346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา

niralai
วันสำำคัญทำง
พุทธศำสนำ
วันสำำคัญทำง
พุทธศำสนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
โดย
ไพรวัลย์ ศรีสัตนำ
โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพร – ประชำอุปถัมภ์)
สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิษณุโลก เขต 1
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้
1. อ่ำน เขียน และบอกควำมหมำยของคำำ
ศัพท์ เกี่ยวกับวันเข้ำพรรษำได้
2. เห็นคุณค่ำและศรัทธำในพระรัตนตรัย
มีนิสัยดี คุณค่ำและอนุรักษ์
ศำสนวัตถุ ศำสนสถำนในท้องถิ่นใช้
ไตรสิกขำในกำรเรียนรู้ กำรทำำงำน
กำรอยู่ร่วมกันและกำรดำำเนินชีวิตได้
อย่ำงเป็นสุข
3. ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักธรรม ร่วม
ศำสนพิธี วันเข้ำพรรษำ
เป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี และดำำเนินชีวิต
1. อ่ำน เขียน และบอกควำมหมำยของคำำ
ศัพท์ เกี่ยวกับวันเข้ำพรรษำได้
2. เห็นคุณค่ำและศรัทธำในพระรัตนตรัย
มีนิสัยดี คุณค่ำและอนุรักษ์
ศำสนวัตถุ ศำสนสถำนในท้องถิ่นใช้
ไตรสิกขำในกำรเรียนรู้ กำรทำำงำน
กำรอยู่ร่วมกันและกำรดำำเนินชีวิตได้
อย่ำงเป็นสุข
3. ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักธรรม ร่วม
ศำสนพิธี วันเข้ำพรรษำ
เป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี และดำำเนินชีวิต
วันเข้ำ
พรรษำ
วันเข้ำ
พรรษำ
• วันเข้ำพรรษำ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำำ
พรรษำตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1
คำ่ำเดือน 8 จนถึงกลำงเดือน 11 วันเข้ำพรรษำ
ที่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตไว้มีอยู่ 2 วันคือ
•             วันเข้ำปุริมพรรษำ คือเข้ำพรรษำแรก
ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญ
กลำงเดือน 11
•             วันเข้ำปัจฉิมพรรษำ  คือวันเข้ำพรรษำ
หลัง ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำเดือน 9 ไปจนถึงวัน
เพ็ญเดือน 12
• วันเข้ำพรรษำ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำำ
พรรษำตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1
คำ่ำเดือน 8 จนถึงกลำงเดือน 11 วันเข้ำพรรษำ
ที่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตไว้มีอยู่ 2 วันคือ
•             วันเข้ำปุริมพรรษำ คือเข้ำพรรษำแรก
ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญ
กลำงเดือน 11
•             วันเข้ำปัจฉิมพรรษำ  คือวันเข้ำพรรษำ
หลัง ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำเดือน 9 ไปจนถึงวัน
เพ็ญเดือน 12
เมื่อเข้ำพรรษำแล้วหำกภิกษุมีกิจธุระ
จำำเป็น อันชอบด้วยพระวินัยพระพุทธเจ้ำก็
ทรงอนุญำตให้ไปได้ โดยมีข้อจำำกัดว่ำจะ
ต้อง
กลับมำยังสถำนที่จำำพรรษำเดิมภำยใน 7
วัน ที่เรียกว่ำสัตตำหกรณียะ
เมื่อเข้ำพรรษำแล้วหำกภิกษุมีกิจธุระ
จำำเป็น อันชอบด้วยพระวินัยพระพุทธเจ้ำก็
ทรงอนุญำตให้ไปได้ โดยมีข้อจำำกัดว่ำจะ
ต้อง
กลับมำยังสถำนที่จำำพรรษำเดิมภำยใน 7
วัน ที่เรียกว่ำสัตตำหกรณียะ
• ในวันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นกรณียกิจพิเศษสำาหรับพระ
ภิกษุ
• สงฆ์ จะมีการประชุมกันในพระอุโบสถ ไหว้พระสวด
มนต์ ขอขมาซึ่งกันและกัน เสร็จแล้วก็ประกอบพิธีเข้า
พรรษา ภิกษุจะอธิษฐานใจตนเองว่า ตลอดฤดูกาลเข้า
พรรษานี้ตนเองจะไม่ไปไหน ด้วยการเปล่งวาจาว่า
•                      อิมสฺมึ  อาวาเส  อิมำ  เต
มาสำ  วสฺสำ  อุเปมิ
• หรือว่า         อิมสฺมึ  วิหาเร  อิมำ  เตมาสำ  วสฺสำ 
อุเปมิ
• แปลว่า          ข้าพเจ้าขออยู่จำาพรรษาตลอด 3
เดือน ในอาวาสนี้ หรือในวิหารนี้  (ว่า 3 ครั้ง)
หลังจากเสร็จพิธีเข้าพรรษาแล้วก็นำาดอกไม้
ธูป เทียน ไปนมัสการ
ปูชนียวัตถุที่สำาคัญในอาวาสนั้น  ในวันต่อ
มาก็นำาดอกไม้ ธูป เทียน ไปขอขมาพระ
อุปัชฌาย์อาจารย์ และพระเถระที่ตนเคารพ
นับถือ
หลังจากเสร็จพิธีเข้าพรรษาแล้วก็นำาดอกไม้
ธูป เทียน ไปนมัสการ
ปูชนียวัตถุที่สำาคัญในอาวาสนั้น  ในวันต่อ
มาก็นำาดอกไม้ ธูป เทียน ไปขอขมาพระ
อุปัชฌาย์อาจารย์ และพระเถระที่ตนเคารพ
นับถือ
กิจกรรมที่ปฏิบัติใน
วันเข้าพรรษา
กิจกรรมที่ปฏิบัติใน
วันเข้าพรรษา
• ในวันเข้าพรรษานี้ตาม
ประวัติ ชาวไทยเราได้
ประกอบพิธีทางศาสนา
• เนื่องในวันเข้าพรรษา
มาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย
ซึ่งมีทั้ง พิธีหลวง และ พิธี
ราษฎร์
• กิจกรรมที่กระทำาก็มี
การเตรียมเสนาสนะให้
อยู่ในสภาพที่ดี สำาหรับ
จะได้จำาพรรษา
• อยู่ตลอด 3 เดือน จัด
ทำา เทียนจำานำาพรรษา
เพื่อใช้จุดบูชาพระบรม
ธาตุ พระพุทธปฏิมา
• ในวันเข้าพรรษานี้ตาม
ประวัติ ชาวไทยเราได้
ประกอบพิธีทางศาสนา
• เนื่องในวันเข้าพรรษา
มาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย
ซึ่งมีทั้ง พิธีหลวง และ พิธี
ราษฎร์
• กิจกรรมที่กระทำาก็มี
การเตรียมเสนาสนะให้
อยู่ในสภาพที่ดี สำาหรับ
จะได้จำาพรรษา
• อยู่ตลอด 3 เดือน จัด
ทำา เทียนจำานำาพรรษา
เพื่อใช้จุดบูชาพระบรม
ธาตุ พระพุทธปฏิมา
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
 ร่วมกิจกรรมทำาเทียนจำานำาพรรษา
 ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบนำ้าฝน และจตุปัจจัย
แก่ภิกษุสามเณร
 ร่วมทำาบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษา
อุโบสถศีล
 อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
 ร่วมกิจกรรมทำาเทียนจำานำาพรรษา
 ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบนำ้าฝน และจตุปัจจัย
แก่ภิกษุสามเณร
 ร่วมทำาบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษา
อุโบสถศีล
 อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ
แบบทดสอบแบบทดสอบ
วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม
15 คำา เดือน 8
ถูก ผิด
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ
คือ การไปเวียนเทียนที่วัด
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ
คือ การไปเวียนเทียนที่วัด
ถูกถูก ผิดผิด
“หนึ่งพรรษาของการบวชคือ
3 ”พรรษา
ถูกถูก ผิดผิด
วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์จะไม่ไป
ค้างคืนที่อื่นเป็นเวลา
30 วัน
วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์จะไม่ไป
ค้างคืนที่อื่นเป็นเวลา
30 วัน
ถูก ผิด
การประกอบพิธีวันเข้าพรรษาเกิด
ในสุโขทัย
เป็นสมัยแรก
การประกอบพิธีวันเข้าพรรษาเกิด
ในสุโขทัย
เป็นสมัยแรก
ถูกถูก ผิดผิด
<Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
1 de 15

