พิธีมอบตัวเป็นศิษย์

niralai

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ค่ายอบรมจริยธรรม

 พิธีมอบตัวเป็ นศิษย์ 
               (สาหรับนักเรียนชั้นประถมและมัธยม)
 1. ให้ คัดตัวแทนนักเรียน 3 คน นั่งอยู่ตรงหน้ าหัวหน้ าคณะพระวิทยากร ให้ 2 คนชาย-หญิงถือพานดอกไม้ ธูป
  เทียนแพ อีกคนนั้นนากล่าวมอบตัวเป็ นศิษย์
 2. ก่อนทีนักเรียนจะกล่าวคามอบตัวเป็ นศิษย์ ให้ ผ.อ.หรือ อาจารย์ ใหญ่ ทาพิธีกล่ าวมอบคณะครู -นักเรียนให้
      ่
   เป็ นศิษย์ แก่ พระวิทยากรเพือให้ การอบรมสั่ งสอน พร้ อมกับมอบแฟมรายชื่ อครู และนักเรียนดังนี.้ -
                 ่                 ้
  "บัดนีได้ เวลาอันสมควรแล้ว ข้ าพเจ้ า.....(ผ.อ./อาจารย์ ใหญ่ ) ขอมอบคณะครู และนักเรียนให้
      ้
  เป็ นศิษย์ ของพระคุณเจ้ า เพือให้ การอบรมจริยธรรมในครั้งนี้ ขอพระคุณเจ้ าได้ โปรด
                 ่
  อนุเคราะห์ รับคณะครู -นักเรียนของข้ าพเจ้ าทั้งหลายไว้ เป็ นศิษย์ ด้วยเถิด"
  3. ตัวแทนนักเรียนกล่าวนามอบตัวเป็ นศิษย์
                 คากล่าวมอบตัวเป็ นศิษย์ 
                 (สาหรับนักเรียนชั้นประถมและมัธยม)
   กราบนมัสการพระอาจารย์ ทุกรู ปและกราบเรียนคณะครู อาจารย์ ทเี่ คารพทุกท่ าน
   ชีวตข้ าพเจ้ าตั้งแต่ เกิดมา, มีพ่อแม่ อปการะเลียงดู, ได้ รับความอบอุ่นเสมอมา, แต่ บัดนี้
       ิ                   ุ  ้
พวกข้ าพเจ้ ามาทีนี่, เพือแสวงหาความดี, ในโครงการเข้ าค่ ายอบรมจริยธรรม,ถึงแม้ ว่าพวกข้ าพเจ้ า
         ่   ่
จะจากบ้ านมา, จากพ่อแม่ มาก็ตาม, แต่ กมนใจในความปรารถนาดีของท่ านทั้งหลาย, พวกข้ าพเจ้ า
                      ็ ั่
ขอน้ อมราลึกอยู่เสมอว่ า, ท่ านทั้งหลายผู้มใช่ พ่อ,ก็เหมือนพ่อ, มิใช่ แม่ กเ็ หมือนแม่ , เพือความดี
                        ิ                      ่
,พวกข้ าพเจ้ าจึงขอปฏิญาณ,มอบกายใจแก่ท่านทั้งหลายด้ วยว่ า, " ขอให้ นักเรียนทุกคนกล่าวตาม
ข้ าพเจ้ าดังนี"้
   "ข้ าพเจ้ าทั้งหลาย, ขอมอบตัวเป็ นศิษย์ ของพระอาจารย์ , และคณะครู อาจารย์ ทุกท่ าน,ขอ
ท่ านได้ โปรดเมตตา, รับข้ าพเจ้ าทั้งหลายไว้ , ในฐานะเป็ นศิษย์ , ขอเมตตาธรรมอันเปี่ ยมล้นของ
ท่ าน, ได้ โปรดกรุณาอบรมสั่ งสอน, ให้ ความรู้ และแนวทางปฏิบัติธรรม, หากยังมีสิ่งใดบกพกร่ อง,
หรือผิดพลาดประการใด, กรุณาว่ ากล่าวตักเตือนแนะนา, หรือลงโทษตามสมควร, พวกข้ าพเจ้ าขอ
น้ อมรับ,คาสั่ งสอนด้ วยความเคารพ, ทั้งนีเ้ พือความเจริญในธรรม, แก่ข้าพเจ้ าทั้งหลายด้ วยเทอญ"
                         ่
  4. ตัวแทนนักเรียนนาพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายแก่ หัวหน้ าคณะพระวิทยากร
  5. นักเรียนทั้งหมดกราบพระอาจารย์ แล้ วจึงกราบคณะครู
  6. หัวหน้ าคณะพระวิทยากรกล่าวรับมอบนักเรียนเป็ นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็ นศิษย์
                 (สาหรับนักศึกษาระดับวิทยาลัย)
