351หน้าที่ชาวพุทธ3

niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3
WELCOME
ยินดี
ต้อนรับ
หน้าที่ชาวพุทธ
๑. หน้าที่ของพระสงฆ์ในการปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัย
. การปลูกจิตสำานึกในด้านการบำารุง
รักษาวัดและพุทธสถาน
. การปฏิบัติตนตามพุทธปณิธาน ๔
๔. องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
๕. การศึกษา และรวมตัวของ
องค์กรชาวพุทธ
๖. การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศ
เบื้องขวาในทิศ ๖
๘. การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
๗. การเข้าค่ายอาสาพัฒนาคุณธรร
๙. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๑. หน้าที่ของพระสงฆ์ในการปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัย๑.การศึกษา และเรียนพุทธวัจนะ
๕. การเผยแผ่หลักธรรมคำาสอน
๒. การปฏิบัติวิปัสนาถุระ
๔. สืบทอดพระพุทธศาสนา
๓. การสั่งสอนหลักธรรมคำาสอน
น การศึกษาหลักธรรมคำาสอนต่างๆ
เช่น การสวดมนต์ ทำาวัตร ถือศีล
บำาเพ็ญภาวนา เจริญวิปัสสนากรรมฐาน
เช่น สอนหนังสือให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนต่างๆ
เช่น การปฏิบัติตามพระวินัย
อย่างเคร่งครัด
เช่น การเทศนาให้ประชาชนฟัง
ในโอกาสต่างๆ
๒. การปลูกจิตสำานึกในด้านการบำารุง
รักษาวัดและพุทธสถาน
ษาพุทธสถาน เช่น โบสถ์ วิหารเจดีย์ เป็นต้น
ไม่ปล่อยให้ผู้ใดมาทำาลายดัดแปลง หรือ
ใดๆ อันก่อให้เกิดการเสียหาย โดยการว่า
อนหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยกัน
พย์เพื่อการซ่อมแซมบูรณะ
๒. รักษาที่วัดให้เป็นเขตพระรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธ
ไม่ให้มีการเบียดเบียนชีวิตในบริเวณวัด เวลาวัดมีงาน
ห้ามชาวห้ามนำาสิ่งมึนเมาเข้ามาเสพกันในวัด แม้อบาย
ประเภทการพนันก็ห้ามนำามาเล่นในวัด
ตัวอย่างการบำารุงรักษาและใช้ประโยชน์
จากวัดและพุทธสถาน
พุทธสถาน คือ อะไร
๑.เป็นที่ทำาบุญของชาวบ้าน
๒. เป็นสถานศึกษาของกุลบุตร
๔. เป็นแหล่งศึกษาศิลปะ โบราณคดี
ประวัติศาสตร์
๕. เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน
๖. เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรร
ของทางราชการ
๓. เป็นศูนย์รวมจิตใจสำาหรับปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
๓. การปฏิบัติตนตาม
พุทธปณิธาน ๔
ศึกษาพระธรรมจนมีความรู้แตกฉาน
พุทธปณิธาน หมายถึง
การตั้งความปรารถนาของพระพุทธเจ้า
๒. การปฏิบัติตนตามที่ได้ศึกษามาจน
บรรลุผลตามความสามารถ
๔. มีความสามารถในการถ่ายทอด
๓. กำาจัดการกล่าวร้าย เข้าในผิดต่อพระ
พุทธศาสนาให้ราบคาบโดยชอบธรรม
น การศึกษาพระพุทธวัจนะในพระ
ไตรปิฎกให้เข้าใจ
เช่น นำาทฤษฎีที่ได้จากการศึกษา
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ
เช่น ร่วมมือกันแก้ไขความเข้าใจผิดหรือกา
กล่าวร้าย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เช่น เรียนรู้ ปฏิบัติตามที่รู้ และรู้จัก
ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
๔. องค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา
๑.ศาสดา
มีพระพุทธเจ้า ผู้ค้นพบหลักธรรมและ
ก่อตั้งพระพุทธศาสนา
๒. ศาสนธรรม (คำาสั่งสอน)
มีหลักคำาสอนอันเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของชีวิตซึ่งได้แก่ นิพพาน
มีพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวม
หลักคำาสอนของพระพุทธเจ้า
๓. ศาสนบุคคล
มีพระสงฆ์เป็นสาวก ผู้ศึกษาและสืบทอด
หลักธรรมคำาสอนให้ดำารงอยู่ต่อไป
๔. ศาสนพิธี
มีศาสนพิธี ซึ่งได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนา
๕. ศาสนสถาน
มีโบสถ์ หรือพระอุโบสถ เป็นศาสนสถ
เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ
๑.ศาสดา
๒. ศาสนธรรม(คำาสั่งสอน) ๓. ศาสนบุคคล
๔. ศาสนพิธี ๕. ศาสนสถาน
๕. การศึกษา และรวมตัวของ
องค์กรชาวพุทธ.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
องค์กรชาวพุทธ หมายถึง
หน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัวของชาวพุทธ
เพื่อศึกษา เผยแผ่ และปกป้องพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา
๔. เพื่อมีความเข้าใจอันดี
ระหว่างชาวพุทธทั่วโลก
๓. เพื่อประกอบกิจการทางศาสนา
เช่น การถวายปัจจัยไทยธรรม
เช่น พิมพ์วารสาร จัดตั้งองค์กรเช่น จัดปาถกถาธรรม ปฏิบัติสมาธิ
เช่น แลกเปลี่ยนข้อมูลทางสื่อ
๕. เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้
หลักศาสนามาพัฒนาตนเองและสัง
เช่น การขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ ม
๖. การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศ
เบื้องขวาในทิศ ๖
ทิศ ตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึง
บุคคลประเภทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันทางสังคม
ประกอบด้วย
๑.ทิศเบื้องหน้า คือ บิดามารดา
๒.ทิศเบื้องขวา คือ ครูอาจารย์
๓.ทิศเบื้องหลัง คือ บุตรภรรยา
๔.ทิศเบื้องซ้าย คือ เพื่อน
๕.ทิศเบื้องล่าง คือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
๖.ทิศเบื้องบน คือ พระสงฆ์
จารย์ปฏิบัติต่อศิษย์
นำาให้เป็นคนดี
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
วิชาความรู้โดยไม่ปิดบัง
องสรรเสริญให้ปรากฏใน
นฝูง
องศิษย์ให้พ้นจากอันตราย
ศิษย์ปฏิบัติต่อครูอาจารย์
๑.แสดงความเคารพ
๒.ช่วยเหลือเมื่อมีกิจธุระ
๓.เชื่อฟังครูอาจารย์สั่งสอน
๔.คอยรับใช้ ช่วยเหลือกิจวัตรประจำาวันเ
๕.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ถ้ากล่าวเฉพาะทิศเบื้องขวา
หน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อกันคือ
๗. การเข้าค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรม
ความสำาคัญ
๑.ปลูกฝังให้มีคุณธรรม และ
ความกตัญญู
๒. สร้างความเข้าใจระหว่าง
ผู้ร่วมอบรม
๔. สร้างระเบียบวินัย
เห็นแก่ส่วนรวม
๓. สร้างจิตสำานึกของความเป็นไทย
๘. การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
พิธีของกษัตริย์ เช่น
•พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
•พิธีฉัตรมงคล
•พิธีทักษิณานุประภา
•พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
รัฐพิธี คือ พิธีของทางรัฐบาล เช่น
•ฉลองรัฐธรรมนูญ
•สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
ิธีของประชาชน เช่น
พิธีมงคลสมรส
พิธีโกนจุก
พิธีขึ้นบ้านใหม่
พิธีอุปสมบท
พิธีของศาสนา เช่น
•รักษาศีลอุโบสถ
•เวียนเทียน
•แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๙. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ความสำาคัญ๑.เพื่อให้เข้าถึงไตรสรณคมน์
๒. เพื่อใกล้ชิดกับพระสงฆ์
๔. เพื่อเป็นการปฏิญานตนว่าเป็น
คนของพระพุทธเจ้า
๓. เพื่อสืบทอดและ
ดำารงรักษาพิธีกรรม
๕. เพื่อเป็นรากฐานแห่งการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ประโยชน์
นเอง
ห้เป็นคนมีสังกัดไม่เลื่อนลอย
ไว้วางใจของหลายฝ่าย
ต่อสังคม
-เกิดความมั่นคง
-แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียว
-สืบทอดศาสนาให้คงอยู่
ต่อประเทศชาติ
-เกิดความสามัคคี
-สังคมสงบสุข
-รักษาความเป็นเอกลักษณ์
By…
• เด็กชายธีรภัทร คงดี เลขที่ ๖
• เด็กชายวัฒนา เกตุสุข เลขที่ ๑๔
• เด็กชายคฑา จักษุสุวรรณ เลขที่
๑๕
• เด็กหญิงณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์ เลขที่
๒๓
• เด็กหญิงพิราอร บุญวัชรพันธ์สกุล เลขที่
๓๓
Bye…Bye
1 de 15

