คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2

niralai

คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2 คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2

คาปฏิญาณตน ในพิธีจดเทียนปัญญา
                      ุ

กราบนมัสการ คณะพระอาจารย์ คณะครูอาจารย์ ที่เคารพอย่างสูง
      ท่ามกลางความเงียบสงบนี้, ข้าพเจ้าทังหลาย,นักเรียนโรงเรียน………………………..,
                                 ้
กาลังสารวมกาย วาจา ใจ, เพื่อทาพิธจดเทียนแห่งปญญา, เพื่อเป็นการทบทวนและเริมชีวต
                          ีุ             ั              ่ ิ
ใหม่, ในการนาความรูทได้จากการอบรมไปใช้ในชีวตประจาวัน, เป็ นการเพิมพูนสติปญญาของ
               ้ ่ี                     ิ         ่     ั
พวกข้าพเจ้า,
      พวกข้าพเจ้าสานึกอยูเสมอว่า, ด้วยเจตนาดีและมองการณ์ไกลของคณะพระอาจารย์,
                     ่
คณะครู-อาจารย์, พ่อแม่, ทีตองการให้พวกเราเป็นคนดี, มีความรู,้ ท่านจึงร่วมกันจัดฝึกอบรม
                    ่ ้
เข้าค่ายอบรมคุณธรรมในครังนี้, ท่านยอมเหน็ดเหนื่อย, เพื่อพัฒนาให้พวกข้าพเจ้ามีคุณธรรม,
                   ้
พวกข้าพเจ้าอายุยงน้อย, เติบโตด้วยการเลียงดูของพ่อแม่,ได้รบการอบรมวิชาความรูจากครู
            ั                    ้           ั          ้
อาจารย์, ได้รบการอบรมกล่อมเกลาจิตใจ, ให้มศลธรรมจากคณะพระอาจารย์, พวกข้าพเจ้า
          ั                          ี ี
เปรียบเสมือนผูตกอยูในความมืดของความไม่รู,้ จะเดินทางไปสู่จดหมายปลายทาง, เพื่อความ
           ้  ่                            ุ
เจริญก้าวหน้า, จึงต้องแสวงหาแสงสว่างเพื่อนาทาง, ทีจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางให้จงได้,
                                       ่
              ั
      การจุดเทียนปญญาในครังนี้, จึงทาให้ขาพเจ้าทังหลายได้เข้าใจว่า, นับแต่น้ไป, เทียน
                        ้          ้       ้          ี
    ั
แห่งปญญาทีจดขึนนี้, ด้วยความเมตตากรุณาของคณะพระอาจารย์, ข้าพเจ้าทังหลายจะตังใจ
         ุ่ ้                                      ้      ้
รับเอาความรู,้ แล้วนาไปปฏิบตให้สมเจตนาดีของท่าน, บัดนี้, ข้าพเจ้าทังหลายพร้อมแล้วทีจะ
                      ั ิ                     ้            ่
กระทาในสิงทีเป็นประโยชน์ต่อชาติบานเมือง, ต่อสังคมส่วนรวม, ต่อตนเองและครอบครัว,
        ่ ่                ้
      พวกข้าพเจ้าสัญญาว่า, จะนาความรูทได้รบ, ไปประพฤติปฏิบตให้เกิดประโยชน์ต่อ
                               ้ ่ี ั           ั ิ
ตนเองและสังคมให้มากทีสุด, หากพวกข้าพเจ้าทังหลาย, ยังบกพร่อง ผิดพลาดอยู,่ กรุณา
                  ่                   ้
ตักเตือนชีโทษ, ทาโทษ, พวกข้าพเจ้าทังหลายขอน้อมรับ, และขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ
       ้                     ้
โอกาสนี้
      ต่อไปนี้ให้เพื่อน ๆ ว่าตามข้าพเจ้า ดังนี้
      ข้อที่ ๑, ข้าพเจ้า ขอเป็นบุตรทีดของพ่อแม่, รักคุณพ่อคุณแม่, ทาให้คุณพ่อคุณแม่
                          ่ ี
สบายใจ ชื่นใจ
      ข้อที่ ๒, ข้าพเจ้า, ขอเป็นศิษย์ทดของครูอาจารย์,โดยจะเคารพเชื่อฟงและน้อมนาเอา
                             ่ี ี                 ั
ความรูตามท่าน
     ้
      ข้อที่ ๓, ข้าพเจ้า ขอเป็นเพื่อนทีดของเพื่อน, โดยทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
                           ่ ี
      ข้อที่ ๔, ข้าพเจ้า ขอเป็นพลเมืองทีดของประเทศชาติ, จะดารงไว้ซงสถาบันชาติ,
                                   ่ ี              ่ึ
สถาบันศาสนา, และสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อที่ ๕, ข้าพเจ้า ขอเป็นศาสนิกชนทีด,ี ของพระพุทธศาสนา, เจริญรอยตามรอยบาท
                     ่
พระศาสดา, รักษาศีล, ปฏิบตธรรม, ด้วยอานิสงส์แห่งการปณิธานนี้, ขอให้ขาพเจ้าจงมี
               ั ิ                    ้
ความสุขกาย สบายใจ, ตลอดไป เทอญฯ
                  สาธุ, สาธุ, สาธุ,

