344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ

niralai
สถานการณ์เด็กและเยาวชนสถานการณ์เด็กและเยาวชน
ภาพสะท้อนสังคมไทย และนัยภาพสะท้อนสังคมไทย และนัย
ต่อทิศทางการพัฒนาเด็กและต่อทิศทางการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเยาวชน
ดรดร..อมรวิชช์ นาครทรรพอมรวิชช์ นาครทรรพ
ผู้อำานวยการสถาบันรามจิตติผู้อำานวยการสถาบันรามจิตติ
33 มิถุนายนมิถุนายน 25482548
เด็กไทยแปลกแยกจากศาสนาเด็กไทยแปลกแยกจากศาสนา
สัญญาณสังคมไร้ศรัทธาสัญญาณสังคมไร้ศรัทธา
กลุ่มวัยรุ่นโดยรวมร้อยละกลุ่มวัยรุ่นโดยรวมร้อยละ 6060 ใช้ใช้
ชีวิตตามห้างสรรพสินค้า ดูภาพยนตร์ มีชีวิตตามห้างสรรพสินค้า ดูภาพยนตร์ มี
มือถือในครอบครอง นิยมอาหารแดกมือถือในครอบครอง นิยมอาหารแดก
ด่วน และใช้อินเตอร์เนตเพื่อการพูดคุยด่วน และใช้อินเตอร์เนตเพื่อการพูดคุย
และเล่นเกม รวมไปถึงร้อยละและเล่นเกม รวมไปถึงร้อยละ 4545 ไม่ไปไม่ไป
ทำาบุญตักบาตร และร้อยละทำาบุญตักบาตร และร้อยละ 6565 ไม่เคยฟังไม่เคยฟัง
พระเทศน์เลยในรอบพระเทศน์เลยในรอบ 11 เดือนเดือน
((งานวิจัยจากโครงการติดตามสภาวการณ์เด็ก และงานวิจัยจากโครงการติดตามสภาวการณ์เด็ก และ
เยาวชนไทยในกะทะทองแดงเยาวชนไทยในกะทะทองแดง
ข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับระบุว่าข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับระบุว่า
ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการบริโภคปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการบริโภค
สุราสูงเป็นอันดับสุราสูงเป็นอันดับ 55 ของโลกของโลก
งานวิจัยของมูลนิธิเพื่อนหญิงพบว่างานวิจัยของมูลนิธิเพื่อนหญิงพบว่า
ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อครอบครัวที่มีผู้ดื่มเฉลี่ยแอลกอฮอล์ต่อครอบครัวที่มีผู้ดื่มเฉลี่ย
วันละประมาณวันละประมาณ 100-300100-300 บาท หรือคิดบาท หรือคิด
เป็นเงินโดยเฉลี่ยถึงราวเป็นเงินโดยเฉลี่ยถึงราว 4.684.68 หมื่นล้านหมื่นล้าน
เยาวชนไทยในกะทะทองแดงเยาวชนไทยในกะทะทองแดง
จากการสำารวจของสำานักงานสถิติจากการสำารวจของสำานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่าคนไทยมีแนวโน้มที่จะแห่งชาติ พบว่าคนไทยมีแนวโน้มที่จะ
เป็นผู้ดื่มสุรามากขึ้น จากร้อยละเป็นผู้ดื่มสุรามากขึ้น จากร้อยละ 31.531.5
ในพในพ..ศศ.2534.2534 เป็นร้อยละเป็นร้อยละ 35.535.5 ในพในพ..ศศ.2.2
546546 โดยเฉพาะสตรีเพิ่มจากร้อยละโดยเฉพาะสตรีเพิ่มจากร้อยละ 9.59.5
เป็นร้อยละเป็นร้อยละ 14.514.5 ในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน
วัยรุ่นโดยเฉพาะสตรีอายุวัยรุ่นโดยเฉพาะสตรีอายุ 15-1915-19 ปีปี
เป็นกลุ่มที่มีอัตราเพิ่มสูงสุด คือเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มที่มีอัตราเพิ่มสูงสุด คือเพิ่มขึ้น
เด็กไทยในวัฒนธรรมช็อปไวเด็กไทยในวัฒนธรรมช็อปไว
ใช้แหลก แดกด่วนใช้แหลก แดกด่วน
ในรอบในรอบ 11 ปีที่ผ่านมาวัยรุ่นชายปีที่ผ่านมาวัยรุ่นชาย--หญิงหญิง
ร้อยละร้อยละ 52.252.2 นิยมซื้อโทรศัพท์มือถือมากนิยมซื้อโทรศัพท์มือถือมาก
ที่สุด เฉลี่ยราคาแพงที่สุดที่ซื้อคือที่สุด เฉลี่ยราคาแพงที่สุดที่ซื้อคือ 10,93110,931
บาท ตามด้วยการซื้อเสื้อผ้า ร้อยละบาท ตามด้วยการซื้อเสื้อผ้า ร้อยละ 33.533.5
เฉลี่ยราคาเฉลี่ยราคา 1,6771,677 บาท ซื้อรองเท้าร้อยละบาท ซื้อรองเท้าร้อยละ
31.831.8 เฉลี่ยราคาเฉลี่ยราคา 1,9381,938 บาท ตามด้วยบาท ตามด้วย
กระเป๋าสตางค์ เฉลี่ยราคากระเป๋าสตางค์ เฉลี่ยราคา 1,7211,721 บาทบาท
นาฬิกา เฉลี่ยราคานาฬิกา เฉลี่ยราคา 9,1309,130 บาท นำ้าหอมบาท นำ้าหอม
เฉลี่ยราคาเฉลี่ยราคา 2,3752,375 บาท เครื่องสำาอาง เฉลี่ยบาท เครื่องสำาอาง เฉลี่ย
เด็กไทยในวัฒนธรรมช็อปไวเด็กไทยในวัฒนธรรมช็อปไว
ใช้แหลก แดกด่วนใช้แหลก แดกด่วน
เด็กหนึ่งคนใช้เงินซื้อขนมปีละเด็กหนึ่งคนใช้เงินซื้อขนมปีละ
9,810.569,810.56 บาท ขณะที่เด็กหนึ่งคนใช้บาท ขณะที่เด็กหนึ่งคนใช้
เงินกับการศึกษาปีเงินกับการศึกษาปี 3,0243,024 บาท เท่ากับบาท เท่ากับ
ว่าเด็กใช้เงินซื้อขนมมากกว่าการว่าเด็กใช้เงินซื้อขนมมากกว่าการ
ศึกษาถึงศึกษาถึง 3.243.24 เท่าเท่า
((โครงการสัมมนาเด็กไทยรู้ทันโครงการสัมมนาเด็กไทยรู้ทัน..
. 11 . .47นสพ มติชน มี ค. 11 . .47นสพ มติชน มี ค .).)
เด็กไทยในวัฒนธรรมช็อปไวเด็กไทยในวัฒนธรรมช็อปไว
ใช้แหลก แดกด่วนใช้แหลก แดกด่วน
โครงการเด็กไทยรู้ทัน ที่ได้ทำาโครงการเด็กไทยรู้ทัน ที่ได้ทำา
สำารวจการบริโภคขนมของเด็กไทยพบสำารวจการบริโภคขนมของเด็กไทยพบ
ว่า เด็กและเยาวชนอายุว่า เด็กและเยาวชนอายุ 5-245-24 ปีปี
ประมาณประมาณ 2121 ล้านคน มีเงินไปโรงเรียนล้านคน มีเงินไปโรงเรียน
ปีละปีละ 354,971354,971 ล้านบาท และเด็กใช้เงินล้านบาท และเด็กใช้เงิน
ซื้อขนมถึงปีละซื้อขนมถึงปีละ 161,580161,580 ล้านบาทล้านบาท
เท่ากับเท่ากับ 15.7%15.7% ของงบประมาณแผ่นดินของงบประมาณแผ่นดิน
ปีปี 25472547 หรือมากกว่างบประมาณหรือมากกว่างบประมาณ
ประจำาปีของประจำาปีของ 66 กระทรวงรวมกันกระทรวงรวมกัน
เด็กไทยในวัฒนธรรมช็อปไวเด็กไทยในวัฒนธรรมช็อปไว
ใช้แหลก แดกด่วนใช้แหลก แดกด่วน
วัยรุ่นร้อยละวัยรุ่นร้อยละ 13.113.1 พยายามทำางานหาพยายามทำางานหา
รายได้พิเศษมาเพื่อซื้อของ ร้อยละรายได้พิเศษมาเพื่อซื้อของ ร้อยละ 8.98.9 นำานำา
มาจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และที่น่ามาจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และที่น่า
วิตกก็คือร้อยละวิตกก็คือร้อยละ 0.80.8 ของวัยรุ่นดิ้นรนหาเงินของวัยรุ่นดิ้นรนหาเงิน
หาสินค้าโดยอาศัยจากผู้เลี้ยงดู กู้ยืมเงินหาสินค้าโดยอาศัยจากผู้เลี้ยงดู กู้ยืมเงิน
นอกระบบ เปิดโต๊ะพนันบอลและเล่นการนอกระบบ เปิดโต๊ะพนันบอลและเล่นการ
พนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มีรายรับพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มีรายรับ
น้อยกว่ารายจ่ายจะหาทางออกในลักษณะน้อยกว่ารายจ่ายจะหาทางออกในลักษณะ
นี้รวมไปถึงการขโมยเงินพ่อแม่นี้รวมไปถึงการขโมยเงินพ่อแม่--ผู้ปกครองผู้ปกครอง
เด็กไทย รักใสหรือรักเซ็กส์เด็กไทย รักใสหรือรักเซ็กส์
 วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุเฉลี่ยประมาณวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุเฉลี่ยประมาณ
๑๔๑๔--๑๘ ปี และมีกับเพื่อนหรือคู่รักมากกว่าหญิง๑๘ ปี และมีกับเพื่อนหรือคู่รักมากกว่าหญิง
บริการทางเพศบริการทางเพศ
 ในกลุ่มคนโสดมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานในในกลุ่มคนโสดมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานใน
อัตราเพิ่มมากขึ้นอัตราเพิ่มมากขึ้น
 เยาวชนหญิงในเขตเมืองเกือบครึ่งหนึ่งมีเพศเยาวชนหญิงในเขตเมืองเกือบครึ่งหนึ่งมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนแต่งงานสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
 วัยรุ่นชายหญิงปัจจุบันเชื่อว่าชายหญิงส่วนวัยรุ่นชายหญิงปัจจุบันเชื่อว่าชายหญิงส่วน
ใหญ่มีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานมากขึ้นใหญ่มีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานมากขึ้น
 วัยรุ่นหญิงยอมรับแนวคิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยรุ่นหญิงยอมรับแนวคิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงานมากขึ้นแต่งงานมากขึ้น
เด็กไทย รักใสหรือรักเซ็กส์เด็กไทย รักใสหรือรักเซ็กส์
วัยรุ่นไทยครองแชมป์ในเรื่องต่อไปนี้วัยรุ่นไทยครองแชมป์ในเรื่องต่อไปนี้

ยอมรับการมีคู่นอนมากกว่า ๑ คน ค่าเฉลี่ยยอมรับการมีคู่นอนมากกว่า ๑ คน ค่าเฉลี่ย
""สูงที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลก"" คือมีร้อยละ ๕๒คือมีร้อยละ ๕๒ ((ค่าเฉลี่ยทั่วค่าเฉลี่ยทั่ว
โลกคือ ร้อยละ ๓๔โลกคือ ร้อยละ ๓๔))
 เริ่มเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเริ่มเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา ""ช้าที่สุดในโลกช้าที่สุดในโลก""
คือเมื่ออายุ ๑๓คือเมื่ออายุ ๑๓..๕ ปี๕ ปี ((ค่าเฉลี่ยทั่วโลกคือค่าเฉลี่ยทั่วโลกคือ
๑๒๑๒..๒ ปี๒ ปี))
 มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเซ็กซ์ครั้งแรกมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเซ็กซ์ครั้งแรก
""น้อยที่สุดในโลกน้อยที่สุดในโลก"" เพียงร้อยละ ๒๓เพียงร้อยละ ๒๓ ((ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย
ทั่วโลกคือ ร้อยละ ๕๗ทั่วโลกคือ ร้อยละ ๕๗))
 พ่อแม่ไทยมีบทบาทในการสอนเรื่องเพศแก่พ่อแม่ไทยมีบทบาทในการสอนเรื่องเพศแก่
เด็กไทย รักใสหรือรักเซ็กส์เด็กไทย รักใสหรือรักเซ็กส์
เด็กและผู้หญิงถูกข่มขืนเพิ่มขึ้นปีละเด็กและผู้หญิงถูกข่มขืนเพิ่มขึ้นปีละ
กว่าพันราย ที่จังหวัดระยองจังหวัดกว่าพันราย ที่จังหวัดระยองจังหวัด
เดียวมีผู้หญิงถูกข่มขืนกว่าเดียวมีผู้หญิงถูกข่มขืนกว่า 500500 รายราย
ในใน 11 ปี เด็กสุดอายุเพียงปี เด็กสุดอายุเพียง 77 เดือน มากเดือน มาก
สุดถึงสุดถึง 106106 ปี ส่วนใหญ่เป็นคนในปี ส่วนใหญ่เป็นคนใน
ครอบครัวถึงร้อยละครอบครัวถึงร้อยละ 8080 ((ข่าวสดข่าวสด วันที่วันที่
31 31 กรกฎาคมกรกฎาคม  พพ..ศศ.2547.2547 ปีที่ปีที่ 1414 ฉบับที่ฉบับที่
เด็กไทยบนเส้นทางเด็กไทยบนเส้นทาง ““คลั่งหวยคลั่งหวย
รวยลัด วัดดวงรวยลัด วัดดวง””
 จากการสำารวจในงานวิจัยจากการสำารวจในงานวิจัย 22 ชิ้นคือชิ้นคือ
งานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์งานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจาก
โครงการโครงการ Child WatchChild Watch พบตัวเลขใกล้พบตัวเลขใกล้
เคียงกันคือ เด็กวัยรุ่นในช่วงเคียงกันคือ เด็กวัยรุ่นในช่วง
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอยู่ในวงจรมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอยู่ในวงจร
การพนันบอลถึงการพนันบอลถึง 400,000-500,000400,000-500,000 คนคน
หรือราวร้อยละหรือราวร้อยละ 55 ของประชากรในของประชากรใน
เด็กไทยบนเส้นทางเด็กไทยบนเส้นทาง ““คลั่งหวยคลั่งหวย
รวยลัด วัดดวงรวยลัด วัดดวง””
จากการสำารวจปีจากการสำารวจปี 25442544 พบว่าเศรษฐกิจการพบว่าเศรษฐกิจการ
พนัน มีวงเงินรวมระหว่างพนัน มีวงเงินรวมระหว่าง 1,520,000-1,820,0001,520,000-1,820,000 ล้านล้าน
บาท ทำาให้ประชาชนผู้เล่นการพนันต้องเสียรายได้บาท ทำาให้ประชาชนผู้เล่นการพนันต้องเสียรายได้
353,000-415,000353,000-415,000 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 7-87-8 ของจีของจี
ดีพี โดย หวยใต้ดินมีผู้นิยมเล่นมากที่สุดดีพี โดย หวยใต้ดินมีผู้นิยมเล่นมากที่สุด
23,700,00023,700,000 คน รองลงมาคือ ฟุตบอลคน รองลงมาคือ ฟุตบอล 11,995,00011,995,000 คนคน
ผลงานวิจัยระบุอีกว่าเฉพาะตัวเลขของ ประชาชนที่ผลงานวิจัยระบุอีกว่าเฉพาะตัวเลขของ ประชาชนที่
ต้องสูญเสียให้กับการพนันฟุตบอลอยู่ระหว่างต้องสูญเสียให้กับการพนันฟุตบอลอยู่ระหว่าง 12,0012,00
0-16,0000-16,000 ล้านบาทต่อปีทีเดียวล้านบาทต่อปีทีเดียว (( อานุช อาภาภิรมอานุช อาภาภิรม..
โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทยโครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย ((TTMP)TTMP)
เจ้าของงานวิจัยเจ้าของงานวิจัย ““เศรษฐกิจใต้ดินเศรษฐกิจใต้ดิน :: การงอกงามใต้การงอกงามใต้
เด็กไทยในความรุนแรงและเด็กไทยในความรุนแรงและ
รอยร้าวทางวัฒนธรรมรอยร้าวทางวัฒนธรรม
 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมสูง แต่ข้อเท็จจริงนี้ไม่เคยถูกเน้นยำ้าวัฒนธรรมสูง แต่ข้อเท็จจริงนี้ไม่เคยถูกเน้นยำ้า
ในระบบการศึกษาในระบบการศึกษา
 เหตุการณ์ความรุนแรงและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
ระยะๆ ทั้งในหมู่วัยรุ่นและคนไทยโดยรวมชี้ให้ระยะๆ ทั้งในหมู่วัยรุ่นและคนไทยโดยรวมชี้ให้
เห็นเห็น “ ”ความเป็นอื่น“ ”ความเป็นอื่น และความไม่เข้าใจกันและความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างคนไทยร่วมแผ่นดิน ที่อาจนำาไปสู่รอยระหว่างคนไทยร่วมแผ่นดิน ที่อาจนำาไปสู่รอย
ร้าวทางสังคมในอนาคตร้าวทางสังคมในอนาคต
 วิกฤตโลกอันเนื่องจากความขัดแย้งทางการวิกฤตโลกอันเนื่องจากความขัดแย้งทางการ
เมืองระหว่างประเทศ ต่างศาสนาและวัฒนธรรมเมืองระหว่างประเทศ ต่างศาสนาและวัฒนธรรม
ปัญหาเด็กปัญหาเด็ก :: ภาพสะท้อนภาพสะท้อน
สังคมอ่อนแอสังคมอ่อนแอ สภาพครอบครัวแตกแยกสร้างปัญหาเก็บสภาพครอบครัวแตกแยกสร้างปัญหาเก็บ
กดก้าวร้าวให้เด็กกดก้าวร้าวให้เด็ก
 สถาบันศาสนาที่อ่อนแอไม่เป็นหลักยึดสถาบันศาสนาที่อ่อนแอไม่เป็นหลักยึด
เหนี่ยวให้เด็กเหนี่ยวให้เด็ก
 สื่อลามกสื่อลามก--เกมส์รุนแรงที่เกลื่อนสังคมเกมส์รุนแรงที่เกลื่อนสังคม
ทำาให้เด็กจิตใจเร่าร้อนทำาให้เด็กจิตใจเร่าร้อน
 กระแสบริโภคนิยมสร้างค่านิยมเด็กแบบกระแสบริโภคนิยมสร้างค่านิยมเด็กแบบ
“ตัวกู“ตัวกู-- ”ของกู”ของกู
 การศึกษาที่เน้นการแข่งขันทำาให้เด็กการศึกษาที่เน้นการแข่งขันทำาให้เด็ก
บาปเจ็ดประการบาปเจ็ดประการ (seven sins)(seven sins)
สัญญาณร้ายสังคมไทยสัญญาณร้ายสังคมไทย
 LUSTLUST ผู้คนหมกมุ่นในกาม เห็นเนื้อหนังเป็นผู้คนหมกมุ่นในกาม เห็นเนื้อหนังเป็น
สินค้า รักไม่เป็นสินค้า รักไม่เป็น
 GLUTTONEGLUTTONE ผู้คนลุ่มหลงบริโภค ชอบความผู้คนลุ่มหลงบริโภค ชอบความ
มีระดับมีระดับ
 GREEDGREED ผู้คนไขว่คว้าวัตถุ อยากมีอยากเป็นผู้คนไขว่คว้าวัตถุ อยากมีอยากเป็น
ได้ไม่รู้จักพอได้ไม่รู้จักพอ
 SLOTHSLOTH ผู้คนเกียจคร้าน ไม่อยากทำาแต่ผู้คนเกียจคร้าน ไม่อยากทำาแต่
อยากมี อยากรวยลัดอยากมี อยากรวยลัด
 ANGERANGER ผู้คนก้าวร้าวรุนแรง ใจร้อน ใจร้ายผู้คนก้าวร้าวรุนแรง ใจร้อน ใจร้าย
แง่คิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเน้นแง่คิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเน้น
เชิงเป้าหมายเชิงเป้าหมาย
 ในแง่กลุ่มเป้าหมาย จากงานวิจัยชี้ว่าในแง่กลุ่มเป้าหมาย จากงานวิจัยชี้ว่า
เยาวชนช่วงอายุเยาวชนช่วงอายุ 11-1211-12 ปี เป็นกลุ่มหัวปี เป็นกลุ่มหัว
เลี้ยวหัวต่อสำาคัญ ดังนั้นการดำาเนินเลี้ยวหัวต่อสำาคัญ ดังนั้นการดำาเนิน
งานด้านเยาวชน จะเป็นกิจกรรมงานด้านเยาวชน จะเป็นกิจกรรม
พัฒนา หรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา หรือกิจกรรมส่งเสริมการ
แสดงออกต่างๆ ก็ดีแสดงออกต่างๆ ก็ดี ควรให้ความควรให้ความ
สำาคัญกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในสำาคัญกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนใน
ช่วงอายุช่วงอายุ 11-1211-12 ปี หรือประมาณ มปี หรือประมาณ ม..1-1-
 เป้าหมายสำาคัญน่าจะเป็นการทำาให้เป้าหมายสำาคัญน่าจะเป็นการทำาให้
เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต และเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต และ
ทางออกหรือทางเลือกที่ดีในการรับมือทางออกหรือทางเลือกที่ดีในการรับมือ
กับปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากับปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามา
ท้าทายชีวิตท้าทายชีวิต เช่น สภาพครอบครัวที่ไม่เช่น สภาพครอบครัวที่ไม่
ปรองดอง ความเครียดจากการแข่งขันปรองดอง ความเครียดจากการแข่งขัน
ในการเรียน กระแสโฆษณาที่รุมเร้าในการเรียน กระแสโฆษณาที่รุมเร้า
ความอยากได้อยากมี การมีสติรู้เท่าความอยากได้อยากมี การมีสติรู้เท่า
แง่คิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเน้นแง่คิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเน้น
เชิงเป้าหมายเชิงเป้าหมาย
ตัวอย่างเรื่องที่น่าทำาในระดับตัวอย่างเรื่องที่น่าทำาในระดับ
พื้นที่พื้นที่ คู่คิดวัยคู่คิดวัยTeenTeen เป็นการระดมสมองวัยรุ่นเพื่อเป็นการระดมสมองวัยรุ่นเพื่อ
ให้คำาแนะนำาการใช้ชีวิตแก่วัยรุ่นในท้องถิ่นให้คำาแนะนำาการใช้ชีวิตแก่วัยรุ่นในท้องถิ่น
ด้วยกันเอง โดยครอบคลุมวัฒนธรรมการใช้ด้วยกันเอง โดยครอบคลุมวัฒนธรรมการใช้
ชีวิตด้านต่างๆ เช่น การบริโภค การเสพของชีวิตด้านต่างๆ เช่น การบริโภค การเสพของ
มึนเมา การมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น โดยเผยมึนเมา การมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น โดยเผย
แพร่ผ่านสื่อที่ใกล้ชิดวัยรุ่น เช่น ส่งทางแพร่ผ่านสื่อที่ใกล้ชิดวัยรุ่น เช่น ส่งทาง smssms
การโพสต์คำาขวัญในเว็บหลักๆ การใช้สื่อการโพสต์คำาขวัญในเว็บหลักๆ การใช้สื่อ
ท้องถิ่นท้องถิ่น
 โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม เพื่อสร้างเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของเยาวชนในท้องถิ่นในการการมีส่วนร่วมของเยาวชนในท้องถิ่นในการ
1 de 19

Recomendados

Teenage pregnancy por
Teenage pregnancyTeenage pregnancy
Teenage pregnancyPrachaya Sriswang
7.7K visualizações64 slides
ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร por
ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรปัญหาท้องก่อนวัยอันควร
ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรSasithon Charoenchai
2.9K visualizações10 slides
ปัญหาทางเพศในสังคมปัจจุบัน por
ปัญหาทางเพศในสังคมปัจจุบันปัญหาทางเพศในสังคมปัจจุบัน
ปัญหาทางเพศในสังคมปัจจุบันkhanidthakpt
86 visualizações25 slides
ฝันสลายหากท้องในวัยเรียน บทความโดย ปิยะฤกษ์ บุญโกศล por
ฝันสลายหากท้องในวัยเรียน บทความโดย ปิยะฤกษ์ บุญโกศลฝันสลายหากท้องในวัยเรียน บทความโดย ปิยะฤกษ์ บุญโกศล
ฝันสลายหากท้องในวัยเรียน บทความโดย ปิยะฤกษ์ บุญโกศลPiyarerk Bunkoson
23.6K visualizações4 slides
055ทดสอบภาษาบาลี por
055ทดสอบภาษาบาลี055ทดสอบภาษาบาลี
055ทดสอบภาษาบาลีniralai
1.6K visualizações3 slides
026โอวาท3ไตรสิกขา por
026โอวาท3ไตรสิกขา026โอวาท3ไตรสิกขา
026โอวาท3ไตรสิกขาniralai
4K visualizações29 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a 344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ

608 presentation final projact 3 26 por
608 presentation final projact 3 26608 presentation final projact 3 26
608 presentation final projact 3 26patcharapornkhorong
102 visualizações31 slides
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม por
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมโครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมtassanee chaicharoen
23.3K visualizações20 slides
เพศสึกษา por
เพศสึกษาเพศสึกษา
เพศสึกษาduesdee tawon
692 visualizações54 slides
เพศศึกษา por
เพศศึกษาเพศศึกษา
เพศศึกษาduesdee tawon
3.3K visualizações54 slides
สังคมวัยรุ่น por
สังคมวัยรุ่นสังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่นapiromrut
9.8K visualizações18 slides

Similar a 344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ(20)

608 presentation final projact 3 26 por patcharapornkhorong
608 presentation final projact 3 26608 presentation final projact 3 26
608 presentation final projact 3 26
patcharapornkhorong102 visualizações
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม por tassanee chaicharoen
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมโครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
tassanee chaicharoen23.3K visualizações
เพศสึกษา por duesdee tawon
เพศสึกษาเพศสึกษา
เพศสึกษา
duesdee tawon692 visualizações
เพศศึกษา por duesdee tawon
เพศศึกษาเพศศึกษา
เพศศึกษา
duesdee tawon3.3K visualizações
สังคมวัยรุ่น por apiromrut
สังคมวัยรุ่นสังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
apiromrut9.8K visualizações
Msm awareness & sensitivity handbook thai por Thai Red Cross Society
Msm awareness & sensitivity handbook thaiMsm awareness & sensitivity handbook thai
Msm awareness & sensitivity handbook thai
Thai Red Cross Society365 visualizações
Msm Awareness & Sensitivity Handbook Thai por TaranAnand
Msm Awareness & Sensitivity Handbook ThaiMsm Awareness & Sensitivity Handbook Thai
Msm Awareness & Sensitivity Handbook Thai
TaranAnand353 visualizações
THAILAND consumer trend por KASETSART UNIVERSITY
 THAILAND  consumer trend   THAILAND  consumer trend
THAILAND consumer trend
KASETSART UNIVERSITY9.2K visualizações
TRAFFICKING IN PERSONS_FOCUS by TRAFCORD por Suppanat Uthaisri
TRAFFICKING IN PERSONS_FOCUS by TRAFCORDTRAFFICKING IN PERSONS_FOCUS by TRAFCORD
TRAFFICKING IN PERSONS_FOCUS by TRAFCORD
Suppanat Uthaisri435 visualizações
02 พัฒนาการ por aaesahasmat
02 พัฒนาการ02 พัฒนาการ
02 พัฒนาการ
aaesahasmat253 visualizações
พัฒนาการของมนุษย์ por khuwawa2513
พัฒนาการของมนุษย์พัฒนาการของมนุษย์
พัฒนาการของมนุษย์
khuwawa251323.6K visualizações
บทที่1 por Oomjung Drosophila
บทที่1บทที่1
บทที่1
Oomjung Drosophila312 visualizações
รู้เท่าทันสื่อ por Rujroad Kaewurai
รู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสื่อ
รู้เท่าทันสื่อ
Rujroad Kaewurai3.9K visualizações
อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ por Nathawut Kaewsutha
อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ
อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ
Nathawut Kaewsutha649 visualizações
โครงการช่วยเหลือเจือปัน por Pawitporn Piromruk
โครงการช่วยเหลือเจือปันโครงการช่วยเหลือเจือปัน
โครงการช่วยเหลือเจือปัน
Pawitporn Piromruk320 visualizações
ขอบข่ายงาน por marena06008
ขอบข่ายงานขอบข่ายงาน
ขอบข่ายงาน
marena06008964 visualizações

Mais de niralai

334กุศลกรรมบถ10 por
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K visualizações23 slides
332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
331วันเข้าพรรษา por
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 visualizações7 slides
338มารยาทไทย por
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K visualizações76 slides
337ประวัติพระพุทธศาสนา por
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K visualizações36 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides

Mais de niralai(20)

334กุศลกรรมบถ10 por niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K visualizações
332วันอาสาฬหบูชา por niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K visualizações
331วันเข้าพรรษา por niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 visualizações
338มารยาทไทย por niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K visualizações
337ประวัติพระพุทธศาสนา por niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K visualizações
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai530 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações
098ชีวิตวัยรุ่น por niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 visualizações

344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