342วิธีสร้างสุข5

niralai
ธรรมะ ข้อคิดเพื่อธรรมะ ข้อคิดเพื่อ
ชีวิตที่ดีชีวิตที่ดี
อำำเภอเมือง
 ทำำดีมีสุข
 มั่งมี
ศรีสุข
 อยู่ดีมีสุข
 สมบูรณ์
พูนสุข
ควำมสุข ๕ ประกำร
เว้นความชั่ว
ประพฤติชอบ
ประกอบดี
มีวินัย
ทำาดี มีสุขทำาดี มีสุข
 ขยันหา
–อุฏฐานะสัมปะทา ให้
หลักขยัน
 รักษาดี
–อารักขะสัมปะทา ใช้
หลักประหยัด
 มีกัลยาณมิตร
–กัลยาณะมิตตะตา ใช้
หลักสหกรณ์
มั่งมีศรีสุข
โอบอ้อม
อารี
วจีไพเราะวจีไพเราะ
สงเคราะห์
อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุข
ไม่แล้งนำ้าใจ เจ็บเยี่ยมไข้
เสมอต้นเสมอปลาย (สมานัตตะตา)
พูดจาอ่อนหวาน (ปิยวาจา)
รู้จักเสียสละ (อัตถจริยา
ตายเยี่ยมผี มีช่วยเหลือ (ทาน)
สมบูรณ์พูนสุข
๑ ไม่มีหนี้สิน
๒ พอกิน
พอใช้
๓. ไร้โรค
โศกภัย
จิตใจ
เยือก
เย็น
–รักกัน
–ช่วยเหลือ
กัน
–ไม่ริษยากัน
–ไม่ทำาลาย
กัน
อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุข
((หลักพรหมวิหาร ๔หลักพรหมวิหาร ๔))
วัดโพธิการาม จ. ชุมพร
1 de 8

Recomendados

บทแผ่เมตตาหลังสมาธิ por
บทแผ่เมตตาหลังสมาธิบทแผ่เมตตาหลังสมาธิ
บทแผ่เมตตาหลังสมาธิPojjanee Paniangvait
32.5K visualizações2 slides
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย) por
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)niralai
53.3K visualizações13 slides
334กุศลกรรมบถ10 por
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K visualizações23 slides
332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
331วันเข้าพรรษา por
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 visualizações7 slides
338มารยาทไทย por
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K visualizações76 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de niralai

336เบญจศีล por
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
883 visualizações59 slides
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
436 visualizações13 slides
339ระวังอย่าให้อาย! por
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!niralai
341 visualizações20 slides
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทยniralai
508 visualizações10 slides
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศniralai
503 visualizações19 slides
343ศิลปการพูด por
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูดniralai
530 visualizações17 slides

Mais de niralai(20)

336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai530 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações
098ชีวิตวัยรุ่น por niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 visualizações
097คุณค่าของชีวิต por niralai
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai1.6K visualizações
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล por niralai
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
niralai1.1K visualizações
095ทศพิศราชธรรม por niralai
095ทศพิศราชธรรม095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม
niralai746 visualizações
094ทฤษฎีใหม่ por niralai
094ทฤษฎีใหม่094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่
niralai645 visualizações
093โยนิโส มนสิการ por niralai
093โยนิโส มนสิการ093โยนิโส มนสิการ
093โยนิโส มนสิการ
niralai1.7K visualizações
092โทษของสุรา เผด็จ por niralai
092โทษของสุรา เผด็จ092โทษของสุรา เผด็จ
092โทษของสุรา เผด็จ
niralai3.6K visualizações

342วิธีสร้างสุข5