337ประวัติพระพุทธศาสนา

niralai
บทที่ ๒บทที่ ๒
พระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาใน
พุทธศตวรรษที่ ๑พุทธศตวรรษที่ ๑
บทที่ ๒บทที่ ๒
พระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาใน
พุทธศตวรรษที่ ๑พุทธศตวรรษที่ ๑
๑.สาเหตุการทำา
สังคายนาครั้งที่ ๑
๑.พระสภัททะกล่าวจ้วงจาบ
พระธรรมวินัย
๒.พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้กับ
พระอานนท์ว่า พระธรรมวินัย
จักเป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อ
พระองค์เสด็จปรินิพพานไป
หลังพุทธปรินิพพาน
๓ เดือน
คือการสังคายนาครั้งที่ ๑
ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์
สำาคัญทางประวัติศาสตร์
ของพระพุทธศาสนาเพราะ
เป็นการรวบรวมร้อยกรอง
ได้เกิดเหตุการณ์ที่สำาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาขึ้น
และที่
สำาคัญคือ ในการสังคายนาครั้งนี้ พระ
เถระทั้งหลายได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้คงพระธรรมวินัยไว้
ดังเดิม หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๑๕
รร.นว.สรส. ปี ๒๕๓๕ หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่
๓๐ รร.อส.สรส. ปี ๒๕๔๒ เทคนิคการนำาเสนออย่างโปร
มหาวิทยาลัยมหิดล
และที่สำาคัญ
คือ การสังคายนาครั้งนี้
พระเถระทั้งหลายได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้คงพระ
ธรรมวินัยไว้ดังเดิม โดย
ไม่มีการเพิ่มหรือตัดออก
ซึ่งเราทั้งหลายเรียกมติของ
๒.การอภิปรายเรื่อง
สิกขาบทเล็กน้อยพระมหากัสสปเถระ กล่าว
ว่า
บัดนี้เหล่า
สาวกจึงไม่
ศึกษาใน
สิกขาบททั้ง
สิกขาบทเล็กน้อย
• สงฆ์พึงไม่บัญญัติสิกขาบทที่
ยังไม่ได้ทรงบัญญัติ
• สงฆ์พึงไม่ตัดทอนสิกขาบทที่
ทรงบัญญัติ
• แล้วพึงสมาทานประพฤติใน
สิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้
นี้เป็นบัญญัติ
สิกขาบทเล็กน้อย
(ต่อ)• เมื่อสิ้นกระแสประกาศของ
พระมหากัสสปเถระแล้ว
ปรากฏว่าที่ประชุมเห็นพ้อง
ต้องกันด้วยดี จึงเป็นอัน
ถือว่านับตั้งแต่กาลบัดนั้น
เป็นต้นมา สงฆ์(เฉพาะฝ่าย
เห็นด้วยกับพระมหากัสสป
หรืออีกนัยหนึ่ง
•หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า
วินัยวาที ก็เรียกได้
•เพราะเหตุ คือ ถือตาม
มติของพระเถรานุเถระ
อันมีพระมหากัสสป