Recomendados

หน้าที่ของชาวพุทธ por
หน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธ
หน้าที่ของชาวพุทธprimpatcha
4.9K visualizações36 slides
งาน por
งานงาน
งานzone22410
294 visualizações37 slides
หน้าที่ชาวพุทธ por
หน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธleemeanshun minzstar
973 visualizações10 slides
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา por
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
1.6K visualizações41 slides
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ... por
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...Prachoom Rangkasikorn
222 visualizações5 slides
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง por
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งpentanino
2.1K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 por
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3Ch Khankluay
5.4K visualizações6 slides
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา por
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนาแนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนาOppo Optioniez
8.2K visualizações26 slides
วันมาฆบูชา por
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาThongsawan Seeha
12.4K visualizações28 slides
กิจกรรม สาระสังคม por
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคมkruarada
1.1K visualizações27 slides
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา por
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาlinda471129101
5.5K visualizações43 slides
สุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญา por
สุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญาสุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญา
สุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญาpentanino
1.8K visualizações16 slides

Mais procurados(19)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 por Ch Khankluay
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
Ch Khankluay5.4K visualizações
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา por Oppo Optioniez
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนาแนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา
Oppo Optioniez8.2K visualizações
วันมาฆบูชา por Thongsawan Seeha
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
Thongsawan Seeha12.4K visualizações
กิจกรรม สาระสังคม por kruarada
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคม
kruarada1.1K visualizações
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา por linda471129101
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
linda4711291015.5K visualizações
สุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญา por pentanino
สุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญาสุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญา
สุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญา
pentanino1.8K visualizações
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th por Tongsamut vorasan
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
Tongsamut vorasan268 visualizações
การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาในการทำงานจิตอาสา por Padvee Academy
การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาในการทำงานจิตอาสาการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาในการทำงานจิตอาสา
การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาในการทำงานจิตอาสา
Padvee Academy4.1K visualizações
วันมาฆบูชา ตอน ๒: แนวคิดเกี่ยวกับวันมาฆบูชา por 25Sura
วันมาฆบูชา ตอน ๒: แนวคิดเกี่ยวกับวันมาฆบูชาวันมาฆบูชา ตอน ๒: แนวคิดเกี่ยวกับวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ตอน ๒: แนวคิดเกี่ยวกับวันมาฆบูชา
25Sura1.1K visualizações
หลักปฏิรูปเทสในพระพุทธศาสนากับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย por Padvee Academy
หลักปฏิรูปเทสในพระพุทธศาสนากับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทยหลักปฏิรูปเทสในพระพุทธศาสนากับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
หลักปฏิรูปเทสในพระพุทธศาสนากับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
Padvee Academy2.8K visualizações
วันวิสาขบูชา por Thongsawan Seeha
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
Thongsawan Seeha7.8K visualizações
พระสงฆ์กับการเมือง por Padvee Academy
พระสงฆ์กับการเมืองพระสงฆ์กับการเมือง
พระสงฆ์กับการเมือง
Padvee Academy2.7K visualizações
2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ por Nopporn Thepsithar
2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ
2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ
Nopporn Thepsithar4.7K visualizações
038พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย por niralai
038พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย038พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย
038พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย
niralai2.8K visualizações
แผนที่1 por Ch Khankluay
แผนที่1แผนที่1
แผนที่1
Ch Khankluay2.6K visualizações
วันอาสาฬหบูชา por Thongsawan Seeha
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
Thongsawan Seeha1.8K visualizações
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒ por dentyomaraj
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
dentyomaraj2K visualizações
หลักธรรม ของ นักบริหาร por Panuwat Beforetwo
หลักธรรม ของ นักบริหารหลักธรรม ของ นักบริหาร
หลักธรรม ของ นักบริหาร
Panuwat Beforetwo14.7K visualizações

Destaque

ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page por
ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1pageใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page
ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1pagePrachoom Rangkasikorn
788 visualizações18 slides
ทอดกฐิน วัดเลียบ por
ทอดกฐิน วัดเลียบทอดกฐิน วัดเลียบ
ทอดกฐิน วัดเลียบtopzazana
377 visualizações11 slides
สาระสำคัญของศาสนา por
สาระสำคัญของศาสนา สาระสำคัญของศาสนา
สาระสำคัญของศาสนา Min Kannita
4.3K visualizações30 slides
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม por
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหมคุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหมhuloo
3.7K visualizações17 slides
สไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1page por
สไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1pageสไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1page
สไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1pagePrachoom Rangkasikorn
2K visualizações30 slides
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1page por
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1pageสไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1pagePrachoom Rangkasikorn
1.1K visualizações40 slides

Destaque(19)

ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page por Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1pageใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page
ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page
Prachoom Rangkasikorn788 visualizações
ทอดกฐิน วัดเลียบ por topzazana
ทอดกฐิน วัดเลียบทอดกฐิน วัดเลียบ
ทอดกฐิน วัดเลียบ
topzazana377 visualizações
สาระสำคัญของศาสนา por Min Kannita
สาระสำคัญของศาสนา สาระสำคัญของศาสนา
สาระสำคัญของศาสนา
Min Kannita4.3K visualizações
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม por huloo
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหมคุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
huloo3.7K visualizações
สไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1page por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1pageสไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1page
สไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1page
Prachoom Rangkasikorn2K visualizações
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1page por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1pageสไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1page
Prachoom Rangkasikorn1.1K visualizações
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4pageสไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page
Prachoom Rangkasikorn701 visualizações
ความสำคัญศาสนา por sudchaleom
ความสำคัญศาสนาความสำคัญศาสนา
ความสำคัญศาสนา
sudchaleom1.9K visualizações
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย) por niralai
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)
niralai53.3K visualizações
สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-... por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...
สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...
Prachoom Rangkasikorn535 visualizações
การปฏิรูปศาสนา por Jeeji Supadda Phokaew
การปฏิรูปศาสนาการปฏิรูปศาสนา
การปฏิรูปศาสนา
Jeeji Supadda Phokaew25.2K visualizações
087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา por niralai
087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
niralai3.9K visualizações
คำคมคารมธรรม por niralai
คำคมคารมธรรมคำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
niralai8.2K visualizações
334กุศลกรรมบถ10 por niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K visualizações
คำคมคำขาย por guestab14f9a
คำคมคำขายคำคมคำขาย
คำคมคำขาย
guestab14f9a55.7K visualizações
คำคมคารมปราชญ์ por niralai
คำคมคารมปราชญ์คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์
niralai10.7K visualizações
ข้อคิด...สะกิดใจ por Na Tak
 ข้อคิด...สะกิดใจ ข้อคิด...สะกิดใจ
ข้อคิด...สะกิดใจ
Na Tak6K visualizações