 1. ให้ คัดตัวแทนนักศึกษา 3 คน นั่งอยู่ตรงหน้ าหัวหน้ าคณะพระวิทยากร ให้ 2 คนชาย-หญิงถือพานดอกไม้ ธูป
   เทียนแพ อีกคนนั้นนากล่าวมอบตัวเป็ นศิษย์
 2. ก่อนทีนักศึกษาจะกล่าวคามอบตัวเป็ นศิษย์ ให้ ผ.อ.หรือ อาจารย์ใหญ่ทาพิธีกล่าวมอบคณะนักศึกษาให้ เป็ น
      ่
   ศิษย์ แก่ พระวิทยากรเพือให้ การอบรมสั่ งสอน พร้ อมกับมอบแฟมรายชื่ อครู และนักศึกษาดังนี.้ -
              ่                  ้
  “บัดนีได้ เวลาอันสมควรแล้ว ข้ าพเจ้ า........(ผ.อ./อาจารย์ ..) ขอมอบคณะนักศึกษา
       ้
  ให้ เป็ นศิษย์ ของพระคุณเจ้ า เพือให้ การอบรมจริยธรรมในครั้งนี้ ขอพระคุณเจ้ าได้
                   ่
  โปรดอนุเคราะห์ รับคณะนักศึกษาของข้ าพเจ้ าทั้งหลายไว้ เป็ นศิษย์ ด้วยเถิด”
 3. นักศึกษาทุกคนกราบพระอาจารย์ พร้ อมกัน ตัวแทนนักศึกษากล่ าวนามอบตัวเป็ นศิษย์
                 คากล่าวมอบตัวเป็ นศิษย์ 
                  (สาหรับนักศึกษาระดับวิทยาลัย)
       กราบนมัสการพระอาจารย์ ทุกรู ปและกราบเรียนคณะครู -อาจารย์ ทเี่ คารพทุกท่ าน
      ในกาลเวลาและสถานทีอนเป็ นมงคลนี้ ข้ าพเจ้ าขอโอกาสปฏิบัติตามอริยประเพณี เพือ
                    ่ั                             ่
เข้ าสู่ พธี
     ิ    มอบตัวเป็ นศิษย์ แด่ พระอาจารย์   ชีวตของข้ าพเจ้ าได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ ปรารถนา
                              ิ
ความสุ ขสงบเย็น เท่ าทีผ่านมาดูเหมือนว่ า ยังมืดมนสั บสนในการดาเนินชีวตไร้ แสงสว่ างทีจะนา
               ่                          ิ       ่
ทางไปสู่ ความต้ องการได้ แต่ ข้าพเจ้ าก็มความหวังในวิถีทางคาสอนของพระพุทธศาสนา ด้ วย
                       ี
ความศรัทธาในพระอาจารย์ ทุกรู ป ข้ าพเจ้ าเชื่อมันว่ า ท่ านสามารถทีจะอบรมสั่ งสอน แนะ
                          ่             ่
แนวทางปฏิบัติธรรม นาความสุ ขสงบเย็นให้ แก่ชีวตข้ าพเจ้ าได้ เพือความถูกต้ องและดีงาม
                             ิ           ่
ข้ าพเจ้ าจึงขอปฏิญาณมอบกายใจแก่ท่านทั้งหลายด้ วยว่ า.-      “ขอให้ นักศึกษาทุกคนกล่าวตาม
ข้ าพเจ้ าดังนี”้
      ข้ าพเจ้ าทั้งหลาย, ขอมอบตัวเป็ นศิษย์ ของพระอาจารย์ , และคณะครู -อาจารย์
ทุกท่ าน, ขอท่ านได้ โปรดเมตตา, รับข้ าพเจ้ าทั้งหลายไว้ , ในฐานะเป็ นศิษย์ , ขอเมตตา
ธรรมอันเปี่ ยมล้นของท่ าน, ได้ โปรดกรุณาอบรมสั่ งสอน, ให้ ความรู้ และแนวทางปฏิบติ    ั
ธรรม, หากยังมีสิ่งใดบกพร่ อง, หรือผิดพลาดประการใด, กรุณาว่ ากล่าวตักเตือนแนะ
นา, หรือลงโทษตามสมควร, พวกข้ าพเจ้ าขอน้ อมรับ, คาสั่ งสอนด้ วยความเคารพ, ทั้งนีเ้ พือความ   ่
เจริญในธรรม, แก่ข้าพเจ้ าทั้งหลายด้ วยเทอญ.”
 4. ตัวแทนนักศึกษานาพานดอกไม้ และพานธูปเทียนแพ ถวายแก่ หัวหน้ าคณะพระวิทยากร
 5. นักศึกษาทั้งหมดกราบพระอาจารย์พร้ อมกัน.
 6. หัวหน้ าคณะพระวิทยากรกล่าวรับมอบตัวเป็ นศิษย์ .