๒.สงฆ์ปรับอาบัติ
พระอานนท์•๑).ไม่กราบทูลว่า
สิกขาบทเล็กน้อยที่รับสั่ง
นั้นคือสิกขาบทอะไร ?
•พระอานนท์แก้ว่า ที่ไม่
กราบทูลถามเพราะว่า
ท่านกำาลังเศร้าโศก
๒.สงฆ์ปรับอาบัติ
พระอานนท์• ๒)เวลาที่พระอานนท์เย็บ
ผ้าของพระพุทธเจ้าได้ใช้
เท้าหนีบผ้าอีกด้านหนึ่ง
อันเป็นการขาดความ
เคารพต่อพระพุทธองค์
•ข้อนี้พระอานนท์แก้ว่า ที่
๒.สงฆ์ปรับอาบัติพระ
อานนท์
• ๓.)พระอานนท์ปล่อยให้สตรี
ถวายอภิวาทพระพุทธสรีระ
พวกเธอร้องไห้จนนำ้าตาถูก
พุทธสรีระ
• ข้อนี้พระอานนท์ แก้ว่า ท่าน
เห็นว่า สตรีไม่ควรอยู่ข้าง
นอกในเวลากลางคืน จึงได้
• ๔.)พระอานนท์ไม่กราบทูล
อาราธนา ให้พระพุทธเจ้า
ทรงดำารงพระชนม์อยู่ตลอด
กัป ทั้ง ๆ ที่พระองค์ทรงทำา
นิมิตโอภาสถึง ๑๖ ครั้ง
• พระอานนท์แก้ว่า ที่ไม่
กราบทูลอาราธนา เพราะ
๒.สงฆ์ปรับอาบัติพระ
อานนท์
๒.สงฆ์ปรับอาบัติพระ
อานนท์๕.)พระอานนท์ขวนขวายให้สตรีเข้า
มาบวชในพระพุทธศาสนา
พระอานนท์แก้ว่า
ท่านเห็นว่า พระนางมหาปชา
บดีโคตรมี ซึ่งเป็นพระมาตุจฉา ได้
ประคับประคองเลี้ยงดูพระผู้มีพระ
•ท่านไม่เห็นว่าเป็นความผิดอะไร
แต่เมื่อสงฆ์เห็นว่าเป็นการกระทำา
ไม่ดี ซึ่งการกระทำาบางอย่างถึง
แม้ว่าตนจะทำาไปด้วยความบริสุทธิ์
ใจ แต่เมื่อความรู้สึกส่วนใหญ่ท่าน
ตำาหนิ การจะดื้อรั้นถือดีไป
เป็นการไร้ประโยชน์ การยอมรับ
นับถือมติส่วนใหญ่ ในบางกรณี
•ท่านไม่เห็นว่าเป็นความผิดอะไร
แต่เมื่อสงฆ์เห็นว่าเป็นการกระทำา
ไม่ดี ซึ่งการกระทำาบางอย่างถึง
แม้ว่าตนจะทำาไปด้วยความบริสุทธิ์
ใจ แต่เมื่อความรู้สึกส่วนใหญ่ท่าน
ตำาหนิ การจะดื้อรั้นถือดีไป
เป็นการไร้ประโยชน์ การยอมรับ
นับถือมติส่วนใหญ่ ในบางกรณี
การกระทำาทั้ง ๕ ประการของ
พระอานนท์
•ยังมีพระภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่
เห็นด้วยกับการสังคายนาครั้งที่
๑ คือ กลุ่มพระปุราณะ จำานวน
๕๐๐ รูป
•พวกท่านได้ฟังได้รับมาเฉพาะ
พระพักตร์ของพระพุทธเจ้าว่า
อย่างไร จะถือปฏิบัติตามนั้น
•ยังมีพระภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่
เห็นด้วยกับการสังคายนาครั้งที่
๑ คือ กลุ่มพระปุราณะ จำานวน
๕๐๐ รูป
•พวกท่านได้ฟังได้รับมาเฉพาะ
พระพักตร์ของพระพุทธเจ้าว่า
อย่างไร จะถือปฏิบัติตามนั้น
๔.การคัดค้านการ
สังคายนาครั้งที่ ๑
วัตถุ ๘ ประการวัตถุ ๘ ประการ
