คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
tabparid12.3K visualizações

Mais de niralai

334กุศลกรรมบถ10 por
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K visualizações23 slides
332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
331วันเข้าพรรษา por
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 visualizações7 slides
338มารยาทไทย por
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K visualizações76 slides
337ประวัติพระพุทธศาสนา por
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K visualizações36 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides

Mais de niralai(20)

334กุศลกรรมบถ10 por niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K visualizações
332วันอาสาฬหบูชา por niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K visualizações
331วันเข้าพรรษา por niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 visualizações
338มารยาทไทย por niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K visualizações
337ประวัติพระพุทธศาสนา por niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K visualizações
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai531 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações

บทกลอนเกี่ยวกับครู

 • 1. ครู … ใครคือครูครูคือใครในวันนี ้ ใช่อยูที่ปริญญามหาศาล ่ ใช่อยูที่เรี ยกว่าครูอาจารย์ ่ ใช่อยูนานสอนนานในโรงเรี ยน ่ ครูคือผู้ชี ้นาทางความคิด ให้ ร้ ูถกรู้ผิดคิดอ่านเขียน ู ให้ ร้ ูทกข์ร้ ูยากรู้พากเพียร ุ ให้ เปลี่ยนแปลงสู้ร้ ูสร้ างงาน ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้ สงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน ู ครูคือผู้สงสมอุดมการณ์ ั่ ปณิธานเพื่อคนอื่นใช่ตวเอง ั ครูจงเป็ นนักสร้ างผู้ยิ่งใหญ่ ึ สร้ างคนจริงสร้ างคนกล้ าสร้ างคนเก่ง สร้ างคนให้ เป็ นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี ้มาบูชาครู (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) เปลวเทียน… เปลวเทียนละลายแท่ง เพื่อเปล่งแสงอันอาไพ ชีวิตมลายไป เหลือสิ่งใดไว้ ทดแทน ชีวิตไร้ สาระขณะนี ้ ยังไม่สายเกินที่จะแก้ ไข แม้ นชีวิตเหลือน้ อยลงเพียงใด ควรภูมิใจ ที่ได้ ทาดีทนั มีใครเห็นหรื อไม่ เป็ นไรเล่า ตัวของเราควรทาดีที่สร้ างสรรค์ มีใครเห็นหรื อไม่ ไม่สาคัญ ใจเรานัน รู้วาดี เท่านี ้พอ ้ ่