Recomendados

คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม por
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมniralai
75.3K visualizações1 slide
พิธีปิดค่ายจริยธรรม por
พิธีปิดค่ายจริยธรรมพิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรมniralai
20.3K visualizações6 slides
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์ por
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์niralai
107.6K visualizações1 slide
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร por
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตรคู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตรniralai
24.2K visualizações94 slides
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน... por
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องถูกใจ
61.2K visualizações29 slides
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓ por
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓kruthai40
136.8K visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

โครงงานจิตอาสา พาสะอาด por
โครงงานจิตอาสา  พาสะอาดโครงงานจิตอาสา  พาสะอาด
โครงงานจิตอาสา พาสะอาดGob Chantaramanee
122.9K visualizações22 slides
คู่มือสภานักเรียน por
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนkrupornpana55
113.8K visualizações56 slides
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3 por
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3O'Orh ChatmaNee
92.3K visualizações276 slides
หนังสือนำส่ง por
หนังสือนำส่งหนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่งMapowzee Dahajee
123.7K visualizações54 slides
ศาสนาเปรียบเทียบ por
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
54.5K visualizações5 slides
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2 por
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2niralai
4.7K visualizações2 slides

Mais procurados(20)

โครงงานจิตอาสา พาสะอาด por Gob Chantaramanee
โครงงานจิตอาสา  พาสะอาดโครงงานจิตอาสา  พาสะอาด
โครงงานจิตอาสา พาสะอาด
Gob Chantaramanee122.9K visualizações
คู่มือสภานักเรียน por krupornpana55
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียน
krupornpana55113.8K visualizações
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3 por O'Orh ChatmaNee
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
O'Orh ChatmaNee92.3K visualizações
หนังสือนำส่ง por Mapowzee Dahajee
หนังสือนำส่งหนังสือนำส่ง
หนังสือนำส่ง
Mapowzee Dahajee123.7K visualizações
ศาสนาเปรียบเทียบ por thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99954.5K visualizações
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2 por niralai
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2
niralai4.7K visualizações
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน por Rawinnipha Joy
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทานโครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน
Rawinnipha Joy433.9K visualizações
พุทธประวัติ ส16101 ป.6 por Thanawut Rattanadon
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon12.8K visualizações
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง por Kru Tew Suetrong
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรงการศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
Kru Tew Suetrong87.8K visualizações
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา por Thongsawan Seeha
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Thongsawan Seeha28.1K visualizações
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน por madechada
โครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
madechada79.5K visualizações
โครงงานเว็บไซต์โทษของบุหรี่ por พัน พัน
โครงงานเว็บไซต์โทษของบุหรี่โครงงานเว็บไซต์โทษของบุหรี่
โครงงานเว็บไซต์โทษของบุหรี่
พัน พัน43.5K visualizações
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine por Kat Suksrikong
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sineคัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine
Kat Suksrikong12.3K visualizações
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2 por niralai
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
niralai5.6K visualizações
มหาเวสสันดรชาดก por Pikaya
มหาเวสสันดรชาดกมหาเวสสันดรชาดก
มหาเวสสันดรชาดก
Pikaya65.9K visualizações
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม por จตุรพล ชานันโท
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6 por Thanawut Rattanadon
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon21.3K visualizações
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2 por niralai
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
niralai10.5K visualizações