๑๑..อันโตวุฏฐะอันโตวุฏฐะ
เก็บอาหารไว้เก็บอาหารไว้
๒๒..อันโตปักกะ หุงอันโตปักกะ หุง
ต้มอาหารต้มอาหาร
๓๓..สามปักกะสามปักกะ
ลงมือหุงต้มเองลงมือหุงต้มเอง
๕๕..ตโตนิหตะ นำาตโตนิหตะ นำา
จากที่นิมนต์จากที่นิมนต์
๖๖.. ปุเรภัตตะ ฉันปุเรภัตตะ ฉัน
๒ แห่ง๒ แห่ง
๗๗..วนัฎฐะ ของที่วนัฎฐะ ของที่
ตกอยู่ในป่าตกอยู่ในป่า
ประเด็นของประเด็นของ
ความขัดแย้งความขัดแย้ง
วัตถุทั้ง ๘
วัตถุทั้ง ๘
ประการ
ประการวัตถุทั้ง ๘
วัตถุทั้ง ๘
ประการ
ประการ
•พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
เป็นพิเศษในคราวเป็นพิเศษในคราว
ทุพภิกขภัย ๒ คราว คือทุพภิกขภัย ๒ คราว คือ
ที่เมืองเวสาลีและเมืองที่เมืองเวสาลีและเมือง
ราชคฤห์ แต่เมื่อราชคฤห์ แต่เมื่อ
•พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
เป็นพิเศษในคราวเป็นพิเศษในคราว
ทุพภิกขภัย ๒ คราว คือทุพภิกขภัย ๒ คราว คือ
ที่เมืองเวสาลีและเมืองที่เมืองเวสาลีและเมือง
ราชคฤห์ แต่เมื่อราชคฤห์ แต่เมื่อ
หลักฐานฝ่าย
มหายาน บอกไว้ว่า
พระปุราณะไม่ยอมรับ
เรื่องวัตถุ ๘ ประการ แล้ว
นำาพวกของตนไปจัดการ
สังคายนาขึ้นอีกต่างหาก
ซึ่งตามพระวินัยแล้ว วัตถุ
การแตกแยก
การแตกแยก
ของคณะสงฆ์
ของคณะสงฆ์
การแตกแยก
การแตกแยก
ของคณะสงฆ์
ของคณะสงฆ์
•หลังจากพุทธปรินิพพานหลังจากพุทธปรินิพพาน
ผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนผ่านไปเพียงไม่กี่เดือน
ความไม่เสมอกันในด้านความไม่เสมอกันในด้าน
การปฏิบัติอย่างน้อยได้การปฏิบัติอย่างน้อยได้
•หลังจากพุทธปรินิพพานหลังจากพุทธปรินิพพาน
ผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนผ่านไปเพียงไม่กี่เดือน
ความไม่เสมอกันในด้านความไม่เสมอกันในด้าน
การปฏิบัติอย่างน้อยได้การปฏิบัติอย่างน้อยได้
ความแตกแยกของคณะสงฆ์หลังความแตกแยกของคณะสงฆ์หลัง
พุทธกาลพุทธกาล
•ฝ่ายที่ยอมรับ
นับถือมติของ
พระสังคีติกาจาร
ย์ ในคราวปฐม
สังคายนา โดย
มีพระอรหันต์เข้า
ร่วม ๕๐๐ องค์
•ฝ่ายที่สนับสนุน
คล้อยตามมติ
ของพระปุราณะ
กับพวกอย่าง
น้อยฝ่ายนี้ต้องมี
ไม่ตำ่ากว่า ๕๐๐
รูป ซึ่งในที่สุด
ฝ่ายที่ ๑ฝ่ายที่ ๑ ฝ่ายที่ ๒ฝ่ายที่ ๒
๕๕..สงฆ์ลงพรหมสงฆ์ลงพรหม
ทัณฑ์พระฉันนะทัณฑ์พระฉันนะ
๕๕..สงฆ์ลงพรหมสงฆ์ลงพรหม
ทัณฑ์พระฉันนะทัณฑ์พระฉันนะ