 • 2. บูชาครู กลิ่นหญ้ าแพรกดอกมะเขือเจือกลิ่นธูป ก่อเป็ นรูปวันพิธีมีความหมาย เพื่อราลึกถึงคุณครูผ้ พลีกาย ู สองมือหมายปั นศิษย์ตนเป็ นคนดี ้ ขอปวงศิษย์ร่วมใจให้ เป็ นหนึง ่ กระทาซึงสิ่งดีดีที่เกื ้อหนุน ่ สารวจจิตสารวมกายให้ เป็ นบุญ ทดแทนคุณแด่ปวงครูผ้ ปราณี ู ครูคือผู้ชี ้นาทางความคิด ให้ ร้ ูถกรู้ผิดรู้แก่นสาร ู รู้อานเขียนเพียรสู้ร้ ูสร้ างงาน ่ ปณิธานสอนศิษย์ให้ เป็ นคน ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้ สงสุดด้ วยความดีมีเหตุผล ู อุดมการณ์ เพื่อส่วนใหญ่ใช่สวนตน ่ ศิษย์ทกคนน้ อมบูชาค่าของครู ุ พระคุณครู แม้ ครูแม้ นแผ่นฟาสูงกว่าสูง ้ ศิษย์คือยูงเยี่ยมฟาเวหาหาว ้ แม้ ครูเหมือนเดือนแรงแสงสกาว ศิษย์คือดาวเด่นอยูคดวงเดือน ่ ู่ แม้ ครูแม้ นแผ่นภพครบคุณค่า ศิษย์คือหญ้ ายิ่งดูมีอยูเ่ กลื่อน แม้ ครูคล้ ายสายน ้าความเย็นเยือน ศิษย์เสมือนมัจฉาพาสราญ แม้ ครูคล้ ายสายลมที่พรมพลิ ้ว ศิษย์คือริวระลอกกระฉอกฉาน ้ แม้ ครูคล้ ายสายฝนหล่นตามกาล ศิษย์เปรี ยบปานป่ าไม้ สวนไร่นา แม้ ครูคล้ ายไม้ ที่มีผลดก ศิษย์คือนกเนาอยูร้ ูคณค่า ่ ุ แม้ ครูเป็ นเช่นธรรมพระสัมมา ศิษย์คือสาวกนาธรรมสืบไป แม้ ครูเหมือนเรื อนตายหมายมันอยู่ ่ ศิษย์คือผู้พร้ อมมาพักอาศัย แม้ ครูเป็ นเช่นแรงแสงเทียนชัย ศิษย์ยอมไม่มืดมนทุกหนทาง ่ พระคุณครูผ้ ให้ จงใหญ่ยิ่ง ู ึ ไม่เคยทิ ้งทอดศิษย์คดเหินห่าง ิ แต่ศษย์กลับลับหายเหมือนวายวาง ิ ปล่อยครูแจวเรื อจ้ างอย่างช ้าใจ (ส. เชื ้อหอม) เทียน กลางความมืดยืดยาวหนาวฉะนี ้ เทียนริบหรี่ ดวงหนึงพึงทอแสง ่ ่ จากดวงหนึงจุดต่อไปไฟจึงแรง ่ แม้ ลมแกล้ งก็มิหวันอันตราย ่ แสงเทียนทองส่องสว่างทางชีวิต ส่องความคิดความรู้ครูทงหลาย ั้ จากหัวใจใสสว่างงามพร่างพราย จุดประกายการศึกษามหาชน เทียนย่อมร้ อนย่อมไหม้ เพื่อให้ แสง ยิ่งไฟแรงยิ่งสลายละลายหล่น น ้าตาเทียนเปรี ยบค่าน ้าตาคน อุทิศตนมิได้ หวังในรางวัล เทียนคือครูผ้ ให้ ไฟชีวิต ู ให้ ความรู้คความคิดแก่ศิษย์ขวัญ ู่
 • 3. จงให้ แสงแรงกล้ าร่วมฝ่ าฟั น จงพร้ อมกันจุดบูชาค่าของครู กลิ่นหญ้ าแพรกดอกมะเขือเจือกลิ่นธูป ก่อเป็ นรูปวันพิธีมีความหมาย เพื่อระลึกนึกถึงครูผ้ พลีกาย ู สองมือหมายปั นศิษย์ตนเป็ นคนดี ้ ปาเจราเปล่งมาด้ วยเคารพ จริยาน้ อมนบทบถวาย โหนตุแด่คณครูมิร้ ูคลาย ุ คุณตตราไหว้ นสาสักการะคุณ ุ ุ รู้อยูแก่ใจสุดซึ ้งพวกเธอดื ้อ ่ ครูขอซื ้อด้ วยศีลธรรมจะได้ ไหม ซื ้อเพราะรัก เพราะห่วง ดังดวงใจ อยากให้ ร้ ูครูเมื่อย เหนื่อยเพราะเธอ เธอเป็ นใครไม่สาคัญ สาหรับครูนนเธอคือลูก ั้ จะรักและพันผูก จะสอนลูกให้ เป็ นคนดี บางครังครูร้ ูสกเหนื่อยและเมื่อยล้ า ้ ึ บางครังอยากบอกว่าหมดกาลังใจ ้ บางครังท้ อแท้ กบศิษย์ที่ไม่เอาไหน ้ ั บางครังอยากจะร้ องไห้ กบศิษย์ที่ซุกซน ้ ั บางครังคิดว่าจะไม่บน - คิดว่าจะไม่สน ้ ่ ไม่อยากอดทน - แต่ก็สบสนกับตัวเอง ั แต่เกรงว่าวันหน้ าศิษย์ไม่ร้ ู – ทังผู้คนอาจลบหลูและข่มเหง ้ ่ จึงพยายามพร่ าสอนศิษย์ด้วยตนเอง - เพื่อรี บเร่งให้ ศิษย์ได้ เป็ นคนดี ศิษย์รักคือความหวัง ดุจพลังอันโดดเด่น พร่ าสอนทุกเช้ าเย็น ถึงลาเค็ญก็ส้ ทนู เพียงศิษย์เกิดปั ญญา เพื่อวันหน้ าไม่หมองม่น เหนื่อยนักหรื อขัดสน เผ้ าทนไม่ท้อถ้ อย อยากเห็นเจ้ าได้ ดี มีศกดิ์ศรี ไม่ต่าต้ อย ั ชีวิตครูไม่เลิศลอย หวังศิษย์น้อยก้ าวหน้ าไป ครูคือ แสงทองชีวิต ครูคือ ดวงจิตอันสูงค่า ครูคือ ผู้ที่ให้ วิชา ครูคือ ผู้ที่พาเราก้ าวไกล ครูคือ ยานวิเศษลาไม่น้อย ครูคือ ผู้ที่คอยเอาใจใส่ ครูคือ หลักนาประจาใจ ครูคือ หลักชัยของชีวิต