Similar a พิธีมอบตัวเป็นศิษย์

บทไหว้ครู por
บทไหว้ครูบทไหว้ครู
บทไหว้ครูkashinova
8K visualizações4 slides
บทกลอนเกี่ยวกับครู por
บทกลอนเกี่ยวกับครูบทกลอนเกี่ยวกับครู
บทกลอนเกี่ยวกับครูniralai
23.8K visualizações5 slides
พิธีไหว้ครู por
พิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครูnongklongdondaeng school khonkaen 3
2.2K visualizações4 slides
ความหมายของครู por
ความหมายของครูความหมายของครู
ความหมายของครูniralai
7.2K visualizações37 slides
มาลาบูชาครู por
มาลาบูชาครูมาลาบูชาครู
มาลาบูชาครูniralai
19.2K visualizações10 slides
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5 por
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5niralai
3K visualizações3 slides

Similar a พิธีมอบตัวเป็นศิษย์(20)

บทไหว้ครู por kashinova
บทไหว้ครูบทไหว้ครู
บทไหว้ครู
kashinova8K visualizações
บทกลอนเกี่ยวกับครู por niralai
บทกลอนเกี่ยวกับครูบทกลอนเกี่ยวกับครู
บทกลอนเกี่ยวกับครู
niralai23.8K visualizações
ความหมายของครู por niralai
ความหมายของครูความหมายของครู
ความหมายของครู
niralai7.2K visualizações
มาลาบูชาครู por niralai
มาลาบูชาครูมาลาบูชาครู
มาลาบูชาครู
niralai19.2K visualizações
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5 por niralai
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
niralai3K visualizações
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3 por niralai
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
niralai7K visualizações
โครงการบรรพชาหมู่สามเณรภาคฤดูร้อน โรงเรียนดีศรีตำบล por blctoday
โครงการบรรพชาหมู่สามเณรภาคฤดูร้อน โรงเรียนดีศรีตำบลโครงการบรรพชาหมู่สามเณรภาคฤดูร้อน โรงเรียนดีศรีตำบล
โครงการบรรพชาหมู่สามเณรภาคฤดูร้อน โรงเรียนดีศรีตำบล
blctoday1.9K visualizações
D9[1] por aon04937
D9[1]D9[1]
D9[1]
aon04937307 visualizações
คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ por pimkhwan
คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์
คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์
pimkhwan13.1K visualizações
Jaidee por inforyw
JaideeJaidee
Jaidee
inforyw8.5K visualizações
จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55 por tassanee chaicharoen
จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55
tassanee chaicharoen437 visualizações
กิจกรรมฐาน por wara
กิจกรรมฐานกิจกรรมฐาน
กิจกรรมฐาน
wara35.5K visualizações
ขอพระคุณครู por Bas Kit
ขอพระคุณครูขอพระคุณครู
ขอพระคุณครู
Bas Kit1.1K visualizações
วิเคราะห์วิจารณ์ por Tongsamut vorasan
วิเคราะห์วิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์
วิเคราะห์วิจารณ์
Tongsamut vorasan965 visualizações
2 changes in_the_world21 por Jeeraphorn K-megirl
2 changes in_the_world212 changes in_the_world21
2 changes in_the_world21
Jeeraphorn K-megirl209 visualizações
กลอนครูและคำคม por niralai
กลอนครูและคำคมกลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคม
niralai11.2K visualizações

Mais de niralai

334กุศลกรรมบถ10 por
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K visualizações23 slides
332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
331วันเข้าพรรษา por
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 visualizações7 slides
338มารยาทไทย por
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K visualizações76 slides
337ประวัติพระพุทธศาสนา por
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K visualizações36 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides

Mais de niralai(20)

334กุศลกรรมบถ10 por niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K visualizações
332วันอาสาฬหบูชา por niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K visualizações
331วันเข้าพรรษา por niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 visualizações
338มารยาทไทย por niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K visualizações
337ประวัติพระพุทธศาสนา por niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K visualizações
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai531 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์

 • 1.  พิธีมอบตัวเป็ นศิษย์  (สาหรับนักเรียนชั้นประถมและมัธยม) 1. ให้ คัดตัวแทนนักเรียน 3 คน นั่งอยู่ตรงหน้ าหัวหน้ าคณะพระวิทยากร ให้ 2 คนชาย-หญิงถือพานดอกไม้ ธูป เทียนแพ อีกคนนั้นนากล่าวมอบตัวเป็ นศิษย์ 2. ก่อนทีนักเรียนจะกล่าวคามอบตัวเป็ นศิษย์ ให้ ผ.อ.หรือ อาจารย์ ใหญ่ ทาพิธีกล่ าวมอบคณะครู -นักเรียนให้ ่ เป็ นศิษย์ แก่ พระวิทยากรเพือให้ การอบรมสั่ งสอน พร้ อมกับมอบแฟมรายชื่ อครู และนักเรียนดังนี.้ - ่ ้ "บัดนีได้ เวลาอันสมควรแล้ว ข้ าพเจ้ า.....(ผ.อ./อาจารย์ ใหญ่ ) ขอมอบคณะครู และนักเรียนให้ ้ เป็ นศิษย์ ของพระคุณเจ้ า เพือให้ การอบรมจริยธรรมในครั้งนี้ ขอพระคุณเจ้ าได้ โปรด ่ อนุเคราะห์ รับคณะครู -นักเรียนของข้ าพเจ้ าทั้งหลายไว้ เป็ นศิษย์ ด้วยเถิด" 3. ตัวแทนนักเรียนกล่าวนามอบตัวเป็ นศิษย์  คากล่าวมอบตัวเป็ นศิษย์  (สาหรับนักเรียนชั้นประถมและมัธยม) กราบนมัสการพระอาจารย์ ทุกรู ปและกราบเรียนคณะครู อาจารย์ ทเี่ คารพทุกท่ าน ชีวตข้ าพเจ้ าตั้งแต่ เกิดมา, มีพ่อแม่ อปการะเลียงดู, ได้ รับความอบอุ่นเสมอมา, แต่ บัดนี้ ิ ุ ้ พวกข้ าพเจ้ ามาทีนี่, เพือแสวงหาความดี, ในโครงการเข้ าค่ ายอบรมจริยธรรม,ถึงแม้ ว่าพวกข้ าพเจ้ า ่ ่ จะจากบ้ านมา, จากพ่อแม่ มาก็ตาม, แต่ กมนใจในความปรารถนาดีของท่ านทั้งหลาย, พวกข้ าพเจ้ า ็ ั่ ขอน้ อมราลึกอยู่เสมอว่ า, ท่ านทั้งหลายผู้มใช่ พ่อ,ก็เหมือนพ่อ, มิใช่ แม่ กเ็ หมือนแม่ , เพือความดี ิ ่ ,พวกข้ าพเจ้ าจึงขอปฏิญาณ,มอบกายใจแก่ท่านทั้งหลายด้ วยว่ า, " ขอให้ นักเรียนทุกคนกล่าวตาม ข้ าพเจ้ าดังนี"้ "ข้ าพเจ้ าทั้งหลาย, ขอมอบตัวเป็ นศิษย์ ของพระอาจารย์ , และคณะครู อาจารย์ ทุกท่ าน,ขอ ท่ านได้ โปรดเมตตา, รับข้ าพเจ้ าทั้งหลายไว้ , ในฐานะเป็ นศิษย์ , ขอเมตตาธรรมอันเปี่ ยมล้นของ ท่ าน, ได้ โปรดกรุณาอบรมสั่ งสอน, ให้ ความรู้ และแนวทางปฏิบัติธรรม, หากยังมีสิ่งใดบกพกร่ อง, หรือผิดพลาดประการใด, กรุณาว่ ากล่าวตักเตือนแนะนา, หรือลงโทษตามสมควร, พวกข้ าพเจ้ าขอ น้ อมรับ,คาสั่ งสอนด้ วยความเคารพ, ทั้งนีเ้ พือความเจริญในธรรม, แก่ข้าพเจ้ าทั้งหลายด้ วยเทอญ" ่ 4. ตัวแทนนักเรียนนาพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายแก่ หัวหน้ าคณะพระวิทยากร 5. นักเรียนทั้งหมดกราบพระอาจารย์ แล้ วจึงกราบคณะครู 6. หัวหน้ าคณะพระวิทยากรกล่าวรับมอบนักเรียนเป็ นศิษย์
 • 2. พิธีมอบตัวเป็ นศิษย์ (สาหรับนักศึกษาระดับวิทยาลัย) 1. ให้ คัดตัวแทนนักศึกษา 3 คน นั่งอยู่ตรงหน้ าหัวหน้ าคณะพระวิทยากร ให้ 2 คนชาย-หญิงถือพานดอกไม้ ธูป เทียนแพ อีกคนนั้นนากล่าวมอบตัวเป็ นศิษย์ 2. ก่อนทีนักศึกษาจะกล่าวคามอบตัวเป็ นศิษย์ ให้ ผ.อ.หรือ อาจารย์ใหญ่ทาพิธีกล่าวมอบคณะนักศึกษาให้ เป็ น ่ ศิษย์ แก่ พระวิทยากรเพือให้ การอบรมสั่ งสอน พร้ อมกับมอบแฟมรายชื่ อครู และนักศึกษาดังนี.้ - ่ ้ “บัดนีได้ เวลาอันสมควรแล้ว ข้ าพเจ้ า........(ผ.อ./อาจารย์ ..) ขอมอบคณะนักศึกษา ้ ให้ เป็ นศิษย์ ของพระคุณเจ้ า เพือให้ การอบรมจริยธรรมในครั้งนี้ ขอพระคุณเจ้ าได้ ่ โปรดอนุเคราะห์ รับคณะนักศึกษาของข้ าพเจ้ าทั้งหลายไว้ เป็ นศิษย์ ด้วยเถิด” 3. นักศึกษาทุกคนกราบพระอาจารย์ พร้ อมกัน ตัวแทนนักศึกษากล่ าวนามอบตัวเป็ นศิษย์  คากล่าวมอบตัวเป็ นศิษย์  (สาหรับนักศึกษาระดับวิทยาลัย) กราบนมัสการพระอาจารย์ ทุกรู ปและกราบเรียนคณะครู -อาจารย์ ทเี่ คารพทุกท่ าน ในกาลเวลาและสถานทีอนเป็ นมงคลนี้ ข้ าพเจ้ าขอโอกาสปฏิบัติตามอริยประเพณี เพือ ่ั ่ เข้ าสู่ พธี ิ มอบตัวเป็ นศิษย์ แด่ พระอาจารย์ ชีวตของข้ าพเจ้ าได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ ปรารถนา ิ ความสุ ขสงบเย็น เท่ าทีผ่านมาดูเหมือนว่ า ยังมืดมนสั บสนในการดาเนินชีวตไร้ แสงสว่ างทีจะนา ่ ิ ่ ทางไปสู่ ความต้ องการได้ แต่ ข้าพเจ้ าก็มความหวังในวิถีทางคาสอนของพระพุทธศาสนา ด้ วย ี ความศรัทธาในพระอาจารย์ ทุกรู ป ข้ าพเจ้ าเชื่อมันว่ า ท่ านสามารถทีจะอบรมสั่ งสอน แนะ ่ ่ แนวทางปฏิบัติธรรม นาความสุ ขสงบเย็นให้ แก่ชีวตข้ าพเจ้ าได้ เพือความถูกต้ องและดีงาม ิ ่ ข้ าพเจ้ าจึงขอปฏิญาณมอบกายใจแก่ท่านทั้งหลายด้ วยว่ า.- “ขอให้ นักศึกษาทุกคนกล่าวตาม ข้ าพเจ้ าดังนี”้ ข้ าพเจ้ าทั้งหลาย, ขอมอบตัวเป็ นศิษย์ ของพระอาจารย์ , และคณะครู -อาจารย์ ทุกท่ าน, ขอท่ านได้ โปรดเมตตา, รับข้ าพเจ้ าทั้งหลายไว้ , ในฐานะเป็ นศิษย์ , ขอเมตตา ธรรมอันเปี่ ยมล้นของท่ าน, ได้ โปรดกรุณาอบรมสั่ งสอน, ให้ ความรู้ และแนวทางปฏิบติ ั ธรรม, หากยังมีสิ่งใดบกพร่ อง, หรือผิดพลาดประการใด, กรุณาว่ ากล่าวตักเตือนแนะ นา, หรือลงโทษตามสมควร, พวกข้ าพเจ้ าขอน้ อมรับ, คาสั่ งสอนด้ วยความเคารพ, ทั้งนีเ้ พือความ ่ เจริญในธรรม, แก่ข้าพเจ้ าทั้งหลายด้ วยเทอญ.” 4. ตัวแทนนักศึกษานาพานดอกไม้ และพานธูปเทียนแพ ถวายแก่ หัวหน้ าคณะพระวิทยากร 5. นักศึกษาทั้งหมดกราบพระอาจารย์พร้ อมกัน. 6. หัวหน้ าคณะพระวิทยากรกล่าวรับมอบตัวเป็ นศิษย์ .