•พระฉันนะ เคยเป็นข้าราชพระฉันนะ เคยเป็นข้าราช
บริพารของพระเจ้าสุทโธทนะบริพารของพระเจ้าสุทโธทนะ
และใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามาและใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามา
ก่อนบวช คือเป็นนายสารถีก่อนบวช คือเป็นนายสารถี
ขับม้าให้พระองค์ในวันที่เสด็จขับม้าให้พระองค์ในวันที่เสด็จ
ออกผนวช และมีอายุเท่ากันออกผนวช และมีอายุเท่ากัน
•พระฉันนะ เคยเป็นข้าราชพระฉันนะ เคยเป็นข้าราช
บริพารของพระเจ้าสุทโธทนะบริพารของพระเจ้าสุทโธทนะ
และใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามาและใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามา
ก่อนบวช คือเป็นนายสารถีก่อนบวช คือเป็นนายสารถี
ขับม้าให้พระองค์ในวันที่เสด็จขับม้าให้พระองค์ในวันที่เสด็จ
ออกผนวช และมีอายุเท่ากันออกผนวช และมีอายุเท่ากัน
•พระพุทธเจ้าจึงตรัสสั่งพระพระพุทธเจ้าจึงตรัสสั่งพระ
“อานนท์ ไว้ว่า อานนท์ หลัง“อานนท์ ไว้ว่า อานนท์ หลัง
จากเราล่วงไปแล้ว สงฆ์พึงลงจากเราล่วงไปแล้ว สงฆ์พึงลง
พระฉันนะเมื่อบวชมาแล้ว
จึงมีความเหย่อหยิ่ง ว่าตน
เป็นคนใกล้ชิดของ
พระพุทธเจ้า นอกจากนั้น
ยังได้ติเตียนดูหมิ่นพระ
ภิกษุรูปอื่น ๆ ด้วย แม้
พระองค์จะได้ทรงตักเตือน
หลายต่อหลายครั้งก็ไม่เชื่อ
พรหมทัณฑ์ คือพรหมทัณฑ์ คือพรหมทัณฑ์ คือพรหมทัณฑ์ คือ
แม้ท่านปรารถนาจะแม้ท่านปรารถนาจะ
พูดคำาใด พึงพูดคำาพูดคำาใด พึงพูดคำา
นั้นเถอะ พระสงฆ์นั้นเถอะ พระสงฆ์
ทั้งหลาย จะไม่ทั้งหลาย จะไม่
กล่าว ไม่ตักเตือนกล่าว ไม่ตักเตือน
•เมื่อพระฉันนะถูกลงพรหม
ทัณฑ์แล้ว ก็มีความอึดอัด
ระอาใจ รังเกียจอยู่ด้วย
พรหมทัณฑ์ จึงหลีกหนี
ออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว
ท่านสำานึกได้ ตั้งใจบำาเพ็ญ
เพียร ไม่ประมาท ฝึกฝน
•เมื่อพระฉันนะถูกลงพรหม
ทัณฑ์แล้ว ก็มีความอึดอัด
ระอาใจ รังเกียจอยู่ด้วย
พรหมทัณฑ์ จึงหลีกหนี
ออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว
ท่านสำานึกได้ ตั้งใจบำาเพ็ญ
เพียร ไม่ประมาท ฝึกฝน
•ผลของการทำาผลของการทำา
สังคายนาครั้งที่ ๑สังคายนาครั้งที่ ๑
การทำาสังคายนาครั้งการทำาสังคายนาครั้ง
ที่ ๑ที่ ๑
สรุปการสรุปการ
สังคายนาครั้งที่สังคายนาครั้งที่
๑๑
สรุปการสรุปการ
สังคายนาครั้งที่สังคายนาครั้งที่