             ***************************

Recomendados

คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ por
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์niralai
7.8K visualizações1 slide
กลอนเทียนปัญญา por
กลอนเทียนปัญญากลอนเทียนปัญญา
กลอนเทียนปัญญาniralai
10.9K visualizações4 slides
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1 por
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1niralai
5.6K visualizações7 slides
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3 por
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3niralai
7K visualizações6 slides
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต) por
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)niralai
6.2K visualizações11 slides
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5 por
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5niralai
1.4K visualizações7 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2 por
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2niralai
10.5K visualizações4 slides
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์ por
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์niralai
16.9K visualizações160 slides
พิธีปิดค่ายจริยธรรม por
พิธีปิดค่ายจริยธรรมพิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรมniralai
20.3K visualizações6 slides
คำคมคารมธรรม por
คำคมคารมธรรมคำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรมniralai
8.2K visualizações56 slides
บทบรรยายพระคุณแม่ por
บทบรรยายพระคุณแม่บทบรรยายพระคุณแม่
บทบรรยายพระคุณแม่niralai
35.4K visualizações8 slides
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2 por
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2niralai
5.6K visualizações14 slides

Mais procurados(20)

บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2 por niralai
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
niralai10.5K visualizações
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์ por niralai
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
niralai16.9K visualizações
พิธีปิดค่ายจริยธรรม por niralai
พิธีปิดค่ายจริยธรรมพิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรม
niralai20.3K visualizações
คำคมคารมธรรม por niralai
คำคมคารมธรรมคำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
niralai8.2K visualizações
บทบรรยายพระคุณแม่ por niralai
บทบรรยายพระคุณแม่บทบรรยายพระคุณแม่
บทบรรยายพระคุณแม่
niralai35.4K visualizações
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2 por niralai
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
niralai5.6K visualizações
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5 por niralai
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
niralai3K visualizações
คู่มือโฆษกเสียงทอง por niralai
คู่มือโฆษกเสียงทองคู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทอง
niralai58K visualizações
กลอน por Tongsamut vorasan
กลอนกลอน
กลอน
Tongsamut vorasan1.6K visualizações
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู4 por niralai
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู4บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู4
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู4
niralai1.4K visualizações
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3 por niralai
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
niralai3.6K visualizações
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ por niralai
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
niralai14.3K visualizações
คู่มือพระวิทยากร por niralai
คู่มือพระวิทยากรคู่มือพระวิทยากร
คู่มือพระวิทยากร
niralai4.7K visualizações
รายการขอขมาบูชาครู por niralai
รายการขอขมาบูชาครูรายการขอขมาบูชาครู
รายการขอขมาบูชาครู
niralai1.3K visualizações
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์ por niralai
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
niralai107.5K visualizações
มาลาบูชาครู por niralai
มาลาบูชาครูมาลาบูชาครู
มาลาบูชาครู
niralai19.2K visualizações
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่ por niralai
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
niralai1.4K visualizações
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร por niralai
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตรคู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
niralai24.2K visualizações
บทกลอนเกี่ยวกับครู por niralai
บทกลอนเกี่ยวกับครูบทกลอนเกี่ยวกับครู
บทกลอนเกี่ยวกับครู
niralai23.8K visualizações

Destaque

คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1 por
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1niralai
1.1K visualizações1 slide
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต por
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตคำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตWave RedCyber
16.2K visualizações11 slides
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา por
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาบทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาniralai
31K visualizações1 slide
กลอนครูและคำคม por
กลอนครูและคำคมกลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคมniralai
11.2K visualizações15 slides
คำคมคำขาย por
คำคมคำขายคำคมคำขาย
คำคมคำขายguestab14f9a
55.7K visualizações73 slides
คำคมคารมปราชญ์ por
คำคมคารมปราชญ์คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์niralai
10.7K visualizações38 slides