Recomendados

ชุมชนบ้านกล้วย por
ชุมชนบ้านกล้วยชุมชนบ้านกล้วย
ชุมชนบ้านกล้วยThanaporn Tu
913 visualizações32 slides
T01 por
T01T01
T01bth04
147 visualizações12 slides
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12niralai
443 visualizações17 slides
K14 2 por
K14 2K14 2
K14 2Bussayamas Promsira
87 visualizações1 slide
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ... por
สไลด์  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...Prachoom Rangkasikorn
669 visualizações18 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร... por
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...Jee Ja
110 visualizações30 slides
พุทธประวัติ ส16101 ป.6 por
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6Thanawut Rattanadon
12.8K visualizações14 slides
พุทธประวัติ 1 por
พุทธประวัติ 1พุทธประวัติ 1
พุทธประวัติ 1wanpenrd
474 visualizações33 slides
โครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาด por
โครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาดโครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาด
โครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาดSiriluk Singka
4K visualizações20 slides
ม.2 ภาคเรียนที่ 1 por
ม.2 ภาคเรียนที่ 1ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1นายสมหมาย ฉิมมาลี
29.5K visualizações135 slides
วัฒนธรรม por
วัฒนธรรมวัฒนธรรม
วัฒนธรรมThaiway Thanathep
1.2K visualizações10 slides