๑๑๑๑..ทำาที่ถำ้าสัตตบรรณทำาที่ถำ้าสัตตบรรณ
คูหา ภูเขาเวภาระคูหา ภูเขาเวภาระ
เมืองราชคฤห์ แคว้นเมืองราชคฤห์ แคว้น
มคธมคธ
๒๒..พระมหากัสสปเถระพระมหากัสสปเถระ
เป็นประธาน และเป็นเป็นประธาน และเป็น
๓๓..พระเจ้าอชาตศัตรูทรงพระเจ้าอชาตศัตรูทรง
เป็นองค์อุปถัมภ์เป็นองค์อุปถัมภ์
๔๔..พระอรหันต์ จำานวนพระอรหันต์ จำานวน
๕๐๐ องค์ เข้าร่วมประชุม๕๐๐ องค์ เข้าร่วมประชุม
๕๕..สงฆ์ปรับอาบัติพระสงฆ์ปรับอาบัติพระ
อานนท์อานนท์
๖๖..สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่
พระฉันนะพระฉันนะ
โดยวัตถุประสงค์การโดยวัตถุประสงค์การ
สังคายนาครั้งที่ ๑สังคายนาครั้งที่ ๑
เพื่อร้อยกรองพระธรรม
วินัยเข้าเป็นหมวดหมู่ เพื่อ
ความดำารงมั่นของพระ
ศาสนา กระทำาเมื่อ
ผลที่เกิดจากการทำาผลที่เกิดจากการทำา
สังคายนาครั้งที่ ๑สังคายนาครั้งที่ ๑
๑๑..ได้ร้อยกรองพระธรรมได้ร้อยกรองพระธรรม
วินัยเข้าเป็นหมวดหมู่เป็นวินัยเข้าเป็นหมวดหมู่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยระเบียบเรียบร้อย
๒๒..การปฏิบัติของพระการปฏิบัติของพระ
อานนท์ และการลงพรหมอานนท์ และการลงพรหม
ทัณฑ์พระฉันนะเป็นทัณฑ์พระฉันนะเป็น
ตัวอย่างที่ดี ชี้ถึงหลักตัวอย่างที่ดี ชี้ถึงหลัก
ผลของการผลของการ
สังคายนาครั้งที่ ๑สังคายนาครั้งที่ ๑
((ต่อต่อ))
๓.ทำาให้คำาสอนของพระพุทธ
องค์ดำารงมั่นและได้ตกทอดมา
ถึงปัจจุบัน
โดยสรุป หลังพุทธ
ปรินิพพาน สถานการณ์
พระพุทธศาสนาในประเทศ
อินเดียในพุทธศตวรรษที่ ๑
มีสาระที่สำาคัญ คือ การ
ปฐมสังคายนา โดยคณะ
สงฆ์เริ่มงานรวบรวม
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด
การสังคายนาครั้งที่ ๑การสังคายนาครั้งที่ ๑ มี
หลายประการ
เช่น แนวคิดที่จะรวบรวมพระ
ธรรมวินัยก่อนพุทธปรินิพพาน
ของพระสารีบุตร เหตุการณ์
ที่พระสุภัททะกล่าวจ้วงจาบ
เหตุการณ์
สำาคัญเกี่ยวกับ
การสังคายนา
ครั้งที่ ๑
เริ่มจากการขอความ
สนับสนุนของรัฐแห่ง
อาณาจักรมคธในยุคของ
พระเจ้าอชาตศัตรู การคัด
เลือกพระสงฆ์ผู้เป็นพระ
การอภิปรายวินิจฉัย
สิกขาบทเล็กน้อย ซึ่ง
ประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องบ่งชี้
ลักษณะสำาคัญของนิกาย
สงฆ์ในยุคต่อมา คือ เถรวาท
ให้ยึดหลักการดั้งเดิมไม่ให้มี
การปรับเปลี่ยนหรือลดทอน
ธรรมสวัสดี
จบแล้วครับ
GOOD LUCK
1 de 36