Destaque(11)

คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1 por niralai
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1
niralai1.1K visualizações
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต por Wave RedCyber
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตคำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
Wave RedCyber16.2K visualizações
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา por niralai
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาบทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
niralai31K visualizações
กลอนครูและคำคม por niralai
กลอนครูและคำคมกลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคม
niralai11.2K visualizações
คำคมคำขาย por guestab14f9a
คำคมคำขายคำคมคำขาย
คำคมคำขาย
guestab14f9a55.7K visualizações
คำคมคารมปราชญ์ por niralai
คำคมคารมปราชญ์คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์
niralai10.7K visualizações
ข้อคิด...สะกิดใจ por Na Tak
 ข้อคิด...สะกิดใจ ข้อคิด...สะกิดใจ
ข้อคิด...สะกิดใจ
Na Tak6K visualizações
338มารยาทไทย por niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K visualizações
คำกลอนสอนศิษย์ por PomPam Comsci
คำกลอนสอนศิษย์คำกลอนสอนศิษย์
คำกลอนสอนศิษย์
PomPam Comsci12.6K visualizações
334กุศลกรรมบถ10 por niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K visualizações

Similar a คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2

สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม por
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมสมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมniralai
11.3K visualizações50 slides
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th por
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10thTongsamut vorasan
268 visualizações567 slides
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th por
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10thTongsamut vorasan
124 visualizações567 slides
บทไหว้ครู por
บทไหว้ครูบทไหว้ครู
บทไหว้ครูkashinova
8K visualizações4 slides
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม por
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมโครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมtassanee chaicharoen
23.3K visualizações20 slides

Similar a คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2(20)

สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม por niralai
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมสมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
niralai11.3K visualizações
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th por Tongsamut vorasan
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
Tongsamut vorasan268 visualizações
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th por Tongsamut vorasan
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
Tongsamut vorasan124 visualizações
บทไหว้ครู por kashinova
บทไหว้ครูบทไหว้ครู
บทไหว้ครู
kashinova8K visualizações
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม por tassanee chaicharoen
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมโครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
tassanee chaicharoen23.3K visualizações
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒ por dentyomaraj
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
dentyomaraj2K visualizações
ความหมายของครู por niralai
ความหมายของครูความหมายของครู
ความหมายของครู
niralai7.2K visualizações
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร por niralai
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
niralai668 visualizações
เข้าค่ายม.4 por RunchiRunchi
เข้าค่ายม.4เข้าค่ายม.4
เข้าค่ายม.4
RunchiRunchi73 visualizações
บทความ2 por duenka
บทความ2บทความ2
บทความ2
duenka238 visualizações
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร por guestf16531
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสารหลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
guestf16531767 visualizações
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555 por Panda Jing
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555
Panda Jing593 visualizações
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1 por Mameaw Pawa
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1
Mameaw Pawa68.4K visualizações
พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร por Jack Like
พระพุทธศาสนากับการสื่อสารพระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
Jack Like5K visualizações
5 youngawakening leader camps words por Anurak Menrum
5 youngawakening leader camps words5 youngawakening leader camps words
5 youngawakening leader camps words
Anurak Menrum456 visualizações

Mais de niralai

332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides
331วันเข้าพรรษา por
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 visualizações7 slides
337ประวัติพระพุทธศาสนา por
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K visualizações36 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides
336เบญจศีล por
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
883 visualizações59 slides
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
436 visualizações13 slides

Mais de niralai(20)

332วันอาสาฬหบูชา por niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K visualizações
331วันเข้าพรรษา por niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 visualizações
337ประวัติพระพุทธศาสนา por niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K visualizações
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai530 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
341วันออกพรรษา por niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações
098ชีวิตวัยรุ่น por niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 visualizações
097คุณค่าของชีวิต por niralai
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai1.6K visualizações

คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2

 • 1. คาปฏิญาณตน ในพิธีจดเทียนปัญญา ุ กราบนมัสการ คณะพระอาจารย์ คณะครูอาจารย์ ที่เคารพอย่างสูง ท่ามกลางความเงียบสงบนี้, ข้าพเจ้าทังหลาย,นักเรียนโรงเรียน……………………….., ้ กาลังสารวมกาย วาจา ใจ, เพื่อทาพิธจดเทียนแห่งปญญา, เพื่อเป็นการทบทวนและเริมชีวต ีุ ั ่ ิ ใหม่, ในการนาความรูทได้จากการอบรมไปใช้ในชีวตประจาวัน, เป็ นการเพิมพูนสติปญญาของ ้ ่ี ิ ่ ั พวกข้าพเจ้า, พวกข้าพเจ้าสานึกอยูเสมอว่า, ด้วยเจตนาดีและมองการณ์ไกลของคณะพระอาจารย์, ่ คณะครู-อาจารย์, พ่อแม่, ทีตองการให้พวกเราเป็นคนดี, มีความรู,้ ท่านจึงร่วมกันจัดฝึกอบรม ่ ้ เข้าค่ายอบรมคุณธรรมในครังนี้, ท่านยอมเหน็ดเหนื่อย, เพื่อพัฒนาให้พวกข้าพเจ้ามีคุณธรรม, ้ พวกข้าพเจ้าอายุยงน้อย, เติบโตด้วยการเลียงดูของพ่อแม่,ได้รบการอบรมวิชาความรูจากครู ั ้ ั ้ อาจารย์, ได้รบการอบรมกล่อมเกลาจิตใจ, ให้มศลธรรมจากคณะพระอาจารย์, พวกข้าพเจ้า ั ี ี เปรียบเสมือนผูตกอยูในความมืดของความไม่รู,้ จะเดินทางไปสู่จดหมายปลายทาง, เพื่อความ ้ ่ ุ เจริญก้าวหน้า, จึงต้องแสวงหาแสงสว่างเพื่อนาทาง, ทีจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางให้จงได้, ่ ั การจุดเทียนปญญาในครังนี้, จึงทาให้ขาพเจ้าทังหลายได้เข้าใจว่า, นับแต่น้ไป, เทียน ้ ้ ้ ี ั แห่งปญญาทีจดขึนนี้, ด้วยความเมตตากรุณาของคณะพระอาจารย์, ข้าพเจ้าทังหลายจะตังใจ ุ่ ้ ้ ้ รับเอาความรู,้ แล้วนาไปปฏิบตให้สมเจตนาดีของท่าน, บัดนี้, ข้าพเจ้าทังหลายพร้อมแล้วทีจะ ั ิ ้ ่ กระทาในสิงทีเป็นประโยชน์ต่อชาติบานเมือง, ต่อสังคมส่วนรวม, ต่อตนเองและครอบครัว, ่ ่ ้ พวกข้าพเจ้าสัญญาว่า, จะนาความรูทได้รบ, ไปประพฤติปฏิบตให้เกิดประโยชน์ต่อ ้ ่ี ั ั ิ ตนเองและสังคมให้มากทีสุด, หากพวกข้าพเจ้าทังหลาย, ยังบกพร่อง ผิดพลาดอยู,่ กรุณา ่ ้ ตักเตือนชีโทษ, ทาโทษ, พวกข้าพเจ้าทังหลายขอน้อมรับ, และขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ้ ้ โอกาสนี้ ต่อไปนี้ให้เพื่อน ๆ ว่าตามข้าพเจ้า ดังนี้ ข้อที่ ๑, ข้าพเจ้า ขอเป็นบุตรทีดของพ่อแม่, รักคุณพ่อคุณแม่, ทาให้คุณพ่อคุณแม่ ่ ี สบายใจ ชื่นใจ ข้อที่ ๒, ข้าพเจ้า, ขอเป็นศิษย์ทดของครูอาจารย์,โดยจะเคารพเชื่อฟงและน้อมนาเอา ่ี ี ั ความรูตามท่าน ้ ข้อที่ ๓, ข้าพเจ้า ขอเป็นเพื่อนทีดของเพื่อน, โดยทางานร่วมกันอย่างมีความสุข ่ ี ข้อที่ ๔, ข้าพเจ้า ขอเป็นพลเมืองทีดของประเทศชาติ, จะดารงไว้ซงสถาบันชาติ, ่ ี ่ึ สถาบันศาสนา, และสถาบันพระมหากษัตริย์
 • 2. ข้อที่ ๕, ข้าพเจ้า ขอเป็นศาสนิกชนทีด,ี ของพระพุทธศาสนา, เจริญรอยตามรอยบาท ่ พระศาสดา, รักษาศีล, ปฏิบตธรรม, ด้วยอานิสงส์แห่งการปณิธานนี้, ขอให้ขาพเจ้าจงมี ั ิ ้ ความสุขกาย สบายใจ, ตลอดไป เทอญฯ สาธุ, สาธุ, สาธุ, ***************************