345สถานการณ์วัยรุ่นไทย

niralai
พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กไทย
 พฤติกรรมสุขภาพ
 ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กไทยไม่พอใจกับ
ขนาดรูปร่างและนำ้าหนักตัวเอง โดยเด็กหญิง
เห็นว่าตนเองอ้วนมากกว่าผอม (31.5 : 21.5)
และเด็กชายเห็นว่าตนเองผอมมากว่าอ้วน
(25.5 : 17.0)
 เด็กไทยติดนำ้าอัดลมมาก กินผักน้อย
 พฤติกรรมการเรียน
 เด็กไทยส่วนใหญ่ชอบเรียนเฉพาะวิชาที่สนุก
ตื่นเต้น ไม่เครียด และเบื่อวิชาพื้นฐานสำาคัญ
ทั้งหมด
 พฤติกรรมด้านศาสนา
 เด็กไทนราว 1 ใน 3 มีการประกอบกิจกรรม
ทางศาสนาน้อยมาก
 พฤติกรรมความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
การใช้เวลาว่าง
 เด็กไทยเพียงครึ่งเดียวที่ใกล้ชิดช่วยพ่อแม่
ทำางานในยามว่าง
 พฤติกรรมการบริโภคสิ่งเสพติด
 เด็กไทยราวร้อยละ 11 ติดบุหรี่ โดยเริ่มสูบ
ครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ปีเศษ
 เด็กไทยในเขตกรุงเทพ 1 ใน 3 และเด็กต่าง
จังหวัด 1 ใน 5 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ทุกสัปดาห์ โดยเริ่มดื่มครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ปี
 พฤติกรรมความรุนแรงและการถูกคุกคาม
ความปลอดภัย
 เด็ก 10% ถูกสมาชิกในครอบครัวกระทำา
รุนแรง
 เด็ก 4% ถูกล่วงเกินทางเพศ โดยเด็กชายถูก
กระทำามากกว่าเด็กหญิง 2 เท่า
 พฤติกรรมด้านความรักและความสัมพันธ์
ทางเพศ
 เด็กไทย 7.1% อยู่ในกลุ่มรักร่วมเพศ
 อายุเฉลี่ยของเด็กไทยในการมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรกที่ 14 ปีเศษ
 พฤติกรรมความเครียด
 เด็กไทยกว่า 1 ใน 3 มีความเครียดแบบต่อ
สภาวะด้านสุขภาพ
ค่า
เฉลี่ย
ประเท
ศ
ระยอ
ง
ชลบุรี ฉะเชิ
งเทรา
เวลาที่ใช้เล่นกีฬาต่อวัน
(นาที)
72.67 80.97 72.30 91.96
ร้อยละของเด็กที่ดื่มเหล้า 38.33 37.50 34.35 36.44
ร้อยละของเด็กสูบบุหรี่ 17.24 15.43 15.09 22.72
ร้อยละเด็กที่มีความคิดอยาก
ทำาศัลยกรรม
16.79 12.79 15.07 NA
เด็กพยายามฆ่าตัวตาย / ฆ่า
ตัวตายสำาเร็จ(ภาพรวม)
(ต่อแสนประชากร) ≤
18 ปี
16.26
/1.55
58.68
6.90 /
NA
254.7
9.86 /
NA
47.57
8.27/
2.36
16.34
สภาวะด้านสุขภาพอนามัย ( –มัธยม
อุดมศึกษา)
สภาวะด้านการศึกษา ( –มัธยม
อุดมศึกษา)
สภาวะด้านการศึกษา
ค่า
เฉลี่ย
ประเท
ศ
ระยอ
ง
ชลบุรี ฉะเชิ
งเทรา
ร้อยละการเรียนต่อ ม. 4 87.38 64.76 71.51 74.82
ร้อยละการเรียนต่ออุดมศึกษา 66.99 66.75 59.21 82.87
ร้อยละของเด็กพิการที่ได้รับ
การศึกษา
66.21 62.09 100.0
0
94.08
เวลาที่ใช้ต่อวัน (นาที)
อ่านหนังสือเรียน
ทำาการบ้าน
เรียนพิเศษ
82.25
90.50
144.6
8
70.21
85.62
NA
80.71
92.79
113.6
8
99.53
105.8
1
150.9
7
สภาวะด้านปัญหาสังคม (มัธยม
– อุดมศึกษา)
สภาวะด้านปัญหาสังคม
ค่า
เฉลี่ย
ประเท
ศ
ระยอ
ง
ชลบุรี ฉะเชิ
งเทรา
ร้อยละของเด็กที่ไม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่
30.13 28.59 42.41 33.63
ร้อยละเด็กที่เที่ยวกับพ่อแม่พี่
น้อง
วันธรรมดา
เสาร์ - อาทิตย์
64.49
78.68
67.05
82.10
61.42
77.60
67.84
84.31
ร้อยละของเด็กที่เที่ยวกลาง
คืน
- วันธรรมดา
- วันเสาร์-อาทิตย์
39.38
55.27
37.44
55.76
32.95
52.27
30.27
54.07
สภาวะด้านปัญหาสังคม (มัธยม
– อุดมศึกษา)
สภาวะด้านปัญหาสังคม
ค่า
เฉลี่ย
ประเท
ศ
ระยอ
ง
ชลบุรี ฉะเชิ
งเทรา
ร้อยละของเด็กที่ดูการ์ตูนโป๊,
VCD โป๊, Web โป๊
30.25/
39.27/
27.23
29.59/
42.03/
28.61
31.25/
40.25/
30.31
31.38/
38.56/
28.31
ร้อยละเด็กที่ยอมรับว่าเคยมี
เพศสัมพันธ์แล้ว
16.08 18.95 16.68 NA
ร้อยละของเด็กที่เล่นพนันบอล
/หวยบนดิน/ ส่ง sms ชิงโชค
17.62/
19.69/
33.05
13.87
/19.1
4/
33.89
16.73/
20.49/
35.78
NA/N
A/
29.75
ร้อยละของเด็กที่พบเห็นการ
เสพยาเสพติดในสถานศึกษา
20.43 25.98 20.71 NA
สภาวะด้านปัญหาสังคม (มัธยม
– อุดมศึกษา)
สภาวะด้านปัญหาสังคม
ค่า
เฉลี่ย
ประเท
ศ
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิง
เทรา
เด็ก 19 ปีและตำ่ากว่าที่มา
ทำาคลอด(ต่อแสนประชากร)
ภาพรวม
10-14 ปี / 15 – 19 ปี
391.1
6
90.73/1,
351.93
769.13
341.57/2,
712.57
231.39
13.01/
886.67
871.93
88.71/3,
168.58
เด็กถูกส่งเข้าสถานพินิจ
(ต่อประชากรแสนคน)
54.81 119.33 239.6
4
56.11
เด็กที่ขอรับการบำาบัดยา
(ต่อประชากรแสนคน)
73.45 802.71 NA 352.9
8
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
1 de 10

Recomendados

ปัญหาในสังคม เรื่อง ท้องไม่พร้อม por
ปัญหาในสังคม เรื่อง ท้องไม่พร้อมปัญหาในสังคม เรื่อง ท้องไม่พร้อม
ปัญหาในสังคม เรื่อง ท้องไม่พร้อมWanit Sahnguansak
10.6K visualizações8 slides
ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร por
ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรปัญหาท้องก่อนวัยอันควร
ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรSasithon Charoenchai
2.9K visualizações10 slides
Teenage pregnancy por
Teenage pregnancyTeenage pregnancy
Teenage pregnancyPrachaya Sriswang
7.7K visualizações64 slides
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน por
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนAuntika11
4.2K visualizações13 slides
มอต้นน้ำ por
มอต้นน้ำมอต้นน้ำ
มอต้นน้ำOraya Boonthai
332 visualizações10 slides
มอต้น por
มอต้นมอต้น
มอต้นJoobjib Jibjoob
112 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de niralai

334กุศลกรรมบถ10 por
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K visualizações23 slides
332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
331วันเข้าพรรษา por
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 visualizações7 slides
338มารยาทไทย por
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K visualizações76 slides
337ประวัติพระพุทธศาสนา por
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K visualizações36 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides

Mais de niralai(20)

334กุศลกรรมบถ10 por niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K visualizações
332วันอาสาฬหบูชา por niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K visualizações
331วันเข้าพรรษา por niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 visualizações
338มารยาทไทย por niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K visualizações
337ประวัติพระพุทธศาสนา por niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K visualizações
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai530 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações
098ชีวิตวัยรุ่น por niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 visualizações

345สถานการณ์วัยรุ่นไทย