Recomendados

001 por
001001
001Rose Banioki
507 visualizações81 slides
พระไตรปิฎกที่คนไทยควรรู้ por
พระไตรปิฎกที่คนไทยควรรู้พระไตรปิฎกที่คนไทยควรรู้
พระไตรปิฎกที่คนไทยควรรู้fhumtct
427 visualizações79 slides
334กุศลกรรมบถ10 por
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K visualizações23 slides
ใบปวารณาทำบุญ por
ใบปวารณาทำบุญใบปวารณาทำบุญ
ใบปวารณาทำบุญTongsamut vorasan
867 visualizações2 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides
331วันเข้าพรรษา por
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 visualizações7 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

โลกธรรม ๘ por
โลกธรรม ๘โลกธรรม ๘
โลกธรรม ๘Kiat Chaloemkiat
2.1K visualizações7 slides
332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุด por
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุด
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดKiat Chaloemkiat
4.9K visualizações10 slides
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล) por
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)Kiat Chaloemkiat
21K visualizações5 slides
กระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่น por
กระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่นกระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่น
กระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่นKiat Chaloemkiat
8.8K visualizações19 slides
คู่มือโฆษกเสียงทอง por
คู่มือโฆษกเสียงทองคู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทองniralai
58K visualizações20 slides

Destaque(10)

โลกธรรม ๘ por Kiat Chaloemkiat
โลกธรรม ๘โลกธรรม ๘
โลกธรรม ๘
Kiat Chaloemkiat2.1K visualizações
332วันอาสาฬหบูชา por niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K visualizações
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุด por Kiat Chaloemkiat
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุด
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุด
Kiat Chaloemkiat4.9K visualizações
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล) por Kiat Chaloemkiat
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)
ธัมมะฐิตะกะถา (เทศน์ทำบุญอุทิศให้ยายยาน มาลีหวล)
Kiat Chaloemkiat21K visualizações
กระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่น por Kiat Chaloemkiat
กระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่นกระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่น
กระแสโลกกับความอยู่รอดของท้องถิ่น
Kiat Chaloemkiat8.8K visualizações
คู่มือโฆษกเสียงทอง por niralai
คู่มือโฆษกเสียงทองคู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทอง
niralai58K visualizações
กำหนดการศึกษาดูงาน ของ อบต.ย่านซื่อ por สเตฟาน เจมส์
กำหนดการศึกษาดูงาน ของ อบต.ย่านซื่อกำหนดการศึกษาดูงาน ของ อบต.ย่านซื่อ
กำหนดการศึกษาดูงาน ของ อบต.ย่านซื่อ
สเตฟาน เจมส์12.7K visualizações
34 วิธีการพูด ให้ผู้อื่นคล้อยตาม por Treetita Intachai
34 วิธีการพูด ให้ผู้อื่นคล้อยตาม34 วิธีการพูด ให้ผู้อื่นคล้อยตาม
34 วิธีการพูด ให้ผู้อื่นคล้อยตาม
Treetita Intachai10.2K visualizações
บทบรรยายพระคุณแม่ por niralai
บทบรรยายพระคุณแม่บทบรรยายพระคุณแม่
บทบรรยายพระคุณแม่
niralai35.4K visualizações
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์ por niralai
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม  ฉบับสมบูรณ์คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม  ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
niralai16.9K visualizações

Mais de niralai

338มารยาทไทย por
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K visualizações76 slides
336เบญจศีล por
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
883 visualizações59 slides
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
436 visualizações13 slides
339ระวังอย่าให้อาย! por
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!niralai
341 visualizações20 slides
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทยniralai
508 visualizações10 slides
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศniralai
503 visualizações19 slides

Mais de niralai(20)

338มารยาทไทย por niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai531 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações
098ชีวิตวัยรุ่น por niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 visualizações
097คุณค่าของชีวิต por niralai
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai1.6K visualizações
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล por niralai
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
niralai1.1K visualizações
095ทศพิศราชธรรม por niralai
095ทศพิศราชธรรม095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม
niralai746 visualizações
094ทฤษฎีใหม่ por niralai
094ทฤษฎีใหม่094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่
niralai645 visualizações

337ประวัติพระพุทธศาสนา