Similar a 351หน้าที่ชาวพุทธ3

หน้าที่ชาวพุทธ.docx por
หน้าที่ชาวพุทธ.docxหน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docxpinglada1
6 visualizações10 slides
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th por
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10thTongsamut vorasan
124 visualizações567 slides
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page por
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4pageสไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4pagePrachoom Rangkasikorn
501 visualizações10 slides
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ... por
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...Prachoom Rangkasikorn
668 visualizações18 slides
แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ ส22106 ม.2 เทอม2 por
แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ ส22106 ม.2 เทอม2แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ ส22106 ม.2 เทอม2
แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ ส22106 ม.2 เทอม2เพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ
223 visualizações31 slides

Similar a 351หน้าที่ชาวพุทธ3(20)

หน้าที่ชาวพุทธ.docx por pinglada1
หน้าที่ชาวพุทธ.docxหน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
pinglada16 visualizações
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th por Tongsamut vorasan
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
Tongsamut vorasan124 visualizações
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4pageสไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
Prachoom Rangkasikorn501 visualizações
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ... por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
Prachoom Rangkasikorn668 visualizações
แผนพัฒนางานพระธรรมทูตต่างประเทศ por Tongsamut vorasan
แผนพัฒนางานพระธรรมทูตต่างประเทศแผนพัฒนางานพระธรรมทูตต่างประเทศ
แผนพัฒนางานพระธรรมทูตต่างประเทศ
Tongsamut vorasan177 visualizações
พระวินัย ความเข้าใจวินัยสงฆ์00 por Yota Bhikkhu
พระวินัย ความเข้าใจวินัยสงฆ์00พระวินัย ความเข้าใจวินัยสงฆ์00
พระวินัย ความเข้าใจวินัยสงฆ์00
Yota Bhikkhu48 visualizações
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice) por yana54
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)
yana5418K visualizações
หลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา por New Nan
หลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาหลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา
หลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา
New Nan1.2K visualizações
แนวคิดเรื่องการบูชา por Tongsamut vorasan
แนวคิดเรื่องการบูชาแนวคิดเรื่องการบูชา
แนวคิดเรื่องการบูชา
Tongsamut vorasan40 visualizações
วิจารณ์การศึกษาไทย por Tongsamut vorasan
วิจารณ์การศึกษาไทยวิจารณ์การศึกษาไทย
วิจารณ์การศึกษาไทย
Tongsamut vorasan2.2K visualizações
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม por niralai
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมสมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
niralai11.3K visualizações
080จิตภาวนา por niralai
080จิตภาวนา080จิตภาวนา
080จิตภาวนา
niralai739 visualizações
ติวศาสนา55 por Kwandjit Boonmak
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
Kwandjit Boonmak4.1K visualizações
ติวศาสนา55 por Kwandjit Boonmak
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
Kwandjit Boonmak1.5K visualizações
1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี por Panuwat Beforetwo
1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี
1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี
Panuwat Beforetwo1.1K visualizações
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง por พัน พัน
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
พัน พัน776 visualizações

Mais de niralai

332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
331วันเข้าพรรษา por
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 visualizações7 slides
338มารยาทไทย por
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K visualizações76 slides
337ประวัติพระพุทธศาสนา por
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K visualizações36 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides
336เบญจศีล por
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
883 visualizações59 slides

Mais de niralai(20)

332วันอาสาฬหบูชา por niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K visualizações
331วันเข้าพรรษา por niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 visualizações
338มารยาทไทย por niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K visualizações
337ประวัติพระพุทธศาสนา por niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K visualizações
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai530 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
098ชีวิตวัยรุ่น por niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 visualizações
097คุณค่าของชีวิต por niralai
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai1.6K visualizações

351หน้าที่ชาวพุทธ3