 • 4. สูงเยี่ยมเทียมฟาอย่าดู ้ ถูกครูซงปลูกวิชามาแต่หลัง ึ่ ศิษย์ไร้ ครูอยูได้ ไม่จีรัง ่ อย่าโอหังบังอาจประมาทครู หน้ าที่ครูใช่เพียงมาสอน แต่อาทรห่วงศิษย์เป็ นนิสยั เผ้ าอบรมบ่มศิษย์ด้วยจิตใจ เพื่อช่วยให้ เยาวชนเป็ นคนดี คุณครูจ๋าโปรดทราบไว้ สกนิด ั ว่าดวงจิตของศิษย์คนึงหา เคารพรักเชิดชูและบูชา เช่นมารดาบิดของศิษย์เอง แม้ บางครังคุณครูจะหงุดหงิด ้ สังสอนศิษย์ด้วยจิตคล้ ายข่มเหง ่ ศิษย์ทงกลัวทังเศร้ าทังยาเกรง ั้ ้ ้ ศิษย์ผิดเองทาครูให้ ไม่สบายใจ ขอคุณครูผ้ มีคณการุณย์ศิษย์ ู ุ โปรดจงช่วยอโหสิกรรมศิษย์ทาไว้ ปลดเปลื ้องบาปออกไปจากายใจ โปรดอภัยพลังแต่หลังมา ้ นับแต่นี ้ศิษย์ฝึกตนเริ่มต้ นใหม่ สารวยกายวาจาใจให้ แน่หนา ไม่ให้ ผิดคุณครูผ้ เู มตตา ขอสัญญา “พุทธบุตร” หยุดต่าทราม สักวันหนึงเธอจะรู้ว่าครูรัก ่ สักวันหนึงจักประจักษ์เป็ นสักขี ่ สักวันหนึงเธอจะรู้ว่าครูดี ่ สักวันหนึงคงได้ ดีเพราะเชื่อครู ่ ครู คือ ผูอบรม ้ บ่มนิสัย เป็ นเทียนไข ส่ องสว่าง สู่ ทางฝัน ครู เป็ นนัก แก้ปัญหา สารพัน ช่วยสร้างสรรค์ สังคม ให้ร่มเย็น ชัวชีวต ่ ิ ของครู คือผูให้ ้ ไม่เคยหวัง ว่าจะได้ หรื อดีเด่น ชีวตครู ิ สู ้ตรากตรา อย่างลาเค็ญ เพียงเพื่อเห็น ความสัมฤทธิ์ ของศิษย์ตน ครู เป็ นครู ทุกยาม ในความคิด อบรมศิษย์ และสอนสั่ง ใช่หวังผล ่ ไม่วาศิษย์ จะยากดี มีหรื อจน ครู ทุกคน ห่วงใยเขา เท่าเท่ากัน
 • 5. ศิษย์ เอ๋ยพ่อแม่หวังพึงพาเจ้า ่ ครู เล่าหวังเจ้ าสร้ างชื่อ ชาติหวังกาลังฝี มือ เจ้ าคือความหวังทั้งมวล หากโลกนีมเี พียงเสียงหัวเราะ ้ คงไม่ เหมาะสมนักคนจักเบือ ่ โลกนีจงมีนาตามาคลอเครือ ้ึ ้ หลังรินเพือรดหัวใจไม่ ให้ เซ็ง ่ ่ ขอเพียงเธอรู้ คุณค่ารู้หน้ าที่ ขอเพียงมีใจพันผูกชี้ถูกผิด ขอเพียงเธอใฝ่ ศรัทธาค่าชีวิต ก็มสิทธิ์ป้ันกรวดดินเป็ นจินดา ี ถึงสู งเยียมเทียมฟ้ าอย่ าดูถูก ่ ครู ซึ้งปลูกวิชามาแต่ หลัง ศิษย์ ไร้ ครู อยู่ได้ ไม่ จรัง ี อย่ าโอหังบังอาจประมาทครู หน้ าทีครู ใช้ ว่าเพียงมาสอน ่ แต่ อาทรห่ วงศิษย์ เป็ นนิสัย เฝ้ าอบรมบ่ มศิษย์ ด้วยจิตใจ เพือช่ วยให้ เยาวชนเป็ นคนดี ่ เขาว่ าไผ่ หนาบางยังต่ างปล้อง พีกบน้ องต่ างใจใช่ ฉงน ่ั จะเลวบ้ างดีบ้างก็คอคน ื อย่ างน้ อยๆ ร้ อยคนยังร้ อนใจ เธอเป็ นใครไม่ สาคัญ สาหรับครู น้ันเธอคือลูก จะรักและพันผูก สั่ งสอนลูกเป็ นคนดี รู้ อยู่แก่ใจสุ ดซึ้งพวกเธอดือ ้ ครู ขอซื้อด้ วยศีลธรรมจะได้ ไหม ซื้อเพราะรักเพราะหวงดังดวงใจ ่ จงจาไว้ ครู เหนื่อยเมือยเพราะเธอ ่ ศิษย์ รักคือความหวัง ดุจพลังอันโดดเด่ น พร่าสอนทุกเช้ าเย็น ถึงลาเค็ญก็สู้ ทน เพียงศิษย์ เกิดปัญญา เพือวันหน้ าไม่ หมองหม่ น ่ เหนื่อยนักหรือขัดสน ครู เฝ้ าทนไม่ ท้อถอย อยากเห็นเจ้ าได้ ดี มีศักดิ์ศรีไม่ ตาต้ อย ่ ชีวตครู ไม่ เลิศลอย ิ หวังศิษย์ น้อยก้าวหน้ าไป