Mais procurados(6)

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร... por Jee Ja
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...
Jee Ja110 visualizações
พุทธประวัติ ส16101 ป.6 por Thanawut Rattanadon
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon12.8K visualizações
พุทธประวัติ 1 por wanpenrd
พุทธประวัติ 1พุทธประวัติ 1
พุทธประวัติ 1
wanpenrd474 visualizações
โครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาด por Siriluk Singka
โครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาดโครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาด
โครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาด
Siriluk Singka4K visualizações
วัฒนธรรม por Thaiway Thanathep
วัฒนธรรมวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
Thaiway Thanathep1.2K visualizações

Similar a 346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา

Portfolio M.5/5 No.32 por
Portfolio M.5/5 No.32Portfolio M.5/5 No.32
Portfolio M.5/5 No.32Sasiprapa Im-erb
105 visualizações33 slides
Bioosm por
BioosmBioosm
Bioosmmathawee wattana
819 visualizações96 slides
หนองลาดควาย๕๓ por
หนองลาดควาย๕๓หนองลาดควาย๕๓
หนองลาดควาย๕๓weskaew yodmongkol
814 visualizações61 slides
โรงเรียนบ้านดงหวาย por
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong715
211 visualizações7 slides
โรงเรียนบ้านดงหวาย por
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong14
722 visualizações7 slides
โรงเรียนบ้านดงหวาย por
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong715
410 visualizações7 slides

Similar a 346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา(20)

Portfolio M.5/5 No.32 por Sasiprapa Im-erb
Portfolio M.5/5 No.32Portfolio M.5/5 No.32
Portfolio M.5/5 No.32
Sasiprapa Im-erb105 visualizações
หนองลาดควาย๕๓ por weskaew yodmongkol
หนองลาดควาย๕๓หนองลาดควาย๕๓
หนองลาดควาย๕๓
weskaew yodmongkol814 visualizações
โรงเรียนบ้านดงหวาย por peerapong715
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
peerapong715211 visualizações
โรงเรียนบ้านดงหวาย por peerapong14
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
peerapong14722 visualizações
โรงเรียนบ้านดงหวาย por peerapong715
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
peerapong715410 visualizações
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม por niralai
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรมคู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
niralai5.5K visualizações
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม por tassanee chaicharoen
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมโครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
tassanee chaicharoen23.3K visualizações
งานนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ... por อบต. เหล่าโพนค้อ
งานนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...งานนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...
งานนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...
จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55 por tassanee chaicharoen
จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55
tassanee chaicharoen437 visualizações
บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ por krunumc
บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์  และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์  และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
krunumc111.2K visualizações
D9[1] por aon04937
D9[1]D9[1]
D9[1]
aon04937307 visualizações
นิราศพระบาท1 52 por panneem
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52
panneem1.1K visualizações
นิราศพระบาท1 52 por panneem
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52
panneem4.7K visualizações
วิทยาศาสตร์ศึกษาแบบองค์รวม por Prachoom Rangkasikorn
วิทยาศาสตร์ศึกษาแบบองค์รวมวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบองค์รวม
วิทยาศาสตร์ศึกษาแบบองค์รวม
Prachoom Rangkasikorn417 visualizações
จุดเน้นที่ 3 por tassanee chaicharoen
จุดเน้นที่ 3จุดเน้นที่ 3
จุดเน้นที่ 3
tassanee chaicharoen371 visualizações
นวัตกรรม วันสำคัญและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาในอำเภอโกสัมพีนคร.pdf por ssuser6a0d4f
นวัตกรรม วันสำคัญและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาในอำเภอโกสัมพีนคร.pdfนวัตกรรม วันสำคัญและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาในอำเภอโกสัมพีนคร.pdf
นวัตกรรม วันสำคัญและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาในอำเภอโกสัมพีนคร.pdf
ssuser6a0d4f47 visualizações
16ภูมิปัญญาไทย por JulPcc CR
16ภูมิปัญญาไทย16ภูมิปัญญาไทย
16ภูมิปัญญาไทย
JulPcc CR4.1K visualizações

Mais de niralai

334กุศลกรรมบถ10 por
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K visualizações23 slides
332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
331วันเข้าพรรษา por
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 visualizações7 slides
338มารยาทไทย por
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K visualizações76 slides
337ประวัติพระพุทธศาสนา por
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K visualizações36 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides

Mais de niralai(20)

334กุศลกรรมบถ10 por niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K visualizações
332วันอาสาฬหบูชา por niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K visualizações
331วันเข้าพรรษา por niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 visualizações
338มารยาทไทย por niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K visualizações
337ประวัติพระพุทธศาสนา por niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K visualizações
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai531 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações
098ชีวิตวัยรุ่น por niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 visualizações
097คุณค่าของชีวิต por niralai
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai1.6K visualizações

346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา